Editörler : Cüneyt Barışoglu
23 Eylül 2009 13:35   


Maliye Bakanlığı 2009 yılı Görevde Yükselme Sınavı

Sayman yardımcılığı eğitimine sizce kaç kişi başvurur?ve değerlendirme puanı sınırı kaç olur?


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZCA DÜZENLENEN GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

I- EĞİTİME BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Görevde yükselme eğitimine başvuracak personelin; 16/10/2009 (son başvuru) tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 30 ve 31 inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekir.
Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Bakanlık kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez.
Aylıksız izinli olanlar ile Bakanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, bu durumlarını sonlandırmaları halinde görevde yükselme eğitimine katılabilirler.
Merkez ve taşra teşkilatı personeli, görevli bulunduğu birim ile diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunabilirler. Bunlar için eğitimin düzenlendiği birimde çalışma şartı aranmaz.
Adaylar, duyuruda belirtilen görevde yükselme eğitimlerinden en fazla ikisine başvurabilirler. Eğitime katılmaya hak kazananlar, bunlardan yalnızca birinin eğitimine katılabilirler.
II- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A- Genel Şartlar
1- Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı puandan aşağı olmamak.
2- Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.
B- Özel Şartlar
1- Milli Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;
a) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az sekiz yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,
b) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı ya da Muhasebe veya Milli Emlak Denetmeni unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,
gerekir.
2- Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;
a) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az altı yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az yedi yıl hizmeti bulunmak,
b) Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),
gerekir.
III- HİZMET SÜRESİ
Yönetmeliğin 4/i maddesinde hizmet süresi; 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreler olarak tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 30/b maddesine göre, bu sürenin en az iki yılının Bakanlığımızda geçmiş olması gerekmektedir.
Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden; Bütçe Dairesi Başkan Yardımcıları ile kadroları diğer kurumlara ait olup, atamaları Bakanlıkça yapılan ve çeşitli kanunların verdiği yetkiye istinaden kadroları Bakanlığa devredilen veya devredilecek olan saymanların (döner sermaye) bu unvanda geçen hizmet süreleri Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı unvanlarında Ayniyat Saymanlarının (Taşra) bu unvanda geçen hizmet süreleri Şef unvanında; geçmiş sayılır.

IV- BAŞVURULAR
Görevde Yükselme Eğitimine başvurular 05-16/10/2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruda, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında (www.pergen.gov.tr) bulunan "Görevde Yükselme Eğitimine Başvuru Formu" kullanılacaktır. Adaylar; bu formu büyük harfle, eksiksiz ve hatasız şekilde bilgisayarda doldurduktan sonra döküm alacak (İki unvan için başvurulması halinde iki nüsha) ve ilgili bölümü imzalayacaktır.
Aday özürlü ise; bu özüre ilişkin olarak Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik veya (mülga) Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşundan aldığı sağlık kurulu raporunu, başvuru formuna ekleyecektir.
Görevde Yükselme Eğitimine Başvuru Formu;
a) İlde görev yapan personel tarafından Defterdarlık Personel Müdürlüğüne iletilmek üzere görev yaptığı yere,
b) Bakanlık merkezinde görev yapan personel tarafından görev yaptığı birime,
verilecektir.

V- BEYAN ESASI
Görevde Yükselme Eğitimine başvurularda adayın beyanı esastır. Başvuru Formundaki hata ve eksikliklerden aday sorumludur.
Ancak; yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar eğitime alınmazlar, eğitime alınmış veya eğitimi tamamlamış olsalar bile eğitimleri geçersiz sayılır. Bunlar hakkında adli ve idari işlem yapılır.

