Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Ocak 2010 16:15   


aylık çalışma saati

arkadaşlar yeni atandım lisans ebeyim kaç saat aylık rutin çalışıyoruz acaba

02 Ocak 2010 17:00

tıbb.sek29
Kapalı

elif kızma ama çok acayip sorular soruyorsun heeee :@ iş bulmuşsun saatini soruyosun :S

02 Ocak 2010 18:41

TIBS.BECAYİŞ
Şef

arkadaşım günlük 8 saat haftada 40 saat toplam 160 saat yapar.

02 Ocak 2010 19:13

DELİ SİNAN
Kapalı

beli olmaz arkadasım bazı 40 bazı 45 bazı 48

mesela 112 daha az

03 Ocak 2010 02:28

ebeelif
Memur

cevap verme o zaman::::::::::(

03 Ocak 2010 12:42

bas.ket.çi
Daire Başkanı

mesai sabah 8 akşam 4...bu hastane yönetiminin insiyatifi.normali 8 - 5 ..yani günlük 9 saat.hastaneler için öğlen arası diye bir durum yoktur.

03 Ocak 2010 13:43

cst_Ardahan
Memur

sözleşmenizdede şöle bir madde varki unutmayın hçalıştıgınız kurum sizi istediği saat çalıştırabilir ve bu fazla çalışma saatinde ücret ödemez diye haberiniz olsun...

03 Ocak 2010 19:54

devecel_01
Memur

olurmu yaa fazla çalıştığının ücretini alıyorsun düşük ama alındığını net biliyorum

04 Ocak 2010 09:01

cst_Ardahan
Memur

devecel sözleşmeyi oku istersen kaçıncı madde hatırlamıyorum ama öle yazıyor eve gidince bakar sana kaçıncı madde oldugunu yazarım

04 Ocak 2010 09:14

apose
Memur

----------elif kızma ama çok acayip sorular soruyorsun heeee :@ iş bulmuşsun saatini soruyosun :S

tıbb.sek29----- NİCKLİ ARKADASIM

SORACAK TABİ BURASI 4 B LİLERİN SORUNLARININ PAYLAŞILDIĞI ALAN, İŞ BULDUM DİYE KÖLE GİBİ ÇALIŞYIRILACAK HALİMİZ YOOK.

ÜSTELİK ATANAMADIYSAN LÜTFEN BURAYI KARIŞTIRMA, KPSS SAĞLIK FORUMUNDA YAZIŞ...

04 Ocak 2010 09:31

cst_Ardahan
Memur

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Sağlık Bakanlığı adına hareket eden .................................................................

ile ................................................ unvanlı pozisyonda istihdam

edilecek ............................................................ arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi

yapılmıştır.

Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, ....................................................................., "personel"

deyimi ................................................. isimli sözleşmeli personeli tanımlamaktadır.

Madde 1- Personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler

çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı, mesleki ve etik kurallar ile

ilkelere uymayı ve hasta haklarına saygı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Personel, hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali Devlet

memuruna emrettiği ödevleri yerine getirmek, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar ile yasaklarına ve

amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.

Madde 2- Personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun

izni olmadan açıklayamaz. Personel, sözleşmesi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma ait araç,

gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

Madde 3- Personelin çalışma saat ve süreleri, emsali Devlet memurları için belirlenen

çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ayrıca personel nöbet tutmakla yükümlüdür. Belirli bir sürede

bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve

resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret

ödenmez.

Madde 4- Personele, sözleşme süresince yapacağı hizmetine karşılık ilgili Kurumun döner

sermaye gelirinden karşılanmak üzere her ay brüt (................................) YTL ücret ödenir.

Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 506 sayılı

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son

verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

Ayrıca personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet

yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner

sermayeden ilgili mevzuat dahilinde ek ödeme yapılabilir.

Madde 5- Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 6- Personel, sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Madde 7- Personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa

tabidir.

Madde 8- Personelin izin hakları;

a) Yıllık İzin : 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde sayılan

kurumlarda ve sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek sureti ile geçen hizmet süresi 1 yıldan 10

yıla kadar olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izinler sözleşme

yılı içerisinde kullandırılır.

b) Hastalık İzni : Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek

üzere ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca ödenen geçici iş

göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür.

