Editörler : Cüneyt Barışoglu
25 Ağustos 2009 20:45   


İlçede yediemin otoparkı açılma işlemleri

ilçede vatandaşın biri dilekçe vermiş yediemin otoparkı açmak istiyor.ben bir haftalık trafikçiyim işlemlerinin takibi bana düştü hiç bilgim yok bana yardım etme açısından gönüllü arkadaş arıyorum beni bu sıkıntıdan kurtaracak hata yapmadan kurtaracak şimdiden teşekürler.

26 Ağustos 2009 00:19

Arfmin
Kapalı

Otopark açmanın polisi ilgilendiren bir konu olduğunu sanmıyorum. Yediemin otoparklarına sadece trafikten men edilen araçlar değil, mahkeme ve icra kararı ile muhafaza altına alınan, güvenlik sebebiyle çekilen araçlar, çeşitli olaylarda zapt edilen araçlar vs. konulmaktadır.

Otopark açma konusunda kişi ilgili belediyeye müracaat eder, konu trafik komisyonunda görüşülür ve karara bağlanır.

İlgili mevzuat otopark yönetmeliği ve belediye imar planıdır.

Yediemin, bir mal hakkında hukuki işlem sonuçlanıncaya kadar o malı muhafaza eden kişidir.

Eğer otopark açan kişi yedieminlik yapmak için dilekçe vermiş ise o zaman şahıs hakkında güvenilir kişi olup olmadığı hususunda araştırma yapılır ve şahıstan yediemin olacağına dair bir yazılı beyan istenir. Beyanla birlikle, lazım olabilecek diğer belgeler de istenebilir (Otopark işletme belgesi, kimlik, ikametgat vs.vs)

Yediemin olma hususundaki açıklamam kişisel görüşümdür. Çünkü bu konuda kanuni bir düzenleme olduğunu sanmıyorum.

26 Ağustos 2009 00:34

traffic
Şube Müdürü

karayollları trafik kanunun ve ilgili yönetmeliğin şu anda hatırlamadığım maddeleri ve belediye kanunua göre otopark açmak ve açılmasına izin vermek belediyelerin görev ve sorumlukları içerisinde bulunmaktadır.il ve ilçe trafik komisyonunu ilgilendiren bir mevzu bulunmamaktadır,hatta çok kısa bir süre içerisinde son bir ay içerisinde mahalli idareler genel müdürlüğünün göndermi olduğu bir genelgeyle ,belediyelerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmaları,yukarıda saymış olduğum ilgili kanun ve yönetmeliklere işlevlik kazandırılması için bir genelge gönderilmiştir.sizi ilgilendiren açıkçası bir konu söz konusu değildir.şu an hatırladıklarım bunlar ,eğer daha fazla yardıma ihtiyacınızın olduğunu düşünürseniz özelime yazın gerekli bilgi ve belgeleri mesai saatleri içerisinde gönderebilirim

26 Ağustos 2009 19:03

alias2257
Şube Müdürü

traffic' in yazdıkları tamamen doğrudur. 5393 sayılı belediye kanununun 15/p fıkrası yetkiyi belediyelere vermiştir. mahalli idareler genel müdürlüğünün genelgesi de 2009/49 sayılı genelgedir. i ve ilçe trafik komisyonlarının sadece iki yetkisi vardır;

1- bir yolun tek yön mü veya çift yön mü olacağı kararını vermek

2- bir yolun araç trafiğine kapatılıp kapatılmayacağına karar vermektir.

saygılar...

26 Ağustos 2009 22:27

Arfmin
Kapalı

Konumuz Otopark açılmasından ziyade nasıl yediemin olunur. Evinizin bahçesi,araziniz garajınız veya deponuz araç-gereç vs. muhafazasına müsat ise yediemin olmak için ilgili kurumlara (Emniyet, adliye, İcra) müracaat edip yediemin olabilirsiniz.

