Editörler : Kubil ay
29 Ağustos 2009 18:35   


TÜRKler nasıl müslüman oldu?

Türk-İslamcı resmi tarihimizin gizlediği konu : Türkler nasıl Müslümanlaştı? Tarih ders kitaplarımızda bu konu, Türklerin 9. ve 10. yy.'da İslamiyeti benimsediği yazılırak geçiştirilir. Türk boylarının kendi istekleri ile İslamı benimsedikleri sanısı verilir. Orta-Asya'dan göç etmiş Türk kabileleri henüz bir devlet olmamaları ve iç anlaşmazlıkları nedeniyle bilhassa Müslüman Emevilerin yaptığı katliamlara uğramışlardır. Şaman Türkler, Müslümanlar tarafından Curcan ve Talkan şehirlerinde çocuk, kadın, yaşlı demeden kitle katliamına uğramıştır. Orta-Asya'dan batıya göç eden Şaman Türklerin hakim kesimleri üçyüzyıl süren direnişlerine rağmen sonunda İslamı benimsemek zorunda kalmışlardır. Türk yönetici kesimlerin çıkarı açısından cihat ideolojisi, çok eşlilik gibi "yenilikler" nedeniyle İslam uygundu.

Giderek daha çok siyasete bulaştırılmak istenen İslam, ilk olarak Türklere ne şekilde ve hangi şartlarda gelmiştir pek bilinmez, sanki bilinmesi de pek istenmez. Ancak, bir çoğumuzun bilmediği, yada bilmek istemediği bu tarih, en çok bilmemiz gereken konuların başında gelmektedir..

Aşağıdaki döküman tamamen İslami kaynaklardan, Taberi ve Zekeriya Kitapçı gibi İslami tarihçi ve yazarlardan düzenlenerek hazırlanmıştır.

Türklerin ilk Müslümanlaştırılmaları ile ilgili 670 li tarihlere dayanan bilgiler maalesef okullarda bizlere hiçbir zaman verilmemiş, verilen bilgiler ise, Türklerin Müslümanlığa geçişleri kendi istekleri ile olmuş gibi gösterilerek, 740 lara kadar ki tarih atlanarak verilmiştir.

İslam'ın Türklere zorla kabul ettirilmeleri ile ilgili 670 lerden başlayarak 740 lara kadar uzanan tarihin bize okullarda anlatılmamasının nedenlerini, bu kısa tarihi öğrenince biraz daha anlamak mümkün olabilecektir. Şimdi, bu atlanan 70 senelik tarihe bir göz atalım..

Müslüman Arapların Türklere İlk Saldırıları

Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında bulunan bölge tarihi ipek yolu üzerindedir.. Türk beylikleri, bu bölgedeki, Buhara, Semerkant, Talkan, Baykent gibi şehirlerde yerleşmiş yaşıyorlar, deri imal ediyor ve pamukdan kağıt üreterek bunları satıyor ve iyi de para kazanıyorlardı.. Bu üretimlerinin yanı sıra Altın madenleri çalıştırıyorlardı..Özellikle adı zengin şehir manasına gelen, Semerkant?ın zenginliğinin o devirde dillere destan olduğu söylenir.. Bu zenginlik ötedenberi Talancı Arapların iştahını kabartıyorduysa da, Türklerden çekiniyorlar ve araya sınır olarak koydukları Ceyhun nehrini geçmeye pek cesaret edemiyorlardı.. Çünkü daha önce Halife Osman zamanında, Muhammed bin Cerir komutasındaki Araplar İslamı yayma bahanesiyle oraları talan etmek için 2700 kişilik bir ordu ile Fergane?ye kadar girdiysede Türkler tarafından yok edilmişlerdi.. Ancak daha sonraları Muaviye tarafından, Ceyhun nehrinin altında kalan Horasan?ın tamamiyla işgal edilmesi ile o bölgede ilk Araplaştırma ve İslamlaştırma girişimleri başlamış oldu..

