Editörler :
01 Şubat 2006 20:47   


4- Banka vakıfları ilgili konular

HALKBANKASI VAKFINDAN HABER VAR

31 Ocak 2006 15:29 Düzenle Sil

Arkadaşlar Tasfiye Halindeki Türkiye Halk Bankası Vakfından yeni bir duyuru yayınlanmış.İsterdimki bu duyuru flaş flaş haber geçip paranın ödenmesi ile ilgili olsun ama nafile.Arkadaşlar iyi niyetli çabalar içinde olduklarını belirttiklerine göre inşallah bu iyi niyetlerini parayı acilen ödeyerek gösterirler.Arkadaşlar bu anlattıklarınızdan her şey anladım ama çok şeyde anlamadım.Çünkü yargıda bir açık kapı mutlaka vardır.Herhalde sizlere derdimizi tam anlatamıyoruz.AÇIZ ARKADAŞLAR AÇIZ HERYERİMİZ BORÇ DOLDU NEDENMİ MAAŞLARIMIZ DONDU SİZE MÜTHİŞ GÜVENMİŞTİK.UMARIM GÜVENİMİZİ SARSMAZSINIZ.DOSTÇA KALIN. SAĞLICAKLA BİLGİLERİNİZE

31/01/2006

DUYURU 2006/1

Sayın Üye;

Son zamanlarda meydana gelen gelişmeler konusunda üyelerimize özet bilgi vermekte yarar olduğu düşünülmektedir.

Vakfın Nakit Durumu :

Nisan-2004?ten bu yana T.Halk Bankası A.Ş.?ne hisse senetlerinin satış çalışmaları devam eden Vakıf iştiraklerinden Birlik Sigorta A.Ş., Birlik Hayat Sigorta A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Finansal Kiralama A.Ş. ile Haziran-2005?ten itibaren de İlab Holding A.Ş. bünyesinde kurulan Oto Yay San.ve Tic.A.Ş.?ye, hisselerinin satış faaliyetleri devam eden iştirakimiz Olgun Çelik A.Ş.?ye ait çalışmalar sonuçlandırılmış; Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halk Finansal Kiralama A.Ş.?ne ait hisseler hariç, tamamının devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Prensip olarak hisseleri satılmış olmakla birlikte, devri yapılamayan bu iki iştirakimizin hisseleri de gerekli izinlerin alınmasını takiben kısa bir süre içinde sonuçlandırılacaktır. Öte yandan, tasfiye kararı alınan, Halk Gayrimenkul ve Menkul Ekspertiz A.Ş.?nin tasfiye çalışmaları tamamen sonuçlandırılmış ve Vakfımıza ait sermaye payına tekabül eden tasfiye payı tahsil edilerek tasfiye tamamlanmıştır.

Bu durumda satılmamış ve tasfiyeye tabi tutulmamış elimizde kalan tek iştirak, aynı zamanda gayrimenkullerimizin de bünyesinde bulunduğu Halk Emlak A.Ş. olup, daha önce alınan kararlarımıza göre kısa bir süre içinde bu şirketin de tasfiyesine gidilecektir.

Halk Bankasına satılacak iştiraklerden elde edilecek nakit tutarı 34 Milyon YTL (34 Trilyon TL), Olgun Çelik A.Ş. hisselerinin satışından alınan ve Halk Emlak A.Ş.?nden tasfiye kararıyla birlikte ilk etapta temin edilecek likit miktarı yaklaşık 49 Milyon YTL (49 Trilyon TL) olacağı, satışlar öncesi mevcut nakit varlığının da 55 Milyon YTL olduğu düşünüldüğünde, Mart-2006 sonu itibariyle nakit varlığımız yaklaşık 138 Milyon YTL?na (Trilyon TL) ulaşacaktır.

Müteakip Nakit Dağıtım Hususu :

Müteaddit defa belirtildiği gibi, Tasfiye Kurulumuzun nihai görev ve amacının, öncelikle mevcut Vakıf mal varlığının nakde dönüşmesini sağlamak, önemli nakit birikimlerinin oluşmasını takiben de kısım kısım bu nakitleri hak sahibi üyelerimize adil bir biçimde dağıtmaktır.