27 Ağustos 2009 01:15

traffic
Şube Müdürü

bizimde en büyük sıkıntımız ,çalıştığım ilçe için söylüyorum araçların muhafaza altında tutulabileceği bir otoparkın mevcut olmaması,bu gün bunada bir çare buldum bize en yakın ilçeden çekici çağırtıp aracı o ilçenin otoparkına gönderdim.özellikle hacızlı yakalamalı araçlarda bu sorunlar oldukça büyük oluyor ,alacaklının bedava bekçiliğini yapmaktansa bundan sonra böyle yapmayı düşünüyorum.kanun ve yönetmeliklerde gönderilemez diye bir ibare yok,bulunduğum yerde de artık araç bırakacak yer olmaması nedeniyle tek çarenin bu olduğunu düşündüm.asıl sorun arkadaşlar bundan sonra yaşanacak maliye artık mtv sini ödemeyen bir çok araca haczini ve yakalamasını isteyecek,bu aşamadan sonra bunun altından nasıl kalkarız bilmiyorum.

27 Ağustos 2009 13:28

Arfmin
Kapalı

Yedieminlik konusunda 13/7/1987 tarih ve 19516 sayılı resmi gazete?de yayımlanan "mahcuz malların muhafaza edileceği adalet bakanlığı depo ve garajlarının çalıştırılmasına dair yönetmelik" hükümlerini incelemekte fayda var. UYAP mvzuat sisteminde Yönetmeliği bulamadım.

Ayrıca Adalet Bakanlığının aşağıdaki görüşü konuya biraz daha açıklık getireceğini düşünüyorum.

========

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-43-2006 ..../..../2006

Konu :

??????CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Mahcuz malların muhafaza edilmesi için faaliyet gösteren yediemin deposu ve otoparkı için ruhsatlandırma talebinde bulundukları 27/03/2006 tarihli yazı ve konu incelendi.

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 88. maddesinin 4. fıkrasında ?Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.? hükmü ve yine İcra İflas Kanununun, 4949 sayılı kanunun 105. maddesiyle eklenen geçici 4. maddesinde ?Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur.? hükmü yer almakta olup, Bakanlığımızca özel kişi veya özel tüzel kişilere mahcuz malların muhafazası için depo ve garaj açma izni, yedieminlik ruhsatı verilmesi ya da işletme yetkisinin devredilmesi söz konusu değildir.

Diğer taraftan, 13 Temmuz 1987 tarih ve 19516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede 28.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılan , Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik ile depo ve garajların açılması, nitelikleri, çalıştırılması ve denetimlerine dair esas ve usuller düzenlenmiştir.

Bunun dışında, özel şahıslar tarafından açılacak depo ve garajlarda aranacak nitelikler konusunda kanuni bir düzenleme bulunmamakla birlikte, özel şahıslarca depo ve garaj açılması halinde bu yerler hakkında da anılan Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanmakta ve sözü edilen yerlerin öngörülen şartlara sahip olup olmadığını değerlendirme yetkisi ile buralardan mahcuz malların getirilmesi, teslimi, yerleştirilmesi ve geri alınması hususlarında karar verme yetkisi ilgili hâkim ve icra müdürlüklerine ait bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin ilgililerine iletilmesini rica ederim.

Hüsnü UĞURLU

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

=============

27 Ağustos 2009 19:54

capcaglar
Aday Memur

AÇIK OTOPARK İLE İLGİLİ OLARAK:

1- Hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde gece ve gündüz istendiğinde özel tertibatlı araçlar bulundurulacak, araç yetmediği durumlarda araç takviyesi cihetine gidilecektir.

2- Alıkonulan, çekilen araçlar belirtilen yerde muhafaza altına alınacaktır.

3- Otopark alanına giriş ve çıkışları elverişli hale getirecek, giriş ve çıkış trafik işaret levhaları ile her türlü maddi ve manevi masraflar işletmeci tarafından yapılacaktır.

4- Mevcut Arsanın kenarı 50 cm. duvarla örülecektir.

5- Arsa zeminin beton, asfalt, çakıl veya sert bir cisimle kaplanacaktır.

6- Arsanın kira kontratosunun süresi sona erdiğinde ve yenilenmesi halinde, otoparkın sahibinin değişmesi veya başkasına devredilmesi halinde alınan bu karar yok sayılarak, Açık Otoparkın faaliyetine son verilecektir.

7- Yangın ve patlamaya karşı önlem alınacak araç ve gereçler bulundurulacaktır.

8- Su ve diğer atıklar kanallara veya fosoptik çukurlara katılacaktır.

9- Açık Otoparkın güvenliği sağlanacaktır.( Kamera vb?.)

