Editörler : asaygincihan27
29 Ocak 2010 13:51   


Sendika kesintisi

tes den çıkalı 8 ay olmasına rağmen dün e bordroda fark ettim benden sendika kesintisi yapılmış.İlsise de çıkışım işleniği halde kesinti neden yapılmıştır.

29 Ocak 2010 14:12

caner76
Daire Başkanı

YAV ARKADAŞ GÜNAYDIN...

sen bakmasan emin ol emekli olana kadar o kesinti devam eder.

sonrada birileri çıkar hakdan adaletten bahseder...bende o sendikadan 12 aralıkta resmi olarak çıktım..ama 3 aydır kesinti devam ediyor..müdür yardımcısı ile görüştüm..o bakanlıkla sendika arasındaki resmi yazışmalardan sonra mal müdürlüğüne yazı gidiyormuş ondan sonra kesinti olmıyacakmış

onun söylemesine göre şubatta kesilme olmayacakmış..bakacağız

sen resmi olrak istifa formlarını okul kayıt defterine işlettinmi..işlettinse yasadışı olarak senden kesinti yapılmış...birileri sendikaları koruma ve yaşatma adına işleri yokuşa sürüyorlar..üyeyi düşünen yok...sendikadan çekilme bizim kanuni hakkımız...

yarm sendika kanunu ile sendikacılık olmaz..bence doğrudüzgün sendika kanunu çıkarsınlar..üyelik aidatları ona buna maaş,sigorta,işyeri kirası,makam aracı,otel parası olarak kullanılıyor..üyeye hiçbir getirileri yok...

30 Ocak 2010 00:46

55koray55
Memur

ilsiste işli çıkma durumu ama enteresan 8 ay olmuş çıkalı ama hala kesinti var okulda bordrolarda gösterilmeyince e bordro ancak fark ettim.

30 Ocak 2010 02:44

bote6666
Memur

Bende sendikalıyım bende kesinti yok acaba toplu mu alırlar

30 Ocak 2010 02:58

55koray55
Memur

Benim bildiğim sendika suç duyurusnda bulunabilir her an idarenize

30 Ocak 2010 11:13

cybıll
Genel Müdür

İLSİS ile kesintinin ilgisi yok.

KBS den düşürteceksin..

ilgili formu doldur.

1 ay askı süresini bekle tamam..

yani sorumluluk maaş güncellemesi yapan kişiye ait

30 Ocak 2010 13:00

güzelgünler33
Şube Müdürü

istifa dilekçenizin (ek-3) fotokopisini dilekçenize ekleyin. dilekçe ile kesintileri talep edin bu işlemden sorumlu olanlar hakkında da şikayetçi olun.

30 Ocak 2010 13:02

avaliablee
Şube Müdürü

istifa eden arkadaşlar sizi eğitim bir sen e bekliyoruz

30 Ocak 2010 13:09

güzelgünler33
Şube Müdürü

caner76 nikli arkadaş maliyenin mal müdürlüğünün bu konu ile ilgisi yok. İstifa formunun fotokopisi yada aslı mutemede verilir. Mdürü başyardımcısıda bu işten sorumludur. müdürde sorumludur. istifa formunun bir nüshası sendika genel merkezine okul tarafından gönderilir. dilekçeyi verdiğiniz tarihten itibaren (müdür imzaladıktan sonra gelen evraktan tarih sayı verilmesi gerekir) 30 gün sonra üyelik düşer.

30 günden sonra kesinti yapanlar suçlu durumuma döşer. Bu durmda müdür müdür başyardımcısı ve mutemet suçludur. Eğer müdürüde içine alacak şekilde şikayet edecekseniz ilçe mem ne dilekçe ile şikayette bulunabilirisiniz.

Sendikalarının üye sayısını fazla göstermek amacı ile üye olmayanları dahi üye gösteren istifa edenlerin maaşlarından kesnti yaptıran ğye olanların maaşlarından kesinti yaptırmayan kişiler 4688 sayılı kamu görevlileri sendika yasasına karşı suç işlemiş olurlar.

Ayrıca yöneticiler kanunlara uygun olarak işlemleri yapmak zorundadırlar bu da bir çok kanuna göre suçtur.

hakkınızı arayın. birileri çıkarları için sizi kullanıyorsa kendinizi kullandırtmayınız. Sırtınızdan geçindirtmeyiniz.

Kesilen paraları faizi ile isteyiniz.

30 Ocak 2010 13:12

güzelgünler33
Şube Müdürü

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

SAYI :B.08.0.PGM.0.23.01.05.94-3231/71879 17/09/2004

KONU: Sendikal faaliyetler

GENELGE

2004/73

İLGİ : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi, oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri için sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek amacına dönük 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

Uygulamaya ilişkin yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle beraber, kamu görevlileri bakımından sendikal çalışmalar da yeni bir sürece girmiş bulunmaktadır.

