Editörler : asaygincihan27
21 Ocak 2010 08:41   


zorunlu hizmet değişti...

arkadaşlar atanamayan elektrik öğretmeniyim.2010 kpss ye hazırlanmaya karar vermiştim.dün gece başlayacaktım.kitaplarımı bile hazırladım.belli şartlar nedeniyle zorunlu hizmetimi istanbulda tamamlamalıyım.sadece istanbulu seçecektim.ancak birde baktımki zorunlu hizmet okul bazına inmiş.yani önceki gibi istanbulun tümü zorunu hizmet kapsamında değil.istyanbul ilinin hangi okullarının zorunlu hizmete tabi olacağına vali karar verir diyor yeni yönetmelikte.kafam çok karıştı.üzüldüm ve çalışmayada başlamadım.lütfen bana yardım edermisiniz istanbulda hangi okullar zorunlu hizmette.zorunlu hizmet için doğuya gitmemek için başka ne gibi yollar var.evlenmek dışında tabi...

21 Ocak 2010 09:07

avaliablee
Şube Müdürü

hocm su an yönetmelik cıkmadı! bu dediklerini neye binaen yazdın?

21 Ocak 2010 09:22

herşeyimsin
Şube Müdürü

bunlar zaten bilinen şeylker.memurlar.net te yazan şeyler.bugün istanbul meb i aradaım.henüz yönetmeliğin çıkmadığını ancak istanbulda bazı okulların zorunlu hizmetten çıkartılmasını istediklerini söyledi...

21 Ocak 2010 14:42

herşeyimsin
Şube Müdürü

cevap yokmu

21 Ocak 2010 15:19

ayhi
Kapalı

açıklanan bir şey yok

bu yüzden sorunuzun cevabı milli eğitimde

21 Ocak 2010 15:36

0kyanus____
Kapalı

29 0cakta zorunlu hizmet bölgeleri pgm nin sitesinde eğitim kurumlarına girilecek ve online olarak ilan edilecek.İllerin zorunlu hizmete aldıkları okulların nete girilme tarihi için son gün 29 0cak 2010.

21 Ocak 2010 15:42

plazmodyummalarya
Yasaklı

sana bunu kim dedi hoca.yok öyle bir şey.yap tercihini.herşeye de inanmayın.elle tutulur gözle görülür kanıt nirde. haaaaaaaaaaa

21 Ocak 2010 15:44

0kyanus____
Kapalı

PGM 'nin sitesinde Zorunlu hizmet yazısını okursanız yazıyor orada.

21 Ocak 2010 15:46

0kyanus____
Kapalı

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

: B.08.0.PGM.0.23.01,01.4- 4> 4 / : Zorunlu çalışma yükümlülüğü

07/01/2010

Sayı Konu

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığının 30/7/2009 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.01,4-1989/ 63666 sayılı yazısı.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

Bilindiği gibi, ilgi (b) Yönetmeliğin değişikliği çalışmalarına başlandığı tarihlerde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerin durumu il milli eğitim müdürlüklerinden davet edilen temsilcilerin görüşleri de alınmak suretiyle yeniden değerlendirilmiş ve toplantı sonucunda zorunlu çalışma yükümlülüğünün öğretmen ihtiyacının karşılanması temelinde eğitim kurumu düzeyine getirilmesinin daha yararlı olacağı sonucuna varılarak, ilgi (a) yazıyla; halen uygulanmakta olan 3 Hizmet Bölgesi uygulamasına devam edilmesi, ilçe sınıflan yerine eğitim kurumları baz alınarak illerin 6 hizmet alanına aynİması, bu hizmet alanlarından I., II. ve III. Hizmet Alanlarında değerlendirilecek eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında tutulması, IV., V. ve VI. Hizmet Alanları kapsamına alınacak eğitim kurumlarının ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlan olacak şekilde belirlenerek elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasına işlenmesi istenilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların değerlendirilmesinden; il milli eğitim müdürlüklerinin büyük çoğunluğunun konuyu yerinde değerlendirdiği vc hizmet alanları ile bu alanlardaki zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınması gereken eğitim kurumlarını büyük bir titizlikle amaca uygun olarak belirlediği görülmektedir. Buna karşın bazı illerimizin ilgi (b) Yönetmelikteki uygulamanın devamı niteliğinde il veya ilçe merkezleri ile bunların belde ve köylerinin tamamı ndaki eğitim kurumlarını 7oru»lu çalışma yükümlülüğü kapsamına almak suretiyle aynı hizmet bölgesinde bulunan hatta coğrafi olarak komşu olan ekonomik ve sosyal yönden de büyük benzerlikleri bulunan, öğretmen atamasında ve tutulmasında aynı oranda güçlük çekilen iller arasında büyük farklar yaratacak çalışma yaptıkları görülmektedir.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerimizce; aynı bölgede, aynı özelliklere sahip illerden farklı olaıak il merkezlerindeki eğitim kurumlarının tamamının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı ya da ilçe merkezindeki ilköğretim kurumlannın zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınmasına karşılık aynı ilçe merkezindeki lise ve endüstri meslek liselerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında tutulduğu görülmektedir. Aynı durum diğer bazı illerimizde de görülmüştür.

