Editörler : Mehmet Balci
29 Mart 2010 18:29   


Teknikerin görev tanımı var mıdır?

bir tekniker görev tanımı yapılmadan çalıştırıla bilir mi

29 Mart 2010 20:06

ahmetzeki
Şef

bir teknikerin görev tanımı yapılmadan çalışabilir ama itiraz da edebilir. Çünkü tarafına herhangi bir "görev tanımı" tebliğ edilmemiştir.

Fakat tarafına görev tanımı(Yapacağı işler) tebliğ edildikten sonra yapmaması gibi bir lüksü yok.

Şu da var pek tabi bir teknikere saçma sapan (bir amirin koltuğunun yükseltilmesi ve alçaltılması gibi) bir iş yaptırıldığında itiraz edebilir ve yapmayabilir.

Görev tanımındaki işlerin MAKUL olması gereklidir.

29 Mart 2010 20:09

ahmetzeki
Şef

TEKNİSYEN VE TEKNİKER'in GÖREV TANIMLARI

UNVANI: Tekniker GÖREVLERİ -İnşaat, imar, makine, elektrik, elektronik, maden, tıp ve diğer meslek dallarında ilgili mühendis, diğer yetkili ve sorumluların direktifi ve gözetimi altında meslekleriyle ilgili teknik görevleri yapmak. -Meslekleriyle ilgili olarak atölye, laboratuvar, arazi ve ilgili görevleri istenilen nitelikte yapmak. -Çalıştığı işyerinde gerekli düzenlemeyi yaparak işi ve personelin çalışmasını gözetmek. -Etüd, araştırma, ölçme, hesaplama, projelendirme, uygulama, kontrol ve konusuyla ilgili diğer görevleri yapmak.

UNVANI: Teknisyen GÖREVLERİ -öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak. -Mevcut alet, cihaz ve makinaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak. -Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak. -Verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek. -Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek. -Etüd, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak. -Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

29 Mart 2010 21:31

bayvona
Aday Memur

görev tanımını kim ve neye göre yapar

30 Mart 2010 01:34

ahmetzeki
Şef

görev tanımı kanunda açıkca belirtilmiştir. Amir kalkıp da Bilgisayar Tekniker'nin görev tanımı içine bahçe kazmaya, inşaat yapmayı veya yerleri temizlemeyi koyamaz. Koysa bile kişi buna itiraz edebilir ve yapmayabilir.

Çünkü dikkat edilirse görev tanımında "öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak" ibaresi geçiyor.

Yani görev tanımı içinde kişinin kendi mesleğiyle ilgili işleri yaptırabilir.

31 Mart 2010 18:30

sinan_izmit41
Aday Memur

arkadaşlar biz egm teknisyenleri olarak çok farklı işlerde çalıştırılıuyoruz özellikle yeni atanmış olanlarmız yani aday memuurlar kimimiz depo görevlisi kimimiz temizlikçi kimimiz garson kimimiz ise çaycı olarak ve bişey söleyecek olsak tehdit ile karşışaıyoruz siciliniz onaylanmaz ilçelere gönderirlirsiniz vs bir sürü tehdit ve çoğumuzda sesimizi çıkaramıyoruz sürülmek falan değilde sicil onaylanmama korkusundan çünkü kurumdaki tüm amirler aynı kanaatte polis üniforması taşımayan her personel her tür işte çalıştırılır gözüyle bakıyorlar ve bir çoğumuzda bezmiş durumdayız ne dersiniz özellikle aday memurlar için?

31 Mart 2010 22:00

ahmetzeki
Şef

maalesef memur reformu gelene kadar dişinizi sıkacaksınız. Bu her kurumda oluyor aday memurun üstüne gitmeler.

Öyle ki bir teknisyene bahçe kazdırma, ağaç budama, amirin koltuğunu yükseltme ve alçaltma gibi hiç işi ve mesleğiyle ilgili olmayan şeyler yaptırdılar.

Asalet onaylandıktan sonra haklarınızı arayabilirsiniz. Bunun öncesinde amirlerin İNSAFINA kalmış birşey. Allah kolaylık versin.

31 Mart 2010 23:33

nev17
Şef

sayın ahmetzeki`;

görev tanımı hangi kanunda açıkça belirtilmiş yazabilirseniz sevinirim ve çok katkısı olur

01 Nisan 2010 00:44

nev17
Şef

Mevcut alet, cihaz ve makinaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak.

örneğin yukarıdaki maddeye istinaden amirim diyorki "fiilen kullanmak dediğine göre elektrikli çim biçme makinasını kullanmak senin görevin çimleri biç"

01 Nisan 2010 17:39

sinan_izmit41
Aday Memur

tşk ederim ahmet_zeki bey yani çıkış yolumuz yok diyorsunuz peki bilginiz varsa eğer asalet onaylandıktan sonra kurum değiştirme yada tayin hangi kriterlere göre yapılıyor?

01 Nisan 2010 20:42

ahmetzeki
Şef

Nev17, aşağıda ilgili kanun mevcut inceleyebilirsiniz.

Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir Görevde

Çalıştırılamayacağı:

Madde 45 - Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin

görevinde çalıştırılamaz.

http://www.vsm.gov.tr/konsol/uploads/pdf/mev_kan/657_sayili_kanun.pdf

01 Nisan 2010 20:45

Maverick35
Genel Müdür

Teknikerin görev tanımı öyle yapılmış ki, ucu çok açık.

