Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Eylül 2009 23:52   


Sınav görevleri

SINAVLARDAKİ GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ OLARAK ELİNDE BİLGİ VE BELGE BULUNAN ARKAAŞLAR BİLGİ VERİRSE SEVİNİRİM ÜCRETLER HAKKIN DAVA AÇMA AŞAMASINDAYIM YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

19 Eylül 2009 16:49

Vatan55Mekan23
Yasaklı

uyap mevzuat die bi program var orda her konu ile alakalı mevzuatı bulaiblirsin arkadaşım.

25 Eylül 2009 23:22

ahmetdurmaz
Aday Memur

mevzuatan bilgim var arkadaşlar bu konu ile ilgili olarak dava açan veya MEB, YÖK vb. kurumlara müracaat edip cevap alan arkadaşımız var mı? Gelen cevaplar konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim. MEB konu ile ilgili olarak EGM'ye müracaat edin dedi, YÖK kamu kurumlarının güvenliğini sağlamak kolluğun asli görevi olduğundan ödemediğini beyan ediyor. EGM ile ilgili olarak ilçe bazında müracaat ettik, dilekçeyi ile gönderdi, cevap bekliyorum. Yardımlarınız için teşekkür

26 Eylül 2009 07:51

BARBARXyz
Aday Memur

Bununla ilgili EGM Maliye ve YÖK'e görküş sordu.Polnettte bulursun. Cevap O görevde bulunma amacına bağlı. Güvenlik görevlisi olaraksa ücret ödenmeyeceği, gözetmen,salon görevlisi (Özel güvenlik sınavları) vb. sıfatlarla görevlendirme olduğunda alınabiliyor.

28 Eylül 2009 23:23

polllis
Şef

Çalışmaların için teşekkür ederim.

28 Eylül 2009 23:53

2.Presıdent
Kapalı

gittiğimiz bütün görevleri polisin asli görevi yapmışlar..

sorunuda bu şekilde çözmüşler!!!!!

29 Eylül 2009 15:40

Niza-mülmülk
Şef

:)) Katılıyorum...

29 Eylül 2009 19:07

*İTALYAN BARETTA*
Yasaklı

arkadaşlar sınav görevleri ile ilgili.sınavların çoğunu ösym yapıyor ösym nin bütçesi oldukça geniş ancak egm ile aralarında protokol varmış sorun onlardan değil bizimkilerden kaynaklanıyor yani..onlar verecek ama bizim büyükler olmaz diyor

29 Eylül 2009 19:38

2.Presıdent
Kapalı

bunun sebebide bu teşkilatın yalakalık (bu tabir yapanlar için herkes kendini biliyordur herhalde)zihniyeti üzerine kurulmasından kaynaklanıyor.önce teşkilat içinde bunu yapıyoruz.sonrada siyasilerden başlayarak heryere ve herkese karşı aynı zihniyetle yaklaşıyoruz.

02 Ekim 2009 23:24

celik26
Kapalı

Bildiğim kadarıyla Açık Öğretim sınavlarıyla ilgili Samsun ilinde açılan(2005 olsa gerek) ve sonuçlanmak üzere bir dava vardı.Sonucunu bilmyorum ama bir başlık açıyım bakalım cvp gelecekmi

17 Kasım 2009 00:36

ahmetdurmaz
Aday Memur

bu konu ile ilgili olarak dava örnek dosyası ektedir isteyenler takip edebilir.

DANIŞTAY YETKİLİ DAİRE BAŞKANLIĞI?NA SUNULMAK ÜZERE

..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ?NE

???????.

RE?SEN TAM YARGI DAVASIDIR

DAVACI :

DAVALI : 1- Emniyet Genel Müdürlüğü (İçişleri Bakanlığı)

2- Milli Eğitim Bakanlığı

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi)

İSTEM : İlgi Bakanlıklarca yapılan sınavlarda görevlendirilen polis memuru ve kolluk personeline görevlendirilen diğer personele (öğretmen, hizmetli, şoför vb.) ödenen sınav ücretinin ödenmesi hususunda re?sen tam yargı davasıdır.

