Editörler : asaygincihan27
16 Şubat 2010 21:33   


Ek Ders Ücreti Geri isteniyor.

Arkadaşlar 2008 Kasım ayında Avrupa birliği Leonardo vinci projesi kapsamında Almanya' da öğrencilerimin staj yapması amacıyla refakatçi öğretmen olarak görevlendirildim. Valilikten görevli izinli olduğuma dai yazı da aldık. Buna dayanarak 2008 kasım ayında ekders ücretim de yapıldı. Bugün okula gelen yazıda (2004/52) sayılı genelge ekiyle "7) Yurt içi ve Yurt dışı Görevlendirmeler: AB Eğitim Programları kapsamında yurt dışında düzenlenecek etkinliklere katılacak yönetici ve öğretmenlerin, proje faaliyetlerine katıldıklarında görevli-izinli sayılmaları için gerekli onay, Bakanlığımız merkez teşkilâtı personeli için Bakanlığımızdan, taşra teşkilâtı personeli için ise Valiliklerden alınacaktır. Bu görevlendirmeler süresinde katılımcıların, görevli izinli sayıldıkları için ek ders ücreti almaları mümkün olamayacaktır. " yazıyor buna dayanarak 2008 kasım ayındaki yapılan ücret faiziyle geri isteniyor. Mutemetimiz mecburen işlemi yapacak. yasal faziziyle birlikte 600 tl civarı olacak galiba. Ben bu ücreti geri ödemek zorunda hissettim bu maddeye göre. kafama takılanlar ise şöyle:

1-) okullarda öğrencileri spor, yarışma gibi etkinliklere götüren öğretmenler, okullarınca görevli izinli sayılıyorlar ve ücretini alabiliyorlar. benim refakatçiliğimde bu kapsamda değelendirilmezmi. bende öğrencilerin başında görevli idim.

2-) bu parayı ödedikten sonra idare mahkemesine dava açsammı acaba.

bu işin çözüm yolları neler. fikirlerinizi bekliyorum.

16 Şubat 2010 22:12

civan17
Aday Memur

kesemezler sayın hocam sen keyfi olarak gitmiyorsun.Parayı sizden istedikleri anda dava açabilirsin.

16 Şubat 2010 23:57

tk___46
Memur

onun olaydan sonra hukuki olarak 60 günlük süresi olup bu süre anlatımınıza göre epeycegeçmiştir.

ONBİRİNCİ DAİRE 2003 1654 2000 9798 10/04/2003

KARAR METNİ

1-TEDVİREN GÖREVLENDİRİLEN KİŞİLERE VEKALET AYLIĞINA EŞDEĞER TUTARDA BİR MEBLAĞIN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ,

2-TEDVİREN GÖREVLENDİRİLMELERDE ZAM VE TAZMİNAT FARKI ÖDENMEYECEĞİ HK.<

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Maliye Bakanlığı

Karşı Taraf (Davacı) : ?

İsteğin Özeti : Dava, ? Malmüdürlüğüne vekalet eden davacının, bu görevi nedeniyle kendisine ödenen zam ve tazminat farkları ile vekalet ücretinin ödenmemesine, ödenmiş olan zam ve tazminat farkları ile vekalet ücretinin geri istenilmesine ilişkin işlemin iptali ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. Ordu İdare Mahkemesi 25.5.1999 gün ve E:1998/817, K:1999/358 sayılı kararıyla; davacının ? Malmüdürlüğünde ? şefi olarak görev yapmakta iken ilçe Malmüdürü vekilinin tayininin çıkması üzerine 5.9.1997 tarihli ? Valiliği oluru ile 3. dereceli Malmüdürlüğü görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirildiği, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu inceleme sonucunda, davacının lise mezunu olması ve dolayısıyla asilde aranan şartları taşımaması nedeniyle vekalet ücreti ile zam ve tazminat farklarını alamayacağına ve daha önce ödenen tutarın kişi borcu çıkarılması gerektiğine ilişkin olarak tesis edilen işlemin iptali istemiyle bakılan davayı açtığı, bu durumda, tayin nedeniyle boşalan Malmüdürlüğüne vekalet etmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 86/4. maddesi uyarınca davacıya vekalet ücreti ödenmesinin zorunlu olduğu, ancak 4.2.1998 gün ve 23248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının atıfta bulunduğu 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 1/a maddesinde yer alan 1-4. dereceli kadrolara vekalet edenlerin 657 sayılı Yasanın 68. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerektiği hükmü karşısında, anılan maddede aranılan şartlardan yüksek öğrenim görmüş olma koşuluna sahip olmayan davacıya 3. dereceli Malmüdürlüğüne vekalet etmesi nedeniyle yaptığı iki görev ile ilgili aynı cins tazminat ve zamlardan miktarı fazla olanının ödenmesinin mevzuata göre mümkün olmadığı, zam ve tazminat farkının geri istenilmesine ilişkin kısmında ise, hatalı ödemelerin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi olan 60 gün içinde alınabileceği, bu süre geçirildikten sonra hatalı ödenen zam ve tazminat farklarının geri istenilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin vekalet ücretine, zam ve tazminat farklarının geri istenilmesine ilişkin kısmının iptaline, zam ve tazminat farklarının ödenmemesine dair kısmının reddine hükmetmiştir. Davalı tarafından, asilde aranan şartları taşımayan davacıya 657 sayılı Kanunun 175. maddesi uyarınca tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılamayacağı ileri sürülerek mahkeme kararının iptale ilişkin kısmının bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ünal Demirci

