Editörler : asaygincihan27
12 Şubat 2010 16:01   


norm fazlası durumu için lütfen yardım

Şubat atamalarında özür grubundan ilçeden merkeze atandım.Atandığım okulda branşımdan 3 öğretmen olduk ve sadece 36 saat ders var.En düşük puanlı benim.İl meb beni istek dışı atmaya zorlamaya calıştı.Böyle bir hakları var mı?bulunduğum eğitim bölgesinde branşımdan açık yoksa nereye görevlendirilirim.pazartesi ilişik kesip kadromu yeni okula alark norm fazlası olacağım ve kafam karmakarışık.Bilgisi olan paylaşabilirse çok sevinirim.

12 Şubat 2010 16:33

yahya aslan
Kapalı

hocam branşınız nedir.kadrolumusunuz.diğer öğretmenler kadrolu mu.cevap bekliyom.

12 Şubat 2010 17:17

0kyanus____
Kapalı

Norm fazlası kim ise o gider görevlendirme ile baska okula.Himzet puanı en düşük olan kimse o norm fazlasıdır.Önce onu öğrenin eşiniz mi norm fazlası yoksa baskası mı? Baskası ise eşiniz gitmez hizmet puanı düşük olan gider.

Aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenlerin idari çalışmalarda görevlendirilmek suretiyle aylık karşılığı ders görevlerini tamamlattırma yoluna gidileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.Nitekim norm kadro uygulaması kapsamında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevlerini görevli oldukları kurumlarda dolduramayan öğretmenlerin branşlarında Öğretmen ihtiyacı bulunan diğer kurumlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir. Personel Genel müdürlüğünün 06/03/2000 tarih ve 24845 sayılı yazısı. Dolayısıyla da norm kadro fazlası öğretmenlerin idari görev altında çalıştırılmaları mümkün değildir.

Ayrıca norm fazlası olmasına imkan öyle bir durum olsa zaten okul açık olmaz ve ve okula ataması yapılmazdı.

Ayni Eğitim bölgesi veya yerleşim yerinde daha sonra o branştan oluşacak öğretmen ihtiyacı, fazla konumda bulunan öğretmenlerden yukarıda belirtilen yöntemle atama işlemine devam edilerek karşılanacak ve bu fazlalık giderilinceye kadar o Eğitim bölgesi veya yerleşim yerine o branştan hiçbir şekilde öğretmen ataması yapılmayacaktır. "

hükümleri gereğince okula,eğitim bölgesine koordinatör okula atama yapılamaz bu kişiler 4855 sayılı kanun 2003/33 sayılı genelge hükümleri gereğince il milli eğitim müdürlüğü emrine verilen % 5 lik kadrolara atanabilir.

Norm kadro yönetmeliği gereğince norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, kendilerine branşlarında ihtiyaç olmadığı nedeniyle norm kadro fazlası olarak belirlenmişlerdir.

Fakat her nedense bu öğretmenler idareciler tarafından maaş karşılığı adı altında branşları dışında çalıştırılmak istenmektedirler. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin kendi branşları dışında maaş karşılığı olarak nöbet, idari görev, kütüphane memurluğu, atölye görevi gibi görevler bulunarak maaş karşılığı görevlerini doldurmaları istenmektedir.

Unutulmamalıdır ki norm kadro fazlası öğretmenlere ihtiyaç bulunmadığı için bu öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenmiştir. Ve 4359 sayılı kanun gereğince milli eğitim bakanlığına verilen öğretmen serbest kadrolarına atanmışlardır. Maaş karşılığı bir görev yapmaları gerekmemektedir. Norm kadro fazlası öğretmenler kadroları kaldırılan devlet memurları statüsündedirler.ayrıca idare bir kişiyi bir yerden alıp başka bir yere ataması halinde yeni atandığı yerdeki çalışma şartları önceki çalışma şartlarından ağır olamaz.