İLGİLİ MEVZUAT : a) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

b) 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

c) Polis Vazife Salahiyet Nizamnamesi

d) 29/09/1995 onay tarihli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Çalışma Esaslarına İlişkin Esaslara ilişkin yönerge

e) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

f) 18/02/2002 tarih ve 24675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

g) Mayıs 2006/2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

h) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

ı) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 02/10/2009 tarih ve B.30.1.ÖSM.0.87.00.00/BE-10-014 sayılı yazısı.

i) Milli Eğitim Bakanlığı?nın 07/10/2009 tarihli cevabi e-mail çıktısı.

j) Emniyet Genel Müdürlüğü?nün 16/10/2009 tarih ve B.05.1.EGM.0.61.07.03.(91241)8607-5604 sayılı cevabi e-mail yazısı

k) Emniyet Genel Müdürlüğü?nün 16/06/2005 tarih ve B.05.1.EGM.0.73.05.03./5883-6772-05 sayılı 50 nolu genelgesi

l) Danıştay Onbirinci Dairesinin 23/06/2009 tarih ve 2006/6559 Esas 2009/6677 Karar sayılı Kadir ÖZDEMİR isimli Emniyet Müdürümüzün fazla çalışma ücretleri ile ilgili açtığı davada verdiği karar metni

m) Emniyet Genel Müdürlüğü?nün 21/10/2009 tarih ve B.05.1.EGM.0.61.07.03.(91241)8640-5628/26631-170444 sayılı cevabi yazısı

Ülkemizde merkezi sınavlar YÖK?e bağlı olan ÖSYM?nce ve Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve yine açık öğretim veren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesince düzenlenen yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır. Yapılan sınavlarda görev alan personele de yine ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan ücretler ödenmektedir.

Yapılan sınavların güvenlik içerisinde yapılabilmesi için biz polis memurları ve amirlerimizden resmi yazışmalar yapılarak yardım istenmekte ve bu sebeple de Müdürlük veya amirliklerimizce görevlendirmeler yapılmaktadır.

Mevcut mevzuatımız incelendiğinde;

1-İlgi (a) sayılı Kanun ile Emniyet Teşkilatının vazife ve salahiyetleri düzenlenmiş olup, ilgili kanunun 1inci maddesinde;

?Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder.

Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.?

Aynı kanunun 2inci maddesinde;

?Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

Aşağıda yazılı hallerde:

I- Can, ırz veya mal emniyetini korumak için,

II- Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tespit etmek için,

III- Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak veya bunların taarruz veya mukavemetlerini defetmek için,

IV- Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için,

V-Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, meskun veya gayrimeskun yerlere vaki olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için,

VI- Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için,

VII- İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için,

VIII- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tespiti veya suç faillerinin yakalanması maksadıyla yapılacak aramalar için,

IX- Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için,

X- Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için,

XI- Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için,

XII- Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için,

XIII- Yukarıdaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller için,

Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir.?

Yine aynı kanunun 4üncü maddesinde;

?Polis hiç bir suretle vazifesinden başka bir işte kullanılamaz? hükmüne amildir.

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun yukarıda beyan olunan ilgili maddeleri incelendiğinde; genel güvenlik kuvveti olan polisin görevinin amme dediğimiz kamuya yönelik hizmetlerde görevli olduğu aşikardır. Yine 2559 sayılı kanunun 2inci maddesinin (a) bendinde düzenlenen önleyici hizmet görevlerinin ifası sırasında bu kanun hükümlerine göre hareket edeceği ve bu kanun yetkileri dahilinde önleyici hizmet vereceği, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise sorumluluğunun KAMU DÜZENİ VE KAMU GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI olduğu belirtilmiştir.

