Editörler : Cüneyt Barışoglu
08 Ocak 2010 20:51   


Kadın Mirasta Neden Erkeğin Yarısı Kadar Alır ?

bu başlığım özellikle jewel gibi düşünenler içindir. yok kuranda kadına yarı pay verilmesi günümüz koşullarında geçerli değildir.moderne çağ farklı algılamalıdır.v.s v.s...kuranın hükümleri sabittir. kuranı çağa göre değil kendimizi veya çağımızı kurana göre değerlendirmeliyiz.başka başlıkta sabrımı deneyen beni bu başlığa getirmiştir.

Kadın mirasta neden erkeğe göre farklıdır.(yarı pay):

Nisa Sûresinin 11. ayeti tamamen miras taksimini anlatır. Baş kısmında ise, "Allah çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar tavsiye eder" buyurulur.

Böylece açık bir şekilde bu yanlış tashih edilmiş oldu. Ancak bu meseledeki İslamın inkılabını tam anlayamayan bazı kişiler, kadına erkeğin yarısı kadar pay verilmesini dillerine dolayıp bununla İslamın kadının hakkını korumadığı yorumuna saplanırlar.

Halbuki mesele hiç de öyle değildir. Mevzuya erkeğin ve kadının sosyal yapısı, ailedeki mes'uliyeti, mükellefiyeti ve psikolojik faktörleri açısından bakılsa Kur'an'ın bu hükmünün tam bir adalet ve hakkaniyet üzere olduğu görülecektir.

İslamın çizdiği hayat prensibine göre, kızın çalışıp kazanma mecburiyeti yoktur. O tüketici durumundadır. Bu, ona layık görülen bir şefkat ve merhametin neticesidir. Kız, baba evinde bulunduğu müddetçe ihtiyaçları babası ve onun yerindeki yakın erkek akrabaları tarafından karşılanır, gözetilir, himaye edilir. Evlendikten sonra da geçimi, nafakası ve ihtiyaçları kocasının üzerine geçer. Kadın, kendi malını, evin ihtiyaçları için harcamaya zorlanamaz.

Çünkü bir erkeğin özel mülkü olacağı gibi, kadının da pekala özel mülk edinme hakkı vardır. Ancak kadın gönül rızası ile, bir zorlama olmadan, isterse, ortaklaşa harcamada bulunabilir. Buna göre, kadının hiçbir şeyi yokmuş gibi bakılır; yeme, içme, giyim kuşam ve benzeri bütün ihtiyaçlarını görmek kocasının sorumluluğu altındadır. Hatta erkek evine bakmaktan vazgeçer, yahut cimri davranarak servetine göre bir harcamada bulunmazsa, kadının kocasını şikayet etme hakkı vardır. Gider, İslam hukuku çerçevesinde hakkını arar.

Diğer taraftan kadın evlenirken erkekten mehir alır, bölgenin adetine göre pek çok hediyeye sahip olur. Erkek devamlı surette harcarken, kadının malı artarak devam eder, çoğalır..

Erkek evlendikten sonra üzerine aile yükü binecek, kendisinin, çoluk çocuğunun, hatta anne-babası ve muhtaç oldukları takdirde dinen bakmakla mükellef olduğu akrabalarının nafakalarını karşılamak durumunda kalacaktır.

Buna göre biri erkek, diğeri kız iki kardeşten erkeğin aldığı üçte iki miras bu şekilde devamlı surette harcanıp azalırken, kız kardeşinin aldığı üçte bir miras hakkı artarak korunabilmektedir. Şimdi gerçek manada erkek kardeşin mi serveti çoktur, yoksa kız kardeşin mi? Erkeğe mi imtiyaz tanınmış, yoksa kadına mı?

Öyle ki, babasından kalan mirasla geçinemeyecek halde bulunan bekar veya dul kız kardeşe, erkek kardeşin yardım etme, zaruri ihtiyaçlarını karşılama mecburiyeti vardır.

