Editörler : asaygincihan27
18 Nisan 2006 15:45   


Yasaklı
MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK SORULARI

arkadaşlar resmi bir açıklama yapılmadı henüz.bu sınava girmeyi düşünen tüm meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum...herşeyin hayırlısı olsun....

bu başlığa sınavda çıkabilecek muhtemel soruları yazarsanız faydalı olacağını düşünüyorum(daha önceki sınavlarda 66 ve 69 aldım...sanırım bu sınavda barajı geçerim:)

18 Nisan 2006 15:47

mkdeepblue
Yasaklı

may arkadaşımıza teşekkür ediyorum...bu çalışma onun eseri

18 Nisan 2006 15:49

mkdeepblue
Yasaklı

SINAV KONULARI

Seçme sınavı konuları ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir.

a. Türkçe Dilbilgisi: 20 soru

b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik: 15 soru

c. Kamu yönetimi mevzuatı ile ilgili temel bilgiler: 15 soru

- Anayasa (Anayasanın kamu yönetimi ile ilgili bölümleri)

- Devlet Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Temel Organları,

- Türkiyede yerel yönetim teşkilatı,

d. Genel Kültür: 15 soru

e. Millî Eğitim Mevzuatı, eğitim yönetimi, Türk eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler: 20 soru

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

- 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

- 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun,

- 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği,

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

- Personel İzin Yönergesi,

- Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi,

- Eğitim Plânlaması ile ilgili temel bilgiler,

- Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili temel bilgiler,

- Yönetim ve organizasyonla ilgili temel bilgiler,

- Eğitim Ekonomisi ile ilgili temel bilgiler,

f. Eğitim kurumlarının özelliklerine ilişkin konular: 15 soru,

- Okul Öncesi % 2,

- İlköğretim % 3,

- Genel Orta Öğretim % 4,

- Mesleki ve Teknik Orta Öğretim, Çıraklık ve Yaygın Eğitim % 4,

- Özel Eğitim % 2,

18 Nisan 2006 15:52

mkdeepblue
Yasaklı

İNKILÂP TARİHİ VE ULUSAL GÜVENLİK

(15 SORU ÇIKACAK)

*Gazilik ve mareşallik unvanı?Sakarya Savaşı

*Güney sınırı?Fransa-Ankara Ant.1921

*1.İnönü sonrası? Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Tekâlif-i Milliye?Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı?ndan önce

*1921-TBMM?M.Kemal?e Başkomutanlık.

*Mudanya Antl.?3 Ekim 1922-Kurtuluş Savaşı?nı bitiren ant. Doğu Trakya ve İstanbul savaşa gerek kalmadan kurtarıldı.

*Cumhuriyet Halk Fırkası?İlk parti

*Terakkiperver Cum.Fırkası ?K.Karabekir+Rauf Orbay. Şeyh Sait Ayakl. İle kapatıldı 1925.Takriri Sükun çıkarıldı.

*Serbest Cumh. Fırkası?1930.Fethi Okyar

Menemen Olayı ile kapatıldı.

*Musul Sorunu?1926 İngiltere

Petrollerin %25 Türkiye?ye sonra para

Oradaki Türklerin durumu sonuçlanmamış.

*Milletler cemiyetine üyelik?1932

*Balkan Paktı?1934 Türkiye, Yun, Yugoslavya, Romanya

*1930?Yunanistan ile nüfus mübadelesi

*1936?Montrö Boğazlar

*1937?Sadabat Paktı?İran, Türkiye, Irak, Afganistan

*2 Eylül 1938?Hatay Devleti

**30 Haziran 1939 Türkiye?ye katıldı. Atatürk?ün sağlığında değil.

*Halkın yönetimi?Cumhuriyetçilik

*Sosyal hukuk devleti?Halkçılık

*Kurtuluş Savaşı başarısı?Milliyetçilik

*İnanç hürriyeti?Laiklik

*Ekonomik konuda devlet?Devletçilik

*Kurumların çağdaş değişimi?İnkılapçılk

*Milli Egemenlik?Cumhuriyetçilik +Halkçılık

*Mondros Ant. sırasında?Vahdettin tahtta

*İtilaf Devl. Mondros 7. ve 24. maddeye göre işgal edebilecek, ordu dağıtılacak.

*İtalya?Antalya, Konya Fransa?Adana, Antep, Maraş

*Doğu?da?Ermeni Batı?da ? Yunan

**7.maddeye dayanılarak ilk işgal Musul?a

*Osmanlıyı işgal için yapılan gizli anlaşmalarda Yunanistan yok.

*Dr. Esat Paşa?1918 Milli Kongre Cemiyeti. Haksız, yalan yayınlara karşı

*Mavri Mira+Etniki Eterya+Pontus Rum ?azınlık+zararlı cemiyetler

*Sevr ile yararlı cemiyetler direnişe başladı

*Direniş için önce cemiyet sonra kongreler

*İzmir?in işgali ile?Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı.

*1.Dünya Savaşı sonunda? M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı

*Samsun?a gitme amacı?Milli birlik

*Amasya Genelgesi ile ? Ordu müfettişliği görevine son verildi

*Sivas Kongr?Milli kongreler birleşti.

*İlk milli irade? Amasya Genelgesi

*Milli bağımsızlık ve mücadele, milli egemenlik ilk çağrı? Amasya Gen.

*İlk kez geçici hükümet kurulması ? Erzurum Kongresi?nde

*Erzurum Kongr. amacı? Doğu Anadolu güvenliği

*Erzurum Kong. önce?M.Kemal istifa etmiş

*Misakı Milli ilan?İstanbul işgal

*TBMM açılınca egemenlik millete

*TBMM ilk askeri zafer?Gümrü Ant. Ermenilerle

*TBMM?ye karşı ayaklanmaları önlemek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu

*Kuvayı Milliye ?Batı Anadolu?da Yunan işgaline karşı kurulur

*İlk direniş?Güney cephesi Fransızlara karşı. Hatay Dörtyol

* İlk cephe?Batı cephesi

*Lozan?a TBMM+İst.Hükümeti beraber çağrılıyor. Bunun üzerine Saltanat kald.

*M.Kemal Başkomutan?Sakarya doğusuna ordu çekilince, Kütahya-Eskişehir muh. 1921

*Batı cephesinde en uzun savaş Sakarya S.

*Kapitülasyonlar Lozan?da kaldırıldı.

*Ankara Ant.?Fransa-Sakarya Sav. Sonu

*Kars Ant.?Rusya-Sakarya Sav. Sonu

*?Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var? ?Sakarya Savaşı

*?İlk hedefiniz Akdeniz?dir? ?B.Taarruz

*?Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden kaderini yendiniz.?? 2.İnönü

*Lozan Ant.?Kurtuluş Savaşı?nı her yönüyle tamamlayan antl.

*İngiltere Boğazların güvenliğini Türklere vermek istemiş çünkü Ruslara karşı.

*16 Mart 1920? İstanbul?un işgali Osmanlı Devleti son.

*Menemen Olayları+Şeyh Sait Ayaklanması çok partili hayata geçişi engelledi.

*Laiklik ilkesinin ilk adımı?Saltanatın kaldırılması.

*Tevhid-i Tedrisat?Eğitim Birliği

*Okuryazar oranını arttırmak için? Millet Mektepleri. 1928

*Halkevleri?1932

*İtilaf Devl. Boğazları işgal eder? Mondros 7. Maddeye göre

*Wilson ilkeleri?Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara kendini yönetme hakkı verir.

*M.Kemal?in ilk siyasi kişiliği?Amasya

*?Millet işgale karşı birlikte karşı koyacaktır.??Erzurum Kong.

*Sivas Kongr. sonrası? Damat Ferit Paşa hükümeti düşürüldü, Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu.

*1919 Meclisi Mebusan?a milletvekili adayı M.Kemal?Erzurum?dan

*Büyük devletlerle şartsız işbirliği yok.

*Sevr Ant.?TBMM tarafından tanınmaz.

*Takriri Sükun?Şeyh Sait ve Menemen sonrası

*M.Kemal Anafartalar Komutanlığına Albay olarak atanmıştır.Çanakkkale.

*Kadınlara seçme ve seçilme hakkı?Halkçılık

*M.Kemal tarih sahnesinde? 31 Mart Ayaklanması. Hareket Ordusu Kom.

*Osmanlı hükümeti Temsil Heyeti?ni Sivas Kong.sonrası Amasya Görüşmesi ile tanıdı

*T.C.yi ilk tanıyan devlet?Sovyetler B.

*Kurtuluş Savaşı Aşamaları? Milli birlik+Kongreler+Silahlı Mücadele+Siyasi Sonuç

*Hürriyet ve İtilaf Fırkası? İngiliz yanlısı, zararlı cemiyet, meşrutiyette İttihat ve Terakki P.karşı

*Yararlı cemiyet Klikyalılar?Adana

*Kurtuluş Savaşı başlangıcı? 19 Mayıs 1919

*TBMM açıldı, Sivas Temsil Heyeti görevi sona erdi.

* Türk vatanını parçalayan, yaşama hakkı tanımayan ant.?Sevr

*1.TBMM mebusları? Tesanüt grupları, ıslahat grupları, istiklal grupları

*Londra Konferansı?1.İnönü sonrası. TBMM katıldı, Türk halkının haklarını dünyaya duyurdu.

*Antep, Maraş, Urfa?Kahramanlıklarını Fransa?ya karşı

*2.İnönü?den sonra antlaşma yok.

*İlk 5 yıllık kalkınma?1934 yılında yürürlüğe girdi.

*Brest-Litows ant. ile Rusya 1.Dünya Savaşı?ndan çekildi.1918.

*İngiliz Muhipleri Cemiyeti?ne ? Vahdettin ve Sadrazam D.Ferit Paşa üye

*Mondros Ant.?Vahdettin-Ahmet İzzet Paşa Hükümeti imzalamış.

*Misak-ı Milli kararlarını? TBMM almış.

*Tanzimat Fermanı?M.Reşit Paşa

*M.Kemal ve arkadaşları? Şam.1926. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

*Aşar Vergisi kaldırılması? Köylüye önem, iktisat savaşı tarım yeniliği

*1.İnönü siyasi sonucu? TBMM?nin Londra Konferansına çağrılması

*Kültürel çatışmaların önlenmesi için?Medreseler kapatıldı.

*1.Dünya Savaşı?nda taraf değiştiren ülke?İtalya

*1915 Londra Ant. İle İtalya taraf değişt.

*1915 Tehcir Yasası ile Doğu Anadolu?daki Ermeniler?Suriye?ye göç

*Wilson ilkeleri? Ermeni Devleti?nden söz eden ilk belge

*Hınçak+Taşnak Cemiyetleri? Doğu?da Ermeni Devl. Fikrini savunur.

*Etnik-i Eterya ?Bizans Dev. diriltmek

**31 Mart Vakası? 1909. Volkan Gazetesi, Kıbrıslı Şeyh, 2.Abdülhamit tahttan düştü, Hareket Ordusu bastırdı. M.Kemal komutan.

*Temsil Heyeti?Ankara?da Hâkimiyeti Milliye Gazetesi çıkardı.

*Felah-ı Vatan Grubu Misakı Milliyi İstanbul Hükümetine kabul ettirdi.

*Konya ayaklanması?Düzenli ordunun bastırdığı ilk ayaklanma

*Sevr Ant.?10 Ağustos 1920. Damat Ferit Paşa. Osmanlının son antl.

*1921 Teşkilatı Esasiye? 1. ve 7. maddeler günümüz Anayasada var.

*Fiili savaşı bitiren ? Mudanya Ant.1922

*2 Mart 1926?Maarif Teşkilatı Kanunu

*1924?Tevhid-i Tedrisat

*Şapka İnkılâbı?Kastamonu?1925

*Soyadı Kanunu?1934

*İlk demiryolu?İzmir-Aydın?Fransızlar

*İlk 5 yıllık kalkınma planı?1933?1938

*2.Dünya Sav. çıkması nedeniyle ikinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanamıyor.

*Amasya Gen. de ?Kurtuluş Savaşı gerekçesi ve yöntemi var.

*Havza Gen.?M.Kemal İzmir işgaline karşı tepkileri arttırmak için yayınladı.

*Kapitülasyonlar ilk kez Misakı Milli?de reddedildi.

*TBMM İstanbul?un işgalinden sonra toplandı.

*Çerkez Ethem düzenli orduya karşı

*Lozan?da Sovyetler Boğazlara karşı Türk görüşünü destekledi.

*Saltanatın geç kaldırılmasının sebebi Saltanat çevrelerinin desteğini kazanmak

*Büyük Taarruz?dan sonra TBMM?ye işbirliği önerdi? İstanbul başkent olsun

*Saltanat ve ulusal devlet tartışmaları en çok 1923?1925

*Şeriye ve Evkaf Vekâleti?nin kaldırılması sonucu?Halifelik dinsel bir sembol oldu.

*Kuvayı Milliye?ye son verilip? Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu.

*Atatürk dönemindeki barışçıl politika nedeniyle Milletler Cemiyeti?ne ?Cemiyeti Akvam?a üye olmamız için çağrıda bulunulmuştur. Üye olduk.1932. Hatay?da seçim ve Boğazlar konularında Milletler Cemiyeti söz sahibi.

*1918?de Brest-Litowsk Ant.ile?Rusya 1.Dünya Sav.dan çekildi.

*Rum ve Ermeni azınlıkları?Wilson Prensiplerini kullanarak, yurdumuzdan pay istediler.

*Zararlı Cemiyetler?Mavri Mira-Pontus Rum}Rumlar

Ermeniler?Etnik-i Eterya Hürriyet ve İtilaf Fırkası?İngiliz yanlısı

İngiliz Muhipleri Cemiyetleri ?Vahdettin ve Damat Ferit Paşa üye

Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası?Damat Ferit Paşa taraftarı

İslam Teali Cemiyeti?Konya çevresinde medreseliler tarafından

Kürt Teali Cemiyeti?Kürdistan kurmak

*Yararlı Cemiyetler?Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti?Ermenilere karşı

Trakya Paşaeli Cemiyeti?Edirne?de Yunanistan?a karşı

İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti?Daha sonra Reddi İlhak

Klikyalılar Cemiyeti?Adana ve Çukurova?yı savunmak

Trabzon Muhafazai Hukuki Milliye Cemiyeti?Rumlara karşı

Milli Kongre Cemiyeti?Dr.Esat Paşa tarafından İstanbul?da

*1918?de Mebusan Meclisi dağıtıldı.

*1919?Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. *15 Mayıs 1919?da İzmir işgali-Yunanlılar

*İzmir?in işgaliyle çatışma dönemi başlamıştır. *Gazeteci Hasan Tahsin?İzmir-ilk kurşun

*Batıda kongreler?Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, Edirne

*İzmir işgalinden sonra?1919?da Paris Barış Konferansı-Amiral Bristol?un görüşleri

*Amasya Genelgesi?Ulusal egemenlik kavramı ilk kez

Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir

Milletin bağımsızlığını milletin kendi azim ve kararı kurtaracak

Sivas?ta kongre toplanacak

10 Temmuz?da Erzurum?da kurultay toplanacak

İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.

*Erzurum Kongresi?10 Temmuz 1919?Bir hükümetin kurulması fikri ilk kez ortaya atıldı.

Vatan bir bütündür bölünemez, Manda ve himaye kabul edilemez.

Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez.

Milli güçleri ve ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.

Geçici bir hükümet kurulacaktır.

Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.

*Sivas Kongresi?4 Eylül 1919?Temsil heyeti oluşturuldu.

Bütün cemiyetler birleştirildi.

*Sivas Kongresi sonundaki Ali Galip olayıyla, yenilgiyi kabul eden Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.

*Damat Ferit Paşa hükümetinden sonra?Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.

*Amasya görüşmeleri?Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile M.Kemal arasında yapıldı.

*Amasya Görüşmelerinde?Amasya Genelgesi değil

Müdafaai Hukuk Örgütü hükümetçe tanındı

Mebuslar Meclisi toplandı.

*Atatürk Erzurum?dan milletvekili?Son Osmanlı Mebusan Meclisi?ne

*27 Aralık 1919?Atatürk Ankara?ya geldi.

*28 Ocak 1920?Misak-ı Milli, Mebuslar Meclisinde kabul edildi

*16 Mart 1920 ?İstanbul işgal edildi.

*İstanbul?un işgali ile Osmanlı Devleti sona ermiş sayılır.

*29 Nisan 1920?Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı.

*İst.Hükümetinin desteklediği ayaklanmalar?Ahmet Aznavur+Kuvayı İnzibatiye

*24 Mayıs 1920?M.Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verildi.

*Kışkırtma Sonucu çıkan ayaklanmalar?Bolu-Düzce, Yozgat, Afyon, Konya, Milli Aşiret, Azınlık ayaklanmaları

*Kuvayı Milliye birliklerinin ayaklanmaları?Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem

*TBMM?nin yargılama ve cezalandırma yetkisini İstiklal Mahkemeleri kullandı

*20 Ocak 1921?Teşkilatı Esasiye?ilk anayasa-kuvvetler birliği var

*18 Haziran 1920?TBMM İstanbul hükümetinin aldığı kararları tanımayacağını açıkladı.

**10 Ağustos 1920?Sevr Ant.-İst.hükümeti imzaladı.

Sevr Antlaşması?Boğazlar komisyon tarafından yönetilecek

Ermenistan ve Kürdistan kurulacak

Yunanistan?a adalar verilecek.

Anlaşma Devletleri yurdu paylaşacak.

Osm.hük.50 binden fazla asker bulundurmayacak.

Azınlıkların hakları tanınacak, azınlıklar istedikleri devletin himayesine girecek

Kapitülasyonlara devam edilecek.

*Fransızlar?Güneyde Maraş, Urfa, Antep---Ayrıca Ermenileri örgütlediler

*Ankara Antl.ile Suriye sınırı çizildi?Şubat 1921

*1878 Berlin Ant.?Kars elimizden çıkmıştı.?3 Aralık 1920 Gümrü Ant. ile geri alındı.

*İlk Kuvayı Milliye Cephesi 28 Mayıs 1919?Ayvalık

*Servi TBMM?ye kabul ettirmek için 1.İnönü Savaşı başladı.

*1.İnönü?Düzenli ordu birliklerinin ve Ulusal Kurtuluş Savaşının batıdaki ilk zaferi

*Londra Konferansıyla Ankara hükümeti siyasal alanda tanındı.

*İlk kez bir büyük devlet TBMM?yi tanıdı?Moskova Ant.16 Mart 1921

*2.İnönü sonucunda İtalya Anadolu?daki askerlerini geri çekmeye başladı.

*5 Ağustos 1921?Başkomutanlık unvanı

*19 Eylül 1921?Sakarya?dan sonra Mareşallik ve Gazilik unvanı

*Unvanları veren ?TBMM

*3 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Ant.?

Bu ant. savaşı bitirdi. İst.ve Doğu Trakya savaşılmadan alındı

İngiltere ve Yunanistan?da yönetimler değişti.

*Sevr + Mondros?Osmanlı hük. imzaladı.

*Lozan?a İst.hükümetinin çağrılması Saltanatın kaldırılmasına neden oldu.1 Kasım 1922

*Lozan?da?sınırlar+kapitülasyonlar+azınlıklar+borçlar+boğazlar görüşüldü

*1926?da Türk Medeni Kanunu kabulü ile azınlıklar rahatladı.

*6 Ekim 1923?Türk orduları İstanbul?a geldi.

*T.C.nin oluşumunun ilk temel adımı?TBMM

*TBMM+Teşkilatı Esasi+Saltanat+Cumhuriyet?T.C.nin oluşumu

*Yurdun düşman işgalinden kurtulması için Atatürk Saltanatı kaldırmayı erteledi.

*Türk halkının ulusal bilince ve ulusal egemenlik bilincine ulaşmış olması?Saltanatın kaldırılmasını kolaylaştırmıştır.

*Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet?Halk Fırkası

*20 Nisan 1924?Yeni anayasa?güçler birliği ilkesine devam?1961 ?e kadar devam

*Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası?Şeyh Sait Ayk.(13 Şubat 1925)?Takriri Sükun Yasası

*Serbest Cumhuriyet Fırkası?Fethi Okyar?12 Ağustos 1930?Menemen ile kapatıldı

**********

*Laiklik ilkesi?Saltanat kaldırılması+halifeliğin kaldırılması+Şeriye ve Evkaf +Tevhidi

Tedrisat+Medeni Kanun+8 Nisan 1924 Şeriat Mhk. kaldırılması+1925?te

tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, tarikatlara son+10 Nisan 1928

Devletin dini İslam?dır ibaresinin çıkarılması+1937 yılında da Laiklik

İlkesinin Anayasaya girmesi

*Eğitim Kültür Alanında İnkılâplar?Tevhidi Tedrisat+Medreselerin kapatılması+yabancı okullar+28 Üylül 1928 Uluslarası rakamlar+1 Kasım 1928 Türk harfleri+15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu+12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu

*Toplumsal Alanda İnkılâplar?1925 Fes yerine şapka+1926 Miladi Takvim, saat+1931 ağırlık ve uzunluk ölçüleri+1934 Soyadı kanunu, ağa, bey, paşa vb. unvanların kaldırılması

*Ekonomik Alanda İnkılâplar?18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kong.+Kapitülasyonların kaldırılması 1923+ Aşar Vergisinin kaldırılması 1925+ Kabotaj kanunu 1926+Teşviki Sanayi Kanunu 1927+Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 1929+1.Beş Yıllık kalkınma prg.1933

*Atatürk ilkelerinin amacı?bağımsızlık içinde çağdaşlaşmak

*Atatürkçülük+Kemalizm: Atatürk ilkelerinin yaşama biçimi haline getirilmesi

*Cumhuriyet devletimizin temel yapısını ve biçimini belirler.

*Milliyetçilik?imparatorluğa+Osmanlılık?a+Ümmetçiliğe karşı

*Halkçılık?Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik

*Laiklik hukuksal bir ilkedir. Devlet düzeninin bütün toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının dine değil, insan aklının ürünü olan bilime dayanmasıdır.

*Devletçilik?Bir ekonomik ilkedir. 1929 Dünya ekonomik bunalımından sonra benimsenmiş

*Devletçilik amacı?sanayileşmek, 1934 yılında 1. 5 yıllık uygulanmaya başladı.

*İnkılâpçılık?amaç çağdaşlaşmayı sağlamak. Yenileşme hareketlerinden inkılâpçılık farklıdır.

*Ulusal egemenlik?Cumhuriyetçilik

*Ulusal birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü?Milliyetçilik

*Akılcılık ve bilimsellik?Laiklik

*İnsan ve insanlık sevgisi?milliyetçilik ilkesi

***********

*Ulusal Güvenlikten sorumlu?Bakanlar Kurulu, MGK

*MGK?Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yard., İçişleri Bak, Dışişleri Bak,Milli Savunma Bak, Adalet Bak, Genel Kurmay Bşk., Kuvvet Komutanları, Sekreter

18 Nisan 2006 15:57

mkdeepblue
Yasaklı

KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

(ANAYASA- MAHALLİ İDARELER -KAMU YÖNETİMİ- DEVLET TEŞKİLATI)

(15 Soru Çıkacak)

*Kanuni hâkim güvencesi?başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi olma

*Siyasi hak ödev?18 yaşında seçme hakkı

*Sendika?sosyal haktır

*YAŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarından dolayı hiçbir merciiye itiraz edilemez.

*TBMM? 1 Ekimde toplanır.

*TBMM Başkanlık Divanı?İdari amirler, meclis bşk, başkan vekilleri

*TBMM Başkanlık Divanında başbakan yok

*TBMM Başkanlık seçimlerinde 4.turda en fazla oyu alan başkan

*Gensoru verilmesi için? 20 milletvekili imza

*Cumhurbaşkanının TBMM dışından olması için 110 milletvekili teklif

*Cumhurbaşkanı MGK?yı toplantıya çağıramaz.

*Cumhurbaşkanı yoksa başbakan MGK başkanı

*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle suçlanabilir. 1/3 milletvekili imzası ile

*Seçim öncesi? Adalet, Ulaştırma, İçişleri Bakanları çekilir.

*İllerin idaresi?yetki genişliği esasına dayanılarak yönetilir.

*Uyarma ve kınama cezaları?kanun denetimi dışında

*Kanunların şekil iptali davası?Anayasa mahkemesine 10 gün içinde müracaat

*60 gün içinde kanunun iptali davası

*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına itiraz edilemez.

*Ön rapor? Bazı idari tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunda hazırlanır

*Soruşturma Basamakları?soruşturma emri, şikâyetçiye ait ifade, tanıkların ifadesi, değerlendirme

*İhzarla getirilen sanığın sorgulaması?24 saat içinde

*İdari rapor?fiillerin tamamının disiplin boyutunda olması

*ilköğretim müfettişi?sanat, bilim, teknik alanlarında bilirkişi ister ama eğitim alanında isteyemez.

*Disiplin cezası alan memurun 1.derecede etkilendiği alan?memuriyet statüsü

*MEB merkez teşkilatında görevli kişilerin soruşturma iznini müsteşar verir.

*inceleme ve soruşturmada?maddi delillere öncelik

*Sanık?isterse ifade vermez, imzadan imtina edebilir, kimlik bilgilerini doğru verir, statü yerine göre ifade yeri seçebilir.

*Başka bakanlıkların müfettişleri de gerekiyorsa başbakanlığa bilgi verilir.

*Sanık bulunduğu yerde ifade veriyorsa?istinabe denir.

*Adalet Mahkemeleri?özel hukuk ve ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar

*Kişilerle idare arasında, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar?Danıştay, Bölge İdare Mahk.İdare Mahk., Vergi Mhk.

*Askeri kişiler ile askeri yerler arası?Askeri Yüksek İdare Mahk.

*Askerlerin askeri suçtan doğan davaları?Askeri Mahk.

*Seçimlerde uyuşmazlıklar?Yüksek Seçim Kurulu

*Sayman hesaplarının yargılanması?Sayıştay

*Adli, idari, askeri yargı yerleri arasındakilere?Uyuşmazlık Mahk.

*Yasalar, iç tüzükler?Anayasa Mahk.

*Yüksek Mahkemeler?

Anayasa M., Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mhk.,Uyuşmazlık Mahk., Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu

*İdari davalarda izlenecek yollar?itiraz, temyiz yolu, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi

*****************

*Üniversite idari baş?genel sekreter

*Belediye için?2001 nüfus

*İçişleri Bak.?Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırır

*Kamu İktisadi Teşekkülleri?Bakanlar Kurulu tarafından kurulur

*Köy kurma yetkisi?İçişleri Bak.

*İl ve ilçe kurma?kanunla TBMM

*Bakanlar Kurulu mali yılbaşından önce bütçe tahmin raporunu?TBMM?ye 75 gün önce

*Belediye başkanlığı?Danıştayın kararı ile düşer

*****************

*T.C.devleti organları? yasama, yürütme, yargı

*TBMM?550 milletvekili

*T.C. İdari yapı?Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar(Danıştay, Sayıştay, DPT; MGK)

* Yargıtay ve belediye yardımcı kuruluşlardan değil

*Cumhurbaşkanı 3. turda seçilir.

*Cumhurbaşkanı vekili?TBMM Başkanı

*Devlet Denetleme Kurulu denetimine tabi olanlar?Emniyet Gen.Müd, Sendikalar, Adalet Bakanlığı,--------Mahkemeler tabi değil

*1 Bakanlıkta en fazla 30 müşavir

*Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM?ye karşı Bakanlar Kurulu sorumlu

*Merkezi idarenin taşrayı denetleme yetkisi?hiyerarşi

*Teftiş Kurulu?müsteşardan emir almaz.

*Bakanlıkta 1 müsteşar, 30 müşavir, 7 müsteşar yard

*Bakanlıkta daire başkanlığı kurulması için?en az 3 şube müdürü

*İl İdare Kurulu?vali veya muavini, hukuk işleri müd., defterdar, milli eğitim müd., bayındırlık müd.,sağlık ve sosyal yard.müd.,tarım köy işleri müdürü

* İlçe İdare Kurulu?kaymakam, yazı işleri müd, mal müd,

*İl ve ilçelerin kuruluşlarını kurma, değiştirme yetkisi?Bakanlar kurulu

*Sıkıyönetim?savaş, şiddet, ayaklanmada

*Bakanlıklar kanunla kaldırılır ve kurulur

*Anayasa mahkemesinin bütün iptal kararlarının gerekçeli olma zorunluluğu yoktur.

*Anayasa mahkemesi üyeleri?Cumhurbaşkanı atar

*Bilimsel yönetim kurucusu?Frederix Taylor

*Adaylıkta başarısız olanlar 3 yıl sonra memur olmak için başvuru yapar

*Parafiskal Gelirler?SSK, Emekli Sandığı, Ticaret Odası aidatları

*Memurun Muhakemat Kanunu?4483

*Mahalli İdareler?İl özel idaresi, belediye, köy

*Anayasa>Kanun>Tüzük>Yönetmelik>Yönerge>Genelge

*Kanun?TBMM

Tüzük?Bakanlar Kurulu

Yönetmelik+Yönerge+Genelge?İlgili bakanlık+valilik+kurum

*Kanun tasarısını ?Bakanlar Kurulu

*Kanun teklifi?milletvekili

*Tüzük?Bakanlar Kurulu çıkarır, Danıştayın incelemesinden geçer, asli şeklini alır.

*Yönetmelikler?Başbakanlık, bakanlık, kamu tüzel kişilikleri çıkarır. Kanun ve tüzükleri açıklamak için.

*Komutan?Gen. Kurmay Bşk.

*Gen. Kurmay Bşk?Başbakana karşı sorumlu

*Sosyal devlet?Herkese eşit fırsat

*A demirbaş?esas eşyalar

B demirbaş?ders araçları

C demirbaş?kitaplık

*Yönetim Süreçleri?Karar, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, değerlendirme

*Eşgüdüm?Koordinasyon, birimler arası iletişim

*Max Weber?Yönetimde bürokrasi şart

*10 kesintisiz görevine gelmeyen müstafi

*Mazeret izni?10 gün

*Yetersiz memur tebliğinden?30 gün içinde itiraz eder, itiraz sonucu 2 ay içinde

*Yargı hizmetlerinde?Harç alınır

*Kaymakamın yargılanmasına il idare kurulu karar verir

*İlçe idare şube başkanı?kaymakama sorumlu

*İlçe idare kurulu?Yazı işleri müd, sağlık ocağı hek., ilçe MEM

*Bayındırlık müd.ilçe idarede yok

*Tüzel kişilik?Köy, ilçe, il

*Mahalle tüzel kişi değil

*Bilimsel yönetim?İşçi ve işverenin refahını korur.

*Yetki?Yalnızca üstten emir örgütü

*Yerel yönetim birimi?Köy, belediye, il özel idaresi

*Bucak yerel yönetim birimi değil

*İl özel idaresi bütçesi?İçişleri bakanlığı

*5816?Atatürk aleyhine işlenen suçlar?Memurluktan men

*Yetki genişliği?Taşradaki yetkili kendi karar alır, uygular

*82 Anayasasında?Hıyaneti Vataniye yok

*Kanun hükmünde kararname?Bakanlar Kurulu

*İl İdare Kurulu?Defterdar, MEM,Bayındırlık müd., sağlık müd.

*Tabip ve emniyet müdürü il idare kurulunda yok.

*İl disiplin kurulunda ?sağlık müd var

*Kınama ve uyarma cezası?5 yıl sonra silinir, diğerleri 10 yıl sonra

*Kınama için idari mahkemeye başvuru yok, ancak üst disiplin amirine itiraz.

*Türk Milli Eğitimin Amaçları?Milli Eğitim Temel Kanunu?nda

*Milli Eğitimin amaçları?Okulun Amaçları?Dersin amaçları?Konunun amaçları

*Devlet Denetleme Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı atar.

*Marry Parker Follett?Örgütler insandır

*Gensoru?Hükümet veya bakanın denetim aracı, görevden uzaklaştırma

*Meclis soruşturması?başbakan+bakan cezai sorumluluklar için denetim aracı

*Soru?Bakanlar kurulunun cevaplandırması için

*TBMM Denetim Araçları?soru, genel görüşme, meclis araştırması, gensoru, meclis soruşturması

*Cumhurbaşkanının yasama görevi; TBMM açılış konuşması, Kanunları yayımlama, TBMM yi toplantıya çağırma

*Cumhurbaşkanının yürütme görevi; Başbakanı ve bakanları atama, Rektör, devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek

*Cumhurbaşkanının yargı görevi, anayasa, Danıştay, yargıtaydaki ilgili üyeleri seçme

*Bütçe yasa tasarısı komisyonda?20 gün

*Bütçe komisyonu?40 üye

*Bütçe genel kurulda?20 gün

*Tevbih cezası?Verilen emirleri zamanında yerine getirmeme sonucu

*Kasıtlı yerine getirmeme?Kınama

*1984?İlk Büyükşehir belediye uygulaması

*Memurluk alımında? Liyakat+sınıflandırma+kariyer+kadro

*İdari yargı başvuru süresi?60 gün

*Soruşturma iznine itiraz?10 gün

*Soruşturma izni verilmesi?30 gün

*Z Teorisi?Eğitimde kalite, ekonomik sermaye gelişimi

*Haritalar?B demirbaş defterinde

*Yürütme görevi?Bakanlar Kurulu+Cumhurbaşkanı

*1982 Anayasası?Cumhurbaşkanına geniş yetki vermiş

*Yönetici becerileri?iletişim, teknik, kavramsal beceri

*Yöneticide bilimsel beceri yok

*Yürütmenin durdurulması kararı?30 gün içinde uygulanır

*Yasa yerine tüzük geçerse?görev gaspı

*Yönetim planlama basamakları?Hedef genişletilmesi, strateji belirleme, yönlendirme

*Karar ve yürütme bir grupta ise?Komite örgütleri

*82 Anayasası?Cumhuriyet, İstiklal marşı, Ankara değişmez

*Sıkıyönetim tabii afetlerde ilan edilmez.

*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet fiillerinden meclise karşı sorumlu

*Sosyal devlet?Temel haklara güvence

*Lise mezunu?13.dereceden başlar

*Devir teslim etmeden görevini bırakan 3 yıl memur olamaz.

*Devlet memuru amirin izni olmadan basına açıklama yapamaz.

*Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan?vali, büyükelçi, müstear, müsteşar yard.olamaz

*Genellik ilkesi?Gelir ve giderler bütçede gayrisafi olarak yer alır

*Klasik yönetim?Liderlik üstten aşağı, üretim bireysel, yetkide kurallar ve yaptırımlar var, informal grup yok

*Atatürk ilkeleri ?1937 yılında anayasada

*Norm resmi gazetede yayımlandı, iptali için 60 gün içinde Anayasa mahkemesine

*TBMM?550 milletvekili

*Bakanlar kurulu istifa eder, cumhurbaşkanı meclis seçimlerini öyle yeniler.

*Bütçeler yasa ile hukuki yapıya sahip

*Vergi?Kamu ekonomisine hukuki cebir şeklinde alınır

*Resim?Yerel yönetimlerin gelir kaynağı, belirli bir hakkın elde edilmesi için ödenir, karşılıklı veya karşılıksız alınır, hizmet karşılığında alınmaz.

*Okul yönetimi?Öğrenci işleri+personel işleri+eğitim işleri ile ilgilenir.

*Okul yönetimi rehberlik merkezi işleri yapmaz.

*Memurluktan çıkarmak için?Suç tarihinden 6 ay içinde

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

(3 Soru Çıkacak)

*İlköğretim 6?14 yaş *8 yıl zorunlu, kesintisiz, ücretsiz *Karma eğitim

*Anasınıfları bağlı bulunduğu okulun öğretim şekline tabi

*Ders yılı süresinde ?okulun açık bulunduğu günler + törenlere katıldıkları resmi tatil günleri sayılır

*Ders saati 40 dk. Teneffüs 10 dk. Beslenme 20 dk

*Öğle arası?60?90 dk. *Yatılıda etüt sabah 1 ders+akşam 1 ders

*28 Ekim öğle+29 Ekim tatil *23?24 Nisan tatil *19?20 Mayıs tatil

*Ramazan Bayr. Arefe öğle?3,5 Kurban ?arefe öğle?4,5 *yılbaşı 1 gün *Mahalli Kurt. günü?1 gün

*31 Aralıkta 72 ayını dolduranlar 1.sınıfa kayıt

*En yakın okula kayıt *Kayıtta nüfus cüzdanı+ikametgâh+varsa aşı kartı

*yasal sorumluluğunu alan kişi veli olur.

*İl ve ilçede mayıs ayında Öğrenci Yerleştirme Komisyonu?Mem müd yard+5 okul müd+belediye bşk+muhtar

*Nakil?1 hafta içinde nakil belgesi istenir

*İller arası nakillerde 5 gün devamsızlıktan sayılmaz

*1.yarıyıl bitimine 20 günden az ise ortalama notlar gönderilir, çok ise?yazılı ve sözlü notları gönderilir

*2.yarıyılda nakil dönem başından 15 gün içinde

*Öğrenci dosyası?5 yıl saklanır

*İlk derse girdi gitti?yarım gün devamsız sayılır

*Yurt içi sosyal faaliyet MEM tarafından izin?Yurt dışı sosyal faaliyet valilik tarafından izin

*Tarım, aile, hastalık vb için en fazla?15 gün izin öğrenciye

*5?lik not sistemi *1?2-3?te sınav yok. *En az 2 sınav+1 sözlü notu zorunlu

*İngilizcede 2 sınav+2 sözlü *Resim, Müzik, Beden, İş eğitimi?en az 3 not zorunlu

*Notlar okul yönetimine karneden 5 gün önceden

*Birleştirilmiş sınıflarda?3 ve 5 dışında sınıf tekrarı yok

*Kaynaştırma eğitiminde ve öğrenme yetersizliği olanlarda ?sınıf tekrarı yok

*Sınıf yükseltme 1 ay içinde *Sınıf yükseltme 1 kere yapılır

*Sınıf yükseltme komisyonu?okul müd+sınıf öğret+üst sınıfın öğrt+rehber öğretmen+Türkçe ve Mat öğrt.

*Diploma tarihi?derslerin kesildiği tarihtir

*Yetiştirme kursu?10 iş günü *En çok 3 dersten yetiştirme kursu

*Diploma notu?4?5?6?7?8 ağırlıklı not ort.

*Öğretmen gelmeme durumunda?2 gün içinde haber,7 gün içinde belge

*Hamile öğretmene?doğumdan önce?3 ay, sonra 6 ay nöbet verilmez

*Belletici öğretmen en çok?3 gün nöbet tutar

*Ağırlıklı not ort.?3,5?4,00 olanlar teşekkür

*3 yıl kesintisiz takdir alan öğrencilere?Üstün Başarı Belgesi

*Onur Belgesi?yarışmalarda başarı, sosyal kültürel başarı, örnek davranış, okul araçlarını koruma

*Öğrenciye cezalar?uyarma, kınama, okul değiştirme

*Uyarma?derse gelmeme, yalancılık; duvarları, sıraları kirletme, görgü kurallarına aykırı

*Kınama?öğretmene, yöneticiye saygısızlık; dersi engellemek, kopya çekmek, evrak tahribi, törenlere gelmeme, kılık kıyafet, sigara içmek, kavga ve kasıtlı zarar

*Okul Değiştirme?Anayasaya aykırılık, sarkıntılık, iftira, taciz, öldürücü alet, yangın çıkarma, dernek, siyasi parti, para toplama, ırk-din ayrımcılığı, derse ve sınava girmeye engel olma, kışkırtıcılık, alkollü gelme uyuşturucu

*Sadece 6?7?8 ?de ülke düzeyi sınav yapılır. Mayıs ayında

*Kopya çekene sıfır, ödev ve projesini getirmeyene sıfır verilir.

*Sözlü notu yazılı notları ile makul bağlantılı

*Yetiştirme kursu yoksa ?mesleki çalışmalar tatil adreslerinde yapılabilir, 1 Eylülde raporu gelecek

*Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu?okul idarecisi+1 öğretmen+1 öğrenci+rehber öğretmen

*Öğrenci Davranış Üst Kurulu?idareci+2 asil ve 2 yedek öğretmen+rehber öğretmen+okul-aile birliği bşk

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

(4 SORU ÇIKACAK)

*3308? Mesleki Eğitim Kanunu

*625 ? Özel Öğretim Kurumları Kanunu

*Ortaöğretimde kültür, alan ve seçmeli olarak ? 3 çeşit ders

*Yönelme veya yönlendirmelerde?Ağırlıklı not ortalamasına bakılır.

*Seçmeli derse sınıf açılabilmesi için en az 12 öğrenci seçmelidir.

*İmkân yoksa 12 den az sayıda da olsa MEM onayı ile konulabilir.

*Eğitim bölgesi müdürleri seçmeli ders açabilirler.

*Sınavlar 7 gün önceden duyurulur.

*Günde sınav sayısı 2 yi geçmez.

*7 gün içinde?Ödev ve projesini getirmeyen mazeretini sunar.

*Sözlü notu için 1 ders saati ayrılmaz.

*Ödev ve projesini zamanında teslim etmeyene sıfır verilir.

*Yazılı sonuçları 15 gün içinde öğrenciye duyurulur.

*Öğrenci yazılı sonucuna 7 içinde itiraz eder.

*Not defterleri?İdareye teslim, 1 yıl saklanır.

*Not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala verilir, ilköğretimde 5 gün kala

*Dönem notu, notların puanlarının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi

*Aritmetik ortalamanın 1 fazlası dönem notu olarak verilebilir.

*Fen Liselerinde, Sosyal Bil. Liselerinde? 3,50}Yabancı dil hazırlık bulunan liselerde?3,00

*Genel lise, mesleki liseler? 2,50} ortalamaları ile sınıf geçilir.

*2 den fazla sorumlu dersi olanlar başarısız sayılırlar.

*Yabancı dil ağırlıklı liselerde hazırlık sınıflarında seviye tespit yapılarak en az 3,00 alanlar 1.sınıfa başlayabilir.

*Hazırlık sınıflarında sorumlu olarak sınıf geçilmez.

*Hazırlık sınıfı notları diploma notunda dikkate alınmaz.

*Sınıf tekrarı 1 defa yapılır.

*Son sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilir.

*Okul birincisi not ort. göre Öğrtm. Kurulunca seçilir.

*Uzaklaştırma ve daha ağır ceza alanlar birinci olamaz.

*Okul birincileri okul müd. tarafından ÖSYM?ye bildirilir.

*İlk derse girmeyen veya arada bir derse girmeyen?yarım gün devamsız

*Özürsüz 20 gün gelmeyen başarısız sayılır.

*Özürlü+özürsüz devamsızlıkların toplamı?45 gün

*Yurt içi + yurt dışı sosyal, kültürel faaliyete katılan öğrenci devamsız sayılmaz.

*Yetiştirme programlarının 1/6 sına devam etmeyen başarısız sayılır.

*Sorumluluk sınavı?Alt sınıftan dersi olanlar + son sınıf öğrencilerine

*Sorumluluk sınavı süresi 3 hafta, yaz tatilinde

*Sorumluluk sınavı 15 gün önceden duyurulur, diğer sınavlar l hafta önceden

*3 dersten ortalama yükseltme sınavına girer.

*Ortalama yükseltme sınavı için 7 iş günü içerisinde öğrenci dilekçe verir.

*Müdür veya müd.yard. başkan + 2 üye ? sınav komisyonu

*Bu sınav kâğıtları 2 yıl saklanır.

*Mezun olamayan öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olan 1, yapmamış olan 2 öğretim yılı daha sorumluluk sınavlarına alınır.

*Mezuniyet notu virgülden sonra 2 basamak yürütülür.

*Ders yılı ? 180 iş günü, ocak ve şubat aylarında 2 hafta yarıyıl tatili

*Öğretim yılı başlaması, yarıyıl tatili? Bakanlıkça

*Ağırlıklı Yılsonu başarı ortalaması Fen+Mat+Türk Dili ve Edeb.}

Fen liselerinde ? 3,50

An.Lis.Güzel San.Lis.An.Öğrt.Lis.? 3,00

Genel Lis. Mesleki ve Teknik Lis.?2,50 olması gerekir.

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

*Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar mecburi değil.

*Yetiştirici kurslar ve sınıflar mecburidir.

*Okulların açılma ve kapanma zamanı?Meb yönetmeliği ile belirlenir.

*Eylül 3.hafta?İlköğretim Haftası

*Tek öğretmenli okullarda öğretmenin yaz tatili ilçe MEM ve müfettişler tarafından ayarlanır.

*Okul açılmadan 15 gün önce muhtarlar okula kayıt yaptıracak öğrencileri tespit

*Okula gidemeyen öğrencinin özrü ?

3 gün içinde bildirilecek.

*Öğrenciye zorunlu hallerde 15 gün izin

*Okula gelmeyenler muhtara bildirilince muhtar 3 gün içinde veliye tebliğ

*Veliye 20?60 gün hapis?devamsızlık cezası

*Okul arazisi tarla?en fazla 50 dekar

*Köy okulu uygulama bahçesi komisyon üyeleri?Tarım müd. görevlisi+müfettiş veya ilçe Mem+muhtar

*Hapishane, meyhane, kahvehane vb. okula?100 m.uzak.

*Köy okulları arazisi?Köy tüzel kişiliğinin

*Kasaba ve şehirlerde okul arazisi?özel idarenin

*Köy öğretmenine 100?500 metrekare araziden pay

*Köy ihtiyar heyeti?okul bahçesine kurulan tesislere karar verir

*İlköğretim okullarına bütçeden % 3 yardım yapılır.

*Köy bütçesinin % 10 ?u okula

*Lojman kirası?İl daimi komisyonu

*Okul çağına gelen çocuklardan muhtar mesul.

*Nüfus cüzdanı olmayan çocukların yaşlarının tespiti?İhtiyar heyeti

*Bağ, bahçe, düğün, ölüm vb.için?15 gün izin öğrenciye.

*A?İlköğretim okulları ve buna bağlı pansiyonlar

İlköğretim yatılı bölge okulları(YİBO)

Gezici okullar

Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

*İ.Ö.açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlarını MEB yönetmelikle belirler.

*Tek öğretmenli yerlerde öğretmenlerin yaz tatili izinleri bölge İ.Ö.müfettiş+ilçe mem tarafından ayarlanır.

*Mevcut sürede okulu bitiremeyenlere 2 öğretim yılı daha süre, bu durum kurum yön. de 4 yıl

*Dersler başlamadan 15 gün önce muhtarlar okul müd ile irtibat ?kayıt

*Öğrenim çağında okula gelmeyenler okul müdürü kaydeder ve devamsız öğrenci işlemi

*Nüfus cüzdanı olmayanlara ?ihtiyar heyeti karar

*Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ?40 tan fazla olamaz.

*Mülki amirler+İ.Ö.Müfettişi+zabıta teşkilatı öğrencinin devamlarını sağlamakla vazifeli

*Para cezasına rağmen 3 gün içinde çocuğun okula göndermeyen veliye Cumhuriyet Savcılığına MEM?ce bildirilir.

*Cumhuriyet Savcılığı?10 içinde Sulh Ceza Mh. dava açar.

*20 gün ile 2 aya kadar veliye hapis cezası verilir.

*Hapis cezası kararından sonra 1 hafta içinde çocuğu okula göndermezse hapis öyle uygulanır

*İlköğretim çağında olup da herhangi bir okulda kaydı olmayanlar hiçbir yerde çalıştırılamaz.

*Bu çocukları çalıştıranlara 2 aya kadar hapis cezası?tekerrüründe 2 misli ?bu ceza ertelenemez.

*Arsa arazi işlemleri?Köy okulları arsası ve okula gelir arsası tespiti?Müfettiş veya MEM başkanı+tarım müd+tapu müd+maliye+köy muhtarı

*Hapishane, kahvehane, meyhane?okula 100 m.uzak

*Bu uzaklığın ölçülmesi?İçişleri+MEM+Turizm+Sağlık Bak. yönetmelikleri ile

*Turizm bölgelerinde 100 m.için karar mülki amirde

*Köy lojmanlarından kira alınmaz.

*Şehir veya kasabalardaki lojman bedeli?İl daimi komisyonu tarafından

ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM

*Çırak olmak için?14?19 yaş arası

*En az ilköğretim mezunu olmak

*Sağlık durumu uygun olmak

*8?10 saat?haftada genel ve mesleki eğitim

*Çıraklıkta deneme dönemi 1 aydan az, 3 aydan fazla olamaz.

*Çıraklık süresi 3?4 yıldır.

*50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler? işçi sayısının %5-%10 arası meslek lis. öğrencilerinden çalıştırır

*Teorik eğitim haftada?12?16 saat

*Her yıl tatil aylarında 1 ay ücretli, 1 ay da ücretsiz izin uygulama yapan öğrencilere

*Kalfaların ustalık sınavı için?en az 3 yıl çalışması gerekir.

*Kalfalar Bakanlıkça açılacak ustalık eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir.

*Kalfalık belgesi olup, 5 yıl çalışanlar direkt ustalık sınavına katılır.

*Meslek lisesi mezunu olup, en az 1 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılır

*Kalfalık belgesi olup 22 yaşını dolduranlar, ustalık sınavını başarırsa ustalık belgesi alır.