İlgi (a) sayılı Kanun?un 26ıncı maddesine istinaden çıkartılan ilgi (c) sayılı Nizamnamenin 1inci maddesinde polisin görevinin;

?Asayiş,amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumak ve halkın ırz ve can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin etmekle mükellef olan polis; bunlara her hangi bir suretle vuku bulacak taarruz, tecavüz ve sarkıntılığı menetmeğe ve mütecasirlerini yakalamağa ve haklarında kanunen yapılması lazım gelen muameleye başlamağa mecburdur.

Polisin umumi emniyete müteallik inzibati vazifeleri iki kısımdır :

A- Kanunlara ve nizamnamelere ve Hükümet emirlerine ve amme nizamına uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden evvel önünü almağa çalışmak,

B- İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı vazifeleri yapmak.? olduğu hükme bağlanmış ve madde incelendiğinde yine polisin görevinin kamuya yönelik düzenin ve güvenliğin sağlanması olduğu açıklanmıştır.

2-Görevli polis memuru ve amirlerinin çalışma saatleri ilgi (h) sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 99,100 ve 101inci maddeleri ile ilgi (b) sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu?nun 61inci maddeleri gereği çıkartılan ilgi (d) sayılı Yönerge hükümleri çerçevesinde belirlenmekte ve bu yönerge gereği görevler ifa edilmektedir.

Bu yönergenin 4üncü maddesinde;

?Merkez ve Taşra teşkilatında görevli olup, nöbet usulü ile çalışması zorunlu olan personelin çalışma saatleri, hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak olağan üstü durumlarda 12/12; diğer hallerde 12/24 veya 12/36 esaslarından herhangi birine veya her birine, göre; Taşra Teşkilatında Mülki Amirin, Merkez Teşkilatında Genel Müdürün Onayı ile düzenlenir. (Ek İbare:02.05.2005-Bakan Onaylı) Ayrıca, çalışma süresi 40 saatten az ve 12/24 esasından daha ağır olmayacak biçimde, aynı makamların onayı ile değişik çalışma usulleri uygulanabilir.

Büro hizmetlerinde çalışma personelinin çalışma saatleri, herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece Devlet Dairelerinin tabi olduğu mesai gibidir. Olağanüstü veya hizmetin gerektirdiği durumlarda, bu mesainin gereken yeni şekli veya kuvvetlere destek amacıyla görevlendirme, yetkili amir tarafından yazılı veya sözlü emirle düzenlenebilir. Sözlü emir 24 saat içerisinde yazılı olarak teyit edilmelidir.

Olağan üstü durumlar dışında, nöbet usulüyle çalışan personelin çalışma saatleri artırılamaz. Ancak görev değişimi, durumun gerekleri göz önünde bulundurularak, Birim Amirince gecikmeli olarak yaptırılabilir. Bu geciktirme hiçbir zaman, personelin tabi olduğu görev süresinin dörtte birini aşamaz.? hükmüne yer verilmiş,

Yönergenin 5inci maddesi;

?Dördüncü maddedeki esaslara göre nöbet usulüyle çalışan personele ayrıca hafta izni verilmez. Ancak, hizmet gereği olarak Karakol ve benzeri birimlerde araştırma, takip, gözetleme gibi görevlerle özel bir şekilde görevlendirilenler ile Büro hizmetlerinde çalışanlara haftada bir günden az iki günden çok olmamak üzere hafta izni verilir. Olağanüstü durumlar hariç olmak üzere bu izin kesilemez. Bu şekilde kesilen izinler, mümkün olduğu takdirde aynı hafta içerisinde, aksi halde bir sonraki hafta içerisinde telafi edilir.? hükmüne yer verilerek hafta izinlerinin kesilmesi veya görev saatlerinin değiştirilmesi Yönergenin tanımlar başlıklı 3üncü maddesinde ?Olağan Üstü Durum: İl kadrosunda görevli Polis kuvvetinin yetmeyip veya yeterli olmayıp askeri güçten de yararlanıldığı durumu ya da civar illerden takviye için kuvvet kaydırmasının uygulandığı durumu ifade eder? şeklinde tanımlanan OLAĞAN ÜSTÜ DURUM şartına bağlanmıştır.

