Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Kasım 2009 22:02   


Bakanlar Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yasasını görüştü...

TBMM'ye sevk edilecek kanun tasarılarının da toplantıda gündeme geldiğini anlatan Bakan Çiçek, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili kanunda değişiklik yapan bir yasa tasarının da ele alındığını söyledi. Çiçek, ?Bugün bir kanun tasarısı var. Buda uzunca zamandır beri çıkarılması gereken yasadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili değişiklik öngören yasa tasarısı. Çok seneler evvel bu yasa çıkarıldığı. Anayasa Mahkemesi'ne gidilmişti. Mahkeme yasanın bir kısım hükümlerinin iptaline karar vermiştir. O günden bu güne o yasa çıkarılmadığı için maalesef vatandaşımızın başkanlıktan beklentileri tam olarak karşılanamamaktaydı. Bu beklentileri karşılayabilecek yasa önem arz ediyor? dedi.2 Kasım 2009 21:46

02 Kasım 2009 22:54

serseri_kurşun
Şef

Şu meşhur herkesten gizledikleri yasa tasarısı!

02 Kasım 2009 23:01

sovalye_tr
Genel Müdür

şükür bu günleride gördük

03 Kasım 2009 06:56

bilge imam
Şef

çok ümitlenmeyin bu yasa en erken 2sene sonra çıkar.... o zamana kadar hükümet düşerse hiç bir zaman çıkmaz...

03 Kasım 2009 13:08

seyda4772
Şube Müdürü

yasa çıksın bakalım bize avantaj mı getirecek yoksa bizden bişeyler mi götürecek hep birlikte öğreneceğiz

03 Kasım 2009 16:20

serseri_kurşun
Şef

Konuyla alakalı 2008 yılında yazılmış bir yazıyı aşağıya alıyorum.

"1979 yılında Anayasa Mahkemesi?nce bazı maddeleri iptal edilmiş olan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun için Anayasa Mahkemesi?nce bir yıl süre verilmişti. Yaklaşık 29 yıl geçti ve Diyanet teşkilat kanunu yenilenemedi. Şimdilerde bu kanun tasarısının hazır olduğu ve birkaç ay içinde çıkartılacağı ilgili Devlet Bakanı tarafından basına açıklanmış bulunuyor.

1970 yılından bu tarafa Diyanet?te çalışmakta olan birisi ve bir aydın olarak bu konudaki düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşmak istedik.

1965 Öncesi Diyanet?in Statüsü

1965 tarihli devlet memurları kanunu çıkıncaya kadar, Atatürk dönemi uygulamalarının geleneksel karakterine uyularak, en çok maaş alan devlet memuru Diyanet İşleri Başkanı (155 lira asli maaş) alırken başbakanlık müsteşarı ve genel kurmay başkanı 150 lira almakta idiler. Devlet protokolünde Diyanet İşleri Başkanı başbakanlık müsteşarından öndeydi. Bu yeni düzenlemede Başbakanlık müsteşarının hemen arkasında olması, hiç olmazsa Atatürk?ün tanımı ile ?manevi ordumuzun başkanı? olarak yerini almasını sağlayacaktır.

Diyanet?te Mevcut Statü Karmaşası

Diyanet İşleri Başkanı 657 sayılı kanun ve kadro kararnamelerine göre Müsteşarların sonuncusu mu, yoksa genel müdürlerinin ilki midir? Tam belli değilken, bazı kanunlarda yapılan değişiklikler sırasında verilen önergelerle gelinen noktada;

a. Diyanet İşleri Başkanı müsteşardır,

b.Yardımcıları genel müdür yardımcısıdır,

c.Başkan?ın makam arabası ?bakan? arabasıdır ve sürekli ?kırmızı plaka?sı vardır,

d.Başkan, bakanlar gibi sürekli ?kırmızı pasaport? taşır.

e. Diyanet İşleri Başkanlığı; şube müdürü, daire başkanı, başkan biçiminde örgütlenmiş bir genel müdürlüktür.

Diyanet Teşkilatı ve Personel Durumu

Diyanet İşleri Başkanlığı ordu, polis ve milli eğitimden sonra en çok personel sayısına sahiptir ve halen 105 bin civarında personeli barındırmaktadır. Bunlardan yaklaşık 50 bini köylerde görev yapmaktadır.

