Editörler : Cüneyt Barışoglu
04 Aralık 2009 18:17   


Kapalı
Ek özel hizmet tazminatı

arkadaşlar bugün memurlar.net sayfasında yayınlanan haberde ek özel hizmet tazminatı fark tazminatı haricinde ödenir diye maliyenin görüş yazısı var

bu konu hakkında görüşleri olanlar lütfen buraya yazsınlar

benim merak ettiklerim

1-ek özel hizmet tazminatını ödeyen kurumlar varmı varsa hangileri

2-ek özel hizmet tazminatı tutarı ne kadar

3-şayet karayolları çalışanlarının alması gerekiyorsa ve bizlere ödenmiyorsa toplu olarak geri alabilirmiyiz

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115472-613 20/11/2009*16270

Konu : 4046 Sayılı Kanunun Uygulanması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İlgi : Personel Daire Başkanlığının 14/10/2009 tarihli ve B.30.2.MEÜ.0.71.04.00/7486-15714 sayılı yazısı.

İlgi yazı incelenmiş olup, Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilen 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beş ve altıncı fıkralarında;

?(5) Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(6) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin ..... Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir.?

denilmektedir.

Yukarıda yer alan hükümler ile ?fark tazminatı? uygulaması düzenlenerek, nakle tabi tutulan personelin atandığı tarihte almakta oldukları aylık veya sözleşme ücretlerinden yasal kesintiler düşüldükten sonra hesaplanan net tutarın, ilgililerin atandığı yeni kadro veya pozisyonda almakta olduğu her türlü ödemelerden (fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) yasal kesintiler düşülmek kaydıyla hesaplanan net tutardan fazla olması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödenmesi öngörülmektedir.

657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 5/1/2009 tarihli ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında uygulanmasına devam edilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekindeki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında ise,

?Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ........... : 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................ : 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır.

Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ........... : 40

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................ : 24

oranlarını aşamaz.?

denilmektedir. Buna göre, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara ödenebilir nitelikte bir tazminat olan söz konusu ödeme, mutlak bir ödeme kapsamında belirlenmemiştir.

Nitekim, zam ve tazminatların uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 160 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin ?B- II Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar? bölümü?nün 6 ncı sırasında da;

? II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için %3, %2 ve %1,2 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi ?kapalı mahaller? dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı,

yeterli olacaktır.

?

İlgili birim amirlerince hazırlanan listelerde yer almamakla birlikte, yukarıda belirtilen açık çalışma mahallerinde fiilen çalıştığını tevsik edenlere, birim amirlerinin onayı ile söz konusu ödeme yapılabilecektir.

..

Üç aylık görevlendirme listeleri hazırlanırken önceki dönemler ve önceki yıllardaki iş programları ile personelin çalışma mahalleri göz önünde bulundurulacaktır.

?.?

denilmektedir.

Görüldüğü üzere, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 5/1/2009 tarihli ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında uygulanmasına devam edilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekindeki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasına göre ödenen ek özel hizmet tazminatı kadro unvanı ve kariyerin karşılığı bir ödeme olmayıp, ilave mahiyette fiilen çalışma karşılığı yapılan bir ödeme olduğundan, bu unvan ve kadrolarda bulunanlar için sürekli bir mali hak ya da kazanılmış hak niteliği taşımamaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 5/1/2009 tarihli ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında uygulanmasına devam edilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekindeki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasına göre ödenen ek özel hizmet tazminatının, 4046 sayılı Kanun kapsamında nakle tabi tutulan personele ödenecek fark tazminatının hesabında dikkate alınmadan ayrıca ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Bakan a.

05 Aralık 2009 09:29

gozlem
Yasaklı

selam..ıfp olupfa bsşka kuruma gecen ve ek özel hızmet tazmınatı alan kımse yok.bu yazı boyle odenıyormuş gıbı algılansada malıye 40 ları dahı odeme yapmazken özel hızmetle ılgılı ödeme yapmıyor..

ek ozel hızmet tutarı kısılerın statulerıne gore degısıyor mesela teknıker.teknısyen,muhendıs,memurun hepsı farklı ..

aşagıdakı tabloda gorebılırsınız.

.Teknisyen:1-4 Derece olalar %64= 531,24TLx0.64= 339.99 TL

Diğer derecelerden aylık alanlar %61= 324.05 TL

Tekniker:1-4 Derece olalar %100= 531,24TLx(100/100)= 531,24TL

Diğer derecelerden aylık alanlar %93=531,24TLx0.93=494.05TL

Teknik Öğretmen: 1-4 Derece olalar %130=531,24TLx1.3=690.61TL

Diğer derecelerden aylık alanlar %122=531,24TLx1.22=648.11TL

Mühendis:1-4 Derece olalar %160=531,24TLx1.6=849.98TL

Diğer derecelerden aylık alanlar %152=531,24TLx1.52=807.48TL

Başmühendis, Başmimarlar:%168=531,24TLx1.68=892.48TL

05 Aralık 2009 10:02

gozlem
Yasaklı

aydın ılınde ozel hızmet davası kaybedıldı..bunuda sıze bır dıpnot olarak belırteyım..

