Editörler : Cüneyt Barışoglu
10 Eylül 2009 12:26   


Yasaklı
Bankaların aldığı dosya masrafı hukuki olmadığı bddk tarafından ispatlandı

7 bin liralık krediye istinaden kesilen 565 TL dosya masrafı ile 90 TL kredi kartı aidat bedelini Tüketici Hakem Heyeti'nin iade kararına rağmen ödemeyen iki bankadan icra kanalıyla aldı.

Isparta'da pazarlamacılık yapan kişi, 7 bin liralık krediye istinaden kesilen 565 TL dosya masrafı ile 90 TL kredi kartı aidat bedelini Tüketici Hakem Heyeti'nin iade kararına rağmen ödemeyen iki bankadan icra kanalıyla aldı.

Serkan Ağarlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin rahatsızlanması üzerine acil para ihtiyacını gidermek amacıyla iki yıl içerisinde beş bankadan 17 bin liralık kredi çektiğini, bankaların kredi verirken aldıkları ''dosya masrafı'' ile kredi kartı aidat bedellerini geri alabilmek için hukuki bir mücadele başlattığını söyledi.

Bir bankadan kullandığı 7 bin 500 liralık kredi için kendisinde 700 lira dosya masrafı alındığını savunan Ağarlı, ''Bir televizyon programında bankaların dosya masrafı adı altında krediden kesinti yapamayacaklarını, bu uygulamanın yasal olmadığını öğrenince kredi çektiğim 5 bankayı Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet ettim'' dedi.

Tüketici Hakem Heyeti'nin 5 bankayla ilgili olarak da bankaların dosya masrafı ile kredi kartı aidat bedellerini iade etmesi yönünde karar verdiğini ifade eden Serkan Ağarlı, Tüketici Hakem Heyeti'nin kararına üç bankanın uyarak, dosya masrafları ile kart aidatı bedellerini iade ettiğini, iki bankanın toplam 565 lira tutarındaki dosya masrafı ile 90 lira kredi kartı aidat bedelini iade etmek istemediğini belirtti. Bankaların zorluk çıkarması üzerine Isparta 1. ve 2. İcra Dairesi'ne başvurduğunu anlatan Ağarlı, ''Kredi kullandığım beş bankadan ikisi Tüketici Hakem Heyeti'nin kararına rağmen ödeme yapmadı. Elimdeki belgelerle İcra Dairesine başvurdum. Bankanın birinden kredi kartı aidatı bedeli olan 90 lirayı, diğerinden hem kredi kartı aidatı hem de dosya masrafı bedeli olarak toplam 565 lirayı icra kanalıyla almayı başardım'' dedi.

Bu haber üzerine Bankacılık Denetleme Düznleme Kurumuna başvuruda bulundum.Kurumdan tarafıma verilen cevap şöyle;

bankalarca tahsil edilen ücretlerle ilgili olarak; 01/11/2005 tarihli ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 144 üncü maddesi "Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranlarını, katılma hesaplarında kar ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dahil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir" hükmünü amirdir.

22/11/2006 tarihli ve 26354 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Bakanlar Kurulu?nun 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılıma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar"ı ile Bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulayacakları kar ve zarara katılma oranlarını ve mevduat, kredi ve katılım fonları işlemlerinde sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu çerçevede, Bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarına uygulayacakları kar ve zarara katılma oranları ve bu oranların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasının ve kredi işlemlerinde sağlayacakları faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ve bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanacak tebliğlerle düzenleneceği belirtilmiş olup, 09/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2006/1 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği?nin 4 üncü maddesinde, ?Bankalarca reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların serbestçe belirlenebileceği? ifade edilmiştir

Öte yandan, Bakanlar Kurulunun 09/06/2006 tarihli ve 2006/10681 sayılı kararıyla kabul edilen ve 17/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Statüsü'nün 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (n) bendi uyarınca "İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankaların, müşterilerine sundukları hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların, açtıkları krediler ve bunlarla ilgili diğer işlemler için uygulayacakları kredi faiz oranları, komisyon ve ücretler ile mudilerine ödeyecekleri mevduat faizlerinin azami oran ve sınırlarının tespitine ilişkin olarak üye bankalara yönelik tavsiye kararları almak." Birliğin, amaç, görev ve yetkileri arasında sayılmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen mevzuat uyarınca bankaların sağlayabilecekleri menfaatlere ilişkin olarak sınırlama getiren bir düzenleme bulunmamakta, söz konusu menfaatler serbestçe belirlenebilmektedir.

Bankaların ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin taleplerinin hukuka aykırı olduğu düşünülmekte ise, konu hakkında yargı organlarından istihsal edilecek kararlar doğrultusunda işlem yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Peki bddk masraf ve komisyonlara ilişikin talepleri hukuka aykırı ise neden bankaları uyarmıyor.Bu ülkede hukuk banka ve holding sahipleri için mi var anlamıyorum.Konuyla ilgili Tbmm dilekçe komisyonuna başvurda bulunarak dosya masrafı adı altında alınan ücretin ya tamamen kaldırılmasının sağlanmasını veya bütün bankaların belli bir ücret almasını istedim..Bakalım nasıl bir cevap gelecek Bu ne yahu Garanti 650 tl anadolu bank 725 tl İşbankası 250 alıyor diğer banka bilmem ne kadar alıyor ...

Bdkk kararını aslını almak isteyen mail atabilir.