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Taylan Aydın

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları düzenlenmiş, aynı Yasanın 174. maddesinde ise vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiş, 17.5.1987 günlü, 19463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de, vekalet göreviyle ilgili genel hükümlere yer verildikten sonra 1-4. dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Yasanın 68. maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları, asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde boş bulunan bir görevin tedviren yürütülmesi öngörülmüştür. Ayrıca 657 sayılı Yasanın 68/B maddesinde, 1-4. derecedeki kadrolara atama için yüksek öğrenim görmüş bulunmak şartı aranmıştır.

Bu hükümler karşısında, asilde aranan şartları taşımayan bir kişinin vekil olarak atanamayacağı ve kendisine vekalet aylığı ödenemeyeceği açıktır. Ancak 657 sayılı Yasada bir görevin tedviren yürütülmesine ilişkin bir hükme yer verilmemiş olmakla beraber, yukarıda sözü geçen tebliğ uyarınca idarece tedvir görevi verilen kişinin, Anayasanın angaryayı yasaklayan 18. maddesi hükmü uyarınca fiilen yürüttüğü görev karşılığı bazı maddi haklara hak kazanacağı açıktır.

Mevzuatta tedviren görevlendirme şeklinde açıklanan bir usul bulunmamakla beraber, uygulamada 99 Seri No'lu Genel Tebliğde de belirtildiği üzere asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunmadığı hallerde idarelerce hizmetin aksatılmadan yürütülmesini teminen herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir göreve asilde aranan şartlara en yakın personel arasından tedviren görevlendirme yapılarak idari görevin yürütülmesi sağlanmaktadır.

Yukarıda yer alan yasal düzenleme karşısında, davacıya vekalet aylığı adı altında bir ücret ödenmesi mümkün değilse de, davacının yürüttüğü görevden dolayı üstlendiği sorumluluk dikkate alındığında, vekalet görevinden ötürü davacıya vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, lise mezunu olan ve 3. derece kadrolu Malmüdürlüğünü valilik oluru ile vekaleten yürütmekle görevlendirilen davacıya fiilen yürüttüğü bu görev karşılığında vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuki isabet görülmemiştir. Bu itibarla temyize konu kararın anılan işlemin iptaline ilişkin kısmında usul ve mevzuata aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Kararın; zam ve tazminat farkının geri istenilmesine ilişkin işlemi iptal eden kısmına gelince;

Evvelce sehven kanuna aykırı olarak yapılmış bir terfi veya intibak işleminin kanunsuzluğunun tespitinden sonra idarece geri alınması sonucu fazla ödenmiş bulunan aylık ve ücret farklarının kararda belirtilen istisnalar dışında ancak ilk kanunsuz ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 günlük dava açma süresi (2577 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca 60 gün) içinde geri alınabileceği hakkındaki 22.12.1973 günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında, idarenin hatalı eylem ve işlemlerinin ve bu işlemlere dayanarak yaptığı ödemelerin geri alınmasında uygulanacak temel ilkeler ortaya konulmuştur. Anılan kararın gerekçesinde iyi niyet kuralı üzerinde de durularak idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine, idare edilenlerin gerçek dışı beyanı veya hilesi neden olmuşsa ya da geri alınan idari işlem yok denilebilecek kadar sakatlık taşımakta ise, hatalı işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmaktaysa ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden söz etmeye olanak bulunmadığı ve bu işlemler dolayısıyla bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre düşünülmeyeceği, bunların her zaman geri alınabileceği, ancak bunun dışındaki işlemler için memurun iyi niyetinin, istikrar ve kanunilik kadar önemli bir kural olduğu ve bu nedenle yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki işlemlere dayanılarak yapılan ödemelerin ancak dava açma süresi içinde geri alınabileceği vurgulanmıştır.