*İşyeri sahibi olanlar ve lise dengi meslek lisesi mezunları?doğrudan ustalık belgesi

*Mesleki eğitimde sınıfta?en az 8, en fazla 32 öğrenci

*Tamamlama eğitimi en çok 8 hafta

*Ara sınav?2. yılın 1. dönem sonunda

*Geçer not puanı ? 45

*Haftalık ders saatinin 3 katı kadar ancak devamsızlık

*Sınav komisyonu?meslek odası temsilcisi, işçi sendikası tems.,okul temsilcisi

*Sınav komisyonu üyeleri 3 yıl görevli

*Sınav 3 ay önce duyurulur

*Başarısızlar 2 kez sınava alınabilir

*Kalfa, ustalık eğitiminde derse ¼ devamsızlık

*Kalfalıktan ustalığa geçişte ustalık eğitimi almamış ise 5 yıl sonra ustalık sınavına girer.

*Kalfa ustalık eğitimi aldıysa?3 yıl çalışınca sınava girer.

*Çıraklık?14?19 yaş

Kalfalık?19?22 yaş

Ustalık?22 yaş

*Ustalık sınavı şubat-haziran-eylülde

*Eğitim danışma kurulu?sanayi odası temsilcisi, ticaret odası temsilcisi, işveren sendika temsilcisi

*Çıraklık eğitimi kurulu kararı haziran sonunda işletmelere bildirilir.

*Beceri eğitiminden en az % 80 başarı

*Beceri eğitimi gören 18 öğrenciye?

1 ustaöğretici görevlendirilir.

*Koordinatör öğretmen puan çizelgelerini dönem sonundan ?5 gün önce doldurur

*İşletmelerce iş dosyasına verilecek en yüksek puan?20

3797 SAYILI KANUN-MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

*Teşkilat?merkez+taşra+yurt dışı

*Merkezde?Bakanlık+TTK}Ana ?? Danışma+Denetim}Yardımcı

*Müsteşar?Bakanın yardımcısı

*7 müsteşar yardımcısı var

*TTK Başkanlığı?MEB şurasında sekreter

*Danışma ve Denetim Birimi?Teftiş Kurulu Bşk, Araştırma Planlama Koordinasyon K.Bşk, Hukuk Müş, Bakanlık Müş, Basın ve Halkla İlişkiler Müş.

*Ana Hizmet Birimleri?Tüm okul birimlerinin genel müdürlükleri, dış ilişkiler gen. müd, Yurt dışı eğitim gen. müd, Özel öğretim gen.müd, Bilgisayar Gen. Müd, Okul içi beden eğitimi, spor, izcilik dairesi başkanlığı

*Yardımcı Birimler?Personel Genl Müd., Yayımlar Dairesi Bşk, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Bşk, İşletmeler D.Bşk, Yatırım Tesisler Dairesi Bşk, Eğitim Araçları Dairesi Bşk.,Sağlık işleri D.Bşk, Burs ve Yurtlar Dairesi Bşk, Çıraklık Mesleki T.Geliştirme Fonu D.Bşk, Burslar Yurtlar D.Bşk.

*Özel Kalem Müdürü??Bakanın

*Meb en yüksek danışma kurulu?Milli Eğitim Şurası

*Sürekli Kurullar?Milli Eğitim Şurası, Müdürler Kurulu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, Öğrenci Disiplin Kurulları, Özel ihtisas komisyonları(Bu komisyon en çok 3 ay görevlendirebilir.)

*MEB Bağlı Kuruluşlar?Milli Eğitim Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gen. Müdürlüğü; Film, radyo, tv eğitim merkezi

439 SAYILI KANUN-DERS SAATLERİ-EKDERS ÜCRETLERİ

*Geçici ücretli öğretmenlere haftada?24 saat ders

*MEB Yüksekokul öğretmenlerine?haftada 8 saat mecburi ek ders

*Atölye öğretmenleri maaş karşılığı?haftada 16 saat

*Sınıf öğretmenleri maaş karşılığı?18 saat

*Branş öğretmenleri maaş karşılığı?15 saat

*Yüksekokul öğretmenleri maaş karşılığı?12 saat

*Konservatuar öğretmenleri maaş karşılığı?8 saat

*Müdür ve müd.başyardları maaş karşılığı?6 saat

*Anadolu liselerinde İngilizce öğrt.?2 saatte + 1saat

*Müdür yetkili öğretmen haftada?18 saat ek ders

*Kurs öğretmenleri?28 saat ders

*Müdür haftada?20 saat ek ders ücreti

*Müdür yard.?18 saat ek ders ücreti

*Yatılı okullarda?haftada 25 saat ek ders

573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM

*Sertifika denkliğini?MEB belirler

*Aile kursa katılınca iaşesi?Bakanlıkça karşılanır

*Özel eğitim ve sınıf programlarının amacı?akranların yeterliliğine ulaştırmak

*Ram Danışma Birimi Bşk?Şube müdürü veya MEM yardımcısı

*Körlerin en çok görme oranı 1/10

*İşitme kaybı?70 desibel üstü sağır

*Öğretmenlerin en az 5 yıl çalışma zorunluluğu

*15 yıl çalışan öğretmen istediği okula

*Psikometrist+Rehber öğrt+psikolog okulda bulunur

*Psikiyatr, ortapedist okulda bulunmaz.

*0?24?Klinik

25?44?Öğretilebilir

45?75?Eğitilebilir

76?129?Normal

130 ve üstü?üstün zekâlı

*Üstün zekâlıların sınıfı?20?25 kişi

*% 55 yemek ücreti?öğrencilerden

*Sınıfta en az?6 kişi, en fazla?10 kişi

*özel eğitim yaşı?4?18 yaş arası

*Okula devamsızlık?3 ay

*3 ay öğretilebilir çocuklar eğitim görecek sonra nakil olabilir

*Öğretilebilir çocuklar sınıfı?5?10 kişi

*Etkinlikler?günde 6 saat

*İş okulunda sınıf mevcudu?15 kişi

*İş okulunda devamsızlık 2/3 olunca sınıf tekrarı

*İşyeri rehber öğretmeni?6 saat ders haftada

*Özel Eğitim İlkeleri?Erken yaşta eğitim, bireysel eğitim planı, aile katılımı, akranları ile

eğitim, çevreden ayırmadan eğitim

*Otistik çocukların eğitimi?3?18 yaş

*Ortaöğretim görme+işitme+ortapedik sınıf mevcudu?20

*Konuşma, dil, sosyal, davranış bozukluklarındaki ciddi durum ve temel özbakım sorunları

varsa?Ağır durumda zihinsel öğrenme

1702 SAYILI KANUN TERFİ VE TECZİYE

*Kıdem adaylık kalkınca hesap edilir.

*Yoklama, imtihan evrakını zamanında teslim etmeyen öğretmene?ihtar cezası

*İkinci defa yaparsa?Tevbih

*Öğrencilerin dövülmesi?Maaş kesilmesi

*Meslekte kıdem muallim unvanının alındığı tarihten hesaplanır.

*Muallim unvanı alınmadıkça terfi edilemez.

*2 yıl içinde muallimlik unvanı almayan kişinin görevine son.

*Aylıksız izinler kıdemden sayılmaz.

*Bu yasa l Eylül 1930 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

*Aynı suçtan 2 defa tevbih?maaş kesimi

*Maaş bir günlükten 15 günlüğe kadar kesilir.

*1/8 veya 1/30 oranlarında

*Not verirken tarafgirlik yapmak+amirine karşı hakaret ?kıdem cezası

*Bir yılda 4 defa ders ücreti kesilmesi cezası alan+mazeretsiz bir hafta okula gelmeyen ?istifa etmiş sayılır

*İffetsizlik+kopya vermek+talebeyi üstlere karşı itaatsizliğe teşvik etmek?meslekten çıkarılma

*Aczi 3 teftiş raporuyla sabit olanlar+2 defa başka okula sürülenler?emekliliğe sevk edilir

*Mazeret 3 gün içerisinde bildirilmeli ve 7 gün içerisinde belgelendirilmeli

1739 SAYILI KANUN-MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

*Hayat boyu eğitim?Süreklilik ilkesi

*Üst eğitim kurumlarına hazırlar?ilk ve orta öğretim

*Bilgi ve teknoloji?Bilimsellik ilkesi

*Yöneltme ilkesi?Son sınıf öğrencilerine mesleklerin tanıtımı

*Yaygın eğitim?Halk eğitim merkezleri

*Genellik ve Eşitlik İlkesi?Hiç kimseye imtiyaz tanınmaz.

*Eğitim yüksekokulları?Yök görüşü +Bakanlar kurulu kararı ile açılır

*Okul öncesi eğitimin amacı?Çocuklar için ortak yetişme ortamı, Türkçeyi güzel kullanma,

beden zihin duygu gelişimi sağlama

*Amaçların sıralaması?MEB?in amaçları-okulun amaçları-dersin amaçları-konunun amaçları

DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

*Sicil raporu?Aralık ayının ikinci yarısı doldurulur

*Sicil raporu?En geç 31 Aralıkta ilgili makama verilir

*Aday memurun sicili?Adaylığı kalktıktan sonra 15 gün içinde

*Sicil amirinin yanında en az 6 ay çalışmış olmak

*Amir değişikliklerinde en az 3 ay çalışmış olmak gerekir

*Bir defaya mahsus son 3 yılın sicil notları ort. alınarak not verilebilir

*0?59?Yetersiz

60?75?Orta

76?89?İyi

90?100?Pekiyi

*1. ve 2. sicil amirleri notları arasında 10 puan fark?3. sicil amirine müracaat

*Yetersizler 1 ay içinde gizli yazı ile uyarılır

*Uyarılan memur?1 ay içinde itiraz eder.

*İtiraz sonucu ?2 ay içinde sonuçlanır

*2 defa olumsuz sicil notu alan ?Başka bir sicil amirinin emrine

*Tekrar olumsuzluk durumu?görevine son

*Yani 3 yıl olumsuz sicil notu?memuriyetten men

*Görevden uzaklaştırma cezası?Atamaya yetkili amirler+Bakanlık ve

Gen. Müd. müfettişleri+Vali+Kaymakam tarafından verilir.

EĞİTİMDE DENETİM

*Politik denetim yolları?soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru, meclis soruşturması

*İdari denetim?Denetim kurulları, yüksek denetleme kurulu, Devlet Denetleme Kurulu

*Yönetsel Denetim?Sistemin işleyişinin kurallara uygunluğu, kaynaklardan yararlanma şekli, sistemin tümü

*İç Denetim?Kurum amiri tarafından

*Dış Denetim?Başka kurumun denetçisi yapar.

*Teknik Denetim?Özel uzmanlar tarafından alanlara göre

*Özel denetim, ders denetimi, kurum denetimi, bireysel denetim

*Öğretmenin sınıftaki denetimi?Ders denetimi

*Denetimde geçmiş+gelecek ?Süreklilik ilkesi

*Klasik denetimde kontrol ve sertlik var, rehberlik ve yardım yok

**Nesnellik?denetimde verilerin geçerli ve güvenilir olması

*Bütünlük?Denetimde bütün unsurların göz önünde bulundurulması

*Durumsallık?Farklı koşullarda çalışan öğretmenlerden farklı sonuçlar beklenmesi

*Açıklık ilkesi?Önceden haber verilerek yapılan denetim ilkesi

*Okulda yapılan denetim sonucu düzenlenen rapor ?Genel denetim

*Denetimin genel amacı?Sistemin daha iyi oluşmasını ve başarılı olmasını sağlamak

*Mesleki yardım, işbirliği, rehberlik, çözümleyici ve birleştirici olması?denetimden beklenenler

*İlköğretim müfettişlerine disiplin soruşturması emrini?Vali+Teftiş Kurulu başkanı+İl Mem verir, kaymakam veremez.

*Denetim defterine yazma işi?denetim ve değerlendirmedir

*Lider?karar alır, başlatır, yönlendirir, başkası yürütür.

*Müfettiş yardımcısının müfettiş olması için?valilik yazısı, ilköğretim ve Personel Gen.Müd.ortak teklifi+ bakanın onayı ile

*Denetim ilkeleri?amaçlılık, planlılık, süreklilik, nesnellik, bütünlük, durumsallık, açıklık, demokratiklik

*Modern Denetim?yapıcı ve bulucu, insan ilişkilerine önem, durum saptama, değerlendirme, düzeltme ve gelişmeyi benimser, grup çalışmasına ve mesleki yardıma dayalı, olumlu insan ilişkileri

*Bireysel denetimde?denetleyen 1 kişi

Grupla denetimde?denetleyen en az 2 kişi, objektiflik fazla

*Denetim Türleri?politik denetim, yargı denetimi, kamuoyu denetimi, yönetsel idari denetim

*Denetimde?görev, davranış, süreç, rol boyutları var

*Görev boyutu?kurum ve ders denetimi+rehberlik+mesleki yardım işbirliği+işbaşında yetiştirme+inceleme ve araştırma+kanunda verilen görevler

*Adli soruşturma varsa durdurulup idari soruşturmaya devam edilir.

*Bilirkişi yazılı görüşünü en fazla 2 ay içinde bildirmek zorunda

*3 ay içinde soruşturma biter

*İdari soruşturma raporu soruşturmanın tamamlanmasından sonra? 20 gün içinde makama teslim

DESİMAL DOSYALAMA

000?Genel İşler

100?Muhasebe

200?Personel İşleri

300?Eğitim-Öğretim

400?Yönetim

500?Öğrenci İşleri

600?Basın Yayın Kitap İşleri

700?Bürolar, arsa, arazi

800?Donatım ve Ayniyat

900?Toplantı, Merasim, Protokol

MEB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

****Sicil amirleri sırasıyla 1.-2.-3.

*İl Milli Eğitim Müd?Vali?Müsteşar?Bakan

*İl M.Eğitim Müd.Yard?İl Mem?vali?müsteşar

*İl MEM Şube Müd?İl Mem?Vali ?Müsteşar

*İl MEM Teftiş Kurulu Bşk?İl MEM?Vali?Müsteşar

*İlköğretim müfettişi?Teftiş Kurulu Bşk?İl MEM?Vali

*Rehber Öğretmen?il Mem Yard?İl Mem?Vali

*ilçe Mem?Kaymakam?İl Mem?Vali

*İlçe Mem Şube Müd?İlçe Mem.?Kaymakam?İl Mem

*Rehber Öğret?Şube Müd?İlçe Mem?Kaymakam

*Anaokulu ve İlköğret. Müd?ilçe mem?Kaymakam?İl Mem

*İlçede Müd Yard + Öğretmen?okul müd?ilçe mem?Kaymakam

**Bakan-Müsteşar-Vali-Milli Eğitim Müd-Kaymakam-ilçe Mem-Okul Müd.-öğretmen

**Müfettiş-Teftiş Kurulu Bşk-Milli Eğitim Müd-Vali-Müsteşar-Bakan

*Bakanlık müfettiş yard.?başmüfettiş veya müfettiş?Teftiş Kurulu Bşk?Müsteşar?Bakan

*Özel kalem müd+müsteşar+TTK?Bakan

*Bakanlık makamının görevlileri?müsteşar+müsteşar yard+bakan

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

*Diploma defteri, sınıf geçme defteri?okul+ilçe mem?de süresiz saklanır

*Künye defteri, tasdikname defteri, karne kayıt defteri, personel devam defteri, teftiş defteri?okulda, süresiz

*Nöbet defteri?3 yıl okulda

*Yoklama defteri+yoklama fişleri?2 yıl

*Disiplin Kurulu Karar defteri?10 yıl

*5 Yıl Saklananlar?Demirbaş eşya defteri, gelen giden evrak defteri, kol faaliyetleri defteri, ek ders ücretleri defteri, öğretmenler kurulu, gider tahakkuku

*Maaş defteri?süresiz

*Personel Özlük Dosyası?66 yaşına kadar son çalıştığı kurumda

*Gizli yazılar?süresiz

*inceleme ve soruşturma?süresiz

*Yüksek disiplin kurulu kararları?süresiz

*Sicil Dosyaları?101 yıl sonra devlet arşivine

*İdari dava dosyaları?10 yıl

*Denetleme Raporları?3 yıl

*Yazılı yoklama evrakları?1 yıl

*Sınav kâğıtları ve tutanakları?2 yıl

*Öğretmen not defteri + sınıf defteri?1 yıl

TAŞIMALI EĞİTİM

*En az 2,5 km, en çok 30 km. taşınır

*Öğrenci mevcudu?1-2-3?15?den az} 4-5-6-7-8?60?dan az olacak

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

*Anaokulu ve uygulama sınıfı?36?72 ay

*Anasınıfı?60?72 ancak 48?60 arası da alınabilir

*Amaç??milli, manevi, ahlaki, kültürel

Bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Sosyo ekonomik, farklı çevrelerden gelenlere?ortak ortam

Türkçeyi doğru ve güzel kullanma

*İlkeler??beden, hareket, zihin, dil, duygu, sosyal eğitim ortamı

İlgi, ihtiyaç, yaş, çevre göz önünde

Plan, program, çevre imkânları

Yardımlaşma, paylaşma duyguları

Türkçeyi doğru, güzel konuşma

Dil, millet, bayrak, Atatürk, insan sevgisi

Fırsat eğitimi

Çocuklara eşit davranılır, sevgi ve şefkat

Kesinlikle ceza verilmez

Temizlik, beslenme

Baskı ve kısıtlama yok

Okul aile işbirliği

Sosyal, kültürel değer

Çevre bilinci

*çalışma süresi?günde 6 saat

*Teneffüssüz eğitim yapılır

*Okulun öğretim şekline göre çalışma saati düzenlenir

*Devam ?20 gün

*öğrenci sayısı?10?20 ancak anasınıflarında 25 ?e kadar

*1/10 özürlü, 1/10 fakir, gazi şehit çocuğu kontenjanı

*öğretim yılı içinde de kayıt-kabul yapılabilir

*Seçici Komisyon?müdür, müd yard, şef, 2 öğretmen

*Kayıt Belgeleri?Başvuru formu, nüfus cüz. örn, aşı kartı, 4 adet foto

*İkametgâh yok

*Velilerden sadece kırtasiye masrafı alınır

*Ayrıca aidat aylık alınır, 15 gün içinde dekontu getirmeyenlerin kaydı silinir

*Anasınıfı?öğretmen+usta öğretici+hizmetli

*Aylık aidat her ayın 20?sine kadar yatırılabilir

PERSONEL İZİN YÖNETMELİĞİ

*Hizmet süreleri 1?10 yıl?20 gün

Hizmet süreleri?10 yıldan fazla?30 gün yıllık izin verilir

*Yol süreleri?2 gidiş + 2 geliş

*Radyoaktif ortamdakilere?ayrıca 1 ay sağlık izni

*Ancak son 2 yılın izni birleştirilerek kullanılabilir

*Yurt dışı personeli?misyon şefi ve bakandan izin

*Kadın memura doğumdan önce ve sonra?8 + 8 hafta

*Erkek memura 3 gün doğum izni

*Memura yakınının ölümü ve evlenmesi vb durumda ? 5 gün mazeret

*Memura günde 1,5 saat 6 ay süreyle süt izni

*Mazeret izni en fazla 10 gün

*tek hekim en fazla 20 gün rapor

*Bir yılda raporlar toplamı en fazla 20+20 şeklinde 40 gün

*40 günü geçen durumlarda sağlık kurulu raporu gerekir

*6 ay ücretsiz izin 657 /108. maddeye göre

*Doğumdan sonra 1 yıl ücretsiz izin

*Askerlik?aylıksız izin

*Yurt içi ve dışına görevli giden memurların eşlerine 4 yıla kadar ücretsiz izin

*Yabancı memlekette?10 yıl

Uluslar arası kuruluşlarda görev alanlara?21 yıl ücretsiz izin

*aylıksız izin alacaklar?15 gün önceden dilekçe yazar

*Aylıksız izinler merkezde bakan; taşrada vali tarafından

*Hamile öğretmene doğumdan önce 3 ay sonra 6 ay nöbet yok

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU( 24 Nisan 2004)

*AKP?59.hükümet

*Demokratik, şeffaf, eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkesi sonucu

*Gizlilik ilkesinin giderilmesi + halkın denetimine açıklık

*Bilgi edinme temel hak ve hürriyetlerdendir.

*Kamu kurum ve kuruluşları ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için geçerli

*Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

*İstenecek bilgi kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili

*Kamuya açıklanan bilgiler konu olamaz.?istenemez

*Belgenin kopyası, aslını, ses ve görüntüsünü isteyebilir

*Maliyet tutarı kadar para verilir.

*Bilgiye erişim süresi 15 iş günü

*Başka kurum veya kuruluşun görüşünün alınması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurumu ilgilendirmesi durumunda 30 iş günü

*Para gerekirse ve ödenmezse başvuru geçersiz sayılır.

*Kurula itiraz 15 gün içinde

*İtiraz sonucu 30 iş günü

*Bilgi edinme kurulu?Yargıtay ve Danıştaydan 2?şer aday

Ceza, idare, anayasa hukuk prof.veya doç. 1?er aday

Türkiye Barolar Birliğinden 2 aday

2 Genel Müdür

Adalet Bak. 1 hâkim

***Bunlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek 9 üye Kurulu oluşturur.

*Kurul başkanı kurul üyelerince seçilir.

*Kurul en az ayda 1 defa toplanır.

*Görev süreleri 4 yıldır.

*Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yürütülür.

****Bilgi Edinme Sınırları

?Yargı denetimi dışında kalan işlemler

?Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler

?Ülkenin ekonomik çıkarına ilişkin meseleler

?İstihbarat ile ilgili

?İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

?Adli soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

?Özel hayata ait bilgiler

?Haberleşmenin gizliliği

?Ticari sır

?Fikir ve sanat eserleri hak.

?Kurum içi düzenlemeler

?Tavsiye ve mütalaa talepleri

?Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler

*Şubat ayının sonuna kadar istatistikler kurumlardan?B.E.Kuruluna gönderilir.

*Kurul Nisanda TBMM?ye sunar

*TBMM başkanlığınca kamuoyuna duyurulur.

ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

*Okul Disiplin Kurulu?İlçe disiplin kurulu?Üst Disiplin Kurulu(İlde)?Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu(Müsteşar, Teftiş Kur.Bşk.; Hukuk Müşaviri, Öğretim Dairesi Amiri)

*Görev?Bakanlık Dis. Kur.?Örgün eğitimin dışına çıkarma itirazlarını inceler

*Öğretim özgürlüğü kamu düzeni kararları

*Her yıl toplanarak disiplin olaylarını değerlendirir.

*Sadece örgün eğitim dışına çıkarılan öğrencilerin kararlarına itiraza bakar

*15 gün içinde cevap verir.

*10 gün içinde kararın gerekçesi yazılır.

*Disiplin Kurulları

1-İl Disiplin Kurulu=İl idare Kurulu

?Vali veya yard

?Hukuk işleri müd.+ Defterdar+MEM+Sağlık Müd+Tarım Müd+Bayındırlık Müd

2-İl MEM Disiplin Kurulu

?Vali yard.

?MEM+Hukuk İşleri Müd+Teftiş Kurulu Bşk+ 1 İlköğretim Müd+1Ortaöğr.Müd

*Disiplin Kurulları ? 30 gün içinde karar verir.

*Memurluktan çıkarma ?Yüksek Disiplin Kurulu

*Memurluktan çıkarmayı ?6 ay içinde karara bağlar.

*15 gün içinde ilgiliye tebliğ

*Uyarma+Kınama itirazlarını 30 gün içinde inceler.

***Okul Disiplin Kurulu ?10 gün içinde karara bağlar yetmezse 1 hafta daha süre

MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

*Temel İlkeler?süreklilik+motivasyon ve verimlilik+kariyer ve liyakat+görevde yükselmeye yön vermek+eşit imkan sağlamak

*Yönetim Kademeleri

1-Müd.Yard.

2-Müd. Baş Yard=C Tipi Okul Müd.

3-B Tipi Okul Müdürlüğü

4-A Tipi Okul Müdürlüğü

* Yöneticilik Görevine Atanacaklarda Aranan Şartlar

-Yüksek öğrt. görmek +Atanacağı kuruma branşı uymak+en az 2 yıl hizmeti bulunmak+Aylıktan kesme veya maaş kesme cezası dışında daha ağır ceza almamış olmak+Son yılın sicili iyi, son üç yıl ort.iyi+son 3 yılda idarecilik görevi soruşturmayla alınmamış olma+zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlama veya muaf+sınavda başarı

*Müd.Şartları

-C Tipine?1 yıl müd.yard.

-B Tipine?2 yıl müd yard veya 1 yıl C tipi veya 1 yıl Müd.Baş.Yard

-A Tipine?B Tipinde 2 yıl, C tipinde 3 yıl, müd.yard.4 yıl, müd.yard+C tipi veya

müd. baş yard. 4 yıl

*İl Sınav Değerl. Komisyonu?MEM+Şube Müd+İlköğretim Müfettişi+A Tipi Kurum Müd.

*En yüksek puan alan ilk 5 aday sıralanır.

*Sınavdan en az 1 ay önce duyuru yapılır.

*Sınav sonucu en geç 15 gün içinde açıklanır.

*15 gün içinde itiraz

*15 gün içinde itiraza cevap

*Bakanlıkça atanan müd.ler?An.Lis.Müd+Fen Lis.Müd.+YİBO Müd.

*Diğer okul müd.leri?valilikçe

*3 okul tercihi yapılır, biri kendi okulu olur

*Başvuru tarihinden 3 ay içinde atama yapılır.

*Müd.Baş yard.?En az 1 yıl müd.yard.yapanlar, müdür tarafından seçim

*Müdür ataması bakanlığa ait olanlar ?ülke genelinde

*valilikçe atananlar il genelinde

*İdarecilik görevinde 2 yıl dolduran?il içi 3 yıl dolduran?iller arası tayin isteyebilir.

*Yönetici?2 yıl iyi dereceden aşağı sicil alırsa görev yeri değişimi

3 yıl orta alan+2 yıl zayıf alan?görevinden alınır.

*5 yıllık idarecinin gerekli görülürse görev yeri değiştirilir.

*Yurtdışında 1 yıldan fazla kalanların+1 yıldan fazla aylıksız izin+kurumu kapatılan?idarecinin görevine son verilir.

*Bir kısmı kapatılan eğitim kurumu müdürü?2 yıl daha görev yapabilir.

*OKUL TİPLERİ?

İlköğretimde?40 ve yukarı?A tipi okul

25?39 puan?B tipi okul

0?24 puan?C tipi okul

Liselerde?60 ve yukarısı?A tipi

40?59 ?B tipi okul

0?39? C tipi okul

Mesleki ve Teknik Liselerde?60 ve yukarısı?A tipi okul

45?59 puan?B tipi okul

0?44 puan? C tipi okul

Halk Eğitim Mrk?Nüfus 200 bin ve fazlası?A tipi

Nüfus 200 binden aşağı?B tipi

Rehberlik Arşt.Mrk?Nüfus 400 bin ve fazlası?A tipi

Nüfus 400 binden az ? B tipi

*Bu tespitler her 3 yılda bir belirlenir.

*Yeni eğitime açılanlar?1 ay içinde belirlenir.

*Doğrudan Bakanlığa bağlı olan liseler?A tipi okuldur.

MEB YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

*Merkez Teşkilatı?5 kademe

-Şef+Şube Müd+Daire başk+Gen.Müd.yard+Müsteşar

*Taşra Teşkilatı?6 kademe

-Şef+ilçe şube müd+İl M.E.Şube müd.+İlçe MEM=İl MEM Yard +İl MEM+Ankara,

İzmir, İstanbul MEM

*Yurt Dışı Teşkilatı?3 kademe

-Eğitim ataşe yard+eğitim ateşesi+eğitim müşaviri

*İl ve ilçeler 4 sınıfa ayrılmış

*taşra yöneticileri il veya ilçelerin her sınıfında çalışmak zorundadır.

*İl ve ilçe sınıflamaları 5 yılda bir belirlenir.

*Türkiye 3 hizmet bölgesine ayrılmıştır.

4357-

*1943 yılı

*üstün başarılı?başöğretmen namzedi

*Başöğretmen namzedi olup 2 kıdem yılında 4 defa üstün başarılı sayılanlar?Maarif Memuru Namzedi

*10 yıl aynı yerde çalışan ve en az 3 defa üstün başarılı sayılanlar ve hiç ceza almayanlar?Ülkü eri sayılır.

*Şahsi emeği olanlar?Bir tesise adı verilir

*Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler?kusurlu sayılır.Bu cezaya itiraz yok.

*Vazifelerini yapmayanlar+yapanlara güçlük çıkaranlar+okulu ve talebeyi zarara uğratanlar?ücret veya maaş kesimi

*Kıdemi indirmek?öğretmenlik şerefini ihlal edenler+meslektaşlarının ve talebenin haklarını zarara uğratanlar?1 ve 4 yıl arası kıdem indirme cezası alırlar

*Vazifelerine son?iftira+2 defadan fazla 15 günlük ücret veya maaş kesim+başkalarını görev yapmamaya teşvik

657

*İstekte bulunarak görevinden çekilen bir memurun bekleme süresi?1 ay

*Çekilme şartlarına uyarak memurluktan ayrılan memur aradan 6 ay geçmeden memurluğa geri atanamaz.

*Devlet memurluğunun sona erme sebepleri?

Çekilme(istifa), çekilmiş sayılma, çıkarılma, koşullarda eksiklik, bağdaşmazlık, emeklilik, ölüm

*Devlet memuru olmanın genel koşulu, vatandaşlık, yaş, öğrenim, mahkumiyet, askerlik, sağlık

*Memurun müsbet ödevleri?

Anayasa ve devlete bağlılık, emirlere uyma, tarafsızlık, iş başında bulunma, mal bildiriminde bulunma, uyumlu giyinme, görev yerinde oturma, resmi belge arç ve gereçleri geri verme

*Memurun menfi ödevleri?yasaklar

Başka görev alma yasağı, birlikte çekilme ve grev yasağı, toplu başvuru ve şikayet yasağı, ticari ve kazanç getirici faaliyet yasağı, hediye ve çıkar sağlama yasağı, siyasal partilere girme yasağı, gizili bilgileri açıklama yasağı, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı

*Memurlara sağlanan haklar?

Güvenlik hakkı, hizmet hakkı, dava hakkı, izin hakkı, aylık hakkı, yolluk hakkı, emeklilik hakkı, diğer sosyal haklar.

*Memur olma koşulları?

Sağlık, TC Vatandaşı olma, 18 yaşı, kamu haklarından mahrum olmama, kamu hizmetinden men edilmemiş olma

*15 yaşını dolduran kişiler de devlet memuru olabilir.Adaylık süresi 2 yıldır.

*Memur atandığı yere 15 içinde başlamalı yoksa istifa etmiş sayılır.

*657?de temel ilkeler?sınıflandırma, kariyer, liyakat

*İlkokul mezunları?15.dereceden Ortaokul ?14. Lise ?13.dereceden Fakülte?9.dereceden

*Kademe için ?1 yıl Derece için?3 yıl

*Eşi diğer bölgelerde ise?en fazla 4 yıl ücretsiz izin alabilir

*Hastalık izni? 10 yıla kadar çalışanlara?6 aya kadar

10 yıldan fazla çalışanlara?12 ay

Süreğen hastalıklarda?18 aya kadar

*Çocuklarda 0-6 yaşa?500 katsayı çocuk parası?20.050.000 TL

7 yaş yukarısı?250 katsayısı ile?10.025.000 TL.

*657 ?ye göre Uyarma?yazılı olur, disiplin amiri tarafından

-Göreve gelmeme, terketme

-Usülsuz müracaat ve şikayet

-Memuriyet vakarına yakışmayan haller

-Kılık kıyafet

-İşbirliğine uymama

Kınama?yazılı olur, disiplin amiri tarafından

-emir ve görevlerde kusurlu davranmak,

-eşin ve çocuklarının ticaretini bildirmeme

-Amire hal ve harekette saygısızlık

-Hizmet dışında memur itibarını sarsan davranış

-Resmi eşyaları özel işlerde kullanma

-Arkadaşlara kötü muamele, söz ve hareketle sataşma

-Ahlak edep dışı davranış

-Verilen emirlere itiraz

-Borç ödememe, icra durumu oluşturma

-Huzur, sükun, düzen bozma

Aylıktan Kesme?Disiplin amiri tarafından, 1/30,1/8 oranlarında

-Görev ve emirleri kasıtlı yapmama

-Özürsüz 1-2 gün gelmeme

-Resmi araçları özel menfaat için kullanma

-Yalan yanlış beyan

-Amire sözle saygısızlık

-Görev yerini izinsiz olarak toplantı vb.ye kullandırma

-İl dışına izinsiz çıkmak

-Toplu müracaat, şikayet

-Memurluk, itibar ve güven sarsıcı tavırlar

-Yasak yayın

Kademe İlerlemesinin Durdurulması?1-3 yıla kadar-Disiplin Kurulu tarafından

-Sarhoş gelme

-3-9 gün gelmeme

-Çıkar sağlama

-Amire ve maiyetindekilere aşağılayıcı fiiller

-Görev yerini izinsiz kullanmak, kullandırmak

-Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek

-Basına demeç

-Ticaret yapmak

-Dil, ırk, din ayrımı yapmak

-Mal bildiriminde bulunmamak

-Hakaret, tehdit tavırları

-Siyasi parti lehine ve aleyhine çalışma

-Açıklanması yasak bilgileri açıklama

Memurluktan Çıkarma?Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından

-İdeoloji, siyasi amaç yasak

-Bildiri, afiş

-Siyasi partiye girmek

-Savaş ve olağanüstü hal görevlerine itiraz.

-Yataklık etme

-Gizli belge ve bilgileri açıklama

-Atatürk aleyhine

-Özürsüz 20 gün gelmeme

EĞİTİMDE PLANLAMA

*Fayol ?Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması,izlenecek yolların seçilmesi.

*Eğitimde planlama ile amaçlar belirlenir, eşgüdümlenmiş araçlar belirlenir.

*Eğitim planlaması?rasyonel ve düzenli çözümleme tekniğinin eğitim sürecine, eğitimi öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha verimli ve etkili kılmak amacıyla uygulanması

*Eğitim planlamasında?kısa vadeli planlar-1-2 yıl

Orta vadeli planlar 4-5 yıl

Uzun vadeli planlar 10-15 yıl

*Planlamada?kültür ögelerinin yeni kuşaklara aktarılması, değerlerin geliştirilmesi, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, ulusal bütünlüğün sağlanması ve korunması

*Planlama yaparken?amaca uygunluk, bütünlük, ölçülebilirlik, geliştirebilirlik, süreklilik, güvenirlik, tutumluluk, yalınlık ilkeleri

*Okul bazında plan?okulun eğitsil, örgütsel ve yönetsel amaçlearını gerçekleştirmek için gereken girdileri sağlanma ve kullanma yollarının kararlaştırılması süreci

Girdiler?öğrenciler, eğitim işgörenleri, araç gereçler, tesisler, teknoloji, tüketim girdileri

***Planlama Süreçleri?Hedef saptama+hedefleri tanıma+uygulama seçeneklerini arama+kararlaştırma+planı yapma ve uygulama+değerlendirme

EĞİTİM EKONOMİSİ

*Eğitim bütçesinin gelir bölümü?

Genel ve katma bütçelerden sağlanan ödenekler

İl özel idaresi bütçesinden % 20, köy bütçesinden % 10

Öğretim ödentisi(üniversitede harçlar)

Döner sermaye, bağışlar, okul koruma dernekleri, yarışma ve sergi gelirleri

*Eğitim bütçesinin gider bölümü?

işgören, personel giderleri

Yürütme giderleri?ısınma, elektrik su

Sürdürme giderleri?onarım, ek bina

Eğitim giderleri?eğitim araçları, laboratuar

Diğer giderler?yarışma ödülleri, ikramlar

PERSONEL YÖNETİMİ

*Personel yönetiminin temel ilkeleri?Yeterlilik+kariyer+güvence+liyakat

*Personel yönetiminin temel ilkelerinde kişilik yoktur.

*Personel yönetiminin konuları?işe alma, ücret ödeme, yetiştirme, değerlendirme

*Personel alımında uyulması gereken kurallar?eşitlik, seçme, başvuru, sınav

*Bireylerden beklenen davranışlara rol denir.

*Devlet olmak için gerekli unsurlar?nüfus, ülke, egemenlik, kişilik

*Devlet Personel Dairesi Bşk?1960 yılında kuruldu

***Yönetim Süreçleri?Karar verme, Planlama, Örgütleme, Eşgüdümleme, İletişim, Denetleme

*Eşgüdümleme?Belli bir amacı gerçekleştirmek için eldeki insan ve madde kaynaklarını bütünleştirme süreci, çabaların birleşmesi, bütünleşmesi, birbirini izlemesi

*Formal iletişim?Yöneticinin resmi olarak bilgi ve görüşlerini iletmesi

*İnformal iletişim?Sosyal ve kişisel ilişkilere dayalı, yetki ve konuma dayalı olmayan iletişim

GENEL KÜLTÜR

(15 Soru Çıkacak)

*Ziya Paşa?Harabat-Şiir ve İnşa-Zafername

*Şinasi?Tercümanı Ahval-Tasfiri Efkar Mukaddimesi-Şair Evlenmesi

*Namık Kemal?Vatan Yahut Silistre-Cezmi-İntibah-Osmanlı Tarihi

*Ahmet Refik?Zor Nikah-Zoraki Tabip

*Ahmet Mithat Efendi?Eflatun Beyle Rakım Efendi-Tercumanı Hakikat

*Abdülhak Hamit Tarhan?Sahra, Makber *Recaizade Mahmut Ekrem?Araba Sevdası-Muhsin Bey

*Nabizade Nazım?Karabibik-Zehra Samipaşazade Sezai?Sergüzeşt-Küçük Şeyler

*Muallim Naci?Ateşpare-Muallim *Tevfik Fikret?Rubabı Şikeste-Haluk?un Defteri-Şermin

*Cenap Şahabettin?Tamat-Nesri Harp-Hac Yolunda *Halit Ziya?Mai ve Siyah-Kırık Hayatlar-Aşkı Memnu

**Milli Edebiyat temsilcileri ve eserler?

Ömer Seyfettin?Bomba-Beyaz Lale-Kaşağı

Ali Canip Yöntem?Geçtiğim Yol-Türk Antolojisi

Ziya Gökalp?Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat, Türkçülüğün Esasları

Halide Edip Adıvar?Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Handan

Refik Halit Karay?Memleket Hikayeleri, Sürgün, Anahtar

Ahmet Haşim?Göl Saatleri, Piyale

Yahya Kemal?Aziz İstanbul, Kendi Gök Kubbemiz, Ok şiiri

Reşat Nuri Güntekin?Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü

M.Akif Ersoy?Safahat, Asım

Peyami Safa?9.Hariciye Koğuşu, Yalnızız, Mahşer

Yakup Kadri Karaosmanoğlu?Kiralık Konak, Yaban, Zoraki Diplomat

*Faruk Nafiz Çamlıbel?Yıldız Yağmuru, Çoban Çeşmesi

*Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları?

N.Fazıl Kısakürek?Çile, Namık Kemal,Kavanozdaki Adam, Çöle İnen Nur

Hamdi Tanpınar?Huzur, Yaz Yağmuru

Cahit Sıtkı Tarancı?Otuz Beş Yaş, Ziya?ya Mektuplar

Nurullah Ataç?Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri

Fazıl Hüsnü Dağlarca?Destanları var

Sait Faik Abasıyanık?Semaver, Sarnıç, Şahmerdan

Memduh Şevket Esendal?Ayaşlı ve Kiracıları

Halikarnas Balıkçıs?Cevat Şakir Kabaağaçlı?Mavi Sürgün, Merhaba Akdeniz

Tarık Buğra?Küçük Ağa, İbiş?in Rüyası, Osmancık

Falih Rıfkı Atay?Çankaya

*İslam öncesi sav?atasözü sagu?yas şiiri koşuk?aşk, doğa

*Şiir Türleri?

Epik şiir?destan nitelikli, tarihi konular Lirik Şiir?aşk konulu, coşkulu anlatım

Didaktik şiir?Öğretici, ders verici Pastoral Şiir?Doğa güzellikleri, çoban yaşantısı

Dramatik Şiir?Korkunç ve acıklı olaylar Satirik Şiir?Sataşma, alaya alma

*İslami Dönem Türk Ed.İlk Eserler?

*Divan-ı Lügat-it Türk?Kaşgarlı Mahmut(İlk Türkçe Sözlük) *Divan-ı Hikmet?Ahmet Yesevi *Atabetü?ül Hakayık?Edip Ahmet Yükneki *Kutadgu Bilig?Yusuf Has Hacip

*Yabancı Eserler?

*E.Hemingway-Çanlar Kimin İçin Çalıyor *Mark Twain?Tom Sawyer?in Maceraları

* J.Steinback?Gazap Üzümleri *Victor Hugo?Sefiller, Notre Dam?ın Kamburu *Goethe?Faust

* Tolstoy?Harp ve Sulh, Hacı Murat, Anna Karanina *Dostoyevski?Suç ve Ceza, Budala

*Honore de Balzac?Goriot Baba, Vadideki Zambak *Schiller?Willhem Tell

* Albert Camus?Veba *Puşkin?Maça Kızı *M.Gorki?Ana *Dante?İlahi Komedya

* Cervantes?Don Kişot *W.Shakespeare?Romeo ve Juliet, Hamlet

*Gustave Flaubert?Madame Bovary * Çehov?Martı *Stendhal?Kırmızı ve Siyah

*La Fontaine?Ezop * J.Jack Rousse?Emile * Şehname?Firdevsi-İran destanı

*Rusların?İgor Destanı * Yunan?İlyada-Odyssea-Homeros * Kurtarılmış Kudüs?Tasso-İtalya

*Ramayana-Mahabbarata?Hint Destanı *Montaigne?Denemeler *Bacon?Denemeler

*Divan Edebiyatından? Şeyhi?Harname Nabi?Hayrabat Şeyh Galip?Hüsnü Aşk

Fuzuli?Leyla Vü Mecnun, Su Kasidesi

*Alp Er Tunga ve Şu Destanı?Saka Türkleri Oğuz Kağan-Atilla?Hun Destanı

Bozkurt-Ergenekon?Göktürk Destanı Türeyiş-Göç?Uygur destanı Manas?Kırgız Destanı

*İran ?Irak savaşı?1980-1988

*Çernobil Nükleer Santral Kazası?1986

*1989 Sovyetlerin Afganıstan?dan çekilmeleri

*12 Eylül 1980 ?Türkiye?de askeri darbe

*Kasım 1989?Berlin Duvarı açıldı 3 Ekim 1990?Almanya?nın birleşmesi

*Bosna Hersek lideri?Aliya İzzet Begoviç

*Atatürk?ün naşı 1953 yılında Etnografya Müzesinden ?Anıtkabir?e

*1878?Ayastefonos ve Berlin Anlaşmaları, Kıbrıs?ın İngilizlerce ele geçirilmesi.

*1921?Kanuni Esasi?ilk anayasa 1924?Teşkilatı Esasi 2.anayasa

*Cebelitarık Boğazı?Fas-İspanya arasında

*Manş Denizi?İngiltere-Fransa arasında

*Adriyatik Denizi?İtalya-Hırvatistan

*Kerç Boğazı?Karadeniz-Azak Denizi arasında geçiş

*Azak Denizi?Ukrayna-Rusya arası iç deniz

*Baltık Denizi?İsveç-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya

*Tiren Denizi?İtalya açıklarında

*Sicilya Adaları+Sardinya Adası+Korsika Ad.+Malta Ad.?İtalya çizmesi etrafında

*Mayorka Adası?İspanya açıklarında

*Mora + Girit Adası?Yunanistan açıklarında

*Madagaskar Adaları?Hint Okyanusu?nda?Afrika?nın doğusunda

*Bering Boğazı?Rusya-Alaska(ABD) arasında

*Akdeniz-Kızıldeniz bağlantısı?Süveyş Kanalı?Mısır topraklarında

*Hürmüz Boğazı?Basra Körfezi-Hint Okyanusu arasında

*Merkür-Venüs-Dünya-Mars-Jupiter-Satürn-Uranüs-Neptün-Plüton

*En küçük?Plüton En büyük?Jupiter Satürn?Etrafında çember

*21 Haziran ve 21 Aralık?Gündönümü

*21 Mart ve 23 Eylül?gece-gündüz eşit

*En büyük nehirler?Nil, Amazon, Missisipi

*En büyük göller?Hazar, Superior, Victoria, Aralık

*Türkiye göller?Van, Tuz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir

*Türkiye nehirler?Kızılırmak, Fırat, Sakarya

*Dicle ve Fırat ?Basra Körfezine

* Selçuklular mimari alandaki eserlerinde geometrik şekiller, bitkisel motifler, yazı sanatları, kabartma sanatlar kullanmışlar.

*Kurtuluş Savaşı döneminde kapitülasyonların kaldırılması S.Rusya ile anlaşma yapılarak kaldırılmıştır.

*Nutuk?Türk devletinin kuruluşundan söz etmiştir.

*1928 değişikliği ile devletin dini İslam?dır ibaresi çıkarılmıştır.

*1924 anayasasında 1937 ?de yapılan değişiklikle Laiklik ilkesi yer almıştır.

*1982 Anayasasında TBMM görev ve yetkileri?Bakanları, başbakanı denetlemek, kanunları değiştirmek, kanun çıkarmak, bütçeyi görüşmek

*Töre?Orta Asya devletlerinde halkın ve hükümdarın uymak zorunda olduğu yazılı olmayan

kurallar.

*Kayseri?de Gevher Nesibe Şifahanesi?Anadolu Selçuklular tarafından

*minyatür?Osmanlılarda siyasi ve sosyal yaşamı konu alan resimden farklı sanat dalı

*tezhip?süsleme sanatı

*Nutuk?1918-1927 yılları arasını kapsamaktadır.

*Misak-ı Milliyi Meclis-i Mebusan onaylamıştır.

*Milletler Cemiyeti?ABD önderliğinde 1.Dünya Savaşı sonunda, dünya barışı için

*Türkiye?de çok partili hayata geçiş 1924 yılında başlar

*28 Mayıs 1927 de çıkarılan Teşviki Sanayi kanunun amacı özel teşebbüsü güçlendirmek

*AB ülkeleri arasında en çok dış ticaretimiz Almanya ile daha fazla

*Yargı organları Devlet Denetleme Kurulu dışında

*Kütahya-Eskişehir savaşları sonunda Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir.

*Osmanlı devri sanatçılarından Levni ?minyatür sanatçısı

*Osmanlı devletine parlamento kavramı Kanuni Esasi ile girmiştir.

*cizye?gayri müslimlerden alınır

*Ferman ve berat ?padişah tarafından verilir, fetva veremez.

*Mudanya görüşmelerinde boğazlarla ilgili karar alınmamıştır.

*Mudanya görüşmelerinde doğu ve batı Trakya, İstanbul konusunda karar var.

*Halk evleri ve Millet Mektepleri Atatürk döneminde kurulmuştur.

*İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi içinde yer almaktadır.

*Belediyeler, üniversiteler, TRT, Bakanlıklar?ın kamu tüzel kişiliği vardır.

*İlk yazılı anayasa?Amerika anayasası 19864

*Manas destanı?Kırgızlar

*Tüzük?Bakanlar Kurulu tarafından, kanunlara aykırı değil, Danıştay incelemesi, Cumhurbaşkanı imzası var.

*Yönetmelik?Anayasanın 124. md.göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri kendi alanlarında çıkarır.

*BM Adalet Divanı Lahey?de

*AB?25 Mart 1957 AET olarak kuruldu

*Türkiye AET?ye 1959?da tam üyelik başvurusu yaptı.

*AET?1993 ?te Brüksel zirvesiyle AT?ye dönüştü

*AB?nin organları?Bakanlar Konseyi-Her ülkeden 1 bakan

Birlik Komisyonu-14 kişiden oluşur, merkezi Brüksel

Avrupa Parlamentosu-518 üye- merkezi Strasbourg

Adalet divanı?15 bağımsız yargıçtan oluşur. Lüksemburg?da

*BM 25 Ekim 1945?te kuruldu.

*Lahey Adalet Divanı 15 kişiden oluşur

*Tarihte bilinen ilk banka Maket?tir?Sümerler-Babiller

*Orhan Bey?askeri, idari, adli düzenlemeler

*İlk haçlı seferi?Bulgarlar-Macarlar-Eflak?1364

*İlk haçlı seferine karşı?Sırp Sındığı Savaşı

*İstanbul?u ilk kez kuşatma?1391

*Anadolu Hisarı?ilk kuşatmada yapıldı, amacı?İstanbul?a Karadeniz?den yardımı önlemek

*Osmanlılarda Türk siyasi birlik?Yıldırım Beyazıt döneminde

*Fatih?Ege adaları+Arnavutluk+Otlukbeli

*Osmanlıda nüfus sayımı vergi için?tahrir adı verilir.

