Editörler : Cüneyt Barışoglu
31 Aralık 2009 15:35   


Yasaklı
Teşkilat Yasası Ne vekillik Ne sözleşmeli Personel Böyle yasa olmaz (Son Hali)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?MADDE 2- Başkanlık, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve yurt dışı teşkilatından oluşur. Başkanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.?

MADDE 2- 633 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 3- Başkanlığın en üst amiri olan Diyanet İşleri Başkanı, bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetlerin yürütülmesinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a) Başkanlığın görev ve hizmetlerini Anayasaya, kanunlara, diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve Başkanlığın amaçlarına uygun olarak düzenlemek, yürütmek ve Başkanlığı temsil etmek.

b) Başkanlığın görev alanı ile ilgili hususlarda stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek.

c) Başkanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, hedefler ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

ç) Başkanlığın faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, Başkanlığın yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek, yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

d) Başkanlığın hizmet alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yabancı kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek personele duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.

f) Başkanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev vermek.

Başkan, beş yıl süre ile atanır. Bir kimse en fazla iki kez Başkan atanabilir.?

MADDE 3- 633 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Başkan vekilleri:

MADDE 4- Başkanlığın görev ve hizmetlerinin yürütülmesi ile birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan vekili atanabilir veya görevlendirilebilir. Başkan vekillerinin görev süreleri Başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Süresi sona eren Başkan vekilleri, yerine atama veya görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerine devam eder.

Başkan vekilleri, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur. Başkanın görevde bulunmadığı hallerde, belirleyeceği Başkan vekillerinden biri veya Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Başkana vekalet eder.?

MADDE 4- 633 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 5- Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın dinî konularda en yüksek karar ve danışma organı olup on altı üyeden oluşur. Diyanet İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulunca seçilen adaylar arasından on iki, ayrıca ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından dört kişiyi Kurul üyeliğine atanmak üzere teklif eder.

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, Aday Tespit Kurulunca seçilmiş olan adaylar veya ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından bulunduğu kontenjana göre, altmış gün içinde yeni üye atanır. Atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve çağın gelişmelerini dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırıp sonuçlandırmak.

b) Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturmak, bu hususta yurt içi veya yurt dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmak, hizmet satın almak ve sonuçlarını Başkanlığa sunmak.

c) Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini, dinî-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dinî-kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek, bu konularda ilmî ve istişari toplantılar, konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında İslam dini ile ilgili gelişmeleri takip etmek, dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve sonucu Başkanlığa sunmak.

d) Başkanlıkça incelenmesi veya yayımlanması için havale edilen eserleri dinî bakımdan inceleyerek mütalaa vermek.

e) Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

f) Başkan tarafından havale edilen diğer konular hakkında çalışma yapmak, görüş bildirmek.

Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 5- 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu:

MADDE 6- Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu bir başkan ile sekiz üyeden oluşur, görev süreleri beş yıldır, süresi sona erenler tekrar atanabilir.

Kurulun görevleri şunlardır:

a) Mushafların, cüzlerin, mealli mushafların ve Kur?an-ı Kerim metinlerinin hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere kontrol etmek, mühürlemek veya onaylamak.

b) Hatalı ve noksan olarak basılan veya yayınlanan mushaf ve cüzler ile sesli veya görüntülü Kur?an-ı Kerim yayınlarını tespit etmek.

c) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak.

Basımcı ve yayımcılar, basım ve yayımını yaptıkları mushaf ve cüzler ile sesli ve görüntülü Kur?an-ı Kerim yayınlarından imzalı ikişer adet Başkanlığa gönderirler.

Hatalı ve noksan olarak basıldığı veya yayınlandığı Kurul tarafından tespit edilen mushaf ve cüzler ile sesli ve görüntülü Kur?an-ı Kerim yayınlarına, Başkanlığın müracaatı üzerine yetkili mahkeme kararıyla el konulur.?

MADDE 6- 633 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?Başkanlığın hizmet birimleri, görevleri ve yetkileri:

MADDE 7- Başkanlığın hizmet birimleri, görevleri ve yetkileri şunlardır;

a) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

1) Cami ve mescitlerin açılışını yapmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek.

2) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dinî programlar ile ilmî toplantılar düzenlemek.

3) Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara irşat hizmetleri götürmek.

4) Radyo ve televizyon kurumları ile diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak.

5) Dinî gün ve gecelerde programlar düzenlemek.

6) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dinî gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.

7) Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmak.

8) Hayır amaçlı yapılan yardım ve şartlı bağışların bir hesapta toplanarak maksadına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere vatandaşlara rehberlik etmek ve yardımcı olmak. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

9) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

10) İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.

11) İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevreleri, dinî-sosyal teşekküller ve geleneksel dinî-kültürel oluşumlarla ilgili olarak çalışmalar yapmak.

b) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

1) Kur?an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek ve Kur?an kursları açmak.

2) Bu kurslarda okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak.

3) Kur?an-ı Kerimin usulüne uygun olarak okunması konusunda çalışmalar yapmak.

