Editörler : Cüneyt Barışoglu
11 Nisan 2010 16:39   


Sağlık- Sen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Yeni Haklar Kazandırmaya Devam Ediyor.

KAZANIMLAR

- Kamu çalışanları ile ilgili kazanımlar:

1- Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış geçerli özürlü raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylığın sağlanması, ve personelin mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulması sağlandı.

- Sağlık Çalışanları İle İlgili Kazanımlar:

1- 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu? nun 17. maddesinin 5. fıkrası gereğince SSK personeline ödenmesi gereken havuz paralarının ödenmesi sağlandı.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı? nın 09.10.2003 gün ve 277 sayılı onayı ile yürürlüğe giren SSK Ek ÖdemeYönergesi? nin 5. maddesinin 11. bendi, ?01.09.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, 80 saate kadar tutulan nöbetler için ek ödeme yapılmayacağı? hükmünü içermekteydi. Yönerge hükmü hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu? nun 2004/358 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verildi. Sağlık Bakanlığına devrolan personelin SSK döneminde aylık 80 saate kadar tutmuş oldukları nöbet ücretinin karşılığı olan ek ödemelerin ödenmesi için davalar açılmakta ve kazanılmaktadır.

3- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği değişikliği ile sağlık çalışanlarının kamu personeli, SSK ve Bağ-Kur? lu eşlerinin bulunduğu yere atanma talepleri ve sağlık personelinin sağlık ile ilgili bir alanda dört yıllık yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin değerlendirilmesi sağlandı.

4- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği? nde Personel Dağılım Cetveli(PDC) ile ilgili değişiklik yapılmıştı. Hastanelerde çalışacak personel sayısını belirleyen ve il içi atamalara belirli kıstaslar getiren PDC uygulaması hususunda mağduriyetlerin yaşanmaması için PDC Komisyonları kurulması sağlandı.

5- Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların hizmetlerinde kullanılan 112 acil ambulansların kasko sigortası yapılması sağlandı.

6- Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, sağlıkla ilgili üst öğrenim sayıldı.

7- Harcırahların ödenmesi sağlandı. 01 Ocak 2002 yılında naklen ataması yapılan sağlık personeli 12 Temmuz 2006? ya kadar olan harcırahlarını alabildi.

8- Uzun zamandan beri yapılmayan Görevde Yükselme Sınavı? nın Aralık 2007? de yapılması sağlandı.

9- Sağlık Kurumları İşletmeciliği, "sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar için" mesleki bir üst öğrenim sayıldı. 14.02.2008 tarihinde toplanan YÖK Genel Kurulu? nun olumlu karar vermesi sonucu Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunlarının mağduriyeti giderildi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunlarının üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlardan yararlanabilmeleri sağlanmış oldu.

10- 2006-2007 yıllarında başvuruda bulunan 1.300 memura VHKİ (veri hazırlama kontrol işletmeni) kadrosu verildi. Ayrıca, şartları taşımaları halinde Maliye Bakanlığı ile görüşülerek iptal-ihdas yapılmak suretiyle VHKİ kadrosunun verilmesi için objektif kıstasların belirlenerek, kadroların talepte bulunanlara tahsis edilmesi sağlandı.11.270 VHKİ kadrosu ihdas edildi. Memur, santral memuru, daktilograf, ambar memuru, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında çalışan 11 bin 270 personelin VHKİ kadrosuna geçişine imkan verilmiş oldu. Bu kadrolardan 5.650? si verildi. Böylece, 5.650 memur ekonomik ve özlük hakları itibarıyla önemli kazanımlar elde etti.

11- Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı sonucu başarılı olarak ataması yapılan personelin, nakil talebinde bulunabilmesi için atama tarihinden itibaren iki yıl olan çalışma süresi şartı bir yıla indirildi. Atama tarihinden itibaren bir yıl çalışma halinde nakil talebinde bulunma imkânı sağlanmış oldu.

12- Vekil ebe ve hemşirelerin döner sermaye ek ödemesinden faydalanmalarına ilişkin bireysel davalarda olumlu kararlar alınmaktadır.

13- SSK hastanelerinden devrolunan personelden sağlık teknisyeni ve laborant kadrosunda çalışanlar, kurum içi naklen atamalarda standart kadro yönetmeliğinde kadroları olmadığı için münhal yer açıklanamıyor ve kuraya başvuramıyorlardı. Başvurumuz üzerine, Eylül 2008? de yapılan yönetmelik değişikliği çerçevesinde kurum içi naklen atama kuralarında sağlık teknisyeni ve laborant kadrolarında çalışanlar için de münhal yerler açıklanmıştır.