Buhara'nın Talan Edilmesi

Horasan?ın kendileri tarafından tamamen işgal edilmesinden cesaret alan Araplar, Muaviye?nin ilk Horasan valisi olan, Ubeydullah bin Ziyad 673 yılında bu sefer ilkinden çok daha kalabalık 24000 kişilik bir ordu ile Ceyhun nehrini geçerek Kibac Hatun yönetimindeki Buhara?yı kuşatır. Kibac Hatun diğer Türk beyliklerinden yardım istersede bu yardım kendisine gelmez ve Araplar verdikleri kayıplardan dolayı Buhara?yı işgal edemezlersede tam anlamıyla talan ederler.. Daha sonra, Muaviye?nin ikinci Horasan Valisi, Halife Osman?ın oğlu Said?de Buhara?ya saldırmaya hazırlanır.. Kendisine diğer Türk Beyliklerinden yardım gelmeyeceğini anlayan Kibac Hatun, Said?le anlaşma yapmak zorunda kalır.. Bu anlaşmaya göre, Kibac Hatun, Said?e diğer Türk Beyliklerine yapacağı saldırılarda önüne çıkmayacağına dair güvence ve bu güvencenin teminatı olarak da Buhara?daki Türk asilzadelerinden rehinler verir.. ( Bu sayı kimi tarihcilere göre 50 kimine göre de 80? dir... ) Bu anlaşmanın verdiği rahatlıkla Said, zenginliğini öteden beri duyduğu Semerkant?a saldırır.. Semerkant?ı baştan aşağı talan eder ve topladığı binlerce Türk gencini, köle pazarlarında satmak için Horasan?a getirir.. Said daha sonra Kibac Hatun?dan aldığı 80 kadar rehine tarafından bir punduna getirilmiş ve hançerlenerek öldürülmüştü....( Said?i öldürdükten sonra dağa kaçmayı başaran rehinlerin orada açlıktan öldüğü söylenir ) Said?den sonra, Horasan Valisi Salim bin Ziyad olur. Horasan?da Muaviye?nin oğlu Yezid?e bağlıdır.. Ziyad?da ayni şekilde 680 yılında Türkleri İslamlaştırmak ve şehirlerini talan etmek için saldırır fakat püskürtülerek geri çekilirler.. Bu sefer, kendi orduları Türkler tarafından talan edilerek silahları alınır.. Daha sonra Araplar daha güçlü bir orduyla tekrar saldırır ve Türkleri gene talan ederler.. Bu talandan her Arap 2400 dirhem alır.. ( Bir kölenin satış fiyatı 300 ile 500 dirhem arasında olduğu düşünülürse, bu durumda aldıkları ganimet adam başına 7 veya 8 köleye eş değerdedir..)