4) İlgili birimlerle iş birliği yaparak eğitim programları geliştirmek, planlamak ve uygulamak, bu amaçla eğitim merkezleri açmak ve bu merkezlerle ilgili iş ve hizmetleri yürütmek.

5) Dinî yüksek öğrenim görmüş olan personelin, hizmet içinde Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla dinî yüksek ihtisas merkezleri açmak.

c) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

1) Hac ve umre ibadetlerinin usulüne uygun bir şekilde, sağlık ve güvenlik içinde yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli tedbirleri almak, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.

2) Hacda kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

3) İlgili birimlerle işbirliği yaparak hac ve umreye gideceklerle görevlilerin eğitimini sağlamak.

4) Hac ve umre ibadetleri ile ilgili olarak Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla yapılan işleri yürütmek, takip ve koordine etmek.

ç) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü:

1) Toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamak, hazırlatmak, bunları inceleyerek yayımlamak, süreli yayınlar yapmak ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtmak.

2) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda radyo ve televizyon yayını yapmak, radyo ve televizyonlarda yayımlanmak üzere programlar hazırlamak ve hazırlatmak, bu konuda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer yayın kuruluşları ile iş birliği yapmak.

3) Yurt dışında yaşayan dindaş, soydaş ve vatandaşlarımıza yönelik değişik dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve gerektiğinde ücretsiz dağıtmak.

d) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü:

1) Uluslararası antlaşmalar ve ilişkiler çerçevesinde ilgili makamlarla iş birliği yaparak yurt dışındaki vatandaşlarımızın din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmek, soydaş ve akraba topluluklarına bu konularda yardımcı olmak.

2) İlgili birimlerle iş birliği yaparak yurt dışında görevlendirilecek personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, planlarını hazırlamak, bunların seçimi ve bu görevlere hazırlanmaları ile ilgili işleri yürütmek, yurt dışı teşkilatı bulunmayan yerlerde görevliler arasından birini koordinatör olarak görevlendirmek.

3) Yurt içinde ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak yurt dışı hizmet alanlarında personelin uzmanlaşması için gerekli çalışmalar yapmak, bu konuda Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla yapılan işleri yürütmek, takip ve koordine etmek.

4) Yurt dışında İslam dini ve diğer dinlerle ilgili olarak yapılan çalışmaları incelemek, değerlendirmek,

5) Diğer din mensupları, kurum ve topluluklarıyla ilişkiler konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

6) Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde Başkanlığın görev alanına giren konularda çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birimlerle iş birliğini gerçekleştirmek.

e) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü:

1) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve tekliflerde bulunmak.

2) Başkanlık personelinin atama ve özlük işlemlerini yürütmek.

3) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Başkanlık personelinin adaylık, kurs ve stajları ile hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, planlarını hazırlamak ve bu işleri yürütmek.

4) Başkanlık personelinin etkinlik ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmak ve yürütmek.

f) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı:

1) Başkanlığın hizmet ve faaliyetlerini eğitici ve rehberlik edici bir anlayışla müfettişler vasıtasıyla denetlemek.

2) Müfettişler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken hususlara ilişkin öneriler sunmak.

3) Başkanlık teşkilatı ile personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.

4) Denetim yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim standart ve ilkeleri oluşturmak, denetimin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak, gerektiğinde taşrada çalışma grupları oluşturmak ve denetim rehberleri hazırlamak.

5) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

g) Strateji Geliştirme Başkanlığı:

1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

h) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı:

1) Başkanlığın tamamını ilgilendiren yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, arşiv, sağlık, güvenlik ve benzeri idari ve mali hizmetleri yürütmek.

2) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak.

3) Mazbut ve mülhak vakıflara ait cami ve mescitler ile diğer camilerdeki teberrükat eşyası ile sair eşyanın tespiti, bakımı, korunması, satışı, satıştan elde edilecek gelirin kullanımı ve benzeri hizmetleri yürütmek.

4) Din görevlilerinin görev sırasında giydikleri kıyafetlerle ilgili düzenlemeler yapmak.

5) Cami, mescit, Kur?an kursu ve müftülük hizmet binası ve diğer dinî tesislerin mimari yönden estetik, fonksiyonel ve güvenlikli bir tarzda inşası ile hizmete hazır halde bulundurulmasını temini için gerekli çalışmaları yapmak, tip projeler hazırlamak, hazırlatmak.

6) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

7) Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, diyanet evi açmak, bu amaçla kurulan tesisleri işletmek.

8) Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek.

ı) Hukuk Müşavirliği:

1) Başkanlık merkez birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

2) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına rehberlik etmek, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

3) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve taraf olduğu, Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Başkanlığı temsil etmek.

4) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.

5) Başbakanlık ile diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:

1) Başkanlıkla ilgili olarak iç ve dış basında yer alan haber, yorum ve yayınları takip etmek, ilgilileri zamanında haberdar etmek ve gerekli açıklamaların yapılması ile ilgili işleri yürütmek.