Yukarıda yapılan tüm açıklamaların bilincinde ve takibinde olan çok sayıda üyemiz, haklı olarak, gerek telefonlarla sözlü ve gerekse yazılı bir biçimde, yaşadıkları maddi sıkıntılardan da bahisle bir an önce 2. nakit dağıtımına neden geçilmediğini sorgulamakta ve bu yönde talepte bulunmaktadır. Tasfiye Kurulumuzun niyeti de nakit dağıtımına geçilmesi yönünde olmakla birlikte, 1. Dağıtım aleyhine açılmış 350?ye yakın dava bulunmaktadır. Bunun için ayrılan ihtiyatın, sistemi kökten değiştirecek kararlar alınmaması koşuluyla yeterli olabileceği ve bu nedenle derhal dağıtıma geçilmesi gerektiği savının bir an için geçerli olduğunu kabul etsek bile, daha önceki duyurularımızda ve muhtelif toplantılarda da belirtildiği gibi, 32 üyemizin açmış olduğu Tasfiye Genel Kurulunun iptali davasını yok saymanın imkanı bulunmamaktadır. Kurulumuza bir an önce nakit dağıtımına geçilmesi için baskı uygulayan üyelerimize, konunun ciddiyetinin daha iyi anlaşılabilmesi ve fikir verebilmesi için, davacıların ortak kullanmış oldukları internet sitesinde de halen örneği bulunan Tasfiye Genel Kurulunu iptal dilekçesi özeti duyurumuz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Konuların halen yargıda olması münasebetiyle, gelişmelerle ilgili bilgi verme dışında, dilekçe ve devamındaki girişimler hakkında burada herhangi bir yorum ve görüşte bulunma imkanı bulunmamaktadır. Ancak amacı, üyelerin haklarının kendilerine iadesi olan ve bu uğurda iyi niyetli çabalar içinde olan Kurulumuzun ve Tasfiye Sürecinin, karşı karşıya bulunduğu risklerin de iyi anlaşılması gerekir.

Hedefi Tasfiye Genel Kurulunun iptali, dolayısıyla ödenen tasfiye paylarının üyelerden geri alınması, 2003 yılından bu yana ödenmeyen aidatların da aidat ödeme yükümlülüğü bulunan üyelerden tahsili, 14.797 üyeli olup kendisini temsil eden organları da mevcut iken sanki sahipsizmiş gibi Vakfa kayyım atanması v.b. sonuçlar doğurabilecek olan ekteki dava ve devamındaki girişimlerde, Vakfın kaynaklarının, tasfiyeye gidilmemiş olsaydı, önceki Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Halk Bankasının hisselerinin alınmasında kullanılacağı, bu yönde Dünya Halk Bankaları Konfederasyonu, TOBB ve esnaf kuruluşlarıyla temaslar yapıldığı, tasfiye kararını almış olmakla büyük bir vebal altına girilip suç işlendiği ve Vakfın devam etmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bunların esasında kimler olduğu, ne tür beklentiler içerisinde bulunduğu, satır aralarındaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, bizler ve üyelerimizin ezici çoğunluğu tarafından da bilinmektedir. Bu durum, üyelerin karşısına doğrudan çıkma cesareti gösteremeyenlerin, çeşitli vesilelerle gözlerinin hala Vakıfta olduğunu ve bunu sağlamanın yolunun da tasfiyeyi durdurmaktan geçtiğini göstermektedir.

Tasfiye Genel Kurulu İptal davasında hazırlanan ilk bilirkişi raporunda yer alan, hiçbir şekilde katılmadığımız ve hukuka aykırı bir yoruma dayandığını düşündüğümüz; 20.04.2003 tarihinde yapılan ve tasfiye kararının alındığı genel kurulu oluşturan delegelerin, görev süresinin bu genel kuruldan 11 gün önce dolduğu, bu nedenle görev süresi dolmuş olan delegelerle olağanüstü genel kurul toplanması ve bu genel kurulda tasfiye kararı alınmasının esasen yoklukla malul olduğu görüşüne yer verilmiştir. Bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarımız hukuki dayanakları ile birlikte Mahkemeye sunulmuş olup, davanın, 26.01.2006 tarihinde yapılan duruşmasında, dosyanın incelemeye alınmasına ve bir sonraki duruşmanın 14.03.2006 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bu noktada takdirin yüce yargıya ait olduğu, dolayısıyla yargısal denetimi devam eden davada, neticede lehte veya aleyhte bir karar verileceği, lehte verilecek bir kararın tasfiye sürecini etkilemeyeceği, ancak aleyhte verilecek bir kararın, daha önce yaptığımız duyurularda da belirtildiği üzere, Tasfiye Kurulumuz ve üyelerimiz açısından farklı sonuçlara yol açabileceğinin üyelerimizce bilinmesinde büyük yarar vardır. Bu itibarla, üyelerimizden gelen, yeni bir dağıtım için yeterli birikim sağlanmasına karşın, neden dağıtım yapılmadığı veya bilahare yapılacak dağıtıma mahsuben avans ödenmesi şeklindeki taleplere, yukarıdaki gerekçe ile ihtiyatla yaklaşan Tasfiye Paylaştırma Yürütme Kurulumuzun bu yaklaşımının anlayış ve sabırla karşılanacağını umuyor, Yüce yargının vereceği her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızın bilinmesini, ancak ve bu noktada yasal ve hukuki haklarımızın, Vakfımızın tasfiyesi talebinde bulunan ve bu talebini delegeleri aracılığıyla oy birliği ile dile getiren 14.797 üyemiz adına sonuna kadar kullanılacağının da bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımızla

Baki ZAZA Cevat BEKİN

Başk Yrd. Başkan

Ek : 1-İptal Dava Dilekçesi, (Özet)

İSTANBUL,11.05.2004

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

ANKARA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR?????.: 1.Ayşe Tanju PAN