14- Maliye Bakanlığı 25 Aralık 2008 tarihinde tüm valiliklere gönderdiği genel yazısında, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerini sınırlayan biçimde döner sermaye gelirlerinin dağılımını yeniden düzenliyordu. Sendikamız, personelin döner sermaye gelirlerine kısıtlama getirdiği gerekçesiyle dava açıp girişimlerde bulunarak söz konusu düzenlemenin geri çekilmesini sağladı.

15- Fiilen riskli birimlerde çalışan ve nöbet tutan laborant, röntgen ve laboratuar teknisyenlerinin döner sermaye ek ödemesinden faydalanabilmesine ilişkin bireysel davalar açılmakta ve kazanılmaktadır.

16- Maliye Bakanlığı? nın 11 Mart 2008 tarihli genelgesi uyarınca yaklaşık bir yıldır yemek ücreti ödemek durumunda kalan yataklı tedavi kurumlarında çalışan personel için yemek ücreti yeniden kurumlarınca karşılanmaya başladı. Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliği? nde yapılan değişikliğin 28 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete? de yayımlanması ile Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında yemek ücreti kesintisi sona erdi. Yönetmelik değişikliğinin yürürlük tarihinin 01 Ocak 2008 olarak belirlenmesi ile çalışanların başvurusu halinde 11 Mart 2008 tarihinden itibaren yapılan yemek ücreti kesintilerinin iade edilmesi de sağlandı.

17- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan ve döner sermaye geliri düşük olan personele ek ödemelerin il ortalamasından yapılması sağlanarak mağduriyetler bir ölçüde giderildi. 24 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete? de yayımlanan düzenleme ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.

18- 2010 yılında yapılacak Görevde Yükselme Sınavı için 2.830, Unvan Değişikliği Sınavı için ise 1.739 kadro planlandı.

19- Ayni olarak yapılan giyim yardımlarının nakdi olarak ödenmesi, ek ödemede aylık mahsuplaşma yapılması ve sağlık çalışanlarının yıllık izin ve rapor dönemlerinde ek ödemeden yararlanabilmesi konularındaki girişimlerimiz sonucunda, bu konular 2009 yılı toplu görüşmeleri sonrası imzalanan mutabakat metninde yer aldı.

20- Tam Gün Yasası? na tüm sağlık çalışanlarının günlük çalışma saatlerinin 8 saate indirilmesi sağlandı.

21- Tüm hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının nöbet ücreti alması sağlandı. Nöbet ücretleri %50-66 oranında artırıldı.

22- Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan işbirliği çerçevesinde ön lisans mezunu ebe, hemşire, sağlık memuru ve Sağlık Eğitimi Enstitüsü mezunlarına lisans tamamlama hakkı verildi. Lisans tamamlama eğitimlerinin verilmesinde 3 ayrı üniversite ile protokol imzalandı. Ayrıca, tüm branşlarda lisans tamamlama hakkı verilmesi konusu 2009 yılı toplu görüşmeleri sonucunda mutabakat altına alındı.

23- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı Bölümünün, 04 Kasım 2009 tarihinden önce mezun olan ve kayıt yaptıran sağlık çalışanları (ebe, hemşire, sağlık memuru ve laboratuar teknisyenleri) için mesleki bir üst öğrenim olarak kabul edilmesi sağlanmış ve sağlık çalışanlarının üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlardan faydalanması mümkün olmuştur.

- Sözleşmeli sağlık çalışanları ile ilgili kazanımlar:

1- 4/b sözleşmeli personelin sigorta primi işveren hissesinin, tavan ek ödeme tutarı dikkate alınmaksızın döner sermaye işletmelerince ayrıca ödenmesi sağlandı.

2- Sözleşme metninin 9/d maddesinde yer alan, sözleşmenin herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı fesih yetkisinin idarenin elinden alınması ile sözleşmelerinin sebep gösterilmeksizin feshedilmesi imkanı ortadan kalkmış oldu. İdareye tek taraflı sözleşme feshi hakkı tanıyan madde iptal edildi.

3- Eş durumu tayinlerinde kapsam genişletildi. Eş durumu tayinlerinin Haziran 2010 yerine Aralık 2009?da, becayişlerin ise Aralık 2009 yerine Temmuz 2009? da yapılması sağlandı.

4- 22 Temmuz 2009 tarih ve 27296 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan yönetmelik ile 4924 sayılı Kanuna tabi sağlık çalışanlarına eş ve sağlık mazeretinden tayin hakkı verildi.

5- Üst öğrenimini tamamlayan 4/b? li ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele intibak yapılarak özlük haklarından faydalanmaları ve sözleşme ücretlerinin yeni durumlarına göre belirlenmesi için açılan bireysel davalar kazanılmaktadır.

6- 4/b sözleşmeli personelin hastalık iznini 30 gün ile sınırlandıran hizmet sözleşmesinin 8/b maddesi için açılan davada, Danıştay 12. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay? ın kararı doğrultusunda 2010 yılı hizmet sözleşmesinden hastalık iznine ilişkin süre sınırı kaldırıldı.

- Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları ile ilgili kazanımlar:

1- Üniversitelerde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin Sağlık Bakanlığı? ndaki sağlık çalışanları ile eş değerde döner sermaye almaları sağlandı.

2- 24 Temmuz 2008? de TBMM Genel Kurulu? nda kabul edilen 2547 sayılı YÖK Kanunu değişikliğinin 06 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazete? de yayımlanması ile üniversite hastanelerindeki 4/b? li personelin döner sermaye alması sağlandı. Bu değişiklik ile ayrıca üniversite hastanelerinde 657 sayılı Kanuna tabi personelden başhemşirelerin döner sermaye tavan oranları %200?e, diğer personelin % 150? ye ve riskli birimlerde çalışanlar için % 200? e çıkarılarak Sağlık Bakanlığı? nda çalışanlar ile eşit düzeye getirildi. Düzenleme, 01 Eylül 2008 tarihinde yürürlüğe girdi.

3- Yemek ücretinin kurumları tarafından karşılanması sağlandı.

4- Maaş promosyonu hakkı verildi.

5- Üniversite hastanelerindeki sözleşmeli personelin sözleşmesinde yer alan, çalışanların iş güvencesini ortadan kaldıran tek taraflı fesih hakkı ile ilgili ayrı ayrı açılan davalar kazanılmaktadır.

6- Üniversite hastanelerinde çalışanlara becayiş ve eş durumu tayin hakkı verilmesi, disiplin kurullarına yetkili sendika temsilcilerinin alınmasına ilişkin taleplerimiz, 2009 yılı toplu görüşmeleri sonucunda mutabakat metninde yer almıştır.

- Sosyal hizmet çalışanları ile ilgili kazanımlar:

1- SHÇEK? te çalışan meslek elemanlarına 15 saatlik ek ders ücretinin izinli ve raporlu oldukları dönemlerde de ödenmesi için yasal düzenleme yapıldı.

Hukuki Kazanımlar

4/B sözleşmeli personelin sendika üyeliği : 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak görev yapan personelin memur sendikalarına üye olabileceklerinin tespiti için 12.06.2006 tarihinde dava açılmıştır. Ankara 2. İş Mahkemesi tarafından 28.11.2006 tarih ve E. 2006/413 ? K. 2006/650 sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Radyasyonla çalışan personelin günlük çalışma saati ile ilgili dava: Radyasyonla çalışan personelin günlük çalışma saatini 5 saatten 9 saate çıkaran Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin ve 08.10.2007 tarih ve 21025 sayılı Genelgenin 1 ve 2 numaralı paragraflarının iptali için 16.10.2007 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Danıştay 11. Daire tarafından verilen yürütmenin durdurulmasının reddine dair karara karşı yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu tarafından 01.05.2008 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Danıştay 12. Daire tarafından da 06.05.2009 tarih ve E. 2007/5158 ? K. 2009/2652 sayılı karar ile Genelgenin iptaline karar verilmiştir.

4/B hizmet sözleşmesinin 9. maddesinin d bendinin iptali adına açılan dava: ?Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.? hükmünün iptali için 08.11.2007 tarihinde Danıştay?da dava açıldı. Danıştay 12. Daire tarafından 26.11.2008 tarih ve E. 2007/5792 ? K. 2008/6744 sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı temyiz ederken posta pulunu eksik yatırdığı için temyiz edilmemiş sayılmasına karar verildi, karar kesinleşti.

Sözleşmeli personelin öğrenim durumu : Mesleki bir üst öğrenimi bitiren 4/B ve 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin bitirmiş olduğu bölümden kaynaklı intibakının yapılması adına açılan davalarda ilk niteliğinde kararlar alındı.

a. 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan davacı: Toplum Sağlığı Teknisyeni olan ve Laboratuar ve Veterinerliği bitiren davacı için açılan davada, İdare Mahkemesi tarafından davanın kabulüne karar verilmiştir. (Serkan ASLAN ? Kastamonu İdare Mahkemesi 11.12.2007 tarih ve E. 2007/321 ? K. 2007/661)

b. 4/B sözleşmeli personel olan davacı : Tıbbi sekreter olan ve Sağlık Memurluğunu bitiren davacı için açılan davada, İdare Mahkemesi tarafından davanın kabulüne karar verilmiştir. (Mehmet SAVAŞ ? Şanlıurfa İdare Mahkemesi 11.09.2008 tarih ve E. 2007/2797 ? K. 2008/1539)

Unvan değişikliği : Sağlık Memuru olarak görev yapmakta iken unvan değişikliği sınavında başarılı olan davacının Sağlık Memurluğunu bitirdiği için hemşire olarak atanamayacağına dair işlemin iptali adına açılan davada İdare Mahkemesi tarafından YÖK?ün kararı doğrultusunda davanın kabulüne ve işlemin iptaline karar verilmiştir. (Ümit ÖZBEK ? Trabzon İdare Mahkemesi 30.12.2009 tarih ve E. 2009/1419 ? K. 2009/1436)