*Şeri vergi?öşür, cizye, haraç

*Anadolu?nun Türkleşmesi?Malazgirt ile başlar

*Saray okulu?Enderun

*Okul sırası?sibyan mektebi+mahalle mektebi+medrese

*Medrese ilk kez ?Orhan Bey zamanında

*18.yy. ilk değişiklikler?Eğitim alanında

*Rüştiye+idadi?ortaöğretim iptidai?ilk öğretim

*Yazıyı Anadolu?ya getiren?Hititler

*Hititler?Kızılırmak Hitit?Hattuşaş

*Urartu?Van

*İyonya?Gediz+Küçük Menderes

*Urartuları Medler yıktı

*Madeni para?Lidya Çivi yazısı?Hititler-Urartular Tarih Yazıcılığı?Frigyalılar

*Mezopotamya Medeniyetleri?Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlular

*İlk kanun?Lagaş kralı Urgakina

*İlk gelişmiş yasa?Hammurabi-Babil

*İlk yazı, astronomi? Sümerler

*Gılgamış Destanı+Tufan?Mezopotamya ?Sümerler

*Türk:Güçlü, kuvvetli, olgun

*İlk teşkilatlı Türk devleti?Hunlar

*İlk Türk adıyla?Göktürkler

*İlk Hun hükümdarı?Kabgan Kağan

*Avrupa?nın etnik yapısının değişmesi?German kavimleriyle

*Göktürkler İpek Yolu için?Sasani ve Bizans ile mücadele etmişler

*ll.Göktürk?Kutlug Kağan

*Uygur?Bilge Kül Kağan

*Moğolların Türkleşmesi?Uygurlar zamanında

*Kurultay?askeri, siyasi karar meclisi

*Hz.Ömer zamanında Türkler ?İslam ile

*Müslüman ilk Türkler?Karluklar

*İlk İslami Türk Devleti?868

*Harzemşahlar+Eyyübiler+Memlükler

*Malazgirtten sonra?Saltuklar, Mengücekler, Artuklar

*İlk Türk denizci ?Çaka Bey

*Anadolu Selçuklu Devleti?Süleyman Şah

*Yassıçemen Savaşı?Alaaddin Keykubat

*Malazgirt+Miryekefalon?Anadolu?nun tapusu

*An.Selçuklu X Moğol=Kösedağ Savaşı?Anadolu Selçuklu son

*En büyük beylik?Karamanoğulları

*Türkiye?nin ortalama yükseltisi?1132

*Volkanda gaz çukuru?maar

*Van kapalı havzası?yeryüzü şekilleri sonucu

*Karain Mağarası?ında?Taş Devri

*Kaplıca?jeotermal enerji

*Dalga+akıntı?lagün-falez-tombolo

*Karstik şekil?lapya-obruk-dolin

*Yeşilırmak üzerinde?Almus-Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu barajları

*Kızılırmak üzerinde?Kesikköprü,Sarımsaklı, Altınkaya, Hirfanlı

*Susurluk nehri?Marmara?ya

*Bakırçay, Gediz, Menderes?Ege?ye

*Gediz üzerinde?Demirköprü barajı

*Menderes üzerinde?Adıgüzeller barajı Manavgat üzerinde?Kadıncık 1 Barajı

*Kaynak yurtdışında?Meriç, Asi

*Türkiye?de akarsu ağızlarında deltalar oluşmuştur

*Yeşilırmak Deltası?Çarşamba, Terme

Kızılırmak Deltası?Bafra Ovası

Aksu , Manavgat?Antalya Deltası

*Türkiye?den yurtdışına?Fırat, Dicle, Aras, Kura, Çoruh

*Göller Bölgesi?nde?Acıgöl, Eğirdir,Beyşehir, Kovada, Burdur, Suğla

*İzmit?te?Sapanca, Ulubat, Manyas

*Doğu Anadolu Volkanik?Ağrı, Süphan, Tendürek, Nemrut

*İç Anadolu Volkanik?Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı

*Canik Dağları?Orta Karadeniz?de

*Belen Geçidi?Çukurova+Amik arasında

*Zigana , Kop, Kalkanlı Geçitleri?Karadeniz?de

*Zigana?Doğu Karadeniz+Doğu Anadolu

*Sertavul, Çubuk, Gülek geçitleri?Akdeniz+İç Anadolu

*Kop geçidi?Karadeniz+İç Anadolu

*Klikya kapısı?Gülek geçidi ?Adana

*Güneydoğu?Temmuzda en sıcak bölgemiz

*En az yağış?Tuz gölü çevresi

*Anomometre?rüzgar hızı ölçer.

*meteorolojik harita?siyel harita

*vadi+devkazanı+peribacaları?aşınma sonucu delta?biriktirme sonucu oluşur

*Kıyı tipleri?enine, boyuna, dalmaçya(Hırvatistan), ria(Norveç)

*Nüfus yoğunluğu en fazla?Marmara?da

*Sinop?Karadeniz?de tek doğal liman

*Samsun?Karadeniz?de en gelişmiş il, içe bağlantısı olduğu için ulaşım iyi

*Karstik şekiller?kalkerli arazilerde

*Akdeniz bitki örtüsü?maki

*Demirçelik?İskenderun, Kükürt?Keçiborlu, Çatalca-Kocaeli?Sanayi, Mersin?Ataş rafineri, Seydişehir?Aliminyum Murgul?Bakır

*sis olayı en çok?Marmara?da

*Nem oranı fazla ise yangın yok.

*Mercimek+üzüm+antepfıstığı?Güneydoğu

*Sıcaklık farkı?nem oranı ile ilgili

*Samyeli?çöllerden, güneyden

*GAP?Dicle, Fırat üzerinde

*Diyarbakır+Siirt?petrol çıkarılır.

*Hidroelektrik en verimli?Doğu Anadolu

*Iğdır Ovası?Doğu Anadolu?da Akdeniz iklimi+pamuk

*Kapalı havza?Denize ulaşmayan nehir

*Büyükbaş hayvan?Doğu Anadolu?da Küçükbaş hayvan?İç Anadolu

*Taç Mahal?Cihanşah tarafından

*Yağışlar?ilkbaharda çok-Karasal iklim-İç Anadolu

*Trabzon-Erzurum bağlantısını Kalkanlı geçidi

*Bayburt-Aşkale?Kop geçidi *Akdeniz Bölg?Gülek, Sertavul, Belen

*Çarşamba ovası?Yeşilırmak Bafra Ovası?Kızılırmak

*Çukurova?Seyhan-Ceyhan Silifke ovası?Göksu

*Van Gölü?acı ve sodalı Burdur Gölü?Dikkuyruk ördeği

*Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş gölü?Anadolu yakasında B.Çekmece, K.Çekmece, Durugöl?Trakya yakası

*Gürcistan-Sarp sınır kapısı, Ermenistan-Akyaka sınır kapısı, Azerbaycan-Dilucu sınır kapısı?Gümrü, Kars, Moskova Ant. İle

*İran sınırı-Gürbulak sınır kapısı ve Esendere sınır kapısı?Kasrı Şirin Ant.1639

*Suriye-Nusaybin, Ceylanpınar, Cilvegözü, Akçakale, Yayladağ, Karkamış sınır kapıları?Ankara Ant.ve Hatay

*Bulgaristan-Kapıkule?Lozan ile Yunanistan-İpsala sınır kapısı-Lozan ile *Irak-Habur?Ankara ant.

*Türkiye?de ilk belediye?1885 İstanbul-Beyoğlu

*Tübitak?1983?te kurulmuş

*Halikarnas Balıkçısı?Cevat Şakir Kabaağaçlı

*Han Duvarları?Faruk Nafiz Çamlıbel *Hababam Sınıfı?Rıfat Ilgaz

*Yer altı kaynakları bakımından zengin bölgemiz?Doğu Anadolu

*TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu?5 Aralık 1990

Üye ülkeler?Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan,

Türkmenistan----(Gürcistan yok)

*Devleti oluşturan zorunlu öğeler?ülke, ulus, egemenlik

*2000 yılı Türksat uydusu?Fransa fırlattı *Manavgat suyuna talip?İsrail

*New York borsasında?Türkcell

*19 Ağustos 1997? 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması kabul edildi.

*16 Mayıs 200?A.Necdet Sezer Cumhurbaşkanı

*Memura sendika hakkı?4688 sayılı kanun ile ?25.06.2001

*Jeopolitik Konum?Coğrafi açıdan önem

*Jeostratejik Konum?Askeri açıdan önem

*Noterler mal bildirimini?Adalet Bak. *Siyasi parti bşk.?Yargıtay cumh.başsavc.

*Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları?ziraat odaları birliği, hakim savcılar yüksek kurulu, noterler birliği

*Türkiye Barolar Birliği?kamu kurumu niteliğinde değil

*Maarif Vergisi?1927 yılında

*Nato?Genel Sekreterlik, Nato Asemblesi, Nato Konseyi, Savunma Planlama Komitesi, Askeri Komite

*Birleşmiş Milletler Merkezi?NewYork

*Nato Merkezi? Brüksel

*Unesco Merkezi?Paris

*AGİT?1973.Helsinki.

*İnsan Hakları Beyannamesi?1948

*Birleşmiş Milletler?15ülke ile 1942

*Birleşmiş Milletler Organları? Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslar arası Adalet Divanı, Sekreterlik

*Unesco?Barış, Eğitim, Bilim Kültür Kurulu?Marshall Planı

*Nato?1948

*Varşova Paktı?1955

*Karadeniz Ekonomik İşbirliği?1992

*Bağımsız Devletler Topluluğu(BDT)?21 Aralık 1991-Minsk?te?SSCB?den ayrılan cumhuriyetler

Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Moldavya, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Tacikistan, Türkmenistan, Gürcistan

*3 Baltık Cumhuriyeti?Letonya, Litvanya, Estonya

*AKKA(Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması)?20 Kasım 1990?Atlantik?ten Ural Dağlarına kadar askeri güvenlik amaçlı.16 Nato ülkesi ve 6 Varşova Paktı üyesi-Türkiye katılmış ama Güneydoğu Anadolu Bölgesini silahsızlanma kapsamı dışında tutmuş.

*EUREKA(Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı)?1975-17 OECD ülkesi-Amaç teknolojik Pazar

*IAEA?Uluslar arası Atom Enerji Ajansı?1957 Viyana-Nükleer silahların yayılmasını önlemek(NPT)- Türkiye 1968 yılında imzalamış

*EFTA?Avrupa Serbest Ticaret Birliği?1960-Stockholm-İngiltere, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç

*KEİB?Karadeniz Ekonomik İşbirliği-1992-İstanbul-Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldavya, Romanya, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Eski Yugoslavya

*İKÖ?İslam Konferansı Örgütü?Eylül 1969-Fas-24 İslam ülkesi-

*ISEDAK?Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi?Başkanı Türkiye-İslam ülkeleri-

*OECD?İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-1948-16 Batı Avrupa ülkesi-Paris-Türkiye kurucu üyelerden

*GATT?Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması?1948-BM üyesi devletler

*IMF?Uluslar arası Para Fonu?1944-44 ülke-Güvernörler Kurulu en yetkili organ-Türkiye 1947?de

*G-7-8?Zenginler Zirvesi-1987-ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya

*ECO?Ekonomik İşbirliği Örgütü-1985-Tahran-Türkiye, İran, Pakistan, Orta Asya Türk Cumh.

*OPEC?Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü?1960-Bağdat?13 ülke

*NAFTA?Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması-ABD, Kanada; Meksika?1993

*BM?Birleşmiş Milletler?1945?2.Dünya Savaşı sonrası güvenlik ve barış için-ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin?5 daimi üye *En üst organı?Genel Sekreterlik-Kofi Annan-Organları?Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Veraset Konseyi, Lahey Adalet Divanı, Sekreterlik

*Birleşmiş Milletlerin Uzmanlık Kuruluşları?UNESCO?Eğitim, FAO?Gıda, WHO?Sağlık, UPU?Posta birliği, WMO?Meteoroloji, ILO?Çalışma

*NATO?Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü?1949-Washington-En yüksek karar organı?Kuzey Atlantik Konseyi?16 üye ülke- Türkiye ve Yunanistan 1952?de

*AGİT?Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı?1975-Helsinki senedi-

*2002 yılı ?Afganistan?a gönderilen Uluslar arası Barış gücü?İSAF

*San Jose Paktı?Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi

*UNİCEF?Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

*UNESCO?Eğitim, kültür

*İLO?Uluslararası Çalışma Örgütü

*TÜRKSOY?Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi?1993-Ankara

*AVRUPA BİRLİĞİ?

Bugün 25 ülke,

2.Dünya Savaşı sonrası 1951 Avrupa Kömür-çelik Topluluğu?Paris Ant.

Mal, sermaye, hizmet, insan dolaşımı?1 Ocak 1993 Tek Pazar

AET?1 Ocak 1958

Avrupa Birliğine üye olma kriterleri?Kopenhag Kriterleri(1993)

1993?Maastricht Ant.ile AB

AB?nin temel değerleri?eşitlik, özgürlük, insan hakları, azınlık hakları, temel haklara

saygı

Aralık-2004?siyasi kriterler yerine getirilince Türkiye müzakerelere başladı

Kurucu ülkeler?Almanya, Belçika, Fransa, Halanda, İtalya, Lüksemburg

En fazla genişleme 10 ülke ile 2004?te

Yunanistan?1981 yılında katıldı. Kıbrıs?2004?te

Aday ülkeler?Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Hırvatistan

AB?milletvekili?732 kişi 5 yılda AB parlamentosu seçimi

*Birleşmiş milletlere bağlı organlar?Dünya Bankası, Dünya Posta Birliği, Uluslar arası Sivil Havacılık, Uluslar arası Para Fonu, Uluslar arası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü

*UPU?Dünya Posta Birliği

*Lahey Adalet Divanı?15 üyeden oluşur.

*Çin BM?ye üyedir.

*İnsan Hakları Evrensel Bildirisi?10 Aralık 1948

*Dünya Bankasının merkezi?Washington

*FAO örgütü?gıda ve tarım

*UNFICYP?1964 Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs için

*NAFTA?Serbest Ticaret Bölgesi?ABD,Kanada, Meksika

*G-8 Ülkeleri? ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya - İspanya yok

*Ermeni soykırımını yasa ile kabul eden ülke?Fransa

*Euroyu kullanmayı kendi ülkesinde yaptığı halk oylaması sonucu reddeden ülke?Danimarka

*BM merkezi?Cenevre

*AB merkezi?Brüksel

------------------------------------------------------------

Kaynaklar:1-Anı Yayınları

2-Pegem Yayınları

3-Öğreti Yayınları Eğitim Yön.Haz.Kitapları

4-İnternetten Derlemelerim

*?Bağ-ı hüsnün güzel gülleri solmadan,

Ömrünün kâsesi şükransız dolmadan,

Bir tatlı teşekkür bir ömre bedeldir,

Kahvenin hatrı yoksa hayat eceldir??

*?Sevgiler ve bilgiler paylaşıldıkça artar; acılar paylaşıldıkça azalır.

18 Nisan 2006 16:15

limoni
Kapalı

Hocam ellerin dert görmesin teşekkür ederimz.Ben geçenki sınavı kazandım daha önce 21 ay müdür yetkili öğretmenlik yaptım.Şimdiki görev yerimde ise 4 aydır müdür yard. olarak görev yapmaktayım.Şimdi ben bahsedilen bu düzey belirleme sınavına daha doğrusu MÜDÜR olmak isteyenler için yapılacak olan sınava katılabiliyormuyum.Yasal dayanakları ile konuya hakim bi arkadaş açıklarsa sevinirim.Hoşçakalın

18 Nisan 2006 16:34

Sado46
Daire Başkanı

*TBMM ilk askeri zafer?Gümrü Ant. Ermenilerle

sanırım ilk siyasi başarısı olacaktı

18 Nisan 2006 16:44

sercem
Şube Müdürü

Limoni hocam,'' Müdürlük sınavına girmek için ise en az iki yıl müdür yardımcılığı yapmış olma şartı bulunuyor.''diye yazılmış.

18 Nisan 2006 16:46

sercem
Şube Müdürü

http://www.memurlar.net/haber/43482/

Çok açıklayıcı olmasa da bir haber yazılmış.

19 Nisan 2006 13:52

mkdeepblue
Yasaklı

hazırlanan arkadaşlar bu başlık altında çalışma sorularını toplarsak daha derli toplu olur...

19 Nisan 2006 19:05

onurr34
Şef

teşekürler MKDEEPBLUE KARDEŞ,

baya emek vermişsin

20 Nisan 2006 00:53

ugurnaz
Aday Memur

çoook teşekkürler emeğin için ve tekrar sınavı hatırlatıp gündemem getirdiğin için...

20 Nisan 2006 16:04

bilirkişi44
Şube Müdürü

teşekürler MKDEEPBLUE KARDEŞ,

baya emek vermişsin

20 Nisan 2006 18:39

cecentan
Memur

ARKADAŞLAR YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE SORU ORANLARI

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 04.03.2006

MADDE 13- Sınavların konuları ve puan değerleri şunlardır.

a) Türkçe-dil bilgisi ve resmi yazışma kuralları % 25,

b) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik % 15,

c) T.C. Anayasası; % 15

1) Genel Esaslar,

2) Temel Hak ve Ödevler,

3) Devletin Temel Organları.

ç) Genel Kültür % 20,

d) Görevin gerektirdiği temel mevzuat % 25.?

ŞEKLİNDEDİR. İLGİLENENLERİN BUNA GÖRE ÇALIŞMASI

20 Nisan 2006 20:00

mkdeepblue
Yasaklı

İDARE HUKUKU

33-Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklığın denetimini kim yapar?

(Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu)

34-Hangisi kanunla kaldırılamaz?

(TRT)

35-İçişleri Bakanı müşterek kararname ile atanan memuru görevden alıyor? İşlem ne bakımdan sakattır?

(Yetki ve şekil kurallarına aykırılık)

36-Başbakanlık örgütünün 2. Derecede amiri kimdir?

(Başbakanlık Müsteşarı)

37-İlçe kurulması ve kaldırılmasında görüş bildiren kimdir?

(İl idare kurulu)

38-Belediye kurulmasında, kurulacak belediyenin gelirlerinin yeterli olup olamayacağı ve belediye kurulmasının gerekli olup olmayacağı konusunda görüş belirten kimdir?

(İl genel meclisi)

39-İlde mahalle kurulmasına karar veren kimdir?

(İl idare kurulu)

40-belediye bütçesini kim onaylar?

(Mahallin en büyük mülki amiri)

41-Belediye meclisinin toplantı süresini uzatmaya yetkili kimdir?

(Vali)

42-Köy muhtarının köy yararına olmayan kararını bozan kimdir?

(Kaymakam)

43-Hangisi köy ihtiyar meclisinin görevi değildir?

(Köy ile muhtar arasındaki uyuşmazlıkta köy tüzel kişiliğini temsil etmek)

44-Hangisi kamu malları ile ilgili doğru bir ifadedir?

45- 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediye Kanununa göre hangisi yanlış bir ifadedir?

(Toplam nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, bakanlar kurulu kararıyla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir)

46-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile yeni gelen hangisidir?

(Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak)

47-Büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclisi arasındaki uyuşmazlık konusunda belediye meclisi ısrar ederse, başkan nereye başvurur?

(İdare mahkemesi)

48-İlde belediye başkanı meclisin kararına karşı itiraz ediyor. İtiraz kime yapılır? İtirazı kim karara bağlar?

(İçişleri Bakanlığına başvurulur. Kararı Danıştay verir)

49-Hangisi belediye başkanlığından düşme sebebi değildir?

(Herhangi bir suçtan dolayı 3 ay hapis cezası alma)

50-İlçede belediye başkanlığından düşen kişinin yerine yenisini seçtiren kimdir?

(Vali)

51-Hangisi il özel idaresinin görevi değildir?

(Kütüphane ve okuma salonları açmak)

52-Hangisi valinin başka bir kamu tüzel kişisinin temsilcisi olarak yaptığı bir iştir?

(İl daimi encümeninin toplantısına katılmak)

53-Hangisi yetki bakımından sakattır?

(Valinin kreş ve bakımevi açılması için ruhsat vermesi)

54-Belediye Botaş'a olan borcunu ödemiyor. Botaş da doğalgazı kesiyor. Bunun üzerine il?de grip salgını başlıyor. Vali bu durum üzerine Botaş'a doğalgazı dağıtmasını söylüyor. Botaş da doğalgazı vermeye başlıyor. İdare hangi yetkisine dayanarak bu kararı almıştır?

(Kamu düzenini korumak)

55-Hangisi il genel meclisinin fesih nedeni değildir?

(Meclisin kararında ısrar etmesi)

56-Hangisi idari sözleşmelerle ilgili doğru bir ifadedir?

(İki kamu idaresi idari sözleşme yapabilir)

57-Hangisi tahkimle ilgili yanlış bir ifadedir?

(Tüm tahkim yolu öngörülen sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabidir)

58-Hangisi idari vesayetle ilgili yanlış bir ifadedir?

(Sadece onama ya da onamama yetkisini içerir)

İNKILAP TARİHİ

137-Hangisi lozan'dan sonra gerçekleşmiştir?

(Boğazların boşaltılması)

138-Hangileri sakarya savaşının sonuçlarındandır?

(Türkiye'yi ilk kez batılı bir devletin tanıması ve güney cephesinin kapanması)

139-İngiltere'nin musul'u işgal etmesi hangisi ile terstir?

(Misak-ı milli)

140-Lozan'da 12 ada ve rodos kime verildi?

(İtalya)

141-Tüm yurttaki cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesini savunan hangisidir?

(Mmilli kongre cemiyeti)

142-Hangisi kütahya-eskişehir savaşı'nın sonucu değildir?

(M.Kemal'e gazilik ünvanının verilmesi)

143-Hangisi milli harekete karşı bir cemiyettir?

(Hürriyet ve itilaf)

144-Kronolojik sıralama sorusu...

(Öğretimin birleştirilmesi-Maarif teşkilatının kurulması-Harf inkılabı)

145-Kronolojik sıralama sorusu...

(Milletler cemiyeti'ne üyelik-Balkan antantı-Sadabat paktı)

146-Türkiye'yi montrö antlaşması yapmaya iten sebepler hangileridir?

(Boğazları güvende hissteme isteği ve 2. Dünya savaşı'nın yaklaşması)

147-Devletçilik ilk kez nerede geçti?

(1931'deki CHP kurultayı)

148-Hangileri 1921 anayasasının özelliklerindendir?

(Milletvekillerinin kendilerini seçenleri değil tüm milleti temsil etmeleri ve hatırlayamadığım bir şık. cevabı II-III olan şık doğru olacak)

149-Kars antlaşması soruldu...

150-Halifeliğin kaldırılmasını kim teklif etti?

(Milletvekilleri)

151-Çerkes ethem'in rolü olduğu olaylar hangileridir?

(İşgallerin önlenmesi-ayaklanmaların bastırılması)

152-1929 bunalımı ile ilgili bir soru vardı galiba.ithalat vergisi konuluyor gibisinden bir şık vardı.

ANAYASA

1- TBMM İçtüzüğü ile ilgili hangileri doğrudur?

2- Anayasada doğrudan düzenlenmeyen hak hangisidir?

-Bilgi edinme hakkı.

3- Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma ile ilgili olay sorusu?

-Cumhurbaşkanı ,09.10.2004 tarihinde (şekle aykırılıktan 10 gün içinde açılır) bir bakanın kendi dışında iki oy kullanması ve 139 kişinin bu yolla temini nedeniyle iptal davası açabilir.(Zira bakanlar kendi dışında en fazla bir bakan vekaleten oy kullanabilirler.)

4- Kamu tüzel kişiliği olmayan kurum hangisidir?

-Emniyet Genel Müdürlüğü

5- Hangisi TBMM nin doğrudan çalışma ve iç düzenine ilişkin kararlarındandır?

-Bir milletvekilinin TBMM kararıyla geçici olarak 6 ay görevlendirilmesi (diğer seçenekler :hep yüce divana gönderme, güvensizlik oyu )

6- Hangisi hakimlik teminatı ile ilgili doğru bilgidir?

-Hakimler ve savcılar idari yönden adalet bakanlığına bağlıdır.

7- TBMM tarafından 3/5 çoğunluk ile alınan karar hangisidir?

-Genel af-özel af

8- Siyasi partiler hangisi ile ilgili bağlayıcı karar alamazlar?

-Meclis soruşturması

9- Bütçe ile ilgili hangisi doğrudur?

10-Yabancılardan maddi yardım alan siyasi parti hakkında hangi işlem yapılır?

-Temelli kapatılır

İDARE

1- Hangisi idari sözleşmedir?

-Telekomünikasyon kurumunun x şirketine cep telefonu işletmeciliği vermesine ilişkin özel hukuk sözleşmesi

2- Borcu ödemediği iddia edildiği için suyu kesilen kişi nerede dava açar?

-Adli yargı

3- Belediyenin doğalgaz bağlanması işlemine karşı dava nerede açılır?

-İptal davasıdır ve idari yargıda açılır (cevap yanlış olabilir)

4- Hangisi kamu görevlisi sendikalarına üye olabilir?

-Yüksek öğretim elemanları (üye olamayanlar:yök üyeleri)

5- Memurluğa alınmada ayrım yapılmaması hangi idari ilkenin sonucudur?

-Kanun önünde eşitlik

6- B hakkında bir atama kararı veriliyor.İdare bu işlemi geri alabilir mi?

-Alamaz dava açması gerekir

7- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile ilgili bir soru?

8- Valinin disiplin cezası vermesi?

-Yetki tecavüzü

9- Dolaylı vergilerinin en yüksek payda alındığı ürünler hangileridir?

- Petrol ve doğalgaz ürünleri

GENEL KÜLTÜR

1) Vakayi hayriye nedir?

( Yeniceri ocaginin kaldirilmasi)

2) Uygurların yerleşik hayata gecmesi?

( hayvan ve toprak vergisi alinmasi)

3) Osmalının ilk ıslahat yaptığı alan?

(Askeri alan)

4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında olmustur?

(Borclar kanunu icra iflas kanunu)

5) Asagiakilerden hangisi TBMM'ye karsi yapilan ayaklanmadir?

(Menemen)

6) Çok partili hayati geciktiren olay?

(Şeyh bedrettin)

7) Aşagidakilerden hangisi TBMM'ye karsi cikanlar icin yapilan olaylardir?

(Hiyaneti vataniyye ve istik mahkemeleri)

8) Asagidakilerden hangisi genel hukuk sorunlarini cozmek icin cikarilan kanundur?

(Medeni kanun)

9) Asagidakilerin hangisi devletciligin amacidir?

(Devlet cikarlarini korumak)

10) Asagidakilerden hangisi Osmanli zamanina kadar dayanmaktadir?

(Seramik cini)

11) Ataturk milliyetciligi ozelliklerinden degildir?

(Belli bir mezhebe ait olmak)

12) Eğitim oğretimin birlestirilmesiyle ilgili bi soru?

14) Lozanda konusulan kararlar?

15) Eski Türklerde yapilan eglence adi?

(Şölen)

16) Fransizlarla yapilan Ankara anlasmasının onemi?

(İtilaf devletleri arasindaki gorüs ayriligi)

17) Kronolojik siralama?

(Secme secilme hakki- Cumhurun yemini- Ataturk ilkelerinin anayasaya girmesi)

19) Osmanli hukuk sisteminin ozellikleri?

(Kadin erkek esitligi yok-bosanma hakki yok-iki kadin şahide bir erkek sahit oluşu)

2004 KPSS Sınavı Genel Kültür Soru ve Cevapları 10.07.2004

TARİH

1) Osmanlıda hangileri asker sayısının büyük bölümünü sağlamada ve devlet adamı yetiştirmede yarar sağlamıştır?

Devşirme ? İltizam - Müsadere

Cevap: Sadece Devşirme (İltizam: Vergi satışı, Müsadere: Ölenlerin malına el koyma)

2) Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmamıştır?

Cevap: Devlet Yönetimi (Devlet Yönetimi sadece meşrutiyetlerle değişmiştir)

3) Bazı işletmelerin millileştirilmesi ... vs hangileriyle doğrudan ilişkilidir?

Milliyetçilik ? Laiklik ? Devletçilik

Cevap: Devletçilik ve Milliyetçilik

4) Hangisi Cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir?

Cevap: Halkçılık (Halkçılık Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur)

5) Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükumetinin, TBMM ile Sivas kongresinde belirlenen dış politikayı uygulama konusunda anlaşması neyi gösterir?

Cevap: Manda ve Himayenin reddedildiğini

6) Fransa?nın Suriye?ye özerklik vermesiyle hangi sorun ortaya çıkmıştır?

Cevap: Hatay Sorunu

7) Atatürk?e Başkomutanlık yetkisini kim vermiştir?

Cevap: TBMM (Sakarya savaşı öncesinde meclis bütün yetkilerini üç aylığına ona devretmiştir)

8) II. Meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur?

Cevap: İttihat ve Terakki Partisi

9) Türkiye 1932 yılında hangi uluslar arası kuruluşa üye olmuştur.

Cevap: Milletler Cemiyeti (İtalya ve Almanya?nın savaşçı tutumu üzerinde dünya barışına katkıda bulunmak üzere)

10) Külliyeler genellikle hangisinin çevresinde kurulmuştur.?

Cami ? Medrese - ....

Cevap: Medrese (Forumdan bir arkadaş bir kitaptan baktığını yazdı.)

11) Osmanlılarda ilk dış borç kimin döneminde alındı.

Cevap: Abdülmecit (Kırım savaşı sırasında (1854) İngilizlerden)

12) Kadının kararlarını hangisi değiştirir?

Cevap: Şeyhülislam (Kazasker sadece askeri davalara bakar)

13) Soyadı Kanunu hangi konularda kolaylıklar sağlamıştır.?

Sosyal ? Siyasal ? Ekonomik

Cevap: Sadece sosyal (Kitap öyle diyor yoruma açık olduğunu sanmıyorum.)

14) Hangileri Atatürk Döneminde açılmıştır?

Köy Enstitüleri ? Halk Evleri ? Millet Mektepleri

Cevap: Halk Evleri ve Mahalle Mektepleri (Forumdan bir arkadaş açılış tarihlerini verdi.)

15) Hangisi 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliklerinden değildir?

Cevap: Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması (1928 yılında gerçekleştirilmiştir.)

16) Hangisi Lozan?dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmaya devam etmiştir?

Nüfus Mübadelesi ? Ege Adalarının silahsızlandırılması ? Tazminat sorunu

Cevap: Nüfus Mübadelesi ve Ege Adalarının silahsızlandırılması (Tazminat olarak biz Karaağaç?ı aldık ve hala bizde hiç sorun olmadı)

17) Konya hangilerine başkentlik yapmıştır?

Anadolu Selçuklular ? Büyük Selçuklular ? Karamanoğulları Beyliği

Cevap: Sadece Anadolu Selçuklular (İşte sınavın en baba sorusu Karamanoğullarının sadece bazı beyleri Konya?yı başkent olarak değil taht şehri olarak kullanmışlardır. İnternetten araştırdım. (www.dallog.com) Bu beyliğin başkenti Ermenek ve Larende (Eski Karaman) şehirleridir? Bu soruyu bende yanlış yaptım. Ama belki Ermenek Konya?nın eski ilçesi olduğu için doğru kabul edilir ama hiç sanmıyorum.)

18) I. Beş yıllık Kalkınma planı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

Cevap: 1934 (1933 yılında çıkmıştır. Atatürk?ün ölümüne kadar uygulanmıştır. Sonra ikinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmış ama II. Dünya savaşı nedeniyle uygulananamamıştır.)

19) Hangileri Göktürkler Dönemine aittir?

Orhun Kitabeleri ? Manas Destanı ? Kabalasagun Anıtı

Cevap: Sadece Orhun Kitabeleri (Manas Kırgızlara aittir. Kabalasagunu hiç duymadım)

20) Fransa?nın Sakarya Savaşının ardından Ankara Antlaşmasını imzalaması neyi gösterir?

a. Türkiye?nin uluslararasında ilk defa tanındığını

b. İngilizlerin Yunanlılara yardım ettiğini

c. Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istediğini

Cevap: Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istediğini

21) Hangileri aşar vergisinin özelliklerindendir?

Gayri müslimlerden alınması ? Ürün üzerinden alınması ? Her bölgede farklı oranlarda alınması

Cevap: Sadece Ürün üzerinden alınması (Gayri müslimlerden cizye ve adını hatırlamadığım başka bir vergi alınırdı. Ayrıca Aşar arapça ?%10? demek bu durumda farklı oranlarda alınmışmıdır bilemem emin değilim. Net bilen varsa yazsın. )

22) Hangileri TBMM tarafından çıkarılmıştır?

Hıyanet-i Vataniye Kanunu ? Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun ? Tekalif-i Milliye emirleri

Cevap: Bence Sadece Hıyanet-i Vataniyye Kanunu olacak. (Tekalif-i Milliye emirlerini Atatürk başkomutanlık yetkisine dayanarak kendisi çıkarttı ve Ağnam vergisi bildiğim kadarıyla sadece Osmanlıya ait bir vergi ve Aşar?ı kaldıran Atatürk heralde Ağnamın artırılmasına izin vermezdi diye düşündüm.)

23) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?

Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması ? Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi - ?? Hatırlayamıyorum

24) Hangileri halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur?

Saltanatın kaldırılması - Menemen Olayı - Cumhuriyetin ilanı

Cevap: Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı (Menemen olayı 1930 yıllarında olmuştur. Halifelik 1924'te kaldırıldı? Cumhuriyetin ilanından sonra rejim için tehlike olduğu için halifelik kaldırıldı.)

23) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?

Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması ? Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi ? Boğazların Türk Egemenliğine Geçmesi

Cevap: ?

24) Hangileri Eski Türk devletlerinde, devlet meselelerinin karara bağlandığı kurumlardandır?

İl- Kurultay ? Toy

Cevap: Kurultay ? Toy (Eminim kitaba tekrar baktım)

25) ?Türkiye?deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir? kararı ile ne yapılmıştır?

Cevap: Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.

26) Hangisi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur.

Saltanatın kaldırılması ? Menemen olayı ? Cumhuriyetin ilan edilmesi

Cevap: Saltanatın kaldırılması ? Cumhuriyetin ilan edilmesi

27) Hangileri seçimlere katılımı artırmak için yapılmıştır?

Kadınlara siyasal haklar verilmesi ? Oy kullanmayanlara ceza verilmesi ? Unuttum

Cevap: 3 tanesi doğruydu

28) Saltanatın kaldırılması hangisiyle ilgilidir?

Cevap: Ulusal Egemenlik

29) Lozan Antlaşmasına göre hangileri nüfus mübadelesinin dışında bırakılmıştır?

Cevap: Selanik ve Gümülcine?deki Türkler ? İstanbuldaki Rumlar

30) Hangileri Avrupayla ticari ilişkilerimizi düzenlemek için yapılmıştır?

Cevap: Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi ? Miladi Takvim ? Ölçü ve Saat

VATANDAŞLIK BİLGİSİ SORULARI

1) TBMM tatildeyken TSK?nın kullanılmasına kim karar verir?

Cevap: Cumhurbaşkanı

2) Belediye başkan adayının adaylığını kim onaylar?

Cevap: YSK

3) Hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden değildir?

Cevap: Kanun değişikliklerini halkoyuna sunmak (Sadece anayasa değişikliklerini belli durumlarda halkoyuna sunabilir)

4) Bir bakana kim vakalet eder?

Cevap: Başka bir bakan (Bir bakan en fazla bir bakana vekalet edebilir.)

5) Hangisi 1982 anayasasının özelliklerindendir?

Cevap: Hükumetin TBMM?ye karşı sorumlu olması

6) Türkiye hangisinin yargı kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiştir?

Cevap: AİHM

7) Hangisi olanüstü hal, sıkıyönetim vb. hallerde bile sınırlamaz?

Cevap: Vicdan hürriyeti

8) Dilekçe hakkı nedir?

Cevap: Vatandaşların veya belli konularda yabancıların yetkili makamlara ve TBMM?ye dilekçe sunarak cevap alma hakkına sahip olması.

9) Ara seçim nedir?

Cevap: İki genel seçim arasında boşalan milletvekillikleri için yapılan seçimdir. Anayasaya göre genel seçimlerden 30 geçmeden ve 1 yıl kala yapılmaz. Ancak TBMM üyeliklerinin %5'inin boşalması durumunda derhal ara seçime gidilir.

COĞRAFYA SORULARI

1) Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?

Cevap: Yukarı Murat ? Van Bölümü (Bu bölümde şiddetli karasal iklim görülür)

2) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır (Haritada ulaşmıyordu)

3) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

a. Kuzayden güneye doğru yükselti azalır

b. Nüfus dağılışı dengelidir

Cevap: B (Nüfus dağılışı dengeli değildir. Yükselti ise kuzeyden güneye doğru gerçekten azalıyormuş. Kuzeyde=Diyarbakır: 660 ? Adıyaman: 669 Güneyde: Şanlıurfa: 600)

4) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?

Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 ? Tütün %61)

5) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.

Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde (Baraj neredeyse yoktur. En az üreten en çok tüketen bölgemizdir)

6) Ürgüp, Göreme ve Avanostaki taşların türü nedir?

Cevap: Volkanik Tüf

7) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?

Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır. (Delta ovalarının kıyılarında göl yoktur)

8) Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Nüfus yoğunluğu

9) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadenizde böyle değildir? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Dağların uzanış yönü

10) Doğal yöntemlerle küçükbaş hayvancılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?

Cevap: Doğal bitki örtüsü

11) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?

Cevap: Zap

12) Türkiye?ye gelen turistler neden hava yolunu seçer?

Cevap: Daha kısa sürdüğü için.

13) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sanayinin gelişmiş olduğunu kanıtlar?

Cevap: Enerji tüketiminin fazla olması (Nüfus başka nedenlerlede oluşabilir. Türkiye?de nüfus sadece sanayinin yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmamıştır.)

14) Türkiyenin iki ucu arasındaki 76 dakikalık zaman farkı hangisiyle açıklanabilir?

Cevap: Meridyen sayısı

15) Hangileri yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinde etkilidir?

Denize uzaklık ? Yer şekilleri ? Unuttum

16) Dış ticaret açığını kapatmak için hangisi yapılmaz.

Cevap: Dış alımı artırmak

2004 yılı Kaymakamlık Sınav Soru ve Cevapları

) İşkence ve Kötü muamele ile ilgili olmayan hangisi?

C: 6 ay içinde sonuçlandırılmalıdır

2) Aşağıdakilerden hangisi (Suç ve cezalarla ilgili) açıkca Anayasa'ya aykırı olur?

C: ?

3) AB uyum yasalarına göre düzenlenmeyen?

C: MGK'nın salt çoğunlukla karar alması (Diğer şıklarda başbakan yardımcılarının Adalet bakanın MGK'ye katılması falan vardı.)

4) MGK sekreteri nasıl atanır?

C: Başbakan+ Cumhurbaşkanı

5) Yüksek Denetleme Kurulunun görevi olmayan?

C: Soruşturma yapmak

6) Tüzel kişiliği olan?

C: TMSF

7) Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşudur?

Emniyet Genel Müdürlüğü

8) B.İ.M. itiraz üzerine bakamayacağı davalar

C: Valinin memurlar hakkında vereceği aylıktan kesme cezası

9) Demokrasi için hangisi gerekmez?

C: Devlet Başkanını halkın seçmesi

10) AB sürecinde hangi mahkeme kuruldu?

C: Aile mahkemesi

11) İdare özel alacaklarını nasıl icra eder?

C:

12) Hangisi kamu hizmetlerinin Süreklilik ilkesi doğrultusuyla alakalıdır?

C: ?

13) İdari yargı takdir yetkisinde hangisini denetleyemez?

C: İhtiyaca göre

14) 2004 için öngürülenlerden olmayan?

C: Cari işlemlerin 3.7 Milyar Dolar olduğu şık.

15) Belediye encümenin görevi

C: Menkul malları satmak

16) BDDK'nın özelliği?

C: Tüzel kişiliği vardır

17) Kaymakamın soruşturma izni vermesi halinde itiraz nereye yapılır

C: 10 gün içinde Bölge İdare mahkemesine

18) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma kanunun getirdiği değişikliklerdendir?

C:

19) 24-61-82 Anayasasının ortak hükümlerinden olmayan hangisidir?

C: Dışarıdan bakan atanabilmesi

20) Yürütmeye görevinin yanısıra yetki olarakda verilmesinin sonucu nedir?

C: Cumhurbaşkanlığı kararnmesi

21) Genelkurmay Başkanını atamaya teklif etme yetkisi hangisindedir?

C: Bakanlar kurulu

22) TBMM Genel Kurulunun hangi oylamasında olumsuz oyların sayılır ve mutlak çoğunluk esas alınır?

C: Bakanlar kurulu veya bir bakanın düşürülmesinde

23) Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili olmayan görevi hangisifdir?

C:

24) Güvenoyunun nasıl bir işlevi vardır?

C:

25) Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden değildir?

C: ?

26) Seçimlerle ilgili olarak doğrudur?

C: Genel seçimden 1 yıl geçmedikçe genel seçim yapılamaz

27) Sıkıyönetim komutanının yapamayacağı işlerdendir?

C: Emekliye sevk işlemi

28) Kurumların iç işlerini düzenlenmesiyle ilgili çıkarılan metinlere ne dir?

C: Genelge

29) AB uyum sürecinde kurulan mahkeme hangisidir?

C: Aile mahkemeleri

30) Anayasa mahkemesi, hangi davalara dosya üzerinden bakamaz?

C: Yüce divan sıfatıyla baktığı davalar

31) Sayıştay üyelerini kim seçer?

C: TBMM

32) Yüksek seçim kurulu üyleri nasıl seçilir?

C: Yargıtay ve danıştay genel kurulları

33) Aşağıdakilerden hangisi kesin hesap kanun tasarısı ile ilgili olarak doğrudur?

C: Genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye verilmesinin o yıla ait sonuçlandırılmamış hesap yargılanmasının sonuçlandığı manasına gelmeyeceği

34) Kamu yararı kararı almaya il genel meclisinde kim yetkilidir?

C: İl daimi encümeni

35) Belediyelere kamu ihtiyazı yetkisini vermeye kim yetkilidir?

C:

36) Bayındırlık hizmeti nasıl bir kamu hizmetidir?

C:

37) Köy ihtiyar heyetinin yetkisi olmadığı konu hangisidir?

C: Mecburi işlerin zorunlu hale getirilmesi

38) Kamu hizmetinin sürekli ve düzenli olması ilkesinin bir uzantısıdır?

C: imprevizyon

39) Danıştay ile merkezi idare arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenir?

C:

40) Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın tetkileriyle ilgilidir?

C: Genel emirler çıkaramazlar

41) İl idare kurulu üyelerinden olmayan hangisidir?

C: İl çevre müdürü

42) Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin görevlerinden değildir?

C:

43) İl özel idaresi bütçesi nasıl yürürlüğe girer?

C: İçişleri Bakanı onayıyla

44) Hangisinin üyeleri seçimle gelmez?

C: İl idare kurulu

45) Büyükşehir belediyesi genel sekreterini kim atar?

C: İçişleri bakanı

46) Büyükşehir ve İlçe belediyeleri arasındaki uyuşmazlıkta ilk başvurulacak yer neresidir?

C:10 gün içinde vali

47) Belediye kurulacak yerlerde gelirlerin giderleri karşılamaya yetip yetmeyeceği konusunda karak verecek merci neresidir?

C: İl genel meclisi

48) Kademe ilerlemesi cezası alan memur hangi göreve yapamaz?

- Büyükelçilik

- Valilik.

- Müsteşarlık

- Kaymaklık

- Genel müd yardımcılığı

(Bu soruya ilişkin memurlar.net'in notu: 657 sayılı Kanunun 132'inci maddesinde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cazasını alanların atanamayacağı görevler şu şekilde sıralanmıştır: Valilik, büyükelçilik, müşteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı)

49) Belediyenin seçilmiş organlarının görevlerini sona erdirmede yetkili olan merci neresidir?

C:

50) Hangisi Büyükşehir değildir?

C: Trabzon

51) Hangisi yeni Kamu İhale Kanununda öngörülmeyen bir ihale usulüdür?

C: Artırma ve eksiltme

52) Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakabileceği davadır?

C:

53) Görevden alınan Başbakanlık Müşaviri nereye dava açar?

C: Başbakanca alınan kararlar Danıştay'ın görev alanından 2000'de çıkarıldığı için genel yetki kuralına göre idare mahkemesi olmalıydı.

54) Tapu'daki kayıt yanlışlığından ötürü kat maliki hangi yargı merciinde dava açabilir?

C: Hukuk mahkemeleri

55) Aşağıdakilerden hangisi memura verilen bir disiplin cezasıdır?

C:

56) İdari yargıda hangi kararlara karşı temyize gidilemez?

C:

57) Aşağıdakilerden hangisi mahallenin özelliklerinden değildir?

C:

58) Cumhurbaşkanı aşağıdaki durumlardan hangisinde kurumların göstereceği üç aday yerine doğrudan doğruya kendi seçebilir?

- Yargıtay

- Danıştay

- Askeri yüksek idare mahkemesi

59) İdarenin takdir yetkisini kulanırkan idari yargı yerlerince denetlemeyecek konu aşağıdakilerden hangisidir?

- Hizmetin gerekleri

- Takdir yetkisini objektif denetimi mümkündür

- Kamu yararına uygun kulanılıp kulanılmadığı

-İhtiyaç

60) Toplantı gösteri yürüyüşü kanunu ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

C: Suç işlenmesi ile ilgili açık ve yakın bir tehlike bulanması halinde ertelenebilir

61) Hakimler ve savcılar yüksek kurulunu yapısı ile ilgili bir soru

- Kurul başkanı Adalet Bakanıdır ve Müsteşarda doğal üyesidir

62) Devletin dinin islam olduğu ibaresi ne zaman anayasadan çıkarılmuştır?

C:

63) Hangisi kamu alacağı değildir?

C: Sebepsiz zenginleşme olacaktı

64) Gözaltı süresi kaç gündür?

C: 4 gün

65) Uyum Yasalarında kaldırılan hangisidir?

C: TMK Madde 8

66) İl genel meclisinin feshine kim karar verir?

C: Danıştay

67) Soruşturma iznine karşı ne yapılır?

C: 10 gün içinde bölge idare mahk basvurabilir

68) AB'ye uyum paketi kaç tanedir?

C: 7

69 ) Güvenoyunun anlamı

C: Göreve devamın uygun görülmesi (zira cum bask.ataması ile bak kur.göreve baslamıştır )

2003 KPPS-A GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

1- Aşağıdakilerden hangileri Türkiye?nin Londra barış konferansına katılma amaçları arasında yer alır?

a) İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanmak

b) TBMM?yi karşı ülkelere muhatap kabul ettirmek

c) Türkiye?nin tanıtımını yapmak

2- Hangi uygulama haksız unvan, lakap elde etmeyi önleyici tedbir amacıyla çıkarılmıştır?

C: Soyadı kanunu

3- Hangi durumda cumhurbaşkanı milletvekili seçimlerini yenileyemez?

a) Hükümet düştükten sonra 45 gün içinde yeni hükümet kurulamaması durumunda

b) Başbakanın yüce divanda yargılanıp ceza alması halinde

c) Yüksek sayıda milletvekilinin partisinden istifa etmesi durumunda

d) TBMM istediği zaman seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

4- Hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?

a) Nato'ya giriş

b) Birleşmiş milletlere giriş

c) Kellog paktı

5- Grafiklerde 1997 yılında Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ürünlerin Türkiye üretimine oranı verilmiştir. Buna göre verilenler hangi şekilde sıralanmalıdır?

I) Çay

II) Fındık

III) Mısır

6- Ağustos 2003 verilerine göre Türkiye?de gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi ekonominin iyileştiğine işaret değildir?

a) İşsizliğin azalması

b) Enflasyonun düşmesi

c) Döviz kurlarındaki istikrar

7- Türkiye'de ilk kalkınma planı kaç yılında yapılan anayasa değişikliğinde yer almaktadır?

a) 1923

b) 1925

c) 1934

d) 1921

e) 1930

8- Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?

a) iç bölgelere ulaşım zordur

b) iklim farklılığı görülür

c) tarım ürünlerinde çeşitlilik görülür.

d) yeraltı kaynaklarında farklılıklar vardır

e) yağışlar da farklılıklar vardır

9- Heyelan göllerinin tanımı şu şekildedir: ....

Bu verilere göre heyelan göllerinin Türkiye?de hangi bölgede olması beklenir?

a) Dicle

b) Doğu Karadeniz

c) Konya

d) ?

10- Aşağıdaki limanlarımızdan hangisi nispeten daha az işletilmektedir?

a) İstanbul

b) İzmir

c) Mersin

d) İskenderun

e) Bandırma

11- Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu bölgesinde nüfusun az olmasının nedenleri arasında yer almaz?

a) Ulaşım olanaklarının zor olması

b) İklim şartlarının zor olması

c) ?

d) ?

e) ?

12- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında direkt olarak ilişki kurduğumuz ülkelerdendir?

a) Afganistan

b) Suriye

c) Irak

d) Rusya

e) İngiltere

13- ILO hangi üst kuruluşa bağlı olarak çalışmaktadır?

a) Dünya Bankası

b) Dünya ticaret örgütü

c) Birlesmis Milletler

14- İç Batı Anadolu?da en az hangisinin yapılması beklenir?

a) Hayvancılık

b) Turfanda sebzecelik

c) Küçükbaş hayvancılık

15- Kurtuluş savaşı döneminde milliyetçilik düşüncesinin ağırlık kazandığı kongre?

a) Sivas

b) Amasya görüşmeleri.

c) Erzurum

d) Amasya geneldesi

e) Bilecik kongresi

16- Türkiye?deki endüstri kollarından hangisi diğerlerine nazaran daha fazla üretim yapmaktadır?

a) Otomotiv

b) Dokuma

c) Çimento

d) Şeker

17- 2003 yılı içerisinde gündeme gelen Türk lirasından altı sıfır atılma düşüncesinde yetkili son merci hangisidir?

a) Merkez Bankası

b) TBMM

c) Hazine

d) ?

e) ?

18- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Başbakanlığa bağlı değildir?

a) Diyanet İşleri Başkanlığı

b) Devlet Planlama Teşkilatı

c) RTÜK

d) ?

19- Cumhurbaşkanınca hükümeti kurmakla görevlendirilen kişi hangi özelliği mutlaka taşımalıdır?

a) Milletvekili olma

b) Yükseköğrenim mezunu olma

c) 40 yaşını aşmış olma

d) En çok oy alan partinin baskani olmak

e) ?

20- Türkiye?nin milletler cemiyeti?ne aday gösterilmesi hangi olayın ardından gerçekleşmiştir?

a) Sadabat paktının kurulması

b) Balkan antantındaki başarısı

c) Boğazlar sorunun çözüme kavuşması

d) Italyanin habesistana saldirmasi.

e) ?

21- Musul?un Irak?a bırakılması hangi nedenlerden ileri gelmektedir?

a) Petrol?ün o dönem içerisinde önemli bir güç haline gelmesi

b) Diyarbakır'da Şeyh Sait ayaklanmasının cıkması

c) ?

22- Hangi anayasamız ilk kez referanduma sunulmuştur?

a) 1921

b) 1924

c) 1961

d) 1982

e) ?

23- 1923 yılı içerisinde Anayasa'da yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?

â) Milletvekili sayısı

b) Devletin adı

c) ?

24- Aşağıda verilen platolardan hangisinin yapıca diğerlerinden farklı olması beklenir?

a) Haymana

b) Obruk

c) Cihanbeyli

e) Şanlıurfa

e) Ardahan

25. Orta Asya'da Hun'larla ilgili yapilan kazi çalismalarinda mumyalanmis cesetler, at iskeletleri ve halilar bulunmustur. Tüm bunlar hunlarla ilgili olarak :

I. Ahiret hayatinin varligina

II. Yerlesik hayata geçtiklerine

III. Dokuma ürünleri kullandiklarina

Yukardaki seçeneklerden hangisi dogrudur?

26. Orhun abideleri ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?

I- Ilk siyasi yapitimiz

II- Türk tarihi ile ilgili bilgi verdikleri

III- Ilk yazili türk kaynaklari olduklari.

27.Asagidakilerden hangisi selçuklular döneminde denizcilik yapmistir?

a) Çaka bey

b) Atsiz,

c) Artuk bey.

28. Asagilardakilerden hangisi XIX. yy Osmanli eserlerinden degildir?

a) Topkapi sarayi (Dogru cevap)

b) Beylerbeyi

29. Lale devrinde asagidaki gelismelerden hangisi olmustur?

a) Avrupada elçilikler açilmistir.

b) Batı tarzından örnekler alınması

30. Osmanlida ulema asagidaki alanlarin hangisiyle ilgilenmistir?

a) Din ve egitim

b) ?

31. Türklerin ilk kez katliama ugradiklari asagidaki hangi belgede yer almistir?

a) Amiral bristol

b) ?

32. Ali Galip olayı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a) Sivas kongresinin toplanmasi ile

b) ?

33. Cumhuriyetin ilaniyla asagidakilerden hangileri saglanmistir?

a) Devletin sekli degismis, hükümet kurma sekli

b) ?

34. Dinin siyasete alet edilmesi asagidakilerden hangisi ile sona ermistir?

a) Halifeligin kaldirilmasi

b)?

35. II.Inönü savasi asağıdakilerden olaylardan hangisine etki etmemistir?

a) Ingilizlerin yunanlardan destegi çekmesine

b)Çerkez Ethem Ayaklanması

36. Mustafa Kemal baskomutanligi hangi olay sonucunda devr almistir?

a)Ordunun sakaryanin dogusuna çekilmesi

b)?

37. Lozanda asagidakilerden olaylardan hangisi gerçeklesmemistir?

a) Yunandan karaagaç alinmistir.

b) ?

38. Teslilati Esasiye ile asagidakilerden hangisi gerçeklesmistir?

a) Ilk anayasa

b)?

39. "Din elden gidiyor" diyerek cumhuriyeti yikmaya çalisan parti hangisidir?

a) Ter. cum. firkasi

b)Serbest Cumhuriyet Fırkası

40. Lozanda azinliklarin vatandas olarak kabul edilmelerinin sebebi nedir?

a)Ayricalikli gruplara son vermek

b)?

41. Atatürkün egitimle ilgili sözü ne anlama gelir?

a) Bagimsizligi saglamak için

b)?

42. Tevhidi tedrisat asagidakilerden hangisini kaldirmistir?

a) Medreseleri

b)?

43.Asagidakilerden hangileri kültür birligini saglamaya yöneliktir?

I-Türk dil kurumu,

II- Okullarin MEB'e baglanmasi

44. Hangisi Dogu Anadolu Bölgesinin hidroelektrik potansiyelinin fazla olmasinin nedenlerinden biri degildir?

45. Asagidakilerden hangisi Atatürk döneminde olmustur?

a) Millet mektepleri ve demiryollari yapimi

b) ?

46. Dogu Karadenizin'in az nufuslanmasinda asagidakilerden hangisini katkisi yoktur?

a) Toprak türlerinin çesitli olmasi

b)?

47. Cumhuriyet döneminde ilk iktisat kongresi hangi tarihte toplanmıştır?

a) 1923

b) 1934

c)?

48. Iç Bati Anadolu asagidakilerden hangisinde etkisi yoktur?

a)Tufanda sebzeciligi

b)?

49. Asagidakilerden hangisi dis göçün sebelerinden degildir?

a) Yaşlı nüfusun fazla olması

b)?

50. Aşağıdakilerden ürünlerden hangisinin rezervi daha çoktur?

a) Krom

b) Taskömürü

c) Petrol

d) Kükürt

e) Civa

51. Devlet Denetleme Kurumu asagidakilerden hangisini denetleyemez?

a) Yargı

b)YÖK

52. Para piyasasinda hukukilik denetimi yapmayan kurum hangisidir?

a) Devlet denetleme kurumu

b)?

53. Turizmin gelismesine hangisinin katkisi olmaz?

a) Sadece yerli turizm firmalarinin faaliyetine destek verilmesi

b) Tarihi yerlerin tanıtımı

54. Anayasa mahkemesi hangisini yapmaz?

a)Kapattigi bir partinin yeniden açilmasina izin vermek

b)?

55. 1997 yilinda sirasiyla en çok üretilen ürünler hangisidir?

56. Buğday neden Dogu anadolu'da yetisemez?

a) Güneşli gün sayısının az olması

b) Donlu günlerin fazlaligindan

c) Yıllık sıcaklık ortalamasının düşüklüğü

57. Hagisi dogrudan seçimle isbasina gelmez?

a) Il Genel Meclisi

b) Büyüksehir belediye meclisi

c) Muhtar

d) Muhtar azaları

58. Asagidakilerden hangisi seçimde oy kullanamaz?

a) Hakimler,

b) Askeri ögrenciler

c) YSK üyeleri

d) Astsubaylar

e) Cezaevinde bulunan tutuklular

59. Sulama sonucu hangi kazanım sağlanmaz?

a) Nadasa bırakılan alanların azalması

b) ?

60. Ülkemizde barajlardan en çok hangileri için yararlanilir?

I-Sulama, II-Enerji üretimi, III-Su sporları IV-Ulaşım

61) Doğu Anadolu'daki hidroelektrik üretiminin fazla olmasında hangisinin etkisi yoktur?

a) Akarsu rejiminin düzensiz olması.

İDARE HUKUKU

1. İdari işlemlerin geri alınması ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

a) İdari işlemi geri almaya, geri alınan işlemi yapan makam yetkilidir

b) Üst de astın işlemlerini geri alabilir

c) İdare, açık hata halinde her zaman işlemini geri alabilir

d) İdari işlemin geri alınması, geri alınan idari işlemin tabi olduğu usule ve şekle göre yapılır

e) İdare hukuka uygun işlemlerini de geri alabilir

2. Belediye adına kamu imtiyazı vermeye kim yetkilidir?

a) Belediye başkanı

b) Belediye encümeni

c) İl idare kurulu

d) Vali

e) Belediye meclisi

3. Tüzük çıkartmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başbakanlık

b) Bakanlıklar

c) Danıştay

d) Cumhurbaşkanı

e) Bakanlar Kurulu

4. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sadece olağanüstü dönemlerde kullanabileceği bir yetkidir?

a) Kamulaştırma yetkisi

b) Düzenleme yetkisi

c) Kolluk

d) İstimlak

e) İstimval

5. 1982 Anayasasına göre hangisi yerel yönetimler için doğru değildir?

a) Kendi aralarında birlik kurmaları BK'nun iznine tabidir

b) Organlarını, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmaya içişleri bakanı yetkilidir

c) Merkezi idare tarafından görevleri ile orantılı olarak gelir kaynağı sağlanır

d) Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir

e) Görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri Bakanlar Kurulu'nca belirlenir.

6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tabi olduğu ilkelerden biridir?

a) Siyasetle uğraşmalarının yasak olması

b) Derneklerle ortak hareket edememeleri

c) Organlarının mahalli en büyük mülki amirce fesh edilebilmesi

d) Sendikalarla ortak hareket edememeleri

e) Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamamaları

KPSS-SB GENEL KÜLTÜR SORULARI

1- Yeniçeri ocağını hangi padişah kapattı?

2- Türklerde ilk devlet teşkilatını kimler kurdu?

3- Milletin egemenliği ilk defa nerede dile getirildi?

4- Matbaa hangi devirde kullanılmaya başlandı?

5- 1946?da kurulan ve çocuklara yardım eden kuruluş hangisidir?

6- Aşağıdakilerden hangisidir yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemedir?

7- 1982 Anayasasına göre kararına itiraz edilemeyecek makam hangisidir?

8- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerindendir?

9-Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilme şartlarından değildir?

10- Endüstride en çok gelişen yarımada hangisidir?

11- En çok pamuk nereden çıkar?

12- Atatürk?e soyadını kim vermiştir?

13- TBMM?nin kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı kimlere karşıdır?

14- Şeyh Sait ayaklanmasında kapatılan parti hangisidir?

15- Türkler İslamiyet?e geçince hangi sanat dalını kullanmayı bıraktı?

16- Türkiye?nin doğal ama gelişemeyen limanı neresidir?

17- Padişahın ilk defa kendinden daha büyük bir kuvveti tanıması ne ile oldu?

18- İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin kentleşmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?

19- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz platolarındandır?

20- Aşağıdakilerden hangisi turizme etki eden etmenlerdendir?

21- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı aleyhine olan akımdır?

22- Akdeniz bitki örtüsünde hangi hayvan türü görülür?

23- Anayasamıza sosyalleşme ilkesi ne zaman ve hangi anayasayla girmiştir?

24- Aşağıdaki olayların kronolojik sırası nedir?

I- Sakarya savaşı, II- I. İnönü Savaşı, III-Londra konferansı, IV- Kars antlaşması

25- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşu değildir?

26- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında yapılan antlaşmalar ve olaylardan değildir?

KPSS-GENEL KÜLTÜR SORULARI

1) 1928 yılında anayasadan çıkarılan madde hangisidir?

Cevap: Devletin dini islam maddesi

2) Fethi Oktay hükümetinin istifası hangi sorunu gündeme getirdi?

a) Cumhuriyetin ilanını hızlandırmıştır.

b) Çok Partili Sistem (Doğru cevap)

Farklı bir yorum: Fethi Okyar hükümeti istifa ettigi için bir hükümet bunalimi yasanmis bu da Cumhuriyet'in ilanina ortam hazirlamistir

3)I.Bitki Figürü

II.Yazı

III:Hayvan Figürü

Anadolu Selçuklularda mimaride yukarıdakilerden hangisi veya hangileri süsleme amacıyla kullanılmıştır.?

Cevap: I ve II

Yorum: Genel kültürün üçüncü sorusunun cevabı 1.2.3 olabilir.Çünkü Sivas Şifahiye Medresesinde üç unsurda bulunmaktadır.Eser Selçuklular dönemine aittir.

Yorum 2: Tarih'in ilk sorusu Selçuklular hangi figürleri süslemelerinde kullanmistir? 1-insan 2-bitki 3-hayvan Üçünü de kullanmislardir.Bazi arkadaslar hayvan figürü kullanmamis yazmis ancak unutmayalımki Selçukluarin sembolü Çiftbasli kartaldir

4) I. Sakarya Savaşı

II. Kütahya ?Eskişehir Savaşları

III. I.İnönü

IV. II.İnönü

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğrudur ?

Cevap: III ? IV ? II ? I

5)G8'e üye olmayan devlet hangisidir?

a. Fransa

b. İngiltere

c. İsviçre (Doğru cevap)

d. Amerika

e. Rusya

6)İzmir, Çan, Bozhöyük, İzmit illerinin ortak özellikleri nelerdir?

A)Kağıt B)Seramik C)Kimya D)Cam E)Otomotiv

Cevap: B

7)Çukurova ile Isparta ovası haritada neden farklı renklerde gösterilmiştir?

A)Yükselti B)Denize uzaklık C)Enlem

Cevap: A

8)Normalde kıyı kesimlerde yerleşme çok olur buna ters düşen bölüm neresidir?

A)Taşeli platosu B)İzmit C)Zonguldak D)Çarşamba

Cevap: Taseli platosu

9)Marmara bölgesinde en az yetişen ürün hangisidir?

A)Ayçiek B)Zeytin C)Mısır D)Prinç E)Fındık

Cevap: E

10)Nehirlerin kirlenmesi nüfusla doğru orantılıdır. Hangi nehirde bunun tam tersi görülmektedir?

A)Meriç B)Sakarya C) Aras

Doğru cevap:C

Yorum: Bazı arkadaşlar Meriç demişler Bulgaristan?ın pisliğinin büyük kısmı Meriç?e dökülüyor.

11) I.Meşrutiyetin İlan edilmesi

I) Saray

II) Aydınlar

III) Ordu

Hangisinin etkisiyle gerçekleşmiştir?

Cevap: Aydınlar

12) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin daimi üyesi değildir?

Cevap: Japonya

13)Şekerpancarı en çok hangi bölgemizde yetiştirilir?

-İç Anadolu Bölgesi

14)Balkan Antlantına girmemizin sebebi nedir?

-İtalya ve Almanya?nın saldırgan tutumu ve batı sınırının güvenliği

15) Yeni Türk devletinde çok partili hayata gecişi engelleyen olaylar hangisidir?

Cevap: Menemen ve Şeyh sait isyanı

16)Atatürk Nutuk'da neyi anlatmıştır?

a)Türkiye devletinin kurususunu

b)Medeni kanunu

c) Milli mücadele dönemini

Yorum: Atatürk nutuk kitabinda yeni türk devletinin dogusunu anlatmistir. Çünkü kitap 1919-1927 arasini kapsiyor.

17) 1982 anayasasinda 1946 anayasasina gore ne degisiklik olmustur?

- Tek dereceli secim sistemi

- İki dereceli secim sistemi

- Referandum

18)1982 Anayasasına gore hangisi sosyal ve ekonomik hakkımızdır?

- Egitim ve öğretim hakkı

19) Dini islamdır ibaresi kaç yılında çıkarılmıştır? Laiklik hangi anayasaya kaç yılında katılmıştır?

Cevap: 1924 anayasasından 1928 yılında bu ibare çıkarılıyor. Aynı anayasaya 1937 yılında laiklik ibaresi konmuştur.

20)Osmanlı döneminde fakir insanlara yemek dağıtılan yerin adı nedir?

Cevap: IMARET

21) Montrö sözleşmesi ile sağlanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Boğazlar komisyonunun kaldırlması .

22) Kurtuluş savaşında haklılığımızı kanıtlayan ilk rapor hangisidir?

Cevap: AMIRAL BRISTOL raporu

23) Bir yerin il olabilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

Cevap. TBMM

Yorum: Bir yerin il olabilmesine bakanlar kurulu karar verir

24) Hangisi Osmanlıya ait değildir?

a) Anadolu hisarı,

b) Rumeli hisarı,

c) diyarbakır surları (Doğru cevap)

25) Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular dönemine aittir?

Cevap: Konya Alaaddin Camisi

26)Aşağıdakilerden hangisi medreselerde okutulan derslerden biri değildir?

A) Astronomi B) Fıkıh C) Tefsir D)Hadis E) Kelam

Cevap: A

27) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda anıt mezar özelliğindedir?

a) Kümbet

b) Mescit

c) Medrese

28)Repo, hazine bonosu gibi işlemeleri aşağıdakilerden hangisi yönetir?

a)Maliye bakanlığı

b)Hazine müsteşarlığı

c)Merkez Bankası

cevap: c

29) Lozan Konferansında Türk heyetinin Amerika ile arasını iyi tutmasının sebebi hangisi değildir?

a) Demokratik ülkelerin yanında yer almak istemesi

b) Rusya ile Amerika arasındaki ikilikten yararlanmak iştemesi

30) Deniz kenarı sık ve gür bitki örtüsü ile kaplı, iç kesimlere doğru geniş yapraklı ağaçlar, daha yüksekte ise iğne yapraklı ormanlar, bunun üstünde de yeşil çayırların olduğu bölgemiz neresidir?

Cevap: Doğu Karadeniz

31) Tanzimat

II.Islahat

III.Senedi İttifak

Bunlardan hangisi halk arasında eşitliği sağlamaya yöneliktir?

(Yorum: Bana kalırsa 3?de bu amaçla çıkartılmıştır.)

32)Kamu hizmeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevabı: Kamu hizmeti başka bir kişiliğe kamunun gözetim ve denetiminde altında devredebilinir

33)Hangisi seçimle işbaşına gelir?

Cevap: Belediye Başkanı

34) I)Öşürün belli bir oran üzerinden alınması

II)Ürününün az olduğu yılda alınması

III)Mültezimin kendi masraflerınıda ekleyerek öşürü toplaması

Bu uygulamalardan hangileri Cumhuriyet döneminde, halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

Yorum: Yanlız 3 doğru şık olmalıdır. Çünkü bellı bır oranda vergı almak doğrudur. Yanı kazandıgı ürünün örneğin yuzde 5'i buna gore. 1 ve 2 normaldır ancak 3 kesınlıkle yanlısdır dıye dusunuyorum

35)Tarım sektöründen sonra kalifiye olmayan elemanın çalıştığı iş kolu hangisidir?

Cevap: İNŞAAT SEKTÖRÜ

Yorum: Bazı arkadaş hizmet sektörü şıkkını doğru olduğunu belirtmektedir.

36) İlçeler hangisiyle kurulur?

Cevap: KANUNLA

37) Hangisi TBMM?nin görevlerinden değildir?

Cevap: Kanunları yorumlamak

38) 1946 Yılında hangisi kaldırılarak demokratik hayata geçişin göstergesidir?

Cevap: İki dereceli seçimin kaldırılması

39)İklim şartlarının uygun olmasına rağmen ekim alanı dar olan ürün nedir?

Cevap: Haşhaş

40) Dokuma sanayiinin en çok geliştiği yer?

Cevap: İSTANBUL

41) Karadeniz'de hangi şehirler içeriye demiryolu ile bağlıdır.

Cevap: Zonguldak ve Samsun

42)Madenlerle ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap: Türkiye ihracatında en çok geliri madenden elde edilmektedir.

43) Tanımları verilen stratejiler hangileridir?

cevap:Araştırma-buluş-sunuş

44)Aşağıdakilerden hangisi Batı devletlerinin Osmanlının içişlerine karışmak için kullandıkları bir yol değildir ?

a. Kapitülasyonlar

b. Ayaklanmalar

c. Taht kavgaları

d. Veraset sistemi

CEVAP : d

Yorum: Bu sorunun doğru cevabı veraset sistemidir.

45)İngiltere?nin Hatay?ın Türkiye?ye katılmasına ses çıkarmamasının sebebi nedir ?

CEVAP : Ortadoğu?da çıkarları olması

46)Kıyılara bakan dağlarda sık ve gür bitki örtüsü daha yukarılarda çam ve en yükseklerde alpin çayırlarına rastlanan bölüm hangisidir?

Cevap: Doğu karadeniz

47)Osmanlı devletine ilk kaputilasyonları kaldıran devlet hangisidir?

A- İngiltere

B-Rusya(doğru cevap )

C-Fransa

48) Haritada gösterilen alanların hangisinde kullanılabilen tarım alanı en fazladır?

Cevap:Ergene bölümündeki nokta

49) Aşagıdakilerden hangisi erozyonun doğrudan etkisi değildir?

Cevap:Göç

50) 1982 Anayasasina gore hangisi sosyal ve ekonomik hakkimizdir?

cevap: mülkiyet

51) Asagidakilerden hangisi ürgüp-göreme'nin turist çekmesinin nedenlerinden biri degildir?

cevap:termal tesislerin olmasi .

52) Şeyh, dervis gibi ünvanlarin kaldirilmasinin nedeni asagidakilerden hangisidir?

cevap:ayricaliklari kaldirmak için.

53)Asagida haritada belirtilen yerlerden hangisi yersekilleri yönünden en sadedir?

cevap: Marmara bölgesi

55) Hangi alanlarda yapılan inkılaplarla birlik sağlanmıştır?

cevap: eğitim ve hukuk olacak.

56) Türklerin milli mücadelesini ilk defa haklı gösteren Amiral Bristol Raporu?dur, İzmir?in işgali sırasında Türkler lehine rapor vermiştir.

57) Atatürk?ün başkomutanlığa getirilme nedeni, Kütahya-Eskişehir yenilgisi sonrası Sakarya?nın doğusuna Türk ordusunun çekilmesidir.

58) İngilizlerin I. İnönü?den sonra Yunanlılara savaşa hazırlık emrini verme nedeni Londra Konferansında Türk heyetini barışa ikna edememesidir.

59) Aşağıdakilerden hangisi Meşru müdafaanın tanımıdır?

Cevap: saldırı anında kendini savunmaya denir.

60) Anayasada yer almayan inkılap nedir?

-?

61)Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliğidir.

-?

62) Menkul kıymetler ödünç alım verimi, kredi ve repo işlemlerini hangi kurum yapar?

a)hazine müsteşarlığı

b) merkez bankası

c) sermaye piyasası kurulu

d) sanayi odası/ ticaret

odası...

Yorum: cevabın merkez bankası olacağını düşünüyorum.

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SINAV SORULARI

1-Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne denir?

a-Yargu

b-Töre

c-Kün

d-Oğuş

e-Budun

CEVAP:B

2-Türk İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır?

a-Vasiti

b-İbn Heysem

c-Farabi

d-Ömer Hayyam

e-İbn Rüşd

CEVAP:C

3-Kayseride bulunan Gevher Nesibe Şifahanesi hangi dönemde yapılmıştır?

a-Anadolu Selçukluları

b-Osmanlılar

c-Karamanoğulları

d-Selçukoğulları

e-Mnegücükler

CEVAP:A

4-Osmanlı devletinde

I.Padişahların tahta çıkışı,

II. Padişahların bizzat sefere gidişi

III. İç isyanların bastırılması

Durumlarından hangilerinde, askere bahşiş dağıtmak bir gelenektir?

a-1

b-2

c-3

d-1-2

e-2-3

CEVAP:A

5-XVI. yüzyıl Osmanlı-Türk mimarisinin en büyük ustası kimdir?

a-Mimar Sinan

b-Yakup Şah

c-Mimar Ayaz

d-Mimar Kemaleddin

e-Mimar Hayreddin

CEVAP:A

6-Osmanlılarda aşağıdaki sanatlardan hangisine ait eserler, yapıldığı dönemin sosyal ve siyasi özellikleri hakkında en çok bilgi veriri?

a-Çini

b-Hat

c-Kakma

d-Ebru

e-Minyatür

CEVAP:B

7-Osmanlı Devleti, XVIII. Yüzyıldan itibaren,

I. Tarım

II. Askerlik

III.Teknik

IV. Yönetim

Alanlarının hangilerinde Avrupa'nın, üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupalılardan yararlanmaya başlamıştır.

a-I-II

b-I-III

c-I-IV

d-II-III

e-II-IV

CEVAP:D

8-I.Yerli tüccarın %8 oranında iç gümrük vergisi vermek zorunda olması ve yabancıların bu vergiden muaf tutulması

II. Osmanlı devletinin parçalanması ve Balkan devletlerinin kurulması

III. İthalattan %5, ihracattan %12 oranında vergi alınması

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devletinde ticaretin yabancıların eline geçmesine ortam hazırlamıştır?

a-I

b-II

c-I-III

d-II-III

e-I-II-III

CEVAP:E

9-1876 Anayasası'nı daha demokratik hale getirmek için 1909 yılında yapılan değişikliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a-Halkın seçimlere katılabilmesi

b-Padişahın Mebuslar Meclisini kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilmesi

c-Padişahın ayan meclisi üyelerini seçmesi

d-Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi

e-Parlemantonun, biri "Ayan Meclisi" diğer "Mebuslar Meclisi" adında iki meclisten oluşması

CEVAP:B

10-

I. Anadolu Ajansı

II. Yenigün

III.Hakimiyeti Milliye

IV. Peymanı Sabah

Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşında ulusal hareketi destekleyen basın organları arasında yer alır?

a-I

b-II

c-I-II

d-I-II-III

e-I-III-IV

CEVAP:D

11-

I.Milis güçlerini destekleme

II. İstanbul Hükümetine karşı çıkma

III. Bölgelerin Türklüğünü kanıtlama

IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme

Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşında toplanan kongrenin ortak özelliklerinden biri değildir?

a-I

b-II

c-I-II

d-II-IV

e-III-IV

CEVAP:B

12-Misakı Millinin hazırlanmasında, aşağıdakilerden hangisinde yapılan çalışmanın etkisi yoktur?

a-TBMM

b-Sivas Kongresi

c-Erzurum Kongresi

d-Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

e-Amasya Buluşması

CEVAP:A

13-Kurtuluş Savaşı kapsamında yer alan aşağıdaki savaşların hangisinden sonra, Anlaşma Devletleri Sevr Antlaşmasında yapılan değişiklikler Londra'da görüşme gereğini duymuştur?

a-Sakarya savaşı

b-Ermenilerle savaş

c-1.İnönü Savaşı

d-2.İnönü savaşı

e- Eskişehir-Kütahya savaşları

CEVAP:C

14-Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşında Türk ordusunun Sakaryanın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir?

a-Mustafa Kemalin başkomutanlık görevini üstlenmesi

b-TBMM'nin, yetkilerini geçici bir süre için Mustafa Kemale vermesi

c-Tekalifi Milliye buyruklarının çıkarılması

d-Batı cephesini güney ve batı olarak ikiye ayrılması

e-TBMM'de Mustafa Kemale karşı tepkilerin artması

CEVAP:D

15-İkinci TBMM döneminde yaşanan kabine bunalımı aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

a-Saltanatın kaldırılması ve Padişahın İngilizlere sığınması

b-Menemen olayı nedeniyle yörede sıkıyönetim ilan edilmesi

c-1921 Anayasasının hükümetin kurulmasına ilişkin maddesi

d-Mecellenin yürürlükten kaldırılması

e-Ağnam Vergisi'nin artırılması

CEVAP:C

16-

I. İnkılapların temel dayanağı olma,

II. Akıl ve bilime dayanma

III. Birbirine tamamlayıcı nitelikte olma

Özelliklerinden hangileri, Atatürk ilkelerinin tümü için geçerlidir?

a-I

b-II

c-III

d-I-II

e-I-II-III

CEVAP:E

17-Yabancı şirketlere verilen ayrıcalıklar Lozan Antlaşmasıyla sona erdirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisini bu doğrultuda bir gelişme olduğu söylenebilir?

a- Devletin ekonomik hayata olan müdahalesini azaltma

b- Bazı demiryolları ile liman işletmelerini ulusallaştırma

c-İzmir İktisat Kongresini düzenleme

d-Türk Ticaret Birliğini kurma

e-Aşar vergisini kaldırma

CEVAP:B

18-

I. Ulusçuluk

II. Devletçilik

III. Özerklik

Halifeliğin kaldırılması yukarıdakilerden hangilerinin doğrudan gereğidir?

a-I

b-II

c-III

d-I-III

e-II-III

CEVAP:A

19-

I. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

II. Mecliste oluşan muhalefetin, Fethi Okyar Hükümeti'ni çekilmek zorunda bırakması

III. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyet' in ilanına ortam hazırlamıştır?

a-I

b-II

c-III

d-I-II

e-II-III

CEVAP:B

20-

I. Menemen olayı

II.Vagon Li Olayı

III.Razgart Olayı

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet rejimine tepki niteliğindedir?

a-I

b-II

c-III

d-I-II

e-II-III

CEVAP:A

21-

I. Tekke ve türbelerin kapatılması

II. Medreselerin kapatılması

III. Patirkhanenin evrensel olmaktan çıkartılması

Yukarıdakilerden hangilerinin tek amacı, düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmektir?

a-I

b-III

c-I-II

d-I-III

e-II-III

CEVAP:C

22-Türkiye Cumhuriyetinde kadınlara sağlanan ilk hak aşağıdakilerden hangisidir?

a-Evlenme ve boşanmada erkekle eşit derecede söz sahibi olma

b-Belediye seçimlerine katılabilme

c-Milletvekili seçilebilme

d-Evlilikte kendi soyadını kullanabilme

e-Evlilikte edinilen mala ortak olma

CEVAP:A

23-

I. Miladi Takvimin kabul edilmesi

II. Kabotaj Kanununun kabul edilmesi

III. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması

Yukarıdakilerden hangilerinde, uluslar arası ticari ilişkilere kolaylık sağlama macı vardır?

a-I

b-II

c-III

d-I-II

e-I-III

CEVAP:E

24-Türkiye Cumhuriyetinde,

I. Eğitim

II. Turizm

III. Hukuk

Alanlarının hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inkılaplar yapılmıştır?

a-I

b-II

c-III

d-I-III

e-II-III

CEVAP:D

25-

I. Türkiyede müzeciliğin başlaması

II. Sanayi-i Nefise Mektebinin, Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmesi

III. Milli Musiki ve Temsil Akademisinin Ankara Konservatuarına dönüştürülmesi

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde gerçekleştirilmiştir?

a-I

b-II

c-III

d-I-II

e-II-III

CEVAP:A

26-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulan partilerden biri değilidir

a-Serbest Cumhuriyet Partisi

b-Ahali Cumhuriyet Partisi

c-Demokrat Parti

d-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

e-Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi

CEVAP:C

27-Musul2un Iraka bırakılmasına karşılık, Musul petrollerinden elde edilen yıllık gelirin yüzde 10'nun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararı, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

a-Lozan antlaşması

b-Ankara Antlaşması

c-Mudanya ateşkes antlaşması

d-Mondros ateşkes antlaşması

e-Misak-ı Milli

CEVAP:B

28-

I. Savaş tazminatları

II. Suriye sınırı

III.Boğazlar

Konularından hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlaşmasından sonra yeniden gündeme gelmiştir?

a-I

b-II

c-III

d-I-II

e-II-III

CEVAP:E

29-Aşağıdakilerden hangisi, Teşvik-i Sanayi Kanununun kapsamındadır?

a-Türk parasının korunması

b-Ekonomiyle ilgili araştırmaların yapılması

c-Özel girişimcilere kolaylıklar sağlanması

d-Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılması

e-Dünyadaki değişik ekonomik akımların incelenmesi ve bunların Türkiye'ye etkilerinin saptanması

CEVAP:A

30-Atatürk söylevinde,

I. Kuvayi Milliye (1919-1920)

II. TBMM hükümeti (1920-1923)

III. Türkiye Cumhuriyeti (1923-1927)

IV. Türkiye Cumhuriyeti (1927-1938)

Dönemlerinden hangisini anlatır?

a-I-II

b-II-III

c-III-IV

d-I-II-III

e-I-II-III-IV

CEVAP:D

31-Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde Sinopta gündüz ve gece süreleri Antalya'dakinden daha uzundur?

Gündüz Süresi Gece Süresi

a- 21 mart 23 eylül

b- 23 eylül 21 haziran

c- 21 haziran 21 aralık

d- 21 aralık 21 mart

e- 21 ocak 23 eylül

CEVAP:C

32-Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinin iklim özelliklerinden biri değildir?

a-Nem oranının yol boyunca yüksek olması

b-Gece ve gündüz sıcaklıklarının birbirine yakın olması

c-Yaz ve kış mevsimi arasında sıcaklık farkının fazla olması

d-En çok yağışın sonbaharda olması

e-Yılda altı ay süreyle sıcaklığın 0'ın altında olması

CEVAP:C

33-Türkiye'de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Barajlardaki fazla suların boşaltılması

b-Taban suyu seviyelerinin yükselmesi

c-Buharlaşmanın azalması

d-Akarsuların taşıdığı madde miktarının artması

e-Kar erimeleri ile yağışların birleşmesi

CEVAP:E

34-Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşim amaçlı göç almaktadır.

İskenderun'un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a-Tarım alanlarının geniş olması

b-Balıkçılığın gelişmiş olması

c-Endüstri kuruluşlarının yoğun olması

d-Ulaşım olanaklarının yeterli olması

e-Eski bir yerleşim merkezi olması

CEVAP:C

35-Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir.

Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a-Genç nüfusun fazla olmasıyla

b-Bölge dışında göçün fazla olmasıyla

c-sebze tarımının yaygın olmasıyla

d-Tarıma elverişli alanların az olmasıyla

e-Endüstrinin belirli yerlerde toplanmış olmasıyla

CEVAP:D

36-Samsun'da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize'dekinden daha az olmasında etkilidir?

a-Engebeliğin daha az olması

b-Yıllık yağış ortalamasının daha az olması

c-Balıkçılıkla uğraşanların sayısının daha az olması

d-Nüfus yoğunluğunun fazla olması

e-Tarım ürünlerinin daha çeşitli olması

CEVAP:A

37-Türkiye'de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir?

a-Isıtma giderinin düşük olması

b-Sulama olanaklarının yeterli olması

c-Yağış miktarının fazla olması

d-Toprak türlerinin çeşitli olması

e-Düzlüklerin çok yer tutması

CEVAP:B

38-Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye'deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi'nin payı %80'den fazladır?

a-Pamuk

b-Turunçgil

c-İncir

d-Elma

e-Mısır

CEVAP:C

39-Türkiye'de yatiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir.

Buna göre, yaz yağışlarının fazla olduğu ve gür otlakların bulunduğu yörelerde hangi hayvancılığın en yaygın olması beklenir?

a-Büyükbaş hayvancılık

b-Küçükbaş hayvancılık

c-Arıcılık

d-Kümes hayvancılığı

e-İpek böcekçiliği

CEVAP:A

40-Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde, aşağıdakilerden hangisinden elde edilen gelirin payı diğerlerinden daha azdır?

a-Petrol üretimi

b-El sanatları

c-Enerji üretimi

d-Tarım ürünleri

e-Hayvansal ürünler

CEVAP:E

41-

I. Jeotermal santral

II. Petrokimya

III.Termik santral

Yukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hammaddenin çıkarıldığı yerin yakınına kurulması zorunludur?

a-Yalnız I

b-Yalnız II

c-Yalnız III

d-I ve II

e-II ve III

CEVAP:A

42- Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?

a-Pamuklu dokuma

b-Çimento

c-Şeker

d-Demir-çelik

e-Bitkisel yağ

CEVAP:D

43-Aşağıdaki endüstri kollarının hangisinde, hammadde olarak orman ürünlerinden yararlanılmaz?

a-Kağıt

b-Suni gübre

c-İlaç

d-Kozmetik

e-Mobilya

CEVAP:B

44-Türkiye'de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?

a-Turizm eğitimine önem verilmesi

b-Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi

c-Tarihi eserlerin korunması

d-Yöresel özelliklerin tanıtılması

e-Bankacılık hizmetlerinin hızlandırılması

CEVAP:E

45-Türkiye'nin aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisiyle olan dış ticareti diğerlerinden daha fazladır?

a-İtalya

b-Almanya

c-Portekiz

d-Belçika

e-Hollanda

CEVAP:B

46-Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir?

a-Ulusal gelirin adaletli dağıtılmasının sağlanması

b-Zorunlu eğitim benimsenmesi

c-Vatandaşların sosyal güvenliğe bağlanması

d-Anayasa Mahkemesi üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi

e-İdarenin işlemelerinin yargı denetimine tabi olması

CEVAP:E

47-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık ilkesinin bir sonucu değildir?

a-Vatandaşların dilek ve şikayetleri hakkında TBMM'ne başvurma haklarının olması

b-Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü

c-Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk sayılması

d-Türk Milletinin birlikte yaşama arzusunu ve sahip olunan manevi mirası koruma amacını paylaşan bireylerden oluşması

e-Türkiye Cumhuriyeti resmi dilinin Türkçe olması

CEVAP:A

48-Birleşmiş Milletlerin temel amacı, dünya milletlerinin tarım, orman ve balıkçılık alanlarında verimliliğini artırıp beslenme ve hayat seviyesinin yükseltilmesine yardım etmek olan uzmanlık kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

a-UPU

b-ITU

c-WMO

d-FAO

e-IMF

CEVAP:D

49-Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılabilecek belgelerden biri değildir?

a-Nüfus kayıtları

b-Nüfus cüzdanı

c-Seyahat vesikası

d-Pasaport

e-Pasavan

CEVAP:C

50-1982 Anayasasına göre, kanunların Resmi Gazete'de yayımlanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen bir kanunu hiçbir süre sınırlaması olmadan dilediği zaman Resmi Gazetede yayımlayabilir

b-Cumhurbaşkanı, TBMM'nin kabul ettiği bir kanunu bir kez daha görüşülmesi için geri göndermediği takdirde 15 gün içinde Resmi Gazete'de yayımlamak zorundadır

c-Bir kanunu Resmi Gazetede yayımlama yetkisi Bakanlar Kurulunda olup, bu yetkiyi 10 gün içinde kullanması gerekir

d-Bir kanunu Resmi Gazetede yayımlama yetkisi TBMM başkanında olup bu yetkiyi 10 gün içinde kullanması gerekir

e-Bir kanunu Resmi Gazetede yayımlama yetkisi Başbakanda olup, bu yetkiyi 15 gün içinde kullanması gerekir.

CEVAP:B

51-Aşağıdakilerden hangisinde ilk kez birden çok siyasal parti yer almıştır?

a-Birinci Büyük Millet Meclisi seçimleri

b-1927 yılında yapılan milletvekilliği seçimleri

c-1946 yılında yapılan milletvekilliği seçimleri

d-1950 yılında yapılan milletvekilliği seçimleri

e-1961 Anayasasının halkoyuna sunulması

CEVAP:C

52-Sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumunda çıkarılabilecek kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-Bakanlar Kurulunca Danıştayın incelemesinden geçtikten sonra çıkarılabilir

b-Temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenleme yapılamaz

c-TBMM'nin onayına sunulmasına gerek yoktur

d-Resmi Gazetede yayımlanması gerekmez

e-Bir yetki kanununa dayanması gerekmez

CEVAP:E

53-İdari vesayet ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

a-Yetki genişliği ilkesinin

b-Merkezden yönetim ilkesinin

c-Yerindelik denetimi ilkesinin

d-İdarenin bütünlüğü ilkesinin

e-Kamu idarelerinin özerkliğinin korunması ilkesinin

CEVAP:D

54-Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin görevlilerinden biri değildir?

a-Köy muhtarı

b-İl İdare kurulu üyesi

c-İlçe idare kurulu üyesi

d-İl idare şube başkanı

e-kaymakam

CEVAP:A

55-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, aşağıdaki mali kurumlardan hangisinin gözetim ve denetimi altında çalışır?

a-Maliye Bakanlığı

b-BDDK

c-Hazine

d-Merkez Bankası

e-Türkiye Bankalar Birliği

CEVAP:B

56-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de KİT'lerin özelleştirilmesiyle gerçekleşmesi öngörülen amaçlardan biri değildir?

a-Ekonomide rekabeti ve etkinliği artırmak

b-Siyasetçilerin işletmelere müdahale etmesini en aza indirmek

c-Kamuda borçlanma gereksimini artırmak

d-İşletmelerde düşük olan verimliliği yükseltmek

e-Mal ve hizmet fiyatlarını aşağıya çekmek

CEVAP:E

57-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim sürecini belirleyen aşamalardan biri değildir?

a-10 ocak 1948'de Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının yürürlüğe girmesi

b-1 aralık 1964'de Ankara anlaşmasının yürürlüğe girmesi

c-1 ocak 1973'te Katma Protokolün yürürlüğe girmesi

d-14 nisan 1987'de Türkiye'nin tam üyelik için başvurması

e-Aralık 1999 Helsinki Zirvesi ve bu zirvede Türkiye'ye aday ülke statüsünün verilmesi

CEVAP:E

Temmuz 2001 KMS Sınav Soruları 15.04.2003

1-Hangisi KHK ile ne düzenlenebilir?(Kıyılar, Bütçe, Konut dokunulmazlığı, Haberleşme)(HU)

2-Kıyılara kaç metreye kadar yerleşim olmaz?(100 metre)(KY)

3-1992 yılında Brezilya?da toplanan Çevre Kongresinde aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?(KY)

4-Yüksek faizli devlet borçlarının düşük faizli devlet borç kağıtları ile değiştirilmesine ne denir?(Konversiyon)(MA)

5-Tahkim?de Danıştay?ın fonksiyonu nedir?(Görüş bildirme, inceleme)(HU)

6-Aşağıdakilerden hangisi Tescilsiz İktisap değildir? (Olağan üstü zamanaşımıyla kazanma)(HU)

7-Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş dönemindeki ayaklanmalardan değildir?(Şeyh Sait Ayaklanması)(KY)

8-Seçim zamanı faaliyet gösterir.

Parti disiplini yoktur.

-?

Bu hangi tür partidir?(KY)

9-Toplumun alt gelir grubundan oy alan parti tipi hangisidir?(KY)

10-Aşağıdakilerden hangisi mahfuz hisseli mirasçıdır?(Murisin kardeşi)(HU)

11-Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren hallerden değildir?(Zamanaşımı) (HU)

12-Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir?(HU)

13-Kişilerden birisi suç işlemeye niyetlenir ve diğer bir kişi bu konuda ?yaparsan iyi olur? derse ne tür bir suç oluşur?(Suç işleme kararını takviye)(HU)

14-Bir şahıs A adlı şahsı öldürecek. A?nın yanında B adlı başka bir şahıs daha vardır. Ateş eden kişi olaydan B?nin de zarar görebileceğini biliyor, ancak ateş ediyor.A ölüyor ve B yaralanıyor. Bu durum ne olarak adlandırılır? (Fikri İçtima)(HU)

15 ve 16-İLO ile ilgili iki soru var.(ÇEKO)

17-Slatski hangi teoriyi çözümlemiştir?(Gelir-İkame)(İK)

18-Kısa dönem arz eğrisi niçin pozitif eğilimlidir?(İK)

19-Verginin ikame etkisi büyük ise, bireysel emek-arz eğrisi nasıl bir şekil alır?(Geriye dönük arz eğrisi)(İK)

20-Genel Teori ve Ekonomik Tablo eserlerini yazan ikili hangisidir? (Keynes-QN Say)(İK)

21-Dış Ticaret Hadlerinin azgelişmiş ülke aleyhine işlemesi hangi teori ile ifade edilir? (Singer-Prebish tezi)

22-C, I, G, t verilmiş Y isteniyor.(Matematiksel İktisat)(İK)

23-Marjinal teknik eğilim ve vergi oranı verilerek çoğaltan istenmiş.(Matematiksel iktisat)(İK)

24-Hangisi İş Kanunu kapsamına girmez?(Hostes)(ÇEKO)

25-Hastalık sigortasından faydalanabilmek için hangi koşullar gerekir?(Prim borcu olmamak, 8 ay prim ödemek)(ÇEKO)

26-Aşağıdakilerden hangisi Post-Fordist üretim şeklinin özelliklerinden değildir?

27-Sendikaların pazarlık gücü niye zayıflıyor?(ÇEKO)

28- Aşağıdakilerden hangisi sendikaya üye olmaz? (ÇEKO)

29-İlk toplu pazarlığı hangi kanun düzenlenmiştir? (ÇEKO)

30-Parasalcılara göre para arzında artış olunca enflasyon nasıl etkilenir?(Enflasyon artış oranı para arzı artış oranından büyük olur)(İK)

31-Esneklikle ilgili bir soru.(İK)

32-Devletin tespit ettiği fiyat denge fiyatından yüksek olursa ne olur?(İK)

33-Borçtan kurtulma davası hangi durumda açılır?(İcra Hukuku sorusu)

34-İflas idaresi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?(İcra Hukuku Sorusu)

35-Kahire?de keşide edilen çek Türkiye?de çekilmek isteniyor. İbraz süresi ne kadardır?(3 ay)(HU)

36-Kollektif şirket ortağı hangi durumda ortaklıktan çıkarılır?(HU)

37-Komandit şirketteki komanditer ortak ile ilgili bir soru.(HU)

38-Aşağıdakilerden hangisi Yönetmelik çıkaramaz? (Diyanet)

39-Hangi durumda TBMM seçimleri kendiliğinden yenilenir? (4. turda Cumhurbaşkanı seçilemezse)(HU)

40-Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yapısal görevi değildir? (Yargıtay üyelerini seçmek)(HU)

41-Aşağıdakilerden hangisi İdari yargıda genel görevli mahkemedir? (İdare mahkemesi)(HU)

42-İdari yargıda dava açma süresi ne kadardır?(60 gün)(HU)

43-Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare mahkemesinin görevlerinden değildir?(Birinci derece mahkemesi olarak bazı davalara bakmak, birden çok üyeyle verilmiş kararları temyiz mercii olarak incelemek)(HU)

44-Anaysa mahkemesinin Anayasa?da değişiklik yapan yasayı inceleme şekli nasıldır? (Şekli yönden)(HU)

45-Hakim ne zaman yetkisizlik nedeniyle incelemediği davayı gönderir?(HU)

46-Yetki ve gelirlerin mahalli idare ile merkezi idare arasında paylaştırılmasına ne ad verilir?(Mali tevzin)(MA)

47-Belirli gelirlerin belirli giderlere karşılık gösterilemeyeceği şeklindeki ilkeye ne ad verilir? (Genellik)(MA)

48-Piyasanın üretemediği mal ve hizmetlerin kamu sektörü tarafından üretilmesini hangi yazar savunmuştur?(Samuelson, Musgrev)(İK)

49-Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında gerçekte artış nedenidir?

50-Dörtlü takrirde hangisinin imzası yoktur?(Menderes, Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Nihat Tarlan)

51-Bosna savaşını bitiren antlaşma hangisidir?(Dayton)

52-Hangi antlaşma ile Osmanlı imparatorluğu Avrupa ülkesi olarak kabul edilmiştir?(Paris-1856)

53-Hangisi yerel yönetim birimidir?(İl özel idareleri)(KY)

54-Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerin değildir?(Bakanlıklar tüzük çıkarabilir)

55-Atatürk ?Askeri zaferler iktisadi zaferler ile taçlandırılmadığında bir işe yaramaz?? sözünü nerede söylemiştir? (İzmir İktisat Kongresi)(KY)

56-Toplum kalkınması hangi 5 yıllık Kalkınma Planında vardır?(ÇEKO)

57-İki kere olumsuz sicil alan memur ne olur?(Başka bir sicil amirinin emrine atanır)(HU)

58-Tamamlayıcı malın fiyatı yükseldiğinde diğer malın durumu ne olur?Talep artar mı azalır mı?(İK)

59-Aşağıdaki durumların hangisinde belirsizlik vardır?(Arz ve talep artarsa)(İK)

60-Amortismanların düşürüldüğü KDV tipi hangisidir?(Gelir tipi KDV)

61-GSYİH?ya aşağıdakilerden hangisi eklenirse GSMH bulunur? (Net dış faktörler-gelirler)(İK)

62-Savcının takipsizlik vermesi üzerine nereye itiraz edilir? (En yakın ağır ceza mahkemesi)(HU)

63-Yabancı paranın TL olarak kayıtlara geçirilmesi hangi muhasebe ilkelesi ile ilgilidir?(Parayla ölçülme)(MUH)

64-Normal faiz=%50, beklenen enflasyon=%150 ise reel faiz nedir?(İK)

65-Hangisi şahsi hak değildir?(Şufa, Vefa, İştira, İpotekte boşalan dereceden yararlanma, Sükna)(HU)

66-A, B ve C müşterek maliktir. A hakkını B2ye devrediyor. C ne yapar?(HU)

67-Cumhurbaşkanının Vetosundan sonra prosedür nasıldır?(15 gün içinde iade eder.)(HU)

68-Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi öder?(Serbest meslek)(MA)

69-Vergi kanunları uyarınca kendisine vergi borcu tereddüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne denir?(Vergi yükümlüsü)(MA)

70-Vergi borcunun defter ile tespit imkanı yoksa, Vergi Denetim elemanlarınca tespit edilen tarh yöntemine ne ad verilir?(Re?sen tarh)(MA)

71-Hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında düzenlenmemiştir?