Demek ki, İslam her iki cinsin mükellefiyetine ve ihtiyacına göre hakça bir taksimi uygun görmüş, hakkaniyet prensibini muhafaza etmiştir. Erkeğe iki, kadına bir ölçüsü, sadece bir emek sarf etmeden ele geçen miras hukukundadır. Emek sarf edilip kazanılan mala gelince; kadın ve erkek ticaret, tarım, sanayi ve benzeri hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın, ücretlerde eşit miktarda alırlar. Aynı şirkete ortak olan kadın-erkek hisselerine göre eşit miktarda kar nispetini hak ederler. Yani ne erkek fazla alır, ne de kadın eksik...

Bediüzzaman Said Nursi bu konunun açıklamasına "Muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına sülüs [üçte bir> verdiği için ayeti tenkit eder." Cümlesiyle başlar ve sosyal hayatta hükümlerin çoğunun eksere göre; olduğu tespitini yaparak şöyle der: "Ekseriyet itibariyle bir kadın kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise, ona [kendisine> yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye [aile ocağı kurmaya> mecbur olur. İşte bu surette bir kadın pederinden yarısını alsa, kocası noksaniyetini temin eder. Erkek, pederinden iki parça alsa, bir parçasını tezevvüç ettiği [evlendiği> kadının idaresine [geçimine> verecek; kız kardeşine müsavi gelir. İşte adalet-i Kur'aniye böyle iktiza eder. Böyle hükmetmiştir."

Meseleye psikolojik açıdan bakıldığı zaman da bu miras taksiminde tam bir hakkaniyet gözetildiği görülür. Şöyle ki, kız çocuğu evlenip çoluk çocuğa karışıp evi barkı ayrı olsa da yine anne-babasının ve erkek kardeşlerinin merhametine, şefkatine ve bir derece himayelerine muhtaçtır. Bundan dolayı akrabalık bağlarının zedelenmemesi için birbirlerine karşı olan sevgi ve muhabbette de bir eksiklik olmamalıdır.

Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi, "O zaife kız pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükm-ü Kur'an'a [Kur'an'ın hükmüne> göre o kız pederinden endişesiz bir şefkat görür."

Miras taksiminde kızın alacağı payı düşünen baba daha ölmeden önce ona olan şefkatinden bir eksilme olmaz ve kızına, " servetinin yarısının yabancıların ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk" nazarıyla bakmaz, o şefkate endişe ve hiddet karışmaz.

Erkek kardeş için de durum aynıdır. Kız, erkek kardeşinden bir hisse az almakla, yine Bediüzzaman'ın ifadesiyle "Kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himaye görür. Kardeşi ona, hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz"..(Sözler, s. 381.)

İşte daha bunlara benzer pek çok hikmetten dolayı İslam hukuku mirasta kadına erkeğe nispetle bir hisse eksik takdir etmiştir.

08 Ocak 2010 20:58

bakibeyce
Kapalı

yaaa minaremisin nesin, jevo gibilerini ciddiye alman pek önemsenecek bir durum değil. sen bildiğin varsa onu paylaş. yoksa daha profilinde cinsiyetini belli edemeyen ne olduğu belli olmayanları kaale alman senin değerini onaların yanına çekmesin.

08 Ocak 2010 21:02

minarebiliş
Müsteşar

bakibeyce senle bir bağlantım yok.sana karşıda bir kusur işlediğimi hayırlamıyorum şimdi ben sana desem bakiyce misin nesin desem hoşuna gidermi ? kendin hoşlanmadığın birşeye başkasına söylemek doğru bişeymi ?

neyse ;

Islâm hukuku, miras konusunda, modern hukuktan farklıdır. Buna göre, bazı müstesna meseleler hariç, kadına bir, erkeğe iki esası geçerlidir. Sebebi, Allah`ın öyle buyurmasıdır. "Allah`ın, evlatlarınız konusundaki hükmü; erkeğe iki kadın payı olmasıdır" (Nisâ: 4/11) Önce müslümanım diyen herkes bunu böyle kabul eder.

