Editörler :
25 Ekim 2009 20:11   


Maaşların ilişiğimizin kesildiği tarihten olması gerekir

aslında bizler istifa etmiyoruz yeni de atanmıyoruz.4502 sayılı yasanın o tarihteki güncel hali 4502 sayılı yasayla değişikliğe uğradı,yine bu yasada bildirilenlere bildirim tarihi esas alınır diyordu fakat mahkeme kararından sonra 4971 sayılı yasa yürürlüğe girdi bu yasada ilişiğinin kesildiği tarihteki maaşın baz alınması yönünde.işte burada bizleri 2004 yılında bildirimimiz yapılmış gibi işlem yapılıyor.aslında tüm özelleştirilmeyle ilgili çıkarılan yasaların eksiklikleri bir sonraki çıkarılan yasalarla haklarımız korunuyor fakat uygulamalarda ve yönetmeliklerle haklarımız gasp ediliyor.yönetmelikler yasalardan üstün ve bağlayıcı olamaz o yüzden 4971 sayılı yasayı incelemenizi ve youmlarınızıda burada paylaşmanızı bekliyorum.

25 Ekim 2009 22:12

gozlem
Yasaklı

4971 Sayılı Kanunla 4046 Sayılı Kanunda

Yapılan Değişiklikler

1. Madde 3?ün birinci fıkrasının değiştirilmesi üzerine ÖYK bundan sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın ( Başbakan Yardımcısı olması gerekliliği vb. ) Başbakanın belirleyeceği dört bakandan oluşacaktır.

2. Madde 3?ün ikinci fıkrasının (d) bendinin değiştirilmesiyle bundan sonra ÖYK nihai devir işlemlerini değil, ihale komisyonun vereceği nihai kararları onaylayacaktır.

3. Madde 3?ün ikinci fıkrasının (ı) bendinin değiştirilmesi ile ÖİB?nin hak, alacak ve borçları hakkında ÖYK karar verecektir.

4. Madde 4?ün birinci fıkrasında yapılan değişiklikle Başbakanın bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği kişinin özelleştirmeden sorumlu devlet bakanı olması zorunluluğu kalkmıştır. Başbakan herhangi bir bakanı görevlendirebilir.

5. Madde 4?ün son fıkrasının değiştirilmesiyle ÖİB bundan sonra programda yer alan kuruluşlara araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlemleri ve malî denetim ile hukukî, teknik, idarî ve malî değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu işlerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin etmek hakkında yetki verebilecektir.

6. Madde 7?nin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinin değiştirilmesiyle programdaki yarıdan fazlası kamuya ait olan kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, genel müdürleri, idare personeli ile kurul başkan ve üyelerinin programda bulunan herhangi bir kuruluşun özelleştirme işlemlerine dolaylı ya da dolaysız taraf olmaları engellenmiştir.

7. Madde 10?un birinci fıkrasının (l) bendinin değiştirilmesi ile özelleştirme fonu ÖYK?nın özelleştirme ile ilgili olarak belirleyeceği herhangi bir alanda kullanılabilir hale gelmiştir.

8. Madde 18?in birinci fıkrasının (B) (c) alt bendinin değiştirilmesiyle değer-tespit metotlarının en az ikisinin kullanılarak değer-tespit yapılması yeterli sayılmıştır.

9. Madde 18?in (C)(c) alt bendinin değiştirilmesi ile ?belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü? için isteklilere teklifleriyle beraber yatırım, üretim, istihdam, teknoloji üretimine ilişkin projelerini sunma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca yapılan değerlendirme sonucu gerçekleştirilen ihale sonuçları İdare tarafından Kurulun onayına sunulacaktır. Bu usulle yapılacak uygulamalara ilişkin esaslar şartnamede belirtilecektir.

10. Madde 18?in sonuna eklenen fıkrayla kuruluş ita amiri, genel müdür veya bu iş için yetkisini devredeceği genel müdür yardımcısı olarak belirlenmiştir.

11. Madde 22?nin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle özelleştirilen kuruluşlardaki personel bilgisini İdare tarafından ilgili kuruluş atlanarak doğrudan Devlet Personel Başkanlığına gönderecektir.

12. Madde 22?de yapılan değişiklikle yeniden ataması yapılacak personelin 675 sayılı kanuna göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla 190 sayılı KHK kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlara nakledilmesi sağlanmıştır.

13. Madde 22?de yapılan değişiklikle atama teklif yazısının atamayı yapacak kurum/kuruluşa intikalinden itibaren 30 gün içinde atamanın yapılması zorunlu kılınmıştır.