2.Demet ESER

3.Hatice İLBARS

4.Sebahat YILMAZ

5.Fatma YÜKSEK

6.Gülşen ÖZGENÇ

7.Serap Feride BAYRAKTAROĞLU

8.Cevdet BAYHAN

9.Nurten BİLGİN

10.Nursen BAYHAN

11.Münevver ARIKAN

12.Ayla ARKUN

13.İsmail KÜÇÜKYÜCE

14.Nuran BİNGÖL

15.Fahri ÇAĞLAR

16.Nail PALA

17.Urkiye TAN

18.Mecit BAYRAKTAR

19.Cemal GÜVEN

20.Orhan OLCAYTU

21.Ulviye ÖZCAN

22.Ferit Tan HİSAR

23.İsmet BİLGİN varisi Nurten BİLGİN

24.Suna GÜVELOĞLU

25.Ali İhsan GÜVELOĞLU varisleri

Suna GÜVELOĞLU ve Özge GÜVELOĞLU

26.Bilge KARAYEĞEN

27.Yüksel ERYILMAZ

28.Aytaç AŞIK

29.Pınar KANDİL

30.Süleyman GÖK

31.Halil İbrahim AVAN

32.Alaeddin SÖYLEMEZOĞLU

DAVALILAR???..?:1.Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı

(Tasfiye halinde T.Halk Bankası Personeli Yrd.Vakfı)

Kazakistan cad.No:78 Emek/ANKARA

2.T.Halk Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü

Eskişehir yolu üzeri, ANKARA

3.Vakıflar Genel Müdürlüğü

ANKARA

T.KONUSU????.?:Kayyum tayini,tedbir,iptal ve tespit taleplerimizdir.

???????

SONUÇ????????.:

(ÖZETLE)

Tasfiye kararının alındığı ve TASPAK?ın oluşturulduğu 20.04.2003 tarihli olağanüstü genel kurul,temsil süreleri sona ermiş delegelerin katılımıyla yapılmış olmakla ve vakıf esas senedi ile mevzuata aykırı şekilde TASPAK adıyla kurul oluşturulması halleri, mutlak butlan ile batıl olup vakıf organları da çekilmiş olduğundan vakfın genel kurula hazırlanması,TASPAK tarafından yapılan tüm tasarrufların yok ve geçersiz sayılarak yapılacak genel kurula kadar bu konularla ilgili gerekli talep ve davaların açılması, yapılacak genel kurula kadar Vakfa kayyum tayini ve ihtiyati tedbir kararı oluşturulması, Vakfın sicilden terkin işleminin kaldırılması ve Vakfın devamına karar verilmesi talep edilmektedir.

65ay

31 Ocak 2006 17:38 Düzenle Sil

ARKADAŞLAR BUNDAN BEN BİR ŞEY ANLAMDIM AONALRADA BİZİM DİLİMİZDEN ANLAMIYORLAR ACİLEN BU PARALAR İHTİYACIMIZ VAR ALLAH ALLAH MİLLET NELERİN PEŞİNDE YA

nevin06

31 Ocak 2006 19:54 Düzenle Sil

Daha önce yapılan toplantıda (tasfiye kurulunun)yönetime elde olan naktin dağıtılmasının hukuken herhangi bir sakınça yaratmayacağı, bu nedenle nakit varlığın dağıtılması yönünde bir tavsiye kararı alındığını duymuştuk. Buna rağmen yönetim biriken naktin belli bir oranının blokede tutulması karşılığında tasfiye kurulu tarafından tavsiye edilmesine rağmen, kalan bakiyenin dağıtılmasına sıcak bakmıyor. Açaba bunun nedeni bankadan veya çalıştıkları şubelerden mevduatın gitmesini engellemek olabilirmi? Eğer iyi niyetli olarak ihtiyacı olan arkadaşlarda düşünülürse ve hukuken de herhangi bir sakıncası yokmuş..... inşallah bu isteğimiz gözönüne alınır ve dağıtım yapılır.

tatil

1 Şubat 2006 11:20 Düzenle Sil

İlk nakit dağıtımdan sonra çok az para alarak magdur ettikleri üyelere,'gidin hakkınızı mahkemelerde arayın' diyen ,hatta alay ederek avukat tavsiye eden taspak ın yöneticileri şimdi bu duyuru ile hakkını mahkemelerde arayanları suçluyor hatta adlarını yayınlayarak ,genel müdürlükte yaptıkları özel toplantılarda diğer üyelere şikayet ediyor, dava açarak hukuk yolları deneyen üyelere karşı diğer üyeleri bir şekilde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

yönlendiriyor,azmettiriyor.Hakkını hukuk yoluyla aramaya çalışanlara yayınladıkları bu duyuru nedeniyle olabilecek bir saldırının müsebbibi taspak yöneticisi bu şahıslar olacaktır.