Haccac ve Rutbil

İslam?da ilk asimilasyon 685 yılında Abdülmelik ile başlar.. Abdülmelik, etrafını İslamlaştırmaya adı İslam tarihine kandökücü zalim olan Haccac?ı kendisine yardımcı seçerek başlar.. Abdülmelik önce civar halkların dillerini Arapçalaştırdı.. Harac karşılığı önceden bazı hakları kabul edilmiş olan gayri müslimlerin bütün haklarını geri aldı.. Bu arada Haccac?ı Irak genel valiliğine atadı.. Haccac?ın Irak?a genel vali atanmasından sonra Türklerin kaderinde ilk köklü değişikler başlamış oldu.. Haccac ilk olarak Ubeydullah ibni Ebi Bekri?yi Sicistan?a, Muhalleb ibni Ebi Sufra?yi da Horasan?a vali yapar.. O tarihte, Sicistan?ın Türk Hükümdarı Rutbil?dir ve Araplara vergi vermektedir.. Haccac, bununla yetinmez ve Ubeydullah?ı Rutbil?in üzerine göndererek ondan tam olarak teslim olmasını ister.. Rutbil önce bu teklifi kabul etmek istemez.. Bunun üzerine Ubeydullah Rutbil?in üzerine yürür.. Rutbil 18 fersah geriye çekilerek Ubeydullah ve ordusunu kuşatma altına alır..Ubeydullah, Rutbil?den kurtulmak için 700000 dirhem teklif ederse de Rutbil kabul etmeyerek Arap ordusunu büyük bir bozguna uğratır.. Buna çok kızan Haccac 40000 kişilik büyük bir ordu toparlayarak, Abdurrahman ibn Esas komutasında Rutbil?in üzerine gönderir.. Rutbil?i yenemiyeceğini anlayan Esas, bu sefer onunla anlaşır.. Bu olay karşısında çılgına dönen Haccac, Esas?ı yakalatmak üzere bir birlik gönderirse de, Esas?ın ordusu bu birliği yenilgiye uğratır ve geri kalanları da Basra?ya kadar sürer. Ancak burada yenilen Esas?ın ordusu dağılır ve Esas Rutbil?e sığınır.. Bunun üzerine Haccac, Esas?ı kendisine vermesi için Rutbil?i tehdit eder.. Vermediği taktirde çok büyük bir ordu ile üzerine yürüyeceğini ve bütün Türk şehirlerini harap edeceğini, verirse de kendisinden 7 sene hiç vergi almayacağını söyler.. Türk şehirlerinin tekrar bir savaşa girmesini istemeyen Rutbil, 7 sene haraçtan muaf tutulacağını da düşünerek Haccac?ın bu teklifini kabul eder ve Esas ve yakınlarını Haccac?a teslim eder.. Ancak, Rutbil Haccac?a güvenmekle hata yaptığını daha sonra anlayacaktır.. Haccac Rutbil?den Esas?ı teslim aldıktan sonra derhal yeni bir ordu düzenleyerek 699 yılında Muhelleb bin Ebi Sufyan komutasında Türk şehirlerinin üzerine gönderir.. Hocente, Kes, Sogd ve Nesef?i ele geçirirsede Türkler direnirler.. Horasan valiliğine Muhelleb?in oğlu Yezid gelir.. Yezid ibni Muhelleb?de Türk şehirlerini talan eder.Yezid?in savaşçıları, Harzem?den ele geçirdiği Türkleri boyunlarına damga vurarak köle pazarlarında satarlar.. Bu tarihlerde, Araplar Türklerin yurtlarını devamlı olarak istila edip şehirlerini talan ettilersede kalıcı bir üstünlük sağlayamamışlar, elde ettikleri yerleri sonunda tekrar Türlere geri vermek zorunda kalmışlardı..

29 Ağustos 2009 21:36

dede ali
Kapalı

teşekkürler...

29 Ağustos 2009 23:18

çocuuk
Müsteşar

dede neye niye teşekkür ettin anlamadım.

saçma bir görüş tarihçilerimizden destek bulamamıştır

zorla islamlaşma bu görüşleri tarih edebiyatı yapan sosyologlar savunmakta.başlık ilerleyen kısımlarda emevi türgişlere değinse ve haklılık boyutu kazandırılmaya çalışılsa da art niyetle yada cahilce açılmış derim.

29 Ağustos 2009 23:43

dede ali
Kapalı

emeğe teşekkür...

29 Ağustos 2009 23:52

Vatan55Mekan23
Yasaklı

bence de.sanki arapları üstün geörmeye çalışmış...

o dönemde buhara semerkant vs... hazar denizinin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda hazar imparatorluğu vardı.bu devlet avrupayı dize getirmiş ve yaşamı müddetince avrupada barışı sağlamıştır.buhara ve semerkantı arapların almasının sebebi orada bir devletten ziyade bir beyliğin olması idi.ki daha sonra oraları hazarlar işgal etmiş;buna rağmen işgalden çıkan ordunun yerler,ini hazarlar değil uygurlar devralmıştır...

yani yina bizler ;)

29 Ağustos 2009 23:53

çocuuk
Müsteşar

abi eyvallah

05 Eylül 2009 17:29

tarih34
Genel Müdür

Müslümanların,Türkleri'de diğer gruplarıda zorla müslüman yaptıklarını dönemin tarihçileride yazmaktadır.Bunun tersini ancak yobaz tayfası savunmaktadır

05 Eylül 2009 18:41

dede ali
Kapalı

tarih34,dikkat et yobazlar öpmesin seni...