Eğitimin in 8 yıla çıkmasıyla köylerin %90 ?ından öğretmen şehre çekildiği için köylerde kalmış, ?köy ihtiyar heyeti tabii üyesi? sıfatıyla sadece ?köy imamı? kalmıştır. (Öğretmen kasaba veya ilçelerde otururken, 6-7 yaşındaki çocuklar standardı belli olmayan servis araçlarıyla taşınmakta, meydana gelen kazalar, soğuktan hastalananlar hiçbir vicdanı da sızlatmamaktadır. Cumhuriyetin en önemli projesi olarak köyün sosyal, sosyo-kültürel ve politik gelişmesinin sağlamak şeklindeki projesi bozulmuş; bu bozulmanın ne kadar olumsuz hale geldiğine dikkat çekmek için bu paranteze ihtiyaç olduğunu düşündük).

Şu anda değişik unvanlarda çalışan sayısı 12 bin civarında olması yanında, (Kuran kurslarında öğrencilerin %85?i kadınlardır) en çok sayıda kadına hizmet veren kurumdur.

Devlet kurumları içinde yüksek lisans ve doktora yapmış en çok eleman bulunduran kurumdur.

Ülkemizdeki İlahiyat fakülteleri sadece öğretim verip, din hizmetleri için eğitim (formasyon) vermediği için ilahiyat mezunlarını eğiterek ?din adamı? haline getiren önemli bir lisans üstü mesleki eğitim kurumudur.

Okuma yazma bilmeyenden, her derecede eğitimli kesime hizmet verdiği için yanlış anlamaya müsait veya tek başına hizmet eden din adamı da çevre ve diğer etkilere açık olduğu için yanlış yapabilmektedir ve sadece merkezden denetlenemeyecek bir yapı ve sayıya ulaşmıştır.

Mevcut Yapı Yükü Çekememektedir

633 sayılı kanunun çıktığı 1965 yılında, fahri imamlarla birlikte 25 bin olan çalışan sayısı, yukarda verildiği gibi 105 bin civarındadır ve bu rakam, yakında 120 bini bulabilecek gibi gözükmektedir.

Mevcut genel müdürlük yapısı bu kadar geniş, büyük ve fazla personelin planlama, yönetme ve denetleme gibi hizmetleri tam olarak sağlayamamaktadır. Zaman zaman basına da akseden şikayetlerin asıl sebebi bu yetersizlik ve denetim eksikliğidir.

Şube müdürleri valiliklere gönderilen yazılardan, yaklaşık 100 bin civarında yazıyı ?Başkan adına? imzalamak durumunda kalmakta bu da mülki idarede ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır.

Bütün bu gelişmeler ve çağın ihtiyaçları dikkate alınarak, Diyanet işleri Başkanlığı?nın bürokratik mekanizmasının adı aynen kalmakla birlikte ?müsteşarlık? biçiminde yeniden örgütlenmesi; dört veya beş genel müdürlüğün kurulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu yapılanma pek çok problemi ortadan kaldıracağı gibi, daha büyük ve yetkili bir hale geleceğinden çalışanlarının maddi durumlarında da buna paralel gelişmeler daha rahat yapılabilecektir.

Hac Dönersermayesi Kurulması Zorunlu Hale Geldi

1979 yılından bu tarafa Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen / koordine edilen ve denetlenen hac ve umre hizmetlerinde, hacı adaylarından alınan paranın hangi hesaba alınacağı, bunun nasıl kullanılacağı ve denetlenip denetlenmediği iddiaları karşısında, bu konu ciddi iddia ve dedi-kodular karşısında yapılacak iş, bu konuda bir döner sermaye kurmak olduğu açıktır.

Sağlık Bakanlığı ve YÖK döner sermayeleri örneği esas alınarak Hac ve Umre Dönersermayesi kurulması; mevcut paranın ?denetlenebilir para? olması Diyanet?i ciddi eleştiri ve dedikodudan kurtaracaktır.

