Editörler : asaygincihan27
04 Ocak 2010 18:16   


Kadrolu öğretmenler 4/a'lı mıdır??

Kadrolu öğretmnler 4/a diye mi geçer...kime sorduysam kimse bilmiyor kadrolu öğretmenin sınıfını, sözleşmeliler şu deniyor ama...

geçen gün sgk'da adam bana kadrolular 4/a diye geçer dedi ama bunu sgk da bilip okulda bilmemeleri ilginç gldi doğrusu...

04 Ocak 2010 18:23

ayhi
Kapalı

iki kanunda da aynı maddede numarası ile yer aldığı için bunlar çok karıştılıyor

kadolu öğretmenler;

-devlet memurları kanuna göre 4/A'lı

-sosyal sigrotalar ve genel sağlık sigortası kanunuda ise 4/c'li

ilgili mevzuat:

*********************************************************************************

DEVLET MEMURLARI KANUNU

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html

İstihdam şekilleri:

Madde 4 ? (Değişik:30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

*********************************************************************************

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27054.html

İKİNCİ KISIM : SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM : SİGORTALILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

SİGORTALI SAYILANLAR

Madde 4 - (Değişik madde: 17/04/2008-5754 S.K./2.mad)

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

c) Kamu idarelerinde;

1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,

sigortalı sayılırlar.

04 Ocak 2010 18:31

enigma_okt
Memur

Hocam kadrolu öğretmenler 4/A diye geçer.

Gerekli ve ayrıntılı bilgi 657 sayılı devlet memurları kanunundadır. Dikkatli bakmak yeterlidir.

İstihdam şekilleri:

Madde 4 ? (Değişik:30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre

yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve

denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel: (1)

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi,

işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına

ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet

Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile

çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

C) Geçici personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine

dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve

işçi sayılmayan kimselerdir.

....

04 Ocak 2010 18:31

otto400
Memur

bn kadrolu öğretmenim sgk daki memur sn 4a lısn diyerek beni öyle kaydetti...yani orda 4c li olarak mı düzelttirmeliyim?

04 Ocak 2010 18:44

ayhi
Kapalı

memur hangi kanuna göre 4/A'lısınız dedi?

DEVLET MEMURLARI KANUNU mu?

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU mu?

04 Ocak 2010 18:52

otto400
Memur

sgk ya kayıt olurken 4/a lı olarak..

04 Ocak 2010 18:58

ayhi
Kapalı

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNA GÖRE "İŞÇİ-ESNAF-MEMUR" EMEKLİSİNİN ÇALIŞMASI

http://www.alomaliye.com/2008/cumhur_sinan_yeni_sosyal.htm

Sonuç:

SSK kapsamında (Yeni Kanun 4/a kapsamında olanlar) 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olacak işçiler yıllar sonra emekli olduklarında tekrar bir işte çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecektir. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamayacaklardır. 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan işçiler veya bu tarihten önce emekli olup halen sosyal güvenlik destekleme primine tabi çalışanlar için prim oranında artış dışında bir değişiklik olmamıştır. Sosyal güvenlik destekleme prim oranına kısa vadeli sigorta kolları prim oranı eklenmiştir. Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike derecesine göre % 1 ilâ % 6,5 prim oranları (bu primin tamamını işveren ödeyecektir) %30 oranına eklenecektir. %30 primin dört biri işçi tarafından (%7,5), dörtte üçü ise işveren tarafından (%22,5) ödenecektir. Örneğin; işin tehlike derecesi 4 ise ödenecek oran %34 olacaktır. Bu oranın dört biri işçi tarafından (%7,5), dörtte üçü ise işveren tarafından (% 22,5+4= 26,5) ödenecektir. Bu şekliyle işverenin prim yükü artacaktır.

Bağ-Kur kapsamında olanlar (Yeni Kanun 4/b kapsamında olanlar) eski veya yeni sigortalı olunmasına bakılmaksızın sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışacaklardır. Halen %10 olan prim oranı kademeli olarak %15?e çıkacaktır. Sosyal güvenlik destek prim oranı 2008 için %12,2011 yılı için ise %15?dir. Prim oranı %5 artırılmıştır.

Emekli Sandığı kapsamında olanlar (Yeni Kanun 4/c kapsamında olanlar) eski veya yeni sigortalı olunmasına bakılmaksızın sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışacaklardır. Sosyal güvenlik destek prim oranı 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olanlar ile aynıdır. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan bu sigortalılardan kısa vadeli sigorta kolları primi (yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike derecesine göre % 1 ilâ % 6,5 oranındaki prim) kesilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmeyecek ve toptan ödeme yapılmayacaktır.

Toplam 6 mesaj
 
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?