Editörler : Cüneyt Barışoglu
28 Kasım 2009 15:48   


Kapalı
SORU:Hocam; Hz.Peygamber'in gelecekle ilgili hadisleri olabilir mi?İSLAMOĞLU BUYURUR:

Hocam; Hz.Peygamber'in gelecekle ilgili hadisleri olabilir mi?

Kur'an açıkça Rasulullah da dahil kimsenin geleceği bilemeyeceğini söyler. Efendimiz de bunu tekrarlar (Osman b. Mazun'un hanımına "vallahi yarın bana ne yapılacağını bile bilmiyorum" sözünü hatırlayalım) Kıyamete, onun alametlerine dair hadisler Rasulullah'ın bir tür tahminleri ve bu konudaki nasları ve olayları "Okumaları"dır. Ve efendimizin okumaları bizim için çok değerlidir. Kehanet ve gelecekten haber olarak değerlendirilmemelidirler.

28 Kasım 2009 15:54

kuranmüslümanı
Kapalı

İslamoğluna karşı galiba 2.Dalga cihat gelicek bu başlıkda:))

28 Kasım 2009 15:54

Ebu_Ubeyde
Kapalı

Kısacık ,ilimden ve ciddiyetten uzak cevabın tahlili:(malesef cevabın gayrı ciddiliği ve basitliği değil de bu cevapları okuyup okuyup eline gözüne mukaddes bir şeymiş gibi sürercesine yağpışan ve dogmaları yıkmanın sevinciyle kendinden geçmiş ,ilim-usul bilmez,hadis bilmez hatta dil bilmezki cevapta tam olarak ne demiş kitlenin büyüklüğü şu aşağıdaki hasssasiyeti sergilememize neden olmuştur)

28 Kasım 2009 16:00

Ebu_Ubeyde
Kapalı

1.....Kıyamete, onun alametlerine dair hadisler Rasulullah'ın bir tür tahminleri ve bu konudaki nasları ve olayları "Okumaları"dır. Ve efendimizin okumaları bizim için çok değerlidir. Kehanet ve gelecekten haber olarak değerlendirilmemelidirler.

*

yahu bir kişi madem gaybı bilmez ve ona da bildirilmez nasıl oluyorda kendinden çok sonrası için yorum tahmin,çıkarım (şurası fethedilecek,şu kişi şöyle yapacak bu kişi böyle yapacak gibi)desin..haşa bu kehanetin,küreden atmanın,kafadan sıkmanın en daniskası olmazmı?haşa sümme haşa ki resulullaha ait gaybı ihbarların çokluğu hepsini birden inkara mecal bırakmamışta onlarda allahın bildirmesiyle konuşan bir resul kehanetle konuşan resul seviyesine düşürülmüş..haşa..allah bu batıl düşünceden ve hatta resule gelebilecek en hafifi saygısızlıktan onun ümmeti olduğunu iddia eden herkes korusun.

28 Kasım 2009 16:10

Ebu_Ubeyde
Kapalı

2....bu duruma göre spesifik ve yorumla anlaşılması imkansız olay,kişi,zamanlarla alakalı yüzlerce ihbari hadis varki bunlar bir çırpıda güme gitmektedir..oysa bu haberlerin bir çoğu sahihtir(azsonra fazlasıyla örneklendireceğiz)..hadi diyelimki kıyamet vakti yakınlaşmasıyla ilgili sosyal hayattta ve çevrede meydana gelecek değişiklikler o ışık misal nebinin ferasetine çarpıp hatasız birşekilde kırılsın ve bize hadislerdeki ilim olarak yansısın ya şu nevi hadislere ne demeli burda hangi kitab okunuyor islamoğluna göre:

28 Kasım 2009 16:13

Ebu_Ubeyde
Kapalı

Hem vak'a-i Cemel, hem vak'a-i Sıffin, hem vak'a-i Havâriç hadiselerini haber vermiş.

Hem Hazret-i Ali (r.a.) Hazret-i Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi: "Bu sana karşı muharebe edecek. Fakat haksızdır."8

Hem ezvâc-ı tâhirâtına demiş: "İçinizden birisi, mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek."9

***

bu ve bunun gibi hadisleri okuma ,tahmin gibi safsatalarla açıklamaya kalaksak daha en baştan ümmetine en yakın olması gereken hz resuli ekremin birilerini sevip birilerini 2. dereceye ittiği adam kayırdığı .v.s gibi yanlış anlaşımlara mahal vermezmi?

28 Kasım 2009 16:20

Ebu_Ubeyde
Kapalı

işte baştaki gayrı ciddi cevaba tokat mahiyetinde bir cevap daha..nasıl oluyorda alemlerin sultanını kendisine kapalı bir konuda tahminlerini konuşturan(allaha karşı en büyük küstahlık bu değilmi?neden rivayetlerin komple inkarı gibi kolay bir yol varken efendim doğrudur ama kem kümle doğrudur,veya yüzde şu kadarı doğrudur ki orası da benim mantığıma göre resule konuşma izni hayal ettiğim alan sınırılarıdır gibi safsatalı yaklaşımla izaha kalkışmanın ne anlamı vardır?)sıradan bir insan seviyesinde hayal edersiniz?

*

"Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke,4 hem feth-i Hayber,5 hem feth-i Tam, hem feth-i Irak,6 hem feth-i İran, hem feth-i Beytü'l-Makdise7 muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz."8 Haber vermiş. /////Hem "Tahminim böyle" veya "Zannederim" dememiş.///// Belki, görür gibi kat'î ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit, hicrete mecbur olmuş, Sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı.

28 Kasım 2009 16:24

Ebu_Ubeyde
Kapalı

ŞU AŞAĞIDAKİ SAHİH HADİSLERİN HANGİSİNİ OKUMA-TAHMİN SAFSATASINA TATBİK EDEBİLİRSİN..BİR KİŞİ BANA GÖSTEREBİLİRMİ ŞU HADİS?

*

GAYBÎ HABERLER

Kendi Devrine Ait Olanlar

1. Başta Buhârî, Müslim bütün hadîs kitapları ittifakla şu hususları naklediyorlar: Birgün Allah Resulü (sav) minbere çıkmış.. nazarı gaybî âlemler ufkunda ve öfke şeklinde tezahür eden celâlî tecellîler arasında, cemaatine demet demet vâridât sunuyordu. Bir ara: ?Bugün bana her istediğinizi sorun!? buyurdu. Herkes soruyor, O da cevap veriyordu. Tam o esnada bir genç ayağa kalktı: ?Benim babam kim ya Resulallah?? dedi. Herhalde, az da olsa babası hakkında dedikodu vardı. Böyle bir şayiâ ise genci tedirgin ediyordu. O gün bir fırsat bulmuş ve her zaman -Hakk?ın izniyle- gayba gözleri açık Allah Resulü?ne babasının kim olduğunu sormuştu. Efendimiz cevap verdi: ?Senin baban Hüzâfe?dir.? Genç artık müsterihti; zira aldığı cevap onu memnun etmişti. Bundan böyle o da aksine ihtimal verilmeyecek şekilde bir babaya nisbet edilecek ve kendisine Abdullah b. Huzâfetü?s-Sehmî denecekti. İşte böyle, herkesin bir şeyler sorduğu esnada Allah Resulü?nün o andaki ruh hâletini çok iyi kavrayan biri, evet o koca Ömer (ra) birden ayağa fırladı ve: ?Biz, Rabb olarak Allah?tan, din olarak İslâm?dan ve peygamber olarak da Hz. Muhammed (sav)?den razıyız? dedi. Onun bu ince, mânidar karşılığı Allah Resulü?nün sînesinde esen itmi?nân esintilerinin tezahür menfezlerini araladı. Derken celâlî tecellîler yerlerini üns esintilerine bıraktılar.

Bu hâdise o gün mescidi dolduran sahâbeler huzurunda cereyan etmişti. Bütün sahâbe, Allah Resulü?nün dediklerini tasdik ediyor ve âdetâ sükutlarıyla ?Sadakte? diyorlardı.88

2. Müslim naklediyor: Hadîsin ravisi ise Hz. Ömer (ra) buyuruyor ki: ?Bedir?de bulunuyorduk. Allah Resulü, muharebe adına stratejisini tam tesbit etmiş ve kavganın cereyan edeceği yerleri dolaşıyordu. Bir ara yine gözleri aralanan gaybî perdelerin verasında ve bakışları istikbâl ufkunda eliyle bazı yerleri işaret ederek: ?Burası Ebu Cehil?in öldürüleceği yer; şurası Utbe?nin, şurası Şeybe?nin ve şurası da Velid?in sırtının yere geleceği yer...? Ve, daha birçok isim saydı.? Muharebeden sonra Hz. Ömer kasem ile diyor ki; ?Allah Resûlü nereyi ve kim için işaret etmişse, hepsini o yerlerde ölü olarak bulduk?89. Evet, hayatlarında Allah Resûlü?nü dilleriyle tasdik etmeyen bu insanlar, şimdi murdar cesetleriyle O?nun sıdkına ve doğruluğuna şehadette bulunuyorlardı. Zira O haber veriyor ve verdiği haberler, santim şaşmadan aynen tahakkuk ediyordu.

3. Ahmed b. Hanbel?in Müsned?inde, şöyle bir hâdisenin nakledildiğini görüyoruz:

Allah Resulü, ashabıyla beraber mescitte oturuyordu. Bir aralık: ?Biraz sonra buraya nasiyesi, yüzü temiz bir insan gelecek, şu kapıdan içeriye girecek. O, Yemen?in en hayırlılarındandır ve alnında, meleğin elini sürdüğü bir iz taşımaktadır? dedi. Bir müddet sonra aynen, Allah Resûlü?nün haber verdiği gibi bir insan gelip O?nun huzurunda diz çöktü ve müslüman olduğunu ilân etti. Tertemiz, pırıl pırıl, görkemli ve edep âbidesi bu insan Cerîr b. Abdillah el-Becelî?den başkası değildi. 90

4. Beyhakî?nin Delâilü?n-Nübüvve?sinde şu hâdise naklediliyor:

Ebu Sufyan, Mekke?nin fethi esnasında müslüman olmuş, ancak îman gönlüne tam oturmamıştı. Allah Resûlü, Kâ?be?yi tavaf ederken, Ebu Sufyan da orada dolaşıyordu. Bir ara aklından geçti: ?Acaba, yeniden bir ordu toplayıp şunun karşısına çıksam nasıl olur?? Tam o esnada Allah Resûlü, Ebu Süfyan?ın yanına sokuldu ve kulağına eğilerek: ?O zaman yine seni mağlup ederiz? buyurdu. Ebu Süfyan, işi anlamıştı. O ana kadar kalbinde titrek duran îman, birden oturaklaştı.. olduğu yerde havaya zıplayarak: ?Allah?a tevbe ve istiğfar ediyorum? dedi91. Ebu Süfyan?ın bir anlık aklından geçenleri, Allah Resûlü?ne kim haber vermişti? İşte Ebu Süfyan, bu davranışıyla gösteriyordu ki, O, Allah?ın Resûlü?ydü ve doğru söylüyordu...

5. Yine mu?teber hadîs kitaplarında şu hâdise naklediliyor: Umeyr b. Vehb ki o sahâbe arasında ?Ruhbanü?l-İslâm? diye anılırdı. Halbuki cahiliye devrinde adı ?şeytan adam?dı92. Safvân b. Ümeyye ile oturup anlaştılar. Umeyr b. Vehb müslüman gibi görünecek, Medine?ye gidecek ve Allah Resûlü?nü öldürecekti. Buna karşılık da Safvân b. Ümeyye ona belli miktarda deve verecekti.

Umeyr, kılıcını biledi ve yola koyuldu. Medine?ye geldiğinde ise müslüman olduğunu, Allah Resûlü?ne biat etmek istediğini söyledi. Alıp mescide getirdiler. Fakat sahâbenin Umeyr?e hiç itimadı yoktu. Onun için de, kimse onu Allah Re-sûlü?yle yalnız bırakmaya razı değildi. Hepsi etten, kemikten kale gibi Allah Resûlü?nün etrafına dizilmiş onu gözetliyorlardı. Umeyr mescide girince, Allah Resûlü, niçin geldiğini sordu. Umeyr, bir sürü yalan söyledi; fakat hiç birine de Allah Resûlü?nü inandıramadı. Sonunda İki Cihan Serveri şöyle buyurdu: ?Madem ki sen doğruyu söylemiyorsun, o halde ben söyleyeyim: Sen Safvân ile şurada şöyle şöyle konuştun ve beni öldürmek için geldin. Buna karşılık da Safvân?dan şu kadar deve alacaktın.?