14. Madde 22?de yapılan değişiklikle personelim işe başlamaması halinde yapılacak işlemler atandığı kurumun sorumluluğuna verilmiştir.Ayrıca kurum/kuruluş atama ve göreve başlatma işlemlerini 15 gün içinde devlet personel başkanlığına bildirmek zorundadır.

15. Madde 22?de yapılan değişiklikle istihdam fazlası bildiren kurum/kuruluşların aynı unvan, pozisyon ve görevler için yeni personel almaları engellenmiştir.

16. 24. Maddenin değiştirilmesiyle çalıştıkları kuruluş programa alınmadan önce emeklilik hakkı kazananlara kuruluş programa alındıktan sonra 2 ay içinde emekli olmaları halinde %30 fazla ikramiye alma hakkı tanınmıştır.

17. 25. Maddede yapılan değişiklikle ihdas edilen kadrolar 20.000 den 30.000 e çıkarılmıştır.

18. Madde 27?nin (c) bendinde yapılan değişiklikle sermaye artışlarında ticaret siciline tescil işlemlerine ek olarak kuruluşun devrinden önce veya sonrasına ait bölünme ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf kılınmıştır.

19. Ek Madde 2 ile kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme ile ilgili işlemlere öncelik vermeleri sağlanmıştır.

20. Geçici Madde 17 ile özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, kapatılan, küçültülen veya tasfiye edilen kurum ve kuruluşlardan emeklilik, malullük ve ölüm nedeniyle ayrılan ve kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlananlara kanun yürürlüğe girmeden önce ödenmiş bulunan emeklilik ikramiyesi vb. Lerin kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Hazine tarafından faturası karşılığında T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ödenmesi sağlanmıştır.Ancak özelleştirilen kuruluşlarla ilgili olarak İdare ile alıcılar arasında yapılan sözleşmenin hükümleri saklı kalır.

21. 4046 sayılı Kanun?un ek 21. Maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile hisse satışına ilişkin olarak Özelleştirme Fonundan karşılanan giderlerin satıştan edilecek gelirle hazine tarafından fona geri ödenmesi kararlaştırılmıştır.

22. 4971 sayılı Kanun?un Ek Madde 2?de Şanş oyunlarına dair lisans işlemlerinin başlatılmasına ilişkin karar ÖYK?ya verilmiştir.

- Lisansın verilmesine ilişkin değerleme ve ihale çalışmaları ÖİB başkanlığında yapılır ve sekreterya hizmetleri ÖİB tarafından yürütülür.

- Karar alınabilmesi için komisyondaki 5 üyenin en az üçünün oyu gereklidir.

- İhale şartnameleri gerek görülürse danışman/danışmalar yardımıyla İdare tarafından hazırlanır.

4971 sayılı Kanun?un Ek Madde 1?ine göre özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşların kullanımında bulunan arazi ve yapılar için gerekli olan tüm işlemler ilgili kurum ve kuruluşlarca iki ay içinde sonuçlandırılır.

26 Ekim 2009 20:26

01yıldız01
Şef

kanun numarası galiba yanlış yazmışım çok kafam karışık olmasından dolayı 4502 - 4046 -4603 ve daha sonrasında 5398

vs.

4971 de yine bizlerden sonraki yapılandırılma için çıkarıldı.

danıştay beşinci dairesinin 22.06.2005 tarihli ve E:2004/793,K:2005/3230 sayılı kararıyla iptal edilen 4046 sayılı kanunun 22.ci maddesinin 2.ci fıkrasında öngörülen süreç uyarınca,ilgililerin yeni kurumlarına ilişkin onay tarihi anlaşılacaktır.hükmü yer almış olup Danıştay beşinci dairesince iptal edilmiştir.

söz konusu Danıştay kararında da değinildiği gibi memur hukukuna hakim olan ilkelere göre atama işlemi niteliği itibariyle görevle ilişik kesme suretiyle uygulanan bir işlemdir.Kamu görevlisinin nakil yada atanması halinde eski göreviyle ilişik kesme syretiyle uygulanan bir işlemdir.Kamu görevlisinin nakil yada atanması halinde eski göreviyle ilişik kestiği tarihin esas alınması gerektiği açıktır.

Esasen atama onayının yürürlük kazanması ne atama onayı nede atama onayını tebliğ etmekle mümkündür.Dolayısıyla atama onayını tebliğ edilmiş olmasına karşın kurumunda fiilen çalıştığı bu süredeki ücret değişiklikleri dikkate alınmaksızın aylık farklarının hesaplanması yoluna gidilmesi hakkaniyetle bağdaşmaz.