Bu tür olumsuzluklann giderilebilmesi ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından konunun Bakanlığımızca genel bir çerçeve içerisinde ele alınması zorunlu görülmüştür.

Bilindiği gibi, ilgi (b) Yönetmeliğin 4/o maddesinde "Yerleşim yeri: Bu Yönetmelikle belirlenen her hizmet bölgesinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu il, ilçe ve belde belediyesi içinde kalan mahaller ile köyleri ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan hareketle; 6 hizmet alanının ve bu hizmet alanları kapsamına alınacak eğitim kurumlan iie zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesinde; il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri bağımsız bir yerleşim yeri olarak düşünülecektir.

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerin her biri (Ankara Çankaya, Bursa Nilüfer, İzmir Konak gibi ilçeler aynı illerin Büyükşehir belediye sınırlan dışındaki ilçeleri gibi değerlendirilecek) ile ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezlerinin her biri aynı ildeki diğer ilçeler gibi değerlendirilecektir. Bunlann ilçe merkezi dışında kalan belde ve köyleri de ayrı ayn değerlendirilecektir.

Buna göre, ilgi (b) Yönetmelikteki Üç Hizmet Bölgesi uygulamasına devam edilmek ve ilçelerimiz 6 Hizmet Alanına aynlmak suretiyle;

1- Birinci ve İkinci Hizmet Bölgesindeki illerin il merkezleri ile A, B ve C sınıfı ilçe merkezleri zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında tutulması, bu il merkezleri ile ilçe merkezlerine bağlı belde ve köydeki eğitim kurumlanmn ise zorunlu hizmet kapsamına alınması düşünülmektedir. Ancak illcrimizee yapılacak değerlendirme sonucunda bu ilçe sınıflanndan bazılarının ilçe merkezlerindeki eğitim kurumlanmn da zorunlu hizmet kapsamına alınmasının uygun görülmesi durumunda bu durum gerekçelerine de yer verilmek suretiyle Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve Bakanlık tarafından da uygun görülmesi durumunda bu kurumlar zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilebileceği,

2- Birinci ve İkinci Hizmet Bölgesi illerinin D ve E sınıfı ilçelerinin ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı belde ve köylerindeki eğitim kurumlarının tamamı zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınması,

3- Üçüncü Hizmet Bölgesine dahil illerin; il ve ilçe merkezleri ile il ve ilçelerin belde ve köylerindeki eğitim kurumlanmn tamamı zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınması,

4- İstanbul ilinin coğrafi yapısı ve yerleşim yeri özelliklerinin diğer illerimize göre farklı oluşu, bir başka ifadeyle bu ilimizde ilçe sınıflarının A ve B ilçe sınıfı olarak belirlenmiş olması dikkate alınarak, bu ilimizdeki hizmet alanlan ile zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumlarının belirlenmesinin valiliğin tasarrufuna bırakılması,

5- Yukarıda 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yapılan açıklamalarda; bazı il ve ilçe merkezleri ile bu il ve ilçelere bağlı belde ve köylerindeki eğitim kurumlarının tamamının zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş ise de; illerimizce yapılacak değerlendirme sonunda uygun görülecek il ve ilçe merkezleri ile belde ve köylerindeki eğitim kurumlarının zorunlu hizmet kapsamı dışında tutulması konusunda valiliklerin takdirine bırakılması düşünülmektedir.

