Editörler : Cüneyt Barışoglu
15 Nisan 2006 11:51   


Görevde yükselme sınavı açan kurumlar (Yardımcı hizmetler için)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Gen.Müd.Personelinin Görevde Yükselme Sınavı 04.04.2006

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı 05.04.2006

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 05.04.2006

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı 04.04.2006

İlgilenen arkadaşlara duyurulur...

15 Nisan 2006 15:57

ŞT
Memur

vah

16 Nisan 2006 09:47

manil
Aday Memur

bu kurumda olan arkadaşların gözü aydın darısı bizim başımıza meb liseyi bitirdim sınav bekliyorum umarım açılır herkese başarılar arkadaşlar

17 Nisan 2006 14:13

hbulut
Aday Memur

Kocaeli Üniversitesi de yaptı kendi personeline fakat bu yıl başında oldu bitti

18 Nisan 2006 18:33

minem16
Aday Memur

evet arkadaşlar bizim kurudada varyükselme sınavı hepimize başarılar tabi sınavda 3 kağıt olmazsa

19 Nisan 2006 00:50

eeko
Şef

slm arkadaşlar.

Bizler için hayati önem taşıyan ünvan değişikliği hakkında herkes birşeyler yazıyor.Ancak elimizde bir mutabakat metni olmasına rağmen üyesi olalım yada olmayalım, sendikalar dikkat edin şu yada bu kurumda yükselme sınavını açtırdık diye puan toplamaya çalışıyorlar.Benim görüşüm var olan mutabakat metninin top yekün uygulamaya konmasını sağlamaktır.Bunun için de toplu hareket etmemiz gerektiği kanısındayım.Örneğin bir tarih belirleyip topluca istifa etmek. Tarih olarakta metinde ki 11.maddeye temsil etmesi için 11 mayıs yada 11 haziran olarak belirlemek.

19 Nisan 2006 08:30

onur altay
Şube Müdürü

selam arkadaşlar,

arkadaşlar belediye memurları için neden görevde sınavı yapılmıyor.bilen varmı yapılacaksa ne zaman yapılacak

saygılar.

20 Nisan 2006 11:08

serbeser
Genel Müdür

Belediye ve İl Özel İdarelerin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

RG: 31/12/2005- 26040

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin

Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı

Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde

Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılması Hakkında

Yönetmelik

MADDE 1 ? 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin adı '"İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.'"

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Madde 2 ? Bu Yönetmelik, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden Müdür ve daha alt kadrolarda istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.'"

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Madde 5 ? Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) İlçe Özel İdare Müdürü, Birlik Müdürü, İtfaiye Müdürü, Zabıta Müdürü ile bunlar dışında kalan diğer Müdürler;

2) İtfaiye Müdür Yardımcısı, Zabıta Müdür Yardımcısı ile bunlar dışında kalan diğer Müdür Yardımcıları

3) Başkatip, Şef, Amir,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri, Hukuk Danışmanı.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Spor Eğitmeni, Eğitmen.

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Sistem Programcısı.

e) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Baş Hemşire

f) İdari hizmetler grubu

1) Ayniyat Saymanı, Muhasip, Muhasebeci, İşletme Saymanı, Döner Sermaye Saymanı,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Emlak Memuru, Sekreter, Santral Memuru, Memur ve Diğer Unvanlı Memurlar, Şoför.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Hidrolog, İstatistikçi, Fizikçi, Arkeolog, Avukat, Matematikçi, Ekonomist, Biyolog, Veteriner, Psikolog, Pedagog, Yönetici Öğretmen, Öğretmen, Kütüphaneci, Sosyolog, Mütercim, Tercüman, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Laborant, Ebe, Hayvan Sağlık Memuru, Tekniker, Teknisyen, Programcı.'"

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı, Ek-1 Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uymak suretiyle, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin, sicil şartları açısından değerlendirilerek eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının üç katına indirilir. Puanların eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir. Eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.'"

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan '"Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır.'" ibaresi '"Ancak, kurumlar tarafından, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.'" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"g) Atama yapılacak kadroya ilişkin olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kurum ve kuruluşları ilgilendiren ve yürürlükte bulunan tüzük, yönetmelik ve genelgeler.'"

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölümün '"Görevde Yükselme Sınavının Usul ve Esasları'" başlığı '"Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar'" olarak değiştirilmiş ve 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'"Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.'"

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Madde 10 ? Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.'"

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Madde 12 ? Kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu; atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden öğrenim, görev veya unvanlarından daha düşük seviyede olamaz.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

Sınav kurulu, adayların belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işleri yürütür.