4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91. maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

Norm kadro Danıştay 5.dairesinin norm kadro hizmet puanına göre yapılacaktır. kararlarına göre hizmet puanına göre yapılır hizmet puanından başka herhangi bir kriter yoktur. 2001/14 nolu genelge hükümlerine göre de 11.08.2000 tarihinde okulda mevcut kadrolu öğretmenlerden branşlarında ihtiyaç bulunan sayılara göre ( bu sayılar ek 1. de belirtilir) hizmet puanlarına göre norm kadro ile ilişkilendirilirler.ve ek 2.belgesine yazılırlar Fazla olanlarda norm kadro fazlası olarak ek-3 belgesine yazılır. Bu çizelgelerdeki (ek.1 ek.2 ek.3) isimler 3797 sayılı kanunun 62. maddesinin 3.fıkrasına göre değiştirilemez örneğin norm kadro fazlası 5.öğretmen varsa bir tane ihtiyaç doğduğu zaman 1.sıradaki norm kadro ile ilişkilendirilir norm kadro fazlası sayısı 4. indirilir ve norm kadro fazlası olarak buraya başka atama yapılamaz.açığa çıkan 5.norm kadro fazlası kadrosu il milli eğitim müdürlüğüne aktarılır (3797 madde 62)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.

Bu fazlalığın giderilmesine kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç. Hiçbir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır."

Madde 147 - (Değişik:30/5/1974 - KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanunda geçen;

A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, " İfade eder."

Bu bağlamda norm kadro fazlası öğretmenlere branşları dışında maaş karşılığı bir görev verilmesi kanunlara aykırıdır. Zaten öğretmenin maaş karşılığı branşında gireceği ders olsaydı norm kadro fazlası olmazdı, ama bu öğretmenlerinde bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünülerek 2000/81 nolu genelge çıkarılmıştır bu genelge dikkatle incelendiğinde öğretmeninin eğer kendi branşında dersi varsa maaş karşılığı eğer yoksa diğer derslerde istekli olması halinde ücretle görevlendirilmesi gerektiğini belirtir. Bu görevlendirmeler içinde:2000/81 nolu genelgede

"a) 11-15 Eylül 2000 tarihleri arasında öğretmenlere gerekli duyuru yapılacak duyuruda başvuru süresi, zamanı ve yeri belirtilecektir.

b) Başvurular, 18-22 Eylül 2000 tarihleri arasında kabul edilecektir.

c) Görevlendirmeler, okul/koordinatör okul müdürünün bildirimi, il milli eğitim müdürünün önerisi üzerine valilik onayı ile 2-6 Ekim 2000 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.

d) Görevlendirilen öğretmenlere ilişkin bilgiler, EK-2 Formla 27 Ekim 2000 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Otomasyon Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir."

hükümlerindeki yapılacak işlemlerin her yıl yenilenmesi gerekir başvurularda hizmet puanlarına göre değerlendirme yapılacaktır. Ve bu hizmetler karşılığında 2000/81 nolu genelgede belirtilen ücret yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ödeme yapılmalıdır. Ve 4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91 maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

"a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların;

1) 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında her türlü yasal izin, geçici görev veya diğer zorunlu nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılan öğretmenlerden boşalacak dersleri okutmak üzere,

2) 8 inci maddesi kapsamında yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları ile ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda, okuma-yazma kurslarında, İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında ve açık öğretim kurumları Öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitimi uygulamalarında,

3) 13 Üncü maddesi kapsamında yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak,

4) 16 ncı maddesi kapsamında ders dışı eğitim çalışmalarında,

5) 18 inci maddesi kapsamında ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlama, geliştirme, inceleme, araştırma; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlama veya sağlama; makine, Teçhizat ve ders aracı üretme; belirli bir projede uzmanlık kazandırma çalışmalarında,

6) 21 İnci maddesi kapsamında milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarında her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde,

b) İngilizce eğitim yapan yüksek Öğretim kurumlarından mezun olanlar ile yüksek öğrenimleri öncesinde hazırlık sınıfında veya Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde İngilizce eğitim görerek başarılı olan, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre Almanca ve Fransızca öğretmeni olarak atanabilme koşullarını taşıyanlardan yüksek öğretim veya yüksek öğretim Kurumlarıyla bakanlığımızın işbirliği çerçevesinde İngilizce, alanında açılan en az 2,3 ay süreli (en az; 240 saat) kursları tamamlayan. Kamu Personeli Yabancı Dil bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce alanında (E) düzeyinde (50 puan) başarılı olan sınıf öğretmenleri ilköğretim okullarında İngilizce derslerinde

