Editörler : Cüneyt Barışoglu
30 Haziran 2009 10:42   


ayim kararları

nöbet ve fazla mesayi hakkında

http://209.85.129.132/search?q=cache:DxfFqM0_x6AJ:www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp%3FIDNO%3D4571%26ctg%3D000002000009000014+sivil+ayim&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

derece konusunda dava

http://209.85.129.132/search?q=cache:rMphDUKJSkkJ:www.msb.mil.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp%3FIDNO%3D91%26ctg%3D000001000020000001+ayim+sivil+memur&cd=7&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

avrupa insan hakları mahkemesi kararı

http://209.85.129.132/search?q=cache:MdM9ZR4Yp5kJ:www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/aksoy_eroglu.doc+ayim+sivil+memur&cd=27&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

muvafakat

http://www.pimezon.net/Redirect.aspx?url=http://www.msb.mil.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=4347&ctg=000002000009000035

adi maluliyet

http://209.85.129.132/search?q=cache:BXjH5qWYGHIJ:www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp%3FIDNO%3D3643%26ctg%3D000002000013000001+sivil+memur+ayim&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

lojman %5 kuralı

http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=2536&ctg=000002000020000054

idari işlem ve idari eylem hakkında değerlendirme

http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=21

iptal edilen düzenleyici işlemin yerine eskisi yürürlüğe girermi

http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=32

İNTİBAK VE İDARE MAHKEMESİ davası

Pazartesi, Haziran 18, 2007

Kategori: Yasa

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

BEŞİNCİ DAİRE 1996 3072 1996 1207 14/10/1996

KARAR METNİ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EMRİNDE SİVİL MEMUR OLAN DAVACININ 657 SAYILI YASANIN 36/A-12-D MADDESİ UYARINCA YAPILAN İNTİBAKINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGIDA ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde Sivil Memur olarak görev

yapan davacı, memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirmesi üzerine 657

sayılı Yasanın 36. maddesinin A/12-d. fıkrası uyarınca intibakının 6.

derecenin 3. kademesine yapılmasına ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutan-

lığı Personel Dairesi Başkanlığının 18.7.1986 günlü, 6447 sayılı işle-

minin iptali ve 1986 yılı itibariyle aylık ve özlük hakları farkları-

nın kendisine ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 29.11.1995 günlü, 1995/1679 sayılı

kararıyla; 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun değişik

20. maddesinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevlerinin düzenlendiği; dava dosyasının incelenmesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Sivil Memur olan davacının, görevi sırasında bir üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle 657 sayılı Yasanın 36/A-12-d. maddesi uyarınca yapılan intibak işleminin iptali istemiyle bakılan davayı açtığının anlaşıldığı; bu davayı çözümleme görevinin, davacının asker

kişi olması ve dava konusu idari işlemin askeri hizmete ilişkin bulun-

ması nedeniyle 1602 sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca Askeri Yüksek

İdare Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle dava görev yönünden redde-

dilmiştir.

Davalı idare, İdare Mahkemesi bu davaya bakmakla görevli olduğu

için anılan kararın temyiz edildiğini; 1602 sayılı Yasanın, işlem veya

eylemin muhatabı olan kişi ile, ilişkin bulunduğu hizmetin niteliğine

bakılmak suretiyle görevli yargı yerinin tayinini esas aldığını; Aske-

ri Yüksek İdare Mahkemesinin birçok kararında, bir işlemin askeri hiz-

mete ilişkin olup olmadığını saptamak için işlemin özelliğine bakmak

gerektiğinin vurgulandığını; olayda, davacının askeri şahıs olduğunun

ve işlemin asker kişi ile ilgili bulunduğunun kuşkusuz olduğunu; an-

cak, dava konusu işlemin "askeri hizmete ilişkin" bir işlem ve karak-

ter niteliğini taşımadığını; öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde

görevli sivil memurların, dava konusu olan intibak işlemleriyle ilgili

olarak açtıkları davalarda Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin "görevsiz-

lik kararı" verdiğini ve bu tür uyuşmazlıkların İdare Mahkemelerinde

görülerek sonuçlandırıldığını; Mahkeme kararının usul hükümlerine ay-

kırı olduğunu öne sürmekte ve anılan kararın temyizen incelenerek bo-

zulmasını istemektedir.

2709 sayılı T.C. Anayasasının 157. maddesinin 1. fıkrasında,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin, askeri olmayan makamlarca tesis e-

dilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete iliş-

kin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini

yapan ilk ve son derece mahkemesi olduğu; ancak, askerlik yükümlülü-

ğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartının a-

ranmayacağı hükme bağlanmış; 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun "Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevleri" başlığını taşıyan değişik 20. maddesinde de, "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Türk Milleti adına; askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak

yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. An-

cak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda, ilgilinin asker

kişi olması şartı aranmaz.

Bu Kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı

Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, as-

keri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman çavuş, uzman jandarma ça-

vuşu, erbaş ve erler ile sivil memurlardır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda sözü edilen Anayasa ve Yasa hükümleri incelendiğinde,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bir davaya bakabilmesi için, dava ko-

nusu idari işlem veya eylemin "asker kişiyi ilgilendirmesi" ve "askeri

hizmete ilişkin bulunması" şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerek

mektedir.

Bir başka anlatımla, bir davanın görüm ve çözümünün Askeri

Yüksek İdare Mahkemesine ait bulunması için, idari işlem ya da eylemin

"asker kişiyi ilgilendirir olması" şartı tek başına yeterli olmayıp;

bununla birlikte, anılan işlem veya eylemin "askeri hizmete ilişkinliği" şartının da varlığı gerekmektedir.

Bir idari işlemin "askeri hizmete ilişkin" olup olmadığının

tesbiti için, işlemin konusuna bakılması gerekmektedir. Eğer idari iş-

lemin tesisinde; asker kişinin askeri yeterlik ve yetenekleri, tutum

ve davranışları, askeri geçmişi, asker kişi olmaktan kaynaklanan hak

ve ödevleri, askerlik hizmetinin amacı, askeri görev yerlerinin özel-

likleri, askeri kural gerek ve gelenekleri gözönünde bulundurulmuş ise, bu idari işlemin askeri nitelikli olduğu kabul edilmelidir.

Dava konusu olayda ; Sivil Memur olarak görev yapan davacının,

1602 sayılı Yasanın 20. maddesinin 2. fıkrası karşısında "asker kişi"

olduğunda ve dava konusu işlemin "asker kişi ile ilgili" bulunduğunda

kuşku yoktur. Ancak, davacının bir üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin 12/A-d. fıkrası

uyarınca yeniden yapılmış olan ve adıgeçen tarafından düzeltilmesi is-

tenen intibak işleminin, yukarıda yapılan açıklamalar karşısında "as-

keri hizmete ilişkin bir işlem" niteliğini taşımadığı; ilgilinin asker

kişi olmasından "kaynaklanmayan" özlük haklarına ilişkin bir işlem ni-

teliğinde olduğu görülmektedir.

Belirtilen durum karşısında, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin

görev alanına girmediği açık olan dava konusu uyuşmazlığın, 2576 sayı-

lı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin

Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3410 sayılı Yasa ile değişik 5.

maddesi uyarınca genel görevli idari yargı mercii olan İdare Mahkemesi

tarafından görülüp çözümlenmesi gerektiğinden, davanın görev yönünden reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 29.11.1995 günlü, 1995/1679

sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. madde-

sinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, karar verildi. (MT/NÇ)

30 Haziran 2009 18:55

balarest
Genel Müdür

nob vw fazla mesaı hkkında ne tur bır karar var

Toplam 1 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?