soner13

1 Şubat 2006 13:21 Düzenle Sil

Soner 13 arkadaşım size aynen katılıyorum.Az para aldığını beyan eden arkadaşları mahkemelere yolluyorlarki Türkiye' de davanın ne kadar süreceği malum.Bence bunu bilerek yapıyorlar.Ama bilmiyorlarki dava açan bu insanları zan altında bırakıyorlar.madem mahkemelere yollayacaktınız be kardeşim o zaman adaletli dağıtım yapmadığınızı mı ima edip insanları şüpheye düşürüyorsunuz.Bu arada Vakıf haber yayınlıyor Bizim Tasfiye Halinde Türkiye halk Bankası personeli Yardımlaşma Vakfı Üyeleri Dayanışma Derneği günler sonra bir kutlama bahanesiyle lütf edip sitesinde açıklama yazıyor.Sayın Başkan Y.Yaşar ŞENGÜL Bey size sesleniyorum.Bu kadar üyeniz çaresiz yeter artık uyanın uyanınki bizlerde artık uyanalım birşeyler yapma zamanı çoktan geçti.Yazışma yazışma nereye kadar bitirelim artık bu işi.Bunun mutlaka bir çözümü olmalı ve siz ne için varsınız.Bizlerin hakkını aramak kollamak ve işleri hızlandırmak için değilmi Bizler bir grup arkadaş olarak artık bıçak kemiğe dayandı.Bilmiyorum sizler ne kadar rahatsınız.Bu arada Türkiye Cumhuriyeti hakim ve savcılarına güvenimiz tam. İnşallah onlar doğruyu en kısa zamanda görecek.Artık anlayış ve sabrımız hiç kalmadı.Taspak kurulu üyelerine duyurulur.Dostça ve sevgiyle kalın arkadaşlar.

65ay

1 Şubat 2006 13:58 Düzenle Sil

2002 yılında bankadan ayrılmadan önce Vakıftan da emekli olacağımı düşünerek kararımı verdim ve bankadan ayrıldım.Bankadan ayrılmadan önce vakıf dan emekli olmama 5 yıl kalmıştı Ama maalesef tasfiye kararı alındığında vakfa giriş çıkış yapmış olmamdan dolayı 6.785._YTL para aldım. Belki bu parayı hakedecek kadar aidat yatırmışımdır. Ancak emeklilik umudum yani her üç ayda bir 500 YTL maaş alma umudum kayboldu. Adalet bunu nasıl çözecek bilmiyorum.Bizi perişan eden Hüsamettin Özkan ile Kemal Derviş bu kadar insanın vebali ile halen nefes almaya devam edebiliyorlarsa diyecek bişeyim yok artık

engin küçük

02 Şubat 2006 02:07

demete
Aday Memur

ziraat bankası personel vakfından neden bı haber yok.vakıf yalan mı oldu .???????????

02 Şubat 2006 12:38

kupa
Müsteşar Yardımcısı

Demete, Ziraat Personel Vakfından beklentin nedir? Paranı alıp ayrıldıysan fazla bir şey bekleme. Halen aidatlarını ödüyorsan, emekliliğinde iyi bir para alabilirsin. Emeklilik bölümünde hemen hiç para olmadığı için, bu konuda emeklilerin açtığı davalardaki sonucu beklemelisin.

18 Şubat 2006 14:31

salim010
Aday Memur

Arkadaşlar, Ziraat Personel Vakfı bir karar almış ;

Vakfın 02.02.2006 tarih ve 208 sayılı yazısının f maddesinin 6.nı paragrafı aynen şöyledir. " Vakıf senedinde yer alan düzenlemeler gereği emekli üyeler ile Sosyal Yardımlar Bölümüne üye olmayanlar için hesaplanacak tutarlar kendilerine ödenecektir. Aynı zamanda SOSYAL YARDIMLAR BÜLÜMÜ ÜYESİ OLANLARA ait tutarlar ise Sosyal Yardımlar Bölümüne aktarılacak ve aktarılma tarihinden itibaren tazminat hesabına tabi tutularak vefatlarında veya emekli olduklarında kendilerine ödenecektir."

Bu durumda,

Sosyal Güvenlik Bölümünün tasfiye sonucunda üyelerine dağıtılması gereken miktarların, vakfın diğer bölümü olan Sosyal Yardımlar Bülümüne aktarılması doğrultusunda. Sosyal Yardımlar Bölümü de ancak, emeklilik yada ölüm halinde vakıf sözleşmesine göre ödeme yapacak.

Bu aktarma, vakıf sözleşmesine va hukuka uygunluğu kosununda doğru bir işlem midir acaba....