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarınca açılan en az 2-4 ay süreli Bilgisayar Kurslarına katılarak başarılı olduğunu belgelendirenler. ilköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında bilgisayar derslerinde.

d) Esas alanları (branşları) müzik, resim-iş ve iş eğitimi olan öğretmenlerin bu branşlara ilişkin norm kadrolarla ilişkilendirmeleri yapıldıktan sonra, ilköğretim kurumlarında müzik, resim-iş ve iş eğitimi derslerinde öğretmen açığının bulunması durumunda, daha önce hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen sınıf öğretmenlerinden norm kadro fazlası olarak ayrılanlar,

bu kurumlarda anılan dersleri okutmak üzere,

e) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi branş öğretmenleri, ilköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde,

f) Okul öncesi öğretmeni ihtiyacının karşılanamaması durumunda, bu alandaki öğretmen ihtiyacı için sınıf öğretmenleri,

g) ilgili mevzuatı çerçevesinde; öğrencilerin öğretim yılı içinde yapacakları staj çalışmalarında, mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğine yönelik tanıtım programlarımın hazırlanmasında; il millî eğitim danışma kurullarınca belirlenecek yarışmaların düzenlenmesi ve yürütülmesinde, veli ve öğrenci eğitimine yönelik olarak beslenme, sağlık, boş zamanların değerlendirilmesi ve verimli ders çalışma konularında program hazırlanmasında; hazırlanan program çerçevesinde toplantı, seminer ve sempozyum vb. organizasyonlarda konuşmacı düzenleyici olarak ve eğitim kurullarınca belirlenen çalışmalarda,

görevlendirilebileceklerdir."

2000/810nolu genelgede yukarıda belirtilen kısımlarda norm kadro fazlası öğretmenler görevlendirilebileceklerdir. Bu görevlendirmelerin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların ilgili maddelerine göre eğer branşı içinde ve mesai saatleri süresince derse girerse maaş karşılığı diğer durumlarda ücret yönetmeliğinde belirtildiğine göre karşılığında ücret ödenmesi gerekmektedir.

Devletimiz kamu maliyesi açısından norm kadro fazlası öğretmenlerin demoralize olmamaları ve devletin zarar uğramaması için 2002/79 nolu genelgeyi yayınlayarak norm kadro fazlası öğretmenlerin öncelikle daha önceki görev yaptıkları okul atanmalarını ve eğer okullarında branşlarında girebilecekleri dersler var ise bu derslere girmelerini emretmiştir. Genelgeye göre norm kadro içindeki öğretmenler ile fazlalık öğretmenlere dersler maaş karşılığı dağıtılacak kalan dersler norm içersindeki öğretmenlere ücretli olarak verilecektir.

Ayrıca 2002/79 nolu genelgenin 5. maddesinde göre ikametlerine uygun olan okullarda görevlendirilmesi konusunda özen gösterilmesini hükmektedir.

"5. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin görevlendirilmelerinde, mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından, daha önce görev yaptıkları veya ikametlerine uygun olan okullar olmasına, birden fazla okul veya kurumda görev verilecekler bakımından ise aynı eğitim bölgesi içinde ve ulaşım koşulları uygun olan okullar olmasına özen gösterilecektir."

Norm kadro fazlası öğretmenlerin il içi ve iller arası atanmalarını kolaylaştırmak amacıyla illere norm kadro sayılarının % de 5. nispetinde il milli eğitim müdürlüklerine kadrolar verilmiştir. Bu kadrolarla ilgili açıklamalar 4855 sayılı kanun ile 2003/33 sayılı genelgede yer almaktadır

Norm Kadro

A) * Norm Kadro *

1) NORM kadro nedir ?

2) Okulların kaç norm kadrosunun olacağı nasıl hesaplanır ?