72-Mevzi imar planı nedir?

73-Hangisi vakfın özelliği değildir?(Dernek kuramaz, yönetim organı mütevelli heyettir, mahkemeye tescil ile tüzel kişilik kazanır)(HU)

74-Motorlu taşıtlar vergisi hangi vergi türüne girer?(Spesifik)(MA)

75-Endüstride iktisadi kar varsa ne olur?(Yeni firma endüstriye girer)(İK)

76-Fon arzı ve talebi hangi piyasada karşılaşır?(Mal, finansal, tahvil)

77-Hangisi çalışma hayatını düzenleyen kurumlardan değildir?(İŞKUR, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Türk İş Sendikası)(ÇEKO)

78-3000 sayılı Kanunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?(Grev, Lokavt, işçi bulundurma)(ÇEKO)

79-İşsizlik oranının üveGggghesaplanmasında hangi olguya göre olur?(Toplam nüfusa, işgücüne, nüfusa)

80-Aynı veya benzer işi yapanlara aynı ücret ödenmesi hangi ilkeyi ifade eder?(Eşit işe eşit ücret)

81-?İdari işlem nasıl yapıldıysa o şekilde geri alınır.? Bu kural aşağıdakilerden hangisini ifade eder?(Usulde paralellik)(HU)

82-Hangisi geri alınamayan idari işlemdir?(Hukuka uygun olanlar)(HU)

83-Her kurumda yürütülmekte olan evrak, arşiv dosyalamanın denetlenmesi hangi türe girer?(Dikey, yatay, hiyerarşik)

84-Parasalcılara göre para arzı nasıl arttırılır?(İK)

85-Mümeyyiz muhacir işlem yaparsa nasıl geçerli olur? (icazet verirse)(HU)

86-Türkiye?deki sendikalar aşağıdakilerden hangisine destek vermez?(ÇEKO)

87-Türkiye?deki sendikalar hangi esasa göre kurulur?(ÇEKO)

88-Türkiye?deki grev ve lokavtın özelliği nedir?(ÇEKO)

89-Vadesi dolan çek en çok kaç güne kadar ciro edilebilir? (2. gününü akşamı)(HU)

91-Kamulaştırmada taksitlendirmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(Eşit taksit, faiz uygulanmaz, 5 yıl 0 faiz)

92-Belediye encümeni hangisine yetkilidir?(Kanunun öngördüğü sınır içerisinde ceza verme)(KY)

93-Fiyat istikrarı hangisinin içindedir?(İktisadi büyüme, iktisadi kalkınma)(İK)

MA:Maliye

ÇEKO:Çalışma Ekonomisi

İK:İktisat

HU:Hukuk

MUH:Muhasebe

KY:Kamu Yönetimi

116- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli şartlardan biri değildir?

a) 40 yaşını doldurmuş olmak

b) Yükseköğrenim yapmış olmak

c) TBMM Üyesi olmak

d) Türk Vatandaşlığı

e) Daha önce cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak

117- Aşağıdakilerden hangisi Fransızlarla yapılan Ankara antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?

a) Misakı Milliyi ilk kabul eden Fransa olmuştur

b) Hatay dışarıda kalmak şartıyla bugünkü Suriye sınırı çizilmiştir

c) İngiltere Anadolu politikasında yalnız kalmıştır

d) Güney cephesi kapanmıştır

e) Kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir

118-Meclis Başkanlık Divanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Başkanvekilleri katip üyeler ve idare amirlerinden oluşmaktadır

b) Meclis Başkanlık Divanı, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak biçimde kurulur

c) Başkan ve üyeler 5 yıl için seçilir

d) Anayasa, meclis etkinliklerinin iyi bir biçimde yürütülmesini, Meclis Başkanlık Divanının tarafsızlığında görmüş ve bunun için önlemler öngörmüştür.

e) Meclis Başkanlığı seçimleri gizli oyla yapılr

123- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kurtuluş hareketinin başlamasına temel teşkil eder?

a) Mustafa Kemalin Çanakkale cephesinde savaşmış olması

b) Mustafa Kemalin Samsuna gönderilmesi

c) Düzenli ordunun kurulması

d) Bölgesel kongrelerin yapılmış olması

e) Sevr anlaşmasının yapılmış olması

124-İngilizler hangi anlaşma ile TBMM yi tanımıştır?

a) Ankara

b) Kars

c) Mudanya

d) Lozan

e) Batum

125- Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlardan biri değildir?

a) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz

b) İstanbul hükümeti görev ve sorumluluğunu yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulacaktır

c) Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez

d) Kuvayi Milliyeyi etken, milli iradeyi hakim kılmak esastır

e) Vatanın bütünlüğü, millet bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

126- Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile 3 büyük devlet, TBMM yi tanımıştır

a) Kars

b) Batum

c) Moskova

d) Ankara

e) Mudanya

127-I. Aşar Vergisinin kaldırılması

II.Kadınlara siyasal hakların verilmesi

III. Soyadı yasası

Yukarıdakilerden hangisi yad hangileri halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

a) I

b) I-II

c) I-III

d) II-III

e) I-III

2000 Yılı Kaymakamlık Sınav Soruları 15.04.2003

1-Belediye Meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir ?

a) Danıştay

b)Bakanlar Kurulu

c)İçişleri Bakanı

d) Vali

e)Belediye Başkanı

2- Aşağıdakilerden hangisi Köy İhtiyar Meclisinin görevlerinden biri değildir.?

a)Köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesi

b)Köyün zorunlu işlerini yapmayan köylüye para cezası vermek

c)Köy işi için köylüye salınacak paranın ne olacağını belirlemek

d)Köylüye ait işleri konuşmak

e) Köy işlerini sıraya koymak

3-Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir.?

a) İl gelirlerinin izin verdiği ölçüde göl ve bataklıkların ıslah edilmesi, temizlenmesi ve kurutulması

b) Mahalli sanayiin ve ticaretin teşvikine ilişkin hizmetlerin görülmesi

c) İlköğretim kurumlarının kurulması ve ilköğretime ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

d) Orman yetiştirmeye elverişli yerlerde orman yetiştirilmesi ve yabani ağaçların aşılanarak yararlı bir hale getirilmesi

e) Ölülerin defin işlemlerini yapmak ve defnetmek

4- Bir ilçenin komşu il ile olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur ?

a) Kanun

b) Bakanlar Kurulu Kararı

c) İçişleri Bakanı kararı

d)İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak müşterek kararname

e)Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

5- Aşağıdakilerden hangisi vali ile kaymakamın sahip olduğu ortak yetkilerden biridir.?

a)Olağanüstü ve ani durum ve olaylarla karşılaşıldığında askeri birliklerin kullanılmasına karar vermek

b)Hükümeti ve Devleti temsil etmek

c)Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak

d) Yabancı ülke konsolosları ve komşu ülkenin sınır makamları ile ilişkide bulunmak

e) Cumhuriyet Savcısından kamu davası açmasını talep etmek

6- Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?

a) Büyükşehir Belediye Başkanı

b) Büyükşehir Belediye Meclisi

c) Bölge İdare Mahkemesi

d) İçişleri Bakanlığı

e) Danıştay

7- Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir?

a)Sayıştay denetimine tabi olma

b) Tüzelkişiliğe sahip olma

c) Bakanlar kurulu kararı ile kurulma

d) Karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalışma

e) Bankacılık alanında kurulacak olanlar hariç, sermayelerinin tamamı Devlete ait olma

8- Aşağıdaki birimlerden hangisinin idaresi 1982 Anayasasına göre yetki genişliği esasına dayanır?

a) İl

b) İlçe

c) Bucak

d) Köy

e) Belediye

BR>

a) Bağlı bulundukları il Valileri

b) İçişleri Bakanı

c) Bakanlar Kurulu

e) Cumhurbaşkanı

d) Yerel Yönetim Bakanlığı

10- Merkezi idarenin, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

a) Hiyerarşi

b) İdari Vesayet

c) Medeni Vesayet

d) Hiyerarşik Yetki

e) Hiyerarşik Güç

11-1982 Anayasası, İdarenin kuruluş ve görevleri itibariyle nasıl bir düzenleme öngörmüştür?

a) İl, İlçe Belediye

b) Merkezi İdare - Belediyeler

c) Merkezi İdare - Mahalli İdareler

d) Başkent Teşkilatı - Taşra Teşkilatı

e) Başkent Teşkilatı - Mahalli İdareler

12- Aşağıdakilerden hangisi Türk Bankacılık Piyasası özelliklerinden biri değildir.?

a) Kamusal sermayeli bankalar büyük bir orana sahiptir

b) Piyasaya büyük sermayeli birkaç banka hakimdir.

c) Küçük sermayeli çok sayıda bankalar şeklinde oluşmuştur.

d) Kamu sermayeli bankalar, piyasa hakimiyetine sahiptir.

e) Bankalar, mevduat sigorta fonunun güvencesiyle çalışırlar

13-Aşağıdakilerden Atatürk dönemi politikalarından biri değildir?

a) Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası

b) Vatandaşın iktisadi, mali ve sosyal girişimlerine engel olan her türlü kamu müdahalelerine son verilmesi ve özel girişime destek olunması

c) Köylü ve çiftinin düşük faizle ve kolayca kredi alabilmesini sağlamak için Ziraat Bankasının yeniden düzenlenmesi

d) Sabit Kur Politikası

e) Planlı Kalkınma Politikası

14- Menkul Kıymetler Borsası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a) Küçük şirketlerin, hisse senetlerinin organize bir piyasada işlem görmesiyle büyüme potansiyellerinin artması

b) Küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerinin likit, güvenli ve şeffaf bir ortamda işlem görmesi

c) Daha fazla risk alarak daha yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yeni yatırım alternatifleri sunmak

d) Sürekli bir inceleme yapılmadığından denetim söz konusu olmamaktadır

e) Hiçbiri

15- Aşağıdakilerden hangisi Türk tarım sektörünün sorunlarından biri değildir?

a) Tarımsal işgücü yüzdesinin tarım sektöründe istihdam edilen nüfusun mutlak ağırlığı nedeniyle yüksekliği

b) Tarımsal makinalaşma yerine emek-yoğun üretimin devam ettirilmesi

c) Verimlilik açısından çok sayıda ürün için dünya ortalamasının gerisinde bulunması

d) Miras yoluyla ekilip biçilen toprakların zamanla parçalanarak bölünmesi

e) Türk tarım sektörüne büyük işletme yapıları hakimdir.

16- Aşağıdakilerden hangisi Türk nüfus yapısının özelliklerinden biri değildir?

a) Kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır

b) Toplam nüfus içerisinde genç nüfus oranı fazladır

c) Kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus oranından fazladır

d) Kocaeli, Taşeli gibi yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır

e) Türkiyedeki toplam işgücünün %78'i ilkokul ve aşağısı eğitime sahiptir.

17- Kişi başına enerji tüketim değerleri bize o ülke hakkında nasıl bir bilgi verir?

a) Ülke nüfusunun yapısın

b) Sektörel gelişmeler

c) Ülkenin kalkınmışlık derecesi

d) Coğrafi yapısı ve enerji kaynakları

e) Ülkenin ekonomik yapısı ve kişi başına düşen milli gelir.

18- Aşağıdakilerden hangisi yurt dışına işçi gönderilmesinin sonuçlarından biri değildir.

a) İşçinin bilgi ve görgüsü artar

b) Döviz girişi sağlanır

c) İşsizlik oranının azalmasına etkide bulunur

d) Kültür çatışmalarına yol açar

e) Ülkelerarası yakınlaşmalar sağlanır

19- Türk ekonomisinde dış borçlanmayı yönetme yetkisi hangi makama aittir?

a) Dış Ticaret Müsteşarlığı

b) Maliye Bakanlığı

c) Bakanlar Kurulu

d) Hazine Müsteşarlığı

e) Devlet Planlama Müsteşarlığı

20- Aşağıdakilerden hangisi idarenin sadece olağanüstü dönemlerde kullanacağı yetkilerden biridir?

a) Kamulaştırma yetkisi

b) Yaptırım uygulama yetkisi

c) Kamu alacaklarını tahsil yetkisi

d) İstimval yetkisi

e) Düzenleme yetkisi

21- Bayındırlık hizmeti aşağıdaki kamu hizmeti türlerinden hangisi içinde yer alır?

a) İktisadi kamu hizmeti

b) Sosyal kamu hizmeti

c) teknik kamu hizmeti

d) kültürel kamu hizmeti

e) idari kamu hizmeti

22- Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı tesis etme hangi makam tarafından yerine getirilir?

a) İçişleri Bakanı

b) İlgili bakanlık

c) Bakanlar Kurulu

d) Maliye Bakanı

e) Hazinenin bağlı olduğu Devlet Bakanı

23- Aşağıdakilerden hangisi İstisnai Memurluklardan biri değildir?

a) Bakanlık Müsteşarı

b) Büyükelçi

c) Vali

d) Başbakanlık Müsteşarı

e) Özel Kalem Müdürü

24- Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın yargı görevini yerine getirin birimlerden biridir?

a) Danıştay 1. daire

b) Danıştay 5.daire

c) Danıştay başkanlık kurulu

d) Danıştay Genel Kurulu

e) Danıştay İdari İşler Kurulu

25- Danıştay üyelerinin seçimi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir.?

a) Tamamı Cumhurbaşkanınca atanır

b) ¼ ü Cumhurbaşkanınca ¾ ü HSYK tarafından atanır

c) ¼ ü Yargıtay ¾ ü Cumhurbaşkanınca

d) Tamamı Cumhurbaşkanınca

e) ¼ ü Cumhurbaşkanınca ¾ ü İdare mahkemelerinin kendi üyeleri arasından seçtiği üyeler arasından atanır

26- Aşağıdakilerden hangileri arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisi değildir.?

a) Barolar- Türkiye Barolar birliği

b) Büyükşehir Belediyesi- İlçe Belediyeleri

c) Üniversiteler-YÖK

d) Merkez İdare-Mahalli İdareler

e) Vali-İl Belediyesi

27-İmprevizyon (Öngörülmezlik) kuramı kamu hizmetinde egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir.

a) Uyarlama

b) Bedelsizlik

c) Süreklilik

d) Nesnellik

e) Eşitlik

28- Belediyelerin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir rolü bulunmamaktadır?

a) Vali

b) Danıştay

c) İl İdare Kurulu

d) İl Genel Meclisi

e) İçişleri Bakanı

29- Aşağıdakilerden hallerden hangisinde idari yargı mercii dava dilekçesinin iptaline karar veriri ?

a) Adli veya askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davalar

b) Avukat sıfatını haiz olmayan kimsenin vekil sıfatıyla açtığı davalar

c) Yanlış hasım gösterilerek açılan davalar

d) Eksik harç ve posta ücreti yatırılarak açılan davalar

e) Danıştayda açılması gerekirken İdare Mahkemesinde açılan davalar

30- Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerinden biridir ?

a) Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.

b) Seçimlerin 5 yılda bir yapılacağı öngörülmüştür.

c) Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.

d) Laiklik ilkesi benimsenmiştir.

e) Kanunların anayasaya uygunluğunu düzenleyen bir denetim sistemi öngörülmüştür.

31- Birinci TBMM nin kurulmasından sonraki ilk düzenleme aşağıdaki alanlardan hangisinde olmuştur ?

a) Askeri

b) Siyasi

c) Maliye

d) Yargı

e) Kültürel

32- Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesinin mutlak gereklerinden biri değildir ?

a) Kanuni idare ilkesi

b) Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması

c) Kanunların anayasaya uygunluğu ilkesi

d) Meclisin üstünlüğü ilkesi

e) Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi

33-Aşağıdakilerden hangisi Devlet İhale Kanununa tabi değildir.?

a) DPT

b) DSİ

c) Vakıflar Genel Müd.

d) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müd.

e) Belediyeler

34-Aşağıdakilerden hangisi 1924, 1961 ve 1982 Anayasasının ortak özelliklerinden biri değildir ?

a) Meclis üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi

b) Kanunları yorumlama görevinin meclise ait olması

c) Başbakanın meclis üyeleri arasından seçilmesi

d) Türkiye Devletinin hükümet şeklinin cumhuriyet olması

e) Cumhurbaşkanının TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmesi

35-Aşağıdakilerden hangisi kolluğun yetkilerinden değildir ?

a) İstimlak yapmak

b) Düzenleyici işlemler yapmak

c) Zor kullanmak

d) Resen icra yetkisi

e) Bireysel işlemler yapmak

36- İmza devri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İmza devri istisnaidir

b) İmza devri için kanuni bir izne gerek vardır

c) İmza devrinde karar alma yetkisi imzanın devredildiği şahsa geçer

d) İmza devri, kişisel olarak ve somut bir biçimde belli bir kamu görevlisine yapılır

e) İmza yetkisi kendisine devredilen kişinin görevinden ayrılması halinde imza devri sona erer

37-Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemelerinin Görevlerinden Biri Değildir?

a) Bazı iptal ve tam yargı davalarına bakmak

b) İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak

c) idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve uyuşmazlıklarını karara bağlamak

d) idare ve vergi mahkemeleri ile tek yargıç tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarına yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak

e) idare ve vergi mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlılarını incelemek ve karara bağlama

38- Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekküllerinden biri değildir?

a) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müd.

b) Devlet Yatırım Bankası

c) Devlet Malzeme Ofisi

d) Türkiye Denizcilik Kurumu

e) Tc.Ziraat Bankası

39-Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen temel hak ve hürriyetler ile ilgili sınırlamalardan biri değildir?

a) Basın sansür edilebilir

b) Seyahat hürriyeti sınırlandırılabilir

c) Yurtdışına çıkma hürriyeti sınırlandırılabilir

d) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı sınırlandırılabilir

e) Mülkiyet hakkı sınırlandırılabilir

40- Seçimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen ilkelerden biri değildir?

a) TBMM seçimlerine nisbi temsil sistemi uygulanır

b) Seçimler serbest, eşit gizli olarak yapılırlar

c) Seçimler tek dereceli olarak yapılır

d) Seçimler genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılırlar

e) Seçimler yargı yönetim ve denetimi altında yapılır

41- Devlet Memurları Kanununa göre iki defa üst üste olumsuz sicil almış olan bir Devlet memuru hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

a) Devlet memurluğundan çıkarılır

b) Başka bir sicil amiri emrine atanır

c) hakkında disiplin cezası uygulanır

d) Başka bir göreve naklen atanır

e) kurumu il ilişiği kesilir.

42- Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen inkilap kanunlarından biri değildir?

a) Tevhidi tedrisat kanunu

b) Şapka İktisası hakkında kanun

c) Hiyaneti vataniye kanunu

d) Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun

e) Bazı kisvelerin giyilmeyeceği hakkında kanun

43- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Görevlerinden biri değildir?

a) İdare mahkemeleri tarafından verilen direnme kararlarını incelemek

b) Danıştay idari dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen incelemek

c) Danıştay idari dava daireleri arasındaki görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak

d) Danıştay dava dairelerinin, ilk derece mahkemesi olarak aldığı yürütmeyi durdurma kararlarına karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak

e) Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmelerine ilişkin istemler hakkında Danıştay 8. dairesince verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak

44-Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen yasama kısıntılarından biri değildir?

a) Olağanüstü dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri

b) Olağan dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler

c) HSYK kararları

d) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler

e) YAŞ kararları

45- Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının düşürülme nedenlerinden biri değildir.

a) Belediye meclisinin feshini gerektiren eylem ve işlemlere karışması

b) Kesintisiz 20 gün süre ile mazeretsiz olarak göreve gelmemesi

c) Belediye başkanının senelik raporunun belediye başkanınca yeterli görülmemesi

d) Belediye başkanı hakkındaki gensoruya yeterli yanıt vermemesi

e) Belediye başkanının, seçildikten sonra partisinden istifa edip başka bir partiye girmesi

46- İl genel meclisinin feshine karar verebilecek merci aşağıdakilerden hangisidir?

a) İçişleri Bakanı

b) İlin Valisi

c) Danıştay

d) Bakanlar Kurulu

e) Yetkili İdare Mahkemesi

47- Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?

a) Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek

b) Kamulaştırma kararı almak

c) artırma eksiltme şartnameleri ve ihaleleri ile pazarlık kararlarını incelemek ve onaylamak

d) ikraz ve istikraza karar vermek

e) Nakliye vasıtalarının ücret ve tarifeleri ile zaruri ihtiyaç maddelerinin en yüksek fiyatlarını tespit etmek

48-Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal kamu kurumudur

a) Devlet Malzeme ofisi

b) Devlet Opera ve Balesi

c) Karayolları Genel Müd.

d) SHOÇEK

e) Türkiye İş Kurumu

49- Bölge idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına karşı aşağıdaki mercilerden hangisine başvurulur?

a) En yakın bölge idare mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabilir

b) 30 gün içinde danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir

c) Bu kararlar kesindir, başvurulamaz

d) Kararı veren mahkemeye itiraz yoluna gidilebilir

e) Kararı vermiş olan mahkemeye kararlar düzeltme yoluna gidebilir

50- Aşağıdaki işlemlerden hangisine karşı açılacak davalarda Danıştay İlk derece mahkemesi olarak görevli değildir. ?

a) S.P.K. tebliğnameleri

b) Bakanlar Kurulu kararları

c) Belediyelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri

d) Büyükşehir Belediyelerinin imar uygulamaları

e) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları

51-1982 Anayasasına göre siyasi partilerin kuruluş usulü aşağıdakilerden hangisidir?

a) TBMM'nin izni ile kurulurlar

b) Müşterek kararname ile kurulurlar

c) Anayasa Mahkemesinin izni ile kurulurlar

d) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar

e) İzin almaksızın kurulurlar

52-1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkeme'sinin yargısal denetimine tabidir?

a) Yönetmelikler

b) Yüksek Askeri şura kararları

c)TBMM 'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararları

d) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

e) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler

53- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin görev ve yetkilerinden biri değildir ?

a) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek

b) Milletlerarası antlaşmaların onaylamasını uygun bulmak

c) Olağanüstü hal ilanına karar vermek

d) Savaş ilanına karar vermek

e) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

54- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında öngörülen suç ve cezalara ilişkin ilkelerden biri değildir?

a) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz

b) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez

c) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanun ile konur

d) Yargı merciileri failin lehine olan kanun maddesini uygulamakla yükümlüdür

e) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya ve bu yolda bir delil göstermeye zorlanamaz

55- Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biri değildir?

a) Grev hakkı

b) Kamu hizmetine girme hakkı

c) Dilekçe hakkı

d) Seçme ve Seçilme hakkı

e) Vatan hizmeti

56- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?

a) Askeri öğrenciler

b) Tutuklular

c) Silah altında bulunan er ve erbaşlar

d) Kasten işlenen suçlardan hüküm giyenler

e) Hiçbiri

57- Mahalli idare birimlerinin seçimle gelen organlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verme yetkisi kime aittir?

a) Danıştay

b) Bakanlar Kurulu

c) Adalet Bakanı

d) İçişleri Bakanı

e) Bölge İdare Mahkemesi

58- Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?

a) Hazine Müsteşarlığı

b) Emniyet Genel Müdürlüğü

c) Diyanet İşleri Başkanlığı

d) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

e) İçişleri Bakanlığı

59- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümlerden biri değildir?

a) Türkiye devleti bir cumhuriyettir

b) yasama yetkisi devredilemez

c) Milli marşı, istiklal marşıdır

d) Başkenti Ankaradır

e) Dili Türkçedir

60- Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin öğelerinden biri değildir?

a) Resmi bir devlet dininin bulunmaması

b) Devlet yönetiminin din kurallarına tabi olmaması

c) Din değiştirmenin mahkeme kararı ile mümkün olması

d) Devletin din hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak düzenlemesi

e) Toplumsal ilişkilerin din kurallarına tabi olmaması

61-Aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılacak kamulaştırmada, kamulaştırma bedelinin ödenmesi Anayasada öngörülmemiştir?

a) İskan projelerinin gerçekleştirilmesi

b) Kıyıların korunması

c) Tarım reformunun uygulanması

d) Yeni ormanların yetiştirilmesi

e) Halk pazarlarının ve çocuk parklarının yapılması

62- Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde imtiyaz sahibine tanınan haklardan biridir?

a) Sözleşmenin yeni koşullara uydurulması ve zararın paylaştırılmasını idareden isteme hakkı

b) Hizmetten alınacak ücreti belirleme hakkı

c) İmtiyaz sahibinin sadece zarar etmesine yol açabilecek olayların doğması halinde uyarlama talep etme hakkı

d) İmtiyaz sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı

e) Tek taraflı olarak sözleşmede değişiklik yapma hakkı

63- 1982 Anayasasına göre TBMM seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisi yada hangileri çekilmek zorundadır?

a) İçişleri Bakanı

b) Adalet Bakanı ve Ulaştırma bakanı

c) Adalet Ulaştırma ve İçişleri

d) Tüm bakanlar kurulu

e) İçişleri, Adalet ve Maliye

64-Milli güvenliğin sağlanmasından meclise karşı aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

a) Başbakan

b) B akanlar Kurulu

c) MGK

d) İçişleri Bakanı

e) Genelkurmay başkanı

65- "Kamunun refahı ve selameti için her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyebilen ve fakat tüm bunları yaparken idaresi hukuka bağlı olmayan devlettir"

Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

a) Hukuk devleti

b) Polis devleti

c) Site Devleti

d) Federal devlet

e) Bölgeli devlet

66-1982 Anayasasına göre kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yetkilidir?

a) milletvekilleri

b) bakanlar kurulu

c) bakanlar kurulu ve milletvekilleri

d) başbakan

e) bakanlar ve cumhurbaşkanı

67- Aşağıdaki parlamenter denetim araçlarından hangisi hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğuna yol açar

a) Soru

b) Gensoru

c) Meclis soruşturması

d) Meclis araştırması

e) Genel görüşme

68- Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?

a) Cumhurbaşkanı

b) Başbakan

c) Bakanlar Kurulu

d) Milli Güvenlik Kurulu

e) Devlet Bakanı

69- Aşağıdakilerden hangisi DDK nın görev alanı dışındadır

a) Tüm kamu kurum ve kuruluşları

b) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

c) işçi ve işveren meslek teşekkülleri

d) Kamuya yararlı dernekler

e) Silahlı kuvvetler ve yargı organları

70- Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu Anayasada düzenlenmemiştir?

a) YÖK

b) Köy

c) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

e) Radyo ve Televizyon idaresi

71-Aşağıdakilerden hangisi anayasada öngörülen hakimlik teminatı ilkesinin gereklerinden biridir?

a) hakimler coğrafi yer teminatına sahiptir

b) hakimler, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye ayrılamazlar

c) hakimler görevlerinden bağımsızdırlar

d) hiçbir organ makam merci yargı yetkisinin kullanılmasında hakimlere emir ve talimat veremez

e) hepsi

72- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi kararlarının özelliklerinden bir değildir?

a) Anayasa mahkemesi kararları kesindir ve bağlayıcıdır

b) Anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır

c) Anayasa mahkemesi bir kanun veya KHK nın tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez

d) İptal kararı geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur

e) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz

74- Aşağıdakilerden hangisi Yüksek mahkeme değildir?

a) Sayıştay

b) Danıştay

c) Anayasa Mahkemesi

d) Uyuşmazlık Mahkemesi

e) Askeri Yargıtay

75- 1982 Anayasasında yürütmenin hem yetki hem de bir görev olarak düzenlenmesine aşağıdakilerden hangisi kanıt teşkil eder?

a) olağanüstü kanun hükmünde kararnameler çıkarmak

b) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu olmaması

c) Olağan kanun hükmünde kararnameler çıkarmak

d) Tüzük çıkarmak

e) Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin düzenlenmesi

76- Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yerleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının özelliklerinden biri değildir?

a) Yürütmenin durdurulması kararı gerekçeli olarak verilir

b) Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararın doğması ve idari işlemin hukuka açıkça aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi zorunludur.

c) Yürütmenin durdurulması kararı 90 gün içinde verilir

d) Yürütmenin durdurulması kararı davada istem üzerine verilir

e) Yürütmenin durdurulması kararı teminat karşılığı verilir

77- Aşağıdakilerden hangisi memurlar için öngörülen yasaklardan biri değildir?

a) Kolektif şirket ortağı olmak

b) Komandit şirketlerde komandite ortak olmak

c) Ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulunduğu kuruma karşı ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile görev ve faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yada iş almak

d) Ticari mümessil veya vekil olmak

e) Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulu üyesi olmak

78- Tam yargı davasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Tam yargı davasında her zaman bir idari işlemin hukuka uygunluğu denetlenir

b) Tam yargı davası açabilmek için menfaat ihlali yeterlidir

c) Tam yargı davasında kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediği araştırılır

d) Tam yargı davasına sadece idari işlemler konu olabilir

e) Tam yargı davasının amacı bir idari işlemin iptalini sağlamaktır

79- Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesidir?

a) Dışişleri Bakanı

b) Milli Eğitim Bakanı

c) Sağlık Bakanı

d) MGK Genel Sekreteri

e) TBMMM Başkanı

80- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı bir kuruluş değildir?

a) Rekabet Kurumu

b) SPK

c) Yüksek Denetleme Kurulu

d) Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu

e) Hazine Müsteşarlığı

81-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanına tanınmış yetkilerden biridir.

a) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM ye göndermek

b) Kanunların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açmak

c) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak

d) Başbakanın teklifi üzerine bakanların görevlerine son vermek

e) Gerekli gördüğü hallerde bakanlar kuruluna başkanlık etmek

82- Merkezi İdare aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile Danıştay'dan görüş isteyebilir?

a) Başbakanlık

b) Danıştay Başkanlığı

c) Adalet Bakanlığı

d) Cumhurbaşkanlığı

e) Bakanlar Kurulu

83-Aşağıdakilerden hangisi yetki gaspı olarak nitelendirilmektedir?

a) üstün ast yerine geçmesi

b) astın üst yerine işlem yapması

c) bir bakanlığın bir başka bakanlığın görev alanına giren bir konuda işlem yapması

d) İdarenin yargı organının görevine giren bir konuda işlem yapması

e) İdare adına irade açıklamaya yetkili olmayan bir kamu görevlisinin işlem yapması

84- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonucunda kaybettiğimiz topraklardan biri değildir*

a) Dimetoka

b) Kavala

c) Dedeağaç

d) Yanya

e) Selanik

85-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesindeki savaşın başarı ile kazanılmasının önemli sonuçlarından biridir?

a) 1. dünya savaşının süresi kısalmıştır

b) Rusyaya yardım önlenmiş, Bolşevik ihtilali hızlanmış, Rusya savaştan çekilmiştir

c) Boğazlar ve Marmara İngilizlere verilmiştir

d) Bulgaristanın itilaf devletleri yanında savaşa katılmasına yolaçmıştır

e) Arapların Osmanlı Devletine karşı kışkırtılmasına yol açmıştır

86- "İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacak ancak anlaşma devletleri kuvvetleri İstanbulda kalacaktır"

Yukarıdaki hüküm aşağıdaki anlaşmaların hangisinde yer almaktadır?

a) Mondros

b) Sevr

c) Mudanya

d) Lozan

e) Montrö Sözleşmesi

87-Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Türk ordusunun Musul'a yönelik hareketini gerçekleştirmemesine ve daha sonra Musul sorununun İngiltere lehine çözümlenmesine neden olmuştur?

a) Çerkes Ethem Ayaklanması

b) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

c) Şeyh Sait Ayaklanması

d) Menemen Ayaklanması

e) Çapur Musa Ayaklanması

88-Bölgesel direniş kuvvetlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?

a) Amasya Genelgesi

b) Erzurum Kongresi

c) Balıkesir Kongresi

d) Sivas Kongresi

e) Alaşehir Kongresi

89-Cumhurbaşkanı tarafından bir işlemin Başbakan veya ilgili bakan tarafından imzalanması suretiyle bu işlemlerden doğan sorumluluğun Başbakan veya ilgili bakana ait olmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a)Karşı-imza kuralı

b)Re'sen icra ilkesi

c) Şekil ve usulde paralellik ilkesi

d) Yasama sorumsuzluğu ilkesi

e) Müteselsil sorumluluk ilkesi

90-Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usul Kanunu'nda süreyi durduran hallerden biri olarak sayılmıştır?

a) Dava açma süresi içinde üst yönetsel makama başvurma

b) Vesayet makamına başvurma

c) Hiyerarşik bir üstü olduğu halde işlemi yapan idari makama başvurma

d)Dava açma süresinin geçirilmesinden sonra üst idari yere başvurma

e)İdareye başvurunun özel olarak düzenlendiği durumlarda üst idari yere başvurma

2001 yılı Devlet Planlama Teşkilatı Kamu Yönetimi Sınav Soruları 15.04.2003

1)Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin unsurlarından değildir?(Temsil, Yasa Önünde eşitlik, Sınırlı Muhalefet)

2)Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?

3)Çok partili siyasal hayata geçişle ile birlikte kurulan Milli Kalkınma Partisini (1945)kim kurmuştur?

4)Aşağıdakilerden hangisi 20 Temmuz 1925 Montrö Boğazlar Sözleşmesinde yer alan taraflardan değildir?)İngiltere, Japonya, Sovyetler Birliği, Almanya)

5)Genel olarak yasama, yürütme ve yargı organlarının yapısı ve işleyişini anlatan, devletin temel organlarını inceleyen, temel hak ve hurriyetlerle ilgilenen hukuk bilimi hangisidir?(İdare Hukuku)

6)Aşağıdakilerden hangisi köy ile mahalle arasındaki benzerliklerden değildir?(Her ikisinin bütçesi vardır)(Mahallenin bütçesi yoktur.)

7)Aşağıdaki fonlardan hangisi sözkonusu bakanlığa bağlı değildir?(Belediyeler fonu-İçişleri Bakanlığı)(Belediye fonu Bayındırlık bakanlığına bağlıdır)

8)Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir?(Bakanlar Kurulu ve Başbakan'ı atamak)(Bu yetki Cumhurbaşkanına aittir.)

9)TBMM'nin denetim mekanizmalarından hangisi Başbakan ve Bakanların siyasi sorumluluklarına yol açar.(Gensoru, Meclis Sorusturması, Meclis Araştırması, Soru)

10)Aşağıdakilerden hangisi Meclis'teki komisyonlardan değildir?(Plan ve Bütçe Kom, Anaysa Kom, Milli Savunma Kom, Mahalli İdareler Kom)

11)Serbest Fıkranın kapatılması hangi olaydan sonra olmuştur?(Menemen)

12)Genel ve Katma Bütçeler dışında, İDT'leri TBMM adına denetleyen kurum hangisidir?(Yüksek Denetleme Kurulu)

13)Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlıdır?(Devlet Denetleme Kurulu)

14)Aşağıdakilerden hangisi Takdir ile ödül arasındaki fark veya benzerliklerden değildir?

15)657 sayılı Kanuna göre uyarma cezası nedir?(Kşiye kusurlu olduğunun/hatalı olduğunun/cezalı olduğunun/suçlu olduğunun bildirilmesi)

16)Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyettir?(Vali, Kaymakam, Büyükelçi, Din İşleri Yüksek Kurulu)

17)Elit kuramını siyaset bilimine sokan kimdir?(Pareto)

18)Aşağıdakilerden hangisi organik örgütlerin yapısında vardır?

19)İnsan İlişkileri Okulunun diğer adı nedir?(Neoklasik yaklaşım)

20)Aşağıdakilerden hangisi KHK'lar ile ilgili olarak doğru değildir?(KHK'nın Denetimini Meclis yapar)(Doğru cevap:KHK denetimini Anayasa Mahkemesi yapar)

21)Aşağıdakilerden hangisi katılma hakkı değildir? (Dilekçe/Kamu Hizmetlerine Girme/ Seçme ve Seçilme/ Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme hakkı)

22)Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesinin gereğidir?(Devletin üretim araçlarına sahip olması)

23)İllerin idaresi Anayasaya göre neye dayanır?(Yetki Genişliği ilkesi)

24)Hangisi idari vesayet makamının istisnası olsada yapamayacağı işlerdendir?(Tasdik/düzetme/iptal/yürütülmesini durdurma)

25)Aşağıdakilerden hangisi kanun tasarısı veya teklifi TBMM'ye sunamaz?(Cumhurbaşkanı)

26)Aşağıdakilerden hangisi Anaysada milletvekili seçilme ile şartlardan biri değildir?(Ortaokul mezunu olmak)

27)Aşağıdakilerden hangisi Devlet üniversiteleri ile ilgili özellilerden değildir?(Genel Bütçeli Kurumlardır)(Üniversiteler katma bütçali kurumlardır)

28)Aşağıdakilerden hangisi MGK'nın durumu ile ilgili olarak doğrudur?(Kararları bağlayıcıdır)

29)Aşağıdakilerden hangisinde halk tarafından doğrudan seçilen temsilci yoktur?(Büyükşehir Belediye Meclisi)

30)Aşağıdakilerden hangisi disiplin kovuşturması ve cezai kovuşturma ile ilgili durumlardan değildir?

31)Aşağıdakilerden hangisi devletin maddi olanakları el vermeyince özel sektöre bir şeylerin yapılması yöntemidir?(Yap-İşlet-Devret)

32)Bireylerin denetim sırasında motive olduğunu söyleyen teori hangisidir?(Hale etkisi/Hawtnore teorisi/Y teorisi/ Motivasyon teorisi)

33)Siyeset bilimine sistem kavramını kim getirmiştir?(Duverger/Eliot/Mills)

34)"İnsan insanın kurdudur" sözü kime aittir?(Hobbs)

35)Jakobenizm hangi dönemin sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

36)Aşağıdakilerden hangisi imar planı türlerden değildir?(Bölge planı/Metropolitan plan/İmar planı/şehir planı)

37)Aşağıdakilerden hangisi 657'ye göre liyakat ilkesi kapsamında değerlendirilemez?(Özlük hakları/Atama/Terfi/Ücret)

38)Yönetim biliminde sistemin çöküşüne ne ad verilir?(Negatif entropi/Pozitif entropi/Feedback/Holizm)

39)Halk tarafından genel seçimlerde temsilcilerin seçilmesiyle ortaya çıkan demokrası hangi türdür?(Çoğulcu/Yarı/Doğrudan/Temsili)

40)Divan-ı Humayunda veziri azamlar dışında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?(Kubealtı vezirleri/Kazasker/Defterdar/Şeyhulislam)

41)Halk egemenliği ve genel irade anlayışı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?(J.J. Rosseue)

1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları 15.04.2003

Bu sorular 18 Ekim 1999 tarihinde Hürriyet Gazetesinde yayımlanmıştır. Soruları derleyip bizlere gönderen Sayın Şükrü Yiğit'e teşekkü ediyoruz.

1-İslamiyet?ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı?

a) Halk tarafından verildiğine

b) Kurultay tarafından verildiğine

c) Büyük devletler tarafında verildiğine

d) Başkanlarından zorla alındığına

e) Tanrı tarafından verildiğine

2-Aşağıdakilerden hangisi Orhun kitabelerinin tarihi açısından önemini belirleyen özelliklerden biri değildir?

a) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olması

b) Hun tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi

c) Türk yazısının en eski alfabesi ile yazılması

d) Siyasi bir beyanname olması

e) VII yüzyılda yazılmış olması

3-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde

I.Yeni bir mezhep olan Batınilerin vezir Nizamülmülk?ü öldürmeleri

II:Bağdat?a Nizamiye medresesinin kurulması

III.Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif bilimlerinde okutulması

IV. Yeni bir takvim düzenlenmesi

gelişmelerinden hangisi sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir?

a) IV

b) I-II

c) I-II-III

d) II-III-IV

e) I-II-III-IV

4-Anadolu Selçuklularda edebi dil olarak Farsça, din dili olarak Arapça kullanılırdı.Sarayda, orduda ve halk arasında Türkçe konuşuluyordu.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a) Ülkede çok sayıda etnik grubun bulunduğunun

b) Türkçe?de Farsça sözcüklerin Arapça sözcüklerden daha fazla bulunduğunun

c) Yönetim ile halk arasında kopukluk olduğunun

d) Bilimsel çalışmaların hız kazandığının

e) Ülkede Türkçe?nin daha yaygın kullanıldığının

5- Anadolu Selçuklu Devletinde 1. Mesut zamanında ilk kez basılan para bakır, 2. Kılıçarslan zamanında basılan para gümüş, 7. yüzyılda basılan para ise altındır.

Bu duruma dayanılarak, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Devletin ekonomik ve siyasal gücü giderek artmıştır

b) Tarımın gelişmesine ticaretten daha fazla önem verilmiştir

c) Para bir değişim aracı olarak kullanılmaktadır.

d) Yeni kurulduğunda devletin kendine özgü parası yoktur

e) Para girsek değer kazanmıştır

6- Konya?da yüzeyi mozayik çini ile kaplı Karatay Medresesi kime aittir?

a) Akkoyunlular

b) Karamanoğulları

c) Germiyanoğulları

d) Anadolu Selçukluları

e) Osmanlılar

7- Osmanlı padişahları, bir konu hakkındaki kesin kararlarını aşağıdakilerden hangisi ile belirtirlerdi*

a) Fetva

b) Risale

c) Fıkıh

d) Kelam

e) Ferman

8-Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır?

a) Külliye

b) Sebil

c) Cami

d) Medrese

e) Kütüphane

9- Osmanlıda ilmiye sınıfı öğretimde iki ana konu ile ilgilenmiştir

Bu iki konu aşağıdakilerden hangisidir?

a) din-askerlik

b) din-hukuk

c) ticaret-sanat

d) tarih-edebiyat

e) tarih-isale

10-17. yüzyılda Osmanlı Devleti halktan ve tüccardan yeni vergiler aldığı gibi eski vergileri de artırmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

a) Islahat hareketlerinin hızlanmasına

b) Ekonomik hayatın canlanmasına

c) Ülkede ayaklanmaların çıkmasına

d) Devlet giderlerinin azalmasına

e) Tüketim maddelerinin ucuzlamasına

11- Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde okul açmalarının amaçlarından biri değildir?

a) Kültürlerini yaymak

b) Çıkarlarını sürdürmek

c) Uyruklarındaki çocukların eğitimlerini sürdürmek

d) Osmanlı Devletindeki yenilik hareketlerine öncülük etmek

e) Azınlık haklarını korumak

12-19. yüzyılın başlarında

Senedi İttifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmış

?Devlet ocak içindir? anlayışı ile hareket eden Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır

Bu iki olayın ortak amacı nedir?

a) Ayanların denetim altına alınması

b) Halkın yönetime katılması

c) Orduda disiplinin sağlanması

d) Ayanlığın resmiyet kazanması

e) Yönetimin güç kazanması

13-Nizami Cedit kavramı,

I.Askerlik

II:Yönetim

III. Sanat

alanlarından hangilerinde yapılan yenilikleri öncelikle içerir?

a) I

b) II

c) III

d) I-II

e) II-III

14-Osmanlı Devletinde önceleri Hıristiyan tebanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocuklarında alındığı okul hangisidir?

a) Hendese okulu

b) Mahalle Mektebi

c) Enderun

d) Medrese

e) Mülkiye

15- Osmanlı Devleti parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisi ile geçmiştir?

a) Kanuni Esasi

b) Tanzimat Fermanı

c) Islahat Fermanı

d) Kanunname-i Ali Osmani

e) Halepa Fermanı

16-Türk siyasi tarihinde, İttihat ve Terakki Partisi ile Ahrar Partisi gibi partilerin kurulmasıyla çok partili sisteme geçiş ilk kez hangi dönemde olmuştur?

a) Tanzimat

b)1, Meşrutiyet

c) 2.Meşrutiyet

d) İlk TBMM Hükümeti

e) Cumhuriyet

17-19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerinin siyasi ve ekonomik istilası karşısında kendini korumak için bazı girişimlerde bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerden biri değildir?

a) İttifak yapma

b) Avrupa hukukundan yararlanma

c) Borç para alma

d) Askere alma ve terhis etme işlemlerini belli bir düzene bağlama

e) Tanımış olduğu ayrıcalıkları kaldırma

18-19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı aydınları, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan tüm azınlıkları dil, dil, soy farkı gözetmeksizin Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplamak istemişler ancak bunu başaramamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığa yol açan etkenlerden biri değildir?

a) Çarlık Rusyasının izlediği dış politika

b) Osmanlı maliyesinin yabancıların kontrolüne girmesi

c) Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler

d) Genç Osmanlılar cemiyetinin kurulması

e) Büyük devletlerin, azınlıkları korumayı sürdürmesi

19-Aşağıdaki saraylardan hangisinin yapı tarzında batı mimarisinin etkisi yoktur?

a) Dolmabahçe

b) Beylerbeyi

c) Topkapı

d) Yıldız

e) Çırağan

20-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin yabancılara verdiği ayrıcalıklardan biri değildir?

a) Yabancılara ayin yapma özgürlüğünün verilmesi

b) Osmanlı ülkesine Hıristiyan misyonerlerin gelmesi

c) Cemaatlere ait kiliselerde okulların açılması

d) Elçiliklerde, elçilik okullarının açılması

e) Darülfünunun açılması

21-Osmanlı Devletinde;

I.Nizamı Cedit ocağı yerine Sekbanı Cedit ocağının kurulması

II.Yeniçeri Ocağı yerine, Asakeri Muhammedi Ocağının kurulması

III. Sekbanı Cedit yerine Eşkinci Ocağının kurulması

gelişmelerinden hangisi köklü bir ıslahat hareketidir?

a) I

b) II

c) III

d) I-II

e) II-III

22-Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi Panislamizmi savunarak Halifeliği siyasi bir araç ve güç kaynağı olarak kullanmıştır?

a) 2.Abdulhamit

b) 3.Selim

c) 1.Süleyman

d) 1.Ahmet

e) 4.Mehmet

23-Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal?in İttihat ve Terakki partisinden ayrılmasının nedenlerinden biridir?

a)Yıldırım orduları komutanlığına atanması

b) Askerlerin siyasi hayata karışmasına karşı olması

c) Hareket ordularının kurmay başkanı olması

d) Osmanlı Devleti ile İtalya arasında çıkan savaşa katılması

e) Veliaht Vahdettin ile Almanya seyahatine çıkması

24- Osmanlı Devletinin;

I. Ordularının önemli bir kısmının terhis edilmiş olması

II. Ordularının teknolojik bakımından yetersiz olması

III.2.Meşrutiyetin ilanı nedeniyle içi karışıklıkların olması

aşağıdakilerden hangisinde yenilmesine yol açmıştır?

a) 1877.78 Osmanlı-Rus savaşı

b) Dömeke savaşı

c) Balkan Savaşları

d) Kırım savaşı

e) Sırp İsyanını bastırma harekatı

25-Türk orduları 1. dünya savaşında,

I.Sarıkamış

II.Çanakkale

III.Kanal

cephelerinin hangilerinde başarılı olmuştur?

a) I

b) II

c) III

d) I-III

e) II-III

26-Sivas Kongresinde delegeler, vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi böyle bir yemine gereksinim duyma nedenlerinden biri değildir?

a) Ülkede birlik ve beraberliğe gerek duyulması

b) Azınlık milletvekillerinin meclise girmesinin sakıncalı olacağı düşüncesi

c) Mebusan meclisinin kapalı olması

d) Müdafa-ı Hukuk kuruluşlarının yaygınlaştırılmak istenmesi

e) Kongrenin toplanmasının cemiyetler kanununa aykırı olması

27-Erzurum Kongresinde alınan ?Temsilciler Kurulu doğuyu temsil der? kararı, Sivas Kongresinde ?temsilciler kurulu vatanın tümünü kontrol eder? şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

a) Katılan üye sayısının daha az olduğuna

b) Ulusal bir kongre olduğuna

c) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor olduğuna

d) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna

e) Manda ve himayenin kesinlikle reddedildiğine

28-Temsilciler Kurulu;

I. İstanbul Hükümetinin yaptığı işlerin Mebuslar Meclisince kabul edilmesini

II.Anlaşma Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak barış konferansına Temsilciler kurulunca da uygun bulunacak kimselerin katılmasını

III.İstanbul Hükümeti nin Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk Cemiyetlerini resmen tanınmasını istemiştir.

