Editörler : asaygincihan27
31 Ocak 2010 00:49   


eşi çalışanlar aile yardımı almaya devam edebilirmi?

bilgisi olanlar yardımcı olabilirmi?

31 Ocak 2010 11:36

82.886
Şef

güncelllll

31 Ocak 2010 12:25

ayhi
Kapalı

eş için alınan aile yardımı, eş çalışmadığı sürece alıanbilir:

657-DEVLET MEMURLARI KANUNU

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html

Aile yardımı ödeneği:

Madde 202 ? Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

(Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)(2)

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:

Madde 203 ? Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:

Madde 204 ? Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

Madde 205 ? Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:

Madde 206 ? Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2 . (Değişik: 21/4/2005-5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

31 Ocak 2010 12:35

82.886
Şef

eşin çalıştığını bildirmeyip almaya devam eden çok arkadaş tanıyorum bunun cezası yokmu?

31 Ocak 2010 13:29

ayhi
Kapalı

Eşinin çalıştığını gizleyen memur takipte...

http://www.memurlar.net/haber/158244/

Türkiye genelinde ilk kez Adana Defterdarlığı'nca yapılan bir çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında yapılan incelemede, eşinin çalıştığını gizlediği tespit edilenlerin, bugüne kadar aldıkları tüm ödeneklerin maaşlarından kesildiği bildirildi.

Adana Defterdarı Tamer Utkucu, devletin kasasından çıkan bir liralık haksız ödemenin bile yüzlerle, binlerle hatta milyonlarla çarpıldığında büyük meblağlara ulaştığını, bu parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının bulunduğunu, bu hakkı korumanın da her devlet memurunun görevi olduğunu söyledi.

Bakanlığın, gelirlerin artırılması, giderlerin kısılması yönündeki genelgesi doğrultusunda çalışmalar yaparken, sadece eşi çalışmayan kamu personeline ödenmesi gereken "aile yardımı ödeneğinden" eşi çalışanların da yararlandığı yönünde kuşkuya kapıldıklarını ifade eden Utkucu, "Yaptığımız çalışmada bu kuşkularımızın yerinde olduğunu gördük" dedi.

Maaşlarını genel bütçeden alan kamu personelinin kayıtlarının tutulduğu "Say 2000" kayıtlarında, Adana il genelinde, 44 bin 111 işçi, memur, sözleşmeli ve geçici personel bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Utkucu, "Bunun ardından aile ödeneğinden faydalananların listesini çıkardık. Bu listeleri de Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarıyla karşılaştırdığımızda, eşi çalıştığı halde aile yardımı ödeneğinden faydalananları tespit ettik" diye konuştu.

Defterdar Utkucu, hiçbir kamu çalışanını zan altında bırakmak istemediklerini, unuttukları ya da ihmal ettikleri için bildirimde bulunmadığını düşündüklerini belirterek, haksız yere aile yardımı alan 267 personele bildirimde bulunduklarını, eşlerinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren aldıkları tüm ödenekleri maaşlarından kestiklerini kaydetti.

Türkiye'ye model olacak

Utkucu, il genelinde yaptıkları bu çalışmanın 3 ilçe haricinde sonuçlandığını, 267 rakamının artabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Utkucu, bu çalışma ile devletin giderlerinden tasarruf sağladıkları gibi hak etmeden alınan bir paranın da önüne geçtiklerini belirterek, "Bu çalışmayı rapor halinde bakanlığımıza sunup, Türkiye genelinde tüm il defterdarlıklarınca uygulanmasını teklif edeceğiz" dedi.

Milyonlarca TL yapıyor

Defterdar Utkucu'nun yaptığı hesaplamalara göre, Adana örneğinden yola çıkıldığında, 267 personel, toplam personel sayısı olan 44 bin 111 kişiye oranlanınca, binde 7 kişinin hakkı olmadan aile yardımı aldığı ortaya çıkıyor. 267 personelin ayda aldıkları 86,07 lira ise toplamda ayda 22 bin 980 lira, yılda 275 bin 768 lira yapıyor. Bazı personelin son 5-6 yıldır aile ödeneği aldığı düşünüldüğünde ise bu rakam katlanarak artıyor.

Adana örneğinden yola çıkarak bu kez Türkiye genelinde bir hesaplama yapıldığında da haksız ödeme yılda milyonlarca lirayı buluyor. Çünkü, maaşlarını genel bütçeden alan yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanı var. İl özel idareleri ve döner sermayeye dayalı işletmeler dahil edildiğinde bu sayı 4 milyona ulaşıyor.

Sadece 2,5 milyon dikkate alındığında, Adana örneğindeki binde 7'si 17 bin 700 personele tekabül ediyor. Bu personelin her birinin sadece bir yıl süreyle haksız aile yardımı aldığı düşünüldüğünde aylık ödeme 1 milyon 505 bin lirayı, yıllık ödeme ise 18 milyon liraya ulaşıyor.

31 Ocak 2010 14:50

''Cudana''
Şube Müdürü

Kesilir ve daha sonra tespit edildiğinde yasal faiziyle geri alınır...

31 Ocak 2010 20:00

KirLy
Yasaklı

hocam ne günceli arkadaşlar cevaplamış işte,heralde cevaplar işine gelmediği için ha bire güncelliyorsun:)

Alırsın evet bildirmezsen alırsın,ama sonradan ortaya çıkarsa da faiziyle birlikte paşa paşa ödersin...

12 Temmuz 2013 15:33

reddevist
Genel Müdür

eşinin çalıştığını kaçgün içinde bildirmeli acaba

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?