05 Eylül 2009 23:15

çocuuk
Müsteşar

günlerden birgün satuk buğra han dar bir yolda gidiyormuş derken o da iki arap çıkmış ellerinde kılıç vur ha vur ha derken olmuş urfa.

arkadaşın dediği görüşleri de tarihçilerden ziyade emre kongar gibi sosyologlar savunuyor yok öyle değil derse arkadaşımız o tarihçilerin isimlerini versin de eyvallah diyelim yada aksi görüşleri aktaralım.

06 Eylül 2009 17:34

tarih34
Genel Müdür

Taberi,ibni dahkan,Sabri gündüz;Doğan avcıoğlu

Sogd hanedanlığı,Arap savaşları,Türkiş,HAzar Arap savaşları,karahanlıların ilk dönemdeki mücadeleleri,Selçuklu-Abbasi mücadeleleri ve buradan çıkan laik kanunlar

Tarihi ağbabalarından öğrenen arap uşakları Türk tarihini hiç bilmiyorlar.Daha doğrusu tarihi bilmiyorlar

06 Eylül 2009 21:07

dede ali
Kapalı

su yutkunu...

08 Eylül 2009 19:26

dilŞAD2
Kapalı

Bu konuyu Namık Kemal Zeybek'in ağzından dinlemek ne kadar güzel olur bilir misiniz?

Jest ve mimikleri,ses tonunda yaptığı ayarlamalar,tebessümü ve Türlük ve müslümanlık için çırpınışları...

Zeybek Hocam Turanın kıyısına varmadan göçmese bari...

***********

10 Eylül 2009 18:39

çocuuk
Müsteşar

taberi demişin büyük imam tefsir alimi neyse üstad atih yazmış konu emeviler ve abbasiler burda kimse türgişlerin emeviler ile savaşmasından ve dahi kuzeyde arapları durdurmasından yani çok kan akmasına karşı değil önemli olan bu dönemde türkler müslüman falan olmuyor zaten çok azı müstesna yani toplu islamlaşmaya bakalım o da istekle olmuştur.

10 Eylül 2009 20:18

*GEYİK*
Aday Memur

kelime-i şehadet getirerek.

11 Eylül 2009 14:24

kralm100
Yasaklı

yav bu dede ali nickli nedir yav bir su yutkunu kelimesini bulmuş ondan başka kelime bilmiyor görende bilmeyecek

11 Eylül 2009 23:13

kurt bakışlı
Kapalı

daha güzel hakaret mi istersin krallllll????*suyutkunuyla idare et...

11 Eylül 2009 23:17

Sibel_Yıldız
Aday Memur

Türklerin nasıl nerde müslüman olduğu önemli değil)))

Önemli olan müslümanlığı tam layıkıyla yaşayabilmektir)))

11 Eylül 2009 23:19

kurt bakışlı
Kapalı

tarihi bir vakadır, Türklerin ,islamı benimsemesi....

islamı yaşama meselesi ise, bize düşmeyecek kadar degerlidir ...

12 Eylül 2009 16:59

Voltran-81
Kapalı

TÜRKler nasıl müslüman oldu?

türkler her zaman zeki ve akıllıdırlar.Bunu her reddedende bilir aslında.

Baktı ki türkler bir adam var ve iyiyi öneriyor.Birde kitabın dediği her şey bir bir zamanla gerçekleşiyor .Azıcıkta arap soyuyla karışınca islamiyete girmiş oldular.