Ancak bunun hikmetlerinden söz edilebilir:

1. Islâm evlenmeyi teşvik etmiş, kadınla erkeği bir bütünün iki yarım parçası olarak vasıflandırmıştır. Evlenen çiftler, herşeyleriyle bir bütün oluştururlar. Dolayısıyla birinin az, diğerinin çok miras alması, sonucu hiç etkilemez. Meselâ: Babaları kendilerine üç bin lira bırakan bir kız ve bir erkek kardeş bunu ikili birli taksim ederlerse, kızın bir erkeğin iki bini olur. Bir başka babanın da aynı şartlarda dünyadan ayrıldığını ve onun kızıyla berikinin oğlunun, oğlu ile de kızının evlendiğini düşünürsek, her iki çiftin de üçer bin lirası olacaktır. Bu mirasları ikili birli değil de yarı yarıya bölüşmüş olsalardı, kızlar da erkekler de binbeşer yüz lira alacaklar ve evlenince çiftlerin yine üçer bin lirası olacaktı. İşte Islâm pratikte bir şey değiştirmeyen bir yöntemle başka şeyleri de gerçekleştirmiş oluyor.

2. Islâmda devamlı kazanan durumunda olan erkek çocuk, ağır işlerde kendisine arka çıkmayan kız kardeşinin de mirastan kendisi kadar pay almasını hazmedemeyecek ve ona karşı gizli bir kin ve nefret duygusu taşıyacak ve aralarına soğukluk girecek, akrabalık ilişkileri zayıflayacaktı.

3. Yine Islâm`da diyet gibi mâlî cezalar, karının ve çocukların nafakası erkeğe yüklenmişken, mirastan eşit pay alması erkeğe haksızlık olacaktı.

4. Çiftlerin kurdukları yuvaya teorik olarak eşit mal getirmeleri halinde "kefâet"in dengesi bozulacak, kadın evin reisi olan kocasına karşı daha minnetsiz ve pervasız olacak, aile yuvası daha kolay dağılmaya maruz kalabilecekti.

Islâmda evlatlık müessesesi bulunmadığı için, evlât edinilen çocuk, edinenlerin malını alsa dahi, kendi ana-babasının bıraktığı maldan da diğer kardeşleri gibi pay alır.

08 Ocak 2010 21:03

jewel 97
Yasaklı

bir başlıkta siz miras konusunda ne söylüyosunuz...

yorum hakkında...

burada ne söylüyosunuz...

,tam bir ikiyüzlülük...

kadının islama göre konumu belli...

bakmakla mükellef değil...

bu kabul...

ama sizler...

mehmet aydın gibi,hayrettin karaman gibi...

birçok alim insanları dinlemediğiniz belli...

sizin seviyenize inip...

hakaret etmeyeceğim...

eyvallah...

08 Ocak 2010 21:05

jewel 97
Yasaklı

bakiyece...

yukardaki ilk sözlerim size...

08 Ocak 2010 21:07

minarebiliş
Müsteşar

benim önceki miras ile ilgili yukarıdaki yazılanlara aksi bir yorumumu tespit etmenizi istiyecem. tespit etmesseniz aksi halde seni yalanlayıcılardan kabul ederim.

08 Ocak 2010 21:13

minarebiliş
Müsteşar

sizler öğrencilerinize, kuran yanlış söylüyor doğrusu mirasta erkek ile kadınınki eşitmi diyorsunuz ! ne hakla neye dayanarak ! sanki çok iyibişeyler yapmış gibide anlatıyor...

08 Ocak 2010 21:15

minarebiliş
Müsteşar

bak jewel nerdeysen gel arkandan konuşmicam.

08 Ocak 2010 21:16

bakibeyce
Kapalı

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=840882

sayın minarebiliş, bu linkte enson cümleniz ne anlama geliyor lütfen izah edermisin.ve şu lütfen jevoyu kendine muhatab alma. ricam olur sizden.

dünkü o tuhaf cümlenizi haala çözemedim.

izah edermisiniz.

08 Ocak 2010 21:16

jewel 97
Yasaklı

"bir başlıkta siz miras konusunda ne söylüyosunuz...

yorum hakkında...

burada ne söylüyosunuz...

,tam bir ikiyüzlülük..."

bakın...

benim yukardaki bu yazım...

bakiyece ye idi...

ve...

sizede söyleyeceğim şey...

bakış açınızı genişletmeniz...

dediğim gibi...

mehmet aydınları,hayrettin karamanları okuyun...

08 Ocak 2010 21:19

minarebiliş
Müsteşar

jewel onu bırak sen benim istediğimi ver ? şimidi kimlerin ikiyüzlü olduğu apacık ortaya çıkacaktır.

