Editörler : asaygincihan27
29 Ocak 2010 11:27   


Göreve Başlama - Yolluk - Devir Teslim ***

Genel bir devir teslim tutanağı yapılır.Bu tutanakta aşağı da belirtilen konular kayıt altına alınır.

1-Taşınırlar: Taşınırların sayım tutanağı ilgili modülden çıkarılır. Öğretmenler kurulu tarafından seçilen (yıl sonunda zaten imza atmıştı) imzalatılır.

29 Ocak 2010 11:31

müktesebat
Aday Memur

2- Mühür ve mühür beratının teslim alındığı bu tutanakta belirtilir.

3-Okul Aile birliğine ait evraklar (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar) karar defteri, işletme defteri,üye kayıt defteri,teslim tarihinde ait hesap ekstresi, bağış makbuzları (çok önemli ) vb. evrak sayıları bu tutanakta belirtilir.

29 Ocak 2010 11:35

müktesebat
Aday Memur

4-Ana sınıfı işletmesine ait evraklar (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar) karar defteri, işletme defteri,teslim tarihinde ait hesap ekstresi,vb. evrak sayıları bu tutanakta belirtilir.

5-Spor kulübüne ait evraklar (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar) karar defteri, işletme defteri,teslim tarihinde ait hesap ekstresi,vb. evrak sayıları bu tutanakta belirtilir.

6-Yetiştirme ve hazırlama kurslarına ait evraklar (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar) karar defteri, işletme defteri, teslim tarihinde ait hesap ekstresi,vb. evrak sayıları bu tutanakta belirtilir.

7-Etütlere ait evraklar (saklanma süresi dolmadığı için) karar defteri, işletme defteri, teslim tarihinde ait hesap ekstresi,vb. evrak sayıları bu tutanakta belirtilir

29 Ocak 2010 11:39

müktesebat
Aday Memur

8- Taşınır işlem modülünde kayıtlı olamayan,teftiş defteri öğretmenler kurulu karar defteri ve tutanakları (okula gidince ilk bakmanız gereken şeyler) A. AÇIKLALIN ?ın sözünü hatırlayalım..Tutanaklar bir okulun kalbidir gibi bir şey.

9- Taşınır işlem modülünde kayıtlı olamayan diploma defteri ve teslim alınmayan diplomaların sayısı bu tutanakta belirtilir.

29 Ocak 2010 11:42

müktesebat
Aday Memur

10- MEBBİS modülü için kullanılan şifre.,

11-e-okul için kullanılan şifre,

12-k.12 adresine kullanılan şifre (posta ve web sayfası düzenleme modülü)

13-Dynd okul şifresi,

14-Varsa SGK e-bildirge şifresi (bazı okullarda birden fazla)

15-Varsa e-beyanname şifresi

29 Ocak 2010 11:50

müktesebat
Aday Memur

16-KBS de kullanılan şifre,

29 Ocak 2010 13:14

müktesebat
Aday Memur

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ GÖREV LİSTESİ (2508 Sayılı T.D.)

1. Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

2. Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

3. Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştire-bilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içeri-sinde yürütülmesini sağlar.

4. Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projelen uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânını uygulamaya geçirilmesini sağlar.

5. Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

6. Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

7. Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

8. Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

9. Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

10. Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plân alır, plânlan tasdik eder, uygulanıp, uygulanmadığını denetler.

11. Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulları toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

12. Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

13. Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

14. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlar.

15. Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

16. Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

17. Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

18. Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

19. Okuldaki her düzeydeki personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

20. Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

21. Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

22. Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanunî yetkisini kullanır.

23. Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

24. İzinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda öncelikle müdür baş yardımcısı, bulunmadığı takdirde müdür yardımcılarından birisine vekâlet verir.

25. Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

26. Öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

27. Okuldaki rehberlik hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

28. Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

29. Öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı ve disiplin kuruluna havale edilecek disiplin olaylarını önleyici her türlü tedbirleri alır.

30. Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile millî gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Derslerle ilgili uygulamaya İlişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

31. Özel eğitimi gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

32. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğinin itina ile yürütülmesini sağlar.

33. Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini, ziyaretçi kabul etme saat ve yerleri düzenler.

34. Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlar.

35. Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri alır.

36. Ambardan tabelâya göre (varsa diyet uzmanı ile) günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol ettirir.

37. Nöbet çizelge ve defterlerini kontrol ederek, 24 saat süren nöbetlerin yükümlülüklere göre titizlikle tutulmasını sağlar.

38. Küçük çocukların bakımlarıyla ilgilenen yardımcı personelin çalışmalarını izler.

39. Okulun tatil olduğu zamanlarda okulda kalmak zorunda olan öğrenciler için gerekli kararları verir.

40. Revirdeki sağlık hizmetlerinin ve muayenelerin durumuyla ilgili kendine bildirilen ve gereken tedbirleri aldırır.

41. Muayene ve Teslim Alma Komisyonu'nun muayene ve teslim alma işlemleriyle ilgili kararlarını onaylar.

42. Okulun öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından, pansiyonlar için ihtiyaç duyulan belletici görevlendirilmesini teklif eder.

