Editörler : asaygincihan27
26 Ekim 2009 00:50   


Hakim,savcı,polis,müdür vs eşleri buyrun eş durumunun çözümü

ARKADAŞLAR ÖZELLİKLE MERKEZİ İDAREDEKİLER AÇISINDAN BEN BU İŞİ ÇÖZERİM DEDİM VE EMSALİ BULDUM.AŞAĞIDADIR.

HAYIRLI OLSUN

.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

E. 2004/3757

K. 2004/1516

T. 13.12.2004

? ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Savcı Eşi Olan Davacının Eşinin Tayininin Çıkması-Norm Kadro Sayılarına İlişkin Hükümlerin Hakim ve savcı Eşlerine Uygulanamaması )

? NORM KADRO ( Hakim ve Savcı Eşlerine Norm Kadro Sayılarına İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )

? HAKİM VE SAVCI EŞLERİNİN ATAMALARI ( Hakim ve Savcıların Görev Süreleriyle Sınırlı Olmak Üzere Atandıkları Yere Memur Olan Eşlerinin Atanmasında Mevzuatı Uyarınca Yürürlüğe Konulan Norm Kadro Sayılarına İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )

2709/m.41

657/m.9

ÖZET : Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin "Yer değiştirme suretiyle atanmalarda gözönünde bulundurulacak hususlar" başlıklı 9. maddesinin 4. fıkrasında, "Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ünvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunan görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir." hükmü yer almakla, aynı maddenin son fıkrasında da, "İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz" kuralı yer almıştır.

Bu durumda da hakim ve savcı eşlerine, norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanamayacağından aksi yöndeki işlemin iptali gerekmektedir.

İstemin Özeti : Dava, ... Eğitim Merkezinde Öğretmen olan davacının, ...

İlköğretim Okuluna atanmasına ilişkin 16.3.2001 gün ve 66737 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İzmir 4. İdare Mahkemesinin, 5.12.2001 gün ve E:2001/311, K:2001/1103 sayılı kararıyla; Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/6, K:1973/14 sayılı kararında, idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine, idare edilenlerin gerçek dışı beyanı veya hilesi neden olmuşsa ya da geri alınan idari işlem yok denilecek kadar sakatlık taşımakta ise, hatalı işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmaktaysa ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden söz etmeye olanak bulunmadığı ve bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre düşünülemeyeceği, bu ödemelerin her zaman geri alınabileceği, ancak bunun dışındaki hatalı ödemeler için memurun iyi niyetinin istikrar ve kanunilik kadar önemli bir kural olduğu ve bu nedenle yukarıda belirlenen istisnalar dışındaki hatalı ödemelerin dava süresi içinde geri alınabileceğinin vurgulandığı, ... İlköğretim Okulunda Öğretmen olan davacının, eş durumu nedeniyle 2.10.2000 gün ve 94815 sayılı kararname ile ... Eğitim Merkezine atandığı, dava konusu edilen 16.3.2001 gün ve 66737 sayılı kararname ile de, davacının atamasının sehven yapıldığından bahisle ilk ataması iptal edilerek ... ilköğretim Okuluna atandığı, davacının dava konusu işlemin tesisinde gerçek dışı beyanı ve hilesi olduğu yolunda bir iddianın bulunmadığı, bu halde de anılan içtihadı birleştirme kararında da belirtildiği gibi işlemin geri alınmasının bir süre ile sınırlı olması gerektiği, bu durumda dava konusu işlemin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 2577 sayılı Yasanın 7. maddesine göre 60 günlük süre içinde geri alınabileceği, bu süre geçirildikten sonra işlemin hatalı ve sehven yapıldığından bahisle iptal edilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olarak işlemin tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: İbrahim Topuz

Düşüncesi : Sonuç itibariyle yerinde olan Mahkeme kararının gerekçesinin değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : E.Nur Necef

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlarıntemyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlı olup davalı idarece ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin "Yer değiştirme suretiyle atanmalarda gözönünde bulundurulacak hususlar" başlıklı 9. maddesinin 4. fıkrasında, "Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ünvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunan görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir." hükmü yer almakla, aynı maddenin son fıkrasında da, "İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz" kuralı yer almıştır.