Yukarıda anılan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararından, kanuna aykırı olarak yapılan ödemelerde, muhatabın kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmakta ise ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse iyi niyetin varlığından söz edilemeyeceği, bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre kısıtlamasının olmadığı, bunların her zaman (genel zamanaşımı süresi içinde) geri alınabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyada mevcut belgelerin incelenmesinden, ? Malmüdürlüğünü 27.8.1997 tarihinden itibaren tedviren yürüten davacıya ödenen zam ve tazminat farkının davacı adına borç çıkarıldığı ve bundan sonra anılan farkların ödenmemesi yolunda işlem tesis edildiği, idare mahkemesince, davacının asilde aranılan şartları taşımaması nedeniyle zam ve tazminat farkı alamayacağı, ancak son ödemenin yapıldığı tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi geçirildikten sonra zam ve tazminat farklarının geri istenilemeyeceği gerekçesiyle davanın, dava konusu işlemin zam ve tazminat ödenmemesine ilişkin kısmının reddine, zam ve tazminat farklarının geri istenilmesine ilişkin kısmının ise iptaline hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Malmüdürlüğünde muhasebe şefi olarak görev yapan davacının, tedviren görevlendirmelerde zam ve tazminat farkı alınmayacağını bilebilecek durumda olduğu halde anılan farkları alması ve açık hata niteliğindeki bu ödeme işlemine karşı idareyi haberdar etmemesi, yersiz ve hatalı olduğu konusunda idareyi uyarmaması nedeniyle iyiniyetinden söz edilmesi de olanaksızdır.

Buna göre, bu tür işlemlere dayanılarak yapılan ödemelerin her zaman geri alınabileceği hususu gözetilmeden, son ödemenin üzerinden 60 günden fazla sürenin geçmiş bulunması neden gösterilerek hatalı ödemenin geri alınamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin bu kısmının iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen kabulüyle Ordu İdare Mahkemesinin 25.5.1999 gün ve E:1998/817, K:1999/358 sayılı kararının, dava konusu işlemin zam ve tazminat farklarının borç çıkarılmasına ilişkin kısmını iptal eden hüküm fıkrasının bozulmasına, temyize konu diğer hüküm fıkralarının onanmasına, 10.4.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DAN-KAR-DER ; SAYI:2

YÖ/ŞGK

17 Şubat 2010 00:18

kertil
Aday Memur

tk 46 hocam gonderdiğin benim durumla farklı gibi geldi. yada sen benzettiğin durumları özetlermisin bana.

civan hocam bu işin yolu önce benden kesinti olacak. sonra ilçe mem e kesinti oldu geri ödenmesini istiyorum şeklinde bir dilekçe ve olumsuz cevap. olumsuz cevabı idare mahkemesine yazacağım dilekçeye ekleyeceğim oylemi.

17 Şubat 2010 13:49

kertil
Aday Memur

Güncel

05 Mart 2010 12:28

kertil
Aday Memur

Bi el atın arkadaşlar şu konuya. yardımcı olun bana

05 Mart 2010 16:05

benj_55
Yasaklı

GENELGE

2007/19

11- Kararın 16?ncı maddesinde, ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller düzenlenmiştir.

Maddenin (a) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacakları ve buna ilişkin ek ders ücretlerinin

kadrolarının bulunduğu kurumca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Hükümden net olarak anlaşılacağı gibi bu bent kapsamında görevlendirilenler, katılmış oldukları etkinlik için ayrıca ek ders ücretinden yararlanmayacaklar, görevlendirildikleri tarihte

kadrolarının bulunduğu okul ve kurumlarda kendilerine verilmiş ek ders görevi varsa, bu görevlerini yapmış sayılarak bunun karşılığı olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır.

Örneğin; söz konusu etkinliklerden herhangi birine katılan bir öğretmenin bu etkinliğe katılmak üzere görevlendirildiği tarihte kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda haftada 12 saat ek ders

görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmen, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundaki bu ek ders görevini yapmış sayılarak,karşılığında yine haftada 12 saat ek ders ücretinden kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunca yararlandırılacaktır.