20 Şubat 2006 08:00

nertuk
Aday Memur

kurum değiştiren tüm bankaci arkadaşlara soruyorum %25 vergi kesilen arkadaşlar ne oldu bu yüzde yirmibeş kesilen arkadaşlarin vergileri düzeltilecekti ben turkbürosene sordum görüşmeler devam ediyor dediler bu adaletsizliğe bir an önce son verilmesi lazim hem maaşimi donduracaksiniz hemde yüzde yirmi beş vergi keseceksiniz varmi böyle bir kanun anlamakta güçlük çekiyorum ben 2003 ün 11 ayinda atandim benden 3 yildir %25 vergi kesiliyor başka bir arkadaşim ocak ayinda atandi ondan %15 vergi kesiliyor kim düzeltecek bu yanlişi kimden alacaz bu haklarimizi adaletin olmadiği bir yerde huzur aramayamazsiniz birlik beraberlik bekleyemezsiniz kolay gelsin

20 Şubat 2006 12:38

vampir
Memur

Sayın nertuk,

Bu yazımı önceki yazınıza istinaden yazmıştım.

FORM Editörleri yazınızı silmiş oldukları için burada yazmış olduğunuz yazınızın almak zorunluluğu doğdu...

İFPli banka zedelere,bu söylevinle hiç de iyi duruş yapmadın;BARKACI olduğunu söylüyorsun ama,ben yinede bunu bankacı olduğunuzu algılayıp,düzeltiyorum.

Seni,biz İFP lilerin arasında kabul etmiyor ve bu söylevinden dolayı da seni kınıyorum.

Nesreddin Hoca ,damdan düştüğünde,yanına gelenler sormaya başlamışlar Hocam durumunuz nasıl diye; o da,benim durumumdan ancak damdan düşen anlar???!

İnşallah sen bizim durumuzda olmazsın?(!).

Mahkeme kapılarında SÜRÜNMEZSİN?..(!)

Bu paylaştıklarımızı anlayacak yapıda değilsiniz?!

Bütün Banka zedelere?.. Sevgi ve saygılarımla..

20 Şubat 2006 13:15

kupa
Müsteşar Yardımcısı

NERTUK'un İFP ile ilgili görüşlerini içeren yazısı, polemiğe yol açıcak ve İFP'ye katkı sağlamayacak nitelikte görüldüğünden silinmiştir. Amacımız insanlarla dalaşmak değil, sonuca ulaşmaktır. Kaldı ki Bankada kalıp kalmama konusunda seçme hakkı verilmeyen birçok arkadaşımız vardır. Bu tür tahrik edici yazılar görüldüğü anda yayından kaldırılmaktadır. Bazılarınız buna sansür diyebilirler. Ancak önemli olan Forum konusunun dışına çıkılmamasına ve insanlarla gereksiz polemiğe girilmemesine özen gösterilmesidir.

Biz de siz iyiniyetli çoğunluğun desteği ile bunu sağlamaya uğraşıyoruz.

23 Şubat 2006 16:36

şenolüçer
Aday Memur

Hepinize selamlar.Bir sorum olacak bilgisi olanlar yazarlarsa sevinirim.Bu vakıf işi ne alemde herhangi bir ödeme yapılacakmı ve aşağı yukarı ne süre içerisinde olur sizce.

08 Mart 2006 11:21

şenolüçer
Aday Memur

Ziraat Bankasının her iki vakfından hala ayrılmadım ve para filan da almış değilim.Arkadaşlar bir soru sormuştum.Hiç bilgisi olan yokmu?Rica edeceğim...

08 Mart 2006 13:00

65ay
Şube Müdürü

Şenolüçer' e merhaba aslen yazınızı okudum.Ben Halkbanklıyım.Sizi bilgilendirmek açısından yazıyorum. eğer vakfınızdan çıkmadınız ödemelerini aksatmadan yaptı iseniz Vakıf tasfiye olduğunda gayrimenkul va nakitler arasında dağıtım yapıyor.Bize duyuru gelmişti.Arkadaşım doğrusu kimse kötü para almadı.Tabii parayı az bulanlar oldu ve mahkeme açtılar.Halkbanlı arkadaşlarda 14 Mart mahkeme sonucunu bekleyecekler.Sizin vakfınızın sitesisi yokmu? neden derseniz Hlakbankası vakfının sitesi var orada hemen duyuru yapıyorlar.Gerçekte arkadaşlarımız hızlı ve iyi çalışıyorlar. Ama bunun yanında bizlerde vakfı hiç boş bırakmıyoruz.(Dilekçe yazmak aramak gibi..) Benim fikrimi sorarsanız Vakfınızı telefonla arayıp bilgi almanız.Bu sizin en doğal hakkınız.Bizler yapıyoruz ve gerçek bilgileri zor da olsa anlatıyorlar.Sağlıcakla kalın.

08 Mart 2006 13:54

şenolüçer
Aday Memur

65aya ilgisinden dolayı teşekkür ederim.Ancak ne yazıkki Ziraat Bankası Personel vakfının hala bir internet adresi mevcut değil.Ayrıca Tel No ları:0312 310 75 49 bu numarayı aradığımızda Halbankası Vakfı gibi bir ödeme yapılmayacağı ancak emeklilik esnasında bir ödeme yapılabileceği bilgisi verilmekte.(Bu tarihe kadar da alacağımız paralar nemalandırılacakmış).Anladığım kadarıyla da bu bilgiyi verenler kendileride konuya yetkili kişiler değiller.Ziraat Bankası Personel Vakfından ayrılmamış yani toptan parasını almayan ve aylık ödemelerini yapan arkadaşlar ben Ankara dışındayım.Çanakkalede görev yapıyorum.Ankarada oturanlardan birebir bilgi alanlar varmı?Bilgisi olanların yazmasını rica...