Temsilciler Kurulunun bu isteklerinin hangilerinde Anadolu Harekatını siyasallaştırmak vardır?

a) I

b) II

c) III

d) I-III

e) II-III

29-Hükümetin kurulması ile ilgili 2.5.1920 tarihli kanuna göre, bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak çoğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu kural, bakanların TBMM başkanının meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar içinden mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

a) Meclis hükümeti denetlemesini kolaylaştırmak

b) Bakanların sayısını azaltılması sağlamak

c) Hükümeti düşürmeyi kolaylaştırmak

d) Hükümette görüş birliğini sağlamayı kolaylaştırmak

e) Ulus egemenliği ilkesini pekiştirmek

30-I.Gümrü Antlaşmasının yapılması

II.Moskova Antlaşmasının yapılması

III.Türk ordusunun Sakaryanın doğusuna çekilmesi

gelişmelerinden hangisi Eskişehir ve Kütahya Savaşları sonuçları arasında yer alır?

a) I

b) II

c) III

d) I-II

e) II-III

31-I.Şeyh Sait ayaklanması

II.Menemen olayı

III.Demirci Mehmet Efe ayaklanması

yukarıdakilerden hangileri ulusal ve laik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir?

a) I

b) II

c) III

d) I-II

e) II-III

32- Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti temsilcileri ile Bilecik?te yaptığı görüşmede kendilerine ?TBMM ve Hükümet Başkanı? olarak tanıtmıştır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmak

b) İstanbul hükümeti ile ilişkileri kesmek

c) İstanbul hükümeti temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamak

d) İstanbul hükümeti üyeleri arasında ayrılık çıkartmak

e) Padişahı yeni bir hükümetin kurulmasına razı etmek

33-Anlaşma Devletlerinin Sever Antlaşmasının bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansını düzenlemelerinde;

I.Birinci dünya savaşı

II.Çerkez ethem ayaklanmasının bastırılması

III.Fransa ile yapılan Ankara antlaşması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur*

a) I

b) II

c) III

d) I-II

e) II-III

34-I.Yeni bir devletin yönetim şeklinin ne olduğu

II.Yasama ve yürütme erklerinin nerede toplandığı

III.Bakanların nasıl seçileceği

Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasasında açıkça belirtilmemiştir?

a) I

b) II

c) III

d) I-II

e) II-III

35-Batumun Gürcistana bırakılması

Türkiyenin Batum limanından gümrük ödemeksizin yararlanabilmesi

Nahçivan bölgesinde özerk bir yönetime sahip olması

aşağıdaki antlaşmaların hangisinin sonuçları arasındadır*

a) Ankara Ant

b) Gümrü Ant

c) Kars ant

d) Brest-Litovsk Ant

e) Lozan Ant

36-5.08.1921 tarihinde kabul edilen bir yasa ile Meclis, kendine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal?e vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulamaz?

a)

b) Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması

c) Askerin moral gücünün artması

d) Hazırlıklarda zaman kazanılması

e) Tekalif-i milliye buyruklarının çıkarılması

37-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi koşullarından biri değildir?

a) Doğu Trakyanın boşaltılması

b) Türk Yunan çarpışmasının durması

c) Anlaşma Devletlerinin barışa kadar bulundukları yerde durması

d) Bat Trakyanın Yunanistana bırakılması

e) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümetine bırakılması

38-Türkiyedeki Rumlar ile Yunanistandaki Türklerin mübadele edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının bu mübadelenin dışında tutulması aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır?

a) Lozan ant.

b) Atina Ant.

c) Bükreş Ant.

d) İstanbul Ant.

e) Belgrad Ant.

39- I.Kişi hakları

II. Kişilerin evlat edinme koşulları

III.Kişilerin aile kurması

IV.Kişilerin eğitimi

Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?

a) I-II

b) I-III

c) I-II-III

d) I-III-IV

e) II-III-IV

40-Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?

a) 1927

b) 1929

c) 1933

d) 1939

e) 1940

41-Balkan Paktını9n ikinci maddesinde, paktın hiçbir devlete yönelik olmadığı, amacının bir Balkan devletine girişilecek saldırı karşısında o devletin sınırlarını güvence altına almak olduğu açıklanmıştır.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a) Balkanlardaki mevcut siyasi haritanın sürekli değiştiğinin

b) Balkan Paktı üyelerine bir dış saldırı olasılığını bulunduğunun

c) Balkan yarımadasında başka Paktların da kurulduğunun

d) Balkan Paktı üyelerinin, Avrupa ülkelerinden destek beklediğinin

e) Balkan devletleri arasında önemli görüş ayrılığı bulunduğunun

42-Atatürk dönemindeki,

I.Anadolu tarihinin araştırılması

II.Arkeolojinin geliştirilmesi

III.Müzeciliğinin geliştirilmesi

çalışmalarından hangileri, Osmanlı devletinde Türk tarihinin salt Osmanlı Saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılapçı anlayışı yansıtır?

a) I

b) II

c) I-II

d) II-III

e) I-II-III

43-Türkiye Atatürk döneminde aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin üyesi olmuştur?

a) Avrupa Konseyi

b) Birleşmiş Milletler

c) Milletler Cemiyeti

d) Avrupa Topluluğu

e) Kuzey Atlantik paktı

44-Aşağıdakilerden hangisiyle Atatürk ilkeleri Anayasa güvencesine alınmış ve devlet, temel nitelikleriyle ?cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı? olarak tanımlanmıştır?

a) 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliği ile

b) 1924 anayasasında yapılan 1937 değişikliği ile

c) 1924 Anayasasında yapılan 1928 değişikliği ile

d) 1924 Anayasasında yapılan 1934 değişikliği ile

e) 1961 Anayasasında yapılan 1971 değişikliği ile

45- 20 derece doğu boylamında yer alan İstanbul?da yer saat 10.20 dir. Aynı anda Hakkari de yerel saat 11.20 oluğuna göre, Hakkari hangi boylam üzerinde yer almaktadır?

a) 14 doğu boylamı

b) 15 doğu boylamı

c) 30 doğu boylamı

d) 44 doğu boylamı

e) 45 doğu boylamı

46-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de yer şekillerinin çeşitli olmasının sonuçlarından biri değildir?

a) Doğal bitki örtüsünün çeşitli olması

b) Güneş ışınlarını yol boyunca eğik alması

c) Nüfus yoğunluğunun yıl boyunca farklılık göstermesi

d Farklı yerleşim tiplerinin görülmesi

e) Erozyon şiddetinin farklı olması

47-I. Karadeniz

II. Marmara

III.Güneydoğu Anadolu

IV. İç Anadolu

Yukarıdaki bölgelerin hangileri ortalama yükselti bakımından birbirine en yakındır?

a) I-II

b) I-III

c) II-III

d) II-IV

e) III-IV

48- Doğu Karadeniz dağlarının Karadeniz kıyıları boyunca uzanması, bu kıyı kesiminin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde etkili olmuştur?

a)Doğal limanların az olması

b) Yıllık yağış tutarının fazla olması

c) Tarım alanlarının sınırlı olması

d) ) Kıyı boylarında nüfus yoğunluğunun fazla olması

e) Kıyı balıkçılığının gelişmiş olması

49-Aşağıdakilerin hangisinde verilen kentlerin, aylık ortalama sıcaklık bakımından birbirine en yakın olması beklenir?

a)İzmir Afyon

b) Antalya Karaman

c) Malatya Elazığ

d) Sivas Samsun

e) Kırklareli İzmir

50-Akdeniz?in aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu denizin sularının Marmara Denizine göre daha tuzlu olmasının bir nedenidir?

a) Yüzölçümünün daha büyük olması

b) Derinliğinin daha fazla olması

c) Atlas Okyanusuna bağlanması

d) Buharlaşmanın daha fazla olması

e) Dökülen akarsu sayısının daha fazla olması

51- I.Dağ

II.Ova

III.Plato

IV:Tektonik Göl

Karadeniz bölgesinde yukarıdaki yer şekillerinden hangileri diğerlerinden daha az yer kaplar?

a) I-II

b) I-III

c) I-IV

d) II-III

e) III-IV

52-Aşağıdaki bölümlerden hangilerinde, sisli ve bulutlu ortamlarda yetişen ladin şimşir fındık gibi bitkiler en yaygındır?

a)Doğu Karadeniz

b) İç Batı Anadolu

c) Güney Marmara

d) Orta Fırat

e) Yukarı Sakarya

53-Türkiye?deki heyelanların %45 inin ilkbaharda olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

a) Eğim

b) Deprem

c) Jeolojik Yapı

d) Orman varlığı

e) Kar erimeleri ve yağış

54-Rüzgar erozyonu, bitki örtüsünden yoksun veya bitki örtüsü çok seyrek olan kurak ve yarı kurak yerlerde daha çok görülür.

Buna göre, rüzgar erozyonunun aşağıdaki aşağıdaki illerin hangisinde en az olması beklenir?

a) Konya

b) Rize

c) Şanlıurfa

d) Iğdır

e) Nevşehir

55-Aşağıdakilerden hangisi Yukarı Kızılırmak Bölümünün özelliklerinden biri değildir?

a) Önemli kavşakların bulunması

b)Kışların çok soğuk ve yağışlı olması

c)Kentleşmelerin az olması

d)Ortalama yükseltinin az olması

e)Nüfus yoğunluğunun az olması

56-Antalya bölümü ve Ege Bölümünün kıyı kesimlerinde iklimin benzerlik göstermesine karşın Ege Bölümünde tarımsal etkinliklerin daha yoğun olması, Ege bölümünün aşağıdaki özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

a) Ovaların geniş yer tutmasıyla

b) Yıllık yağış tutarının daha fazla olmasıyla

c) Güneş ışınlarının düşme açısıyla

d) Enlem farkı olmasıyla

e) Demiryolu taşımacılığının gelişmiş olmasıyla

58-Erzurum-Kars bölümünde ekonominin hayvancılığa dayalı olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çayır ve meraların geniş yer tutması

b) Kışların soğuk geçmesi

c) Yer altı kaynaklarının az olması

d) Yağışların düzensiz olması

e) Nüfus yoğunluğunun az olması

59-Aşağıdakilerin hangisinde Doğu Anadolu Bölgesindeki bir yer burada çıkarılmayan bir yer altı zenginliği ile verilmiştir?

a) Tercan-Tuz

b) Ergani-Bakır

c) Elazığ-Demir

d) Elbistan-Linyit

e) Gulemal-Krom

60-Aşağıdakilerden hangisinde, Balıkesir,İskenderun ve Malatya?da bulunan önemli endüstri kuruluşları doğru olarak verilmiştir?

Balıkesir İskenderun Malatya

a) Kağıt Demir çelik Şeker

b) Şeker Sigara Dokuma

c) Kağıt Dokuma Şeker

d)Sigara Demir çelik Kağıt

e) Dokuma Kağıt Sigara

61-Akdeniz bölgesinde yer alan aşağıdaki endüstri kuruluşlarının hangisinde kullanılan hammaddenin büyük bir kısmı yurtdışından gelmektedir?

a) Ferro Krom

b) Alüminyum

c) Kükürt

d) Kağıt

e) Rafineri

62-Aşağıdakilerden hangisinde bir merkez, orada yaygın olmayan bir el sanatıyla birlikte verilmiştir?

Merkez El Sanatı

a) Erzincan Bakır İşletmeciliği

b) Edirne Gümüş ve Altın işletmeciliği

c) Kütahya Çinicilik

d) K.maraş Tahta oymacılığı

e) Uşak Halıcılık

63- Taşıdığı su miktarı ve vadisindeki yer şekilleri göz önüne alındığında, aşağıdaki akarsuların hangisinden sağlanan hidroelektrik enerjinin en fazla olması beklenir?

a) Susurluk

b) Yeşilırmak

c) Fırat

d) Dalaman

e) Gediz

64-Türkiye?nin ekonomik kalkınmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?

a) Eğitim düzeyinin yükselmesi

b) Yüzölçümünün büyüklüğü

c) Yeraltı zenginliğinin çeşitliliği

d) Ulaşım olanaklarının gelişmesi

e) Coğrafi konumunun elverişliliği

65-Yer şekilleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bölümlerin hangisinde karayolu yapımında birim maliyetin en fazla olması beklenir?

a) Konya

b) Ergene

c) Dicle

d) Yukarı Murat-Van

e) İç Batı Anadolu

66-Türkiye?nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ticari ilişkileri diğerlerinden daha sonra başlamıştır?

a) İngiltere

b) Almanya

c) Türkmenistan

d) Fransa

e) İran

67-Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?

a) Yasama organının çift meclisli bir yapı göstermesi

b) Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi

c) Kanunların ve anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması

d) Yasama organının güvenmediği Cumhurbaşkanını düşürebilmesi

e) Yasama organının, güvenmediği Bakanlar Kurulunu düşürebilmesi

68-1982 Anayasasında yer alan ve değiştirilmesi yasak olan maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Anayasanın sadece başlangıç metninin değiştirilmesi yasaktır

b) Anayasanın temel hak ve ödevleri düzenleyen maddelerinin değiştirilmesi yasaktır

c) Anayasanın 1,2,3 maddelerinin değiştirilmesi yasaktır

d) Anayasanın sadece devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunu düzenleyen 1. maddesinin değiştirilmesi yasaktır

e) Anayasa da değiştirilmesi yasak olan hiçbir madde yoktur

69-Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?

a) 1808

b) 1839

c) 1876

d) 1921

e) 1924

70-Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?

a) Kanunların anayasaya uygun olması

b) İdarenin işleminin yargı denetimine tabi olması

c) Yasaların herkes için geçerli olması

d) Siyasi partilerin Yargıtay tarafından mali denetime tabi olması

e) Yargının bağımsız olması

71-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin sağlanması için gerekli değildir?

a) Kişilerin gelirlerine göre artan oranlarda vergi ödemeleri

b) Halkın temsilcileri olan milletvekillerinin Cumhurbaşkanının seçmesi

c) Topraksız çiftçilerin topraklandırılması

d) Devletin işsizliği önlemeye çalışması

e) Çalışanlara ücretli tatil hakkının sağlanması

72-Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasının 2. maddesinde öngörülen Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz?

a) Güçlü bir savunmaya sahip olmak

b) Laiklik

c) Sosyal hukuk devleti

d) Demokratik olmak

e) İnsan haklarına sahip olmak

73-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

a) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak

b) Adaylığını koyduğu seçim çevresinde en az 1 yıldır oturması

c) Türk vatandaşı olmak

d) en az ilkokul mezunu olmak

e) en az 30 yaşında olmak

74-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini kendiliğinden veya TBMM kararıyla sona erdiren nedenlerden biri değildir?

a) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmamak

b) Milletvekilliği seçilmesi yeterliliğini ortadan kaldıran bir suçtan kesin hüküm giymek

c) Bakan olarak Bakanlar kurulunda görev almak

d) Milletvekilliği ile bağdaşmayacak bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmek

e) Anayasa mahkemesinin verdiği kapatma kararında, beyan ve eylemleriyle partisinin kapatılmasına sebep olduğu belirtilmiş olmak

75-TBMM?nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde, Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplanıp inceleme yapılması söz konusudur?

a) Soru

b) Gensoru

c) Genel Görüşme

d) Meclis Araştırması

e) Güvenoyu

76- Aşağıdakilerden hangisi TBMM?nin görevlerinden biri değildir?

a) Seçimlerle ilgili itirazları inceleyip kesin karara bağlamak

b) Savaş ilanına karar vermek

c) Genel af ilanına karar vermek

d) Cumhurbaşkanını seçmek

e) Devlet bütçesini kabul etmek

77-1982 Anayasasına göre, TBMM Genel Kurulunda sürdürülen Cumhurbaşkanı seçiminin ilk üç turunda adaylardan hiçbirinin gereken çoğunluğu alamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

a) Üçüncü turda en çok oyu alan iki adayın katılabileceği dördüncü turda en çok oy alan Cumhurbaşkanı olur

b) Önceki turlarda olduğu gibi dördüncü turda da adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisinin oyunu alması gerekir

c) Adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için dördüncü turda TBMM üye tamsayısının en az salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir, bu yeter sayı sağlanıncaya kadar turlara devam edilir.

d) Dördüncü turda adaylardan hiçbiri TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamazsa, TBMM Başkanının önerisi üzerine Meclis Genel Kurulu ya turlara devam kararını alır ya da kendini feshederek seçimlere gider

e) Üçünü turda en çok oyu alan iki adayın katılacağı dördüncü turda adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için TBMM üye tamsayısının en az salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir, bu sağlanamazsa TBMM seçimleri derhal yenilenir.

78-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yetkilerinden biri değildir?

a) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Genelkurmay Başkanını atamak

b) Başbakanın teklifi üzerine yeni bir bakanlık kurmak

c) Belli konularda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

d) Anayasa mahkemesi üyelerini seçmek

e) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak

79-1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargısal denetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Anayasa mahkemesince yapılır

b) Danıştayca yapılır

c) Uyuşmazlık Mahkemesince yapılır

d) Ankara Bölge İdare mahkemesince yapışır

e) Bu işlemlere karşı yargı yoluna başvurulmaz

80-Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzüğün Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?

a) Danıştay

b) Yargıtay

c) Anayasa Mahkemesi

d) Uyuşmazlık Mahkemesi

e) Ankara İdare Mahkemesi

81-1923 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye deki laiklik uygulamasında yoktur?

a) Resmi bir devlet dininin bulunmaması

b) Devlet yönetiminin ve toplumsal ilişkilerin din kurallarına tabi olmaması

c) Devletin din ve mezhep ayırımı yapmaması

d) Devletin diz hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak düzenlememesi

e) Dini ayin ve törenlerin serbest olması

82-Cumhuriyet döneminde ilk kez, hangi yıl yapılan milletvekili seçimlerine birden çok siyasi parti katılmıştır?

a) 1924

b) 1927

c) 1931

d) 1946

e) 1950

83-Aşağıdakilerden hangisi seçmenin, oy hakkını baskı altında kalmadan kullanabilmesini sağlar?

a) Açık oy gizli tasnif

b) Eşit oy

c) Oyun gizli verilmesi

d) Seçimlerin yargı denetiminde yapılması

e) Genel oy

84-Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde oy kullanabilmesi için gereken koşullardan biri değildir?

a) Türk vatandaşlığı

b) 18 yaşını doldurmak

c) Seçmen kütüğüne kayıtlı olmak

d) Seçim sırasında silah altında bulunan er veya erbaş olmamak

e) Okuryazar olmak

85-Bir devlet okulunda çalışan ve yasalara aykırı şekilde görev yeri değiştirilen bir öğretmen, bu işlemin iptali için aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?

a) İdare mahkemesi

b) Asliye hukuk mahkemesi

c) Anayasa mahkemesi

d) Uyuşmazlık mahkemesi

e) Sayıştay

86-Türk kadını, aşağıdaki görevlerden hangisini yapma olanağını diğerlerinden daha sonra elde etmiştir?

a) Doktorluk

b) Milletvekilliği

c) Hakimlik

d) Öğretmenlik

e) Veterinerlik

87-Aşağıdakilerden hangisi devlet biçimi bakımından federal devlete örnektir?

a) Yunanistan

b) Fransa

c) Almanya

d) İsveç

e) İrlanda

88-Türkiyenin de yargı yetkisini tanıdığı ve taraf devletlerin sözleşmeye aykırı işlemlerine karşı, kişilerin iç hukuk yollarını tükettikten sonra başvurabilecekleri bir merci olan İnsan Hakları Mahkemesi, aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin bünyesindedir?

a) NATO

b) Birleşmiş Milletler

c) Avrupa Birliği

d) OECD

e) Avrupa Konseyi

KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI

A- Sadece Soru Metni Cevabı Olanlar

1) Türk-İslam medeniyetinde pozitif bilim kiminle başlamıştır?

Cevap: (FARABİ)

2) Orta Asya?da döneminde Türklerde kanun mahiyetinde olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: (TÖRE)

3) I-Menemen II-..... III-.....

Yukarıdakilerden hangileri laik cumhuriyete karşı bir ayaklanmadır?

Cevap:(Yalnız I )

4) I-Suriye sınırı II-...... III-Boğazlar

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Konferansında çözüme kavuşturulmamıştır?

Cevap: (I-III)

5) Musul sorunu hangi antlaşmayla çözümlendi?

Cevap: (ANKARA)

6) I-Ölçü-Tartı birimlerin düzenlenmesi

II-Miladi Takvim

III-Kabotaj kanun

Yukarıdakilerden hangileri Avrupa?yla uyum sağlamak için yapılmıştır?

Cevap: (I-II)

7) Aşağıdaki İnkılaplardan hangisi ikiliği ortadan kaldırmıştır?

I: Hukuk

II: Egıtım

III:....

Cevap: ( I-II)

8) İngiltere ile yapılan Musul Petrollerinin %25?nin Türkiye?ye verilmesine ilişkin antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: (Ankara Ant.)

9) En çok ticari ilişkimiz olan ülke hangisidir?

Cevap: (ALMANYA)

10) I-İnkılapların temeli olması

II- Bütünleyici olması

III- Akılcı ve bilimsel olması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?

Cevap: (I-II-III)

12) 16. y.y. da Osmanlı mimarisinde en ünlü mimar kimdir?

Cevap: (Mimar Sinan)

13) I-Anadolu ajansı

II-Yeni gün

III-Hakimiyeti Milli

IV-.......................

Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş savaşı sırasında çıkmıştır?

Cevap: (I, II, III)

14) Aşağıdakilerden hangisi Ege bölgesinde % 81 oranında yetiştirilmektedir?

Cevap: (incir )

15) Doğu Anadolu bölgesinin tarımsal nüfus yoğunluğunun az olmasının nedeni nedir?

Cevap: (Yer şekillerinin dağlık olması )

16) I- Jeotermal II- Petrokimya III- Linyit

Yukarıdakilerden hangileri çıkarıldıkları yerde tüketilmelidir?

Cevap: (Yalnız I )

17) En az ihraç ettiğimiz sanayi ürünü hangisidir?

Cevap: (Demir-çelik )

B- Soru Metni, Şıklar ve Cevabı Olanlar

1) Kurtuluş savası yıllarında Sevr Antlaşmasının yumuşatılarak kabul ettirilmeye çalışıldığı Londra Görüşmesi hangisinin sonucunda olmuştur

a. I. İnönü

b: II. İnönü

c. Sakarya

d. Büyük Taarruz

e. Kütahya-Eskişehir

Cevap: (I. İnönü)

2) Hatay son yıllarda dışarıdan göç almaktadır. Fakat Hatay?ın diğer ilçelerine göre İskenderun?a olan göçler kalıcı göçlerdir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Turistik bir şehir olması

b)Endüstri şehri olması

c) Sıcak olması

d) Hatay?ın merkez ilçesi olması

e) Ulaşımın kolay olması

Cevap: (b)

3) İlk Anayasa Kanuni Esasi?de demokratikleşme adına 1909?da yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

a-)Padişahın meclis üzerindeki yetkisi sınırlandırılmıştır.

b-)Halka seçme hakkı tanınmıştır.

c-)Meb?usan meclisi üyeleri 4 yılda bir seçilecektir.

d-)Yasama ve yürütme yetkisi padişaha aittir.

Cevap: (a)

4) Cumhuriyet döneminde Kadına verilen ilk hak nedir?

a-)Mahkemelerde kadın boşanma ve evlilik durumunda eşit haklara sahip olma

b-)Belediye seçimlerine katılma

c-)Muhtarlık seçimlerine katılma

d-)Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı

Cevap: (a)

5)Kayseri'deki Gevher Nesibe Şifahanesi hangi dönemin mimari yapılarındandır?

a) Osmanlılar

b) Anadolu Selçukluları

c) Saltuklular

d) Mengücükler

Cevap: (b)

6) Türk-İslam sanatında aşağıdaki sanat dallarından hangisi o dönemin özellikleri, yönetimdeki kişileri ve ülkenin durumu hakkında bilgi verir niteliktedir?

a: Çinicilik

b. Oymacılık

c: Mintyatür

d: Hat

e: Ebru

Cevap:(MİNYATÖR)

7)Atatürk?ün yazdığı Nutuk hangi dönemleri yansıtmaktadır?

I. 1919-1923

II. 1923-1927

III. 1927-1930

IV. 1930-1937

a. Yalnız I

b Yalnız II

c I, II, III

d I, II, III, IV

Cevap: (c )

8)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş parti değildir?

a-)İttihat ve terakki partisi

b-)?

c-)Demokrat parti

d-)Amele ve işçi partisi

e-)Serbest Cumhuriyet partisi

Cevap: (c )

9) Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun Sakarya?nın doğusunda çekilmesinin sonuçlarından değildir?

a) Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması

b) TBMM?de Mustafa Kemal?e karsı tepkilerin ortaya çıkması

c) Ordunun batı ve güney olarak ikiye ayrılması

Cevap: (C )

C- Soru Metni ve Cevap Şıkları Olanlar

1) Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

I: Ulusçuluk

II: Devletçilik

III: Özerklik

a: Yalnız I

b: Yalnız III

c: Yalnız II

d: I-III

e: I-II

2) Osmanlı?da askerlere hangi durumlarda ücret (Para Maaş) Verilir?

I:Padişah tahta çıktığında

II:Padişah sefere katıldığında

III:(.....)

3) Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare görevlilerinden değildir?

a- Köy muhtarı

b- İl.. kurulu üyesi

c- İlçe .. kurulu üyesi

d- İl .. şube başkanı

e- Kaymakam

4) Çok partili hayata geçiş denemesi hangi tarihte başlamıştır?

a:1925

b:1935

c:1945

d:1950

5) Tevhidi tedrisat kanunu ile eğitim ve öğretimi birleştirme adına aşağıdakilerden hangileri yapılmıştır.

I-Medreseler kapatıldı

II-Tekke ve zaviyeler kapatıldı.

III-? Alakası olmayan bir aşama

6) Misak-ı Milliyi?nin son haline gelmesinde hangi aşamalar etkili olmuştur.

I-)Amasya genelgesi

II-)Erzurum kongresi

III-)Sivas kongresi

IV-)Amasya Görüşmeleri

V-)Mebusan meclisin son defa toplanması

VI-)I.TBMM nin açılması

7) Aşağıdakilerden hangileri Osmanlı?nın ticaret yönünden zayıf düşmesine neden olmuştur.

I-)Yerli tüccardan %7 yabancıdan %2 gümrük vergisi alınması

II-)Balkanlardaki devletlerin Osmanlıdan koparak bağımsızlıklarını ilan etmesi

III-)İthalattan ?(az )İhracattan ?(çok) vergi alınması

8) Sakarya savaşından önce aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?

a-)M. Kemal?e baş komutanlık verildi

b-)Orduyu doğu ve batı olarak ikiye ayırdı

c-)Tekalif-i Milliye emirlerini yayınladı

d-)meclisin tüm yetkileri M. Kemal?e verildi

9) Ticari yönden diğer ülkelerle uyum sağlamak amacıyla yapılan değişiklikler aşağıdakilerden hangileridir?

I-)Miladi takvime geçilmesi

II-)Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması

III-)?

10) 18 yy ıslahatlarında aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunur?

I: Askeri

II: Yönetim

III: Teknik

Sadece Soru Metni Bulunanlar

1) I-)Tarım

II-)Maliye

III-)Askerlik

IV-)Yönetim

XVII .yy ıslahatları yukarıdaki konulardan özellikle hangilerinde yapılmıştır?

2)Rize?deki dağınık yerleşimin Samsun?da görülmemesinin sebebi nedir?

3)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğini gösterir?

4)Teşvik-i Sanayi yasası neyi amaçlamaktadır?

5) I. TBMM?de çıkan kabine sorunu cumhuriyetin ilanını ne yönlerden zorunlu kılmıştır?

6) Aşağıdakilerden hangisi görevi ile ilgili suçlardan dolayı yüce divanda yargılanmaz?

1998 Kaymakamlık Sınav Soru ve cevapları 15.04.2003

1- Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına karşı aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine başvurabilir?

a) TBMM üyeleri

b) Yalnız TBMM Başkanı

c) Yalnız Cumhurbaşkanı

d) Meclis Araştırma Komisyonu

2- Yasal bir dayanağı olmadan çıkarılan yönetmeliğin durumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetki gaspı söz konusudur

b) Yönetmelik şekil kurallarına uymadığından baştan itibaren geçersizdir

c) Yönetimin genel düzenleme yetkisi olduğundan dolayı yönetmelik geçerlidir

d) Yönetmeliğin dayanağı olan yasa sonradan çıkarılarak yönetmelik sonradan geçerlilik kazanır

3- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay2ın görevlerinden biri değildir?

a) Tüzüklerin Anayasaya uygunluğunu denetlemek

b) Bakanlar Kuruluna yasalarla ilgili görüş bildirmek

c) Müsteşar ve genel müdürlerin soruşturmalarını yapmak

d) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarını temyizen incelemek

4- Milli Güvenlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmiştir?

a) 1961

b) 1971

c) 1973

d) 1982

5- Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasındaki farklardan biridir?

a) Devlet başkanının bulunması

b) Parlamenter sistemde iki meclisin bulunması

c) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi

d) Yasama organının hükümeti düşürmesi

6- Önceden izin almaksızın, saldırısız ve şiddetsiz toplantı ve gösteri ve yürüyüşünü kimler düzenleyebilir?

a) Vakıflar

b) Dernekler

c) Sendikalar

d) Herkes

7- Yüksek Seçim Kuruluyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir

b) Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı Danıştay?a başvurulur

c) Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların halkoyuna sunulmasının yönetim ve denetimini yapmakla görevlidir

d) Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları inceleyip kesin karara bağlamakla görevlidir

8- Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini ?düşme? suretiyle sona erdiren hallerden biri değildir?

a) İstifa

b) Seçimlerin yenilenmesi

c) Göreviyle bağdaşmayan bir iş yapması

d) Mazeretsiz olarak 1 ay içinde 5 oturuma katılmama

9- Aşağıdakilerden hangisinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır?

a) Tüzükler

b) Yönetmelikler

c) Meclis kararları

d) Meclis iç tüzüğü

10- ?X ilinin Y ilçesinde görevli güvenlik görevlisi bir teröristin saldırısı sonucunda öldürülmüştür. Maktül?ün yakınları Devlet aleyhine tazminat davası açmıştır.?

Bu olayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) İdare yalnızca kusuru oranında sorumludur

b) İdarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğuna gidilir

c) Haksız fiil esaslarına göre zarar veren kişi zarardan sorumludur

d) Olay ile idarenin sorumluluğu arasında illiyet bağı olmasa da sosyal risk ilkesine göre ilgiliye tazminat ödenmesi gerekir

11- Sıkıyönetim haliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Sıkıyönetim mahkemelerinin görevleri sona erer

b) Sıkıyönetim yönetim ilan etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir

c) Sıkıyönetim komutanları gözaltı sürelerini uzatabilir

d) Sıkıyönetim komutanı temel hak ve özgürlükleri kısıtlayabilir

12- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının kararnamesi ile düzenlenir?

a) MGK

b) DDK

c) DPT

d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

13- Anayasaya göre, meclis üyelerinin yüzde kaçı boşalırsa ara seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?

a) %5

b) %10

c) %20

d) %30

14- Kaymakam nasıl atanır?

a) Müşterek kararnameyle

b) Valinin önerisi, İçişleri Bakanlığının onayı

c) İçişleri Bakanının teklifi, Bakanlar Kurulu kararıyla

d) İçişleri Bakanlığı Müdürler Kurulu önerisi+ortak kararname

15- Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin özelliği değildir?

a) Fırsat eşitliğinin sağlanması

b) Sosyal güvenliğin sağlanması

c) Ekonomik dengelerin sağlanması

d) Mutlak ekonomik eşitliğin sağlanması

16- Anayasanın kamu hizmetlerine girmeyi düzenleyen 70. maddesi (Her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Göreve alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir şey aranmaz) hangi ilkeyi içerir?

a) Liyakat

b) Kariyer

c) Yeterlik

d) Eşitlik ilkesi

17- Resmi istatistikleri hangi kurum yayınlar?

a) İstanbul Ticaret Odası

b) Devlet İstatistik Enstitüsü

c) Devlet Planlama Teşkilatı

d) Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü

18- Her astın tek bir üstten emir almasına ne ad verilir?

a) Güç birliği

b) Otorite birliği

c) Yönetim birliği

d) Kumanda birliği

19- İmar planı kapsamında yer almayan ve sonradan yapılan plana ne ad verilir?

a) Ek plan

b) Merci imar planı

c) Mücavir alan planı

d) Çevre düzeni planı

20- DGM kararlarının temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

a) Danıştay

b) Yargıtay

c) Askeri Yargıtay

d) DGM kararları kesin olup temyiz edilemez

21- Yerel yönetimler özerk şartını aşağıdakilerden hangisi kabul etmiştir?

a) IMF

b) Avrupa Birliği

c) Avrupa Konseyi

d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

22- İl ve kazalarda belediye meclisi kurulmasını öngören yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3628 sayılı yasa

b) 1859 vilayet nizamnamesi

c) 1877 dersaadet belediye yasası

d) 1913 tarihi idare-i umumiye-i kanunu muvakkat

23- Cumhuriyet yönetiminin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Güçler Birliği

b) Parlamentonun varlığı

c) Yöneticilerin halk tarafından seçilmesi

d) Devlet Başkanının halk tarafından seçilmesi

24- Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliği değildir?

a) Güçler Birliği ilkesi

b) Hükümeti meclisin seçmesi

c) Seçimlerin 4 yılda bir yapılması

d) Bakanların dışarıdan atanması

25- Basın hürriyeti ilk kez hangi tarihte en geniş şekilde tanınmıştır?

a) 1876

b) 1909

c) 1921

d) 1924

26- Halifelik hangi tarihte kaldırılmıştır?

a) 1922

b) 1924

c) 1928

d) 1930

27- Bir örgüt içerinde asla atlanmaması gereken örgütsel düzeylerin oluşturduğu bütüne ne denir?

a) Hiyerarşi

b) İdari vesayet

c) Yetki genişliği

d) Hat-kurmay ilişkisi

28- KİT?lerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

a) KİT?ler yasa ile kurulur

b) KİT?ler Sayıştay?ın denetimine tabidir

c) KİT?ler müşterek kararnameyle kurulur

d) KİT?ler Bakanlar Kurulu kararlarıyla kurulur

29- 1923-1930 arası dönemdeki liberal ekonomi anlayışı nerede kabul edilmiştir?

a) Lozan konferansı

b) Mudanya anlaşması

c) İzmir iktisat kongresinde

d) II. Beş yıllık kalkınma planında

30- Keynesci para politikası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Para arzı azalırsa yatırım artar

b) Faiz oranları ile para arzı ters orantılıdır

c) Para arzı azaldığında faiz düşer, yatırımlar artar, gelir çok yönlü artar

d) Para arzı ile kişi başına gelir doğru orantılı; faiz ve yatırımlar ters orantılıdır

31- ?Karar örgütün kalbidir ve diğer süreçlerin eksenidir? sözünden anlaşılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karar örgüt için iyidir

b) Bütün süreçlerin karardan ibaret olması

c) Düşünsel nitelikte kararlar tüm örgütsel süreci etkiler

d) Eylemsel nitelikte kararlar örgütsel kararları etkiler

32- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de istihdamın sektörlere göre dağılımının doğru sıralanmasını gösterir?

a) Hizmetler-tarım-sanayi

b) Hizmetler-sanayi-tarım

c) Tarım-sanayi-hizmetler

d) Sanayi-hizmetler-tarım

33- ?Yönetme sanatı, sanatların en zorudur? sözünden anlaşılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsanların farklı yaratılışa sahip olması

b) İnsanın akıl, irade, duygu sahibi olması

c) Tüm insanların aynı yeteneğe sahip olması

d) İnsanların doğuştan bir takım üstün özelliklere sahip olması

34- Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Uyarma-kınama cezalarına karşı itiraz yoluna gidilebilir

b) Uyarma-kınama cezası dışındaki cezalar yargı denetimi dışındadır

c) Uyarma-kınama cezalarının sicilden terkini için öngörülen süre 5 yıldır

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden terkini için disiplin kurulunun görüşü alınmalıdır

35- Tevhid-i Tedrisatın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halifeliğin kaldırılması

b) Latin harflerinin kabulü

c) Eğitimin devlet denetiminde laikleşmesi

d) Şer?iye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması

36- Türkiye?de vergi gelirinin konsolide bütçe içindeki oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %10

b) %20

c) %40

d) %60

37- 1980 sonrası dönemde ihracatı arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

a) Döviz tahsisi

b) Döviz kısıntısı

c) İthalat teminatı

d) İhracata dayalı sanayi

38- Süreli değişimi ve yenilenmeyi öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halkçılık

b) Devletçilik

c) Devrimcilik

d) İnkılapçılık

39- ?Personele gerektiğinde iyi davranacaksın ama elinden sopayı hiç eksik etmeyeceksin? sözünden anlaşılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Personeli cezalandırma

b) Personeli disiplin altında tutma

c) Ödül ve cezanın dengeli verilmesi

d) Personelin duygularına önem verme

40- 1980 sonrası dönemde ithal ürünlerinin miktar itibariyle sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketim-yatırım-hammadde

b) Hammadde-tüketim-yatırım

c) Yatırım-tüketim-hammadde

d) Hammadde-yatırım-tüketim

41- Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete?de yayınlanma zorunluluğu bulunmamaktadır?

a) Kamuyu ilgilendiren yönetmelikler

b) Kamu görevlileriyle ilgili yönetmelikler

c) Yerel yönetimlerle ilgili yönetmelikler

d) Başbakanlıkça çıkarılan yönetmelikler

42- Türkiye?nin AB ülkelerine ihracat oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %40

b) %50

c) %60

d) %70

43- İdarenin yargı kararlarına uymasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İdare 30 gün içinde yargı kararını yerine getirmelidir

b) Yargı kararlarını idare 30 günün sonunda yerine getirir

c) Yargı kararını kasten yerine getirmeyen kamu görevlisi ağır kusurlu sayılır

d) Kamu görevlisinin yargı kararını yerine getirmemesi kendi aleyhine dava açılmasına yol açabilir

44- Son yıllarda KİT?lerin toplam kamu yatırımları içindeki payı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %20

b) %40

c) %50

d) %60

45- Kalkınmanın etkili bir yönetim sağlanmasını ve uygulanmasını Türkiye?de ilk başlatan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) BM

b) AB

c) OECD

d) Dünya Bankası

46- İslam ülkelerinin kendi aralarında oluşturduğu birlik aşağıdakilerden hangisidir?

a) D-7

b) D-8

c) G-7

d) M-5

47- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılı sonrasında devletçiliğe geçirilmesinin nedenlerinden değildir?

a) Halkçılık ilkesi

b) 1929 bunalımı

c) Dış borçları azaltmak

d) Milli sermaye yaratmak

48- Memurların muhakemesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma memur yargılama usulüne dahil değildir

b) Kaymakamlar hakkında soruşturma açılması iznini Bölge İdare Mahkemesi verir

c) İlçe idare kurulunun verdiği memur yargılamasına ilişkin itirazları il idare kurulu karar bağlar

d) Memurların işledikleri suçlardan dolayı yargılanması bazı istisnalar dışında yetkili merciin iznine bağlıdır

49- Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin bir özelliği değildir?

a) Başkanları validir

b) İl genel meclisi genel karar organıdır

c) İl genel meclisinin tüm kararları valinin tasdikine bağlıdır

d) İl daimi encümeni yarı seçilmiş yarı atanmışlardan oluşur

50- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan istihdam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Memur

b) İşçiler

c) Geçici personel

d) Sözleşmeli personel

51- Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir Belediyelerinin görevlerinden biri değildir?

a) Bulvar, meydan yaptırmak

b) Toplu taşıma hizmetlerini ifa

c) İtfaiye hizmetlerini yürütmek

d) İlçe imar programını onaylatmak

52- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında düzenlenen ceza ile ilgili hükümlerden biri değildir?

a) Ceza sorumluluğu şahsidir

b) Kanunsuz suç ve ceza olmaz

c) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez

d) Sanığa yargılandığı zaman suçun cezasından daha hafif bir ceza verilemez

53- Amasya Genelgesinin iki önemli özelliği aşağıdakilerden hangileridir?

I.Yeni bir devletin kurulması

II.Manda ve himaye kabul edilemez

III.Tam bağımsızlığın sağlanması

a) II

b) I-II

c) III

d) II-III

54- Lozan?da çözüme kavuşturulamayan konu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Azınlıklar

b) Nüfus değişimi

c) Kapitülasyonlar

d) Musul sorunu

55- Aşağıdakilerden hangisi 1930 sonrası dönemin özelliği değildir?

a) Sümerbank?ın açılması

b) Kapitülasyonların kaldırılması

c) Merkez Bankasının kurulması

d) Türkiye?nin OECD?ye üye olması

56- Türkiye?de sanayiinin en fazla geliştiği yıllar aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1923-1930

b) 1930-1939

c) 1960-1980

d) 1980-1985

57- İdari işlem ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İcrai bir nitelik arzeder

b) Tek taraflı bir sonuç doğurur

c) İptal davasına konu teşkil eder

d) Hükümlülük karinesinden yararlanılır, hiç kimse hukuka aykırılığını iddia edemez

58- Türkiye?de akarsulardan hangi amaçla yararlanılmaz?

a) Sanayi

b) Sulama

c) Ticaret

d) Ulaştırma

59- Devlet memurluğundan 2 defa çekilen memur ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) 6 ay süreyle devlet memuru olamaz

b) 1 yıl süreyle devlet memuru olamaz

c) 3 yıl süreyle devlet memuru olamaz

d) Bir daha devlet memurluğuna alınmaz

60- Marjinal tasarruf eğilimi %20, sermayenin hasıla katsayısı %2.0 ise yatırım yüzde kaç artar?

a) %4

b) %10

c) %12

d) %20

61- Aşağıdakilerden hangisi Batı Avrupa personel sisteminin bir özelliği değildir?

a) Rütbe sistemi

b) Kariyer sistemi

c) Dor uzmanlaşma

d) Kapalı personel sistemi

62- Belediye organları arasındaki uyuşmazlığın son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Danıştay

b) İl idare kurulu

c) Belediye meclisi

d) İçişleri bakanlığı

63- Ortalama tüketim eğilimi;

a) Bir ekonomide harcanabilir gelirin ne kadarının tüketime ayrıldığını gösterir

b) Tüketim malları talebindeki bir birimlik artışın yatırımı ne kadar artıracağını gösterir

c) Bir ekonomide harcanabilir gelirdeki küçük bir artışın ne kadarının taarruf edildiğini gösterir

d) Tüketicinin veri piyasa fiyatları ve veri bir bütçe ile A ve B mallarından ne miktarda satın alabileceğini gösterir

64- I.Sanayi Planının uygulanmaya konulma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1934

b) 1938

c) 1951

d) 1961

65- Aşağıdakilerden hangisi iç isyanların nedenlerinden biridir?

a) Kuva-i Milliye?ye tepki

b) İstiklal mahkemelerinin kurulması

c) Feodallerin çıkarlarının zedelenmesi

d) Hıyanet-i vataniye kanununun çıkarılması

66- Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisi üyeliği ile ilgili değildir?

a) 25 yaşını doldurma

b) İlkokul mezunu olma

c) Siyasi partiden aday olma

d) İl sakinleri tarafından seçilme

67- HSYK ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) HSYK başkanı adalet bakanı müsteşarıdır

b) HSYK kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır

c) HSYK kararlarına karşı Danıştay?a başvurulabilir

d) HSYK kararları Cumhurbaşkanının onayına tabidir

68- Aşağıdakilerden hangisi personel arasında işbirliği sağlayıp belli bir amaç doğrultusunda yönlendirmeyi ifade eder?

a) Yönetim

b) Denetim

c) İş bölümü

d) Eşgüdüm

69- Çevre kurulları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Başkanları validir

b) Ziraat odası başkanı üyedir

c) Sanayi odası başkanı üyedir

d) Çevre mühendisleri odası şube başkanı üyedir

70- Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulunun görevlerinden biri değildir?

a) Köylerin birleştirilmesinde görüş bildirme

b) Köylerin kurulması konusunda görüş bildirme

c) Mahallelerin birleştirilmesi, kurulması onaylama

d) Son yoklama zamanı dışında askere alınacakların askerliklerini 1 yıl geri bırakma

71- Aşağıdakilerin hangisi geçici işsizliğin tanımıdır?

a) Mevsimlik işsizliktir

b) Teknolojik değişimin sebep olduğu işsizliktir

c) Talep değişmesinden kaynaklanan işsizliktir

d) İş değiştirme ve iş gücüne yeni katılma gibi nedenlerle oluşan arızi işsizliktir

72- Aşağıdakilerden hangisi üreticinin fiyatları arttırmasının sebeplerinden biridir?

a) Enflasyonu düşürür

b) Merkez Bankasının lehine olur

c) Ticari bankaların kredi maliyetlerini düşürür

d) Hiçbiri

73- Arz eğrisi aşağıdaki hallerin hangisinde aşağı kaymaz?

a) Teknoloji değişirse

b) Malın fiyatı değişirse

c) Öteki malların fiyatı değişirse

d) Üretim faktörlerinin fiyatı değişirse

74- Dar boğaz dönemlerinde aşağıdaki sonuçlarından hangisi meydana gelir?

a) Fiyatlar düşer

b) Fiyatlar artar işsizlik azalır

c) Üretim ve istihdam düzeyi sabit kalır

d) Fiyat artışlarıyla berber işsizlikte artar

75- Aşağıdakilerin hangisi talebin fiyat esnekliğinin tanımıdır?

a) Fiyattaki yüzde değişmenin miktardaki yüzde değişmeye oranıdır

b) Gelirdeki yüzde değişmenin miktardaki yüzde değişmeye oranıdır

c) Miktardaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye oranıdır

d) Miktardaki yüzde değişmenin gelirdeki yüzde değişmeye oranıdır

76- Aşağıdakilerden hangisi GSMH?nin tanımını verir?

a) Milli gelirden amortismanın çıkarılmasıyla bulunan değerdir

b) Milli gelirden dolaylı vergilerin çıkarılmasıyla bulunan değerdir

c) Ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değeridir

d) Ülkede bir yıl içinde el değiştiren tüm nihai mal ve hizmetlerin değeridir

77- İl özel idaresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Başkanı validir

b) İl genel meclisi karar organıdır

c) İl daimi encümeni bütçeyi onaylar

d) 1913 tarihli idare-i umumiye-i muvakkat ile kurulmuştur

78- Reeskont oranlarının düşmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar?

a) Enflasyonu düşürür

b) Merkez Bankasının lehine olur

c) Ticari bankaların kredi maliyetlerini düşürür

d) Hiçbiri

79- Örgütlerde yetkilerin dağılımı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

a) Otorite

b) Hiyerarşi

c) Merkezcilik

d) Yerinden yönetim

80- Aşağıdakilerden hangisi tam istihdamla ilgili doğru bilgidir?

a) Verimlilik düşer, fiyatlar düşer

b) Üretim artacağı için fiyatlar düşer

c) Tam istihdamdan sonra reel hasıla artar, fiyatlar artar

d) Tam istihdamdan sonra reel hasıla artmaz, fiyatlar artar

81- İlk çok partili hayata geçiş denemesi aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?

a) 1927-Terakkiperver Halk Fırkası

b) 1930-Serbest Cumhuriyet Fırkası

c) 1945-Demokrat Parti

d) 1925-Cumhuriyet Fırkası

82- Üretim imkanları eğrisi neyi gösterir?

a) Tam istihdam sınırını

b) Alternatif mal bileşimlerini

c) Bir ülkenin üretim imkanını

d) Üretim-maliyet fonksiyonunu

83- Paranın dolaşım hızı neyi ifade eder?

a) Para miktarının artma hızını gösterir

b) Para değerinin yükseliş hızını gösterir

c) Paranın başka paralara çevrilebilme imkanıdır

d) Paranın belirli bir sürede kaç defa kullanıldığını gösterir

84- Aşağıdakilerden hangisi Philips eğrisinin özelliklerinden biridir?

a) Enflasyon arttıkça işsizlik azalır

b) İstihdam artarsa enflasyon düşer

c) Enflasyon düşerse işsizlik de azalır

d) Enflasyon arttıkça gelir dağılımı bozulur

85- Tam rekabet piyasasında firma talep eğrisi nasıldır?

a) Orijine içbükey

b) Orijine dışbükey

c) Dikey eksene paralel

d) Yatay eksene paralel

86- Ortalama maliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Dışa büküktür

b) İçe büyük bir eğim izler

c) Mal başına maliyeti ifade eder

d) Firma dengesi marjinal maliyetin ortalama maliyet eğrisini kestiği noktadır

87- Paranın dolaşım hızını aşağıdakilerden hangisi etkiler?

a) Büyüme hızı

b) Enflasyon düştükçe paranın dolanım hızı artar

c) Para talebi ile paranın dolanım hızı arasında ters orantı vardır

d) İhtiyat güdüsüyle para talebi artarsa paranın dolanım hızı da artar

88- Aşağıdakilerden hangisi etkin kullanım sorununu ifade eder?

a) Eksik istihdam nasıl giderilir?

b) Hangi mal ne kadar ve kimin için üretilecek?

c) Tüm üretim faktörleri üretime koşulmuş mu?

d) Ekonomik büyüme ve gelişme nasıl sağlanır?