Yukarıda açıklanan hükümler ile memurların naklen atanmaları konusunda hizmet gerekleri ve kamu yararı gibi objektif kriterlerin ve ilgililerin sağlık, eş gibi özür hallerine ait subjektif hal ve şartların değerlendirilmesi suretiyle idarelere takdir yetkisinin tanındığı; Anayasa'nın 41. maddesi hükmü ile de aile bireylerinin birlikte huzur ve refah içinde yaşayabilmelerini temin etme hususunda Devlete önemli bir rol ve görev verildiği görülmektedir. Bu bağlamda, çalışan eşlere koşulların elverdiği ölçüde aynı yerde görev yapma olanağı verilmesi zorunludur. Aksi düşünce tarzı ile eşlerin aynı yerde görev yapmalarına engel olunması hizmetin verimini düşüreceğinden, sözü edilen durum hizmet gereklerine aykırılık oluşturacağı gibi, aile huzur ve birliğinin sağlanmasının da önüne geçilmiş olacağı açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının ... İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken, eşinin ... Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanması nedeniyle, ... Eğitim Merkezi ve Çıraklılık Eğitim Merkezine atandığı, dava konusu işlemle de davacının norm kadro uygulamasına tabi olduğu ve mevcut okuluna atanmasının sehven yapıldığından bahisle ilk ataması iptal edilerek, ... İlköğretim Okuluna naklen atandığı, atamada eş durumunun dikkate alınmadığı dolayısıyla aile birliğinin muhafaza edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda anılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinin işlem tarihinde ve halen yürürlükte bulunan 9. maddesinin son fıkrası uyarınca eşi ... Cumhuriyet Başsavcılığında Savcı olarak görev yapan davacıya Milli Eğitim Mevzuatı gereğince yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanamayacağından, bu durum gözetilmeksizin norm kadro sayılarına ilişkin hükümlere dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde, Anayasa ve Yasaya uyarlık görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, İzmir Valiliğinin temyiz isteminin reddi ile İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 5.12.2001 günlü, E:2001/311, K:2001/1103 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 13.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

26 Ekim 2009 00:53

madmax
Daire Başkanı

www.yalmanhukuk.blogspot.com

26 Ekim 2009 01:56

biraVEkahve
Memur

Sözleşmeliler için durum nedir hocam?

26 Ekim 2009 09:33

madmax
Daire Başkanı

Sözleşmelisi falan yok bu işin. İhtisas mesleği olan öğretmenliği yapabiliyorsa kişi, Devletin mali imkanları sebebiyle kişileri sözleşmeli statüde istihdam etmesi eş durumu sebebiyle nakilde engel olamaz. Kaldı ki sözleşmelilerin eş durumu da kararda zikredilen Meb yönetmeliği uyarınca yapılıyor zaten. Yönetmelik memur demiyo "öğretmen" nakli diyo

Saygılar

26 Ekim 2009 09:49

biraVEkahve
Memur

Hocam eğer böyleyse bu müthiş bir haber ve hemen dava açmak lazım gelir. Özelden görüşebilirsek daha detaylı konuşmak isterim sizinle...

26 Ekim 2009 13:39

ılla
Memur

madmax hocam, peki sonuçlanan bu davaya göre sözleşmelilerden eş durumu tayini için yine 1 yıl bekleme şartı aranır mı?

26 Ekim 2009 13:45

ab-i.hayat
Şube Müdürü

ılla hocamın sorusunu ben de merak edıyorum

26 Ekim 2009 14:23

madmax
Daire Başkanı

1 yıl olayı da yok. Herşey saçma bu MEB in tüm işleri saçma.Bakan olsam orda bi tane idareci koymam ben. Ben sıkı bişey hazırlamaya çalışıyorum ama çok yoğunum.İlk dönemde tayinimin kabul edilmemesi yahut yapılmaması üzerine okkalı bi dava dilekçesi vereceğim.Emsal verdiğim arkadaşlar benden daha avantajlı durumda onu da söylemem lazım.AMa ben biliyorum hakim, savcı olup; iki yıldır ayrı olanları. Yazık kardeşim. Araştırın, işinizi yaptırın Hukuk Devletindeyiz. MEB, Kanunları, yetkiler kimsenin babasının malı gibi keyfi kullanacağı şeyler değil. Neyse yine çok sert oldum :))

Selametle

08 Kasım 2009 19:56

jonquils
Aday Memur

Ocak ayında aksilik olmazsa bir hakimle evleneceğim.Çalışabileceğim az sayıdaki okulun normu dolu görünüyor.O yüzden emsal mahkeme kararı içimi rahatlattı.Teşekkürler.

08 Kasım 2009 20:00

ozgehan
Şef

üstad bunların dışında kalanlar için bir haber yok mu? il emri gelecek filan demiştin ses var mı ondan bi duyum aldın mı?

08 Kasım 2009 23:31

madmax
Daire Başkanı

İl emri bu konudaki hukuk mücadelemiz ile elde edilecek.

Saygılar

Toplam 10 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?