Ancak, sendika genel merkezlerinden, öğretmenlerimizden, yöneticilerimizden ve diğer personelimizden Bakanlığa ulaşan bilgiler doğrultusunda sendikal çalışmalarda girilen yeni süreçte zaman zaman aksaklıklar ve olumsuzluklar yaşandığı gözlemlenmiştir.

Bu nedenle;

Yöneticiler tarafından, belirtilen kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla, Bakanlığımız çalışanlarının üye olabilecekleri hizmet kolunda kurulmuş olan sendikalar arasında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin çalışmalarında kolaylık sağlanacaktır.

İlgi Kanunun üye olmaya ilişkin 14 'ncü maddesi hükümleri doğrultusunda, sendika üyeliği, sendika yetkili organınca kabul edildikten sonra, kamu görevlisine ait EK-1 Formunu 15 gün içinde gelen evrak kaydına işletmek suretiyle işverene (okul/kurum müdürü veya birim amirine) teslim edecektir ve işveren (okul/kurum müdürü veya birim amiri), kendisine teslim edilen EK-1 Formunun;

a) Aslını 3 gün içinde "İLSİS" kayıtlarına işlenmek ve özlük dosyasına konulmak üzere ilgili birime gönderilmesini,

b)Birer fotokopisini imza karşılığı okul/kurum veya birim mutemedine verilmesini ve birimde tutulan sendikalar dosyasına

3. İlgi Kanunun 15 'inci maddesinde sendika kuramayacak ve üye olamayacaklar belirlenmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız çalışanlarından;

Müsteşar, kurul başkanları, genel müdürler, daire başkanları ve bunların yardımcıları,

Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri, Bakanlık başmüfettişleri, Bakanlık müfettişleri ve müfettiş yardımcıları, hukuk müşavirleri,

İl ve ilçe millî eğitim müdürleri,

ç) Okul ve kurumlarda, İşçi statüsünde olanlar hariç bir kadro veya pozisyonda sürekli olarak çalışan kamu görevlisi sayısı 100 ve daha fazla olan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve bunların yardımcıları,

d) Özel güvenlik personeli, sendika kuramayacak ve sendikalara üye olamayacaklardır.

4. Sendika üyeliğinden istifa etmek isteyen kamu görevlisi İlgi Kanunun 16 'ncı maddesi gereği Üyelikten Çekilme Bildirimi EK-3 Formundan 3 nüsha doldurup kadrosunun bulunduğu okul/kurum/birimin gelen evrak kaydına işletmek suretiyle işverene (okul/kurum müdürü veya birim amirine) teslim edecektir. İşveren kendisine teslim edilen ; EK-3 Formlarına gelen evrak'a göre tarih ve sayı yazarak;

Bir adedini sendikadan istifa eden kamu görevlisine verecektir.

Bir adedini 15 gün içinde ilgili sendika genel merkezine gönderecektir.

Bir adedini 3 gün içinde "İLSİS" kayıtlarına işlenmek ve özlük dosyasına konulmak üzere ilgili birime gönderecektir.

ç) Birer fotokopisinin de imza karşılığı okul/kurum veya birim mutemedine teslim dilmesini ve birimde tutulan sendikalar dosyasına konulmasını sağlayacaktır.

Sendikadan istifa, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olacağından, istifa edenin bu süre içinde maaş alması hâlinde maaşından sendika kesintisi yapılacaktır.

5. İlgi Kanunun 16'ncı maddesinde "...üyeliğin devamı ve askıya alınması hâllerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 24 'üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır." ibaresi yer almaktadır. Bu hükümden hareketle;

a) Sendika veya konfederasyonların yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı iş yerinden ayrılanların bu göreve getirildikleri anda üyesi bulundukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam edecektir.

b) Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların sendika üyelikleri silah altında bulundukları süre için askıya alınacaktır.

6. İlgi Kanunun 18 'inci maddesi hükümleri doğrultusunda ücretsiz izin almak isteyen sendika/konfederasyon merkez yönetim kurulu ve şube yönetim kurulu üyeleri için, izin ve izin iptalleri için personelin kadrosunun bulunduğu birime göre işlem yürütülecektir. İzin alınacak

personelin kadrosu Bakanlığımız merkez teşkilâtında ise izin onayını Personel Genel Müdürlüğü alacaktır. İzin alınacak personelin kadrosu taşra teşkilâtında ise kadrosunun bulunduğu il valiliğince (millî eğitim müdürlüğünce)verilecektir. Ayrıca izin onayı alınması ve izin onayının iptali

konusunda yapılan işlemler hakkında mutlaka Personel Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