Bu yönerge hükümlerinin uygulanmasına 6ıncı maddesi ile ?Bu esasların onayı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre tüm illerde uygulamaya geçilir.? hükmü getirilerek yönergenin onaylanma tarihi olan 1995 yılını takiben 1996 yılında geçileceği belirtilmiştir.

3-İlgi (a) sayılı Kanun?un 20inci maddesinde;

"Zabıta, imdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi halleri ile ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya yapılmakta devam olunmasına mani olmak için konutlara, iş yerlerine ve eklentilerine girebilir.

Zabıta aşağıda yazılı hallerde üniversite, bağımsız fakülte veya üniversiteye bağlı kurumların binalarına veya bunların eklerine girebilir.

A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, kurumun imkânlarıyla önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı kuruluş yetkililerinin zabıtadan yardım talep etmeleri halinde,

B) Herhangi bir davet veya izne bağlı olmaksızın suç ve suçluların kovuşturulması için her zaman,

Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde talep derhal yerine getirilir, (...)

İlgili kurumlar kovuşturma dolayısıyla zabıta kuvvetlerine gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.? Hükmüne yer verilerek polisin üniversitelere girerek görev ifasını kurumun kendi imkanlarıyla önleyememesi durumuna bağlamıştır.

Aynı Kanunun Önleme Araması başlıklı 9uncu maddesinde;

?Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir.

Arama kararında veya emrinde;

a) Aramanın sebebi,

b) Aramanın konusu ve kapsamı,

c) Aramanın yapılacağı yer,

ç) Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre,

Belirtilir.

Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:

a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde.

b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde.

c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde.

ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim ve öğretim kurumlarının idarecilerinin talebiyle ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendindeki koşula uygun olarak girilecek yüksek öğretim kurumlarının içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkışlarında.

d) Umumî veya umuma açık yerlerde.

e) Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda.

Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz.

Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan hal var sayılır.

Polis, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin; herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek zorundadırlar. Milletlerarası anlaşmalar hükümleri saklıdır.

Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir tutanakla bildirilir.? Hükme bağlayarak özellikle maddenin (ç ) bendinde eğitim ve öğretim kurumlarında yapılan aramanın EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI amacına bağlanmış ve yine üniversitelerde ki arama koşullarını da ilgi (a) sayılı Kanun?un yukarıda zikredilen 20inci maddesi hükümlerine göre girilerek yapılacağı hükmüne bağlanmıştır.

4-İlgi (g) sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi incelendiğinde;

a)Yönerge ile Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, Açık Öğretim Okulları Sınavları, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları ile diğer sınavlar başlığı altında resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller çerçevesinde yapılacak sınavların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hangi şartlar altında ve ne şekilde yapılacağı belirtilmiş;

b)Bölge Sınav Yürütme Komisyonu?nun teşkili ve görevleri başlıklı 9uncu maddesinin 7inci fıkrasının (d) bendinde; İl/İlçede yapılan sınavın ve sınav evrak kutusu/çantası ile gelen sınav evrakının güvenliğini sağlamak için, il/ilçe emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alır? hükmüne, ( e ) bendinde ?Sınav evrak kutularını/çantalarını, en az 2 (iki) üyesinin hazır bulunduğu ortamda Bakanlıkça görevlendirilen kuryelerden, araç ve sınav evrak kutusunun/çantasının güvenlik kilitlerini kontrol eder, tutanaklar teslim alarak sınava kadar GÜVENLİĞİNİ SAĞLAR. Sınav evrak kutusu/çantasını bina sınav listelerine göre kontrol ederek binalardaki sınav komisyonlarına sınav sabahı tutanakla teslim eder. Sınav sonunda geri teslim alıp aynı şekilde Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere teslim eder.? Hükmüne yer verilerek yapılan sınavlarda bu madde/maddeler hükmü gereği Müdürlüklerimizden güvenlik tedbiri talep edilmekte ve bu yazışmalara istinaden polis memurları görevlendirilmektedir.