2) Başkanlığın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, mesaj, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde ulaştırmak, Başkanlığın basın kuruluşları ile ilişkilerini ve basın toplantılarını düzenlemek.

3) Başkanlığın halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve Başkanlığa gönderilen her türlü ihbar, şikayet, öneri ve istekleri değerlendirerek gereği için ilgili birimlere göndermek.

4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

Başkanlık; görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda çalışmalarda bulunmak, araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek ve uygulamak üzere bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yurt içinden ve yurt dışından konu ile ilgili uzmanların katılımı ile sürekli ve geçici şûra, kurul ve çalışma grupları oluşturabilir, danışma ve ihtisas komisyonları kurabilir. Ayrıca, Başkanlık teşkilatında; gerektiğinde sürekli veya geçici özel ihtisas komisyonları ile inceleme, araştırma ve çalışma grupları oluşturulabilir.

Başkanlığın görev alanına giren konularda Başkana danışmanlık yapmak üzere merkez teşkilatında onbeş Başkanlık Müşaviri ile Başkanın resmî ve özel yazışmalarını, her türlü protokol ve törenlerini düzenlemek ve yürütmek üzere bir Özel Kalem Müdürü atanabilir.?

MADDE 7- 633 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?Taşra teşkilatı:

MADDE 8- Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.

İl ve ilçe müftüleri, bu Kanunla Başkanlığa verilen görevleri yürütmek ve denetlemekle görevlidir. İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilir.

Müftülük kursu ve stajına ilişkin usul ve esaslar ile dinî yüksek ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri, Kur?an kursları ile yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 8- 633 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Personelin nitelikleri:

MADDE 9- Başkanlık personelinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartlar yanında; Başkan, Başkan vekili, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, il ve ilçe müftüsü, Başkanlık vaizi ve vaizlerin en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olması gerekir.

Strateji Geliştirme Başkanı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile daire başkanları için hizmetin gerektirdiği dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olma şartı aranır.

Din Hizmetleri Sınıfına ilk defa atanacak personelin sınav usul ve esasları, Başkanlık personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunda yer almayan diğer nitelikleri ile atanmalarında dinî öğrenim şartı arananlara ilişkin ortak nitelikler yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 9- 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Atama:

MADDE 10- Başkan vekilleri, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı müşterek kararla, daire başkanı, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, iç denetçi ve dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan diğer personelin atamaları Başkan tarafından yapılır.

Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden Başkanlık personeli, aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görev yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanırlar.

Görev süresi sona eren Başkan Vekili, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve Üyeleri kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.

İl müftüleri ile dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olan daire başkanları Başkanlık vaizi kadrolarına atanabilir ve Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde görevlendirilebilirler. 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara atananlar hakkında uygulanan hükümler, Başkanlık vaizi kadrosuna atananlar hakkında da aynen uygulanır.?

MADDE 10- 633 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?Diyanet işleri uzmanları ve müfettişler:

MADDE 11- Başkanlık, merkez teşkilatında, bu Kanunda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde Diyanet işleri uzmanı ve Diyanet işleri uzman yardımcısı istihdam eder. Diyanet işleri uzman yardımcısı olarak atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim görmüş olmak.

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını, yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar için otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

Diyanet işleri uzman yardımcılığı sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.

Diyanet işleri uzman yardımcısı kadrolarına yüzde on oranında, dinî yüksek öğrenim dışındaki dallardan uzman yardımcısı atanabilir.

Diyanet işleri uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak, herhangi bir yabancı dilden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belgeye veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar Diyanet İşleri Uzmanı unvanını kazanırlar. Bunlar Başkanlığın hizmet alanlarına göre ihtisasa yönlendirilir ve ihtiyaca göre merkez birimlerinde görevlendirilir.

Diyanet işleri uzmanlığı mesleki yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, Diyanet işleri uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Diyanet işleri uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Diyanet işleri uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Başkanlık, rehberlik ve denetim hizmetlerini yürütmek üzere müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam eder. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim görmüş olmak.

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

Müfettiş yardımcılığı sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.

Müfettiş yardımcısı kadrolarına yüzde yirmi oranında, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarından müfettiş yardımcısı atanabilir.

Müfettiş yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar müfettiş unvanını kazanırlar. Müfettişlik mesleki yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Müfettiş ve başmüfettiş toplam kadro sayısının yüzde onunu aşmamak üzere, Başkanlıkta üç yıl genel müdürlük yapmış olanlar başmüfettişliğe, üç yıl daire başkanlığı yapanlar ile altı yıl il müftülüğü yapmış olanlar müfettişliğe atanabilir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılığı sınavları ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 11- 633 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?Vaizler, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur?an kursu öğreticileri, eğitim görevlileri:

MADDE 12- Vaizler, cami ve mescitler ile diğer mekanlarda her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dinî konularda bilgilendirmek, Başkanlığın hizmet alanlarında irşat, rehberlik, inceleme, araştırma ve gözetim işlerini yapmakla görevlidir. Vaizlik mesleği, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılır. Vaizlik mesleğinde yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler ve sicil puanları ile Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınır.

İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar, cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir. İmam-hatiplik mesleği; adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip; müezzin-kayyımlık mesleği ise müezzin-kayyım ve başmüezzin kariyer basamaklarına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak atanır. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler ve sicil puanları ile Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınır.

Kur?an kursu öğreticisi, Kur?an kurslarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Kur?an kursu öğreticiliği; adaylık döneminden sonra Kur?an kursu öğreticisi, Kur?an kursu uzman öğreticisi ve Kur?an kursu başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılır. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler ve sicil puanları ile Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınır.

Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi eğitim görevlisi, bu merkezlerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Eğitim görevlisi, dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olup ihtisas kursunu bitirmiş veya doktora yapmış olanlar arasından atanır.

Uzman vaiz, başvaiz, uzman imam-hatip, başimam-hatip, başmüezzin, Kur?an kursu uzman öğreticisi ve Kur?an kursu başöğreticisi kadrolarına atanmaya ilişkin hususlar ve bunlar ile vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur?an kursu öğreticilerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 12- 633 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi:

MADDE 13- Hac ve umre ibadetlerinin usulüne uygun bir şekilde sağlık ve güvenlik şartları içinde ifası amacıyla Başkanlıkça hac ve umre seferleri düzenlenir. Her türlü denetim ve gözetim yetkisi Başkanlıkta olmak üzere (A) grubu seyahat acentelerine hac kontenjanı verilebilir; gerektiğinde onlardan hizmet satın alınabilir. Başkanlıkça düzenlenen hac ve umre seferlerinde 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinde sözü edilen işletme belgesi aranmaz.

Başkanlık, gerektiğinde hac ve umre hizmetlerinin alım-satım, ulaşım, muhasebe ve mali işlemlerinin bedeli mukabilinde yürütülmesinde Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği yapar. Başkanlığın denetiminde anılan Vakıfça açılan Hac ve Umre Hesabından hac ve umre hizmetleri, Başkanlığın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ile dinî nitelikli diğer hizmet ve faaliyetler için gereken harcamalar yapılır.

Hac ve umre ibadetlerinin ifası amacıyla münhasıran Başkanlıkça yapılan faaliyetler Kurumlar Vergisinden muaftır. Bu faaliyetler nedeniyle yapılan işlemler harçlardan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu paralar kamu kaynağı ve kamu geliri olarak değerlendirilmez.

Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, Hac ve Umre Hesabının oluşturulması, bu hesapta yer alan tutarların harcanması, hac ve umre dönemlerinde hac ve umre faaliyetleri için yurt içinde görevlendirilen Başkanlık personeline mesai saatleri dışında yaptırılacak ilave çalışma ücreti ve sınav hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.?

MADDE 13- 633 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi:

MADDE 14- Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, yirmi milyon Türk Lirasıdır. Bu miktarı yirmi katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mevcut olan sermayenin tamamı ile sermayenin işletilmesinden elde edilen kârlar, mevcut sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan kârlar, izleyen mali yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

Döner sermayenin gelirleri; her türlü mal ve hizmet satış gelirleri, sınav hizmeti gelirleri, bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden oluşur. Elde edilen gelirler döner sermayenin yürüteceği faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanmasında ve yönetmelikte belirtilecek diğer faaliyet alanlarında kullanılır.

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. Şartlı bağışlar şart kılınan yere harcanır.

Döner Sermaye İşletmesi, Başkanlık yayınlarının satış yerleri ile ilgili hizmetleri yürütür, kitapevleri açabilir, yayın hizmetleri ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilir.

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.?

MADDE 14- 633 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?Yöneticilerin sorumlulukları, yetki devri ve idari düzenleme yetkisi:

MADDE 15- Başkanlık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Başkan ve diğer üst düzey yöneticiler sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Başkanlık görev alanına giren hususlarda, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelerle düzenleme yapmaya yetkilidir.?

MADDE 15- 633 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Görevlendirme:

MADDE 16- Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda olmak üzere, diğer kamu idarelerinde çalışan memurlardan, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile geçici olarak Başkanlıkta görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından ücretli izinli sayılır ve asıl kadrosu ile ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu şekilde yapılacak görevlendirmeler en fazla bir yıl süre ile yapılır. ?

MADDE 16- 633 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği:

MADDE 17- Başkanlık gerektiğinde, senedindeki hükümler çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapar. Anılan Vakıf 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamı dışındadır.?

MADDE 17- 633 sayılı Kanunun 18/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ?uzmanlık, müdürlük? ibaresi ?Diyanet İşleri Uzmanlığı? olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Başkanlık yurt dışı teşkilatı, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre kurulan müşavirlik ve ataşeliklerden oluşur.?