Ücretsiz izine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri kendilerinin veya sendikalarının yazılı talepleri hâlinde (genel merkez görevlendirme yazısı veya seçim kurulu kararı ile birlikte) , ilgilinin isteği de dikkate alınarak idarenin uygun bulacağı bir günde haftada bir gün izinli sayılacaktır. Bununla ilgili işlemlerde de ücretsiz izine ayrılmada uygulanan yöntem uygulanacaktır. Bunlara varsa izinli oldukları günde tekabül eden ek ders ücretleri ödenmeyecektir. Eğer, haftada bir gün izinli sayılan kamu görevlisi Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen olarak görev yapıyor ise bu öğretmenlerin ders programlarında izinlerine uygun düzenleme yapılacaktır.(Örneğin öğretmen branş öğretmeni ise izinli olduğu gün ders verilmemesi; sınıf öğretmeni ise izinli olduğu gün ders programına müzik, resim, beden eğitimi vb. dersler konulması gibi).

Aylıksız izine ayrılan sendika yöneticilerinin izinli oldukları sürece emekli kesenekleri ve karşılıklarının, yöneticisi oldukları sendikalar tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri durumunda kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılacak, kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam edilecektir.

7. İlgi Kanunun 23 'üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, iş yerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika iş yeri temsilcisi seçmeye yetkilidir.

Bu hüküm çerçevesinde Bakanlığımız merkez teşkilatı bir iş yeri, taşra teşkilâtındaki her okul ve kurum birer iş yeri olarak değerlendirilecek, her bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş olan sendika tarafından iş yeri temsilcisi seçilebilecektir.

İş yeri temsilcisinin görevi, iş yerinde üyelerin işveren veya iş yeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamaktır. İş yeri sendika temsilcileri bu görevlerini iş yerlerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar.(İş yeri temsilcisinin branş öğretmeni olması hâlinde mümkün ise bir gününün boşaltılması ve iki saatlik izninin o gün kullandırılması, sınıf öğretmeni olması hâlinde ise müzik, resim, beden eğitimi, iş teknik vb. derslerin olduğu saatte iki saatlik izninin kullandırılması sağlanacaktır.)

8. İlgi Kanunun 25 'nci maddesi hükmü kapsamında, kamu işvereni (okul/kurum müdürü veya birim amiri) tarafından, sendikalı kamu görevlilerinin üyelik başvuru formu ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre ilgili kamu görevlisinin aylığından kesinti yapılarak;

Kesinti tutarları ilgili sendikanın hesabına en geç 5 iş günü içinde yatırılacaktır.

Kesinti listesini (tevkifat listesi) ilgili sendikanın ilgili şubesine (şubesi yok ise temsilciliğine, o da yok ise genel merkeze) gönderilecektir.

c)Kesinti listesinin (tevkifat listesi) bir örneği herkesin görebileceği bir yerde ilân edilecektir.

9. Personelin il içi ve il dışı yer değiştirmelerinde "Personel Nakil Bildirimi" formatına "üye olduğu sendika kodu ve üye ödentisine ilişkin kesintiler" bilgi başlığı eklenerek ilgilinin sendika üyeliği varsa bu bilgilerin yazılması sağlanacaktır.

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından her kademe ve türdeki yöneticiler için açılan kurs ve seminerlerde, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerin açıklandığı dersler kurs/seminer

programına konulacaktır.

Kamu görevlilerinin sendika üyelik formları özlük dosyalarında muhafaza edilecek, sendikalı kamu görevlisinin başka bir kuruma nakli hâlinde sendika üyelik formu ilgili kuruma gönderilecektir.

Bakanlığımız görev yetki ve sorumluluk alanına giren hizmetlerin yürütülmesinde sivil toplum örgütleriyle iki taraflı çalışma ilişkilerinin geliştirilip güçlendirilmesi, hizmet üretiminde verimliliğe dönük katkılarının sağlanması, çatışma yerine demokrasi ve hukuk kuralları içinde

uzlaşı kültürünün geliştirilmesi bakımından "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" kolunda faaliyet gösteren sendikaların görüş ve önerilerinin alınmasına ve genelgelerle yapılan açıklamaların bu sendikalara gönderilmesine özen gösterilecektir.

İl millî eğitim müdürlükleri, sendika şubelerinden kendilerine intikal eden her türlü sendikal konuları en kısa zamanda çözüme kavuşturacak, çözümlenmeyen konular ise gereği için Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

İlgi Kanunun, Bakanlığımıza yüklemiş olduğu görevleri yerine getirmek ve getirilmesini sağlamak amacıyla Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığında Sendikalar Şubesi adı altında şube müdürlüğü oluşturulmuştur. Sendikalarla ilgili her türlü bilgi alışverişi aşağıda adı, soyadı ve telefonu bildirilen personel ile yapılabilecektir.