Din İşleri Yüksek Kurulu

Diyanet?in en yüksek karar ve danışma organının dinle ilgili kararları, kurumda herkesi bağlayıcı hale gelmeli, bağlayıcı olmalıdır. Kurum memurları ve yazı işlerini yönetmek üzere de bir genel sekreterlik oluşturulmalı; Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı statü, ek gösterge ve maaş yönünden müsteşar, kurul üyeleri müsteşar yardımcısı veya genel müdürle denk hale getirilmelidir.

Geleneksel olarak seçimle gelen ve bakanlar kurulu?nca atanan, bürokratik ve bilimsel dokunulmazlığı bulunan bu kurulun 7 yıllık görev süresi ve istisnai memurluk niteliği muhafaza edilmeli, üniversite öğretim üyeleri de seçim yoluyla ve tam gün mesai şartı ile çalışma imkanı bulmalıdır.

Teftiş Kurulu Muhafaza edilmeli ve Güçlendirilmelidir

Hazırlanan tasarı taslağında, teftiş kurulunun küçültülmesi, işlevsiz hale getirilmesi veya yetkilerinin idarecilerin insaf sınırları ile bağlı hale getirilmesi şeklindeki duyumlar boşa çıkartılmalı; denetlenmeyen paranın gayri meşruluğu gibi, denetlenemeyen idarelerin başarılarını ölçmek, disipline etmek ve geliştirmek imkanı olmayacaktır. Emsal bakanlık ve Denizcilik Müsteşarlığı ve benzeri diğerlerindeki kariyer, atama ve yetiştirme şartlarından geriye dönüş olmamalıdır.

Teftiş Kurulu merkez adına genel denetimlerde daha rahat çalışma imkanı bulurken il teftiş kurulları da ilköğretim teftiş kurulu ve benzerleri örneğinde olduğu gibi, mahalli problemlere ve mahalli denetimlere daha geniş zaman ayıracağından, basına intikal eden pek çok şikayet de önceden önlenmiş olacak; hizmetler daha verimli hale gelecektir.Bu bakımdan il teftiş kurullarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Kurallar

Bir de Diyanet teşkilatı yeniden düzenlenirken uyulması zorunlu kurallar da vardır. Bunlardan da bahsetmek yerinde olacaktır:

Devletin temel görevleri ve ?muamelat-ı nâsa dair ahkam?dan bazıları Diyanet İşleri Başkanlığı görev alanı içine konulmamalıdır. Din hizmetlerini cemaat veya tarikatların yapacağı biçimde azaltarak, alan dışı işlere imkan ve fırsat verilmemelidir. 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesindeki genel hüküm varken, ayrıca öğretim üyelerinin nasıl görevlendirilecekleri, hangi unvandakilerin Diyanet?te hangi görevlere gelebilecekleri şeklinde hiçbir kurumun kuruluş kanununda yer almayan hükümler, bu kanunda yer almamalıdır. Diyanet için tüzel kişilik, katma bütçe gibi yanlışlar veya ?Cumhurbaşkanlığına bağlı?, yahut ?bağımsız kurum? gibi uçuk ideolojik eğilimler tasarıda ve kanunda yer almamalıdır.

Kültür Bakanlığı, Aile Kurumu ve benzer kamu kurumlarının görev alanına giren konulara tasarıda ve kanunda yer verilmemeli, devlet iş ve işlemlerinin yürütülmesinde görev ve yetkide tedahül ve karışıklığa sebep olunmamalıdır. Diyanet?in siyaset dışı bir kurum olma niteliğini ortadan kaldıracak, parti, tarikat veya cemaatler adına taraftarlar oluşturacak, ?Başkan?ın seçimle gelmesi? gibi tehlikeli bir yola asla tevessül edilmemelidir.

29 Yıldır Diyanet Kanunu Niçin Çıkmamıştı?

Doğrusu kanunun iptali peşinden Diyanet teşkilat kanun çalışmaları vakit geçirilmeden başlanılmıştır. Özellikle 12 eylül 1980 sonrasında, MGK (Milli Güvenlik Konseyi) tarafında hemen kanunun çıkartılacağı şeklindeki haberlerle o dönemi atlattıktan sonra, 1984 sonrasındaki Merhum Özal?ın Başbakanlığı döneminde, hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine dayanılarak, ?resmi gazetenin bu günkü mükerrer sayısında yayımlanacak? haberleri ile kaç ay zaman kaybettiğimizi hatırlamıyoruz.