Umeyr, beyninden vurulmuşa döndü, derhal Allah Resu-lü?nün ellerine sarılarak müslüman oldu.93 Ve daha sonra kendini öyle ibadete verdi ki, ona sahâbe arasında ?ruhban? deniyordu.

Umeyr ile Safvân arasında geçen bu konuşmayı Allah Resûlü nereden duymuştu? Arada bunca mesafe varken, bu haberi O?na kim ulaştırmıştı?

İnanan-inanmayan herkes bu ve benzeri vak?aları heceleye dursun, biz diğer fasla geçelim...

İstikbâle Ait Olanlar

Yakın Zamanda

1. Buhârî ve Müslim, Hz. Üsâme?den naklediyor: (Üsâme, Zeyd b. Harise?nin oğludur. Allah Resûlü, Üsâme?yi çok sever ve yanından ayırmazdı. Hz. Hasan veya Hüseyin?i bir dizine oturtursa, çok defa öbür dizine de Üsâme?yi oturturdu94. Bir defasında hepsini birden kasdederek: ?Allah?ım! Bunlara merhamet et. Çünkü ben de bunlara şefkat ediyorum? diye duâ etmişti).95 Hayat-ı seniyelerinin sonuna doğru Bizans?a karşı hazırladığı ordunun başına onu kumandan tayin etmiş ve senelerce önce babasının şehit düştüğü o topraklarda, Allah düşmanlarına hadlerini bildirme vazifesini ona tevdi? ediyordu. Ancak, Efendimiz?in sıhhî durumunun ağırlaştığını gören Üsâme, orduyu durdurmuş ve Allah Resûlü?nün vefatına kadar hareket ettirmemişti.96 İşte bu Üsâme (ra) diyor ki: ?Birgün Allah Resûlü?yle beraber bulunuyordum. O gün Efendiler Efendisi, Medine?nin yüksek binalarından birinin damına çıkmış, etrafı seyrediyordu. Bir ara: ?Şu anda evlerinizin arasında yağmur gibi fitnelerin dökülmekte olduğunu görüyorum? buyurdular.97

O böyle deyip aramızdan ayrıldı.. O?nun arkasından sokaklar fitne seylâplarıyla inledi. Evet, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (r. anhüm), hep bu fitnelerin kurbanı olarak şehit edildiler. Sanki fitneler de belâ ve musîbetlerin diliyle Allah Resûlü?ne ?sadakte? diyorlardı...

GAYB MESELESİ ÜZERİNE

?Gayb? kelimesi, Kur?ân-ı Kerîm?de çeşitli âyetlerde değişik şekilleriyle ele alınır :

?Gaybın anahtarları Allah?ın yanındadır. Onun için gaybı ancak O bilir. O, karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. O?nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş-kuru ne varsa hepsi apaçık bir Kitap?tadır? (En?âm, 6/59).

Bu âyette, ?gayb?ın tamamen Allah (cc)?ın nezd-i ulûhiye-tinde olduğu dile getirilmekte ve O?ndan başkasının -Hz. Muhammed (sav) de dahil- gaybı bilemeyeceği söylenmektedir.

Ve, zaten Allah (cc) Efendimiz?i şöyle konuşturmuyor mu?

?De ki: ?Ben size Allah?ın hazineleri yanımdadır? demiyorum. Gaybı da bilmem. Size ?ben bir meleğim? de demiyorum. Ben, bana vahyolunan Kur?ân?dan başkasına uymam. ?De ki: Körle gören bir olur mu?? Siz hiç düşünmez misiniz?? (En?âm, 6/50).

?De ki: Ben Allah?ın dilediğinden başka, kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapmak isterdim; bana hiçbir fenalık dokunmazdı, ben sadece inanabilecek bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyiciyim? (Â?râf, 7/188).

Cin sûresinde ise şöyle denmektedir:

?O bütün gaybı bilir. Gayba kimseyi muttali kılmaz, ancak dilediği peygamberler bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar ki, böylece onların (peygamberlerin) Rabblerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymış (kaydetmiş) tir? (Cin, 72/26-27).

Şimdi bu âyetlerin ışığı altında şöyle bir tahlil yapabiliriz: ?Allah Resulü, mutlak olarak gaybı biliyordu?, demek bir ifrat; ?bilmiyordu? demek de bir tefrittir. O kendi olarak gaybı bilmezdi. Ancak Allah?ın bildirmesiyle öyle bir bilirdi ve bilmişti ki, bir ekranın başında durmuş da, kıyamete kadar zuhur edecek bütün hâdiseleri, ana hatlarıyla ve temel esaslarıyla şerh edip insanlığın gözünün önüne sermişti. Bizim üzerinde hassasiyetle durmak istediğimiz mes?ele de işte budur. O, kendiliğinden birşey söylemiyordu; söyledikleri hep vahiy ve Cenâb-ı Hakk?ın bildirdikleriydi. Bildiren, Allah (cc) olduktan sonra sadece peygamberler ve Peygamberimiz değil, ümmet arasında bir kısım yetişkin kimseler dahi, keramet olarak gayba muttali olabilirler. Nitekim Allah Resulü: ?Benim ümmetim arasında bir kısım mülhemun vardır? 85 buyururlar ki, Allah (cc)?ın ilhamına mazhar insanlar, demektir. Bu cümleden olarak; minberde hutbe okurken, günlerce uzaklıktaki bir mesafede savaşan İslâm Ordusu?nun, dağ tarafından düşman askerlerince kuşatıldığını gören Hz. Ömer, ordu kumandanı Sâriye?ye hitaben: ?Ya Sâriye! Dağ tarafına? diye üç defa bağırması, Sâriye?nin de bu sesi duyarak kuşatmayı yarması... 86 Muhyiddîn b. Arabî gibi zâtların, asırlarca sonra olacak hâdiselere aynen işaretlerde bulunması.. Mevlâna, İmam-ı Rabbânî ve Müştak Efendi gibi yüzlerce zâtın gelecekle alâkalı ihbarda bulunması bulunurken de Allah Resulü?ne yürekten bağlılık göstermeleri ve mazhar oldukları bütün vâridâtın Mişkat-ı Muhammedî?den süzülüp geldiğini itirafları, O zâtın -Allah?ın izniyle- ne kadar gaybe açık olduğunu gösterir. Evet, O?nun yetiştirdikleri, böyle ilhamlara mazhar ve ilâhî esintilerle hüşyâr olur da bu çapta gayba muttali kılınırlarsa, bütün ümmeti bir kefeye konsa hepsine birden ağır basacak olan İki Cihan Serveri?nin bir mu?cize olarak gayba muttali olması niçin uzak görülsün ki?.. 87

Mu?teber hadîs kitaplarında zikredilen, bu kabîl Efendimiz?in, üçyüze yakın mu?cizesi var ki, verdiği gaybî haberlerin büyük bir kısmı, aynen çıkmış, diğerleri de çıkma vaktini beklemektedir. Biz burada bunların hepsini nakledecek değiliz. Sadece, fikir verme bakımından birkaç misâlle iktifa etmeyi düşünüyoruz ki; bu misâlleri de üç ana grupta toplamak mümkündür:

Birincisi: Kendi devrine ait verdiği gaybî haberler.

İkincisi: Uzak ve yakın istikbâle ait söylediği sözler.

Üçüncüsü: Sehl-i müntenî üslupla ifade buyurduğu; ancak ilimlerin inkişafıyla daha sonra hakikatı anlaşılabilen mu?cizevî beyânlar...

Hz. Ömer (ra), hayatında hep bu fitnelerin zuhurundan korkuyordu. Bir defasında mescidde kalabalık bir insan topluluğu ile otururken sordu: ?Allah Resûlü?nün haber verdiği fitneleri duyup da, haber verecek biri var mı?? Huzeyfe: ?Ben varım? deyince, Hz. Ömer: ?Sen cesur bir adamsın, söyle? dedi ve o da: ?Kişinin fitnesi ailesinde, malında, nefsinde, çocuğunda ve komşusundadır. Bunlara da oruç, namaz, sadaka, emr-i bi?l-ma?ruf nehy-i ani?l-münker keffaret olur? dedi. Ömer: ?Hayır, ben bunları sormuyorum. Deniz dalgaları gibi dalgalanacak fitneleri soruyorum? dedi.

Huzeyfe: ?Ya Ömer! Onların seninle hiçbir alâkası yok. Seninle onlar arasında kapalı bir kapı var? dedi. Hz. Ömer daha sonra: ?Bu kapı açılacak mı, kırılacak mı?? diye sordu. Huzeyfe: ?Kırılacak? dedi. Hz. Ömer sarsıldı, dudaklarından titrek bir sesle şu cümleler döküldü: ?Öyleyse bu kapı, bir daha kapanmayacak.?98

Daha sonra sahâbe sordu: ?Acaba Ömer bu kapının kendisi olduğunu biliyor muydu?? Huzeyfe cevap verdi: ?Evet, dünkü geceyi bildiği gibi biliyordu.? Evet, biliyordu ki, ben gidince Ümmet-i Muhammed?in vahdetiyle alâkalı kapalı bulunan kapılar açılacak, fitne ve fesat alıp yürüyecek.. ümmet içinde çeşitli anlayışlar, muhtelif akım ve cereyanlar zuhur edecek...

Ömer, bunu biliyordu; çünkü bu olacakları haber veren sâdık ve masdûk olan İki Cihan Serveri Hz. Muhammed Mustafa (sav)?ydı.

Ve günü gelince denilenler aynen zuhûr etti. Ömer, hain bir İranlı tarafından hançerlendi. Ömer?in hançerlendiği aynı gün, İslâm vahdeti de bağrından derin bir yara aldı. Hasım dünya hedefini çok iyi seçmiş ve insafsız avcı okunu tam hedefine isabet ettirmişti. Evet, onun vefatıyla fitneler âdetâ sel oldu aktı ve İslâm âlemini istilâ etti. Elbette bu, bir yönüyle hicrandı, ızdıraptı, fakat diğer yönüyle de hâdiseler diliyle tıpkı gökte, yıldızlardan ?Lâilâhe illallah Muhammedü?r-Resûlullah? yazmak derecesinde bir delil ve bürhandı...

Muzafferiyet

2. Buhârî ve Ebû Dâvud?un Sünen?inde de Habbâb b. Eret (ra)?in anlattığı şu hâdiseye şahid oluyoruz. Şimdi ondan dinlediklerimizi hülasâ edelim:

?Sıkıntılı bir dönemde Allah Resûlü örtüsünü, başına almış Kâ?be?nin gölgesinde oturuyordu. Kimbilir yine hangi hakarete maruz kalmıştı.? O öyle bir dönemdi ki, bütün cahiliye âdetleri birer silah gibi müslümanların aleyhine kullanılıyordu. Ben, o devrede henüz hürriyetine kavuşamamış bir insandım. Sahibimin ve diğer Mekke büyüklerinin bana reva gördükleri cefa ve işkence artık dayanamayacağım kerteye ulaşmıştı. Allah Resûlü?nü böyle yalnız görünce yanına yaklaştım ve: Ya Resûlallah! Duâ edip Cenâb-ı Hakk?tan nusret ve yardım dilemez misin? dedim.? -Allah Resûlü?nün hemen ellerini açıp duâ edeceğini düşünüyordu.. bir de Kureyş?e bedduâ etse diye bekliyordu.. fakat Resûlullah, ona şunları söyledi: ?Allah?a yemin ederim ki, sizden evvelki ümmetler, daha dehşet verici işkence gördüler. Onlardan bazıları hendeklere yatırılır ve demir testerelerle vücutları ikiye bölünürdü de yine dinlerinden dönmezlerdi. Etleri kemiklerinden ayrılırdı da yine gevşeklik göstermezlerdi. Allah, bu dini tamamlayacaktır; ancak siz acele ediyorsunuz. Birgün gelecek, bir kadın Hîre?den Hadramût?a kadar tek başına yolculuk yapacak da, yolda vahşi hayvanlardan başka hiçbir şeyden endişe etmeyecek.? - Ve Habbâb yemin ediyor: ?Allah Resûlü?nün dedikleri aynen çıktı; ben bütün bunları bizzat gözlerimle gördüm.?99

?İlk Kavuşan Sen Olacaksın?