89- Talep eğrisi hangi durumda yukarı kayar?

a) İkame mallar ucuzlarsa

b) Fiyat düşer, miktar artarsa

c) Rakip malların fiyatı yükselirse

d) Fiyat yükselir, miktar aynı kalırsa

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-C 4-D 5-D 6-D 7-B 8-B 9-D 10-D

11-A 12-D 13-A 14-D 15-D 16-D 17-B 18-D 19-B 20-B

21-C 22-C 23-C 24-D 25-B 26-B 27-A 28-D 29-C 30-C

31-D 32-B 33-A 34-B 35-C 36-D 37-A 38-C 39-C 40-D

41-C 42-A 43-B 44-A 45-A 46-B 47-C 48-D 49-D 50-B

51-D 52-D 53-B 54-D 55-B 56-B 57-D 58-D 59-D 60-B

61-D 62-A 63-A 64-A 65-C 66-C 67-B 68-D 69-D 70-A

71-D 72-C 73-C 74-D 75-C 76-C 77-C 78-C 79-D 80-D

81-D 82-B 83-D 84-A 85-D 86-B 87-C 88-B 89-C

2002 KAYMAKAMLIK SORULARI

1) Bakanlar Kurulu tarafından TBMM?ye sunulan projelere ne denir?

C: Kanun tasarısı

2) Hangisi 2001 yılında yapılan anayasa değişikliği ile getirilen ve hukuk devleti olma yolunda önemli katkılar sağlayan maddedir?

C: Milli Güvenlik Konseyi kararlarının Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilmesi

3) Hangisi yönetmelik çıkaramaz?

C: Emniyet Genel Müdürü

4) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması ile ilgili hangisi doğrudur?

C: Ana muhalefet partisi meclis grubu da Anayasa Mahkemesinde doğrudan iptal davası açabilir.

5) Uyuşmazlık Mahkemesinin görevi nedir?

C: Adli ve idari yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek

6) Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

C: Anayasa değişikliklerinin onaylanması ya da geri gönderilmesi Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır.

7) TBMM genel seçimlerinden önce hangi bakanlar istifa eder?

C: Adalet-İçişleri-Ulaştırma Bakanları

8) Hangisi milletvekili olabilir?

C: 31 yaşındaki ilkokul mezunu Türk vatandaşı

9) Yasama dokunulmazlığının istisnası hangisidir?

C: Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali

10) Meclis soruşturması açılması için TBMM üye tamsayının kaçta kaçı istekte bulunur?

C: 1/10

11) Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?

C: Cumhurbaşkanı

12) Hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında tutulmuştur?

C: Adalet Bakanlığı

13) Başbakanın Cumhurbaşkanınca atanabilmesi için temel koşul nedir?

C: Milletvekili olması

14) Hangisi MGK üyesi değildir?

C: MGK Genel Sekreteri

15) Olağanüstü Hal İlanını gerektiren sebeplerden hangisi aynı zamanda sıkıyönetimin sebebidir?

C: Şiddet olaylarının yaygınlaşması

16) Hangisi savaş halinde bile kısıtlanamayacak bir haktır?

C: Suçluluğu kanıtlanmadan kimse suçlu sayılmaz

17) 82 Anayasasında belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılmayan madde hangisidir?

C: Yönetim biçimi olarak parlamenter sistemin benimsenmesi

18) Taşra teşkilatı ne demektir?

C: Merkezi idarenin başkent dışındaki birimleri

19) Hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

C: Diyanet İşleri Başkanlığı

20) Hangisi Bakanın idari nitelikteki görevidir?

C: Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak

21) İl genel meclisinin feshine hangisi karar verir?

C: Danıştay

22) Hangisi il özel idaresinin organıdır?

C: Vali

23) Vali il genel meclisinin kararına karşı itirazı nereye yapar?

C: Danıştay

24) Köyde ihtiyari işleri zorunlu kılma konusunda hangisi yürütme yapar?

C: Köy derneği

25) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyar heyetinin görevi değildir?

C: Köy tüzel kişiliğini temsil etmek

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

26) İki kez üst üste olumsuz sicil alan memura ne yapılır?

C: Başka bir sicil amirine verilir.

27) Görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olmayan hangisidir?

a)Vali

b)Kaymakam

c)Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

28) Hangisi memurlarla ilgili yasaklardan biri değildir?

C: Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulu üyesi olmak

29) Hangisi devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir faaliyettir?

C: Siyasi partiye girmek

30) Memur hangi durumda müstafi sayılır?

-

31) Hangisi milletvekilliği ile bağdaşmayacak bir iştir?

a) Yerel yönetimlerde çalışmak

b) Özel firmada yönetici olmak

Doğru cevap:a

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

32) Yerel yönetimler kendi aralarında birlik kurmak isterse nereden izin almalıdırlar?

C:Bakanlar Kurulu

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

33) Hangi durumda idari dava açılabilir?

C: 6183 sayılı AATUHK?un hükümleri uyarınca açılan dava

34) Resmi makamlar arasında kamulaştırmadan doğan uyuşmazlıklarda hangisi yetkilidir?

C: Danıştay 1. Daire

35) Devlet İhale Kanununda yapılan en son değişiklik ile getirilen yeni ihale yöntemi nedir?

a) Yap-İşlet-Devret

b) Özel hukuk sözleşmeleri

Doğru cevap:b

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

36) Kanun yolu ile ilgili hangisi yanlıştır?

C: Karar düzeltmede süre 30 gündür. (15 gün olacaktır.)

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

37) Hangisi Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalardan biri değildir

a) Birden fazla vergi mah. görevli olduğu davalar

b) Başbakanlık kararları

c) Ortak kararnamelerle yapılan atamalar

d) Danıştay yüksek disiplin kurulu kararları

e) Yüksek öğretim kurulu kararları

Doğru cevap:b (Daha önce tüm müşterek kararnamelere ve başbakanlıkça alınan kararlar karşı dava açılabiliyordu. 2000 yılında Danıştay kanununda yapılan değişiklikle Danıştay?ın görev alanına giren müşterek kararnamelere sınırlama getirilmiştir. Başbakanlıkça alınan kararlar da Danıştay?ın görev alanından çıkarılmıştır)

(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem?e teşekkür ediyoruz.)

38) Belediye meclisi hangi aylarda olağan olarak toplanır?

C: Ekim-Şubat-Haziran

39) Hangisi idari kolluğun görevi değildir?

a) Yangınlara müdahale etmek

b) Kişilerin konutlarında ahlak dışı olayların olmasını önlemek

Doğru cevap:b

40) Hangisi özel kolluk makamıdır?

a) Bakanlar Kurulu

b) İçişleri Bakanı

c) Vali

d) Kaymakam

e) Orman Genel Müdürü

Doğru Cevap: e şıkkı

41) Vesayet makamı hangisini yapamaz?

C: Değiştirme

42) TRT yönetim kurulu üyeleri kim tarafından seçilir?

C: RTÜK?ün göstereceği adaylar arasından Bakanlar Kurulunca seçilir

43) İYUK hangi konuda HUMK?na atıfta bulunmaz?

C: Sürelerin hesabı

44) Hangisi istisnai memur değildir?

C:Müsteşar

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

45) Köyler nasıl kurulur?

C: İçişleri Bakanlığınca

46) Muhtarı görevden uzaklaştırmaya yetkili mercii hangisidir?

C: İlçe idare kurulu

47) Hangisi Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir yürütme organı olduğunun bir kanıtıdır?

C: Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi

48) Yüksek Denetleme Kurulu kime bağlıdır?

C: Başbakanlık

49)Bu soru 127 nolu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.

(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

50) Türkiye?de hangisi uygulanmamaktadır?

C: Çift dereceli seçim

51) Hangisi münhasıran parlamento kararıdır?

a)Ara seçim

b)Erken seçim

c)Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

d)Bütçe Kanunu

Doğru cevap:c

(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan?a ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

52) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak anayasada belirtilen durumlardan hangisi doğrudur?

C: Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle ve yalnızca kanunla sınırlanabilir.

53) GSMH:100 Amortismanlar:9 ise SMH=?

C: 91

54)MPC=0.75 t:0.8 ÇARPAN=?

C: 2.5

Ayrıntılı Cevap:[1/1-c(1-t)]=2.5

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

54) Hangisi Monetaristlere göre enflasyondaki artışın nedenidir?

C: Para arzının ekonominin büyüme hızından daha fazla artmış olması.

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

55) Klasiklere göre faizdeki değişmeler neye bağlıdır?

C: Tasarruf

56) İçsel büyüme teorisince hangisi doğrudur?

a)büyüme teknolojik gelişmeden bağımsızdır

b)büyüme bir noktada durur

c)büyüme teknolojik yeniliklere bağlıdır

Doğru cevap:?

(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

57) Keynesyenlerin para politikası ile ilgili soru

C: Para arzı artarsa faizler düşer yatırımlar ve gelir artar

(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Özyürek?e teşekkür ediyoruz.)

58) Ricardo'nun teorisine göre bütçe açığının artması hangi sonuca yol açar?

C: Dış açık oluşur

(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

59) Negatif dışsallık ile ilgili iki hesaplama sorusu. Bir firmanın diğer firmaların üzerinde yarattığı negatif dışsallığı önlemek için ne kadar vergi alınmalıdır?

60) Bu soru 97 no'lu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.

(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

61) Hangisi KİT?lerle ilgili yanlıştır?

a)Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar

b)Sayıştay Denetimine tabidirler.

Doğru Cevap:b

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

62) Şubat krizinden sonra ekonomik değerleri bozan etken

C: Dövizdeki yükseliş

63) Hangisi arz enflasyonuna neden olur?

C: Üretim faktörünün fiyatının artmasıdır

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

64) i. Manda ve himaye kabul edilemez

ii. Temsil kurulu seçilmiştir.

iii.-

Yukarıdakilerden hangileri Erzurum ve Sivas kongrelerinin ortak özelliğidir?

C: i ve ii

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

65) İtilaf devletlerinin TBMM?yi tanıdığı Londra Konferansı hangi savaştan sonra yapıldı?

C: 1. İnönü

66) Hangisinin tarihsel sıralaması doğrudur?

C: Kütahya Eskişehir-Atatürk?ün Başkomutanlığa getirilmesi-Sakarya Savaşı

67) Hangisi anlaşma devletlerinin lehine olan bir gelişmedir?

C: ABD'nin savaşa girmesi müttefiklerin lehine

olmuştur.

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

68) Hangisi Atatürk?ün Başkomutanlığa getirilmesiyle meydana gelen bir gelişmedir?

C: Tekalifi Milliye Emirleri

69) Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenidir?

a) Lozan konferansına Osmanlı hükümetinin de çağırılması

b) Londra konferansında ikiliğin önlenmesi

c) İki başlılığın önlenmek istenmesi

Doğru cevap:c

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

70) Lozan?da Yunanistan savaş tazminatı olarak Türkiye?ye ne vermiştir?

C: Karaağaç

71) Hangisi en son yapılan nüfus sayımının sonuçlarında biri değildir?

a) Türkiye?in nüfusu 67.5 milyondur

b) Nüfusu en az olan iller Muş ve Artvindir

c) 1990-1997 arası dönemde nüfus %1.3 olarak artmıştır

d) Türkiye?de toplam nüfusu 1 milyonu aşan 18?den fazla il vardır.

e) İstanbul'un nüfusu 12 milyondur.

Doğru cevap:b

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

72) Hangisi Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Tüzel kişiliği vardır

b) Denetimleri bağlı bulundukları bakanlık tarafından yapılır

c) Üyelikleri zorunludur

d) Aidat sistemi vardır

e) Başkanları bakanlık tarafından belirlenir.

Doğru cevap: e şıkkı

73) Karşı imza kuralı hangi sorumlulukla ilgilidir?

a) Siyasi sorumluluk

b) Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir işlemin Başbakan veya ilgili bakan tarafından imzalanması suretiyle, bu işlemlerden doğacak sorumluluğun başbakan veya ilgili bakana ait olması

Doğru cevap:a

(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Özyürek?e teşekkür ediyoruz.)

74) Hangisi yerinden yönetimin yararlarından biridir?

C: Personelin merkez baskısından kurtulması

75) İl bütçesi aşağıdakilerden hangisinin tasdikine tabidir?

A) Vali

B) Cumhurbaşkanı

C) Bakanlar Kurulu

D) Danıştay

E) İçişleri Bakanı

Cevap: E

76) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı değildir?

A) Yüksek Denetleme Kurulu

B) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) Karayolları Genel Müdürlüğü

D) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

E) Vakıflar Genel Müdürlüğü

Cevap: C

77) ) İl genel meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?

A) Danıştay

B) Bölge İdare Mahkemesi

C) Anayasa Mahkemesi

D) Bakanlar Kurulu

E) İçişleri Bakanı

Cevap: A

78) Kamunun özel malları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kamu malları devir ve ferağ edilebilir

B) Kamu malları kamulaştırılabilir

C) Kamu malları haczedilemez

D) Kamu mallarının kazandırıcı zamanaşımı yoluyla özel kişiler tarafından iktisabı mümkündür

E) Kamu malları vergi ve resime tabidir

Cevap: C

79) TBMM?nin manda veya himayecilik dışındaki amaçlarla yapılan her türlü yardımı kabul edeceğini bildirmesi hangisi ile ilgilidir?

a)Bağımsızlık

b)Laiklik

c)Eşitlik

d)Devletçilik

Doğru cevap: a(?)

(29/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

80) i. Şapka Kanunu

ii. Soyadı Kanunu

iii. Saatlerde yapılan değişiklik

Yukarıdakilerden hangileri vatandaşların resmi işlerini takip etmesinde yararlı olmuştur?

C: ii

(1/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Sayın Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

81) 1-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde katkısı en fazla olan maddedir?

a-) Doğalgaz

b-) Madenkömürü

c-) Linyit

d-) Su

Doğru cevap: a (Kaynak: Linyit 36.600 milyar kwh, doğalgaz 44.140 kwh, Hidrolik ve diğer 31.00 milyar kwh.- Kaynak DİE)

(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Erdem?e teşekkür ediyoruz.)

82) Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanının, başkanlığının düşmesine neden olmaz.

C: İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevine son verilmesi.

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz?e teşekkür ediyoruz.)

83) Siyasi konuları görüşen, görevlerinin yapılmasını geciktiren belediye meclisinin görevlerinin sona ermesine kim karar verir.

C: Danıştay

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz?e teşekkür ediyoruz.)

84) Hangisi hazinenin borç türlerinden değildir?

a)Tahviller

b)Bonolar

c)Değişken faizli tahviller

d)Değişken yapılı bonolar

85) Hangisi kayıtsızlık eğrilerinin orjine dış bükey olma nedenidir?

a)Azalan verimler yasası

b)Azalan Marjinal Fayda Kuralı

Doğru cevap:B

(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na, Özyürek?e ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

86) Bir milletvekilinin seçilme yeterliliğinin olmadığı seçimden sonra ortaya çıkarsa durum ne olur?

a) Milletvekilliği TBMM'ce düşürülür

b) Yüksek Seçim Kurulu karar verir

c) Milletvekilliği kendiliğinden düşmüş sayılır

d)Anayasa Mahkemesi tarafından düşürülür

e) Yüksek Seçim Kurulu tarafından milletvekilliği fezlekesi iptal edilir

Doğru cevap:e (2001/405 sayılı yüksek seçim kurulu kararı, itiraz süresi geçtikten sonra seçilmeye engel tam kanunsuzluk halleri sebebiyle yapılan itirazları ( yaş,öğrenim, askerlik, TC vatandaşı olma, belli miktarda ve belli cezalardan mahkum olmuş bulunma) inceleyip sonuçlandırma görev ve yetkisi yüksek seçim kurulunundur.)

(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem?e, Gökçeoğlu'na, Türkmen?e ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

87) Emeği bir mal olarak düşünürsek emeğin boş zaman tercihi geliri tercihine ikamesi arttığı durumda emek arz eğrisinin şekli nasıl olur?

a)Yatay olur

b)Dikey olur

c)Dirsekli bir şekil alır

d)Geriye bükük arz eğrisi olur.

88) Fiyat istikrarı ve istihdam kavramları ne ile ifade edilir?

a)Ekonomik büyüme

b)Ekonomik kalkınma

c)Ekonomik istikrar

Doğru cevap:c

(2/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

89) Talep denklemi Qd:10-2P ise piyasa fiyatının 3'TL den 2'TL ye düşmesi sonucu toplam tüketici fazlası nasıl değişir.

a)6 TL artar

b)5 TL artar

c)3 TL azalır

d)4 TL artar

e)4 TL azalır

Doğru cevap:b

(5/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na, Gürbüz'e ve Bursaspor rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

90)Bakanlar kuruluna ne zaman KHK çıkarma yetkisi tanınmıştır?

a)1924 Anayasasında

b)1961 Anayasasında

c)1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle

d)1982 Anayasasında

Doğru cevap:c

(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Çınar'a ve Özyürek?e teşekkür ediyoruz.)

91)Anayasa mahkemesi ne zaman kurulmuştur?

C:1961

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Çınar'a teşekkür ediyoruz.)

92)Aşağıdakilerden hangisinde ait üst kurul yoktur?

a)Çay b)Şeker c)Tütün d)Elektrik e)İhale

Doğru cevap:a

(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın xyz rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

93-Aşağıdakilerden hangisi Rekabet Kurumunun özelliklerinden biridir?

a)Sanayi ve Tic. Bakanlığının görevlendirmesi üzerine çalışır.

b)Sanayi ve Tic. Bakanlığının bağlı kuruluşudur

c)Özerk bir statüye sahiptir

d)Kamu tüzel kişiliği vardır

Doğru cevap:d

(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın xyz rumuzulu üyemize teşekkür ediyoruz.)

94)Cumhurbaşkanı, hangisinin üyelerini seçmez?

a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

b) Askeri Yargıtay

c)Yargıtay

d)Anayasa Mahkemesi

e)Danıştay

Doğru cevap: c

(29/10/2002-Katkılarından dolayı Hakan Bey'e teşekkür ediyoruz.)

95)Hangisinin hisseleri borsada işlem görmemektedir?

a)Akbank

b)Halkbank

c)İşbankası

d)Tekstilbank

e)Garanti Bankası

Doğru cevap:b

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Hakan Bey'e ve TM Rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

96)Reel faiz oranı hangisine eşittir?

C: Nominal faiz oranı-beklenen enflasyon oranı

(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

97)GSMH deflatörü?

C:nominal GSMH/reel GSMH

(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

98) Yürütmenin durdurulması ile ilgili hangisi yanlıştır?

C: Yürütmenin durdurulması 90 gün için verilir

(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

99) Türkiye aşağıdakilerden hangisi bakımından dışarıya bağlı değildir?

a) Demir cevheri

b) Bakır cevheri

c) Kükürt

d) Fosfor

e) Maden kömürü

(2/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e ve TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

100) Anayasa mahkemesinde açılan iptal davasında hangisi ilk incelemeye konu oluşturmaz?

C: Davaya bakan mahkeme tarafından açılıp açılmadığı

(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

101)Aşağıdaki kongrelerin hangilerinde batı Anadolu?daki Kuvayı Milliyeyi destekleme kararı alınmıştır?

i. Balıkesir

ii. Alaşehir

iii. Erzurum

Cevap:i-ii

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

102)Kurtuluş savaşında aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşma yapılmamıştır?

a)ABD

b)İngiltere

c)Fransa

d)Rusya

e)Afganistan

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

103)Aşağıdakilerden hangisi 1933'te Almanya ve İtalya'nın güçlenmesi üzerine olmamıştır?

a)Milletler cemiyetinin kurulması

b)Sadabat Paktı

Doğru Cevap:a

(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)

104)İl idare kurulunda hangisi yer almaz?

C: Emniyet müdürü

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

105)Geçici Köy korucusu nasıl atanır?

a) İhtiyar Kurulunun önerisi ve Muhtarın onayı

b) Valinin önerisi içişleri bakanının onayıyla

Doğru cevap:b

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e ve Emre?ye teşekkür ediyoruz.)

106)Hangisi İçişleri Bakanlığının ana hizmet birimidir?

C:Mahalli idareler birimi

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

107)Terör saldırısı sonucu yakını ölen tazminat davasını neye göre açar?

C:Sosyal risk ilkesine göre

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

108) Türkiye'nin boğazlardaki denetimi hangi ant.ile tam sağlandı?

C:Montrö

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

109)2001 bütçe verilerinden hangisi yanlıştır?

C:bütçe açığı/GSMH=%18

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

110)Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programı sonrasında düzeltilemeyen etkendir?

a)Faiz oranı

b)Enflasyon

(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

111)Valinin devleti temsil etmesi sebebi ile yaptığı işlem nedir?

C: Sınır komşuları ile ilişki

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

112) Hangisi bakanlık bağlı kuruluşlardan biri degildir?

a)Jandarma Genel Komutanlığı

b)Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü

c)Emniyet Genel Müdürlüğü

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Avukat23 rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

113)Aşağıdakilerden hangisi en etkili para politikası aracıdır?

a)Mevduat munzam karşılığı

b)Reeskont oranı

c)Çok piyasa işlemleri

d)Açık piyasa işlemleri

Doğru cevap:d

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Kaya?ya teşekkür ediyoruz.)

114) Milletvekili seçilmiş bir kişinin milletvekili seçilmeden önce Ağır Cezayı gerektirecek bir suç işlediği anlaşılırsa, bu milletvekili ile ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

a) DGM?ce ifadesi alınır

b) Ağır ceza mahkemesi tarafından ifadesi alınır.

?

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Türkmen?e teşekkür ediyoruz.)

115) Cumhurbaşkanının meclise gönderdiği yasaların durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C:Kısmen kabul etmediklerini meclise gönderebilir.

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

116)2002?de kabul edilen ve 2003? de yürürlüğe girecek kanun hangisidir?

C: İş güvenliği yasası

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

117) i- Fransa?nın Suriye ve Hatay?dan çekilmesi.

ii- Hatay?ın bağımsız devlet olması.

iii-Hatay meclisinin anavatana katılma kararı alması

Yukarıdakilerden hangisiyle Hatay bir sorun haline gelmiştir?

Doğru cevap: i

(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Kaya?ya ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

118)Büyükşehir belediyesi ilçe belediyesinin onamaya tabi olmayan işlemlerinde hangi yola başvurur?

C: Büyükşehir belediye meclisinde görüşülmesini isteyebilir

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Guluche rumuzlu üyemize ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)

119) İptal kararı verilen işlem ne zaman yürürlükten kalkmış sayılır?

C:işlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek?e teşekkür ediyoruz.)

120) Hangisi Belediye Başkanının düşme nedenlerinden biri değildir?

C:Başkan hakkında herhangi bir konuda soruşturma açılmış olması

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek?e teşekkür ediyoruz.)

121) Aşağıdakilerden hangisi sendika kurabilir?

C: Sağlık personeli

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam?a teşekkür ediyoruz.)

122) Aşağıdakilerden hangisi özerktir?

C: Üniversiteler

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam?a teşekkür ediyoruz.)

123)İdari mahkeme bir dava dilekçesinde ilk olarak neye bakar?

C: Yetki-görev

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam?a teşekkür ediyoruz.)

124) 2001'in 89'a yaklaşacak kadar dış ticaret açığındaki azalmanın nedeni nedir?

C:Devalüasyon

(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

125) Niyet mektubunda IMF'nin temel tavsiyesi nedir?

C:Faiz dışı bütçe fazlası

(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

126) 2002 yılı ekonomik verilerden yanlış olan hangisidir?

C: Cari açık -3,4

(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

127) Türkiyenin en az döviz girdisi olan kalem hangisidir?C: Denizcilik

(1/11/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

128) 1990-2000 döneminde düzenli olarak artan nedir?

C:Dış ticaret hacmi

(1/11/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

129) İç borçlanmada hangisi yoktur?

C: Döviz getirili bono

(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

130) Hangisi tarımın özelliği değildir?

a) Hayvancılıkta kendi kendine yeterlidir

b) Orman ithalatı zorunudur

Doğru cevap:a

(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

131) 2002 yılında aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk devam ediyor?

C: Reel faizin yüksekliği

(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

132) İMKB'de hangi piyasa yoktur?

C: Vadeli hammadde pazarı

(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

133) Hangisi memurlar için yasaktır?

C: Memurlar toplu şikayette bulunamazlar.

(30/10/2002-Katkılarından dolayı kara kartal 2 rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

134) Laiklik ilkesinin anayasada belirtilen özelliklerinden biri olmayan hangisidir?

C: Kanunlar ve tüzükler dini kurallara uyup uymadığı araştırıldıktan sonra yayınlanır.

(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan?a teşekkür ediyoruz.)

135) Aşağıdakilerden hangisine karşı dava açılması yürütmeyi durdurur.

a-) Vergi tahakkuk işlemine karşı açılan davalar.

b-) 6183 sayılı kamu alacaklarının tahsili için gönderilen ödeme emrine karşı açılan davalar.

c-) Belediye yıkım kararına karşı açılan dava.

d-) Atama işlemine karşı açılan dava.

Doru cevap:a (Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için talep kural olarak talep gereklidir. Ancak idari yargılama kanununun 27. maddesine göre vergi tahakkuk işlemine karşı açılan dava istem olmadan da yürütmeyi durdurur. Burada çeldirici olan cevap b şıkkı. Eğer vergi alacağı kesinleşmişse işlemin yürütülmesi durmaz, onun için cevap b şıkkı değil.)

(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem?e, H. Özkan?a ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)

136) Ara seçim kararı için TBMM?de hangi çoğunluk aranır?

a) %5

b) %10

c) %20

d) %25

e) %30

Doğru cevap:a

(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan?a teşekkür ediyoruz.)

137) Belediye Başkanını görevi dolayısıyla işlediği bir suçtan dolayı görevinden uzaklaştırma yetkisi hangi kuruma aittir?

a) Danıştay

b) Bölge idare mahkemesi

c) İçişleri bakanı

d) Vali

e) Belediye meclisi

Doğru cevap:c

(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan?a teşekkür ediyoruz.)

138) Türkiye ekonomisinde hangi alanda yapılan çalışmalar sonucu olumlu sonuçlar alınmıştır?

C: Sosyal güvenlik açıkları

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Kara kartal rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

139) 1923 yılında anayasada yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi ile cumhurbaşkanının yürütme üzerindeki etkisi güçlendirilmiştir.

C:Cumhurbaşkanına başbakanı atama yetkisi verilmesi cumhurbaşkanlığını güçlendirmiştir.

(1/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

140) Bir kararın iptal edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C:-

(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

141) Aşağıdakilerden hangisine verilen dilekçe zamanaşımı süresini keser?

A) Hiyerarşik makama

b) Vesayet makamına

c)TBMM dilekçe komisyonuna

d) Cumhurbaşkanlığına

(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

142) Meclis toplantı yeter sayısı kaçtır?

C:1/3

(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

143) Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevi değildir?

C:Kamu hizmeti imtiyazı vermek

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz?e teşekkür ediyoruz.)

144) Aşağıdakilerden hangisi İMKB'deki pazarlardan biri değildir.

C:Hammaddeleri geliştirme pazarı

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz?e teşekkür ediyoruz.)

145) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluk değildir.

C: Bakanlık müsteşarı

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz?e teşekkür ediyoruz.)

146) Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1982 anayasasında yer almıştır.

a)Devlet Güvenlik Mahkemesi.

b)Askeri Yargıtay.

c)AYİM.

d)Danıştay.

e)Devlet Denetleme Kurulu.

Doğru cevap:e

(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz?e ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

147) Arz ve talebin eş anlı olarak azalması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir.

a)Denge miktarı artar.

b)Denge miktarı azalır.

c)Denge fiyatı artar.

d)Denge fiyatı azalır.

e)Denge fiyatı ve denge miktarı sabit kalır.

Doğru cevap:b

(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz?e ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

148)İçsel büyüme modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi dogrudur.

a)Teknolojik buluşlar yeni buluşlara imkan sağlar.

b)Ekonomik büyüme belli bir noktadan sonra kendiliğinden durur.

Doğru cevap:?

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz?e teşekkür ediyoruz.)

149) Potansiyel GSMH ne demektir?

C: Tam istihdam milli geliri

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

150) Hiyerarşik üst hangisini yapamaz?

C: Astın yerine geçip karar alamaz

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

151) Hangisi lehine kamulaştırma yapılamaz?

C: Kamu yararına çalışan dernek

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

152) Adli kollukla ilgili yanlış olan hangisidir?

C: Adalet bakanına bağlıdır

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

153) Hangisini TBMM yapamaz?

C:OHAL ve sıkıyönetim ilanı

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

154) Hangisinin kuruluşunda izin gerekmez?

C: Siyasi parti

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

155)Amasya görüşmeleri sonucu hangisi olmuş sayıldı?

C: Heyet-i Temsiliye İstanbul hükümetince tanındı

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural?a teşekkür ediyoruz.)

156) Büyük şehir Belediye Başkanı, ilçe belediye meclisinden gelen karara karşı hangisini yapabilir?

C: Kararın mecliste tekrar görüşülmesini isteyebilir.

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer?e teşekkür ediyoruz.)

157) Bu soru 151 no'lu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.

(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

158) Üst makama hangi başvuru idari yargıda süreyi durdurur?

C:Kararın iptali için yapılan başvuru.

(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer?e teşekkür ediyoruz.)

159)Hükümetin düşürülmesi nasıl bir sorumluluktur?

C:Siyasi sorumluluk.

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer?e teşekkür ediyoruz.)

160)Konusu suç olan emir nasıl yerine getirilir?

C:Bu emir yerine getirilmez.

(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer?e teşekkür ediyoruz.)

1996 Kaymakamlık Sınav Soruları 15.04.2003

1- Aşağıdakilerden hangisi Devlet adına kamulaştırma yapma yetkisini haizdir?

a) İl daimi encümeni

b) İl idare kurulu

c) Bakanlıklar

d) Vali

2- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı bir kuruluş değildir?

a) Diyanet İşleri Başkanlığı

b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

3- Aşağıdakilerden hangisi İYUK?ta 1994 yılında 4001 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerden biridir?

a) İdari dava açma süresi 90 günden 60 güne indirilmiştir

b) İdari davalarda duruşmaların açık olarak yapılacağı ilkesi benimsenmiştir

c) İdari davalarda ?tanık? ve ?yemin? delillerine başvurulamayacağı ilkesi benimsenmiştir

d) İdarenin, idari yargı yerlerince verilen yargı kararlarını uygulama süresi 60 günden 30 güne indirilmiştir.

4- Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahiptir?

a) Hazine Müsteşarlığı

b) Orman Genel Müdürlüğü

c) Emniyet Genel Müdürlüğü

d) Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü

5- Kanun hükmünde kararnamelerle aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılamaz?

a) Bütçe kanunu

b) Uyuşmazlık mahkemesi kanunu

c) Memurların özlük işlerine ilişkin düzenleme yapan kanun

d) Hepsi

6- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanlığından düşme nedenlerinden biri değildir?

a) Belediye Meclisinin başkan hakkında ?yetersizlik? kararı vermesi

b) İzinsiz ve özürsüz olarak kesintisiz 20 gün süre ile göreve gelinmesi

c) Belediye başkanının, partisinden istifa ederek başka bir partiye geçmesi

d) Danıştay tarafından feshedilen belediye meclisinin feshini gerektiren işlem ve eylemlere katılmış olması

7- Anayasada başka bir hüküm yoksa Meclisin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının ne kadarıdır?

a) 1/2

b) 1/3

c) 2/3

d) 3/4

8- Mahallelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Mahalleler tüzel kişiliğe sahiptir

b) Mahalle muhtarlığı seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler

c) Mahallenin organları; muhtar ve muhtarın başkanlığında 4 üyeden oluşan ihtiyar heyetidir

d) Mahalleler belediye meclisinin ve yerine göre il ya da ilçe kurulunun kararı ve valinin onayıyla kurulur

9- Aşağıdakilerden hangisi yürütmeyi durdurmanın özelliklerinden biri değildir?

a) Yürütmeyi durdurma kararı 90 gün içinde verilir

b) Yürütmeyi durdurma kararı gerekçeli olarak verilir

c) Yürütmenin durdurulması kararı istem üzerine verilir

d) Yürütmeyi durdurma kararı teminat karşılığında verilir

10- İl Genel Meclisinin kararları onanmadığı taktirde aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?

a) Vali, kararı Bölge İdare Mahkemesine intikal ettirir

b) Vali, 20 gün içinde itiraz yoluyla Danıştay?a başvurur

c) İl Genel Meclisi 20 gün içinde itiraz yoluyla Danıştay?a başvurur

d) İl Genel Meclisi 20 gün içinde Danıştay İdari İşler Kuruluna başvurur

11- Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği haiz olduğu Anayasada doğrudan belirtilmemiştir?

a) Köy

b) YÖK

c) Atatürk Kültür Dil-Tarih Yüksek Kurumu

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

12- Muhtarın görevine aşağıdakilerden hangisi don verebilir?

a) Vali

b) Danıştay

c) İçişleri Bakanı

d) İl veya İlçe İdare Kurulu

13- Aşağıdakilerden hangisi idarenin Anayasada belirtilmeyen özelliklerinden biridir?

a) İdarenin sürekliliği

b) Yerinden yönetim

c) Merkezden yönetim

d) İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür

14- Askeri yüksek idare mahkemesinin hakim üyeleri, Cumhurbaşkanına aşağıdakilerden hangisi tarafından önerilir?

a) HSYK

b) Milli Savunma Bakanı

c) Genel Kurmay Başkanı

d) AYİM başkan ve üyelerinden oluşan kurul

15- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin dağıtılmasına karar verme konusunda yetkilidir?

a) Vali

b) Danıştay

c) İdare Mahkemesi

d) İl veya İlçe İdare Kurulu

16- Devlet Planlama teşkilatının kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1945

b) 1960

c) 1962

d) 1963

17- Aşağıdakilerden hangisi Devlet İhale Yasasına hakim olan ilkelerden biri değildir?

a) Pazarlık ilkesi

b) Aleniyet ilkesi

c) Serbest rekabet ilkesi

d) En uygun bedelin bulunması ilkesi

18- Aşağıdakilerden hangisi köy derneğinin görevlerinden biridir?

a) Salma salmak

b) Kamulaştırma yapmak

c) Köyün işlerini sıraya koymak

d) Köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesine karar vermek

19- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi kararlarının özelliklerinden biri değildir?

a) Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez

b) Anayasa Mahkemesi kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz

c) İptal edilen kanun ve kanun hükmünde kararnameler geriye etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur

d) Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup yasama ve yürütme organları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlar

20- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memuru görevden uzaklaştırma konusunda yetkili değildir?

a) Bakan

b) Müsteşar

c) İllerde valiler

d) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri

21- I. Beş yıllık kalkınma planının uygulanmaya konma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1923

b) 1933

c) 1960

d) 1963

22- Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının ana hizmet birimlerinden biridir?

a) Teftiş kurulu

b) Hukuk müşavirliği

c) Personel genel müdürlüğü

d) Mahalli idareler genel müdürlüğü

23- Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının kapsamına dahil değildir?

a) Üniversiteler

b) Emniyet genel müdürlüğü

c) Ankara büyükşehir belediyesi

d) Devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü

24- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin dağıtılmasına karar verme konusunda yetkilidir?

a) Vali

b) Danıştay

c) İdare mahkemesi

d) İl veya ilçe idare kurulu

25- Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun öngördüğü kamu alacaklarından biri değildir?

a) Para ve vergi cezaları

b) Mahkeme ve takip masrafları

c) Sözleşmeden doğan alacaklar

d) Vergi ve benzeri mali yükümlülükler

26- Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?

a) Cumhurbaşkanı

b) Dışişleri Bakanı

c) MGK Genel Sekreteri

d) Jandarma Genel Komutanı

27- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilme koşullarından biri değildir?

a) Milletvekili olmak

b) 40 yaşını ikmal etmek

c) Yükseköğrenim görmüş olmak

d) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak

28- Adli kolluk ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Adli kolluk, Adalet Bakanlığına bağlıdır

b) Adli ve idari kolluk aynı kişide toplanabilir

c) Tam teşekküllü karakollarda adli ve idari kolluk birimleri farklıdır

d) Adli kolluk, adli makamların emrinde olup faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenmektedir

29- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanına verilen görevlerden biridir?

a) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

b) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak

c) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak

d) Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek ve Türkiye?ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek

30- Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden biri değildir?

a) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilirler

b) Yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılır

c) Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunludur

d) Kanunlardaki boşlukları doldurmak amacı güderler

31- Aşağıdakilerden hangisi ?geri alma? nın özelliklerinden biri değildir?

a) Geri alma işlemi iptal davasını konusuz bırakır

b) Hem hukuka uygun hem de hukuka aykırı işlemler geri alınabilir

c) Kanunda aksi öngörülmedikçe, işlemi yapan makam geri almaya da yetkilidir

d) Kanunda aksi öngörülmedikçe işlem aynı şekil ve usul kuralları içinde geri alınır

32- ?Yetki saptırması? idari işlemin aşağıdaki unsurlarından hangisi ile ilgilidir?

a) Konu

b) Yetki

c) Şekil

d) Maksat

33- Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyet değildir?

a) Vali

b) Bakan

c) Müsteşar

d) Büyükelçi

34- Kamulaştırma bedeline karşı idarenin açacağı Tenkis-i bedel davasının görüleceği yargı mercii ve davanın tabi olduğu süre aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlgiliye noter aracılığı ile tebliğden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesinde

b) İlgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesinde

c) İlgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 30 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesinde

d) İlgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 60 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesinde

35- Aşağıdakilerden hangisi çıkarılacak bir kanun hükmünde kararnamenin yetki yasasında belirtilmesi gerekli unsurlardan biri değildir?

a) KHK?nin süresi

b) KHK?nin amacı

c) KHK?nin ilkeleri

d) KHK ile hangi kanunların yürürlükten kaldırılacağı

36- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu?nun denetim alanına girmez?

a) Sendikalar

b) Silahlı kuvvetler

c) Kamuya yararlı dernekler

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

37- İki kez üst üste olumsuz sicil alan memur hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

a) Çekilmiş sayılır

b) Görevinden uzaklaştırılır

c) Başka bir sicil amirinin emrine verilir

d) T.C. Emekli Sandığı hakkındaki hükümlere göre emekliye ayrılır

38- Kamu iktisadi kuruluşlarını, iktisadi devlet teşekküllerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kamu tüzel kişiliğine sahip olma

b) Sayıştay denetimine tabi olmama

c) Devlet ihale yasasına tabi olmama

d) Kamu hizmeti niteliğinin ağır basması

39- Aşağıdakilerden hangisi hizmet kolluğudur?

a) Jandarma

b) Mali kolluk

c) Adli kolluk

d) Siyasi polis

40- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?

a) Başkenti Ankara?dır

b) TBMM üye tamsayısı

c) Milli marşı İstiklal Marşıdır

d) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir

41- Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın yetkilerinden biri değildir?

a) İlçede kamu düzeninin korunmasını sağlamak

b) Ani ve olağanüstü durumlarda en yakın askeri birimlerden yardım istemek

c) İlçedeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunlarda öngörülen vesayet yetkilerini kullanmak

d) Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını, ilanını ve uygulanmasını sağlamak

42- TBMM?nin aşağıdaki kararlarından hangisi Anayasa mahkemesince denetlenebilir?

a) Ara verme kararı

b) Sıkıyönetim ilanı kararı

c) Olağanüstü halin onaylanması kararı

d) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı

43- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisine karşı yargı yoluna başvurmak mümkün değildir?

a) HSYK kararları

b) Disiplin cezaları

c) İdari yaptırımlar

d) Olağanüstü hal bölge valisinin işlemleri

44- Bütçe tasarıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Bütçe yasasına, bütçe ile ilgili kurallar dışında hiçbir kural konulmaz

b) Bütçe tasarıları mali yıl başından en az 75 gün önce Meclise sunulur

c) Genel ve katma bütçeli tasarıları Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanır

d) Milletvekilleri, bütçenin genel kurulda görüşülmesi sırasında gelir azaltıcı ve gide artırıcı önerilerde bulunabilirler

45- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay?ın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevle olduğu uyuşmazlıklardan biri değildir?

a) ÖSYM işlem ve kararları

b) Üniversitelerarası kurul kararları

c) Vergi işlemleri ile ilgili tüm uyuşmazlıklar

d) Yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlar

46- Aşağıdakilerden hangisi kusuru azaltan ya da ortadan kaldıran hallerden biri değildir?

a) Mesleki risk

b) 3.kişinin kusuru

c) Beklenmeyen haller

d) Zarar görenin kusuru

47- Aşağıdakilerden hangisi TBMM?nin görevlerinden biri değildir?

a) Sıkıyönetim ilan etmek

b) Genel ve özel af ilan etmek

c) Savaş ilanına karar vermek

d) Para basılmasına karar vermek

48- Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açamaz?

a) Cumhurbaşkanı

b) Ana muhalefet partisi grubu

c) Meclis üye tamsayısının 1/5?i

d) Mecliste grubu bulunan siyasi partiler

49- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanının görevlerinden biri değildir?

a) Belediye mallarını idare etmek

b) Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek

c) Bütçede fasıllar arası aktarmalar yapmak

d) Belediye meclisi ve encümenin kararlarının uygulanmasını sağlamak

50- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden biri değildir?

a) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

b) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini sağlamak

c) Bakanlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak

d) Cumhurbaşkanına bakanların görevden alınmasını önermek

51- Aşağıdakilerden hangisi KİT?lerin özelliklerinden biri değildir?

a) Özerk bütçeli olma

b) Sayıştay denetimine tabi olma

c) Kamu tüzel kişiliğine sahip olma

d) Esas itibariyle özel hukuk hükümlerine tabi olma

52- Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanına girer?

a) Nüfus sicili ile ilgili davalar

b) Devlet İhale Yasasının uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar

c) İdari sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar

d) Belediye encümenince verilen para cezalarına ilişkin kararların iptali istemi

53- Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir?

a) Orman yetiştirmek

b) Dilenciliği önlemek

c) İl içinde sağlık ve sosyal yardım tesislerinin kurulması ve işletilmesi

d) İl sınırları içinde ilçe ve bucakları birbirine bağlayan karayollarının yapımı, onarımı ve bakımı

54- Olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde aşağıdaki Anayasal ilkelerden hangisinin aksine işlem yapılabilir?

a) Basın sansür edilemez

b) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez

c) Kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz

d) Suçluluğu ispat edilinceye kadar suçlu sayılamaz

55- DPT tarafından hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Plan ve programlar hem kamu hem de özel kesim için bağlayıcı niteliktedir

b) Plan ve programlar hem kamu hem de özel kesim için özendirici niteliktedir

c) Plan ve programlar özel kesim için özendirici, kamu kesimi için bağlayıcı niteliktedir

d) Plan ve programlar özel kesim için bağlayıcı, kamu kesimi için özendirici niteliktedir

56- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya görüşmesinde sorun teşkil etmiştir?

a) Meclis-i Mebusanın toplanacağı yer

b) Konferansa gönderilecek delegeler

c) Hükümetin temsil heyeti ile ilgili talepleri

d) Temsil heyetinin İstanbul hükümeti ile ilgili talepleri

57- Aşağıdakilerden hangisi Yetki Genişliğini ifade eder?

a) Taşraya ait bir yetkinin mahalli hizmetler için kullanılmasını ifade eder

b) İdari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesinin ifade eder

c) Merkeze ait olan bir yetkinin, merkezi idarenin taşra örgütlerinde görevli amir tarafından merkez adına kullanılmasını ifade eder

d) İdari hizmetlerin merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesini ifade eder

58- Aşağıdakilerden hangisi Merkezden Yönetimin yararlarından biri değildir?

a) Güçlü bir devlet yönetimi sağlar

b) Demokratik ilkelere uygunluğu sağlar

c) Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmesini sağlar

d) Hizmetler, daha az harcama ile rasyonel bir biçimde yürütülür

59- İngiltere ile Fransa arasında Osmanlıyı paylaşmak amacıyla akdedilen gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) St.Jean Maurie

b) Versay

c) Sykes-Picot

d) Brest-Litowsk

60- Aşağıdakilerden hangisi Belediyelerin gelirlerinden biri değildir?

a) Tapu harcı

b) Kaynak suları harcı

c) İlan ve reklam vergisi

d) Akaryakıt tüketim vergisi

61- Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi?nin bir özelliği değildir?

a) Birleştirici olma

b) Alınan kararlar itibariyle milli olma

c) İstanbul hükümetine tepki niteliği taşıma

d) Toplanma açısından milli bir nitelik taşıma

62- Aşar vergisinin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

a) Halkçılık

b) Devletçilik

c) Milliyetçilik

d) Cumhuriyetçilik

63- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay?ın görev ve yetkilerinden biri değildir?

a) Harcamaların yerindeliğini denetlemek

b) Usulsüzlük ve aykırılıkları TBMM?ye bildirmek

c) Harcamaların bütçeye uygunluğunu denetlemek

d) Kendisine ilişkin kanun, tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek

64- Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir belediyesinin görevlerinden biri değildir?

a) Kamulaştırma yapmak

b) İtfaiye hizmetlerini yürütmek

c) Büyükşehir imar planını yapmak

d) Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek

65- Beş yıllık kalkınma planları hangi büyüme modeli esas alınarak hazırlanmıştır?

a) Kaldor

b) Leontief

c) Örümcek ağı

d) Harrod-Domar

66- Aşağıdakilerden hangisi Maliye Politikası araçlarından biri değildir?

a) Borç politikası

b) Vergi politikası

c) Üretim politikası

d) Harcama politikası

67- Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan kararlarının nedenlerinden biri değildir?

a) İthalat artarken ihracatın azalması

b) Ekonomide büyümenin gerçekleşmesi

c) Döviz darboğazının ortaya çıkması ve bankaların döviz spekülasyonu yapması

d) Anti-enflasyonist politikaların ertelenerek gerçekçi bir kur politikasının izlenmemesi

68- Ortalama maliyet eğrisiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Ortalama maliyete marjinal maliyet yön verir

b) Marjinal maliyet azalırken ortalama maliyeti de düşürür

c) Marjinal maliyet, ortalama maliyeti en yüksek noktada keser

d) Marjinal maliyet eğrisi, ortalama maliyet eğrisini en düşük noktada keser

69- Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının unsurlarından biri değildir?

a) Talebin fiyat esnekliği sonsuzdur

b) Ortalama hasılat satış fiyatına eşittir

c) Bu piyasada marjinal hasılat fiyattan büyüktür

d) Tek firma, piyasa fiyatından dilediği kadar mal satabilir

70- Yatırım kararları hangi kurumun onayından geçer?

a) DPT

b) Danıştay

c) Sayıştay

d) Devlet Denetleme Kurulu

71- Aşağıdaki durumların hangisinde bileşik faiz uygulanır?

a) İstisna akdinde

b) Adi karz akitlerinde

c) Hizmet sözleşmelerinde

d) Cari hesap sözleşmeleri ve borçlu bakımından ticari iş sayılan ödünç sözleşmelerinde

72- 1930 ve 1940 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

a) Liberalizm

b) Sosyal devlet

c) Komünal devlet

d) Planlı devletçilik

73- Aşağıdakilerden hangisi paranın değerinin yükselmesini sağlar?

a) Devalüasyon

b) Talebin artması

c) Üretimin artması

d) Enflasyonun düşmesi

74- 5 Nisan kararları öncesi tasarrufun GSMH?ye oranı kaçtır?

a) %5

b) %10

c) %15

d) %90

75- Hecksher-Ohlin teorisinin (faktör donatım teorisi) esası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Emek-değer teorisine dayanır

b) İthal-ikameye dayalı ekonomik anlayış savunulur

c) Dış ticaretten ziyade, ekonominin milli çerçevede işlemesi savunulur

d) Mukayeseli üstünlükler teorisine sermaye faktörünün de katılarak her ülkenin ucuza ürettiği malı üretmesi ve pahalıya ürettiği malı ithal etmesi gerektiği savunulur

76- Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisi ile ilgili yanlış bilgidir?

a) Sol aşağıdan sağ yukarıya seyreder

b) Tasarrufla yatırım arasındaki oranı gösterir

c) Çeşitli milli gelir düzeylerinde para arz ve talebini eşitleyen faiz hadlerinin seyrini gösterir

d) Milli gelir arttıkça para arz ve talebinin daha yüksek faiz hadlerinde eşitlendiği görülür

77- Aşağıdakilerden hangisi monopolün ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

a) Fiili nedenler

b) Doğal nedenler

c) Akdi birleşmeler

d) Uluslar arası nedenler

78- Sabit Döviz Kuru sisteminde döviz kurunu kim belirler?

a) IMF

b) Hükümet

c) Arz- talep

d) Bankalar birliği

79- 1997 yılı ihracatının GSMH?ye oranı kaçtır?

a) %13,6

b) %20

c) %25,5

d) %30

80- Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin değişmesinin sebeplerinden biri değildir?

a) O malın fiyatının değişmesi

b) Üretim teknolojisinin değişmesi

c) Üretim faktörlerinin fiyatının değişmesi

d) Öteki malların piyasa fiyatının değişmesi

81- 1923-1930 arasındaki dönemde etkili olan seçeneği işaretleyiniz?

a) Devletçilik

b) Planlı sanayi programları

c) Parlamenter hükümet şeklinin kabul edilmesi

d) İzmir İktisat Kongresi kararları, Lozan Antlaşması

82- Aşağıdakilerden hangisi rezerv hareketleri hesabına girmez?

a) Altın

b) Döviz

c) Tüm milli paralar

d) Konvertibl olan milli para

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-D 4-B 5-A 6-C 7-B 8-A 9-A 10-B

11-C 12-D 13-A 14-D 15-B 16-B 17-A 18-D 19-C 20-B

21-D 22-D 23-B 24-B 25-C 26-C 27-A 28-A 29-B 30-D

31-B 32-D 33-D 34-D 35-D 36-B 37-C 38-D 39-B 40-A

41-B 42-D 43-A 44-B 45-C 46-A 47-A 48-D 49-C 50-B

51-B 52-C 53-D 54-A 55-C 56-D 57-C 58-B 59-C 60-A

61-D 62-A 63-A 64-A 65-D 66-C 67-B 68-C 69-C 70-A

71-D 72-D 73-D 74-C 75-D 76-B 77-D 78-B 79-A 80-A

81-D 82-C

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav soru ve cevapları 10.12.2004

SORULAR

1-Cumhuriyetin ilanı sonucunda aşağıdaki sorunlardan hangisi çözümlenmiştir.