VI- BAŞVURULAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER
a) İl atamalı personel için; Defterdarlık Personel Müdürlüğü, başvuruları Yönetmeliğin 30 ve 31 inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlar yönünden inceleyecektir. İnceleme sonucunda; şartları taşımayan başvurular adaylara iade edilecek, şartları taşıyan başvuruların ilgili bölümü Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından onaylanacaktır. Başvuru Formları 22/10/2009 tarihinde eğitimi düzenleyen birimde olacak şekilde gönderilecektir.
b) İlde görev yapan merkez atamalı personel için; Defterdarlık Personel Müdürlüğü, Başvuru Formlarını onaylamadan 22/10/2009 tarihinde eğitimi düzenleyen birimde olacak şekilde gönderecektir.
c) Bakanlık merkezinde görev yapan personel için; adayın görev yaptığı birim, Başvuru Formlarını onaylamadan en geç 22/10/2009 tarihinde eğitimi düzenleyen birimde olacak şekilde gönderecektir.
Eğitimi düzenleyen birim, merkez atamalı personelin başvurularını Yönetmeliğin 30 ve 31 inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlar yönünden inceleyebilmek için, adaylara ait sicil notları ile hizmet belgelerini Personel Genel Müdürlüğünden isteyecektir. Gelen bilgilere göre; şartları taşımayan başvurular adaylara iade edilecek, şartları taşıyan başvuruların ilgili bölümü eğitimi düzenleyen birimdeki personelden sorumlu Müdür tarafından onaylanacaktır.

VII- EĞİTİME ALINACAK PERSONELİN SEÇİMİ

Eğitimi düzenleyen birim, eğitime katılacakları aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirleyerek en geç 05/11/2009 tarihinde web sayfasında yayımlayacaktır veya ilan panosunda duyuracaktır.
a) Görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunan adayların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşmaması halinde adaylar doğrudan görevde yükselme eğitimine alınacaktır.
b) Görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunan adayların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşması halinde; eğitimi düzenleyen birim, görevde yükselme eğitimine başvurusu kabul edilen adaylar hakkında Yönetmelikte belirtilen Değerlendirme Formunun doldurularak gönderilmesini il atamalı personel için ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüğünden, merkez atamalı personel için de Personel Genel Müdürlüğünden isteyecektir. Eğitime katılacak adaylar Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katı olarak tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Eğitim başlamadan önce herhangi bir nedenle eğitime katılmayacağını bildiren adayların yerine sıradaki adaylar çağrılacaktır.

VIII- FORMLARI ONAYLAYAN VEYA DÜZENLEYENLERİN SORUMLULUĞU
Görevde Yükselme Eğitimine Başvuru Formunu onaylayanlar ile Değerlendirme Formunda paraf ve imzası bulunanlar yaptıkları işlerin doğruluğundan sorumludurlar.

IX- İTİRAZ
Adaylar, eğitime katılmaya hak kazananlara ilişkin listeye 12/11/2009 tarihine kadar eğitimi düzenleyen birime yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz, bu birim tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

X- EĞİTİME KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI
Eğitimi düzenleyen birim, eğitime katılmaya hak kazananlara ilişkin kesin listeyi (varsa feragatlar dahil) en geç 23/11/2009 tarihinde web sayfasında ilan edecek ve sonucu ilgilisine tebliğ edilmek üzere görev yaptığı birime yazılı olarak bildirecektir.

XI- EĞİTİM KONULARI

Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:
a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,
e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
f) Atanılacak unvanın alanı ve niteliğiyle ilgili konular ile bilgi edinme hakkı ve etik davranış ilkeleri.
Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde yetmişbeştir.

XII- GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
01/12/2009-25/12/2009 tarihleri arasında yapılacak görevde yükselme eğitimi; Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki ortak ders konularından en az otuz saat, görev alanına giren mevzuat ve/veya atanılacak görev ile ilgili diğer konulardan en az doksan saat olmak üzere toplam en az yüzyirmi saat olarak düzenlenecektir. Günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. Ancak zorunlu hallerde eğitimi yürüten birim tarafından eğitim süresince en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.
Eğitimi düzenleyen birim, görevde yükselme eğitimini tamamlayanların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, baba adı, doğum tarihi, görev yeri, unvanı, varsa özür durumu ve sınava gireceği unvanı içeren bilgileri, Microsoft Excel formatında hazırlayarak 31/12/2009 tarihinde Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yazılı olarak ve CD ortamında gönderecektir.

XIII- DİĞER HUSUSLAR
A- Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi gereğince;
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve iki yıllık meslekle ilgili yükseköğrenim mezunu olanlardan on yıl hizmeti bulunanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü unvanlarına, en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı unvanlarına ilişkin görevde yükselme eğitimine başvurabilirler.
2- Maliye Kursu Mezunlarından Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanlarında açılacak görevde yükselme eğitimlerine başvuranlar hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi; hükümleri uygulanmaz.
B- Görevle ilgili eğitim konularında belirtilen mevzuatta, eğitim duyurusundan sonra değişiklik yapılması halinde, adaylar söz konusu mevzuatın son düzenlemelerinden sorumlu olacaklardır.
İlan olunur.