?Yurt dışı sürekli görevlere atanabilmek için, yurt dışı din hizmetlerinin gerektirdiği mesleki ehliyet sınavı yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak; yurt dışı temsil ve yeterlilik sınavı ise mülakat şeklinde yapılır. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Genel Müdür, daire başkanı, il müftüsü ile İlahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenir. Başkan vekilleri ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanının yurt dışı sürekli görevlere atanmasında herhangi bir şart aranmaz. Sınav Kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan vekili başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve genel müdürler arasından belirlenen dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur.?

?İlk ve orta öğrenimlerini ilgili ülkede tamamlayıp Türkiye?de lisans düzeyinde yüksek din öğrenimini veya Avrupa ülkelerinde buna denk bir İslam ilahiyatı bölümünü başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturum izni bulunanlar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca mahallinde sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının %80?ini geçmemek üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev yerleri ve süreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.?

?Türkçe?nin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere yapılacak atamalarda hangi dil ve lehçelerin aranacağı ve yurt dışı teşkilatına yapılacak atamalarla ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.?

MADDE 18- 633 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Aday Tespit Kurulu:

MADDE 20- Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacaklardan yirmi dört adayı tespit etmekle görevli Aday Tespit Kurulu, Diyanet İşleri Başkanının başkanlığında, Başkan vekilleri, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdürler, birim başkanları, il müftüleri, dinî yüksek ihtisas merkezi müdürleri, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü, ilahiyat fakültelerinin öğretim üyeleri arasından kendi akademik kurullarınca seçecekleri ikişer temsilci, her bir eğitim merkezinin eğitim görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, her coğrafi bölgedeki ilçe müftülerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer temsilci ve her coğrafi bölgedeki başvaizler ile başimam-hatiplerin kendi aralarından seçecekleri ikişer temsilciden oluşur.?

MADDE 19- 633 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan ?başkan yardımcısı? ibaresi ?Başkan Vekili?, ?mushafları inceleme kurulu başkanı? ibaresi ?Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı?, ?teftiş kurulu başkanı? ibaresi ?Rehberlik ve Denetim Başkanı?, ?din işleri yüksek kurulu uzmanı,? ibaresi ?Diyanet İşleri Uzmanı ve Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı? olarak değiştirilmiş, ?bilgisayar çözümleyicisi? ibaresinden sonra gelmek üzere ?, ?Genel Müdür, Başkanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Mimar, Mühendis, Astronom? ibaresi eklenmiş ve ?şube müdürü,? ibaresi metinden çıkarılmış, maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Sözleşmeli olarak Başkanlıkta çalışan personele, bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda aylık sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, Başkanlıkta eğitim görevlisi ve Kur?an kursu öğreticisi kadrosunda bulunup, fiilen eğitim görevliliği ve öğreticilik yapanlara da aynı esas ve usullere göre ödenir.?

?2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre, Başkan vekili ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca ödenen ücrete ilaveten ve söz konusu maddenin son fıkrasında öngörülen sınırlamaya tabi olmaksızın, her ay 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.?

MADDE 20- 633 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?Yargılama usulü:

MADDE 21- Başkanlık teşkilatının her kademesinde din hizmetlerini yürüten personel, görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda Türk Ceza Kanunu uygulaması bakımından kamu görevlisi sayılır ve bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.?

MADDE 21- 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçiş hükümleri:

GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Başkan ve Başkan yardımcıları, 3 üncü ve 4 üncü maddelere göre Başkan ve Başkan vekilleri atanıncaya veya görevlendirilinceye kadar göreve devam eder.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte atanmış bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyelerinin görev süresi, atanmış oldukları tarihten itibaren 5 inci maddede belirlenen sürenin bitiminde sona erer.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlık merkez teşkilatında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Şube Müdürü kadrosunda bulunanlar ile daha önce bu kadrolarda bulunmuş olanlardan halen Başkanlık teşkilatında görev yapanlar, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen yabancı dil belgesine sahip olma şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa yapılacak ve usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek Diyanet İşleri Uzmanlığı mesleki yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir. Yapılacak mesleki yeterlik sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, Diyanet İşleri Uzmanı kadro sayısının yüzde onbeşini geçmemek üzere başarı sırasına göre Diyanet İşleri Uzmanı kadrosuna atanır. Boşalan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve merkez teşkilatındaki Şube Müdürü kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı ve Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi kadrosunda bulunanlar, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi olarak atanmış sayılır. Bunların görev süresi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olup murakıp kadrosunda bulunanlar üç yıl içinde en fazla iki defa yapılacak, usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek vaizlik sınavına katılma hakkına sahiptir. Sınavda başarılı olanlar vaiz kadrosuna atanır. Boşalan murakıp kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlık eğitim merkezlerinde öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleri ile aynı derecedeki eğitim görevlisi kadrosuna atanmış sayılır.