3) Kimler norm kadro fazlası olur?

4) Norm Kadro Fazlası Öğretmenin Durumu Nedir ? Ne kadar süre okulunda kalabilir ?

B) * Görevlendirme *

1) Öğretmenler istekleri halinde kaç saate kadar görevlendirme alabilirler ?

2) Öğretmen istemezse görevlendirilebilirler mi ?

3) Okulda aynı branştan birçok öğretmen varsa kim görevlendirilir ?

4) Okulda Norm kadro fazlası öğretmen varken norm kadrodaki öğretmen başka okula görevlendirilebilir mi ?

5) Okulda norm kadro fazlası öğretmen var fakat görevlendirilebileceği okul yoksa dersler nasıl paylaştırılır ?

6) Okulumuzda norm fazlası öğretmen var ve dersler eşit şekilde dağıtılıp önce norm fazlası öğretmeni, sonra normdaki öğretmeni görevlendirebilirler mi ?

NORM KADRO FAZLASI VE GÖREVLENDİRMELER

A) * Norm Kadro *

1) - NORM kadro nedir ? -

Norm kadro, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerin yürütümü için ihtiyaç duydukları personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesidir.

2) - Okulların kaç norm kadrosunun olacağı nasıl hesaplanır ? -

Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/83.html

Madde 11- (Değişik : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;

a)6-30 saate kadar 1,

b)31-42 saate kadar 2,

c)42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Cevap:

Örnek: okulda 60 saat ders varsa:

42 ye kadar 2

60-42 =18 yani 1 öğretmen daha gerekir.

Yani 3 norm kadro 3 öğretmendir.

78 saat olsun.

42 ye kadar 2

42+21= 63 e kadar 3

78-63= 15 ( 15 olduğu için 1 norm kadro daha verilir )

Yani norm kadrosu 4 tür.

Eğer 77 saat olsaydı ?

63 e kadar 3

77-63=14 ( Ders yükü 15 ten az olduğu için +1 norm kadro verilmez. )

Norm kadro 3 te kalır.

3) - Kimler norm kadro fazlası olur? -

Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/83.html

Madde 18.

b) Öğretmen norm kadrosu: Bulundukları okul ve kurumlarda hizmet puanı az olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm kadro fazlası olarak bırakılırlar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

Cevap: Eğer hesaplara göre biri norm fazlası ise bu kişi hizmet puanı en az olandır.

4) - Norm Kadro Fazlası Öğretmenin Durumu Nedir ? Ne kadar süre okulunda kalabilir ? -

Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24076_0.html

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 7/7/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5381 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 4855 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler kapsamında il emrine tahsis edilen boş öğretmen kadrolarına atanan öğretmenler, istekleri hâlinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu belediye sınırları içindeki sıra kapsamında olmayan ve alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınmak suretiyle atanırlar. Atama isteğinde bulunmayanlar, görevli oldukları eğitim kurumlarında en fazla üç yıl süreyle norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.

Cevap: 3 yıla kadar istekleri dahilinde aynı kurumda kalabilirler.

Özür durumlarında norm fazlası öğretmenler önceliklidir. Mevcut sayfadaki "Norm fazlasıyım" kutusunu işaretlemeleri onlara öncelik sunacaktır.

B) * Görevlendirme *

1) - Öğretmenler istekleri halinde kaç saate kadar görevlendirme alabilirler ? -

Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN DERS VE

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/23555_0.html

Madde 6

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve lâboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir. Ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı yedi ve daha az olan ilköğretim ve orta öğretim kurumları, çıraklık eğitim merkezi ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık, ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ders görevleri dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Cevap: Branş öğretmeni 15 saat maaş karşılığı harici istemese bile 6 saat ek ders ile görevlendirilebilir.

Yani; 15+6=21

İstemesi halinde ise 15 saat daha ek derse girebilir

Yani; 15+15 = 30

Bunlara ders dışı hazırlık ve plânlama görevi için verilen ek dersler dahil değildir.

Not: Öğretmen sayısı 7 ve daha az ise bu öğretmenlere + 6 saat daha ek ders görevi verilebilir.

