Editörler : asaygincihan27
16 Haziran 2009 21:08   


Kapalı
3 aylık ücretsiz izin

herhangi bir sebep belirtmeksizin 3 aylık ücretsiz izin alma hakkımız var mıdır acaba ?

16 Haziran 2009 23:13

aydem79
Şef

malesef...

16 Haziran 2009 23:26

iyoiyo
Şube Müdürü

benim bildiğim 1 defaya mahsus 10 yılını doldurmuş bir öğretmen mazaret göstermeksizin ücretsiz izin alabilir

Aylıksız izin:

Madde 108 - (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/3 md.)

Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev

süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004 - 5223/2 md.) Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır

1 yıl izin hakkınız yetiştirilmek için eşinizin yurtdışına çıkışı halinde olabilir veya kadın memursanız doğumdan sonra isteğiniz halinde bakmaya yükümlü olduğun biri bir kaza geçirmiş ve şartlar oluşmuşsa en fazla o şekilde de 1 yıl aylıksız izin alabilirsiniz.

10 yılı doldurduğunuz için istemeniz halinde 6 ay aylıksız izin kullanabilirsiniz

22 Ocak 2012 04:17

42k40h
Şube Müdürü

f

25 Eylül 2012 01:41

educer
Aday Memur

6111 sayılı Kanun (Torba Kanun) 108 inci maddenin (E) bendinde: " E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." demektedir.

Ben 2 yıl önce 5 ay 3 gün aylıksız ücretsiz izin kullandım. Şimdi tekrar 2. izin hakkımı kullanmak istiyorum. Kalan ücretsiz izin hakkımı 6 ay 27 gün şeklinde kullanabilirmiyim? Yoksa sadece en fazla 6 ay olacak şekilde kullanabilirim? Cevaplarınızı bekliyorum. Teşekkürler?

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?