Şimdiki Devlet Bakanı M. Sait Yazıcıoğlu?nun Diyanet işleri Başkanı olduğu 1987 başında göreve başladığında ?üç ay içinde kanunu çıkartacağız? biçimindeki sözlerini dünkü gibi hatırladığımızı söylemeliyim.

Bu güne kadar geçen 29 yılın şahit olduğu ve kanunun çıkmamasına sebep olan ana unsurun kanun tasarılarının gizlice hazırlanmış olmasıdır.

Kurumla ilgili vakıf, dernek, sendika gibi kuruluşlarla kamuoyunun tartışmasına açılmadan, üst yönetimde birkaç kişinin mutabakatı ile hazırlanmış tasarılar, içerdikleri eksik, yanlış ve yandaş gurup menfaatleri sebebiyle engellenmiş, tasarılar bu sebeple kanunlaşamamıştır.

Yeni tasarı da aynı illeti taşımaktadır; kurum çalışanlarını oluşturan 105 bin kişiden en fazla 8-10 kişinin bildiği bir metin özelliği taşımaktadır. Bu sebeple de kurum mensupları bir taraftan mağduriyetleri giderilecek diye umutla kanunu beklerken, diğer taraftan da endişelerin arttığı açıkça görülmektedir."

04 Kasım 2009 10:45

***salih***
Müsteşar

ŞAPKADAN TAVŞANMI ? KUŞMU? ÇIKACAK HADİSESİNE BENZEMİŞ BU DURUM .....BEKLEYİP GÖRELİM BAKALIM ...

04 Kasım 2009 10:52

scelikkaya
Daire Başkanı

peki bir şey sormak istiyorum! bu yasa tasarısında bir defaya mahsus sözleşmeliye kadroda var deniyor. sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?

04 Kasım 2009 10:56

serseri_kurşun
Şef

Sözleşmeli Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlarının sözleşmeleri bu tasarıyla iptal ediliyor. Yeni, kadrolu, kariyer uzmanları alınacakmış! Bir çok sözleşmeli personelin kadroları bildiğim kadarıyla iptal edilecek...

04 Kasım 2009 11:40

faruk24
Daire Başkanı

peki arkadaşlar bi sorum olacak şimdi benim gibi sözleşmeli görev yapan imam kardeşlerden askere gidecek olanlar var biz 1 yılımızı doldurduk.. ve aralıkta askeriz inşallah.

peki bu yasa biz askerdeyken çıkar da sözleşmeli imam kardeşim inşallah kadroya alınırsa bizim durumumuz ne olur??

kısa dönem muhtemelen yapıp gelcem vatani görevimi ama??

yasanın çıkacağını bazı kesin kaynaklardan öğrenmiş durumdayım Allah nasip ederse.

04 Kasım 2009 14:28

mustafa_kaya_vekil_i
Şube Müdürü

arkadaşlar nisan ayında siz görevde değilmiydiniz allah aşkına bu yasa tasarısı metni müftülüklere diyanete ve hükümete gönderildi o kadar görev yapan sözleşmeli arkadaşlar hiç birinizmi denk gelmediniz nisan ayı toplantısına sendikalar hazırladıkları yasa tasarısı metnini ta o zaman devlet bakanı faruk çelik beyede sunmuşlardı,siz resmen uyuyosunuz arkadaşlar ben ne diyim daha.

04 Kasım 2009 14:47

scelikkaya
Daire Başkanı

serseri kurşun kardeş yanlış anlamadıysam diyorsunki: "bu tasarı yasalaşırsa diyanette çalışan yaklaşık 4000 sözleşmeli 4/b'li personele güle güle sizle işimiz bitti mi" diyecek yani???