2) - Öğretmen istemezse görevlendirilebilirler mi ? -

Konu: NORM KADRO UYGULAMA SÜRECİ

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/94.html

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak re'sen veya isteğe bağlı olarak ek ders görevi için diğer okul veya kurumlarda görevlendirilebilecekler, bunun dışında hiçbir şekilde geçici görevlendirme yapılamayacaktır.

Cevap: Öğretmenler istemeseler bile 15 saat maaş karşılığına ek olarak 6 saat daha görevlendirilebilirler.

Yani 6 saat denen kısım yukarıdaki maddeye göre "zorunlu ek ders saati" oluyor.

Sonuç olarak toplamda 21 saat dolasına kadar görevlendirilebilirsiniz. Burada sizin istekli olmanıza bakılmaz.

21 saatten sonra ise bir üstteki maddeyi gösterip dilekçe vererek 21 saatten fazla derse girmek istemediğinizi belirtebilirsiniz.

Not: Öğretmen sayısı 7 ve daha az ise bu öğretmenlere + 6 saat daha ek ders görevi verilebilir.

3) - Okulda aynı branştan birçok öğretmen varsa kim görevlendirilir ? -

Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html

Madde 20

2. Bendi

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

Cevap:

Eğer okulda istekli öğretmen varsa önce o görevlendirilir.

Eğer istekli olan yoksa puanı en az olan görevlendirilir.

Norm kadro fazlası öğretmen varsa önce norm kadro fazlası öğretmen görevlendirilir ( Zaten norm fazlası olan öğretmen(ler) puanı en az olan(lar)dır. )

4) - Okulda Norm kadro fazlası öğretmen varken norm kadrodaki öğretmen başka okula görevlendirilebilir mi ? -

Cevap: Yine yukarıdaki maddeye göre puanı az olan, yani norm kadro fazlası olan öğretmen görevlendirilir.

5) - Okulda norm kadro fazlası öğretmen var fakat görevlendirilebileceği okul yoksa dersler nasıl paylaştırılır ? -

Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ

VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/83.html

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.

Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bîr şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler i!e norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.

Cevap: Dersler, öğretmenler arasında eşit olarak dağıtılmalıdır.

6) - Okulumuzda norm fazlası öğretmen var ve dersler eşit şekilde dağıtılıp önde norm fazlası öğretmeni, sonra normdaki öğretmeni görevlendirebilirler mi ? -

Burada her iki öğretmene okulda ders verip her ikisini de görevlendirmektedirler. Oysa norm fazlası öğretmenin iki okula da görevlendirilmesi gerekir.

Aşağıdaki maddeye bakalım.

Konu: Norm Kadro Uygulama Süreci

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/94.html

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak re'sen veya isteğe bağlı olarak ek ders görevi için diğer okul veya kurumlarda görevlendirilebilecekler, bunun dışında hiçbir şekilde geçici görevlendirme yapılamayacaktır.

Cevap: "aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak " denmekte.

Eğer okulda 21 saate kadar ders varsa norm kadrodaki öğretmen hiçbir şekilde başka okula görevlendirilemez.

Yukarıdaki gibi bir durumda bütün dersler norm kadrodaki öğretmene verilir ve norm fazlası öğretmen her iki okula da görevlendirilir.

12 Şubat 2010 20:30

ezgi007
Aday Memur

çok teşekkür ederim okyanus hocam.cevabınız çok açıklayıcı olmuş.

12 Şubat 2010 23:51

0kyanus____
Kapalı

Rica ederim.

07 Haziran 2010 13:27

muge65
Aday Memur

arkadaşlar ben anasınıfı öğretmeniyim. kadrolu olarak 4 senedir aynı okulda çalışıyorum. doğum iznine ayrldığım zaman okulumuza 2 sözleşmeli ve benim yerime bir ücretli öğretmen geldi. toplam 3 sınıf var tabi. bu sene bir sınıfı kapatıyoruz, norm fazlasısın hemen tayin iste sözleşmeliler isteyemez dediler. benim puanım 99 ve diğer öğretmenler yeni atama. ben birşey anlamadım. bana yardım edin

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?