Editörler : asaygincihan27
05 Şubat 2010 23:59   


kararname geldikten sonra kaç gün içinde ilişik kesmemiz gerek?

ve de ilişik kestikten sonra kaç günde başlamamız gerek il dışı tayinde?

06 Şubat 2010 00:00

''Cudana''
Şube Müdürü

En Geç 10 Gün İçinde

06 Şubat 2010 00:16

pincur's
Şef

kılavuzda 10 gün içinde diyor..

06 Şubat 2010 10:13

ayhi
Kapalı

.............................................................

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24076_0.html

Atama ve yer değiştirmelerde tebligat

MADDE 51- (1) Atama ve yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin işlem evrakı en geç on gün içinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgililere tebliğ edilir. Atama evrakı tebliğ edilenler, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamak zorundadırlar.

(2)Ataması yapılanlara ait ilişik kesme ve başlama işlemleri Bakanlıkça belirlenecek süre içinde yapılmadığı ve bu süre içinde yasal bir gerekçe söz konusu olmadığı takdirde atama veya yer değiştirme işlemi iptal edilir.

.............................................................

DEVLET MEMURLARI KANUNU-657

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

Madde 62 ? (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

(Değişik: 12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

İşe başlamama halinde yapılacak işlem:

Madde 63 ? (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

(Değişik: 12/5/1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

06 Şubat 2010 13:15

napmalı
Şef

ayhi çok yardımcı oldun. teşekkür ederim. ayrıntılı bi şekilde bilgi sahibi oldum.

06 Şubat 2010 13:35

hocahocahocadan
Aday Memur

arkadaşlar ben doğum iznindeyim.tayinim antalyaya çıktı pazartesi veya salı gibi doğum yapacağı.ben nasıl göreve başlayacağım. doğum iznim bitince mi başlarım yoksa şimdi mi

06 Şubat 2010 16:49

yasemince_
Aday Memur

hocam ben de şuan doğum iznindeyim. eş durumu tayinimde oldu.benim bildiğim doğum izni bitince ilişik kesiliyor ve yeni yerde göreve başlanıyor.ama burda dikkat edilmesi gereken yazışmalar var.kararnamaler çıkmadan eski görev yerinden yeni görev yerine doğum izninde olduğunuza dair yazı gitmesi gerekiyor.

başka fikri olan varsa ya da tecrübesi olan varsa paylaşabilir mi?

06 Şubat 2010 19:36

hocahocahocadan
Aday Memur

yasemince arkadaşım değişik bir şey olursa haberleşelim ben eşimi gönderip göreve başlatmasını istiyorum ama bakalımokul müdürünü bir arayacağım kabul ederse

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;