3. Efendimiz (sav), irtihaline sebeb olan rahatsızlık günlerinden birinde, incelerden ince, oturuşu-kalkışı ve derin bakışlarıyla aynen kendisine benzeyen Hz. Fâtıma Anamız (r.anha)?ı yanına çağırdı ve eğilip onun kulağına birşeyler fısıldadı. Hz. Fâtıma öyle ağladı, öyle figân etti ki, onun feryadının şiddetinden herkes irkildi. Biraz sonra yine Allah Resûlü, onun kulağına birşeyler fısıldadı. Bu sefer de öyle sevindi ki, onu görenler kendisine cennetin bütün kapılarından girme da?vetiyesi geldi zannederdi.. aslında ona göre öyleydi de. Evet, böyle bir beşâşet ve sürur izhar etmişti.

Bu hâdise Hz. Âişe (r. anha) Validemiz?in gözünden kaçmadı. Biraz sonra ona bunun sebebini sordu; fakat Fâtıma Validemiz; ?bu Allah Resulü?ne ait bir sırdır? dedi ve birşey söylemedi. Hz. Âişe, Efendimiz?in vefatından sonra tekrar sorunca, Fâtıma Anamız şöyle cevap verdi: ?Birinci defada kendisinin vefat edeceğini söylemiş; onun için ağlamıştım. (Evet öyle ağladı, vefat-ı Nebî onu öyle feryada boğdu ki, o gün dudaklarından dökülen şu mısralar cihanı ağlatacak kadar rikkat vericidir:

?Hz. Muhammed?in mezarının toprağını koklayan bir insana, başka koku aramaya ne lüzum var? Üzerime öyle musîbetler döküldü ki, eğer onlar günler üzerine dökülseydi, günler hep gece olurdu.?100)

İkinci defa ise bana, ailesi içinde kendisine en erken kavuşacak insanın ben olacağımı müjde etti.. ve işte onun için de sevindim.?101

Altı ay sonra o da babasına kavuşmuştu..102 ve Hz. Fâtıma?nın bu vefatı da Allah Resûlü?nü tasdik ediyor ve sanki O?na ?sadakte? diyordu.

Sulh

4. Kütüb-i Sitte ricalinin ekseriyetinin rivayet ettiği bir hadîste Allah Resûlü birgün hutbede Hz. Hasan?a işaretle şöyle demişti: ?Bu benim evladım Hasan, o seyyiddir. Allah (cc) onunla iki büyük cemaatı birbiriyle sulh ettirecektir.? 103

Evet O, kerîm oğlu kerîmdir. Allah Resûlü?nün evladıdır.. efendidir. Birgün kendisine tevdi? edilen hilafet ve saltanatı, sadece ümmet arasında tefrikaya sebebiyet vermemek için terkedecek ve nasıl bir seyyid oğlu seyyid olduğunu gösterecektir. Aradan yirmibeş-otuz sene geçmemişti ki, Allah Resûlü?nün dedikleri bir bir zuhur etti.. Hz. Ali?den sonra Emevîler karşılarında Hz. Hasan?ı buldular. Ancak bu sulh ve sükûn insanı, bütün haklarından feragat ettiğini ilan ederek birbirine girmek üzere olan iki İslâm ordusunun arasını sulha bağladı ve korkunç bir fitneyi muvakkaten dahi olsa önledi 104. Şair ne güzel söyler:

?O (Hasan) kerîmoğlu kerîmdir.? Nasıl olmasın ki, onun dedesi insanların en hayırlısı ve varlığın mabihi?l-iftiharıdır.

Efendimiz, ona ait bu hâdiseyi haber verdiğinde, Hz. Hasan, henüz küçük bir çocuktu. Belki o gün Allah Resûlü?nün nelere işaret ettiğini dahi anlamamıştı. Yani o, Allah Resûlü, böyle söyledi diye bu işi yapmış değildi. Belki Allah Resûlü, onun öyle yapacağını bildiği için bu sözü söylemişti. Evet, Hz. Hasan da, dedesini tasdik ediyor ve seneler sonra O?na: ?Sen doğru söylüyorsun? ma?nâsına ?sadakte? diyordu.

Bir Asır Yaşayacak

5. Abdullah b. Büsr?ün başına mübarek ellerini koyarak: ?Bu çocuk tam bir asır yaşayacak? buyuruyor ve ilave ediyorlar: ?Yüzündeki şu sevimsiz siğiller de gidecek.?

Sahâbe diyor ki: ?O zât, tam yüz sene yaşadı ve yüzündeki siğiller de kaybolmuştu.?105

Allah Resulü nasıl ki sırrınca 106 her an bir evvelki halinden daha mükemmele doğru yükseliyor ve daima bir sonraki haline göre bir önceki durumunu eksik buluyor ve bundan dolayı da günde yüz defa istiğfar ediyordu;107 aynen öyle de, her geçen gün ümmeti, O?nu anlama ve tanımada bir adım daha ilerliyor ve O?nun istikbâle ait verdiği haberlerin tahakkuk edişi karşısında îmanı biraz daha artıyor ve O?na hitaben ?Sen Resûlullahsın? diyordu.

Yakın İstikbâl

Zamanlama açısından yukarıda verdiğimiz misâllerden Allah Resûlü?nün yaşadığı devreye daha uzak ve bizim yaşadığımız devrelere daha yakın, hatta içinde bulunduğumuz asra bakan ve bizden sonraki asırlarda tahakkuk etmesi beklenen nice misâller var ki, şimdi de bir nebze onlar üzerinde duralım:

Hendek?te Verdiği Haberler

1. Hemen hemen bütün hadîs ve siyer kitapları sahâbeden şu hâdiseyi naklederler: ?Hendek kazılıyordu. Büyükçe bir kaya vardı ki bütün gayretimize rağmen bir türlü onu yerinden sökmeye muvaffak olamamıştık. Efendimiz de bizimle beraber, hendek kazıyordu. Hatta bizlerin kuvve-i manevîyesini takviye için ara sıra:

?Allahım âhiret hayatından başka hayat yok. Sen ensar ve muhacirini bağışla? 108 diyor; ve sahâbe, O?nun bu sözleriyle coşuyor:

?Allahım, Sen olmasaydın biz hidayete eremezdik, namaz kılamaz, zekat veremezdik. Sen üzerimize sekîneni indir ve düşmanla karşılaşırsak bizim ayaklarımızı kaydırma? diyerek mukabele ediyorlardı.109

Onlar, en küçük dertlerini dahi Allah Resûlü?ne söylerlerdi. Bu büyük kayanın durumunu da O?na haber verdiler. Manivelası elinde geldi ve onunla taşı parçalamaya başladı. O, manivelasını taşa indirdikçe ondan kıvılcımlar çıkıyor.. ve sanki aynı esnada Allah Resûlü?nde de vahiy ve ilham kıvılcımları çakıyordu. Her vuruşta şunları söylüyordu: ?Bana şu anda Bizans'ın anahtarları verildi. Sâsanî surlarının yıkıldığını görüyorum. İran?ın anahtarlarının bana verildiğini müşahede ediyorum...? 110

Aradan birkaç sene geçiyor; Allah (cc), Sa?d b. Ebi Vakkas ve Halid b. Velid gibi büyük kumandanların kılıcıyla oraların fethini müslümanlara müyesser kılıyor ve bütün bu yerlerin anahtarları Allah Resûlü?nün şahs-ı manevîsine teslim ediliyor. Bu da, O?nun doğruluğunu ayrı bir tasdiktir. Zaten tasdik etmemeleri de mümkün değildi; zira O, doğruluğu temsil için gelmişti. Farz-ı muhal, eğer böyle ?olacak? dediği şeyler, aslında vuku? bulmayacak dahi olsalardı, Allah (cc), Habibini yalancı çıkarmamak için onları yine olduracaktı. Nasıl olmasın ki, sahâbenin meşhurlarından Berâ (ra) için bile ?Eğer herhangi bir mes?elede yemin etse, Allah, onu, yemininde yalancı çıkarmaz? denilmişti 111. Yani Berâ Hazretleri eğer hiç olmayacak bir şey?e, olsun diye yemin etseydi, Allah onu olduracaktı. Hakikaten de, sahâbe her muharebede onu öne sürüyor ve âdetâ onunla galibiyetlerini garantilemeye çalışıyorlardı 112. Şimdi, sahâbeden birine Cenâb-ı Hakk böyle bir hususiyet verir de Habîbine vermez mi? Şu kadar varki O, görüpte söylüyordu. Zira Allah (cc), O?na bildiriyor, O da biliyordu....

Emniyet ve Zenginlik Müjdesi

2. Adiy b. Hâtem anlatıyor. (Adiy, Hâtem-i Tâi?nin oğludur. Önceleri Hristiyan?dı. Aradı ve Allah Resûlü?nü buldu; buldu ve kurtuldu). Bu şanlı sahâbe şöyle diyor: ?Bir gün Allah Resûlü?nün huzurunda fakirlikten, yoksulluktan ve eşkıyanın talanından bahsediliyordu. Buyurdular ki: ?Gün gelecek Hîre?den Hadramût?a kadar bir kadın, tek başına yolculuk yapacak ve vahşi hayvanlardan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır.?

-Adiy diyor ki-: Bunları dinlerken; hayret içindeydim. ?Tây kabilesinin eşkıyaları varken? diyordum kendi kendime, bu nasıl mümkün olabilecek? Devam ettiler: ?Bir gün gelecek Kisra?nın hazineleri sizin aranızda pay edilecek.? Sordum: Ya Resûlallah! İran Kisra?sının hazineleri mi? ?Evet, İran Kisra?sının hazineleri? buyurdular. Hayretim daha da artmıştı. Çünkü bu sözlerin söylendiği devrede İran, en debdebeli günlerini yaşıyordu.. ve yine devam ettiler: ?Öyle bir gün gelecek ki, o gün insan elinde zekatıyla dolaşacak da zekatını verecek kimse bulamayacak..?

Ben, diyor Adiy: Bunların ilk ikisini gördüm, ömrüm olursa üçüncüyü de göreceğim.?113

Adiy, bu üçüncü devri göremeyecekti. Fakat gün geldi, o devri görenler de oldu: Ömer b. Abdülaziz devrinde, Allah Resûlü?nün dediği hakikat aynen yaşandı. Şu anda Türkiye hudutları gibi otuz ülkeyi içine alan o büyük devlet, gelir dağılımı bakımından öyle bir düzeye çıkmıştı ki, fakir denen tek bir fert kalmamıştı. Zannediyorum bugün ?Amerika ve bazı batı ülkelerinde mevcut hayat standardı, o devreyle kıyas kabul edilemeyecek kadar düşüktür? desek mübalağa etmiş olmayız. Hem bugünkü devletlerin zengin olanlarında gelir dağılımı o kadar dengesizdir ki, çok müreffeh hayat yaşayan fertlerin yanında, izbelerde yaşayanlar da vardır. Halbuki o dönemde de böyle bir dengesizlik de ortadan kaldırılmıştı.114

Ammar?ın Şehadeti

3. Mescid-i Nebî yapılıyor. Herkes harıl harıl çalışıyor. Kimi kerpiç yapıyor, kimi de taşıyordu.. tabii Allah Resûlü de çalışanlar arasında.. evet O da sırtında kerpiç taşıyor. Ammâr, bir aralık Allah Resûlü?nün yanına geldi.. sırtında da iki kerpiç vardı.. herhalde naz makamında ?Ya Resûlallah! Bana iki kerpiç yüklediler? dedi. Allah Resûlü, tebessüm buyurdu ve onun yüzündeki tozu-toprağı mübarek elleriyle silerken de tam otuz sene sonra başına gelecek bir ciğersûz hâdiseyi 115 veya 116 diyerek, Hz. Ali?ye başkaldıran bir bâgî cemaat tarafından şehit edileceğini haber verdi ve onu uyardı. Evet, Sıffîn?de Ammâr, Hz. Ali tarafındaydı ve o savaşta bu büyük sahâbi şehit düşmüştü. Hatta Hz. Ali taraftarları, bunu karşı tarafın haksızlığına delil getirerek onlara ?siz bâgîsiniz? demişlerdi 117. Evet, gerçi Sıffîn?de Hz. Ammâr?ın kanı dökülüyordu; ancak yere düşen her bir kan damlası âdetâ, Allah Resûlü?ne hitaben ?Sadakte? doğru söyledin, diyordu.