Sınav kurulunu kendi bünyelerinde oluşturamayan kurumlar, talepleri halinde belirtilen niteliklere sahip memurlardan mahalli mülki amir tarafından bildirilecek üye/üyeler almak suretiyle sınav kurulunu oluşturabilirler.'"

MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Madde 14 ? Bu Yönetmeliğe tabi personelde öğrenim düzeyi;

a) Teknik öğrenim gerektiren müdürlükler için atanacağı kadroyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim bitirmiş veya denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Müdür kadrolarına atanabilmek için kamu yönetimi, maliye, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi, sosyal ve idari bilimler dallarında yüksek öğrenim bitirmiş veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,

c) Müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için (a) ve (b) bendinde yazılı okullardan mezun olmak,

d) Başkatip, şef, muhasip, amir, muhasebeci, ayniyat saymanı, sayman, işletme saymanı, döner sermaye saymanı kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ve en az bir işletim sistemini bilmek,

f) Sistem Programcısı kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve en az bir program dilini bilmek,

g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak,

h) Hukuk Müşaviri, Hukuk Danışmanı kadrolarına atanabilmek için hukuk fakültesinden mezun olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

ı) APK Uzmanı, Uzman kadrolarına atanabilmek için fakültelerin işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye veya mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinden mezun olmak,

i) Eğitmen, Eğitim Uzmanı, Spor Eğitmeni kadrolarına atanabilmek için fakültelerin öğretmen formasyonu veren bölümlerinden mezun olmak,

j) 5 inci maddenin (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak,

şarttır.'"

MADDE 13 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Madde15 ? Bu Yönetmeliğe tabi personelde hizmete ilişkin olarak;

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar hizmeti bulunmak,

2) En az 2 yıl müdür yardımcısı kadrosunda bulunmak, müdür yardımcılığı kadrosu yoksa 3 yıl şef veya aynı alt hizmet grubunda bir kadroda bulunmak, hiçbiri yoksa biriminde 4 yıl çalışmış olmak,

b) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar, 5 ve daha aşağı dereceli kadrolar için en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

2) En az 2 yıl şef veya aynı alt hizmet grubunda bir kadroda bulunmak, şef ve benzeri kadrolar bulunmuyorsa biriminde en az 4 yıl çalışmış olmak,

c) Şef, Amir, Başkatip kadrolarına atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, dört yıllık teknik yüksekokul mezunlarının en az üç yıl, diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunlarının en az dört yıl, dört yıldan az süreli yükseköğrenim mezunlarının en az beş yıl hizmeti bulunmak,

şarttır.'"

MADDE 14 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Sicil

Madde 16 ? İstihdam edilen personelin, bu Yönetmelikte yer alan hizmet gruplarına atanabilmeleri için son yıl sicili notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 olması şartı aranır.?

MADDE 15 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları

Madde 18 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kurum personelin atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, kurumunca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgili bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Kütüphaneci, Biyolog, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Hidrolog, Fizikçi, Arkeolog, Matematikçi, Ekonomist, Veteriner, Yönetici Öğretmen, Programcı, kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

4) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Mütercim, Tercüman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,

3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

4) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Ebe, Hayvan Sağlık Memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksek okulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Teknik Ressam, Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksek okulların meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) İmam, Din Görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.'"

MADDE 16 ? Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'"Madde 19 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.?

Yürürlük

MADDE 17 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 ? Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

22.03.2006

Onur Altay kardeş Belediyelerle ilgili son görevde yükselme yönetmeliğini gönderiyorum. Ama GYS ne zaman açılır bunu kurumun bilir...Slm.

21 Nisan 2006 08:53

adge
Memur

Arkadaşlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ünvan değişikliği için hiç bir şey yokmu, lütfen bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.Çünkü 8 yıldır bekliyorum. Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği bölümü mezunuyum, yardımcı hizmetler kadrosunda çalışıyorum. Tekniker kadrosuna atanmak için sabırsızlıkla bekliyorum.

Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa, lütfen yazsınlar.

21 Nisan 2006 09:42

hanımeli
Genel Müdür

Bizde 7 yıldır bekliyoruz ( Sağlık Bakanlığı )

27 Nisan 2006 18:55

güneri
Aday Memur

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL GÖREVLERİNDEN BİRİNİ NEDEN YAPMIYOR?

