Editörler : asaygincihan27
04 Mart 2006 14:42   


Kapalı
Sağlık Meslek Liselerine Öğretmen Atamaları ve Sağlık Eğitim Fakültelerinin durumu

03 Şubat 2006 tarih ve 26069 sayılı ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun? la Sağlık Meslek Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu?nun 43.maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı?nda öğretmenlik yapabilmek için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekmektedir.

Ancak Sağlık Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren sağlık meslek liseleri, bu şartta aykırı biçimde düne kadar 3 yıllık sağlık eğitim enstitüsü mezunları ile eğitim vermiştir.

Bu nedenle;

1. 03 Şubat 2006 tarihli ve 26069 sayılı ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun? la Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen olarak görev yapan ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu?nun 43.maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı?nda öğretmenlik yapma yeterliğine haiz olmayan Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı?na devirlerinin yapılmayarak yerlerine Sağlık Eğitim Fakültesi Mezunlarının öğretmen olarak atanmaları gerekmektedir.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe verilmiştir.

2. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Meslek Liselerinin Milli Eğitim Bakanlığına devri öncesinde, Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarından 150 kişiyi Ankara 14. Noterliğinin 01.11.2005 tarih ve 52058 Yevmiye no lu kura çekimi sonucu Sağlık Meslek Liselerine öğretmen olarak atama işlemi yapmıştır.

Bu işlem ile, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre öğretmenlik yapabilme yetkisine sahip olmayan bu kişilerce, sağlık meslek liselerindeki kadrolar doldurulacaktır. Oldu bittiye getirilmek istenen bu işlemin iptali için derneğimiz dava açmıştır.

3. Sağlık Eğitim Fakültelerine 2003 yılından beri öğrenci alınmamaktadır. Sağlık Meslek Liselerinin, Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi ile öğretmen alımında tek kaynak Sağlık Eğitim Fakültesi mezunları olacaktır.

İlerde Sağlık Meslek Liselerinde, Meslek Dersi öğretmeni açığı yaşanmaması açısından acilen Sağlık Eğitim Fakültelerine öğrenci alımı gerekmektedir.

Bu konuda YÖK?ün 2006 ÖSYM sınavı öncesinde duyarlılık göstererek, sınav klavuzunda gerekli öğrenci alımını yapacağı inancını taşımaktayız.

Tüm mezunlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Mezunları Derneği

04 Mart 2006 14:43

ulnaris
Kapalı

İlgi: Sağlık Bakanlığı?nın bila tarihli ilanı Tarih:.28.01.2006

Konu: İşlemin iptali

TC

SAĞLIK BAKANLIĞI

Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitim Bölümü 2004 yılı mezunuyum. Sağlık Bakanlığının, Sağlık Eğitim Enstitülerinden 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında mezun olanların, ihtiyaç ve kadro standartları dikkate alınarak kura yoluyla Sağlık Meslek Liselerine öğretmen kadrolarına atanmasıyla ilgi ilanına göre 01.11.2005 tarihinde kura çekimi yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Bilindiği gibi 1994 yılında Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı?nın ortak çalışmaları ile Sağlık eğitimi ve eğitimciliği yeniden yapılandırılmış, bu çerçevede Sağlık Eğitim Enstitüleri kapatılmış ve 3 Kasım 1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak Sağlık Eğitim Fakülteleri Kurulmuştur. Bu fakülte mezunlarının eğitim formasyonu olduğundan öğretmenlik yapma hakları bulunmaktadır. Bu konuda MEB Talim Terbiye Kurulu?nun aldığı kararla sağlık eğitimcisi unvanı altında, Meslek Dersleri ve Sağlık Bilgisi dersi vermesiyle ilgili kararı mevcut olup ayrıca MEB Talim Terbiye Kurulu?nun 12.07.2004 tarih ve 119 Sayılı kurul kararı ile söz konusu derslerin Sağlık Eğitim Fakültesi mezunları tarafından verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yine aynı kararda Meslek Liselerinde öğretmenlik yapabilmek için dört yıllık fakülte mezunu olma zorunluluğu belirtilmiştir.

Bu bağlamda söz konusu ilan ile Sağlık Meslek Liselerine atanma yetkisi olmayan kişilerin öğretmen kadrolarına atanmaları hukuka aykırılık teşkil etmekte olup bu konudaki dava hakkımı şimdilik saklı tutmak kaydıyla söz konusu atamaların Sağlık Eğitim Fakültesi mezunlarından yapılmasını, bu konuda yapılacak çalışma hakkında tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

04 Mart 2006 14:45

ulnaris
Kapalı

KONUSU :Sağlık Bakanlığının bila sayı ve tarihli Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarını Ankara 14.