Evet, aziz okuyucu! Allah bildirmezse, insan bunları nasıl bilebilir? Bugün kurgu filmlerde bazı kehanetlerde bulunuyorlar. Bunlar o kadar zor değil, çünkü mukaddimeleri, başlangıçları var.. biraz hâdiseleri terkip etme kabiliyetiyle, bu türlü mes?elelerde tahmin yürütülebilir. Halbuki Efendimiz?in gaybtan haber verdiği hususların hiçbirinde başlangıç ve mukaddimât adına bir nokta dahi mevcut değildi. Bu itibarla O?nun söylediklerinin onda birini bile, deha çapında müthiş bir karîhaya sahip herhangi bir insanın söylemesi imkansızdır. Zira bu gibi mes?eleler aklın hudutlarını ve bizleri aşan mes?elelerdir.. yani gayb gözü açık olmadan veya vahiyle müeyyed bulunmadan, bu gibi hususları bilmenin imkânı yoktur. Öyleyse, Allah Resûlü kendiliğinden değil; Allah?ın bildirmesiyle biliyor, söyledikleri de hep doğru çıkıyordu...

Din Adına Dinsiz Bir Kavim

4. Birgün ganimeti taksim etmiş, orada duruyordu ki, birden, burnu basık, gözleri çukur ve elmacık kemikleri çıkık bir adam çıkageldi. Tipi tam bir Moğol tipini andırıyordu. Belki de ileride çıkacak bir topluluğu, o gün için o zat temsil ediyordu. Edebsizce Allah Resulü?ne şöyle hitap etti: ?Bu taksim adaletli olmadı, âdil ol!? Evet, belki de münafıktı, münafıktı ki, Allah Resulü?ne böyle hitap edebiliyordu. Allah Resulü : ?Ben de adaletli davranmazsam kim adaletli davranabilir ki? Eğer âdil olmazsam haybet ve hüsrana uğradım, demektir? buyurdu 118. Cümledeki ?Te? harflerini muhatap sıgasına göre okursak; o zaman da: ?Siz, haybet ve hüsrana uğradınız, demektir? ma?nâsına gelir. Bununla Allah Resulü şunu anlatmak istemektedir: Eğer bir peygamber âdil değilse o insanlar adaleti kimden öğrenecekler? Adaletin olmadığı bir zeminde ise insanlar, haybet ve hüsrandadır. Öyle ise siz de haybet ve hüsrandasınız demektir. Bir de, eğer ben âdil değilsem, kaybetmiş sayılırım. Halbuki Allah (cc) beni peygamber olarak gönderdi. Demek ki ben kaybetmedim.. o halde ben âdilim.

Hz. Ömer (ra), Allah Resulü?ne karşı nasıl konuşulacağını bilmeyen bu küstaha haddini bildirmek için izin ister: ?Bırak şu münafığın kellesini uçurayım? der. Ancak Allah Resulü müsâade etmez ve orada mübarek dudaklarından gayba ait şu sözler dökülür:

?İleride bir kavim zuhur edecek. Ablak yüzlü, basık burunlu ve çekik gözleri çukuruna girmiş bu kavim, Kur?ân okuduğunda kendi okuyuşunuzu küçük görürsünüz. Ancak okudukları gırtlaklarından aşağıya inmez. Okun yaydan fırladığı gibi, dinden çıkarlar, hatta, bunlardan birinin kolunda büyükçe bir et beni vardır.? 119

Seneler hızla geçer. Sanki Allah Resûlü?nü tasdik için günler birbiriyle yarışmaktadır: Nehrivan?da Hz. Ali bütün Haricîleri kılıçtan geçirir. Tam Allah Resûlü?nün tarif ettiği şekilde bir insan getirilir ve Hz. Ali?ye müjde verilir. Demek ki dinden çıkarak, dine karşı kavga verecek insanlar bunlardır 120. Zayıf bir hadîste Efendimiz, Hz. Ali?ye hitaben: ?Ben Kur?ân?ın tenzili için savaştım, sen de te?vili için kavga vereceksin? 121 buyurmuştur. Yani Kur?ân nazil olmaya başlayınca bütün insanlar, bana karşı koydu; ben de bunlarla mücadele ettim. Ve bir gün gelecek, Kur?ân?ı yanlış te?vil ve tefsîr edenler olacak, sen de onlara karşı kavga vereceksin. Mevsimi gelince o da olmuş, Hz. Ali (ra) Haricîlere karşı kavga vermiş; okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkan bu insanlarla mücadelede bulunmuştur. Evet, sanki bu burnu basık, elmacık kemikleri çıkık adam, Allah Resûlü?nü tasdik için yaratılmış gibiydi. Öyle ki, onun bu menfî hali, müsbet ma?nâda Allah Resûlü?nü doğruluyordu. Tabii, şeytanın bir mü?mine, musallat olmasıyla, mü?minin ona karşı verdiği kavgada onun sevap kazanmasına mukabil, şeytanın hayır adına birşey kazanmaması gibi, bu adam da o şekilde öldürülüp Allah Resûlü?nü tasdike vesile olmakla beraber, hiçbir şey elde edemeyecektir. Evet gerçi biz, onun o çirkin sima kitabında, Allah Resûlü?nün doğruluğunu okumaktayız; ama bu ona hiçbir şey kazandırmamakta. Zira o bu mevzuda sadece talihsiz bir vasıta...

Gemilerle Sefer ve Ümmü Harâm

5. Ümmü Harâm binti Milhan, bir rivayete göre Allah Resûlü?nün sütten teyzesi, diğer bir rivayete göre ise, annesinin yakın akrabası olması sebebiyle teyzesi mesabesindedir. Allah Resûlü onun evine teklifsiz girer çıkar ve bazen de orada istirahat buyururlardı. Bir defasında yine istirahat için yatmışlardı. Tebessümle kalktılar; Ümmü Harâm binti Milhan sordu: ?Ya Resûlallah niçin tebessüm ediyorsunuz?? Buyurdular ki, ?Ümmetimden bir topluluğun melikler gibi gemilerle cihada çıktıklarını gördüm.? Kadın, ?duâ etmez misin, ben de onlardan olayım? deyince, Allah Resûlü: ?Sen onlardansın? ferman ettiler. Tekrar istirahata çekildiler. Biraz sonra yine aynı şekilde tebessüm ederek uyanıp Ümmü Haram?a aynı sözleri söylediler. O da yine: ?Duâ etmez misiniz onlardan olayım? dedi. Efendimiz: ?Sen evvelkiler arasında olacaksın? dediler.122

Seneler geçer. Ümmü Harâm, kocası Ubâde b. Sâmit ile beraber Kıbrıs seferine çıkar ve orada hastalanarak vefat eder.123 O günden bu güne de müslümanlar, onların kabirlerini ziyaret ediyor, başlarında göz yaşı döküyor. Tabii dökülen her damla göz yaşı, aynı zamanda Allah Resûlü?nü tasdik ma?nâsını taşıyor. Çünkü Allah Resûlü gaybî bir haberde bulunmuş ve bu haber milimi milimine doğru çıkmıştır. Bu doğruluğa Kıbrıs, Kıbrıs tarihi ve onların oradaki merkadi tekzip edilmez bir şahittir.

Evet, Allah Resûlü?nün dedikleri, mevsimi gelince bir bir zuhur ediyor, biz de bunları tarih aynasında müşahede ile O?na şehadetimizi yeniliyor ve her defasında da, vücudumuzu meydana getiren atomlar sayısınca ?Doğru söyledin Ya Resûlallah? diyoruz. Evet, belki bizim ifadelerimiz, bunu anlatmaya yeterli değil; fakat her mü?minin vicdanında duyduğu ses, öyle gürül gürül ki, duymazdan gelmek, bu sesi inkâr etmek imkânsız gibi...

Benû Kantûrâ

6. İslâm âlemine musallat olacak bir milletten bahisle de Allah Resûlü şöyle buyurur : ?Ahir zamanda Benû Kantûra zuhûr edecektir. Ablak yüzlü, küçük gözlü ve basık burunludurlar.? 124

Tarih kitapları, bunların Moğollar olduğunu söyler. Zaten Allah Resûlü?nün tarifi içinde İslâm Âlemi?nin başına gelen iki büyük ve dehşetli tasallut vardır: Bunlardan biri Endülüs?te, Ferdinand tasallutudur ki, bu her yönüyle tam batı barbarlığı içinde cereyan etmiş; insanlar öldürülmüş, kütübhaneler tahrip edilmiş ve kitaplar da yakılmıştır. İkincisi ise Moğol felaketidir. Onlar da Mısır, Suriye ve Anadolu?da ne kadar kültür merkezi varsa hepsini yerle bir etmiş, her tarafı harabeye çevirmiş, sonra da çekip gitmişlerdir.

Allah Resûlü ümmetinin kaderiyle çok alâkadar olduğundan bu gibi haberlerle onların dikkatini çekiyor ve adetâ diyordu ki; Ümmet-i Muhammed cezalandırılmayı hak ettiğinde Allah (cc), onlara karşı te?dip unsuru olarak zalimleri kullanır. Evet, zalim Allah?ın kılıcıdır. Önce onunla intikam alır; sonra da döner ondan intikam alır. Yani zalim de zulmünde payidar olmaz; ancak evvela Allah (cc) bu zalimleri müslümanların üzerine musallat eder. Sonra da tutar onları sarsar ve yerin dibine batırır. İşte böyle bir su-i akibetten sakınmaları için, o şefkat âbidesi Allah Resûlü, ümmetini ikaz ediyor, Allah?ın gazabını celbedici hareketlerden kaçınmalarını tavsiye sadedinde başlarına gelecek bela ve musibetleri, hem de o hâdiselerin tasvirini yaparak haber veriyor.. evet, verdiği bu haberler, kendisinden tam altı-yedi asır sonra meydana gelmekle O?nun hak resûl olduğunu ilân etmektedir...

İstanbul?un Fethi

7. İstanbul fethedilecektir. O günkü adıyla ?Konstantiniye? muhakkak müslümanların eline geçecektir. Hâkim, Müstedrek?inde Allah Resûlü?nün bu haberini naklederken, bu mu?ciznûma ihbarı: ?Konstantiniye elbet birgün fetholunacaktır; onu fetheden asker ne güzel askerdir; ve onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır? cümleleriyle verir.125

Hemen her devrin büyük kumandanları ve cihangir bahadırları, hem de tâ sahâbe devrinde başlayarak, bu kutlu habere mâsadak olmak için defalarca İstanbul?a kadar gelmiş ve geriye dönmüşlerdir. İşte Ebu Eyyûb el-Ensârî de o gelip dönenlerden geriye kalmış İstanbul?un bağrında, İstanbul?un gerçek değeri bir inci gibidir. Ben burada herkesin ma?lûmu olan bazı hususları tekrar etmekten hem sıkılıyor, hem de zaman israfı sayıyorum ama, yine de hicap duya duya bir-iki hususu arzetmeden geçemeyeceğim:

İstanbul fethedildiği gün surlara çıkıp, sancağını diken Ulubatlı Hasan, sıradan bir nefer değildi; o Enderunda yetişmiş bir zabitti ve aynı zamanda Fatih?in ders arkadaşıydı.

O devrede onlar birkaç kişiydiler. İstanbul?un ilk kadısı Hızır Çelebi, Ulubatlı Hasan ve bir de Cihan fatihi Muhammed Han Hazretleri bunlardan sadece üçü. Beraber okumuş, beraber yetişmiş ve aynı ders halkasında talebelik yapmışlardı.