10 Eylül 2009 13:21

müminkys
Memur

bu masraf almama olayı sadece tüketici kredisi için mi geçerli? konut kredisinde de geçerli mi?

10 Eylül 2009 16:08

ahmetvardar
Yasaklı

Bankalardan alınan bütün krediler için geçerli

25 Eylül 2009 00:49

xxkaymazxx
Aday Memur

bu konuyla ilgili bir dava sonucu varmı veya mahkeme ye başvuracağımız bir yol

21 Mart 2010 12:10

fiberoptika
Genel Müdür

Bddk'nın kararını doğrudan koysanız da ihtiyaç duyan kullanabilse.

21 Mart 2010 12:16

fiberoptika
Genel Müdür

Yeni farkettim, meğer BDDK yargıya başvurun mealinde cevap vermiş.

21 Mart 2010 15:16

e-katip
Şube Müdürü

bu olayın kararı varsa atsanız....

07 Eylül 2010 17:12

ahmetvardar
Yasaklı

21 Temmuz 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26943

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2008/4345

Karar No : 2008/6088

Mahkemesi : Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi

Sıfatıyla)

Tarihi : 26/9/2007

Numarası : 2007/182-2007/257

Davacı : Yapı ve Kredi Bank. A.Ş. vekili avukat M. Hayati Çalıcıoğlu

Davalı : Haluk Akdeniz

Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun yararına bozulması istenilmekle dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı banka, kredi kartı kullanıcısı olan davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurusu üzerine, bankaca kredi kartı sözleşmesine göre hesabından kesilen yıllık 30 YTL üyelik ücretinin iadesine karar verildiğini, halbuki, bu ücretin alınacağının sözleşme ile kararlaştırıldığı gibi, ücretin verilen ticari hizmetin karşılığı olup, yasaya aykırı olmadığını ileri sürerek, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı' nın 14.5.2007 tarih ve 2007/158 sayılı kararının iptalini istemiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesine göre, "kart üyelik ücretinin" hizmet karşılığı olduğu, tahsil edilen üyelik ücretinin yasal olduğu, gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, davacı banka tarafından kredi kartı kullanıcısı olan davalıdan tahsil edilen kredi kartı üyelik ücretinin, davalı başvurusu üzerine davacı bankadan alınmasına dair Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, yasal düzenlemelere ve aralarındaki sözleşme hükümlerine göre bankanın kredi kartı kullanıcısından kullanım karşılığı yıllık ücret isteyip, isteyemiyeceği hususunda toplanmaktadır. Uyuşmazlığın çözümü için bu konudaki yasal düzenlemeler ile tarafların arasındaki sözleşme hükümlerinin incelenmesi gerekir.

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanununun sözleşme şekli genel işlem şartları başlıklı 6. bölümdeki 24. maddesinin 1. fıkrası "Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur." hükmünü, aynı maddenin 4. fırkasının son cümlesi "Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez." hükmünü getirmiştir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve "Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ... " hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır" hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasındaki 22.12.1995 tarihli sözleşmenin ?.

maddesinde kart kullanıcısından kart kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında 22.12.1995 tarihli sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin on iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. Davacı, tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.

Bu durumda yasaya uygun olan, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemi ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yukarda açıklanan hususlar gözetilmeden davanın kabulü usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığının HUMK'nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 2.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

21 Kasım 2011 21:25

trablusgarp
Kapalı

htsansursuzde tartışılıyor

04 Mart 2012 20:59

b e h z a t ç
Aday Memur

şimdi biz bu dosya masrafını geri almak için napıcaz asıl mesele bu bilen var mı?

mahkemeye mi vermemiz gerekiyo yoksa bankadan talep etmemiz yeterli mi?

04 Mart 2012 22:20

s.kartal
Aday Memur
Reklam içerikli ileti.
27 Eylül 2012 14:37

Hukuki Danışman
Aday Memur

KREDİ DOSYA MASRAFINI GERİ ALMAK İSTİYORUM

http://kredidosyamasrafinigerialmakistiyorum.blogspot.com/

27 Eylül 2012 14:43

Hukuki Danışman
Aday Memur

KREDİ DOSYA MASRAFINI GERİ ALMAK İSTİYORUM

http://kredidosyamasrafinigerialmakistiyorum.blogspot.com/

27 Eylül 2012 16:18

ekaya
Müsteşar Yardımcısı

aslında en büyük hukuksuzluk faizde

ama insanlar öyle içselleştirmiş ki, hatayı göremiyorlar.

*

(kaydi-sanal-hayali) parayı Kısmi Rezerv Sistemi KRS sayesinde bankalar üretiyor. bunu göz önünde bulundurarak cevap verin:

bankanın herkese 100 verip 110 toplaması mümkün müdür?

hayır imkansız, aldığınızı aynen verseniz yine borcu kapatamazsınız o kadar para yok. ama borcunuz var bu durumda ne olacak? bileşik faizle hep artacak siz borcu borçla döndüreceksiniz.

*

şimdi, burada 100 verip 110 istemek zulmün ta kendisidir. adı ne olursa olsun, (faiz/karpayı) bu zulümdür.

aklı başında olan birinin ne demesi gerekirdi?

söyleyeyim: "parayı neden onlar üretiyor ki? parayı hiçbir fazlalık olmadan devlet üretmeli" demeliydi.

Toplam 13 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;