Çok genel olarak böyle söylenebilir.

12 Eylül 2009 20:12

Gaspirinski
Genel Müdür

Müslüman Araplar ile Türklerin ilk karşılaşmalarının konuyu açan arkadaşın yazdığı biçimde olduğu muhkkaktır. Dönemin bütün sahih kaynakları bunu doğrular. Türkiye'de Zekeriya Kitapçı bu hadiseleri ballandıra ballandıra pekçok kitabında anlatır. Aslında "Türkler Nasıl Müslüman Oldu" sualini soran ve bu soruya yukarıda belirtilen hadiseleri cevap olarak gösteren anlayış da ona aittir. Maatteessüf bir tarihçi olarak çok daha çetrefilli olan Türklerin islamiyeti kabul sürecini Zekeriya Hocanın sual ve cevabı çerçevesinde değerlendirmek insanı yanılgıya düşürecektir.Onun için ben bu başlığa önerilen hadiseler silsilesini cevap olarak doğru bulmuyorum.

Pekçok boydan meydana gelen, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan Türklerin birkaç zalimin boyun eğdirmesi ile ve cebren İslamiyeti kabul ettiklerini söylemek bir bütünün küçük bir cüzünü alıp genelleme yapmak olur. Halbuki pekçok Türk topluluğunun İslamiyeti kabul sebebi ve şekli birbirinden farklı olmuştur. Maveraünnehir bölgesi Türklerinin bir kısmı cebren din değiştirse dahi İtil bölgesindeki Bulgar Türk topluluğu hiçbir baskı altında kalmadan ve uzun bir süreçte İslamiyeti kabul etmişlerdir. Dolayısıyla bu kültür çevresi etrafındaki diğer boyları da etkilemiş,Türk müslümanların sayı ve sahası genişlemiştir. Aynı durum Karahanlılar döneminde Yağma, Çiğil ve Karluk Türkleri içinde kısmen geçerli olmuş, hatta bırakınız Arapları müslüman Karahanlı Türklerinin akınları ve baskısı ile Doğu Türkistan Uygur sahası da müslümanlığı kabul etmiştir. Kıpçakların müslümanlaşması daha da uzun sürmüş Harezmşahlar döneminde bazen bir çıkar gereği, bazen kız almalar yolu ile ve bazen de hiç şüphesiz özgür irade ile Kıpçaklar islamlaşmıştır. Artvin ve Ahıska etrafına yerleşen bazıları ise önce Gürsü tesiriyle Hristiyan olmuş, Kanunidöneminde Osmanlı fethi ile tanışıp yine farklı etkenler ile İslamlaşmıştır. Oğuz boyunun İslamı kabulü ve hatta tanışması da çok uzun bir dönemi kapsamakta olup tek bir kalıba dökülemeyecek derecede çok farklı etken bun da rol oynamıştır.Selçuk Bey'in Oğuz Yabgu devletine karşı Cend Müslümanlarının yardımına ihtiyaç duyması kendisinin ve çevresindeki Türkmenlerin İslama girmesine yol açmıştır...

Şimdi envai çeşit Türk boyu bu kadar geniş bir sahaya yayılmışken Türklerin sadece Arap baskı ve zulmü ile İslamlaştığını iddia etmek kolaycılıktan başka nedir? Tarihi hadiselerin üzerinde pekçok etkenin rol oynadığını dille söyleyip bir türlü işletmemek bu neticelerin doğmasının, bu tip suallere bu tür cevap arayışalarının en önemli sebebidir.Tarihçilik böyle yapılmaz arkadaşlar.Ben bu ve bunun gibi görüşlerin sütre gerisinde maalesef hakikatı ortaya çıkarma çabasından ziyade kafa karışıklığı yaratarak polemik yaparak bozguncu ideolojilere su taşıma gayreti ararım vesselam...

12 Eylül 2009 20:31

kralm100
Yasaklı

kürtlerin sayesinde

Toplam 23 mesaj