İrtibat Telefonu: MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
(312) 4152138 (PERGEN - Sınav Hizmetleri Şubesi)
(312) 4152139

24 Eylül 2009 14:28

betaser
Memur

Güncel

24 Eylül 2009 16:23

kosoovalı
Memur

Memur iken muhasebe uzmanı olan arkadaşlar saymanlık müdür yardımcılığı sınavına giremiyor.Yani şeflikten uzman olanların haricindekilerin önü kapalı.

Bu konuyu çözeceklerini söylemişlerdi ama yapmamışlar.

24 Eylül 2009 22:33

bertaluka
Daire Başkanı

V.H.K.İ kadrosu için aranan 3 yıl şartını, Ankara da yazılı sınav ve İl merkezinde sözlü sınav yapılmasını kınıyorum!

25 Eylül 2009 09:27

maliyemuhasebe
Aday Memur

29-31 arası olur

25 Eylül 2009 09:47

Meeeeemur
Şef

Kariyer sistemi kastlardan oluşmuş böyle bir teşkilat daha yoktur herhalde. v.h.k.i. kadrolarını tapu genel müdürlüğü bedavaya sınavsız sertifika ibraz etme şartıyla şöför dahil herkeze dağıttı. Şu yapılanlara bak tamam sınav yapın yapmasına ama ben teşkilatta 10 yıldır bekçi kadrosunda çalışıyorum iktisat fakültesi iktisat bölümü mezunuyum ve ayrıca core düzeyinde ecdl (avrupa bilgisayar sertifikası) sertifikam mevcut. Sen bakanlık olarak eğitim şartı hizmet şartı sertifika şartı arıyacağına sadece şu ünvarlarda bulunmak şartı koyuyorsun bizim gibi insanlarıda mağdur ediyorsun. Lanet olsun böyle teşkilatta çalıştığıma, olmaz olsun böyle kariyer sistemi muhasebe uzmanı arkadaşlarda sayman müd.yard sınavına giremiyorlarmış aynı sorun ordada var. Uzmanlık kadroları için özel sınav açıyorlar, sadece eğitim ve hizmet şartı arıyorlar ama sözde, gelir personeliyle aynı odada kalmamıza rağmen vergi dairesi başkanlığına gelir uzmanlığı sınavına girip giremiyeceğimi soruyorum. Adamlar senin kadron bizde değil giremezsin diyorlar biz uzaydamı çalışıyoruz, Mecliste, trt de vs. çalışan yard.hiz.sınıfı personelinin 3000 ek göstergesi var. 3000 ek gösterge benim müdürümde dahi yok. Ben 4. dereceye düşmeme rağmen yine kast meselesi devreye giriyor sınıfımdan dolayı bana ek gösterge verilmiyor. Bir öğretmen 8. dereceye gelir gözü açılmadan ek gösterge verirler memur 4. dereceye gelene kadar 20 yıl çalışır ek göstergesini alır. Bizler avcumuzu yalarız. Gelde bu teşkilatta seve seve şevkle çalış. ımf den üç kuruş para alacaz diye teşkilatın ırzına geçtiler bütün personeli birbirine düşürdüler.

25 Eylül 2009 10:13

baday
Aday Memur

kamuda uygulanan görevde yükselme kriterlerinin bir an önce değişmesi gerekmektedir. kimim aklına geldi nasıl geldi bilemiyorum görevde yükselme eğitimine katılmak için uyduruk şeylerin değerlendirilmesi yapılıyor. değerelendirme puanın yetmezse eğitime alınmazsın . birkaç yılda bunun için beklersin. herkesin çok iyi bildiği gibi hizmetiçi eğitimlere genelde kurumlarda iş görmeyen personelin gönderilmesi kurum amirlerince daha uygun görülüyor. çünkü iş bilen gidince dairede sıkıntılar yaşanıyor. v.h.k.i kadrosu içibn 3 yıl çalışma şartı aranıyor bütün kurumlar bedava veriyor 3 yılı bakanlık niçin ister anlamam bilgisayar bilen sertifikası olan herkes bu sınava katılabilmeli. muhasebe uzmanları şu an hiç bir sınava katılamıyor uzmanlar taşrada çürümeye mahkum edildi adındanda anlaşıldığı gibi muhasebe uzmanına bu işin sertifikası olan muhasebe yetkilisi sertifikası vermiyorsun sen bu işin uzmanı değilsin diyorsun nasıl bir iş anlamak mümkündeğil. kısacası maliyede neler dönüyor anlayamıyorum. 3 yılın dolsun diye beklersin hizmet süren dolsun diye beklersin yönetemeliklerde değişiklik olsun diye beklersin değerlendirme puanın yetmez onun için beklersin toplam kaliete çalışması yaptırırlar bakanlıkta toplam kalite konseyi toplanamadığından ödül işleri askıda kalır bunun için beklersin ondan sonrada çocuklar büyür sağlık sorunları baş gösterir emekliliğin gelir ve ölürsün.....