09 Mart 2006 15:22

65ay
Şube Müdürü

Arkadaşlar Halk Bankası Personeli Vakfı sitesinde Duyuru 1 Flaş olarak bir yazı yayınlamış sizlerle paylaşmak istedim.Bilgilerinize Bu arada Vakıfta çalışan arkadaşlarada iyi veya kötü haber olsun gayret ve hızlarından dolayı kocaman bir Teşekkür etmeyi borç bilirim.Teşekkürler arkadaşlar

16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/246 E. Sayılı dosyasında görülmekte olan ?Tasfiye Genel Kurulu Kararının İptali ve Vakfa Kayyım Atanması? talepli davada, bilirkişi raporuna yaptığımız itiraza, davacılar vekilince gönderilen 20.01.2006 tarihli cevabi yazıda; müvekkilleri adına uzlaşma talebinde bulunulduğu görülmüş ve ayrıca üyelere duyuru şeklinde gönderildiği anlaşılan ve bir nüshası elektronik posta yoluyla Vakfa ulaştırılan 28.01.2006 tarihli yazılarında da; davacıların tasfiye paylarının hesaplanması konusunda tahkime gidilmesi karşılığında uzlaşma sağlanabileceğinin ve böylelikle tasfiye çalışmalarına engel olunmayacağının bildirildiği saptanmıştır.

Tasfiye Genel Kurulunun iptali için dava açan üyelerimiz (müdahiller de dahil) aynı zamanda iş mahkemelerinde tasfiye paylarının hesaplanmasına ilişkin de dava açmış bulunmaktadır. Gerek bu durum ve gerekse bir kısım davacılar ile vekillerinin Vakfımıza ilettiklerine göre, gerçek taleplerinin genel kurulun iptali olmayıp, tasfiye paylarından haklarına düşeni tam olarak almak olduğu ifade edilmektedir.

Tasfiye Kurulumuz, gelinen nokta itibariyle bundan sonraki tasfiye işlemlerinin riske girmemesi ve bu sürecin Vakıf üyelerinin aleyhine uzayarak zararlarına sebep olmaması için; yukarıda zikredilen davayla ilgili olarak davacıların, tasfiye sürecinin durmasına sebep olabilecek taleplerinden feragat etmeleri kaydıyla, davacı ve müdahillerinin, iş mahkemelerinde görülmekte olan tasfiye paylarının hesaplanması talepli uyuşmazlık konusu istemlerinin tahkim yoluyla çözümlenmesini ve konunun çözümü için hakeme gidilmesini kabul etmeyi kararlaştırmış ve böylelikle uzlaşma konusunda, üzerine düşen son özveriyi de yerine getirmiştir.

Bu hususa davacıların vereceği yanıt, gerçekten asıl amacın bundan sonraki tasfiye çalışmalarına engel olmak ve üyelerin büyük çoğunluğunu mağdur etmek yerine, ileri sürüldüğü gibi, kendilerine ait bireysel tasfiye paylarının hesaplanmasına yönelik olup olmadığının anlaşılabilmesi için de belirleyici olacaktır.

Değerli üyelerimizin bilgisine sunulur.

SAYGILARIMIZLA,

TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA YÜRÜTME KURULU

15 Mart 2006 08:42

65ay
Şube Müdürü

Arkadaşlar Halkbankası Vakfı sitesinde yeni bir duyuru yayınlanmış.pek sevindirici bir haber değil ama inşallah ilerisi iyi ve hayırlı olur.Bir ay daha beklemeye devam sabır arkadaşlar sabır. Halkbankası çalışanlarına emeği geçen arkadaşlara teşekkürler gerçekten bizler için birşeyler yapmaya çalıştığınızı görüyorum.Ne olur birazda bu işleri çabuklaştırsanız.Zira hepimizi bu işten sevinçli haber bekliyoruz.

DUYURU

Vakıf Tasfiye Kararının İptali ve Vakfa Kayyım Atanması taleplerini de içeren 16.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/246 E.Sayılı davasıyla ilgili 14.03.2006 günlü duruşma yapılmıştır. Duruşmada davacı vekili, uzlaşmazlığın hakem yoluyla çözülmesi konusundaki tekliflerinin kabulüne ilişkin tahkim sözleşmesinin esasları hakkında, taraflar arasında mutabakat sağlanmadığı gerekçesiyle mehil talebinde bulunmuştur. Bu nedenle yeni duruşma tarihi 11.05.2006 olarak belirlenmiş ve bundan 10 gün öncesine kadar mehil verilmiştir. Buna göre Nisan-2006 sonuna kadar esaslar konusunda bir mutabakata varılması gerekmektedir. Bu süreçte Tasfiye Kurulumuz, konuyu sadece dava açanlar açısından değil, tüm üyelerin menfaati yönünden değerlendirecek ve diğer üyelerin hak ve menfaatlerini de zedelemeyecek orta bir yol bulunması halinde, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da gerekli katkıları sağlamaya devam edecektir.