08 Ocak 2010 21:19

jewel 97
Yasaklı

iyi okuyun...

kuran yanlış diyor demiyorum...

haşa...

bir erkek evlat,

anne babasına görevini yapmasın...

ilgilenmesin...

kız evladı herşeyiyleilgilensin...

miras paylaşımına gelince erkek evlat

ortaya çıksın...

ben kurana göre iki almam gerek desin...

mevlam niçin iki demiş...

erkek görevini yaparsa...

ok...

08 Ocak 2010 21:20

bakibeyce
Kapalı

bakiyece...

jewel 97

-doğrusu bakibeyce olacaktı. önemli değil, sonuçta bir nik. takıntılı olmamak lazım.

demek ki sizde aynı şeyleri yapan birisisin.sandım ki kibar birisisin sonuna kadar.aferinnnn

08 Ocak 2010 21:22

jewel 97
Yasaklı

size bir soru?

kuran erkek 4 e kadar evlenebilir...

bu ayeti aynen aldığınızda...

erkeğin 4 evlilik yapmasına izin var anlamı çıkar...

niçin?

4 evlilik...

hangi şartlarda...

hangidurumlarda ve zamanlarda...

bunu anlatmanız gerek...

08 Ocak 2010 21:24

jewel 97
Yasaklı

bakiyece..

aradan çekil...

seninle muhatab olmak istemiyorum...

değeri kadar insanlara değer veririm...

ok

08 Ocak 2010 21:24

minarebiliş
Müsteşar

erkek mirasta kadından üstündür dediğim için birileri sen yanlış söylüyorsun doğrusu öyle değil ikiyüzlülük yapıyorsun diyorsa o halde kanıtını getir derim. bak ben kurandan gösterdim sende kuranda eşit olduğuna dair kanıt getir.şayet bulmassan sen iki yüzlü olmazmısın ?

08 Ocak 2010 21:28

bakibeyce
Kapalı

ben arada değilim zaten, sizden değer felan bekleyen kim.profilinde cinsiyeti belli olmayan birinden ne beklentim olabilir ki !

ayrıca arada olan sensin. minarebiliş ilmi soruyor sana. oysa sen yorum yapıyorsun. diğer başılkta ikna kabiliyetini övdüm. ama ilmini değil hatırlarsan. ben sana ilmi boyutunu vermeye çalıştım hatırlarsan.hoş çakal.

08 Ocak 2010 21:28

minarebiliş
Müsteşar

jewel konumuz evlilik değil mirasta kadın ve erkek paylarıdır .şimdi kalkıp konuyu değiştirmeyin. ya erkek ile kadının mirasta eşit olduğuna dair kanıtlarınızı getirisin yada sizi kıs kıs susarsın.

08 Ocak 2010 21:29

jewel 97
Yasaklı

kuran kimse kimseyi üstün görmez...

derim...

"üstünlük takvadadır"

mirasta üstün değil...

şartlarıvar...

halen anlamak istemiyorsun ya...

nasıl anlatabilirim ki...

sen bir erkek evladı olarak...

ailenle ilgilenme...

kızkardeşin maddi manevi herşeyiyle ilgilensin...

miras paylaŞIMINA GELİNce

ben iki mi alacam diyeceksin..

helal olsun size...

günümüzde bu durumlar çok...

erkek evladı ailesiyle hiç ilgilenmiyo bile..

hangi asırda yaşıyosunuz...

bu durumda böyle erkek evlatlarına siz iki mi vereceksiniz..

08 Ocak 2010 21:32

jewel 97
Yasaklı

bunu ben sölemiyorum...

bizim tefsir hocamız...

bunu bu şekilde anlatınca...

bazı erkek öğrenciler,

siz gibi karşı çıktılar...

ama...

düşününce hak verdiler...

kimse ayeti inkar etmiyor...

ayetin hangi şartlara göre uygulanacağını bilmek önemli...

08 Ocak 2010 21:33

minarebiliş
Müsteşar

üstünlük takva meselesini geç ben ne soruyorum ne ne cevaplar yazıyorsun. mesele takva değil ''Miras''tır.

yani nisa 11 i inkar ediyorsunuz. pes yani bu kadarsınız bu kadar sağlam bir kanıta ben inanmam de diyebiliyorsanız hemen kelimeyi şahadet getirin.

Toplam 41 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?