Bu bölümü okuyunca, sanki teknikerler bilfiil iş yapacakmış gibi bir sonuç çıkıyor:

-Meslekleriyle ilgili olarak atölye, laboratuvar, arazi ve ilgili görevleri istenilen nitelikte yapmak. -

01 Nisan 2010 20:45

ahmetzeki
Şef

sinan_izmit41, hangi kurum?

Eğer Adalet Bakanlığı ise kurum değiştirme bir hayal olabilir.

01 Nisan 2010 20:47

ahmetzeki
Şef

Mavercik35, e tabi şimdi hangi dalda tekniker olduğunuza bağlı. Eğer inşaat teknikeriyseniz farklı bilgisayar teknikeriyseniz biraz daha farklı...

01 Nisan 2010 23:43

bayvona
Aday Memur

tekniker ve teknisyen için bütün sorun; yetki ve sorumluluklarının belirlenmemesinden kaynaklanıyor... ilgili kanun maddesi diyorki:

3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun

Kanun Numarası :3795

Kabul Tarihi :29/4/1992

Yayımlandığı R.Gazete :Tarih :12.5.1992 Sayı :21226

Yayımlandığı Düstur :Tertip :5 Cilt :31 Sayfa:

Amaç

Madde 1.- Bu Kanunun amacı, mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik personelin; eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2.- Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarının ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.

Unvanlar

Madde 3.- Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",

e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis",

Unvanı verilir.

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.

Mühendislik Programlarının Düzenlenmesi

Madde 4.- Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programlarının uygulama esas ve usulleri, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Mühendislik Programlarının Uygulanması

Madde 5.- Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programları, bu Kanunun yayımını izleyen ilk öğretim yılından itibaren ilgili fakültelerce uygulamaya konulur.

Yetki ve Sorumluluk

Madde 6.- Mühendislik unvanını alanlar, kendi meslek alanlarında denk öğrenim görmüş diğer meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarına sahip olurlar.

Teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin her meslek alanındaki yetki ve sorumluluklarına ait esas ve usuller; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun da görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 üncü maddede belirtilen kurumlardan mezun olanlara da, aynı maddede öngörülen unvanlar verilir.

Madde 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

"ama milli eğitim bakanlığı halen yeki ve sorumluluklarımızı belirlemedi 18 yıl olmuş "

02 Nisan 2010 10:46

ultraviolet
Kapalı

Teknikerin görev tanımı vardır kardeşim. Ancak bu tanım adamına göre değişkenlik göstermektedir. Birçok yerde Teknikerin yapacağı iş, tekniker kişinin amirine, dayısına ve kendi insani özelliklerine göre belirlenmektedir.

02 Nisan 2010 12:38

trades
Aday Memur

Var.Tanımlanamayan cisim.Ufo.

02 Nisan 2010 12:47

EMRAHPAŞA
Müsteşar Yardımcısı

arkadaslar ben end. eletronık teknıkerim saglık müd.

asaletim henuz onaylanmadı 6 ay var.

şube müdürüm bana çeşme arızalamış yapmamı syledi bende uygun bir dille müdürm ben anlamamçeşme işlerinden dalım değil dedim.dışarıdan herangi biri yapabilir dedim.

yani biz tavrımızı koymassak bize her işi yaptırmtaya kalkaarlar.

sanki tekniker teknisyen olunca her işi yapacak gözüyle bakılıyor.

eletrık işlerini dahi ben karışmıyorum. dalım değil anlamamda zaten.

yazıcı bilgisayar kasa arızaları monitör o tür şeylerle ilgileniyorum.

herkes hakkını sonuna kadar savunmalı.

02 Nisan 2010 23:12

ahmetzeki
Şef

işyerinizde sizin yapacağınız işler belirlenmemişse amirinizden size görev çıkarmasını ve tebliğ etmesini isteyebilirsiniz.

Amirinizin size verdiği görevlerinizde sizin işiniz ve mesleğiniz ile ilgili olmayanlar varsa itiraz edebilirsiniz.

Şayet amiriniz size görevlerinizi çıkaramıyorsa ona yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Görev tanımları olmazsa bile bağlı bulunduğunuz bakanlık veya genel müdürlüğün mutlaka teknisyen, tekniker ve mühendisler için görevlerini belirten genelge vardır diye düşünüyorum.

03 Nisan 2010 11:26

sinan_izmit41
Aday Memur

egm de görevliyim arkadaşlar.

03 Nisan 2010 12:06

kürşat guner
Şef

evet kardeşlerim.

çay demleme.çiçek sulama. çuval sayma. gururuna yediremeyip yapmayanları iftira,sürgün bekliyor.

teknikerin Türkiyede görev tanım yoktur.varsada geçersizdir.

ben şahsen tekniker diplomamı 13 yıl önce Yöke hediye ettim.ve başka okul bitirdim.meslek yüksek okulları kapatılmalıdır.

Türkiye cumhuriyetinin verdiği Tüm hak ve yetkilerden yararlanma hakkı vardır.kelimesi sadece diploma üzerinde yazar.çünkü teknikere hiç bir yetki ve sorumluluk bırakmamıştır.sebebide Mühendis odalarıdır.

Toplam 29 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?