Ulubatlı, surlar aşıldığı gün vücudu bitevî delik deşik olması pahasına, surlara çıkmış ve pek çok yara bere içinde olmasına rağmen bayrağı surlara dikmeye muvaffak olmuştu. Bir müddet sonra da Fatih bu levendin başı ucundaydı. Ulubatlı, son anlarını yaşıyordu. Dudağındaki tebessüm Fatih?i hayrete düşürmüştü. Sordu: ?Niçin tebessüm ediyorsun?? Cevap verdi: ?Biraz evvel buraları Allah Resûlü teftiş ediyordu. O?nun gül cemalini gördüm. Sürûrum bundandır..?

Dokuz asır evvel haber vermişti. Dokuz asır sonra da orayı fethedecek ordunun içinde bulunuyordu. Ben de, buna itimaden, hep diyorum ve hep diyeceğim: ?Üç-dört kişi dahi olsa, samimi bir kalple, dine hizmet için bir araya gelseler; muhakkak Allah Resûlü?nün ruhâniyâtı orada hazır olacak, onları ve orayı şereflendirecektir.

İşte, İstanbul?un fethi de sıdkın diğer şahitleri misüllü Allah Resûlü?nün doğruluğunu gösteren delillerden biri olduğu gibi, Ebû Eyyûb el-Ensarî de bu şehadetin inandırıcı ayrı bir şahidiydi; zira orasının fethedileceğini ilk duyanlardan birisi de oydu.. ve onun içindi ki, tâ Medine?den kalkıp gelmiş ve cesedinin İstanbul?a defnedilmesini vasiyet etmişti.126

Uzak İstikbâl

Vehn (Dünya Sevgisi - Ölümden Korkma)

1. Efendimiz (sav) günümüze çok yakın hâdiselerden de haber vermişti. İşte bunlardan biri: ?Ümmetler, milletler, insanların birbirlerini sofraya da?vet etmeleri gibi birbirlerini sizin üzerinize da?vet edecek ve üzerinize üşüşecekler.? Birisi sordu: ?Bizim azlığımızdan mı?? Allah Resûlü: ?Hayır, aksine siz o gün çok olacaksınız. Fakat selin sürüklediği çer çöp gibi.. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı duydukları korkuyu kaldıracak ve sizin kalbinize de ?vehn? atacak? dedi. Yine birisi sordu:?Ey Allah?ın Resûlü vehn nedir?? Cevap verdi: ?Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi!? 127

Bu ifadelerden, ilk bakışta şu ma?nâları anlıyoruz: Birgün gelecek, milletler yığın yığın üzerimize çullanacaklar. Sofrada yemeği taksim eder gibi, yer altı-yer üstü servetimizi aralarında paylaşacaklar. Evet, bütün yer altı ve yer üstü servetlerimize el koyacak ve gözümüzün içine baka baka âdetâ sofralarımızı yağmalayacaklar. Evet biz, lokmayı hazırlayıp önlerine koyacağız, onlar da doymak bilmeyen bir iştiha ile önlerine konan şeyleri yutacaklar. Bütün bunlar niçin olacak? Çünkü o zaman biz, artık köklü bir ağaç değiliz de ondan. Hatta, selin sürüklediği çer çöp gibiyiz de onun için. Evet, bizim mizaçlar, meşrepler, hizipler ve anlayış farklılığı ile birbirimizi yiyip bitirmemize karşılık, onlar dünyevî hasis menfaatler etrafında birleşti, bütünleşti ve bizleri sindirdiler. Önceleri onlar bizden korkuyorlardı. Çünkü biz, onların ölümden kaçtıkları gibi ölümün üzerine gidiyor ve dünyayı istihkâr ediyorduk. Halbuki şimdi biz, ölümden kaçıyor ve dünyayı da onlardan daha çok seviyoruz. Onlar da bizim bu zaafımızı işleterek, bizi en can alıcı yerimizden vuruyorlar.

İlk bakışta haçlı seferlerini hatırlatan bu hadîs, biraz daha derin düşünülürse, çok daha yakın bir tarihte cereyan eden hâdiselere de işaret ettiği açıkça görülecektir.

Raif Karadağ ?Petrol Fırtınası? adında bir kitap yazdı. Daha sonra o fırtınayı çıkaranlar tarafından da öldürüldü. Çünkü o kitapta 19. ve 20. asır Türk insanının ma?kûs talihi ve gadr-u efganı, mütecavizlerin de ?hay-huyu? vardı.

Devlet-i Âliye?nin -ben ona imparatorluk denmesinin karşısındayım. Çünkü o devlet bir imparatorluk değildi. Sahâbe ve tabiin devrinden sonra, gelmiş geçmiş en muhteşem bir devletti ki, dense dense ona ?Devlet-i Âliye? denir- üzerine nasıl bir sofra gibi üşüşülmüştü.! Bütün dertleri, bu geniş ve bâkir toprakların yer altı-yer üstü zenginliklerini elde edebilmekten ibaretti. Tarih boyu cereyan eden açık haçlı hareketlerinin en ağırı, bu kapalı salîb tecavüzü yanında yine hafif kalırdı. Evet, birbirlerini bir sofraya çağırır gibi çağırmış ve bir ülkenin bütün varlığını aralarında paylaşmışlardı...

Hz. Osman ve Hz. Ali?yi (r. anhüma) o devrin hıyanet çarkını çeviren bir zihniyet arkadan vurmuş, Asr-ı Saadeti kana boyamıştı; Âl-i Osman?ı da onların torunları arkadan vurdu ve İslâm dünyasını başsız bıraktılar.

Hazırlanmış ve donatılmış bir sofraya koşuyor gibi üzerimize üşüştü ve Akif?in ifadesiyle: ?Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela? bir araya gelerek Devlet-i Âliye?yi talan ettiler...

Haçlı, bir zamanlar bize belli bir zihniyetle saldırmıştı ve bu o günün saf ve aptal Avrupalısının saldırısıydı. İğfal edilmiş bu aptal yığınlar, akıllarınca Hz. Meryem?in merkadini kurtarmaya geliyorlardı. Halbuki bizim nazarımızda Hz. Meryem onların düşündüklerinden de, inandıklarından da daha faziletliydi. Çünkü biz onun, cennette Efendimiz?e zevce olacağına inanıyor ve ona mü?minlerin anası gözüyle bakıyorduk128. Aynı zamanda eğer, Hz. Meryem hayatta olsaydı, onu da rahatsız edecek olan, onların bâtıl ve köhne düşüncelerine karşı onun gerçek hakikatının müdafiileriydik...

Demek istediğim şudur: Allah Resûlü?nün mevzua esas aldığımız hadîslerinde, işaret buyurdukları bu köhne zihniyetin neticesi, hazırlanan haçlı seferleri değildir; belki yakın tarihte bütün dehşetiyle gördüğümüz ve hâlâ görmekte olduğumuz, korkunç bir batı ittifakıdır ki, henüz İslâm âlemi onlara sofra olmaktan kurtulabilmiş değildir. Görüldüğü gibi, on dört asır evvel söylenenler, bugün, kelimesi kelimesine tahakkuk etmekte, görülmekte ve yaşanmaktadır.

Komünizm Fitnesi

2. İbn-i Ömer anlatıyor: ?Allah Resûlü, birgün şark tarafına dönerek?: ?Dikkat edin fitne bu taraftan, şeytan çağının yayıldığı yerden zuhûr edecektir? buyurdular.129

Çok kuvvetli bir ihtimal ile bu hadîsleriyle Efendimiz, günümüzde, Avrupa?nın zalim ve kâfirlerine alternatif olarak şarkta zuhûr edecek olan fitneye işaret buyurmaktadırlar.

Metinde geçen ?Karn? kelimesi boynuz ma?nâsına geldiği gibi çağ ve asır ma?nâsına da gelir. Onun için bu kelimeye ?boynuz? ma?nâsından ziyade ?çağ? ve ?asır? ma?nâlarını vermek daha muvafıktır. ?Şeytan Çağı? demektir ki Asr-ı Saadetin mukabilidir. İnkâr-ı ulûhiyet esası üzerine kurulmuş ateist, ibahîyeci ve dünden bugüne, şeytanın, nefs-i emmare vasıtasıyla insana fısıldamaya çalıştığı bütün fenalıkların birden hayata geçirilmesi sistemi. Kapitalizmin nesebi gayr-i sahih evladı bu ürpertici sistem, günümüzde can çekişiyor olmasına rağmen hâlâ yeryüzünde, din, diyânet, mukaddesât, tarih ve hatta demokrasi düşmanlığının rakip kabul etmez şampiyonluğunu sürdürmekte ve bir korkulu rüya olmaya devam etmektedir ki; zannediyorum Allah Resûlü de bütün efradı içinde, bilhassa bu sistemin hakim olduğu döneme ?Şeytan Çağı? diyor. Ve bu çağla gelen cihanşümûl krizlere karşı ümmetini uyarıyor.

Fıtrat?taki Hazine

3. Yine buyuruyor :

?İhtimal Fırat?ın suyu çekilir; ve altın?dan bir dağ zuhûr eder. Kim orada bulunursa birşey almasın.? 130

Bugüne dek Fırat?ın başında dünya kadar katliamlar meydana geldi. Yakın tarihten başlayacak olursak, Fırat?a yakın yerde Irak ve İran katliamı oldu. 1958?de yine Fırat?a yakın bir yerde çok ciddî kıyım yapılarak Allah Resûlü?nün torunları katledildi.. gerçi onlar da Devlet-i Âliye?yi arkadan vurmuşlardı (Men dakka dukka). Ancak, yukarıdaki hadîsten, bu iki hâdiseyi çıkarmak uygun olmasa gerek. Belki, daha sonra olması muhtemel bazı hâdiselere işaret aramak daha uygun olur: Meselâ: Fırat?ın suyu, altın değerinde olacak bir devreye, mecaz yoluyla bir işaret olabileceği gibi yapılacak barajlardan elde edilecek gelirlere de ?altın? sözüyle işaret olabilir. Ayrıca, Fırat?ın suyu tamamen çekilerek, altında çok büyük altın ve petrol yataklarının çıkacağı da bildirilmiş olabilir. Ayrıca, toprak çökmeleri neticesinde böyle bir madenin de bulunması mümkündür. Fakat ne olursa olsun o bölgenin, İslâm âleminin bünyesinde, bir dinamit gibi, potansiyel bir tehlike olduğunun anlatılmasında şüphe yoktur. Bunlar bugün zuhûr etmiş şeyler değil; ileride zuhûr edecek hâdiselerdir.. ve o günleri gören insanlar, Allah Resûlü?ne bir kere daha bütün kalpleriyle ?sadakte: doğru söyledin? diyecek ve îmanlarını yenileyeceklerdir.

İseviyetin Tasaffisi

4. İki Cihan Serveri, İseviyetin tasaffi ederek Muhammedî ruhla bütünleşeceğini söylemektedir131. Evet, o gün, inkârın temsilcileri, inananları derdest ettikleri esnada, gök kuvvetini elinde tutanlar, Allah?ın yardımıyla müslümanların ma?kûs talihini bir kere daha değiştirecek ve ilhadın burnu bir kere daha kırılacak.. cihanşümûl bu boğuşmada her taraf cenazelerle dolacak ve yeryüzünü dolduran bu cenazeleri de kartallar taşıyacaktır. Bu kartalların belli bir müesseseye işareti ne kadar manidardır!

Tarımdaki Islahlar

5. Tarım sahasında ıslahat yapılacak. Yapılan bu ıslahat sayesinde yirmi kişinin ancak yiyebileceği narlar olacak, bir nar kabuğunun altında bir insan gölgelenebilecek. Yine buğday taneleri de, o denli büyük olacak. Bunlar bizim şu anda görmediğimiz; fakat ileride muhakkak görülecek hususlardır. Bunlar görülecek ve: ?Sen Allah?ın Resûlü?sün? denilerek Allah Resû-lü?ne olan bağlılık yenilenecek ve kuvvet kazanacaktır. Çünkü, asırlar O?nu doğrulamakta ve bütün dedikleri bir bir gün yüzüne çıkmaktadır.132

Bizler meşime?nden doğacak ferdâya hayranız. O öyle bir ferdâdır ki, O?ndan başka ışık yok..! O bir sönse, hayat artık ebedî leyl-i yeldâdır. Akif ruhun şad olsun!