1

c) Mazeret İzni : Personele isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin

veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde

ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

d) Doğum İzni : Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz

hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi

sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta

öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın

personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli

kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

e) Süt İzni :Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde

toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Madde 9- Sözleşmenin Feshi:

a) Personelin, bu sözleşmeye veya 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?a aykırı davranışı tespit

edildiğinde, bu durumu Kurumca personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden

geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

b) Personelin, sözleşme akdetme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan

anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.

c) Personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona

erer.

d) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman

feshedebilir.

e) Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının

ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya

kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil veya

hallerin üç defa, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya hallerin iki defa,

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği, yapılacak

disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmesi feshedilir.

Madde 10- İlgili herhangi bir sebeple, sözleşme yaptığı Kurum dışında görev yapma

talebinde bulunamaz.

Kurumun döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının

ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde, personel, vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla

aynı il içinde ihtiyacı bulunan ve döner sermaye geliri uygun olan başka bir Kurumda yeni sözleşme

yapılarak çalıştırılabilir. Ancak bunun için, yeni sözleşme yapılacak Kurumun vizeli boş

pozisyonunun olması, çalıştığı Kurum amirinin gerekçeli teklifi, çalışacağı Kurum amirinin uygun

görüşü ve İl Sağlık Müdürünün onayı gerekmektedir.

Bu işlem gerçekleştirildikten sonra durum Bakanlığa bildirilir. Bu durumda personel, 24 saat

içerisinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır.

Personel ile yeni Kurumunda yapılacak sözleşme, eski sözleşmesinin devamı niteliğinde

kabul edilir.

Madde 11- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga Vergisi hariç)

Kurumca karşılanır.

2

Madde 12- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ............................... Mahkemelerince

çözümlenir.

Madde 13- İşbu sözleşme .................. tarihinden ................. tarihine kadar geçerlidir.

Madde 14- Bu sözleşme, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile 6/6/1978 tarihli ve

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan

mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Sözleşmeli Personel Kurum Yetkilisi

3

5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Kanununun

24 üncü maddesi uyarınca vize edilmiştir.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

3. maddeyi okuyunuz...

04 Ocak 2010 09:37

camel
Daire Başkanı

cst_Ardahan arkadaşım fazla çalıştırır ama ücretini ödemez demişssin o madde iptal oldu bu 1......

ben beldede sağlık ocağındayım yanımda birde ebe var hafta sonları ve resmi tatillerde günlük 3 saat nöbet tutuyordukkk.. 6-7 aydır boşuna tutmuşuz.. müd.. dilekçe verdimm böyle böyle tatillerde çalışıyorz (çalışmamızı sağlık oc şb söledi) ama ücret almıyoruz fazla mesai ücreti mi nöbet ücretimi vereceksiniz yoksa çalışılan saat kadar hafta içi izin mi vereceksiniz diye yazdım 3-4 gün sonra müd beni aradılar böle böle nöbet ücreti yok ama fazla mesai ücreti veriyoruz dediler şöle şöle bi form var bu formu aylık bildirdiğin formlarla bizim şb ye gönder,verelim dediler.. buda 2...

bende bu ay göndercem...

04 Ocak 2010 10:12

tıbb.sek29
Kapalı

apose arkadaşım ben bir an için o yazıyı yazdım fakat sonradan özrümü diledim kaldıki ben zaten çalışıyorum. yine kaldıki atanmak hiç de zor olmadı atanmak istediğim an atandım zaten istemek yeterli hemde kpss sağlık dediğin yere ihtiyaç duymadan ok

04 Ocak 2010 13:48

apose
Memur

TIIBB SEK 29 ARKADAŞIM VALLA İSTER İHTİYAC DUY, İSTER DUYMA ATANMAK İÇİN ORASIDA COOK FAYDALI BİR FORUM

GENEDE BÖYLE ŞEYLER SÖYLEMEYİN.

ÜSELİK ÇALIŞIYORSAN COK HASSAS OLMAN LAZIM

ÇALIŞMA SAATLERİ HAFTALIK 45 OLDUGUNU İDDİA EDENLER VAR HASTANEDE

TAMBİR NETLİK YO

04 Ocak 2010 14:51

baranbora
Memur

arkadaşlar hastane ne diyosa onu yapmak zorundasınız.biz 176 bazende 200 saat çalışıyoruz.üstelikte bedevaya.döner ve maaşa hiçbir artısı omuyor.

04 Ocak 2010 15:29

camel
Daire Başkanı

baranbora sen hakkını aradın mı öle saçma şey olur mu ya ücretini öder yada sana izin verir fazla çalışmanın karşılığı. izin verirsede senin dönerinden kesemez.. bu konuyu araştır derimm. en azından bağlı bulunduğun müd dilekçe yaz..

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;