Kadro karşılığı sözleşmeli statüde bulunanlardan bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personelin yeni bir kadroya atanıncaya kadar sözleşmeleri devam eder ve bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş kadrolara en geç altı ay içinde atanır. Atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Atandıkları yeni kadrolarına bağlı olarak alacakları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarından az olması halinde, aradaki fark bu kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan diğer personel, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş kadrolara en geç altı ay içinde atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ile şube müdürü kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde çalışanların sözleşmeleri, sözleşme süresi sonuna kadar devam eder. Sözleşmelerinin sona erdiği tarihten sonra kadrosuna bağlı olarak alacakları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, sözleşmelerinin sona erdiği en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarından az olması halinde, aradaki fark bu kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu Kanuna göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar Başkanlığın değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevleri, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.?

MADDE 22- a) 633 sayılı Kanunun bölüm başlıkları, alt başlıkları, 18 inci, 19 uncu, 26 ila 29 uncu, 31 inci, 32 nci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

1) 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine ?Vakıf Uzman Yardımcıları? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları? ibaresi ve aynı bentteki ?Vakıf Uzmanlığına? ibaresinden sonra gelmek üzere, ?Diyanet İşleri Uzmanlığına,? ibaresi eklenmiştir.

2) 152 nci maddesinin ?II- Tazminatlar? bölümünün;

(a) ?A- Özel Hizmet Tazminatı? bendinin, (i) alt bendine ?Vakıf Uzmanları? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Diyanet İşleri Uzmanları,? ibaresi,

(b) ?C- Din Hizmetleri Tazminatı? bendinin (a) ve (b) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, anılan bende aşağıdaki (d) alt bendi,

eklenmiştir.

?a) İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup ?Vaiz? kadrosuna atananlar için %175?ine,?

?b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için %95?ine,

2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için %93?üne,

3. Diğerleri için %89?una,?

?d) (a) ve (b) alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca; Başvaiz, Başimam-Hatip, Kur?an Kursu Başöğreticisi kadrolarına atananlara %40?ına, Uzman Vaiz, Uzman İmam-Hatip, Kur?an Kursu Uzman Öğreticisi ve Başmüezzinlik kadrolarına atananlara %20?sine,?

3) Ekli (I) Sayılı Ek Göstergeler Cetvelinin;

(a) ?I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı? bölümünün (c) bendinde yer alan ?Diyanet İşleri Başkanı,? ibaresi bu bentten çıkarılarak aynı bölümün (a) bendine ?Başbakanlık Müsteşarı? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Diyanet İşleri Başkanı? ibaresi, aynı bölümün (f) bendinde yer alan ?Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı,? ibaresi bu bentten çıkarılarak aynı bölümün (d) bendine ?Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Diyanet İşleri Başkan Vekilleri, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı? ibaresi, aynı bölümün (f) bendine ?Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi,? ibaresi, aynı bölümün (d) bendine ?Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı? ibaresi, aynı bölümün (h) bendine ?Vakıf Uzmanları,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Diyanet İşleri Uzmanları,? ibaresi eklenmiştir.

(b) ?VI-Din Hizmetleri Sınıfı? bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan,

a) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları

1 3000

2 2200

3 1600

4 1100

5 900

6 800

7 500

8 450

b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yüksek öğrenim mezunları

1 2200

2 1600

3 1100

4 800

c) Diğerleri

1 1500

2 1100

3 800

4 650?

4) Ekli (II) Sayılı Ek Göstergeler Cetvelinin;

?2- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında? bölümünde yer alan ?Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)? ibaresi, aynı cetvelin ?5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında? bölümünde yer alan ?İl Müftüsü? ibaresi çıkarılmış ve ?2- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında? bölümüne ?Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı, İl Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi? ibaresi, aynı Cetvelin ?5- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kuruluşlarında? bölümüne ?Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür? ibaresinden sonra gelmek üzere, ?Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü,? ibaresi eklenmiştir.

5) Ekli (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin;

(a) 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?2 - a) Diyanet İşleri Başkanı 13.000

b) Müsteşar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri 10.000?

(b) 5 inci sırasının (f) bendine ?İl Emniyet Müdürleri? ibaresinden sonra gelmek üzere ?İl Müftüleri? ibaresi,

(c) 9 uncu sırasının (a) bendine ?İl Emniyet Müdürleri? ibaresinden sonra gelmek üzere ?İl Müftüleri?, (b) bendine ?İl Emniyet Müdürleri? ibaresinden sonra gelmek üzere ?İl Müftüleri? ibaresi eklenmiş,

(ç) 7 nci sırasında yer alan ?ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları? ibaresi ?, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü? olarak değiştirilmiştir.

6) 59 uncu maddesinde yer alan ?Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri? ibaresi eklenmiştir.

c) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun (1) sayılı Cetvelinde yer alan ?Yüksek Din Kurulu Üyeleri? ibaresi, ?Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri? olarak değiştirilmiştir.