25 Eylül 2009 10:15

betaser
Memur

Arkadaşlar sayman yardımcılığı eğitimine ortalama kaç kişi başvurabilir sizce?

25 Eylül 2009 10:28

kurnaztilki
Memur

maliye teşkilatının en önemli sorunu merkez yani ankara ile taşra arasındaki iletişim kopukluğudur.Ankarada merkezde bir şube müdürüne taşrada bir memur,yada şefbir mail atsa birşey sorsa adam cevap vermeyi zul sayıyor. Bu kast sistemi değil padişahlık sistemidir.Her kes padişah. padişahım çok yaşa.

25 Eylül 2009 10:30

selda0606
Kapalı

Arkadaslarım veri hazırlama ıcın yıl sartı yok ben 2 yıılıgım basvurum kabul edıldı.Bılgılerınıze.

25 Eylül 2009 12:29

ertanuz
Aday Memur

..."Unvan,Yetki,Bilgi ve deneyimleri oldugu halde-Kapı gibi T.C. YÖK ten unvanlarının kendilerine verildigi yazan diplomaları olan arkadaslar-" özlük hakları ve maasları ile görevlerini huzurla yapamayan,unvan degisikligi sınavını bekleyen onca teknik eleman(teknisyen,tekniker,mimar ve mühendis)arkadas var teskilatta.Onlar yine mi yok sayılacak...

Kim adil davranacak bu memlekette...

25 Eylül 2009 13:54

Kamer CAN
Aday Memur

Çok Değerli Bakanlığımız bide görevde yükselme eğitimine katılacakların seçimi için uyguladığı kıstaslar liyakat esasına okadar çok uymaktaki şaşırıp kalıyom üç yıldır. 2004 yılında girdiğim Muhasebe Şefliği Sınavından 91,25, İlk yapılan Muhasebe Uzmanlığı sınavından ise 93,75 puan aldım. 2007 ve 2008 saymanlık müdür Yrd. sınavlarına söz konusu değerlendirme kriterlerine göre yeterli olmadığım(?) için katılamadım. Ama ne hikmetse sınav sorularını kendim çözdüm sanki sınava girmiş gibi, hiç çalışmadığım hade ikisinde de 78-79 puan alarak atanacaktım oysaki. dönem arkadaşlarım Muhasebe yetkililiği sertifikasını almaya hak kazanmışken ben hala YRD. eğitimine aceba bu yıl katılabilecekmiyim diye düşünüyorum. üstelik benle beraber uzmanlık sınavına giripte 65 puanı zor alabilen arkadaşlarım şimdi sertifika aldılar. onları küçümsediğimden felan değil ama eğer ben bu sınavların herhangi birine çalışarak girseydim yine 90 üzeri bi puan alacağıma inanıyorum. İşte Bakanlığımızın liyakatı bukadar. yükselmede fırsat eşitliği anlayışı bu. Aceba Sayın Bakanlık Yetkilileri hizmet yılınamı yoksa bilgiyemi daha çok önem veriyorlar.Bu yılda bu sınav için müracaat edeceğim ama. eğer bu sınavı kazanırsam Allahtan bi Kaza bela gelmezse durumumu belirten bi dilekçe ile Md. Yrd. dan istifa edeceğim. ne yapayım yani askerliğimi uzun dönem yaptıysam benim suçummu? yada çalıştığım defterdarlık 5 yılda sadece 5 günlük bi eğitime 1 defa beni çağırdıysa benim suçummu. sen Uzmansın eğitime ihtiyacın mı var? diyen sayın amirlerimiz, Defterdarlarımız genel müdürlerimiz artık sınavsız sorgusuz sen Muhasebe Yetkilisisin diye beni atasalar da ne yapsalarda artık VAZGEÇTİM. eğer sınavı kazanırsam bakanlığımız iyi bilsinki 75 değil 74 kişiyi atayacak bi kadro boş kalacak. Tüm Aradaşlara Başarılar dilerim.