Günümüzdeki Dengesizlikler

6. Biz yine günümüze bakan işaretlere dönelim. Allah Resulü buyuruyor :

?Kıyamete yakın hususi selamlaşma(yani selam vermede şahıs belirleme) olur, ticaret revaç bulur. O kadar ki kadın kocasına ticarette yardımcı olur. Sıla-i rahim kesilir. Yalan yere şahitlik yapılırken hak yere şehadet ketmedilir. Kalem teşvik görür.? 133

Bu hadîs, hiçbir tevil ve tefsire tâbi tutulmadan günümüzü bütün çıplaklığı ile ele vermektedir.

Ticaret revaç bulur. Öyle revaç bulur ki, milyarlık, trilyonluk yatırımlar yapılır. Sadece reklam için milyonlar, milyarlar harcanır. Ve çoğu kere kadın, ticarette reklam aracı olarak kullanılır. Bazen de kadın doğrudan ticaretin içine girer ve çarşıda-pazarda, panayırda-fuarda, reklamı kendilerinden reklamcılar olarak dolaşır. Bu sözlerimizle sakın ticaretin aleyhinde bulunduğum zannedilmesin; ben sadece Efendimiz?in verdiği haberin doğruluğuna işaret etmek istiyorum.

Sıla-i rahim koparılacak. Anne-baba ve yakın akraba hakları ayaklar altına alınıp çiğnenecek. Ana-baba yaşlanıp işe yaramaz hâle gelince, yani tam şefkat ve ilgiye muhtaç oldukları bir devrede, huzur evlerine gönderilecek ve bu yaşlı insanlar evlerinde yitirdikleri huzuru, orada bulmaya çalışacak.. Cenâb-ı Hakk kendinden sonra en büyük hakkı onlara vermesine rağmen134 O?nun bu emri dinlenmeyecek ve onlara karşı, en vahşi barbarlara rahmet okutacak en küstahça muameleler reva görülecek. (Anlatılanlar, günümüze uyuyor mu, uymuyor mu bunu sizin idrakinize ve irfanınıza havale etmekle yetineceğim.)

Kalem teşvik görecek, matbaalar harıl harıl çalışacak; gazete, dergi ve kitaplar basacak. Kitap ve yayın evleri, durmadan kitap ve ansiklopedi neşredecekler, kütüphanelerin rafları binlerce çeşit kitapla dolup taşacak. Yazmak, bir meslek haline gelecek ve yazarlık revaç bulacak.

Yalan yere şehâdet, ortalığı saracak ve doğru şahitliğe kimse yanaşmayacak. Cemiyet, âdetâ bir yalan fabrikası haline gelecek ve hayat büyük ölçüde yalan, hıyanet ve aldatma yörüngeli olacak...

Mes?ele o kadar açık ve seçik olarak ifade ediliyor ki, burada bazılarının aklına ?acaba bu sözler hakikaten Efendimiz?e ait midir?? diye bir tereddüt gelebilir.

Cevap, gayet basittir: Bu sözler en az, on üç asır evvel tedvin edilmiş olan hadîs kitaplarında mevcuttur. Eğer bu sözleri Allah Resûlü söylemediyse, ya kim söylemiştir? Kendisinden bu kadar asır sonra meydana gelecek hâdiseleri, gözle görürcesine kim ifade edebilir? Hem, eğer bu sözler Efendimiz?e ait değilse, bu sözlerin sahibinde de, en az Efendimiz kadar bir nurlu bakış olması gerekmez mi? Tarihte Allah Resûlü?ne denk bir ikinci insan var mıdır ki, bu sözler ona isnad edilsin. Hayır; gaybe ait bu ifadeler, Allah Resûlü?ne aittir. Rabb?i, O?na öğretmiş, O da bize haber vermiştir. Evet, günümüzde zuhûr eden bu hâdiseler, Allah Resûlü?nün, sözlerinde ne kadar doğru olduğunu apaçık göstermektedir.

İlmin Yaygınlaşması

7. Bir hadîs-i kudsîde Efendimiz, Cenâb-ı Hakk?ın bir buyruğunu şöyle intikal ettirir: ?Ahir zamanda ilmi öyle bir neşredeceğim ki, erkek de öğrenecek kadın da. Hür de öğrenecek, köle de. Küçük de öğrenecek büyük de.? 135

Her seviyede açılan okullarda, her sınıf insan, ilmi öğrenecek ve âdetâ bu mevzuda birbirleriyle yarışır hale gelecekler. Günümüzde açılan bunca okul, kurulan bunca üniversite ve dünya çapında yaygınlaştırılan ilim ve iletişim araçlarını bu mevzuda seferber edilmesi gösteriyor ki; Allah Resûlü, Rabb?inden rivayetle söylediği bu sözünde, ilim ve bilim çağına işaret buyurmakta ve bu mevzudaki gelişmeler de O?nu doğrulamaktadır. Sanki kurulan her ilim müessesesi hal diliyle, Allah Resûlü?ne hitaben: ?Sen doğru sözlüsün? demektedir. Zaten ilim asıl mecrasına döndürülebildiğinde, ilimler bunu bizzat söyleyecektir..!

Kur?ân?dan Kaçış

8. Ve, yine Allah Resûlü günümüze tam uyan bir hadîslerinde: ?Kur?ân bir utanma mevzûu ve İslâm da garip olmadıkça kıyamet kopmaz? buyuruyorlar.136

Kâfir küfrünü açıkça ilan ederken, müslüman müslümanlığını sanki utanılacak birşeymiş gibi utanarak, sıkılarak söyleyecektir. Onlar, kendi düşünce ve kendi neşriyatlarını otobüste, uçakta ve daha başka yerlerde açıkça reklam etmelerine karşılık, müslümanlar, Kur?ân?ını açıp okuyamayacaklar. Öyle bir psikolojik baskı altında kalacaklar ki, zahiren bir yasak konulmasa da o baskı altında Kur?ân yanlısı olmayı ar edip saklayacaklar. Şimdi bu gerçeği inkar etmeye imkân var mı? Evet, günümüzde müslümanın yaşadığı dramlardan birisi de bu değil mi? İslâm, her şeyiyle garib hale gelmedi mi?

Acınacak durumumuzun tasvirini, daha fazla uzatmadan noktalayalım. Bütün bunları Allah Resûlü, hem de asırlarca evvel aynen olacağı şekliyle haber verdi.. ve verilen haberler de, mevsimi gelince, en küçük teferruatına kadar vuku? bulup Allah Resûlü?nü tasdik etti. Bilmem, bütün bunlar, dönüp yeniden O Zat?a biat etmemize yetmiyor mu..?

Zaman Mefhumu

9. Başka bir hadîslerinde de, kıyamet alâmeti olarak, Kur?ân?ın utanılacak bir mevzu haline getirileceğini anlattığı yerde Allah Resulü, hadîsin devamında: ?Zaman ve mesafelerde yaklaşma olmadıkça kıyamet kopmaz? buyurmaktadır.137

Hadîste geçen ?tekârüb? kelimesi, iki şeyin birbirine yaklaşması, demektir. Bununla da Allah Resulü, hem zamanın izafiliğine, hem de o devreye göre çok uzun zamanda yapılan şeylerin, daha kısa zamanda yapılabileceğine işarette bulunmuştur. Sanayi ve teknolojideki inkılâplarla, hemen her sahada korkunç sür?at çağına girildiği artık çocukların bile bedîhî saydığı şeylerdendir. İşte, hadîs-i şerifte buna işaret buyurulduğu gibi, bugünün -artık mesafeleri iyice kısaltan- sür?atli vasıtalarına da işaret edilmektedir. Ayrıca, astronomi ve astrofizikle meşgul olanların anlayabileceği bir mes?eleye de burada parmak basılmaktadır. Yeryüzü, zamanla elips şeklini almaktadır. Bu değişiklik, zaman üzerine de tesir edecek ve biz farkına varmadan, saatlerimizde, dünyanın durumunda değişikliğe tesirli olabilecektir! Benim bu hadîsten anladığım bir başka ma?nâ daha var; o da şudur: Zamanın itibarî bir vücudu vardır. Fakat nerede olursa olsun zaman yine zamandır. Meselâ, Boğa burcuna gidiniz. Ve oradan kırk milyon ışık hızı ötede, saniyede yüz elli bin kilometre hızla uzaklaşan bir nebüloza bakınız; çok farklı zamanlara şahit olacaksınız. Işık hızının yarısı sür?atinde uzaklaşan bir nebülozda da bu birim bir zaman ölçüsüdür; nisbetler mahfuz, daha aşağıdaki seviyedekiler için de...

Evet, birgün beşer güneş sisteminin dışına çıkma imkânı bulursa, herhalde şu andaki zaman anlayışı orada tamamen alt üst olacaktır.

İşte sırlı ve sihirli iki kelime ile, ilerde bizim zaman anlayışımızla ve çok daha başka zaman ölçülerinin hepsine birden Allah Resûlü ?takarebe?z-zaman? ifadesiyle işaret ediyor.

Şimdi soruyoruz. Acaba bu sözler, bir beşer sözü olabilir mi? Zaman ve mekan, kudret elinde evrilip çevrilen Zattan başka bu hakikatları kim bilebilir? Rica ederim, bunlar, ümmî bir Zat?ın, ümmî bir devirde bilebileceği şeyler midir? Elbette hayır. Fakat O?na, bütün bunları bildiren Allah?tır. O, sadece Cenâb-ı Hakk?ın kendine bildirdiklerini haber vermiştir.

Günler, aylar, yıllar ve asırlar geçiyor. İlim ve teknik, dev adımlarla ilerliyor. Ve neticede varılan hedefte, Allah Resû-lü?nün o mes?eleyle alâkalı asırlarca önce görüp bildirdiği hakikate ulaşıyor ve ilim adamı, bu mevzuda hayranlığını gizleyemiyor, bütün gönlünün coşkunluğuyla Allah Resûlü?nü tasdik edip: ?Sen doğrunun tâ kendisisin ya Resûlallah!? diyor.

Faizin Yaygınlaşması

10. Bir gün, faiz sistemi alabildiğine yaygınlaşacak ve bizzat faiz yemeyene dahi onun tozu toprağı bulaşacaktır. İşte günümüzün en büyük illetlerinden biri olan ve hergün o korkunç buutlarıyla daha da yaygınlaşan bu maraza, Allah Resûlü şu hadîsleriyle işaret buyurmaktadır : ?İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacak.? 138

Hadîste iki hususa dikkat çekiliyor:

Birincisi: Devletin bütün parası, faiz çanağı içinde kaynadığından, bankalarla, banka olmayan müesseseler müşterek hareket ettiğinden; insan ne kadar hassas davranırsa davransın, muhakkak hayatı kuşatan bu sârî illetten nasibini alacaktır. Yani onun üzerine de birşeyler sıçrayacaktır. Ancak bu durumda insan, sadece niyetiyle kurtulabilecek ve niyeti, onun sığınağı olacaktır.

İkincisi: Arapça?da toza toprağa bulanmanın ayrı bir ma?nâsı daha vardır. Bir kısım kimseler, faiz yiyecekler, yemeyenler de onun tozuna toprağına maruz kalacaklardır. Kapitalist zümre, faizle servetlerini nemalandırıp, inkişaf ettirirken, proletarya sınıfını da aynı seviyede sefilleştirecek ve bu iki sınıf arasındaki amansız bir mücadele, cemiyeti toza toprağa, yani kargaşaya boğacak ve birgün herkesi rahatsız edecek seviyeye ulaşacaktır. Zannediyorum bunların hepsi olmuştur ve olmaktadır. Günümüz insanı her iki yönüyle de hadîsin işaret ettiği bu hususları bütün çirkinliğiyle müşahede etmektedir. Ve yine günümüzde artık, faize -dolaylı ve direkt- bulaşmayan bir ticarî kuruluş yok gibidir. Dünya çapında bütün ticaret, bu anlayışın çarkları arasında dönüp durmaktadır ve bütün dünyada faiz muamelesi tıpkı bir mal mübadelesi, bir para alış verişi gibi kabul edilmektedir.