c)Bina Sınav Komisyonu başlıklı 11inci maddesinin 3üncü fıkrasının ( h ) bendinde ?Nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgelerinden biri ile sınava giriş kimlik kartını kontrol eder ve ÜZERİNDE CEP TELEFONU, TELSİZ, RADYO VE BENZERİ İLETİŞİM ARAÇLARI İLE SÖZLÜK, HESAP MAKİNESİ VE SİLAH BULUNMAKSIZIN ADAYLARI SINAV BİNASINA ALIR? hükmüne yer verilerek sınava girecek olan adayların hangi şartlarda bina sınav komisyonunca sınava alınacağı belirlenmiştir.

d)Yurt Dışı ve İl Dışı Sınav Kuryesi başlıklı 18inci maddesi ile İl İçi Sınav Kuryesi başlıklı 19uncu maddesinde; sınav kuryelerinin emniyet görevlilerinin refakatinde görevlerini yerine getireceği hükme bağlanmıştır.

e)Genel Sorumluluk başlıklı 31inci maddesinde; ?Bu yönerge kapsamında yapılacak sınavların planlı, sorunsuz ve her aşamasında GÜVENLİK ve disiplin içinde gerçekleştirilmesinden Merkez?de Genel müdürlük ve Genel Müdürlük adına ilgili daire, il/ilçe düzeyinde ilgili komisyonlarla birlikte il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okullarda ise okul müdürlükleri BİRİNCİ derecede GÖREVLİ VE SORUMLUDUR? hükmüne yer verilerek sınavın genel sorumlusu belirlenmiştir.

f)Sınavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret başlıklı 38inci maddesinde;

?1-Bu yönergeye göre yapılacak sınavlarda görevlendirilecek personele; ait olduğu yılın Bütçe Kanununun ?K? işaretli cetveline ve ilgili diğer mevzuata göre Eğitim teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından ödenecek ücretler BAKANLIK ONAYI ile belirlenir.

2-Yurt dışı sınav merkezlerinde yapılan sınavların komisyon başkan ve üyelerine ücret ödenmez.

3-Aynı gün içinde birden çok oturumlu sınav yapılması halinde, salon başkanı ve gözcülerin tek oturum için görevlendirilmesi esastır; birden fazla oturumda görevlendirilmesi zorunlu görülen salon görevlilerine, ilave ücret ödenmez.? denilerek ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesinde Milli Eğitim Bakanı yetkilendirilmiştir.

Bu yönerge hükümleri gereği sınavlarda görevlendirilen öğretmen, gözetmen, komisyon başkanı ve üyelerine yaptıkları görevleri ve sorumlulukları yerine getirdiklerinden dolayı ücretler ödenmektedir.

5-İlgi ( e ) sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi başlıklı 10uncu maddesi ile üniversitelere öğrencilerin seçilmesi ve yerleştirilmesi ile ilgili olarak yapılacak olan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince bedel karşılığı yapılacağı ve hizmetler için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye işletmesi kurulacağı, gelir ve giderlerin bu döner sermayeden karşılanacağı belirtilerek bu madde gereğince çıkartılan ilgi ( f ) sayılı yönetmelik?in giderler başlıklı 9uncu maddesinin 8inci fıkrasında; ?Sınav merkezlerinde başvurma, sınav uygulaması ve ÖSYM?nin yapacağı diğer işleri gerçekleştirecek olan sınav merkezi yöneticilerine, bu yöneticilerin baş yardımcılarına ve yardımcılarına, bina sınav sorumlularına, bina sınav sorumlusu yardımcılarına, bina sınav yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, Ankara ve Ankara dışı KORUMA, ödeme ve nakil kuryelerine, sınav evrakı nakli GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE, sınav bina ve salonlarını hazırlayan hizmetlilere, Ankara ve Ankara dışı ÖSYM temsilcilerine, Ankara ve Ankara dışı ÖSYM denetim görevlilerine, kapalı dönem ÖSYM temsilcilerine, ÖSYM?ce görevlendirilen ulaşım ve GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE, kent içi sınav evrakı kuryelerine ve KORUMA GÖREVLİLERİNE ve benzeri hizmetler için ÖSYM?ce görevlendirilen kişilere zaruri masrafları karşılığı yapılacak ödemeler? hükmüne yer verilerek fıkrada belirtilen görevlilere ücret ödemesi yapılmaktadır.