SAYGILARIMIZLA,

TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA YÜRÜTME KURULU

15 Mart 2006 08:53

65ay
Şube Müdürü

Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi bizim üye olduğumuz bir derneğimiz var Derneğin internet sitesindeki en son yazı tarihi 20 Ocak 2006 derneğimizin tüzüğünü sizlere okutmak istedim.Derneğin amacını okursanız ne demek istediğimi anlarsınız.Sayın Başkan Yaşar ŞENGÜL bey ve çalışan arkadaşlarımızın Halkbankası Vakfının yayınladıkları duyuru va flaş haberlerle ilgili hiç cevabı yokmu merak ettim.Ama uykunuzu bölmeyim sizlere iyi rüyalar arkadaşlar .

DERNEK TÜZÜĞÜ

TASFİYE HALİNDE

TÜRKİYE HALK BANKASI PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI ÜYELERİ

DAYANIŞMA DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı:

Madde 1- Derneğin Adı Tasfiye Halinde Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı Üyeleri Dayanışma Derneğidir.

Derneğin Merkezi:

Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara'dadır.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı:

Madde 3- Derneğin amacı, Tasfiye Halinde Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı emekli ve çalışan üyeleriyle , emekli veya emekli olduktan sonra ölen dernek mensuplarının eş ve yetimleri arasındaki dayanışmayı sürdürmek .üyelerinin yasal. sosyal ve kültüre! ihtiyaçları ile ilgilenmek,hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamaktan ibarettir.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri

Madde 4- Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleşmesi için kamu kuruluşları nezdinde gerekli her türlü girişimde bulunur,toplantılar,gösteriler,geziler,bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenliyebilir, yayında bulunabilir , arşiv oluşturabilir,plan ve proje yapabilir, ve v bunlar için yarışmalar açabilir,taşınmaz edinebilir ve satabilir.

Internet Adresimiz : www.halkvakifder.org

15 Mart 2006 11:14

soner13
Şef

Dava açanların avukatının anlaşma yapılması hususundaki iyi niyetli çağrılarına taspak ta olumlu yaklaştı ve aralarında 3 adet hakem tayini hususunda 14.3.2006 tarihli mahkemede ön anlaşma sağlandı.Hakim detaylar konusunda 30.nisan 2006 ya kadar taraflara süre tanıdı.Tasfiyenin yürüyebilmesi ve paranın dağıtımı açısından olumlu bir adım ,ancak daha önce tasfiyeyi geciktirme husunda katkıları olan bazı taspak üyeleri inşallah bu konuyuda karıştırıp,ortalığı bulandırmazlar.

15 Mart 2006 13:34

65ay
Şube Müdürü

Soner 13 arkadaşım tekrar söylüyorum ki en doğru bilgiyi gene sizden aldık ve alıyoruz.Karar olumlu ama dediğiniz gibi bazı taspak üyeleri inşallah ortalığı karıştırmaz.Acaba herşey olumlu giderse paraları na zaman alacağımız konusunda bir duyum, fikir veya bilginiz varmı? Sayın Taspak üyeleri arkadaşlarada söylemek istiyorumki yeter artık bütün üyeleri yıldırmadan şu haklarımızı zamanında ve hakkıyla ödeyin artık.teşekkürler Soner 13 arkadaşım.Dostça kalın.

15 Mart 2006 17:54

soner13
Şef

65 ay kardeşim.Mevcut nakdin dağıtımı için 3 hakem konusunda taspak ve dava açanlar vekili 10 mayıs a kadar anlaşabilirlerse bu tarihten itibaren en azından avans olarak dağıtımı engelleyen hiçbir neden kalmayacağını düşünüyorum.Ancak elime henüz ulaşan derneğimize ait bir duyuru var bu duyuruda tasfiye kurulu hakkında iddialar var.Bu iddialar tasfiye kurulunca cevaplandırılması gereken çok ciddi suçlamaları içeriyor.

15 Mart 2006 20:48

65ay
Şube Müdürü

Soner 13 Kardeşim verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Doğrusu tedirgin olmadım desem yalan olur çünkü birde Taspak üyeleriyle ilgili bahsettiğiniz iddialarla da bir dava açılırsa birde bu davanın sonucunu beklemek var biliyorsun ki davalar uzun sürüyor oysa emin olunki biz bir grup arkadaşız ve bu arkadaşlardan bu paranın ödenmesini ciddi anlamda çabuklaştırılmasını isteyen arkadaşlarım var çünkü kurumda maaşları dondurulduğu için buradan alınacak para onlara, doğrusu hepimize ilaç gibi gelecek ama neredee.Hakkımız olan parayı bile alamıyoruz alsakta böyle burnumuzdan getirerek ödüyorlar.Taspakta bulunup çalışan arkadaşlar acaba akşam evlerine gidince vicdanları rahat uyuyorlarmı ? Onlar uyuyamıyor belki ama bizlerin vicdanı rahat çünkü o paralar bizim alnımızın teri,çoluğumuz çocuğumuzun rızkından kesip yatırdığımız paralar.Bizler birde haklarımızı alsak ta maddi yönden rahatlayıp çocuklarımızı rahatlatsak.Teşekkürler Soner 13. İyi Akşamlar arkadaşlar.Soner 13 kardeşim Derneğin duyurusunu rica etsem sitede yayınlayabilirmisiniz sizce bir mahsuru yoksa tabii.Mailime de atabilirsiniz.