43. insan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, lâboratuvar. kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

44. Okul. bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. Çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

45. Ders araç ve gerecinin temini, verimli kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

46. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini plânlarken çevre imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

47. Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verir. Okulun imkânlarını çevreye açarak okulun bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi hâline gelmesini sağlar. Çevre imkânlarından okulun, okulun imkânlarında da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

48. Okulun iç (idarî personel, öğretmen. öğrenci, yardımcı personel ve diğer personel) ve dış ögeleriyle (Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

49. Öğretmenlerin lâboratuvar, kütüphane ve spor salonları gibi sosyal tesisleri kullanmalarını izler.

50. Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

51. Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler yaptırarak uygun gördüklerim onaylar ve gösteriye açar.

52. Okulda yetiştirme kursu açılmasını teklif eder.

53. Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

54. Diploma, tasdikname, öğrenci karnesi, öğrenim belgesi, öğrenci kaydı, harcama kağıtları, bordroları vb. evrakı onaylar.

55. Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

56. Tüm personelin hasta sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

57. Öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

58. Taşımalı sistem ile okula gelen öğrenciler için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

59. Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir ve teslim işlemlerini yapar.

60. YİBO Döner Sermaye işletmesini yönetim işlerinde tek başına sorumlu olarak yönetir ve işletmeyi temsil eder.

61. Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

62. Ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

63. Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

64. İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

65. Yapılan rutin işleri standartlaştırır.

66. İlgili mevzuatta okul yönetimine ilişkin belirtilen diğer görevleri yapar.

29 Ocak 2010 17:35

müktesebat
Aday Memur

dikkat edilmesi gereken hususlar konusundaki paylaşımlarınız

yok mu?

29 Ocak 2010 20:43

-OZBESA-
Memur

Çok güzel hatırlatmalarda bulunmuşsunuz. teşekkürler. Kantin hesabı ve öğrenci servisleri ile ilgili larak yapılması gerekenler nedir?

Sözleşmelerini teslim alacağım. Ama başka neler yapılmalı bilmiyorum. Hiç kantini ve servisi olan bir okulda çalışmadım. Hangi yasal ve yönetsel metinleri incelemeliyiz?

29 Ocak 2010 21:16

ERGENEKON677
Yasaklı

en önemlisi mühür ve beratıdır. gerisinin telafisi var. onun yok. dikkat edin...

30 Ocak 2010 22:37

ebabil1
Şef

atanan müdürler ne zaman yeni görevlerine başlar?

HAYDİ ŞİMDİ

30 Ocak 2010 22:39

ebabil1
Şef

ya arkadaşlar "özür" yazım eksik kaldı, ne zaman göreve başlanacak,kararnameleri mi beklemeliyiz?

30 Ocak 2010 22:42

yanlış yer
Memur

Dur ebabil daha yeni belli oldu hele bir kararnameler gönderilsin haftaya başlar yollanmaya ilişik kesilecek belki ilçe dışına çıkanlar meyil müddetini kullanacak değilmi? haftaya olacagını sanmam. Ama il milli eğitimden yazı gelir hemen ilişik kesip başlatın derlerse o zaman okul açılmadan yetişir.

30 Ocak 2010 22:43

''Cudana''
Şube Müdürü

Haftaya kararnameler gelir. 2. dönem başında herkes yeni okulunda olur...

30 Ocak 2010 22:44

simyaci58
Aday Memur

Müdür başyardımcılığı açıkları 2 şubatta ilan edileceğine göre ve 8 Şubatta okullar açılacağına göre 3 Şubat Çarşambaya kadar başlarlar herhalde.

30 Ocak 2010 22:50

zinnureyn saki
Kapalı

Önce kararnameler gelir.15 gün de mehil müddeti var.kararnameyi eline alan isterse hemen başlar.

30 Ocak 2010 22:52

ebabil1
Şef

ya yine yanlış yerde durmayalım, sen şu "yanlış yer" i bi değiştirsen,yanlış sorudan doğru cevap çıkmaz.

30 Ocak 2010 23:04

dagdelen33
Şube Müdürü

Ben şu 15 gün mehil müddetini anlamadım.Hangi kanunda yazıyor.O dediğiniz iller arasında olur.İi içi yer değişikliklerinde kararnamenin tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde ilişik kesilir ve belli yol süresinden sonra en geç 1 gün sonra yeni göreve balanması zorunluluğu vardır.Lütfen kavramları karıştırmayalım.ani sonuç olarak o 15 gn mehil müddeti değldir.

30 Ocak 2010 23:05

murrys23
Yasaklı
yönetici olarak atananlara yolluk verilecek mi?

arkadaşlar yolluk alacak mıyız?

30 Ocak 2010 23:07

artıkzor
Şef

alacaksınız

30 Ocak 2010 23:16

Z.Sadi_KULA
Müsteşar Yardımcısı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi başlıklı 62 maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Toplam 72 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;