Sözü edilen etkinliklere katılmak üzere görevlendirilenlerden görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında hiç ek ders görevi bulunmayanlar, yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevleri olamayacağından bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Yine, söz konusu görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu eğitim

kurumlarında ek ders ücreti alamayacakları resmî tatil, yarıyıl, yaz tatili ve benzeri günlere denk gelenler de, bu günler için ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya

devam edecekler, bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak durumda olanlar ise bu sürelerde de ek ders ücreti alamayacaklardır.

Maddenin (b) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, il düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin, bu sürelerde üzerlerinde

bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiştir.

Bu bent kapsamında ek ders ücretinden yararlanacaklarla ilgili olarak yapılacak değerlendirmeler de, (a) bendinde belirtilen etkinliklerde görevlendirilenler için yapılan açıklamalar paralelinde olacaktır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin, sadece yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerle sınırlı olduğu ve etkinlikler veya (a,b) bentleri ayrı ayrı

değerlendirilmeksizin bir öğretim yılında hiçbir şekilde 90 günü geçemeyeceği de göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husustur.

06 Mart 2010 00:38

kertil
Aday Memur

benj hocam, yurtiçi için yönetmelik var ama yurtdışı için yok. yurtdışı için sadece 2004/52 var. buda benim işime yaramıyor. sizin yazdığınız maddeyi eklesem bu maddede sadece yurtiçi var diye kabul etmeyecekler. ne kadar arasamda yurtdışı görevle ilgili bir şey bulamadım

06 Mart 2010 00:47

benj_55
Yasaklı

ben de zaten yurtiçindeki görevlerin ek dersten sayıldığı, hatta o da 90 günü geçmemek koşuluyla, fakat yurtdışını kapsamadığını göstermek için attım,bu genelge ek ders yönetmeliğinden hemen sonra yayınlanan, yönetmeliği açıklamaya yönelik genelge, ek ders yönetmeliğine baktım,yurtdışıyla ilgili bir hüküm bulamadım malesef.

06 Mart 2010 01:19

kertil
Aday Memur

tskr ler hocam. bende yasal bir dayanak bulmadan mahkemeye gitmek istemiyorum. biraz daha araştırayım

13 Mart 2010 23:20

kertil
Aday Memur

En son yayınlanan habere göre mahkemeye gitmeye gerek yok sanırsam.

http://www.memurlar.net/haber/162134

linkindeki habere göre ;

"a) Yurt dışında düzenlenen eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlere katıldıkları süreler ile yurt dışına geçici görevle görevlendirildikleri sürelerde, Kararın 2. ve 25. maddeleri hükmüne istinaden, anılan Kararda öngörülen ek ders ücretinin ödenmesine imkân bulunmadığı,

b) Ancak, söz konusu görevlendirmeler nedeniyle fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanılamayan sürelerde bu kapsamdaki personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ve bu maddenin verdiği yetkiye istinaden yürürlüğe konulan 7.8.2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan esas ve usuller çerçevesinde, kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin, aylıklara İlişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle, ödenmesinin mümkün bulunduğu" yazıyor. buna göre yurt dışındaki öğretmene ek ödeme verilmesi yorumunu cıkarttım ben. sayılı kanunu bir dilekceye ekleyip deneyecem sansımı pazartesi.

14 Mart 2010 02:09

benj_55
Yasaklı

sayın hocam, bu yazıyı ben de gördüm, yalnız bu yazı seni ilgilendiren bir yazı değil malesef,çünkü bu yazıyı yazan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü sadece bazı kişilere istinaden bu yazıyı yazmış,onlar da şunlar ; 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ek 1. maddesinde unvanları sayılan personeller, şimdi de bu personellerin kim olduğuna bakalım ;

MADDE 10- (1)

a) Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörler

b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şefler

EK MADDE 1 ? (1) (24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir.

görmüş olduğun üzere ünvanları sayılanlar arasında öğretmen veya okul müdürleri yok malesef,dolayısıyla seni ilgilendiren bir yazı değil,zaten yazının içeriğinde "her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere," ibaresi var.

14 Mart 2010 10:51

mertab
Şef

Sayın hocam,

İdarenin kendi hatasından ( mevzuatı bilmemek) yaptığı ödemeleri 2 ay içinde geri alma zorunluluğu var. Bu süreden sonra hatayı yapanlar geri ödemek zorunda, sizden geri alamazlar.

Bu hususta alınmış bir mahkeme kararı var. Bu kararı ekleyerek itiraz edebilirsin. Gelen cevabı 60 gün içinde TAM YARGI ve İPTAL davası açman gerekir.Slm...