Noterliğinin 01.11.2005 tarih ve 52058 Yevmiye nolu kura çekimi sonucu

Sağlık Meslek Liselerine öğretmen atama işleminin İPTALİ talebidir.

AÇIKLAMALAR :1-Sağlık Bakanlığı?nın Sağlık Eğitimi Enstitülerinden 2004-2005 öğretim yılında mezun olanların ,öğretmen ve tıbbi teknolog olarak atanmaları için, kura çekimi yaptırdığını ve kura çekimi sonucu 150 kişinin öğretmen olarak atandığını öğrenmiş bulunmaktayım.

2-1994 yılında Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı?nın ortak çalışmaları neticesinde sağlık personeli yetiştirmede bazı değişikliklerin yapılmasına karar verilmiş ve alınan bu kararların uygulanması için bir protokol imzalanmıştır.

3-Alınan kararlar doğrultusunda üç yıllık bir eğitim veren sağlık eğitim enstitülerinin kapatılması ve sağlık eğitim fakültelerinin kurulması kararlaştırılmıştır. Protokolde 1995-1996 öğretim döneminden itibaren sağlık eğitim enstitülerine öğrenci alınmaması ve enstitülerden mezun olanlar için kurulacak sağlık eğitim fakültelerinde lisans tamamlama programlarının açılması hükme bağlanmıştır.

Yine protokol uyarınca 6 sağlık eğitim enstitüsü kapatılmış, Marmara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bünyesinde birer sağlık eğitim fakültesi kurulmasına bakanlar kurulunca karar verilerek bu karar 3 kasım 1994 tarih ve 22100 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

4-1999 yılında Osmaniye, Ankara,Kayseri?de olmak üzere üç adet Sağlık Eğitim Enstitüsü açılmış ise de YÖK ve Sağlık Emekçileri Sendikasının açmış olduğu davalar neticesinde bu okullara öğrenci alımı durdurulmuştur.

5-Sağlık Bakanlığının yasal düzenlemelere ve protokollere,YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme şart ve kurallarına uymayan ve Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitim Bölümü mezunlarının haklarını ortadan kaldıran atama işleminin iptali gereklidir.

İPTAL SEBEPLERİ:

1-1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu?nun 43.maddesi uyarınca ülkemizde öğretmenlik yapabilmek için en az lisans mezunu olmak gerekir.Bu hükme karşın sayın bakanlık üç yıl süreli eğitim veren ve lisans olarak kabul edilmeyen bu nedenle de lisans tamamlama programlarına katılımı gereken Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarını öğretmen olarak atamıştır.Bu işlemin iptali gerekir.

2-12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu kararının öğretmen atamalarında esas alınacaklar bölümünde, liselerde bulunan sağlık bilgisi derslerinin ve Sağlık Meslek Lisesi derslerinin Sağlık Eğitim Fakültesi mezunlarınca verilmesi ve dolayısı ile bu görevlere bu fakülte mezunlarının atanabileceğini ifade edilmektedir. Sayın bakanlık alınmış olan bu kararı yok saymıştır.

3-Konu ile ilgili bir lisans diplomanız var ise KPSS sınavına girip bu sınavda başarılı olmanız gerekir. Sonrasında yapılacak ilanla KPSS sınavında alınan puan sırasına göre öğretmen olarak atamanız yapılabilir. Oysa iptali talep edilen atama işleminde bu süreç işletilmemiş öğretmen olmak için 2004-2005 döneminde sağlık eğitim enstitüsünden mezun olmak yeterli ve zorunlu sayılarak atamalar yapılmıştır.Sayın bakanlık usule uymadığı gibi bakanlıkça on yıl önce alınmış kararlar ve bu yolda yapılan yasal düzenlemeler ve protokolleri dikkate almayarak LİSANS DİPLOMASI VEREN SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTELERİ VE MEZUNLARINI YOK SAYARAK atama işlemini yapmıştır.Bakanlık bir yandan Enstitü mezunlarının lisans diploması alabilmesi için(yani yeterlilik için) YÖK ve MEB ile anlaşmalar yaparken ve bu yönde kararlara imza atarken, öbür yandan fakülte ve mezunlarını yok saymaktadır.

04 Mart 2006 14:48

ulnaris
Kapalı

Davamız danıştay 12. dairede görülüyor. Davayı online takip ediyorum. Dava no:250, yıl 2006 bilgilerini girerek davayı takip edebiliyoruz. İlginize teşekür eder saygılar sunarım.

