Editörler : Cüneyt Barışoglu
28 Mart 2006 00:28   


REFAKAT İZNİ?..

ARKADAŞLAR GEÇEN GÜN ARKADAŞIN ÇOCUĞU RAHATSIZLANDI VE BURADA TEDAVİ EDİLEMEDİĞİ İÇİN DR. TARAFINDAN ANNE-BABASI REFAKATİNDE ÇEVRE İLLERDEN BİRİSİNE SEVK EDİLDİ, BU ARADA ARKADAŞIN KENDİSİ DE EŞİDE POLİS MEMURU VE ÇOCUKLARI 5 YAŞINDA...

KURUM YANLIZCA BİRİNİZ GİDEBİLİR DEDİ...HER NE KADAR ÇOCUĞUN HASTANEDE YATACAĞINI İLAÇ V.S. GİBİ İHTİYAÇLARI OLDUĞUNDA, DIŞARIDAN ALINMASI GEREKEN İHTİYAÇLAR OLDUĞUNDA ÇOCUĞU HASTANEDEMİ BIRAKIP GİDECEĞİZ GİBİ SEBEBLERİ GÖSTERSEDE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ VE 20 GÜNLÜK SENELİK İZNİNE AYRILMAK ZORUNDA KALDI. BENİM SORMAK İSTEDİĞİM ŞU; "EŞLERİN İKİSİ DE ÇALIŞIYORSA, DOKTORDA ANNE BABA REFAKATİNDE SEVK YAZMIŞSA, İKİSİNİN DE REFAKATÇİ OLARAK GİTMESİ GEREKMEZMİ?BUNUN YÖNETMELİĞİ, KANUN MADDESİ FALAN YOKMU?" SAYGILAR...

21 Şubat 2007 19:41

lab.41
Aday Memur

13/02/2007 tarihinde oğlumu çalıştığım ilde bulunan devlet hastanesine ameliyat kararı ile yatırdım.

sevk kağıdında " babası refakatinde yatışı uygundur" ibareli doktor raporu bulunmakta.

ancak bugün personel şubece arandım ve babanın aynı ilde refakatçi olamayacağı haberini aldım.

peki baba aynı ilde refakatçi olamazmı

24 Şubat 2007 15:15

beyce16
Aday Memur

İdarenin uygulaması doğrudur.Yataklı tedavinin memurun görev mahalli içinde bulunan bir sağlık kuruluşunda yapılması sırasında hastaya refakat edilmesi halinde, refakat edilen günler o memurun senelik izninden düşülür. Ancak görev mahalli dışındaki bir sağlık kuruluşunda refakat edilmesi halinde ise o memur için mülki amirden refakat izin onayı alınır. Böylece memur bakmakla yükümlü olduğu hastasının tedavisi süresince izinli sayılır.Acil şifalar dileğiyle...

04 Haziran 2007 13:04

7s7e7v7e7n7
Memur

daha önce yayınlanmıştı.buradan bakabilirsiniz.

http://www.memurlar.net/haber/21629/

07 Haziran 2007 12:54

mehmetdemir4808
Aday Memur

geçmiş olsun kardeş benim bildiğim .refakat izninde doktor sevk e anne baba refakatında yazarsa ikisinede refekat izni verilir yalnız bir tanesi bakmakla yükümlü kimse baba veya anneden biri refekat için harcırah ve yol parası alır .diğer memur ise refekat izni alır sadece izinden yararlanır .senelik izin rapor kullanmasına gerek yok .eğer 4 ay hastanede refekat kalındı diyelim. buna ne senelik izin dayanır ne rapor dayanır.EGM .persanel daire başkanlığıy la irtibata geçin .gereğini yapsınlar.SAYGILAR.

07 Haziran 2007 13:02

mehmetdemir4808
Aday Memur

BU KARARDAN YOLA ÇIKIN SORU: Merhaba.Anne ve baba memurdur. Çocuklarının hasta sevk kağıdına "anne ve babanın refakatinde sevki uygundur" ibaresini doktor yazarsa (il dışına sevki için) anne ve baba izinli sayılır mı? Sayılırsa, bunun dayanağı nedir?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Tedavi Yardımı başlıklı 209'uncu maddesinde; "Devlet memurları ile herhangi şekilde bir sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımına müstehak çocuklarının, hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye resmi tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır" hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun210 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır." hüküm gereğince Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nde kimlerin yararlanacağı ve tedavinin usul ve esasları belirtilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin eşlik etme zorunluluğu başlıklı 27 inci maddesinde "Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle, ilgili kurumca ödenir. Hasta özel sağlık kurumunda tedavi edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura ve belge ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.

Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de, memurun bağlı olduğu kurumca, "Harcırah Kanunu" hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik verilir. Hasta bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı madde hükümleri uyarınca ödenir." denilmek suretiyle zorunlu hallerde hastaya refakat imkanı sağlanmıştır. Ancak fıkra metninde hastaya biri eşlik ettirilir denilmek suretiyle hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun sadece bir refakatçi için lüzum gösterebileceği ifade edilmiştir. Aynı fıkrada, eşlik eden kimseye verilecek yolluk ve gündelik konusunda da Harcırah Kanununa atıf yapılmıştır.

Bu itibarla, anne ve babanın her ikisinin memur olması halinde yukarıda belirten mevzuat uyarınca başka yerde tedavi maksadıyla anne veya babanın birsinin refakatçi olarak görevlendirilebileceği bu çerçevede harcırah kanunu çerçevesinde harcırah ödenebileceği değerlendirmektedir. Yani tedavi maksadıyla başka yere gönderilenlere refakat eden devlet memurları izinli değil görevli kabul edilmişlerdir.

Sayıştay Başkanlığının aşağıda belirtilen kararı da bu mahiyettedir.

Sayıştay 7.Dairesi 14.12.1998 tarihli ve 8346 sayılı Kararında; "6245 sayılı Harcırah Kanununun 20'nci maddesi hükmüne göre, 18'inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi resmî tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek olanlardan yalnızca birisi için harcırah verilmesi gerekeceğinden, anne-baba refakatinde İzmir ve Ankara'daki hastanelere sevk edilen çocuğa refakat eden anne-babadan her ikisine de harcırah ödenmesinin mümkün olmadığı hükmüne yer vermiştir.

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?