Bu Genelge hükümlerine aykırı hareket eden yönetici ve sorumlular hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

16. Bu Genelge, Bakanlığımız kadrolarında görev yapan tüm personele imza karşılığı duyurulacaktır

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı

30 Ocak 2010 13:13

--ottoman--
Yasaklı

30 Ocak 2010 13:02 Düzenle Sil

istifa eden arkadaşlar sizi eğitim bir sen e bekliyoruz

avaliablee

SENİN O "malum" SENDİKADAN OLMANA SEVİNDİM :)) tam yerindesin...

30 Ocak 2010 13:16

güzelgünler33
Şube Müdürü

Ufak hesaplar yaparak üye sayılarını fazla göstermekle sendikacılık yapılmaz. Bak benim okulumda şu kadar üyem var. Hava at çıkar gözet. Ne kadar ayıp bir durum.

ayrıca şunuda söyeleyeyim. Bilindiği gibi daha önce sendika parası 10 tl olarak devlet tarafından karşılamaktaydı. Üye olmayan veya istifa edeni üye gibi gösteren idareci (Ödemelerden müdür, md başyardımcı/tahakkuktan sorumlu müdür yrd ve mutemet sorumludur) devleti zarara uğratma suçunuda işlemiş olur.

30 Ocak 2010 13:19

güzelgünler33
Şube Müdürü

sayın beyefendi,

sendika toplu olarak hak arama yeridir. Koltuk ya da şahsi çıkar arama yeri değildir. Benim sendika felsefem budur ve bu olmalıdır. Siyasi iktidara göre sendikaya üye olunmaz. O durumda amaç farklı demektir.

30 Ocak 2010 13:23

güzelgünler33
Şube Müdürü

Sendika ortak hakları arama, mağdur olanlarada toplu olarak yardım etme yeridir. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için derler ya işte öyle bişey sendika.

İşte Türkiye'de geçmişte sendikacılık yapanlar sürekli birilerinin sözcülüğüne soyunduğu için, birilerinin söylemek istediğini söylediği için bugün insanlar sendikalara üye olmak istemiyorlar. Siyasi düşüncene uygun olan iktidarın yanında yeral, Siyasi düşüncen farklı ise sonuna kadar muhalefet et. Bu sendikacılık değildir.

30 Ocak 2010 13:44

caner76
Daire Başkanı

güzelgünler kardeşim

iyi güzel konuşuyorsun o dediklerinin çoğunu yaptım en son mal müdürlüğüne gittim oradaki bayanda dedi zaten mutemete söyleyecen diye....mutemet olacak kişiye ben 2 defa söyledim.

bir insan taş kafalı olunca istersen 100 defa söyle..şimdi şef oldu gitti zaten...her işi ağır aksaktı zaten...

en son ben vekil müdür yardımcısıyla konuştum o da farklı telden konuştu ankarayı falan işin içine kattı yazışmalar yapılacakmışta okulun ilgisi yokmuşta bilmem ne.ankaradan mal müd.yazı gelecekmişte bilmem nede...yani kanuni hakkımız olan istifayı bir türlü e bordroda gerçekleştiremedim...şimdide ümit şubatta...müdür yardımcısına göre kesilmeyecekmiş daha.....mal müdürlüğündede bilgisayardaki sistemden geçen ay sendika bilgisini düşürdüm...haksız yere 3 aydır kesinti yapıldı...ben sendika kanununada baktım...orada formların kayıt tarihinden itibaren 30 gün sonra resmen üyeliğin düşer diyor...

30 Ocak 2010 14:59

güzelgünler33
Şube Müdürü

Uğraşma ver şikayet dilekçesini onlar uğraşsınlar.

31 Ocak 2010 16:09

hyalcin
Memur

Bilgisizlik ve kafadan yönetmelik uydurma en çok sıkıntı yaratan durumdur.

Şimdi TES ile ilgisi var mı?

Olma ihtimali şöyle oluyor ki bunu asla unutmayın.

Okula verilen istifa dilekçesini okul sendikaya ve diğer ilgili kurumlara üst yazı ile iletmek zorunda.

İstifa eden kişi bunun takibini yapmak zorunda değil. Böyle bir görev veya sorumluluğu yok.

İstifa etmişsin ve okul gerekli yazışmaları yapmadı diyelim.

Devlet konuşmaz yazar!

Sendika kişinin istifa ettiğini ancak istifa dilekçesi ulaşınca bilir ve listesinden düşer.

Kişilerle diyaloğa girdiğinizde sonuç alınamayacaksa durumunuzu anlatan bir dilekçe verin.

Görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen varsa hesabını verir.

Toplam 16 mesaj
 
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?