Bahse konu yönetmelik?in ita amirliği başlıklı 13üncü maddesi ile ödemelerin YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI?nın veya yetki devri yaptığı takdirde ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI?nın onayı ile yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

6-Konu ile ilgili olarak bilgi edinme kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu?na e-mail yolu ile başvurdum, yine Emniyet Genel Müdürlüğü?ne de görevli bulunduğum Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü?ne verdiğim 02/10/2009 tarihli dilekçe ile başvurmuş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak;

a)Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince ilgi ( ı ) sayılı yazısı ile özetle; sınavlarda emniyet görevlilerine devlet hizmetlerinin güvenliğinin sağlanmasının güvenlik güçlerinin temel görevi olmasından dolayı ücret ödenmediği;

b)Milli Eğitim Bakanlığı?nca ilgi ( i ) sayılı e-mail ile özetle; başvuru konusunun Bakanlıklarının konusuna girmediğinden dolayı başvurumun Emniyet Genel Müdürlüğü?ne yönlendirildiği;

c)Milli Eğitim Bakanlığı?nca Emniyet Genel Müdürlüğü?ne yönlendirilen başvuruma Emniyet Genel Müdürlüğü?nce ilgi ( j ) sayılı yazısıyla özetle; ilgi (h) sayılı Devlet Memurları Kanunu?na, ilgi (b) sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu?na ve ilgi ( d ) sayılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge?ye atıfta bulunarak devlet memurlarının haftalık 40 saat çalıştıkları ve bizlerinde devlet memurlarından ayrı olarak fazla çalışma saatimizden dolayı 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu?nun Ek-21inci maddesi gereği fazla çalışma ücreti aldığımız belirtilmiş, ancak sınavlarda ücret ödenmemesi ile ilgili olarak herhangi bir cevap verilmemiştir.

d) Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü kanalı ile yaptığım müracaatım ile ilgili ( c ) bendinde belirtmiş olduğum Emniyet Genel Müdürlüğü?nün ilgi (j) sayılı yazısının aynısı gönderilmiştir. Yine bu konu ile ilgili olarak yayımlanan ilgi ( k ) sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinde; YÖK?ün tarafıma gönderdiği cevabi yazıya atıfta bulunarak yapılan görevlendirilmelerde personelimize ücret ödemesinin yapılmasının mümkün olmadığı duyurulmuştur.

7-Yukarıda kullanılan ve kanun ile yönergelerde geçen terimler ile ilgili olarak Türk Dil Kurumu?nun internet sitesinde halka açık olan Türkçe sözlükten yaptığım incelemede;

a)Kamu Güvenliği:Bir devlette zabıta hizmetleriyle HALKA SAĞLANAN can ve mal güvenliği;

b)Kamu Düzeni: Bütün toplumu ilgilendiren düzen;

c)Asayiş : Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik; anlamına geldiği tanımlanmıştır.

Yine 2559 Sayılı Kanun?un önleme araması başlıklı 9uncu maddesinde geçen EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun?umuzun 112inci maddesinde;

?Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

b) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına? olarak tanımlanarak bu suçu işleyenlerin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

8-İlgi (l) sayılı Danıştay 11inci Dairesinin kararı ile 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu?nun Ek-21inci maddesine istinaden ödenen fazla çalışma ücretinin mesai dışında YAPILAN fazla çalışma karşılığı olarak ödenmediği, bu ödemenin görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 178inci maddesinde düzenlenen fazla çalışma ücretinden nitelik olarak farklı olduğu belirtilmiştir.