16 Mart 2006 11:16

soner13
Şef

65 ay kardeşim

Derneğin duyurusu bana posta yolu ile geldi,bunu manyetik ortama aktaracak donanımım yok,eğer derneğe tel .ile ulaşırsan gönderebilirler,yada adresini mailime gönerebilirsen sana ulaştırırım.Sevgiyle

23 Mart 2006 21:52

65ay
Şube Müdürü

Soner 13 arkadaşım bilgisayarımda arıza oldu size cevap yazamadım özür dilerim.İlgi ve alakana çok teşekkür ederim.Dernek diğer üyelerede posta yoluyla yollamış elime ulaştı teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.

26 Mart 2006 17:25

65ay
Şube Müdürü

Arkadaşlar Halkbankası vakfı yeni bir duyuru yayınlamış.Bilgilerinize

İŞTİRAKİMİZ OLAN

BİRLİK SİGORTA A.Ş. , BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş.

VE HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NE SATILDI.!!!

Olgun Çelik A.Ş.?den sonra en büyük iştiraklerimizden olan Birlik Sigorta A.Ş.ndeki %63,32 ve Birlik Hayat Sigorta A.Ş.?ndeki %79,40 oranındaki Vakıf hisselerimiz, 10.04.2004 tarihinden bu yana sürdürülen geniş kapsamlı çalışmalar ile Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB), Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Finansinvest) ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?ne yaptırılan hisse değerlendirmeleri sonucunda, Tasfiye ve Paylaştırma Danışma Kurulu ile Vakıf eski Organ Üyelerince (60 kişilik Genel Kurul Delegeleri) alınan 08.10.2005 ve Bankaca alınan 12.10.2005 tarihli kararlar üzerine, 29.11.2005 tarihinde karşılıklı olarak imzalanan Hisse Senedi Satış ve Devir Sözleşmeleri ile T.C.Hazine Müsteşarlığı?ndan 29.12.2005 tarihinde alınan izin uyarınca, diğer ikinci büyük ortak konumunda olan ve şirketlere ait müşteri portföyünün önemli bir bölümünü oluşturup organizasyon alt yapısını da kullandıran T.Halk Bankası A.Ş.?ne, 30.08.2005 tarihli bilanço değerleri üzerinden satılmış ve sözleşme gereği peşin 1.000.000.-YTL?lik ilk dilim tahsil edilmiştir.

30.08.2005 tarihli bilanço verilerine göre;

Birlik Sigorta A.Ş.Vakıf Hisse Değerleri (%63,32) : 8.558.000.-YTL,

Birlik Hayat Sigorta A.Ş.Vakıf His.Değ. (%79,40) : 11.092.000.-YTL,

TOPLAM ???: 19.650.000.-YTL

Şeklinde satış değerleri olmasına karşın, yapılan sözleşmeye göre şirketlerin aynı yöntemle ve 30.11.2005 tarihli bilançolarına göre TSKB, Finansinvest ve ilave olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından son defa değerlendirmeleri yapılacak olup, nihai satış bedelleri bu şirketlerce belirlenen ortalama değerler dikkate alınarak saptanacaktır.

Kesinleşen satış bedellerinin kalan bölümünün yarısı, 31.01.2006 tarihinde, diğer yarısı ise 31.03.2006 tarihinde tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtildiği şekilde 30.11.2005 tarihli bilançolara göre şirketlerin değer tespitleri de yaptırılmış, buna göre;

Birlik Sigorta A.Ş.Vakıf Hisse Değerleri (%63,32) : 9.657.000.-YTL,

Birlik Hayat Sigorta A.Ş.Vakıf His.Değ. (%79,40) : 12.961.000.-YTL,

Halk Yatırım Men.Değ.A.Ş.Vakıf His.Değ. (%54,94) : 11.037.000.-YTL,

* Halk Finansal Kir.A.Ş.Vakıf His.Değ. (%0,0175) : 291.000.-YTL,

TOPLAM 33.946.000.-YTL

Vakıf üyelerine, şirket çalışanlarına ve müşterilerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KURULU

(* Halk Finansal Kiralama A.Ş.deki Vakfımız hisselerinin devri için ilgili şirkete talimat verilmiş olup, devir işlemine ait henüz bir cevap gelmemiştir.Devir işleminin gerçekleşmesini müteakip duyuru yapılacaktır.)

Toplam 690 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?