25 Eylül 2009 14:18

vaykendimvay
Aday Memur

insan üzülüyor bunları okuyunca ama tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış

25 Eylül 2009 14:26

bertaluka
Daire Başkanı

V.H.K.İ için son 3 yılın sicil ortalamsı demiyor mu?

25 Eylül 2009 14:51

betaser
Memur

Durumu çok güzel özetlemişsin kamer can arkadaşım.umarım bu sefer ki görevde yükselmeye değerlendirme puanın yeter.gerçi 31 puanlardan bahsediyorlar ama ?

25 Eylül 2009 15:10

leviathan20
Genel Müdür

selda 06 3 yıl şartı gerekiyor geçen sene bir arkadaşımızın başvurusu geri çevrildi defterdarlıktan 3 yıl dolmadığı için... Malmüdürlüğünde iseniz defterdarlık reddecektir gözden kaçırmazlarsa şayet..

Bu arada vedop evdo say2000 meop kullan ama vhki için sınava gir artı mülakata gir 4 yıllık bilg müh diplaması şartı varmı oldu olacak onuda isteseler

25 Eylül 2009 16:09

selda0606
Kapalı

son üç yılda olumlu sicil almış olmak diyor. Ama illaki 3 yıl demiyor ya personeli arasanıza bizimkiler kabul ediyor da sizinkiler kabul etmiyor mu bu nasıl zihniyet

25 Eylül 2009 17:45

ertanuz
Aday Memur

selda0606

"son üç yılda olumlu sicil almış olmak diyor. Ama illaki 3 yıl demiyor ya personeli arasanıza bizimkiler kabul ediyor da sizinkiler kabul etmiyor mu bu nasıl zihniyet"

arkadas dogru soyluyor.fakat bu nasıl bir mantık anlayısı ki son uc yılda olumlu sicil almıs olmakta olmayan 3.yılı arar ??

3.bir sicil yoksa 2 yılın ortalamasını alırsın olur biter...

Okudugunu anlamayan,illede olumsuz yorum katacam zihniyeti.

Millet belge ibrazı karsılıgı dagıttı bizim kurum eli titrer,vermemek icin diretir durur.

...Madalya TakacaklaR!!! bunlara...

25 Eylül 2009 18:33

bertaluka
Daire Başkanı

Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak.

diyor tam olarak.

25 Eylül 2009 20:46

khar
Şef

1-VHKİ için 2469 sayı az bir sayı değil,

2-Maliyede çalışıyorsan bir yukarı çıkmak sadece sınavla mümkündür,

3-Muhasebe Uzmanları için müdür yardımcılığı değil (Muhasebe Uzmanlığı için Müdür Yardımcıları Girmektedir), müdürlük yolu açıktır (Sertifikalı Muhasebe Yetkilisi Malmüdürü ve Muhasebe Müdürü Hariç )diğer müdürlüklere girebilir düşüncesindeyim tabi hizmette 2 yıl şartı olduğundan şimdilik mümkün değil.

4-Ek gösterge konusunda bekçi kardeşim haklı artık eğitim imkanları geliştiğinden yhs için ek gösterge verilmesi kanatindeyim.

5-Son üç yıl sicil ortalaması dediğide 3 yıl hizmet şartını ortaya koyar maliyeye başka bir kurumdan geçenleride kapsayan bir madde olup son sicil notuda olumlu olacak,

6-Değerlendirme formundaki hizmet içi eğitim sanırım yeniden gözden geçirilmeli,

Girecek arkadaşlara başarılar dilerim

26 Eylül 2009 11:01

Malmüdürü.
Aday Memur

Eğitime ve akabinde sınava katılacak arkadaşlara eğitimin ve sınavın başarılı olması temennisiyle saygılar ve selamlar

Toplam 63 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?