ç) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir:

?(g) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı (67) altmış yedi yaşını doldurdukları tarihtir.?

d) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına ?Polis Radyosuna? ibaresinden sonra gelmek üzere ?, kanunla belirlenen görev alanında radyo ve televizyon yayını yapacak olan Diyanet İşleri Başkanlığına? ibaresi eklenmiştir.

e) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Diyanet İşleri Başkanlığına ait cetvelden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetveldeki Diyanet İşleri Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 23- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

31 Aralık 2009 15:46

hafız_ımam
Şube Müdürü

bence teskılat yasasında bızlere bısey yok ama gızlenen bazı seyler var gıbı duyumlar alıyoz alevılerın cem evlerı gıbı yerlerın ıbadet hane sayılması gıbı seyler duyoz ama ne kadar dogru hep bırlıkte gorecegız

31 Aralık 2009 17:34

manhafız
Şube Müdürü

arkadaşlar sözleşmeliye vekillere kadro verilmesi eşkilat yaasında geçmez

bununla ilgili kanun teklifi verilmesi gerekiyor

o zaman kabul edilirse olur

31 Aralık 2009 18:27

mustafa_kaya_vekil_i
Şube Müdürü

arkadaşlar bu teşkilat yasasını eksik vermişler çünki hazırlanıp hükümete sunulan ve hükümetin düzenlemesini yaptığı teşkilat yasası 47 maddeden oluşmaktadır vede kanunlaşacak bu yasada 47 maddeden oluşmaktadır.yani bu metin doğru fakat 25 maddesi eksik bir tasarı buda demek oluyorki 25 süpriz madde saklanıyor açıklanış mecliste olacak inşallah,umutsuzluğa yer yok bizde,bu maddeler merkezi yönetimle alakalı maddeleri içeriyor.onun için bizi ilgilendiren maddeler geride arkadaşlar,bu maddeler çok süprizlere açık bence.saygılar.

31 Aralık 2009 18:32

mustafa_kaya_vekil_i
Şube Müdürü

birde arkadaşlar delil olarak işte düzenlemeden önce hükümete verilen ve sendikalarca hazırlanan 47 maddelik tasarı burda sorarım şimdi size geri kaln 25 madde nerede.

http://www.diyanet-sen.org.tr/images/articles/editor/taslak.pdf

bu düzenlemeden önceki yasa tasarı metni,sizce bu işte bir iş yokmu.

31 Aralık 2009 19:59

mustafa_kaya_vekil_i
Şube Müdürü

bir başlık daha gitti vekillerle ilgili hayırlı olsun.

03 Ocak 2010 17:45

emin58
Memur

valla 9 uncu ay toplantıda bize söylediler teşkilat yasası kabul edilirse vekillere kadro sağlanacagı hakkında ama bu teşkilat yasası hakkında kimse bi şeyler yazmıyoki

11 Ocak 2010 16:20

2050
Daire Başkanı

ne kadrosu arkadaşlar kadro bu kadar kolaymı ya çalışın kpss hak edin adam 40 girsin merkeze yerleşsin şimdide havadan kadro biz ne halle girdik kadroya halen daah çekiyoruz daglarda adam vekil merkezde sözleşme merkede birde kadro ok ne ala çalışmadan kadroo

11 Ocak 2010 16:39

52yoldan
Aday Memur

daah çekiyoruz daglarda adam vekil merkezde sözleşme merkede birde kadro ok ne ala çalışmadan kadroo(2050 den alıntıdır)

Kardeş no panik,panik yok heyecanda yok önce bir sakin ol yazılarını sakin dille az...

olacaksa senin ağzınla olmaz,olmayacaksa sen istemediğin için de olmazzzz...

11 Ocak 2010 16:47

mustafa_kaya_vekil_i
Şube Müdürü

sen canını sıkma güzel kardeşim bakanlar görüşmüşler,sırf senin hatrın kırılmasın diye kadro vermekten vazgeçmişler,vekillerde kadroyu unutsun artık,kpss ye çalışsınlar,sözleşmeli alımlar geliyor,arkadaşlar verdirmek için çalışıyolar,saygılar.

12 Ocak 2010 15:40

imam.67-
Aday Memur

slm vekil arkadaşlar. bende vekilim 5yıldır vekil olarak çalışıyorum inş bu sefer olacak. ama görüyorumki bizi çekemeyenler var onları ALLAH.A havale ediyorum. kim vekiller hakkında ne düşünüyorsa RABBİM ONLARA İKİ katını versin inş. sözleşmeli arkadaşlar nedir derdiniz neden kıskançsınız. rabbim sizin gibi kıskanç insanları bildiği gibi yapsın.AMİN

12 Ocak 2010 17:24

e.hoca
Memur

slm arkasaşlar. ben 6 yıldır kkö olarak çalışıyorum.ilk önce fahri daha sonra 4/c li ve en sonunda da 4/b oldum.4 yıllık fakülte mezunuyum.kpps puanım da 78'5 .ama malesef kadrolu olamadım.lakin umudumu korumak istiyorum.siz arkadaşlar fahrisi ' vekil i'4/c lisi' 4/b lisi birbirinizle uğraşacağınıza birlik olup güçlü bir sesin ortaya çıkması lazım ki birşeyler gerçekleşsin.bakın sağlığa' bakın meb e millet birbirine nasıl destek oluyor.birbirimizle uğraşarak hiçbirşey elde edemeyiz.şu an bu kurumda bulunan biri olarak diyorum ki;ben bir hak kazanırsam 4/c li de kazanacak fahrisi de vekili de kazanacak.vekil birşey kazanırsa fahrisi 4/c lisi 4/b lisi de kazanacak.istiyorum ki hak eden her arkadaş karoya alınsın.vekili fahrisi 4/c li 4/b li kadrolu ayrımı olmasın.herkesin bir derdi var. kendince haklı olabilir lakin bunu birbirimize çelme atarak değil birbirimize arka çıkarak destek olarak sona erdirebiliriz. hadi arkadaşlar şimdi birlik zamanı var gücümüzle şu çıkacak olan teşkilat yasasından birşeyler elde edebilmek için;tlfn fax ve e mail lere aralıksız devam......