NETİCE OLARAK

1-Yukarıda maddeler halinde açıklanan mevzuatımızda polisin görevi bütün toplumu ilgilendiren düzen olarak tanımlanan KAMU DÜZENİ ve bir devlette zabıta hizmetleriyle halka sağlanan can ve mal güvenliği olarak tanımlanan KAMU GÜVENLİĞİ ile bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik olarak tanımlanan ASAYİŞİ sağlama olduğu aşikardır.

2-Polisin önleyici görevlerini yerine getirmede 2559 sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu hükümlerine göre hareket edeceği, bu kanun kapsamında eğitim ve öğretim kurumlarında EĞİTİM VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ sağlamak üzere arama yapabileceği, yine yüksek öğretim kurumlarına KURUMUN İMKANLARIYLA ÖNLENMESİ MÜMKÜN GÖRÜLMEYEN OLAYLARIN ÇIKMASI İHTİMALI kapsamında REKTÖR VEYA DEKAN?IN talebi ile girebileceği kanunun emridir. Kanun?un emri haricinde yapılacak uygulamalardan doğacak sorumluluk emri getirene ait olmakta yine sınavlarda yazılan görevlendirme emirlerinde belirtilen aramalar ile ilgili olarak çoğu zaman ÖNLEME ARAMA KARARI alınmadığından Türk Ceza Kanunu?nun 120inci maddesinde düzenlenen HAKSIZ ARAMA suçunun oluşmasına zemin oluşmakta ve yazılı emir konusu suç teşkil eden bir emir niteliği taşımaktadır.

3-Polis memurlarının ve amirlerinin OLAĞAN ÜSTÜ durum haricinde görev saatlerinin değiştirilemeyeceği ve istirahatlerinin kesilemeyeceği hükme bağlanmış ise de; mevzuata aykırı olarak istirahatlerimiz kesilerek görevlendirmeler yapılmaktadır.

4-Sınava girecek adayların belirtilen maddelerden arındırılmış olarak sınava alınması, sınavın güvenlik içinde yapılması, sınav kutularının/çantalarının sınava kadar güvenliklerinin sağlanmasında mevzuata göre sınavı yapan kurumların görevli ve sorumlu olmalarına rağmen bu hizmetlerde polis görevlendirilmektedir. Polis bu hizmetleri yaptığı halde ücret ödenmemekte, polislerin yerine getirdiği görevlerden; sınav sorumluları görevlerini yerine getirmedikleri görevleri ile ilgili olarak mevzuat gereği ücret almaktadır.

5-Sınavlarla ilgili olarak yapılan nakil, koruma ve güvenlik görevlilerine döner sermaye yönetmeliklerinde ödeme kalemi ayrıldığı halde ASLİ GÖREVİDİR denilerek ücret ödenmemektedir.

7-Emniyet teşkilatı personeline fazla çalışma ücreti ödendiği bildirilmekte, ancak bu ödemenin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 178inci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücreti ile nitelik olarak farklı olduğu Danıştay 11inci Daire Başkanlığı?nın ilgili kararı ile hükme bağlanmıştır.

İSTEM

Yukarıda belirtilen maddeler gereği sınavlarda görevlendirilmelerimiz karşısında tarafımıza ücret ödenmesi hususunda karar verilmesini; yapılan dosya masraflarının davalı idareler üzerinde bırakılmasını arz ve talep ederim.

EKLER : ...../?/2009

1- İlgi (ı) sayılı yazı

2- İlgi (i) sayılı e-mail çıktısı

3- İlgi (j) sayılı yazı

4-İlgi (k) sayılı Genelge emri yazısı(Polnet Çıktısı)

5- İlgi (l) sayılı Danıştay Kararı

6- İlgi (m) sayılı yazı

7- Başvuru Dilekçe Örneği

8-8 Adet Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan görevlendirme emir yazı örneği.

A D R E S VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

30 Nisan 2013 20:03

İdris karakanlı
Aday Memur

Herkez yakınıyo zor işler

Toplam 11 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?