Bu durumda nakle tabi personelin atama onay tarihindeki değil ilişik kestikleri tarihteki maaşlarının esas alınması suretiyle karşılaştırılması yoluna gidilmesi gerekirken personelin ilişik kesme tarihi ile ilgi kurulmaksızın atama onay tarihinin esas alınmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

demekki 2004 yılında yönetim kurulunca maaşlarımızın dondurulması hukuken yanlış bir durum hiç bir hukuki dayanağıda bulunmamaktadır.kaldıki türk telekom a.ş nin yönetim kuruluyla ilgili yönetmeliğinde böyle bir alınmış karar yönetmeliktede okumadım.

bu 2004 tarihinde ihaleye çıkılıpta satılacak diye o tarih baz alındı fakat ilk ihale iptal edildiğinden 2004 tarihindeki maaş dondurulması da otamatikmen iptal edilmesi gerekirdi.

4971 sayılı yasayla ilgili karışıklıktan dolayı üzgünüm.çok inceleyince kafa karışıyor demekki kafama o takılmış kusuruma bakmayın

12 Ağustos 2010 10:21

gozlem
Yasaklı

selam 01yıldız01.

maaslarımızın son maasımız uzerınden yapılması gerektıgıne daır tezınızı desteklıyorum.2004 yılının ozellestırme tarıhının baslangıc tarıhını neye gore baz alınıyor. bu adece telekomun cıkardıgı bır teblıg.. tekelde boyle bır sey yok.

yakında telekoma bu konuda bır dılekce sunmayı dusunuyorum.4046 sayılı yasanın 22. meddesıne gore baska kuruma nakıl oluyor ısem en son maas aldıgım bordro uzerınden nakıl olmalıyım.

Tüm İnsan Kaynakları Müdürlüklerindeki Tahakkuk PC?lerinde Masa üstülerinde bir Excel Tablo bulunmakta olup bu tabloda Nakle Tabi Personelden devir sözleşmesinden sonra İş mevzuatına geçenlerin kasım 2005 tarihinde aldıkları ek ücretler gösterilmektedir.

Devir Sözleşmesinden Sonra İş mevzuatına geçen arkadaşlarımızın Nisan 2004 temel ücretlerine Devlet Memurları Maaş Zamlarının eklenmesi ve gittiği yıldaki ek ücretler üzerine ilave edilmek suretiyle bulunması gerekirken, 2004 Nisan Temel Ücretine ekleyip tavanı geçen kısmı da kırpılmıştır.

Devir Sözleşmesinden önce İş mevzuatına geçen arkadaşlarımızın da Nisan 2004 temel ücretine Devlet Memurları Maaş Zamlarının vardiya, kıdem, kefalet ve yabancı dil ilavelerinin yapılıp hesaplanması şeklinde bulunan brüt ücret üzerine 2004 ile 2010 arasındaki maaş artışları eklenmiş ve nakil ücreti tespit edilmiştir.

04 Eylül 2010 10:50

gozlem
Yasaklı

benım danıstay kararını ıyce ınceledı ısenız....

4046 sayılı Yasa?nın 22.maddesiyle nakle tabi personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarih itibariyle ?fiilen? almakta oldukları net parasal haklarının yeni görevlerinin net parasal haklarıyla karşılaştırılarak varsa aradaki farkın ödenmesi öngörülmüşken 406 sayılı Yasa?nın ek 29.maddesinde Türk Telekom Personeli için farklı bir uygulama benimsenmiştir..

bı ıbareye gore danıstayın yazdıgı bu ıbareye gore devlet pesrsonle bıldırılırken ben fıılen aldıgım ucretlerı mesela ıkramıyem .kasa tazmınatı nobet ucretlerımın ılave edılmesı gerekıyor..

DANISTAY 406 SAYILIN YASANIN EK 29 MADDESININI KABUL ETMIYOR EVET BU HARIKA BIR OLAY..BU DEMEKTIRKI 2.TIP OLUP KAZANIMLARI OLAN ARKADSLAR ICIN BIR ISIK OLDU...HARIKA BU YAA...BEN BU TEZLE YENI BIR DAVA ACMAYA HAZIRLANIYORUM...2 TIPTIM DEVLET PERSONELE BILDIRILIRKEN TUM YASAL HAKALRIMI ISTEYECEGIM TELEKOMDAN..

04 Eylül 2010 18:26

sicakyurek
Memur

Sadece 2.tipler için mi bir kazanım maaşların ayrıldığımız DPT ye bildirim tarihindeki maaş kazanımlarıyla nakil ilmuhaberinin tespiti?23.Şubat.2006 da ayrılan binlerce insan için bir geçerlilik taşımıyor mu?

Soruları sormam sadece sizin yorumlarınızı öğrenmek adına..Saygılar..

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?