Personel Genel Müdürlüğü?nün Görevleri

* Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, açılacak veya kapasitesi artırılacak sağlık kurum veya kuruluşlarının ihtiyacı olan personelin temini amacıyla kadro ihdas çalışmaları yapmak,

* Bakanlığımıza ihdas edilen kadrolar için Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü?nden açıktan atama müsaadesi almak,

* Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı?na ve Maliye Bakanlığı?na dolu-boş kadro değişikliğini bildirerek, kadro hareketlerini belirtilen kurumlara ve Sayıştay Başkanlığı?na vizeletmek,

* Bakanlık personelinin "Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği, Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği" çerçevesinde atama ve nakillerinin yapılmasını sağlamak,

* Çalışan personelin derece terfilerinin yapılabilmesi ve ihtiyaç duyulan kadroların temini için 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde mevcut kadroların sınıf, unvan ve derece bazında kadro değişikliği çalışmalarını yapmak,

* Emeklilik süreleri gelmiş veya emekliliği uygun görülen personele ait yazışmaları vilayetle veya Emekli Sandığı ile yapmak.

* Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği" kapsamına alınan unvanlarda unvan değişikliği yapılabilmesi için sınav ve görevde yükselme eğitimi çalışmaları organize etmek,

* Türkiye genelinde fakülte, yüksekokul ve liselerden mezun olan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunlarla ilgili işleri izlemek,

* İhtiyaç duyulan branşlarda uzman doktor yetiştirmek üzere Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre sınav işlemlerini yürütmek sınavda başarılı olanlara ihtisas yapmasını sağlamak. Yurtdışında yapılan uzmanlıkla ilgili işlemleri yürütmek, uzmanlık belgelerinin tescil işlemlerini yapmak kayıtlarını tutmak,

* Bakanlık personel eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

* Atamaları Bakanlıkça yapılan personelin özlük dosyasını tutmak, kişi ile ilgili mal bildirim formlarının takibini yapmak,

* Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

02 Mayıs 2006 16:23

serbeser
Genel Müdür

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu 28.04.2006

Türkiye Demir Ve Çelik İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu 28.04.2006

Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu 28.04.2006

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı 28.04.2006

02 Mayıs 2006 16:43

sercan49
Şef

Arkadaşlar içişleri bakanlığında yükselme sınavı kaç senede bir yapılıyor haberi olan varmı acaba??

22 Mayıs 2006 15:47

gokhanak
Şef

bütün kurumlar çasa bile sağlık bakanlığı sınav açmaz.hizmetlileri istediği gibi çalıştırıyor nasıl olsa.pansumancı,memur,hastabakıcı,güvenlik,şöför,daha niye açsınki.

26 Mayıs 2006 18:18

dadaşlı
Aday Memur

slm arkadaşlar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı(ssk) görevde yükselme sınavları ne biçim yapılıyor.Bugüne kadar yapıldımı?Bilgilerinizi bekler saygılar sunarım

05 Haziran 2006 16:22

darendeli46
Şef

ARKADAŞLAR SENDİKAMIZ KURULUYOR

DUYANLAR DUYMAYANLARA DUYURSUNLAR

(MEMUR) , (HİZMETLİ) (TEKNİK HİZMETLER) ,( ŞÖFÖR), (KALORİFERCİ) ve (AŞÇI) HERKESİ BEKLİYORUZ

KENDİ SENDİKAMIZLA DEVAM EDELİM

09 Haziran 2006 10:29

darendeli46
Şef

selam arkadaşlar

Cuma' nız mübarek olsun

iyi çalışmalar.

toplanalım arkadaşlar birlik olalım.

tek çatı altında birleşelim.

birlikten kuvvet doğar G.İ.H.FORUMUNA SIKINTILARINIZI YAZIN

yeni sendikamız 16 Haziranda kuruluyor sizleri de

bekliyoruz. duymayanlara iletin.

29 Haziran 2006 17:06

berkant0671
Aday Memur

MTA da yükselme sınavı oluyormu bilgisi olanlar kurumhakkında bilgisiolanlaryazarsa sevinirim

04 Mart 2007 20:31

messocan
Aday Memur

valla bende fakülte mezunuyum ama ilkokul mezunundan daha aşağa konumda çalışıyorum...yardımcı hizmetlerde olduğum için...

05 Mart 2007 10:22

JONTURKAH
Kapalı

4 YILLIK KAMU YÖNETİMİNİ BİTİRDİM 2004'TE. HALEN HİZMETLİYİZ.KARDEŞLER...ÜNİVERSİTELERDE HİZMETLİ OLMAK KADAR KÖTÜ BİR DURUM YOKTUR HERHALDE...ALLAH ONLARIN YARDIMCISI OLSUN...

08 Mart 2007 15:02

can52
Aday Memur

görevde yükselmeler tam bir fiyasko sağlık bakanlığı bizi evimizden etmenin yollarını bulmuştur.

Toplam 22 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?