İki Cihan Serveri, günümüz insanının maruz kaldığı faiz krizine çok önceden ümmetinin dikkatini çekmiş ve uyanık davranmalarını, faiz bataklığına düşmemelerini tembih etmişti ama, gel gör ki, bugün bütün İslâm âlemi gırtlağına kadar faiz bataklığı içinde çırpınıp duruyor ve henüz bu çirkef içinden sıyrılıp çıkma mevzuunda da herhangi bir gayreti yok gibi... Halbuki İslâm, faize karşı harp ilan eden bir dindir.139

Keşke müslümanlar, Kur?ân?ın bu mevzudaki tehditkâr ifadelerinin, hiç olmazsa bir kısmını anlayabilselerdi, bugün birer faizzede olarak dünyanın en derbeder milletleri arasında bulunmayacaklardı!..

Mü?minin Gizleneceği Zaman

11. Yine günümüzü tablolaştıran bir başka hadîs : Yani :? İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o günün mü?-mini, onların arasında gizlenecek, aynen, bugün münafığın sizin içinizde gizlendiği gibi...? 140

O devrede münafık nasıl davranıyordu? Kendisini hissettirmemek için hangi çarelere başvuruyordu; aynen mü?min de onun gibi davranacak, kendini gizleyecek, ibadetlerini gizli gizli yapacak ve bulunduğu yeri korumaya çalışacak.. yoksa onu iflah etmeyeceklerdir. Bu şerr-i mütegallibe, onu ve onun gibi olanları bağrında barındırmak istemeyecektir. İş yerleri ve devlet kademelerinin bazı kesimleri, onlara tamamen kapalı tutulacak ve onlar cemiyet içinde hor ve hakir görülecektir.

Başka bir hadîs de aynı hususu takviye eder mahiyettedir: ?Fitneler olacak. O gün kişi namazından dolayı ayıplanacak. Aynen zina eden bir kadının bugün ayıplandığı gibi.?

Tabii ki hadîste zina eden kadının ayıplanmasına teşbih, o günün anlayışı baz alınarak yapılmıştır. Halbuki günümüzde, hususiyle de bazı yörelerde o bir meslek sayılmaktadır.

Evet, eğer belli bir dönemde gelip geçenler sayılmazsa, namazından dolayı insanların horlandığı, ayıp bir iş yapmış gibi suçlandığı ve şer güçlerin hakimiyeti altında inim inim inlediği günler de gelecek ve mü?min, bu afeti de, gizlenmek suretiyle geçiştirecektir.

Tâlekan?da Petrol

12. Allah Resûlü buyuruyor:

Arapçada ?Veyh? buruk bir tebessüme benzer müjdeler için kullanılır. Hz. Ammâr?ın şehid edileceğini bildirdiği zaman da, Allah Resûlü aynı tabiri kullanmış ve demişti.141

?Tâlekan? ise, Kazvin?de petrol yatakları bol bir mıntıkanın adıdır. Hadîste, Efendimiz meâl olarak: ?Müjde Tâlekan?a! Orada Allah?ın gümüş ve altın cinsinden olmayan hazineleri var? demişlerdir.142

İleride oralarda daha başka madenler de bulunabilir. Bulunan şey, uranyum veya elmas yatakları da olabilir. Ve bunlar neticeyi değiştirmez. Efendimiz, altın ve gümüş cinsinden olmayan bir hazineden bahsetmektedir.. ve günümüzde bunlar ortaya çıkmış durumdadır. Demek ki Tâlekan?da çıkan petrol dahi, Allah Resûlü?nü tasdik etmekte ve O?nun doğruluğunu haykırmakta...

Ehl-i Kitaba İttiba

13. İslâm âlemi, kendinden evvelki ümmetleri, yani Hristiyan ve Yahudileri, adım adım, karış karış takip ve taklit edecek; hatta onlardan biri başını bir keler deliğine soksa müslümanlar da onları aynen takip edip başlarını oraya sokacaklar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu hususu, şu veciz ifadeleriyle beyan buyurmaktadırlar:

?Sizden evvelkileri öyle takip ve taklit edeceksiniz ki, karış karış, kulaç kulaç onların ardından gideceksiniz. Hatta onlar başlarını bir keler deliğine soksalar siz de aynı şeyi yapacaksınız.? 143

Sahâbe ?Sizden evvelkiler? cümlesinden kasdolunanın Hristiyan ve Yahudiler mi olduğunu soruyor. Allah Resûlü: ?Başka kim olabilir ki? ma?nâsına ( ) buyuruyorlar.

Bugün bizim ve bütün İslâm dünyasının durumu meydanda.. hemen hepimiz şahsiyetini kaybetmiş ve bir kimlik bunalımıyla inlemekteyiz. Halimiz, hadîsin ifadesiyle, iki sürü arasında gelip giden şaşkın koyundan farksız. Bir zaman başka devletleri yıkan, bitiren ve tüketen bütün olumsuz şeyler, bugün, ahtapot gibi dört bir yandan bizi sarmış durumda. Biz de taklit sersemliği ile bu ölüm ağını, yenilik ve medeniyetin turnikeleri sanıyoruz. Evet, dünyanın hiçbir devrinde, hiçbir millet, bizim batıyı taklidimiz ölçüsünde, taklidi bir tutku haline getirmemiştir. Bugün batı dünyasında meydana gelen her yenilik hiç parola sorulmadan bizde aynen kabul görüyor ve kabul ediş sür?-atinde birçok batılı ülkeyi bile geride bırakıyoruz. Halbuki Allah Resûlü, en küçük hususlarda ve teferruat gibi görünen mes?elelerde dahi onlara muhalefet ediyordu.144

Ne var ki konu o olmadığı için o kapıyı açmak istemiyoruz.

Şimdi bizim üzerinde durmak istediğimiz husus, bütün bu olacak hâdiseleri Allah Resulü?nün hem de asırlarca önce haber vermesi ve mevsimi gelince de bunların zuhurudur. Evet, her hâdise, O?nun dilinde bir tebşir ve inzar şeklinde tecelli eder. Vakt-i merhunu (belirlenmiş zaman) gelince de fasih bir lisan kesilir ve O?nun sıdkına şahâdet eder.

28 Kasım 2009 16:35

Ebu_Ubeyde
Kapalı

ilk hadisi ele alalım ..o detayları nasıl bir tahmin safsatasıyla açıklayacaksın??hem ne sorarsan sor her şeyi izah edeceğim diyor kişi hiçkimsenin net olarak bilmediği soruları soruyor benim babam kim?ben cennetlikmiyim gibi..ve efendinmizde senin baban şu ve ötekinede sen cehenemliksin diyor.

bu gibi hadisler karşısımnda kıvırtmaya yeltenmeden 2 yool vardır:

ya şimdiye kadar ehli sünnet alimlerinin yaptığı gibi kabul ve akabinde izah veya böyle şey olurmu bir insan nasıl oluyorda Allahın bileceği gaybı biliyor olsun ..demek hadis uydurmadır..bir 3. yol yok..yani hadis doğrudur ama babasının kim olduğunu tahmin etti..ölayı böyle sıradan insan normlarında izah etmeye yeltenene haşa babası anasıyla beraberken resulde yanlarındamıydı diye sormazlarmı?

28 Kasım 2009 16:41

Ebu_Ubeyde
Kapalı

gelelim 2. hadise:

Müslim naklediyor: Hadîsin ravisi ise Hz. Ömer (ra) buyuruyor ki: ?Bedir?de bulunuyorduk. Allah Resulü, muharebe adına stratejisini tam tesbit etmiş ve kavganın cereyan edeceği yerleri dolaşıyordu. Bir ara yine gözleri aralanan gaybî perdelerin verasında ve bakışları istikbâl ufkunda eliyle bazı yerleri işaret ederek: ?Burası Ebu Cehil?in öldürüleceği yer; şurası Utbe?nin, şurası Şeybe?nin ve şurası da Velid?in sırtının yere geleceği yer...?

*

şimdi bu hadisi de tahmin okuma safsatasına vurursak tahmin ederimki ebu cehil burda düşecek veya utbe şurda yara alacak desen uymuyor..daha iyisi ben bir savaş filmi çekiyorum ebu cehil karakterli velet sen şurda düşüyorsun yere şeybe kılıklı sen de şurda ölüyorsun..hadi bakim ışık ,kamera ekşın.kayıttayız.

28 Kasım 2009 19:41

elvin-sena61
Genel Müdür

yaw söyleyelim şu mustafa islamoğlunada,ebu ubeydenin şu yazısını okusun,öğrensin....hayatını bu yola vakfetmiş insan bunları bilmiyor,ilginç!

Gayb, duygu organları ile veya hesap ile, tecrübe ile anlaşılmayan şey demektir. Gaybı ancak Allah bilir. O, Âlim-ül-gayb = gaybı bilendir (Haşr 23) ve Allâmül-guyûb = gaybları en iyi bilendir. (Sebe 48) Bu konudaki birkaç âyet meali şöyledir:

(Allah'ın, gaybları en iyi bilen olduğunu hâlâ anlamadılar mı?) [Tevbe 78]

(De ki: Gaybı bilmek Allaha mahsustur.) [Yunus 20]

(Göklerin ve yerin gaybı Allah?a aittir.) [Hud 123, Nahl 77]

(De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah?tan başka bilen yoktur.) [Neml 65, Hücurat 18]

Gaybı Peygamberler de bilmez. Bu konudaki birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:

(Ben gaybı da bilmem.) [Enam 50, Hud 31]

(Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır.) [Enam 59]

(De ki: Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim.) [Araf 188]

Gaybı cinler de bilmez. Bir âyet meali:

(Cinler gaybı bilselerdi, zelil edici azap içinde kalmazlardı.) [Sebe 14]

bilebilir diyende lütfen ayetlerle açıklasın...onu dedi,bunu dedi filan değil....TEKRAR SÖYLÜYORUM,GAYBI ANCAK ALLAH BİLİR!

28 Kasım 2009 20:23

Ebu_Ubeyde
Kapalı

nerden baktığımı anla öyle gel..

öncelikle başlığın konusupeygamberler gaybı bilebilirmi bilemzmi değildir(öyle olsaydı sana kurandan delil getirirdim..hatisleri gösterip canını bile sıkmazdım..zira sizlerin son peygamberlerle bitmek bilmez bir davanız varya ben çözemedim)

PEKİ NE?

eğer dikkatle okusaydın sorulan soruya verilen gayrı ciddi cevabı irdelemişim

YANİ;

eğer bu konuda gelen hadislerin hepsi palavladır diyen alimncikler güruhunda safını tam belli etseydi yine sorun yoktu

YA NE?

hadisleri sancılı,zorlamalı birşekilde tevile tutma cesaretsizliğinden bahsediyorum..

NERDEN GELİYOR BU SANCI?

çünkü gaybi ihbarların sayısı yuüzlerce olduğu için bir çırpıda reddetmek senin çok YENİLİKÇİ hocanın nefesi bile yetmiyor

DA NE YAPIYOR?

YETMİYORDA İŞTE BÖYLE ÜFÜRÜYOR..

28 Kasım 2009 20:52

.Krizalit.*
Genel Müdür

Ayeti kerime ile sabittir evet gaybı Allah'tan başkası bilmez , lakin gaybı bilen Yüce Allah isterse bildirmez mi ayı ikiye bölüveriyorsa miraçta O'na cemalini gösteriyorsa ve biz bunlara iman ettik diyorsak miraç hadisesi gibi insan için eşsiz bir olaya amenna diyebiliyorsak canı gönülden, gelecekten haberler vermiş olmasına ki bunlar gerçekleşmiş olaylarken hala neyin münakaşasını yapıyoruz.

28 Kasım 2009 21:11

Ebu_Ubeyde
Kapalı

26- Gaybın bilgisi O'nun tekelindedir. O gaybın sırlarını hiç kimseye açmaz.