04 Kasım 2009 22:49

nisabur
Memur

ne olucak şimdi anlamadım pek,4b lilere yol mu görünecek?ne biçim iş bu ya nasıl bir yasaymış allah allah hiç çıkmasın o zaman.bu diyanet hakkaten ne bela bir kurummmuş çalışanlarıda ayrı dert tabii

05 Kasım 2009 00:22

ankara25
Memur

kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalışanların sözleşmeleri,sözleşme süresi sonuna kadar devam eder.(geçici madde 7/4)

05 Kasım 2009 09:52

hayatlimanı
Şef

serseri kurşun nerden öğrenmiş sözleşmeli personelin sözleşmelerinin fesh edileceğini...sözleşme metninde mi yazıyo ki yeni diyanet teşkilatı yasası ile sözleşmeler fesh edilir diye...açıp bakın yeni çıkacak diyanet teşkilat yasasına böyle bir madde var mı?böyle bilip bilmeden yazıpta milleti huzursuz etmeyin...

05 Kasım 2009 14:19

serseri_kurşun
Şef

Bilip bilmeden yazdığımızı tasarıyı gizledikleri yerden çıkarttıklarında görürsünüz! Benim kastettiğim sözleşmeli personel Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarıdır. 70-80 civarında bir sayıdan bahsediyorum. Ama bir çoğu doktoralı ve kendini geliştirmiş olan bu insanlarla sözleşme yenilemeyecek diyanet yönetimi başka insanların da sözleşmesini yenilemeyebilir.

İmamlarla ilgili bir bilgim yok, ama her fırsatta suçu imamlara atan bir yönetimden imamlarla ilgili iyi bir düzenleme beklemiyorum.

05 Kasım 2009 14:42

hayatlimanı
Şef

ama serseri kurşun hocam yukarıda arkadaşların bahsettiği sözleşmeli personel imamlar olarak geçiyor..bende o yazılanlara binaen yama gereksiminimde bulundum...

05 Kasım 2009 15:17

kisasa_kisas_
Kapalı

tabiki işini yapmayan personelin sözleşmesi yenilenmez korkarım ilerleyen tarihlerde bir çok imam ve kkö nün sözleşmesi imzalanmayabilir durum kritik ister inan ister inanma ama işe gelmeyen sözleşmeli personel var işi savsaklayanlar var bunlar sicillerine yazılıyor zannetmeyinki 10 dönüm bostan yan gel yat osman yaa görün bakalım ilerleyen zamanlarda oluyormu olmuyormu

teşkilat yasasının tam metni türk diyanet vakıf sende var almak isteyen gitsin baksın

05 Kasım 2009 20:12

Hür Adam
Genel Müdür

bu yasaya imamlar bel bağlamasın.

başka bir başlıktada döyledim..

bu yasayı kimler hazırladı.?

kimlerin görüşlerine müracaat edildi.?

saha arştırması yapıldımı.?

ben yaptım oldu zihniyeti.

tıpkı kur sistemi gibi...

siz zannediyormusunuz merkez teşkilata çöreklenmiş polit büro beyzadeleri ,

siz taşrada hertürlü sıkıntılara gögüs gererek yapyığınız hizmetleri dikkate alacak.

BEYZADELER hac dairesinin aboneli üyeleri.

yurtdışı görevlendirmelerinin olmazsa olmazları..

yolluk ve harcırah cambazları..

Emekli olmuş ..yinede irşat hayeti adı altında hac görevindeler.

olmadı diyanet vakfı mütevelli heyetliği ne güne durur.

Bunların hazırladığı teşkilat yasasından ancak hayal kırıklığı çıkar..

05 Kasım 2009 21:10

hayatlimanı
Şef

kısasa kısas kardeş,sen onu savsaklayan,işine gitmeyen personel için söyle...çok şükür bizim öyle bir sıkıntımız yok...

06 Kasım 2009 11:01

adamoglu
Daire Başkanı

değerli hür adam senin kaygılarını paylaşmakla birlikte bir şey duydum doğruysa. bu yasanın bir önceki hali başbakana sunulmuş ve başbakan demiş ki'kendinizi garantiye alan bir yasa hazırlamışsınız'. bu sebepten yasa tekrar ele alınmış.

tabii son halini görelim bakalım ne değişmiş ne değişmemiş.

ancak şunu belirtmek isterim. diyanet ne yaparsa ve ne yapmak isterse istesin bu yasayı çıkarak olan siyasi iradedir. bence burada da iş bize düşüyor. bölgemizdeki milletvekillerine, ilgili bakana sorunlarımızı yapıcı bir şekilde iletebilirsek faydalı olabilir.

Toplam 21 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?