05 Aralık 2009 13:59

atakoypcm
Kapalı

selam gözlem hanım ilginiz için teşekkür ederim ama burda bahsedilen özel hizmet tazminatı değil EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI zaten diğer anlayamadığım konuda ek özel hizmet tazminatı ödenir diyen maliye özel hizmet tazminatı ödenmez diyor ve sizinde dediğiniz gibi açılmış davalar kaybediliyor

fakat birkez daha vurgulayayım bu özel hizmet tazminatı değil EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 3 ayda bir ödeniyor oysa özel hizmet tazminatı her ay ödeniyor ve bordrolarımızda gözüküyor EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ise 3 ayda ayrıca ödendiğinden bordrolarda gözükmüyor

05 Aralık 2009 16:49

gozlem
Yasaklı

bu evragı sımdı hatırladım..bu genelge ,arazı tazmınatı adı altında teknık elemanlara 3 ayda bır odenen bır odemedır..ek ozel hızmet dedıgı bu anlamı tasıyor.ben daha once arazı tazmınatında zımmet cıkmıs bır arkadsımız ıcın bu genelgeyı bulmus ve delıl olarakda koymustuk..ben bu sekılde bıldıgımı ıfade etmek ıstıyorum...

05 Aralık 2009 21:51

atakoypcm
Kapalı

teşekkürler gözlem hanım anladığım kadarı ile bu ödemeyi yapan kurum yok kimse yazmadığına göre

06 Aralık 2009 11:18

deli duran
Aday Memur

arkadaşlar bu arazi tazminatı olarak geçiyor.arazi tazminatı araziye çıkan teknik personele 3 ayda bir ödenen ek tazminattır.biz isdemirden özelleştirme sonucu başka kuruma geçmiştik.oradaki teknik personel arazi tazminatı alıyordu.bizde alıyorduk ama maaşa dahil ediyorlardı.aradaki farkı azaltıyordu.benim burdan anladığım bu tazminatı nakil olduğumuz maaştan ayrı olarak vermeleri gerekiyormuş.geçmiş yıllara ait olanları alabilirmiyiz ben onu araştırıyorum.

07 Aralık 2009 09:18

hakan__52
Aday Memur

arkadaşlar bu ek özel hizmet tazminatını kimler alır

07 Aralık 2009 11:21

gozlem
Yasaklı

bu ek özel hizmet tazminatını teknik hizmetlerde olup,başka kuruma 4046 dan nakil geçenlerinde alabildiği, araziye çıkmaları şartıyla üç ayda bir alınan bir ücrettir..

07 Aralık 2009 15:50

alper29
Aday Memur

slm ark.ben kapsam dısı kor.ve guv.olarak çlş.2006 yılının ilk yarısında havuza düştüm mayıs 15 te unide başladım ben radyolingte çlşdum ek özel hizmet tazminatı bizi ilgilendiriyormu fikri olan varsa acil

09 Aralık 2009 16:00

tekniker63
Aday Memur

ben daha önce arazi tazminatı alıyordum ama bu konuda bana zimmet çıkmıştı. ve sayın gözlem hanım bana çeşitli evraklar gönderdi bende savunma hazırlayıp sayıştaya gönderdim. sayıştaydan henüz olumlu veya olumsuz bir haber gelmedi.. yani sonuç ne oldu bilmiyorum.. hala bekliyorum.

not:evraklar için gözlem hanıma tekrar teşekkür etmek isterim..

09 Aralık 2009 22:06

ali emminik
Aday Memur

arkadaşlar şu an konuşulan arazi tazminatıdır sadece teknik sınıf alır muhendis tekniker ve teknisyen bu tazminat 657 sayılı kanunun 152 maddesi gereği 17,04,2006 tarihli 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararına göre düzenlenip verilir.Her teknik elemana verilmez arazide bir fiil çalışana 3 ayda bir verilir ücret ünvana göre ve çıkılan güne göre belirlenir en fazla mühendis alır oda tam çıksa 3 ayda 318 tl dir .Yılda 90 gün ve üzeri çalışanlarda 3 yılda bir deri ceket 2 yılda bir bot ve yağmurluk verilir.Yani bu memurlar nette yayınlanan yanlış anlaşılmış bu aile ve çucuk yardımı gibi değil arazide belediye sınırları dışında çalışmakla ve amirle alakalıdır.Ali EMMİNİK Sinop Orman İşl Müd Özel Bütçü.

03 Haziran 2011 15:16

topograf_57
Memur

arkadaşlar harita teknikeriyim, defterdarlıkta çalışıyorum.göreve başşlayalı 2 yıl oldu ama hala alamıyorum.muhtemet yok bole bişey diyo, napayım bi akıl verin.

07 Haziran 2011 14:05

MMAZI
Aday Memur

BEN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADIM VE 2007 DEN BERİ 3 AYDA BİR ARAZİ TAZMİNATI ALIYORUM

Toplam 13 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?