Ayrıca aynı il ya da aynı ilçe merkez yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarından ilköğretim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınarak ortaöğretim kurumlarının bu kapsamda çıkarılması gibi daha önceki belirlemelerde yapılan yanlışlıkların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak çatışmalar, elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasındaki Eğitim Kurumu Belirleme Formuna 29/01/2010 tarihine kadar işlenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,

Muammer Yaşar OZGUL

Bakan a.

Müsteşar

21 Ocak 2010 15:47

plazmodyummalarya
Yasaklı

ben onu demiyorum.sanki yeni düzenleme yürürlüğe girmiş de milletin haberi yokmuş gibi bir intiba var.ben onu diyorum.kaldı ki şahsen okullar bazında zorunlu hizmet uygulamasının denilen tarihe de yetişeceğini sanmıyorum.bu tarih sadece il ve ilçe memlerin görev bölgelerindeki okulların niteliğini merkeze bildirmek için son gün olsa gerek.

21 Ocak 2010 15:51

0kyanus____
Kapalı

Algılama sorunu var sanırım .Ben de onu söyledim zaten son gün 29 0cak diye.Ama eninde sonunda çıkacak bu yönetmelik ve zorunlu hizmet okul bazına inecek.

21 Ocak 2010 15:53

plazmodyummalarya
Yasaklı

benim herhangi bir sorunum yok.sen de olursa bilemem.benim umrumda bile değil zorunlu hizmetin okul bazına inmesi.konu hakkında görüş yazan her insanı algılama sorunlu olarak anarsan millet de seni başka şekilde anar.

21 Ocak 2010 15:55

0kyanus____
Kapalı

Tartışmayacağım sizinle .Konu hakkında yorum yazıyorsanız donanmlı bir şekilde yazın.Ayrıca benim de hiç umrumda değil zorunlu hizmet çünkü tam 7 yıl yaptım ben ok.

21 Ocak 2010 15:59

gencöğrtmn
Şef

Hocam siz daha önce başladığınız için yeni yönetmelikte okulunuz zorunlu hizmetten çıksa bile sizi etkilemez.

21 Ocak 2010 16:11

ayhi
Kapalı

başlığı açan kişi henüz atanamamış, mesajının ilk cümlesinde yazıyor

21 Ocak 2010 16:19

plazmodyummalarya
Yasaklı

herkes de kendini mücetihid yerine koyuyor ha.tartışmazsan tartışma sanki ben yanıyorum okyanus benimle tartışsın diye.

21 Ocak 2010 17:04

0kyanus____
Kapalı

Söz gümüş ise sukut altındır diyorum size plazmadyum mu ne isen.

21 Ocak 2010 18:45

forssel
Kapalı

29 ocak tarihi okulların bakanlığa teklif edilmesi tarihi mi yoksa okulların durumunun müspet ya da menfi belli olması tarihi mi?

benim bildiğim okulların teklifi için son gün.zira bu durumda da sonucun mayıstan önce alınması muhtemel görünmüyor.bakıyorum bazı arkadaşlar 29 ocakta okullar açıklanacak diye yorumlamışlar

21 Ocak 2010 22:02

''Cudana''
Şube Müdürü

Eğitim Kurumu Belirleme Formuna 29/01/2010 tarihine kadar işlenecek...

Daha sonra bakanlık tekrar degerlendirmeye alacak...

22 Ocak 2010 00:31

hyalcin
Memur

Hocam dereyi görmeden paçaları sıvamışsın. Bir defa atan ondan sonra düşün zorunlu hizmeti. 1. bölgeye atandığında 3 senen var 3 sene içinde herşeyi düşünürsün. Önceliğin kadroya atanmak olmalı.

22 Ocak 2010 13:04

herşeyimsin
Şube Müdürü

hyalcibn kardeşim.birinci bölgeye atandıktan sonra neyi düşüneyim zaten 3 yıl sonra istediği doğu şehrine atamayacakmı beni.sonradan napalım mı deyeyim

Toplam 40 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?