10- Otopark? a çekilen araçların tamamı olabilecek yangın, sel, hırsızlık, terör vb. gibi durumlar için sigorta ettirilecektir.;

11- Yapılan tüm faaliyetler bilgisayar ortamında icra edilecek, giriş çıkışlar için kayıt defteri tutulacak, araçlar için ilgili kurumdan yazı gelmeden otopark? a giriş işlemleri yapılmayacak, çıkış işlemlerinde ilgili kurumdan yazı gelmeden çıkış işlemleri yapılmayacaktır.

12- Muhafaza edilmek üzere resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan araç üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunulmayacaktır.

13- Muhafaza edilmek üzere resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan aracın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılmayacak, kaybolmasına ve bozulmasına neden olunmayacaktır.

14- 12. ve 13. maddelere uyulmaması halinde T.C.K. nun 289. maddesi gereği haklarında işlem yapılmak üzere adlı mercilere suc duyurusunda bulunulacaktır.

15- Machuz mallardan muhafaza altına alınan malların otopark ücreti; 14.02.2006 tarih ve 296 Sayılı Resmi Gazetenin Yargı Mevzuatı Bölümündeki Adalet Bakanlığı, İcra Müdürlükleri, Yada İcra Hakimliğince belirlenen ücret tarifeleri doğrultusunda alınacaktır.

16- Vatandaşlar tarafından park amaçlı parka teslim edilen yada mevzuat hükümleri doğrultusunda çekilen araçların çekildiği yer ile götürüleceği yer arasındaki mesafe ile saatlik, günlük, haftalık ve aylık ücret tarifeleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (p) bendi doğrultusunda Belediye Başkanlığınca belirlenen fiyat ücret tarifeleri doğrultusunda alınacaktır.(Ücrete Tarifeleri Belediyeden Alınacaktır.)

17. İşyerinde Çalışan Personelin ve işverenin Adli Sicil Kaydı Çıkarttırılacak

18. İşyerinde Çalışan Personelin Kimlik Nüfus Kayıt Cüzdanlarının Fotokopisi Olacak.

19. Belediyeden İşyeri Açma Ruhsatı Alınacak.

20. Mıntıka Karakolu ve ilgili Şubelerle Asayiş ve güvenlik açısından yazışma yapılacak

bu maddeleri bi abimizden almıştım.açık bi kanun seni kurtarmıyor ankara da bi müdürlükten yeddi emin belgesi veriliyor onu almasını söyle vatandaşa ayrıca mutahapı sen değil icra müdürlüğüdür.dilekçesini havaleli salla ben öyle yaptım.senin bu konuda yetkin yok trafik komisyonunda karar alman sadece seni kurtarmak açısından iyi olur.Dediğim gibi açık bi kanun yok.otopark işletme belgesi.ankaradaki müdürlükten alınan belge,en önemliside tahahütname,tabi müracatı kabul olursa o dediğim belgeyi alabilirse ankaradan(bu belgeyi icra müdürü iyi bilir)tahahütnamenin açılımında baglanan araçların başına birşey gelirse falan..olsun jandarmaya birde sana verecek ondan. bunları yapanda var hiç almamış olanlarda var ama yapmanı tavsiye ederim.

03 Ağustos 2010 07:51

can-yusuf
Aday Memur

slm arkadaş ben yediemin işletmecisiyim şimdi biz adalet bakanlıgına baglı degiliz il traf,k komistonun belirledigi tarife yi kullanıyoruz ancak icra dairesine gittigimiz zaman kararın geçersiz diyorlar bunu için ne yapabiliriz yardımcı olacak avukat arkadaşlarımız var ise gerekirse mahkeme bile açarız lütfen yardımcı olun yusufharunbeyaztas@hotmail.com

03 Ağustos 2010 12:00

Arfmin
Kapalı

Sayın can-yusuf,

Bu konu öncelikle polisi ilgilendirmemektedir. Konuyu fazla dağıtmak istemiyorum. Otopark ücretleri trafik komisyonlarınca belirleniyor ancak bazı kurumların bağlı olduğu bakanlıklar ödeneklere bağlı olarak ayrıca ücret belirleyebiliyor.

Ücretlerle ilgili sorunların yargıya götürülmesi uygun olabilir.

Şahsi düşüncem, Her kurum ihale açıp hangi yediemin uygun fiyat veriyorsa ona göre anlaşma yapmasıdır.

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?