Mahkeme kararı:

http://www.turkegitimsen.org.tr/1mevzuatpdf/adana_idare_karar_2008_226.pdf

14 Mart 2010 15:04

PRINCESSS
Şef

benim sorumun yeri bu başlık mı tam bilemedim ama aklıma takıldı bu konuda net bir bilgisi olan arkadaş cevaplarsa sevinirim..

bu il dışı hizmetiçi kurslarında hem harcırah yolluk ödeniyor hem de görevli olunduğu için ek ders de ödeniyor diye duymuştum.ek ders ödenmiyor mu diye şimdi içimde bir merak oluştu?

14 Mart 2010 15:36

kertil
Aday Memur

benj55 hocam; 375 sayılı kanun hükmünde kararnamesinde ek ödeme cetvelinde öğretmen lerde var.

14 Mart 2010 19:12

benj_55
Yasaklı

kertil hocam,olay şu ; yurtdışına yapılacak olan eğitsel gezi, konferans dolayısıyla gidenlere ek ders ödemesi yapılmayacaktır, yalnız 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesine göre ek ödeme alamayan kişiler ek ödemeden yararlanacaktır,senin de bahsettiğin gibi öğretmenler ek ödeme cetvelinde olduğundan ve yararlandığından dolayı bu durumda ek ders alamayacağı gibi ek ödeme de alamaz,çünkü bir kişiye 2 kere ek ödeme yapılmaz haliyle.

mesela bak şefler ek ödeme almaz,ek derslei fulldür,ayda ellerine 1200 tl civarı geçer,400ü ek derstir,şimdi bu adamlar yurtdışına bu amaçla gittiklerinde ek ders ödemesinden faydalanamayacağına göre o ay 800 tl mi alsın,işte bunun için onlara ek ödeme yapılarak tekrar durum dengelenir,ama öğretmenler ek ödeme aldıklarından dolayı tekrar ek ödeme yapılmaz.

14 Mart 2010 19:20

benj_55
Yasaklı

ayrıca tekrar belirtmek gerekirki Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün bu yazısı öğretmenlere yönelik değil, bu yazıya göre ek ödemeden yararlanacak olan personel de; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesine göre ek ödemeden yararlanamayan personel kapsamında olan anılan Kararın 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ek 1. maddesinde unvanları sayılan personeldir.

zaten maliyeye sorulan soru şu şekilde ;

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi ek ders ücretinden yararlandırılan personelden;

1-Yurt dışında düzenlenen eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlere katılanlar ile yurt dışında geçici olarak görevlendirilenlere bu sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları konularında tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

cevap da yine onlara yönelik ;

1-2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ek 1. maddesinde unvanları sayılan personelin;

a) Yurt dışında düzenlenen eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlere katıldıkları süreler ile yurt dışına geçici görevle görevlendirildikleri sürelerde, Kararın 2. ve 25. maddeleri hükmüne istinaden, anılan Kararda öngörülen ek ders ücretinin ödenmesine imkân bulunmadığı,

b) Ancak, söz konusu görevlendirmeler nedeniyle fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanılamayan sürelerde bu kapsamdaki personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ve bu maddenin verdiği yetkiye istinaden yürürlüğe konulan 7.8.2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan esas ve usuller çerçevesinde, kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin, aylıklara İlişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle, ödenmesinin mümkün bulunduğu,

14 Mart 2010 19:26

benj_55
Yasaklı

kertil, sen bu şekilde bi şey çıkartamazsın,ama mertab hocanın söylediği şekilde alabilirsin anca.

PRINCESSS, bu konu yurt dışı için geçerli, yurt içinde ve 90 günü geçmemek koşuluyla her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

09 Aralık 2011 20:56

parinas
Şef

Ben ödeme yaptım 600 tl. Her idare her ay belli miktarda ücreti fazla yatırmış. Yaklaşık 4-5 ay da geçti son ayın üzerinden. Ama ödeme yaptım. Normalde hatayı onlar yaptığından dolayı, geri ödeme yapmasam oluyormuydu yani?

Ama açık bir şekilde mevzuatın dışına çıkılmış. Haketmediğimiz ücret verilmiş. Vicdanımda rahat etmez yani mahkeme açsam.

Sizin durumunuz daha farklı.

08 Ocak 2012 17:38

blue_123
Daire Başkanı

bizde 2 ay sonra yurtdışına çıkacağız..ek dersimizi alacakmıyız o tarihlerde...yoksa kesilecekmi??

bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlardan yardım bekliyoruz

Toplam 19 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?