27- Bu sırları sadece seçtiği peygamberlerine açar. Onların önlerinden ve arkalarından gözcüler, korucular salar

***

şimdi arkadaşa elmalılıdan alıntı yapsam avala aval bakacak fizilalden yapalım :

"Gaybın bilgisi O'nun tekelindedir. O gaybın sırlarını hiç kimseye açmaz." Böylece Peygamber her türlü sıfattan soyutlanıyor, kendisine sadece "kulluk" sıfatı bırakılıyor. O Allah'ın kuludur. Bu en yüksek derecesi ile, en üstün rütbesi ile O'nun sıfatıdır. Böylece islam düşüncesi her türlü kuşkudan, her türlü dış sızıntıdan arındırılıyor. Çünkü doğrudan doğruya bu dinin Peygamberine "De ki: `Size yöneltilen tehdit yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir vade mi belirlemiştir, bilmiyorum. Gaybın bilgisi O'nun tekelindedir. O gaybın sırlarını hiç kimseye açmaz" demesini emrediyor, Peygamber de bu gerçekleri ilan ediyor.

Bu kesin ilkenin bir tek istisnası var. O da yüce Allah'ın izni ile Peygamberlere verilen gayb bilgileridir. Onlara verilen bu bilgiler, ilâhî mesajı insanlara duyurmaya ilişkin görevlerini kolaylaştırma amacı ile sınırlıdır. Her şeyden önce onlara vahiy yolu ile indirilen mesaj, gayb biliminin bir parçasıdır. Yüce Allah zamanı gelince bu bilgiyi peygamberlerine açıyor, miktarını belirliyor, bu mesajı insanlara duyururlarken kendilerini gözetiyor ve denetliyor. Okuyacağımız ayetlerde yüce Allah, Peygamberimize bu gerçeği ilân etmesini emrediyor. Bu emrin dili son derece ciddi ve dehşet uyandırıcıdır. Okuyalım:

"Bu sırları sadece seçtiği peygamberlerine açar. Onların önlerinden ve arkalarından gözcüler, korucular koyar.

Böylece onların, Rabblerinin mesajlarını insanlara duyurduklarını belirler. O; onların durumlarını ve tutumlarını bilgisi ile kuşatmış, herşeyi bir bir saymıştır." Yüce Allah, mesajını insanlara duyurmak üzere seçtiği peygamberlere gayba ilişkin sırların bir bölümünü bildirir. Bu bilgiler "vahiy" diye adlandırdığımız ilâhî mesajı, bu mesajın konusunu, duyurma yöntemini, onu getiren melekleri, kaynağını, "Levh-i Mahfuz"daki saklanışını, Peygamberin görevleri ile ilgili ve daha önce bilmedikleri diğer gayb sırlarını içerir.

**

demekki gaybı allahtan başka bilmez bu kesin ama.işte orda bir istisna aması var ..onu görmüyorsanız nbir göz doktoruna müracat etmeyi öneriririm:

28 Kasım 2009 21:16

.Krizalit.*
Genel Müdür

:)

Göz görür görmesinede manaya kapalıdır yazık ki..

28 Kasım 2009 21:24

Ebu_Ubeyde
Kapalı

genel kural şudur:

?Allah Resulü, mutlak olarak gaybı biliyordu?, demek bir ifrat; ?bilmiyordu? demek de bir tefrittir. O kendi olarak gaybı bilmezdi. Ancak Allah?ın bildirmesiyle öyle bir bilirdi ve bilmişti ki, bir ekranın başında durmuş da, kıyamete kadar zuhur edecek bütün hâdiseleri, ana hatlarıyla ve temel esaslarıyla şerh edip insanlığın gözünün önüne sermişti.

*

bu kuralı hatırda tutmak şartıyla ilgili cin suresindeki resulü istisna ede ayete dönersek :

Gaybın mühim bir boyutu, gelecekle alakalıdır. "Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bile­mez"[15] mealindeki âyet genelde bu yönüyle anlaşıl­mıştır. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Allah bildirmedikçe, kimse gayba muttali olamaz. "Gaybı bi­len Odur. Gaybını, razı olduğu resulden başkasına bil­dirmez" [16] âyeti, Allah dilerse, gaybdan bir kısım sır­ları razı olduğu elçiye bildireceğini anlatır.

Mutezile, âyetteki "Resul (elçi)" kelimesinden hare­ketle, gaybî sırlara mazhariyetin sadece peygamberler için geçerli olduğunu savunur. [17]

Mahmud b. Ömer Zemahşeri, Keşşaf, IV. 632-633.

*

arkadaş mutezileyide fazla gelenekçi bulup toptancı gibi malları elden toptan çıkarmaya çalışıyor galiba..yahu mutezile olsa size onlar bile karşı çıkacaklar hooooop akaidlerinizi bozdunuz ;bizim aklımız sizin kadar bile bulanık değil diyecekler:)

28 Kasım 2009 21:29

Ebu_Ubeyde
Kapalı

kurandaki örnek sadece bu da değildir:

1- Peygamberler Ve Gayb

Peygamberler Allah'ın bildirmesiyle diğer insanla­rın bilemediği bazı gaybî haberlere mazhar olmuşlar, Allah'ın izin verdiği ölçüde başkalarına da bildirmiş­lerdir.

Meselâ, Hz. İsa kendisinden sonra gelecek peygam­beri şöyle bildirir: "Ey İsrailoğulları! Ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ın bir tasdikçisi ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan bir peygamberin müjdecisiyim."[184]

Yine Hz. İsa, Cenabı Hakkın kendisine verdiği mu­cizeleri nazara verirken, şunu da söyler: "Evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm."[185]

Benzeri bir durum Hz. Yusuf için de geçerlidir. Hz. Yusuf zindanda iken, ordakilere hangi yemeğin gelece­ğini haber vermektedir.[186]

Hz. Yusuf un babası Hz. Yakub, oğlundan uzun yıllar haber alamamış olmakla beraber, onun hayatından ümidini kesmemişti. "Allah katından sizin bilemedi­ğiniz şeyleri biliyorum" diyordu.[187]

Nitekim, Hz. Yusufun gömleğini getiren kervan Mı­sır'dan yola çıktığında, Hz. Yakub o kadar uzak mesa­feden "Eğer bana bunaklık isnat etmezseniz ben Yusuf­un kokusunu duyuyorum" demişti.[188]

Kur'ân'dan verdiğimiz bu örneklerde görüldüğü gibi, peygamberler diğer insanlardan farklı olarak özel bir gayb bilgisine mazhardırlar. Fakat bu, onların gaybı bildiği anlamına gelmez. Çünkü peygamberler, gaybı bi­len kişiler değil, vahiy yoluyla gaybdan haber alan kimselerdir. Yani, Allah'ın bildirmesiyle gayba vakıf olan insanlardır. [189]

28 Kasım 2009 21:32

Anaximandros
Daire Başkanı

soru Hz.Peygamber'in gelecekle ilgili hadisleri olabilir mi?

cevap;olabilir

28 Kasım 2009 21:33

Ebu_Ubeyde
Kapalı

şimdi soruyorum :"Evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm."iddiası allahın bildirmesiyle gerçekleşen bir gaybı bilme durumundan başka nedir?hadi anladık "dininiz"den hadisleri söküp attınız ya kurandaki bu açık ayetleridemi okumazınız?

28 Kasım 2009 21:36

Ebu_Ubeyde
Kapalı

2- Hz. Peygamber (a.s.m.) Ve Gayb

"Âlemlere rahmet olarak gönderilen"[190] ve "Sen ol­masaydın âlemleri yaratmazdım" [191] taltifine mazhar olan Hz. Peygamber (a.s.m.) elbette gayb bilgisi yönün­den de en seçkin bir konumdadır.

Bazıları, "De ki: Ben size 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum. Gaybı da bilmem" [192] âyetinden hareketle, Hz. Peygamber (a.s.m.) gaybdan haber ver­memiştir. "İlerde şöyle olacak, böyle olacak..." tarzında ona nisbet edilen şeyler, zamanla bazıları tarafından uydurulmuştur" iddiasındadırlar. Halbuki, Kur'ân'ı dikkatle okusalar böyle bir iddiaya girişmeyeceklerdi. Zira Hz. Peygamber (a.s.m.) kendiliğinden gaybı bilmez. Fakat Allah ona bildirir, oda ümmetine haber verirdi.

Tefsiri asırlarca medreselerde ders kitabı olarak okutulan Kadı Beydâvî, "ben gaybı da bilmem" âyetini "bana vahyedilmedikçe ye kendisine bir delil bırakıl­mayınca" kaydını söyleyerek tefsir eder.[193]

Sözün burasında, Hz. Peygamberin (a.s.m.) birbirin­den farklılık arzeden iki şahsiyetine dikat çekmekle fayda görüyoruz.

1- Beşerî yönü

2- Peygamberlik yönü.

Hz. Peygamber (a.s.m.), beşeri yönü itibariyle bizim gibi bir insandır. O da yer, içer, sıcaktan soğuktan etki­lenir. Yarın ne olacak, ilerde neler olacak bilemez. Peygamberlik yönüyle ise, vahye mazhardır. Allah'tan gelen mesajlara bir alıcı durumundadır. Beşeriyet iti­bariyle "zelle" denilen bir yanılması olsa, vahiyle yön­lendirilen bir konumdadır.

Meselâ, Tebük savaşına katılmamak için kendisin­den izin isteyen münafıklara izin vermiştir. Gelen âyetlerde kendisine şöyle hitap edilir: "Allah seni af­fetsin, niye onlara izin verdin..."[194]

Abdullah İbni Ümmü Mektum âmâ bir insandır. Birgün Peygamberimiz (a.s.m.) Mekke'nin önde gelen müşriklerine İslâmı anlatırken. Resulullahın (a.s.m.) sesini duyar, oraya gelip der: "Yâ Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana öğret." Peygamberimiz (a.s.m.) o esnada onunla meşgul olmak istemez. Yüzünü ekşitir, ondan yüz çevirir. Diğerlerine anlatmayı daha uygun bulur. Bu olay üzerine gelen Abese Sûresinin ilk âyetlerinde onun bu tavrının yanlış olduğu, bir daha böyle yapmaması hatırlatılır.[195]

Peygamberin beşeri yönünün en belirgin örneklerin­den birisi, şu olayda kendini göstermektedir:

Hz. Peygamber (a.s.m.) Medine'ye geldiğinde Medine ahalisinin hurmaları aşıladığını görür. "Sanırım yap-masanız daha iyi olur" der. Bunun üzerine aşılamayı bırakırlar; verim düşer. Durum Resulullaha (a.s.m.) söylenince "Ben ancak bir beşerim. Dininizden bir şey size söylediğimde onu yapın. Kendi görüşümle birşey emredersem, bilin ki ben de bir insanım" "Siz, dünya­nızın işini benden daha iyi bilirsiniz" der.[196]

Yeri gelmişken şunu da belirtmek gerekir: Hz. Pey­gamberin (a.s.m.) bir beşer olması, onun için bir nok­sanlık değil, aksine bir kemâldir. Bir beşer değil de, bir melek olsaydı, insanlara önder olamazdı, rehberlik edemezdi.

Meselâ, Peygamberimizin (a.s.m.) yanma gelen davacı-davalılarâ gayb bilgisiyle hüküm verseydi, bizlere örnek olamazdı. Halbuki şöyle diyor: "Siz bana davacı-davalı olarak gelirsiniz. Olur ki, bazınız davasını daha güzel anlatır. Ben de onun lehine hüküm veririm. Kime bu şekilde kardeşinin hakkından verirsem, bilsin ki, ona ateşten bir parça vermiş olurum."[197]

Sahabiler, Hz. Peygamberin (a.s.m.) beşeriyet ve pey­gamberlik yönlerini ayırd edebiliyorlardı. Meselâ, Be­dir Savaşı öncesi Resulullah (a.s.m.) orduyu bir yere yerleştirdiğinde sahabilerden Hubab bin Münzir "Yâ Resullallah, eğer buraya yerleşmemiz Allah'dan sana gelen bir vahiyle değilse, suları tutup düşmana göre avantajlı bir durumda olmamız daha uygundur" der. Hz. Peygamber (a.s.m.) uygun görür. Hubab'ın görüşüne göre hareket edilir.[198]

Görüldüğü üzere, hem Resulullah (a.s.m.), hem de as­habı onun beşeri yönüyle peygamberlik yönünü birbi­rinden ayırd etmektedir. [199]

28 Kasım 2009 21:38

Anaximandros
Daire Başkanı

ebu bahsettiğin konularda bir fikir sahibi değilim ne diyorsun sen allahaşkına ?? evimizde ne birikiyor bizim?..anlayamıyorum seni..

Toplam 55 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?