04 Mart 2006 14:51

ulnaris
Kapalı

Bildiğiniz gibi: Öğrenim süresi 3 yıl olan Sağlık Eğitim enstitülerine

öğrenci alımı, Yükseköğretim ve Milli Eğitim Temel Yasalarının, 'Öğretmen

yetiştiren kurumların en az 4 yıllık eğitim vereceğini' öngören hükümleri

uyarınca, 1994'te durduruldu. Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hukukun tüm kurallarını hiçe sayıp, 1994'te kapatılan Gevher Nesibe Sağlık Eğitim

Enstitüsü'nü, tek imzayla 1999 da açtı.Osman Durmuş, Milli Eğitim, Maliye

bakanlıkları ile YÖK ve kendi bürokratlarının olumsuz görüşüne de aldırmadı.

ve Bu tarihte alınan öğrenciler 2004- 2005 senesinde mezun oldular ve kasım

2005 de öğretmen olarak atandılar.

İlgili Anayasa Kararı: 1999 daki öğrenci alımına karşı verilen karar.

''Anayasa Mahkemesi'nin 29 Haziran 1992 tarih ve 1992/42 sayılı kararı

uyarınca, yüksek eğitim veren birimlerin üniversite ya da yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde olması gerekmektedir. Bu enstitülerin yeniden

açılması yasalara aykırıdır. Ayrıca, Sağlık Eğitim Fakülteleri mezunları,

sağlık meslek liselerinde meslek dersi öğretmeni olmaktadırlar. Yürütme

Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Eğitim Enstitülerine öğrenci

alınması teklifinin uygun olmadığına karar vermiştir.''

bu karara rağmen açılan enstitülere öğrenci alımı yapıldı. Ve şuanki Sağlık

Bakanlığı da 1999 da hukuksuz olarak alınan ve 2004-2005 döneminde mezun

olanları hukuksuz olarak atadı.

Aşağıda diğer ilgili kurul kararları ve çizelgeler mevcuttur.

EK1: Talim ve Terbiye Kurulu'nun 119 Sayılı Kurul Kararı

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak

Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İile Mezun Oldukları Yüksek

Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin

Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kurul Kararı) ( TOPLAM 6 SAYFA OLMASI NEDENİYLE BEN KONUMUZLA İLGİLİ YERLERİ BURAYADA KOYMAK İSTEDİM)

Tanımlar

f) Öğretmen: Yüksek öğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve

pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki

örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim

hizmetlerini yürüten kişileri,

g) Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik

alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yüksek

öğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı

okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,

(çizelge: EK 2)

h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları lisans

düzeyindeki yüksek öğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri

öğretmenlikleri

k) Pedagojik Formasyon: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yüksek Öğretim Kurulu

iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer

aldığı programı

ifade eder.

Öğrenim durumu

Madde 6- Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla ve bu

alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans

mezunu olanlar arasından seçilir.

Atamalarda dikkate alınacak hususlar

Madde 7- Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel

kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim

süreçlerinden biri için yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak

ataması yapılmaz.

Buna göre;

c) Orta öğretim alan öğretmenliklerine;

1- Eğitim Fakültesi mezunları,

2- Karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından

mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans/Pedagojik Formasyon Programını bitirenler ilgili mevzuatı uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğü dikkate alınarak atanırlar.

EK 2 : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK

ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK

ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

ÇİZELGEYİ KAPSAMAKTADIR. TOPLAM 37 SAYFA OLMASI NEDENİYLE BEN BİZİM İÇİN

GEREKEN YERLERİ KISACA BURAYA KOYMAK İSTEDİM.

49. Sağlık Bilgisi/Sağlık Meslek Bilgisi Dersleri

Sağlık Bilgisi/ Sağlık Meslek Bilgisi Dersleri

Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

Sağlık Bilgisi

Sağlık Meslek Bilgisi Dersleri (teorik ve uygulamalı)

Trafik ve İlk Yardım Eğitimi

Meslek Bilgisi ve Meslek Etiği

Hastalık Bilgisi

İlaç Bilgisi

İlk Yardım (uygulamalı)

Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji

Beslenme Dersleri

Sağlık Hizmetleri

Alanın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri

Ek 1' e ilişkin link. ( Ekte word formatında gönderdiğim metnin orjinaline

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz)

http://personel.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=102

Ek 2 ye ilişkin link ( Ekte word formatında gönderdiğim metnin orjinaline

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.)

http://personel.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=104&SolBar=Gizle

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?