12 Ocak 2010 20:05

mustafa_kaya_vekil_i
Şube Müdürü

SENİ GÖNÜLDEN ALKIŞLIYORUM HOCAM,NE GÜZEL KONUŞTUN,AĞZINA YÜREĞİNE SAĞLIK,DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞAN HER PERSONELİN DAVRANIŞLARINI,HAREKETLERİNİ ANLATTIN RESMEN,SİZİ TEBRİK EDİYRUM HOCAM,SİZE HEP DESTEK,TAM DESTEK VERİYORUM HOCAM,ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN.

12 Ocak 2010 23:55

emy_yme
Aday Memur

e.hocam...

teşekkürler çok önemli bir konuyu güzel bir şekilde ifade etteğiniz için ve olmamız gerektiği ve yapmamız gerektği şekilde anlattınız teşekkürler..tam destek hep destek sonuna kadar destek hocam

biz vekil imam hatipler olarak ayrı gayrı olmadan bizleri güzel bir şekilde ifade ettiğimiz icin sayın hocam sen ben davası olmadan birimiz hepimiz hepimiz birimiz anlayışını benimseyerek inşallh başaracağız hep beraber....

melam yardımcımız olsun,hep beraber çalışarak ve ne yapmamız gerekirse aramızda görev dağılımı yaparak....

SAYGILARIMLA

13 Ocak 2010 12:04

imam.67-
Aday Memur

e.hocan ne güzel izah etmişsin ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN umarım bazı arkdaşlarım sizin bu söylediklernizden bi ders alır. kıskançlığı ve haset etmeyi bırakırda çalışmalarımzı hep beraber sözleşmesiyle fahrisiyle vekiliyle el ele vererek yaparız saygılrımla.

13 Ocak 2010 13:37

e.hoca
Memur

arkadaşlar.... şu an hazırlanmakta olan teşkilat yasası bizler için bir fırsattır.bunu iyi analiz edip iyi yorumlamalıyız ki çıkacak yasa hepimize faydalı olabilsin.herkes sorunlarını kısa ve öz bir şekidle fax e'mail ve telefonla ulaşabileceğimiz her yere ve herkese bildirsin.ne kadar çok çaba gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum.bir arpa boyu hepimizin durumunda bir iyileştirme olsa buda bir kazançtır lakin bizler bundan daha fazlasını istiyoruz.çünkü bizim bunu hakettiğimizi düşünüyorum.meb'de sağlık ta v.b. kurumlarda hem alımlar daha fazla hem de özlük hakları daha iyi.bizler de aynı hakları istiyoruz.bizler de dirsek çürütüp mürekkep yaladık.emekse emek' bilgi ise bilgi' belge ise belge'görev yapmamız için ne gerekli ise aranan hepsi mevcut.o zaman geriye ne kalıyor.bizlerin gerektiği yerlerde KADROLU bir şekilde istihdam edilmesi...bu bizlere bir lütuf değil.... Arkadaşlar bu bizim HAKKIMIZ.GÖREVE HAİZ OLAN HERKESE KADRO İSTİYORUZ.aynı görevi yapıp aynı işi yaptırıp kimi fahri kimi 4/c kimi 4/b kimi kadrolu..... dünyanın hiçbir yerinde böyle birşey yok.aynı kurumda çalışıp aynı işi yapıp 4 ayrı pozisyonda çalışan.adalet istiyoruz.eşitlik istiyoruz.biz din görevlileri 2.ci sınıf öğreticiler değiliz.bizler de 1.ci sınıf ÖĞRETMENLERİZ .... tıpkı meb çalışan öğretmenler gibi.sırf bizlere (ÖĞRETİCİ)ünvanı verilip ÖĞRETMEN ünvanının verilmemesinden dolayı ne kadar çok hak mahrumiyetimizin olduğunu bilenimiz var mı?....bizler din görevlileri olarak bu toplumun çimentosuyuz.bizlerin sosyal ve özlük hakları iyileştirilsin istiyoruz. o nun için şimdi daha yüksek bir sesle haykırma ZAMANI gelmiştir.yeni oluşturulan teşkilat yasasında bize ait olan HAKLARIMIZI istiyoruz.ulaşabileceğiniz her kişi kurum ve kuruluşlara aralıksız olarak fax e'mail ve telefon açmaya DEVAAAMM....... ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.......

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?