Devlet Başkanlığı

2- ....

Cumhuriyetin nitelikleri

3-Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğu sınıflarından değildir

Hakimlik-savcılık

4-Milli irade kavramı ilk defa aşağıdakilerin hangisi ile duyurulmuştur.

Amasya Genelgesi

5-Evlenmede mazeret izni kaç gündür

5

6-Aşağıdakilerin hangisi yetkilerini geçicide olsa devredemez

TBMM

8-Hangisi Halkla ilişkilerin niteliklerinden değildir.

-Doğruluk

-Karşılıklı yarar

-Disiplin(Yanlış)

9-Kriz Dış tehditse 2.aşamada aşağıdakilerden hangisi yapılır.

-Psikolojik hareket faaliyetleri

10-Devlet memurunun suç sayılır hareketi aşağıdakilerden hangisi değildir

-Sendika kurma, katılma

11-Aşağıdakilerden hangisinde "kinin yazımı yanlıştır

-Benki gelmek istiyordum

12-Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uyulur

-İnsanlık

13- Başbakan ve bakanın bilgi almak için aşağıdakilerden hangisi kullanır?

-soru

14- Aşağıdakilerden hangisi kararları denetim dışındadır.

-cumhurbaşkanlığı +yaş kararları

15- Milli Güvenlik Kuruluna kim başkanlık eder?

-Cumhurbaşkanı

16- Osmanlı devletinin bitişi ve Türkiye'nin başlangıcı olan anlaşma nedir?

-Mondros

17- Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi silahlı çatışmaya girmeden İstanbul, boğazlar,Trakya alınmıştır.

-Mudanya

18- Aşağıdakilerden hangisi eğitimde birlik sağlamıştır.

-Tevhidi- tedrisat

19- Aşağıdakilerden hangisi yenilikçilik ile ilgilidir.

-İnkilapçılık

20-Aşağıdakilerden ihtiyaç duyulması halinde genel müdürlük olarak oluşturulabilir.

-Personel genel müdürlüğü

21- Aşağıdakilerden hangisi köy yönetiminde değildir.

Köy katibi

22- Memurların izinsiz olarak kaç gün gelmemeleri durumunda memuriyetten istifa etmiş sayılır.

-10gün

23- Aşağıdakilerden hangisi alındığında olumlu sicil alınmış sayılır:

60

24- Cumhurbaşkanı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

- 5 sene seçilir.

25- Tutuklanmış bir memurun görevden uzaklaştırıldığında memur maaşının ne kadarını alır.

- 2/3

26- Halkla ilişkilerde ikinci aşama nedir?

- Planlama

27- Anayasanın üstünlüğünü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır.

- Kanunlar anayasayaya aykırı olamaz

28- Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi yanlıştır

-AVB- avrupa birliği

29- Ekonomik istikrar ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi kısıtlanabilir.

- Yerleşim

30- Özel hizmet tazminatının ödeneceğine ve artırılması kararını kim verir.

Bakanlar kurulu

31- Daha önceden suç sayılıpta şimdi suç sayılmayan durumlarda .................hakim

32- Aşağıdakilerden hangisi il idarisinin organlarından değildir.

- il özel idarisi

MALİYE BAKANLIĞI 2004 YILI GELİR ŞEFLİĞİ SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye teşkilat yapısında bir mesleki kuruluştur?

A)KİK

B)Baro

C)İl özel idaresi

D)Belediye

2)Kurumlar işçi niteliği taşımayan geçici personel çalıştırmak için aşağıdakilerden hangilerinin görüşünü almak zorundadır?

A)DPB-Maliye Bak.

B)Maliye Bak.-Başbakanlık

C)Maliye Bak.-SSK

D)SSK-DPB

3)On yıldan az hizmeti bulunan ve önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan devlet memuru o yıl için en fazla ne kadar yıllık izin kullanabilir?

A)20 gün

B)30 gün

C)60 gün

D)40 gün

4)Devlet memurlarına yıllık izinlerinde gidiş ve dönüş için en fazla ne kadar yol izni verilir?

Gidiş-Dönüş

A) 2- 1

B) 1- 1

C) 2- 2

D) 1- 2

5) l)Sınıflandırma ll)Liyakat lll)Kariyer lV)Derece yükselmesi

657 sayılı kanunun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-III

B) I-IV-II

C) I-II-IV

D) I-II-III

6) 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma çeşidi değildir?

A) Avukatlık hizmetleri

B) Genel idare hizmetleri

C) Hakimlik- savcılık hizmetleri

D) Teknik hizmetler

7) ?.657 sayılı kanuna göre ne zaman süre içinde soruşturma açılmazsa zaman aşımına uğrar?

a) 30 gün b) 60 gün c) 6 ay d) 2 yıl

-2004 yılı Milli Emlak Müdür Yardımcılığı görevde yükselme sınav soruları 05.11.2004

Tüzükler kimin incelemesinden geçtikten sonra uygulanır?

Danıştay

2-Hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.ilkesi aşağıdakilerden hangisidir.

Egemenlik

3- Sivas Kongresinin tarihi nedir?

4-11 Eylül 1919

4- Kronolojik sıralamada en önce gelir?

Saltanatın Kaldırılması

5- Türkçe dilbilgisindeki ?ki? ekinin yazılımı hangisinde yanlıştır?

Benki bunu hiç hak etmemiştim.

6- Yazışmalarda kullanılan ilginin kullanılış amacı nedir?

Yapılan işlemin kanuni dayanaklarıyla birlikte daha önceki evrelerini gösterir.

7- Hangisi yetkisini vekâleten (kısmen) de olsa devredemez?

TBMM

8- Atatürk?ün Bütün Milletlere saygı esasına Dayanan ve Irk, cins ayrımı yapmadan Türk Milletinin sevip koruma ilkesi?

Milliyetçilik

9- Zorunlu hallerde memurlara gidiş-dönüşlerde en fazla ne kadar süre verilir?

2+2

10- 10 yıldan az hizmeti olan bir memur önceki yıl hiç izin kullanmamışsa toplam izni ne kadardır?

40 gün

11- 657 DMK?nun Temel İlkeleri?

Kariyer-Liyakat-Sınıflandırma

12- Geçici personel çalıştırmak için kimlerin görüşleri alınır?

Maliye Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı

13- Siyasi partileri üye olma yaşı kaçtır?

18

14- Meslek kuruluşu hangisidir?

Baro

15- Hangisi Meslek Kuruluşlarının amaçlarından değildir?

İktisadi faaliyetlerde bulunmak

16- Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı işler yargı denetiminin dışındadır?

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ve Yüksek Askeri Şura Kararları

17- Anadolu Ulusal Eylemi ve Temsilciler Kurulunu İstanbul Hükümeti hangi olayla tanımıştır?

Amasya Görüşmeleri (Bu soru bana göre hala tartışılır)

18- Hangisi Kamu yönetiminde Halkla ilişkilerin amaçlarındandır?

Hizmetin gördürülmesinde halkla işbirliği yapmak

19- Aşağıdakilerden hangisi 657'ye göre bir sınıflandırma değildir?

Hakimler ve Savcılar Sınıfı

20- Milli güvenlik kurulunda tavsiye niteliğinde alınan kararların uygulanmasından kim sorumludur?

Bakanlar Kurulu

21-657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre aşağıdaki hangi disiplin cezalarını alırlarsa müsteşar olamaz?

-Aylıktan kesme- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası...

2004 yılı Maliye Bakanlığı Personel Şefliği görevde yükselme sınav soruları

1- Yazışmalarda kullanılan ilginin kullanılış amacı nedir?

Yapılan işlemin kanuni dayanaklarıyla birlikte daha önceki evrelerini gösterir.

2- 10 yıldan az hizmeti olan bir memur önceki yıl hiç izin kullanmamışsa toplam izni nekadardır?

40 gün

3- 657 DMK?nun Temel İlkelerinden değildir?

Kariyer-Liyakat-Sınıflandırma ? Değerlendirme

4- Geçici personel çalıştırmak için kimlerin görüşleri alınır?

Maliye Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı

5- Siyasi partileri üye olma yaşı kaçtır?

18

6- Aşağıdakilerin hangisi Devletin İdari Yapılanmasında Meslek kuruluşu hangisidir?

Üniversite Özel İdare İDT Baro

7- Hangisi Meslek Kuruluşlarının amaçlarından değildir?

İktisadi faaliyetlerde bulunmak

8- Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı işler yargı denetiminin dışındadır?

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ve Yüksek Askeri Şura Kararları

9- Hangisi Kamu yönetiminde Halkla ilişkilerin amaçlarındandır?

Hizmetin gördürülmesinde halkla işbirliği yapmak

10- Aşağıdakilerden hangisi 657'ye göre bir sınıflandırma değildir?

Hakimler ve Savcılar Sınıfı

11- Milli güvenlik kurulunda tavsiye niteliğinde alınan kararların uygulanmasından kim sorumludur?

Bakanlar Kurulu

12-Yıllık izinlerde verilebilecek yol izin süreleri?

Gidiş için 2 gün Dönüş için 2 gün

13-Aşagıdakilerden hangisi memuru görevden uzaklaştımaya yetkili değildirler?

- Müfettiş -Atamaya yetkili Amir -Vali -Kontrolörler

14-5018 Sayılı Kanuna göre geçici bütçe uygulaması en fazla ne kadar olabilir?

- 1 yıl - 3 ay - 4 ay -6 ay

15-Teknik Hizmetler sınıfına atanan Matematikçinin kademe verecesi aşağıdakilerden hangisidir?

8/1

16- Lise mezunu polis memuriyete hangi derece ve kademeden atanır?

11/1

17-Sakatlar ile ilgili olarak kadrolarının kaçta kaçı personel çalıştırılacağı?

18- 6/1?den maaş almakta olan memur , 5 dereceli Veznedar kadrosuna vekaleten görevlendirilmiştir. Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Vekalet aylığı 5/1 kademe üzerinden, göreve başladığı tarihten itibaren verilir

19- Devir teslim ile yükümlü bulunan memurlardan yükümlülüğünü yerine getirmeden çekilenler veya çekilmiş sayılanlar ile ilgili olarak Memuriyete dönmeleri ile ilgili soru?

3 yıllık süre geçmeden memuriyete dönemezler.

20- 657 Sayılı Kanuna göre memurun kardeşinin ölümü halinde kaç gün mazeret izni verilir?

5 gün

21- Personel Şefinin 1. sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir?

Personel Müdür Yardımcısı

22-Personel Şefinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Personel Müdür Yard.-Personel Müdürü

23-1. SicilmAmiri tarafından 90 2. sicil amiri tarafından 95 sicil notu verilen memurn sicil notu aşağıdakilerden hangisidir?

93

24-Taşrada 8 ay süre ile görev yaparak görevijmden ayrılan memurun sicil raporu kaç içerisinde doldurulur?

15 gün

25-A İlçesinde görev yapmakta olan memurun görevine sarhoş olarak geldiğinin tespit edilmesi halinde ;Bu memura verilecek olan disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

26-Aynı memura sözkonusu cezası aşağıdakilerden hangisi vermeye yetkilidir?

İl Disiplin Kurulu-

27-Memurun anılan cezaya itiraz etmesi halinde itirazını hangi merciye yapması gerekir?

İdari Yargı.

28-Kurumlardaki Yüksek Disiplin Kurulları kaç kişiden oluşur?

1 başkan 4 üye

29- 657 Sayılı Kanun hükümlerince aşağıdakilerde hangisinde hiçbir vergi kesintisi yapılmaz?

Doğum Yardımı

30-178 Sayılı Kanun Hükmünde Karanameye göre aşağıdakilerden hangisidir?

Mali Suçları Araştırma Komisyonu

31- 178 Sayılı Kanun Hükmünde Karanameye göre aşağıdakilerden hangisi yardımcı denetişm birimlerindendir?

32- Teşkilatlanmasında Eğitim Dairesi Başkanlığı bulunmayan birimlerde eğitim palnlamasını aşağıdakilerden hangisi yürütür?

33-Aşağıdakilerden hangisi Personel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?

Emekli Maaşının bağlanması.

34-Maliye Bakanlığını temsil eden İlçedeki en yetkili amairi aşağıdakilerden hangisidir?

Mal müdürü

35-3628 Sayılı Kanuna göre ek Mal bİldirimi ne kadar süre içerisinde verilmesi gerekir?

30 gün

36-Emekli Sandığı Kanununa göre kişinin doğum tarihinde sadece yıl belirtilmiş ise kişinin doğum tarihi aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?

1 Temmuz

37- Emekli Sandığı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dul ve yetim sayılmaz?

Kız kardeş

38-Emekli Sandığı Kanununa göre ikramiye bağanmasına esas alınacak en fazla süre aşağıdakilerden hangisidir?

30 yıl

39-5434 sayılı kanuna göre Mal veya hizmet alı..?

Tedarikçi

40-Aşağıdakilerden hanfisai 5434 sayılı kanun kapsamında değildir?

Satım İhalelesi

41-5434 Sayılı Kanuna göre eşik değerlerin belirlenmesi hangi amaca yöneliktir?

İhale usulünün ve ilan şeklinin belirlenmesi amacıyla

42-5434 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep olarak kabul edilmez?

Müteahhidin hastalanması

43-5018 Sayılı Kanuna göre ödeneği bulunmayan ve yıl içerisinde öngörülmeyen giderler aşağıdakilerden hangisidir?

Olağanüstü ödenek. Düşünülmeyen Giderler Ödeneği

44-Harcırah Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yurt dışına görevlendirlenlere harcırah tam olarak ödenir.

45-Eğitim ve sınavla geciçi olarak görevlendirilen memura Harcırah Kanunu hükümlerince en fazla kaç gün yevmiye ödenir?

7 gün

46-Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Danıştay ve İdare Mahkemelerine dava açma süresi ne kadardır?

60 gün

47-Aşağıdakilerden hangisi sebep konu şekil vs. nedenlerle açılan dava türüdür?

İptal Davaları

48-2577 Sayılı Kanuna göre zımni olarak idareye yapılan başvurularda idarenin cevap vermemesi halinde talep red edilmiş sayılır?

60 gün

49-2577 Sayılı Kanuna göre yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkin süre?

10 yıl

50-4483 Sayılı Kanuna göre Memur hakkında soruşturma izni verilmemesi yönündeki karara aşağıdakilerden hangisi ne kadar sürede itiraz edebilir?

Cumhuriyet Başsavcılığı ?10 gün

51-Nakitlerin toplanması, ödemelerin yapılması, kayıtların tutulması, raporlanması.........neyi ifade eder?

Muhasebe Hizmetleri

52-3071 Sayılı kanuna göre Kuruma başvuru yapan bir vatandaşın dileçeye cevap verilesindeki en fazla süre ne kadardır?

30 gün

53-657 Syılı Kanuna göre Şikayet ve Müracaatta bulunan birisinin sözkonusu müracaat ve şikayetinin sonuçlandırılmasında en fazla süre ne kadardır?

30 gün

54-190 Sayılı Kadro Kanunauna ghöre dolu ve boş kadrolar ile ilgili olarak değişiklik talepleri nezaman başdurulur ve ne zamana kadfar sonuçlandırılır?

Mayıs- eylül ayları

55-657 Sayılı Kanun hükümlerince mevsimlik işçilerin alımasında aşağıdakilerden hangisnin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca Kararlaştırılır?

Maliye Bakanlığının ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü

56-190 Sayılı Kadro Kanununa göre aşağıdaki kuaumlardan hangisinin kadrosu Bakanlar Kurulunca ihdas edilir.?

Mersin Belediyesi

57-Bilgi Edinme Kanunu hükümlerince aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamındadır?

Kurum ve kuruluşların işlemleri ile igili bilgiler.

58-657 Sayılı Kanun ile ilgili yönetmelikler aşağıdakilerden hangisinin onayı ileyürülüğe girer?

Bakanlar Kurulu

59-Açıktan bir göreve atanan memurun aylığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hanfgisi doğrudur?

Göreve başladığı tarihten itibaren aybaşında ödenir.

60-5434 Sayılı Kanuna göre kişiye bağlancak aylık ile ilgili olarak aşağıdaki değerlerden hangisi geçemez?

%100

61-2004 yılı Mali Bütçe Kanununa göre Gelirin çeşitleri ve türlerini gösteren cetvel aşağıdakilerden hangisidir?

B Cetveli

62-Maliye Bakanlığı Yer Değiştime Suretiyle Atama Yönetmeliği hükümlerince aşağıdakilerden bölge esasına göre anılan yönetmekliğin özel hükümlerine tabidir?

Muhakemat Müdürü

63-Maliye Bakanlığı Yer Değiştime Suretiyle Atama Yönetmeliği hükümlerince Defterdar ve Yefterdar yardımcılarının Büyükşehir Belediyesi sınırlarında vekaleten veya tedviren görevlendirilmesindeki süre en fazla ne kadardır?

5 Yıl

64-3628 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde memur mal bildirimi vermeye zorunlu değildir?

Anne ve baba

65-3046 Sayılı Kanuna göre Bakanlar yürüttükleri işlemler yönünde kime karşı sorumludurlar?

Başbakan

66-Bilgi edinme kanununa göre itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?

15 gün

67-4483 Sayılı Kanuna göre soruştuma izni verilmesi ve sonuçlandırılmasında en fazla süre ne kadardır?

45 gün

İçişleri Bakanlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Soruları (B) Kitapçığı

Aşağıdaki soruları gönderen ziyaretçimize teşekkür ediyoruz. (Not: Doğru cevap işaretleri memurlar.net tarafından konulmuştur)

1- TBMM'nin seçimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gizli sayım, gizli tasnifle yapılır.

b) Yargı denetiminde yapılır.

c) Gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. (Doğru cevap)

d) 5 yılda bir yapılır

2- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden değildir?

a) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

b) Kanunları yayımlamak (Doğru cevap)

c) Bakanların görevlerinin Anayasa ve Kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve önlemlerini almak.

d) Bakanların atanması için Cumhurbaşkanına teklif sunmak.

3- Cumhurbaşkanı seçilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 40 yaşını doldurmuş olmak

b) Yüksek okul mezunu olmak.

c) Milletvekili seçilme özelliklerine sahip olmak.

d) 5 yıl görev yapmak üzere seçilir. (Doğru cevap)

4- TBMM üyelerine Başbakan veya Bakanlardan sözlü veya yazılı olarak bilgi verilmesine ne ad verilir?

a) Gensoru

b) Soru

c) Soru önergesi (Doğru cevap)

d) Meclis soruşturması

5- Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler hangi hallerde hakim kararı olmaksızın gözlem altına alınır?

a) ...

b) ...

c) Yurt dışına kaçmalarını önlemek için

d) ...

6- TC Anayasasına göre yabancılar için sınırlama getirilmesi hangi Kanuna göre düzenlenir?

a) Milletlerarası hukuk kurallarına göre

b) TC Yasalarına göre

c) Vatandaşı olduğu ülkenin hukuk kurallarına göre

d) İnsan hakları evrensel bildirgesine göre

7- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda belirtilen haklardan değildir?

a) Kanun önünde eşitlik

b) Eğitim-öğretim

c) Vatandaşlık

d) Sınırsızlık (Doğru cevap)

8- "Hiç kimse vaya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz" hükmü aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Egemenlik (Doğru cevap)

b) Kanun önünde eşitlik

c) Hakim güvencesi

d) Yargı bağımsızlığı

9- Atatürk'e göre TC'nde yaşayan ve Türk olduğunu kabul eden tüm vatandaşların ülkesi ve milleti için birlikte yaşama arzusu nedir?

a) Halkçılık

b) Laiklik

c) Devletçilik

d) Milliyetçilik (Doğru cevap)

10- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce ile bağdaşmaz?

a) Bağımsızlık

b) Bireycilik (Doğru cevap)

c) Toplumsallık

d) Eşitlik

11- Lozan barış antlaşmasının hemen öncesinde yapılan en önemli inkılap hangisidir?

a) Cumhuriyetin ilanı

b) Saltanatın kaldırılması

c) Ölçülerde değişiklik

d) Halifeliğinb kaldırılması

12- Aşağıdakilerden hangisi Lozan antlaşması ile çözümlenen konulardan değildir?

a) Sınırlar

b) Boğazlar

c) Kapitülasyonlar

d) Mübadele

13- Aşağıdakilerden hangisi işgallere karşı oluşturulan bir direniştir?

a) Hilafet ordusu

b) Kuva-i milliye

c) İstiklal mahkemesi

d) İslam Teali cemiyeti

14- Sivas kongresinde tartışmaların odak noktası hangisi olmuştur?

a) Vatanın bütünlüğü

b) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi

c) TBMM'nin açılışı

d) Mandacılık

15- Krizde tehdit, dış tehdit ise alınacak ilk önlem hangisidir?

a) Barışçıl yolarla savaşı önleme

b) Seferberlik ilanı

c) Olağanüstü hal ilanı

d) Savaş ilanı

16- Devletin bekasını ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç nedir?

a) Milli menfaat

b) Milli hedef

c) Milli güç

d) Milli bütünlük

17- Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliği olan mahalli idare birimlerinden değildir?

a) Özel idare

b) Köyler (Doğru cevap)

c) Belediyeler

d) Mahalle

18- Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın yardımcı hizmet birimlerinden değildir?

a) Personel Genel Müdürlüğü

b) Hukuk Müşavirliği (Doğru cevap)

c) Özel kalem müdürlüğü

d) Eğitim Dairesi Başkanlığı

19- Aşağıdakilerden hangisi meslek kuruluşudur?

a) Baro (Doğru cevap)

b) Üniversiteler

c) KİT

d) İl Özel İdaresi

20- Görevlerinin tehlike arz etmesi sebebiyle memurlara verilen tazminat zammı değildir?

a) İş güçlüğü zammı

b) Mali sorumluluk zammı (Doğru cevap)

c) Teminininde güçlük zammı

d) İş riski

21- Devlet memurlarından çocuk sahibi olanlara en fazla kaç çocuğu için yardım verilir?

a) 1

b) 2 (Doğru cevap)

c) 3

d) 4

22- Fazla çalışmanın izne çevrilmesi için en fazla süre ne kadardır?

a) 8 (Doğru cevap)

b) 10

c) 20

d) 30

23- Aşağıdakilerden hangi disiplin cezası müracaat halinde 5 yıl içerisinde silinir?

a) Aylıktan kesme

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması

c) Memuriyetten çıkarma

d) Kınama (Doğru cevap)

24- Hastalık izni bitiminde görevine dönmeyen bir memura hangi ceza uygulanır? (Bu soru problemidir)

a) İstifa etmiş sayılır.

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

c) Kınama cezası verilir.

d) Aylıktan kesme cezası verilir.

25- 10 yılını doldurmuş bir devlet memuruna isteği halinde ne kadar süreyle aylıksız izin verilir?

a) 8 ay

b) 12 ay

c) 6 ay (Doğru cevap)

d) 18 ay

26- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur sınıflarından değildir?

a) Hakimlik ve savcılık (Doğru cevap)

b) Avukatlık

c) Teknik Hizmetler

d) Din Hizmetleri

27- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden biri değildir?

a) Sınıflandırma

b) Kariyer

c) Liyakat

d) Değerlendirme (Doğru cevap)

28- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde (,) kaldırıldığında cümlenin anlamı bozulur?

a)....

b)....

c)....

d) Ahmet, öğretmenine çiçek verdi

29- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf yanlış kullanılmıştır?

a)... ne Hatun..

b)...

c) ...

d) ...

30- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" bağlacı yanlış kullanılmıştır?

a) Bana bilgi verki zamanında hazırlanayım.

b) ...

c) ...

d) ...

31- Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından değildir?

a) Davranış ve tutumların gerçek nedenlerini anlamak.

b) Karşılıklı saygı ve sorumluluk geliştirmek

c) Halkla ilişkileri sağlamak.

d) Demokratik değerlerin gelişmesinde katkıda bulunmak.

32- Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin etkinliklerinden değildir?

a) Karşılıklı yarar

b) Disiplin

c) İnandırıcılık

d) Doğruluk

33- Aşağıdaki askerlik kararının hangisi hakkında İdare Kurullarınca karar alınmaz?

a) Yoklama kaçağı durumuna düşen kişilerin ceza işlem kararlarını almk.

b) Askerlik çağına gelmiş vatandaşların askerlik kararlarını almak.

c) Yedeklik yoklamasını yaptırmayan kişiler hakkında ceza kararı almak.

d) Firar eden askerin yargılanması kararı almak.

34- Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu toplatılarına katılamaz?

a) İl Yazı İşleri Müdürü

b) Bayındırlık ve İskan Müdürü

c) Tarım ve Köyişleri Müdürü

d) Defterdar

35- İl İdare Kurulu hangi kanuna göre oluşturulmuştur?

a) İçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun

b) 5442 sayılı Belediye Kanunu

c) 1580 sayılı Kanun

d) Dernekler Kanunu

36- Aşağıdaki birimlerden hangisine deprem vs. afetlerde kanunen görev verilmemiştir?

a) Arama ve kurtarma birlikleri

b) Sivil savunma

c) Özel İdare

d) Belediye

37- Ülkede olağanüstü bir durum sözkonusu olduğunda nasıl bir yönetim uygulanır?

a) Olağanüstü hal

b) Afet yönetimi

c) Sıkıyönetim

d) ...

38- Kriz yönetiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) ...

b) ...

c) ...

d) Bilgi bankası oluşturma

39- Afetin tanımı yazılmış...

a) ...

b) ...

c) Afet

d) ...

40- Köy kurulmasında aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

a) Coğrafi durumu

b) Nüfus durumu

c) Ekonomik ve sosyal durumu

d) Doğal güzellik (Doğru cevap)

41- İdare Kurullarınca çizilen sınır kararlarına itiraz davaları nereye açılır?

a) O ilin veya ilçenin bulunduğu idare amhkemelerine

b) Danıştay'a

c) Bölge İdare Mahkemesine

d) Anayasa Mahkemesine

42- Üçlü kararname ile onaylanan sınır kararlarına karşı dava nereye açılır?

a) Bölge İdare Mahkemesi

b) Ankara İdare Mahkemesine

c) Ağır ceza mahkemesine

d) Danıştay'a

43- Bir köyün başka bir ilçeye bağlanması hangi makamın onayıyla gerçekleşir?

a) 3'lü kararname ile

b) İçişleri Bakanlığının onayı ile

c) Bakanlar Kurulu kararı ile

d) Vali onayı ile

44- 3091 sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 60 gün içerisinde başvuruda bulunulmalıdır.

b) Dilekçe ile tecavüz tarihi arasındaki süre azami bir yıldır.

c) Red kararında infaz için yatırılan miktar irad kaydedilir.

d) Mahkeme verilen karar olmadığı sürece kesindir.

45- 3091 sayılı Kanun gereğince karar verme süresi ne kadardır?

a) 15 gün

b) 30 gün

c) 45 gün

d) 60 gün

46- 3091 sayılı Kanun gereğince infaz işlemi kaç gün içerisinde yerine getirilmelidir?

a) 5 gün

b) 7 gün

c) 10 gün

d) 15 gün

47- 3091 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) ...

b) Yürütmeyi durdurma kararı verilir.

c) ...

d) ...

48- Cumhuriyet bayramında Ankara'da yapılan törenlere kim başkanlık eder?

a) Başbakan

b) İçişleri Bakanı

c) Cumhurbaşkanı

d) Vali

49- Aşağıdaki bayramlardan hangisi milli bayram değildir?

a) Cumhuriyet bayramı

b) Kabotaj bayramı

c) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı

d) Hürriyet ve Anayasa Bayramı

50- Müki özel protokol hazırlama görevi hangi birimin görevidir?

a) Özel kalem müdürlüğü

b) Personel Genel Müdürlüğü

c) İller İdaresi Genel Müdürlüğü

d) Protokol Müdürlüğü

51- Aşagıdakilerden hangisi evrak türlerinden değildir?

a) Günlü evrak

b) Gizli evrak

c) Değerli verak

d) Adi evrak

52- Resmi yazışma kurallarına göre eşit ve üst makama birlikte yazılan yazılarda hangi ibare kullanılır?

a) Rica

b) Arz ve rica

c) Arz

d) Tensip

53- Faks teyidi kaç gün içinde gönderilmelidir?

a) 7 gün

b) 10 gün

c) 15 gün

d) 5 gün

54- Aşağıdaki kurum amirlerinden hanisi direkt olarak valiye bağlıdır?

a) Yazı İşleri Müdürü

b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

c) Mahalli İdareler Müdürü

d) Özel İdare Müdürü

55- İçerisinde T.C., Atatürk ibareleri bulunan dernekler hangi makamın izniyle faaliyetlerine başlar?

a) Bakanlar Kurulu

b) İçiişleri Bakanı

c) TBMM

d) Cumhurbaşkanı

56- Dernek ne zaman tüzel kişilik kazanır?

a) Gazetede yayımlandığı tarihte

b) Mülki amirin onayına sunulduğu tarihte

c) Başvuru tarihinden 1 ay sonra

d) Dernek organlarının seçiminden sonra

57- Aşağıdakilerden hangisi dernek organlarından değildir?

a) Yönetim Kurulu

b) Denetleme Kurulu

c) Genel Kurul

d) Danışam Kurulu

58- İdareyi zarara uğrattığı tespit edilen bir memur ödemeyi kabul etmediği taktirde ne gibi bir işlem yapılır?

a) Hapse atılır.

b) Genel hükümler çerçevesinde memur hakkında dava açılır.

c) İcra yolu ile tahsil edilir.

d) Maaşından kesilir.

59- Memurların devlet malına zarar vermeleri durumunda zarar miktarının tespiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Rayiç bedeli tespit edilir.

b) Amortisman payı düşülür.

c) Heyetçe önce eski eserin değeri tespit edilir.

d) Milli Emlak Memurluğunca değeri saptanır.

60- Memurların devlet malına zarar vermeleri sebebiyle vermiş oldukları zararlarla ilgili olarak aşağıdaki şartlardan hangisinin olması gerekli değildir?

a) Zararın mevcut olması

b) Memurun fiili sonucu oluşmuş olması.

c) Mesai saatinde olmuş olması

d) Mücbir sebepler hasıl olması

61- "Kasdi olmayan bir hatasını ve kusurunu kimsenin bilmediğini bildiği halde büyük bir hassasiyet gösterir ve ızdırap çeker" tanımı hangi memur tipi için geçerlidir?

a) Yavaş tip

b) Sorunlu tip

c) İdeal tip

d) Çalışakn tip

62-Kuruluşta yöneticinin verimini engelleyen sebep aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) ...

b) Kuruluşun başında uzun süre kalamaması

c) ...

d) ...

63- 4483 sayılı kanuna göre verilen ek süre ile birlikte karar verme süresi ne kadardır?

a) 45 gün

b) 60 gün

c) 90 gün

d) 120 gün

64- Memurların suç işlediğini öğrenen yetkili makamca yapılması gereken ilk işlem hangisidir?

a) Suçlu hapse atılır.

b) hakkında ön inceleme başlatılır.

c) Mehkemece yargılanır.

d) Hakkında inceleme yapılır.

65- Suç ilediği tespit edilen İl Genel meclisi üyesinin görevden uzaklaştırılması yetkisi hangi makama aittri?

a) Vali

b) Başbakan

c) İçişleri Bakanı

d) Mülkiye müfettişi

66- Kaymakam hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam hangisidir?

a) Vali

b) Müsteşar

c) Müfettiş

d) Başbakan

67- Ek mal bildiriminde bulunma süresi ne kadardır?

a) 1 ay

b) 2 ay

c) 3 ay

d) 6 ay

68- Tebligata rağmen mal bildiriminde bulunmadığı tespit edilen memurlala ilgili olarak hangi işlem yapılır?

a) Hapse atılır.

b) Soruşturma başlatılır.

c) Açığa alınır.

d) İhtar edilir.

69- Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı kanun kapsamına girmez?

a) Zimmet

b) İhtilas

c) Rüşvet

d) Görevi ihmal

70- Resmi evrakların bütün içeriğiyle ilgili eklerine ne ad verilir?

a) Rapor

b) Döküman

c) Lahika

d) Fihrist

71- Kurumların güvenlik sistemi oluşturmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

a) Bilgisayar-faks sistemi kurmak.

b) Yangın alarm sistemi kurmak

c) Yangın talimatı hazırlamak

d) Nöbetçi memur yönetmeliği hazırlamak

72- Yüksek disiplin kurulunca hangi ceza verilir?

a) Devlet memurluğundan çıkarma. (Doğru cevap)

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması

c) Aylıktan kesme

d) Uyarma- Kınama

73- En yüksek olumsuz sicil notu kaçtır?

a) 60

b) 59 (Doğru cevap)

c) 69

d) 50

74- İl yazı işleri müdürü olabilmek için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

a) Yükseokul mezunu olmak.

b) O kurumda en az 10 yıl süreyle VHKİ olarak görev yapmak.

c) Sicil notu ortalaması enaz iyi olmak.

d) Pedagojik formasyon eğitimi almış olmak.

75- Görevde iken il müdürlüğü unvanını kaybedenler aşağıdakilerden hangi unvana alınmazlar?

a) Şube Müdürlüğü

b) Kontrolörlük

c) ..

d) ..

76- Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyesi olmayan hangisidir?

a) Avukat (Doğru cevap)

b) Danıştay üyesi

c) Yargıtay üyesi

d) Adalet Bakanı

77- Dilekçeye cevap verme süresi ne kadardır?

a) 30 gün (Doğru cevap)

b) 60 gün

c) 90 gün

d) 120 gün

78- Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Encümeninde görev alamaz?

a) Personel Genel Müdürü

b) APK Kurulu Başkanı

c) Mahalli İdareler Genel Müdürü

d) Emniyet Genel Müdürü

79- Aşağıdaki birimlerden hangisi İçişleri Bakanlığı Ana Hizmet Birimlerinden biri değildir?

a) APK Kurulu Başkanlığı

b) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

c) İller İdaresi Genel Müdürlüğü (Doğru cevap)

d) Personel Genel Müdürlüğü

80- Hangisi İçişleri Bakanlığının görev alanına girmez?

a) Emniyeti sağlamak

b) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek

c) Kaçakçılığı önlemek

d) Ceza ve tevkifevlerini denetleme

Yazı İşleri Müdürlüğü G.Y.S.sorularını ben fakslamıştım size ama tarafınızdan verilen cevaplar malesef yanlış doğru cevaplar şu şekilde olmalıydı.1a-2b-3d-4b-5c-6a-7d-8a-9d-10b-11b-12a-13b-14d-15a-16a-17d-18b-19a-20d-21b-22a-23d-24(Tereddüttü)-25c-26a-27d-28d-29a-30a-31(Tereddütlü)-32b-33d-34a-35b-36a-37b-38d-39c-40d-41a-42d-43a-44c-45a-46a-47b-48(Tereddütlü)-49b-50c-51d-52c-53d-54b-55a-56b-57d-58b-59d-60c-61c-62b-63a-64b-65c-66a-67a-68b-69c-70c-71a-72a-73b-74d-75a-76d-77a-78b-79d-80d tereddütlü olan soruların cevaplarının milli eğitim bakanlığı ölçme değerlendirme kurulu başkanlığı veya içişleri bakanlığından sorularak yayınlanmasını talep ediyoruz.tşk. 11.10.2004

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme sınav soru ve cevapları 04.10.2004

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORULARI

ANAYASA

1- Hangisi temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden değildir?

Dokunulmaz

Sınırlandırılmaz (Doğru)

Vazgeçilmez

Devredilmez

2- Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 yıllık bir süre için seçilir

3- Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler hangi hallerde hakim kararı olmadan gözlem altına alınabilir?

Kaçmalarını önlemek

4- İl Genel meclis üyesini görevden kim uzaklaştırır

İçişleri bakanı

5- Temel hak ve hürriyetler yabancılar için kanunla sınırlanırken, hangi konuya uymak gerekir?

Milletlerarası hukuk kuralları

6- "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." İlkesi anayasanın hangi konusuna girer?

Egemenlik

7- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun, suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılabilir

8- Temel hak ve özgürlükler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sınırsızlık

9- Seçimlerle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Serbest, eşit, gizli,

Tek dereceli, genel oy,

Gizli sayım ve döküm esaslarına göre, (Doğru)

Yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

10- Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere verilen önerge hangisidir?

Soru Önergesi

11- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?

İl Özel İdaresi, Köy, Belediye, Mahalle (Doğru)

12- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden değildir?

Kanunları yayınlamak

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

13- Sivas Kongresinde geniş boyutları ile gündeme gelmiş, tartışmaların odak noktası olmuş ve reddedilen konu nedir?

Manda Sorunu

14- İşgalci devletlere bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhuna ne denir?

Kuvay-ı Milliye

15- İtilaf Devletleri hangi olay üzerine İstanbul'u resmen işgal ederek, Mebuslar Meclisinin dağılmıştır?

Misak-ı Milli

16- Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasından önce olmuştur?

Saltanatın kaldırılması

17- Lozan Barış Antlaşmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Irak sınırı çizilmiş, Musul sorunu çözülmüştür.

18- Bütün milletlere saygı esasına dayanan ve ırkçılığa karşı olan ilke hangisidir?

Milliyetçilik

ULUSAL GÜVENLİK VE KRİZ YÖNETİMİ

19- Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç nedir?

Milli menfaat

20- Kriz dış tehdit ise kriz yönetiminin birinci aşamasında hangi tedbir alınır?

Hasım ülkeyle krizi çözmek için görüşmeler yapılması gerekir

DEVLET TEŞKİLATI

21- Hangisi meslek kuruluşudur?

Baro

657 SAYILI KANUN

22- İki defa olumsuz sicil alan memurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Başka bir sicil amirinin emrine verilir

23- 657 Sayılı Kanunun Memurlar için temel ilkeleri hangisi değildir?

Sınıflandırma

Kariyer

Liyakat

Sıralama (Doğru)

24- Hangisi Hizmet sınıfı değildir?

Hakimlik ve Savcılık

25- Devlet Memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyetleri boyunca bir kez ve bir defada kullanılmak üzere ne kadar süre ile aylıksız izin verilir?

6 ay

26- Aylıksız izinin bitmesinden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde görevine dönmeyen memur hakkında ne yapılır?

Memuriyetten çekilmiş sayılır

27- En yüksek olumsuz sicil notu kaçtır?

59

28- Yukarıdaki cezalardan hangileri 5 yıl sonra sicilden silinebilir?

Uyarma - Kınama

29- Aşağıdaki disiplin cezalarında hangisinde yargı yoluna gidilmez

Uyarma- kınama

30- Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir?

Yüksek Disiplin Kurulu

31- Fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hallerde, yaptırılan fazla çalışmanın ne kadarı için 1 gün izin verilir?

8

32- Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara hangi tazminat verilir?

İş riski

33- En fazla kaç çocuğa aile yardımı verilir?

2

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ

34- Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı (büyük harf) vardır?

? nene Hatun ?.

35- Aşağıdakilerden hangisinde ki eki ile ilgili yazım yanlışı vardır?

?. varki ?.

36- Aşağıdakilerden hangisinde virgülü kaldırdığında anlam değişir?

Ahmet, öğretmenine çiçek verdi

HALKLA İLİŞKİLER

37- Hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından değildir?

Örgüte ilişkin olarak, kamu oyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlamaları önlemek

38- Hangisi halkla ilişkilerin amaçlarındandır? (Bu soru eksiktir, zira değildir ekinin olması gerekmektedir)

Davranış ve tutumların gerçek nedenlerini anlamak

Karşılıklı saygı ve sorumluluk geliştirmek

Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak

? . . . . . (doğru cevap)

39- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin etkinliklerinden ilkelerinden değildir?

Karşılıklı yarar

Disiplin (Doğru)

İnandırıcılık

Doğruluk

40- Aşağıdakilerden hangisi kurum içi ilişkilerle sağlanacak başarı ile ilgili değildir?

Kuruluşun amaçlarının iyi bilinmesi

Çalışmalarda İşbirliği

Kurum dışı ilişkilere önem verilmesi

Kurum içi ilişkilere önem verilmesi

MAL BİLDİRİMİ

41- Belediye başkanları mal bildirimini kime verir?

İçişleri Bakanı

42- Tebligata rağmen mal bildiriminde bulunmayana ne yapılır?

Hapse atılır

43- Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda ne kadar sürede mal bildiriminde bulunulmalıdır?

1 ay

BAYRAK KANUNU - RESMİ BAYRAMLAR

44- Hangisi milli bayramlarımızdan değildir?

Kabotaj bayramı

YÖNETİMDE AMİR MEMUR İLİŞKİLERİ

45- "Kasdi olmayan bir hatasını ve kusurunu kimsenin bilmediğini bildiği halde büyük bir hassasiyet gösterir ve ızdırap çeker" ifadesindeki memur tipi hangisidir?

İdeal tipler

46- İdarecinin başarısı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Disiplin kuruluna gönderdiği dosyaların sayısı ile ters orantılıdır.

47- Kuruluşta verimini engelleyen yöneticilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kurum başında kısa süreli kalması

MEMURLARCA VERİLECEK ZARARLAR

48- Zararların tanzimi için hangi şart gerekli değildir?

Zararın mevcut olması,

Memurun fiilinden oluşması

Mücbir sebepten hasıl olmaması

Mesai içinde olması (Doğru)

49- Zarar miktarının tespiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Rayiç bedeli tespit edilir

Amortisman payı düşülür

Heyetçe önce eski eserin değeri tespit edilir

?. . . . . (Doğru)

DERNEKLER KANUNU

50- Dernekler ne zaman tüzel kişilik kazanırlar

Kuruluş bildirimi ve diğer eklerini mülki amire verdikleri anda

51- Hangisi derneklerin organlarından değildir?

Danışma kurulu

52- Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri hangi merciin izni ile kullanabilirler?

Bakanlar kurulu

KORUYUCU GÜVENLİK

53- Anlam ve muhtevası başkalarının anlamayacağı şekilde düzenlenmiş gizli haberleşmeye yarayan işaretler dizgisine ne denir?

Kripto

54- Haberleşme güvenliği ile ilgili alınacak tedbirlerden yanlış olan hangisidir?

Mesajlar açık ve anlaşılır yazılmalıdır.

55- Özel güvenlik teşkilatının görevlerinden olmayan hangisidir?

Zanlıyı yakalayıp, mahkemeye teslim etmek

AFETLER

56- İnsan can ve malıyla diğer aktivitelerin olağanüstü olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin olaylar olmadan önce planlanması ve olay sırasında etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren faaliyet nedir?

Afet Acil Yardım Planlaması

57- İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan yapısı kökenli olaylara ne denir?

Afet

58- Hangisi afet yönetiminde görev alan yasal kurumlardan değildir?

Kurtarma dernekleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI

59- Hangisi ana hizmet birimlerinden değildir?

Personel Genel Müdürlüğü

60- Hangisi bakanlık encümeninde yeralmaz?

APK Kurulu Başkanı

61- Hangisi İçişleri Bakanlığının görevlerinden değildir?

Ceza ve Tevkif evlerini denetlemek

62- Mülki merasim ve protokol hizmetlerini hangi birim düzenler?

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

63- Hangisi yardımcı birimlerinden değildir?

Hukuk müşavirliği

GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

64- İl Yazı İşleri Müdürü olabilmek için hangisi aranmaz?

Pedagojik Formasyon

65- Soruşturma veya denetleme raporları sonucu İl Müdürlüğünü kaybeden kişi nerelere atanamaz?

Şube Müdürlüğü (Doğru)

Mahalli İdareler Kontrolörlüklerine

Uzmanlıklara

Ataması Valilikçe Yapılan Müdürlüklere

66- Hangi müdürün atamasını (teklif yapılmaksızın) bizzat Vali onaylar?

Özel Kalem Müdürü

67- Yönetmeliğimizde 4. hizmet bölgesinde görev süresi kaç yıldır?

3 yıl

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BÜROLARI KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

68- Hangisi evrak çeşidi değildir?

Adi evrak

69- Hangi büro direkt Valiye bağlıdır?

Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

RESMİ YAZISMA KURALLARI

70- Faks ile gönderilen yazıların kaç gün içinde teyidinin yapılması gerekir?

5

71- Üst ve aynı düzey makama yazılan yazılar nasıl bitirilir?

Arz ederim

İL VE İLÇE İDARE KURULLARI

72- Hangisi idare kurulu üyesi değildir?

İl Yazı İşleri Müdürü

73- Hangisi idare kurulunun karar türlerinden değildir?

Firarlara para cezası vermek ve askeri mahkemeye sevk etmek

74- İl İdare kurulu hangi kanuna göre kurulmuştur?

5442 Sayılı İl İdaresi

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

75- İhbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olması kişi ve olay belirtilmemesi durumunda hangi işlem yapılır?

Şikayet işleme konulmaz

76- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Kaymakam hakkında soruşturma iznini kim verir?

Vali

77- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Belediye Meclis üyeleri hakkında soruşturma iznini kim verir?

Vali

78- Ön İnceleme için en fazla süre kaç gündür?

45

79- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre hazırlık soruşturmasında hakim kararı alınması gerektiren hususlarda Kaymakamlar için nereye başvurulur?

İl Ağır Ceza Mahkemesi

SINIR ANLAŞMAZLIKLARI

80- Bir köyün başka bir ilçeye bağlanması hangi makam tarafından imzalanır?

Üçlü Kararname

81- Köy Kurulmasında aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

Coğrafi durum

Nüfus durumu

Ekonomik durum ve Pazar ilişkileri

Genel görünümü (Doğru)

82- İdare Kurullarınca çizilen sınır kararına itiraz davaları nereye açılır?

İl veya İlçenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi

3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ VE MÜDAHALELERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

83- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Talebin reddi halinde infaz giderleri irad kaydedilir

84- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili kararlar kaç gün içinde verilmelidir?

15

85- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili infazlar kaç gün içinde yapılmalıdır?

5

86- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili hangisi yanlıştır?

İdari yargıya gidildiğinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilir

DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME KANUNU

87- Dilekçelere kaç gün içinde cevap verilmelidir?

30

88- Hangisi dilekçelerde bulunması zorunlu şartlardan değildir?

T.C.kimlik no

89- Reddedilen Bilgi edinme başvurusuna başvuru sahibi kaç gün içinde itiraz etmesi gerekir?

15

90- Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyesi olmayan hangisidir?

Adalet Bakanı

91- Başvuru ile ilgili olarak başka kurumların görüşünün gerekmesi halinde bilgi ve belgeye erişim kaç gün içinde sağlanır?

30

21 Nisan 2006 09:24

ahmet-25
Aday Memur

tarihden erzurum sivas amasya ve 1 inönü savaşının sonuçlarından soru gelir

21 Nisan 2006 17:20

cabir38
Şef

Burada emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim.Gerçekten güzel bir çalışma olmuş.Yalnız arkadaşlar doğum izni değişti doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere değişti çalışan arkadaşlar buna dikkat ederlerse iyi olur sanırım.

21 Nisan 2006 18:39

Mungan
Memur

Sevgili mkdeepblue; bu bilgiler doc formatında elinizde hazırsa mungan@hotmail.com adresine rica etsem cok sey mi istemis olurum bilmiyorum ama 6 denemede de kopyalayıp yapıstırma işlemim (farenin elinden kayması, misafir gelmesi,telefon calması nedenleriyle :-))) basarısız oldu.

21 Nisan 2006 18:45

mkdeepblue
Yasaklı

arkadaşlar tabiki sorular içinde değişen,yanlış,eksik bilgiler olabilir ....bunlara dikkat edin...ama sanırım benden başka ekleyen yok...hadi arkadaşlar ....gönderin...

12 Mayıs 2006 16:15

mkdeepblue
Yasaklı

arkadaşlar lütfen okuyup geçmeyin....bi kaç soruda siz ekleyin....tüm meslektaşlarıma başarılar...

25 Mayıs 2006 14:43

mkdeepblue
Yasaklı

katılan yok mu?

Toplam 25 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?