Düşük sicil notunun iptali : Herhangi bir bilgi ya da belgeye dayandırılmadan çok iyinin altında verilen sicil notlarının iptali için açılan davalarda, mahkeme tarafından sicil notunun objektif kriterlere dayanılmadan tesis edildiği gerekçesi ile sicil notunun iptaline karar verilmektedir. (Ayşegül TEMİZKAN ? Ankara 16. İdare Mahkemesi 18.02.2009 tarih ve E. 2008/634 ? K. 2009/185)

4/B Becayiş : Giresun İli?nde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak sözleşmeli statüde çalışan davacının, İstanbul?da kendisi gibi 4/B sözleşmeli statüde görev yapan bir başka sağlık memuru ile becayiş yapma talebinin reddine dair işlemin iptali adına açılan davada, Ordu İdare Mahkemesi?nce dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu karar 29.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı?ndan önce verilmiş olan 4/B sözleşmeli personelin becayişinin yapılabileceğine dair ilk karardır. (Rufiye DEMİR KÖMÜSLÜOĞLU ? Ordu İdare Mahkemesi 05.05.2009 tarih ve E. 2008/739 ? K. 2009/732)

Döner sermaye katsayısının vekaleten yürüttüğü kadro üzerinden ödenmesi: Sağlık Memuru olarak görev yapan ve 31.10.2007 tarihinde Valilik Oluru ile şube müdürlüğü görevine vekaleten atanan sendika üyesinin 01.09.2007 tarihinden sonra görevlendirildiği gerekçesi ile döner sermaye katsayısının vekaleten yürüttüğü katsayı üzerinden değil de asıl kadrosu üzerinden ödenmesine dair işlemin iptali adına açılan davada, Kayseri İdare Mahkemesi döner sermaye ek ödemesinin fiilen katkıda bulunduğu şube müdürlüğü katsayısından ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. (Tekin KOÇAK ? Kayseri 1. İdare Mahkemesi 27.03.2009 tarih ve E. 2008/808 ? K. 2009/189)

SSK?dan devrolan personelin aile yardımı : SSK?dan devrolan personelin geriye dönük aile yardımından yararlandırılması için açılan davada İdare Mahkemesi, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yazılarına istinaden geriye dönük hesaplama yapılarak fark tazminatı içerisindeki aile yardımı ödeneği ile yeni kadrosuna ilişkin ödenen aile yardımı ödeneği arasındaki farkın ödenmesine karar vermiştir. (Vahit ÖZBİLEN ? Çanakkale İdare Mahkemesi 14.05.2009 tarih ve E. 2008/823 ? K. 2009/316)

Hemşirelik yetkisi : 02.05.2007 tarihinde Hemşirelik Kanununa eklenen Geçici 2. maddesinin 4. fıkrasına göre Kanunun yayımı tarihinde en az 3 yıldır yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik yaptığını belgelendiren ebelere hemşirelik yetkisi verilmesine dair hüküm uyarınca sendika üyesi ebeye hemşirelik yetkisi verilmesi için açılan davada, 2002 yılında Valilik Oluru ile geçici görevli olarak yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik yaptığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. (İpek ELİFOĞLU ? Ordu İdare Mahkemesi 19.10.2009 tarih ve E. 2009/36 ? K. 2009/1320)

Riskli birimlerde kısmi süreli çalışan laboratuar ve röntgen teknisyenlerinin riskli birim katsayısından yararlandırılması : Mesai saatleri içinde fiilen çalışmak ve mesai saatleri dışında nöbet tutmak suretiyle acile hizmet veren laboratuar ve röntgen teknisyenlerinin döner sermayelerinin riskli birim katsayısı üzerinden ödenmesi için açılan bireysel davalar olumlu sonuçlanmaktadır. (Yavuz GÜÇLÜ ? Rize İdare Mahkemesi 28.10.2009 tarih ve E. 2009/90 ? K. 2009/593)

4924 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin başka bir yere yapılan atamasının iptali : 4924 sayılı Kanuna tabi olarak Niğde Merkez Diklitaş Sağlık Ocağı?nda görev yapan sendika üyesinin Merkez Dikilitaş Sağlık Ocağı Aşlama Sağlık evine atanmasına ilişkin işlemin iptali adına açılan davada, İdare Mahkemesi hizmet sözleşmesi gereği yapılacak geçici olarak görevlendirmenin koşulları belirlenmiş olduğundan, bu koşulları taşımadan yapılan atamanın iptaline karar vermiştir. (Gönül ILDIZ KOÇAK ? Aksaray İdare Mahkemesi 16.07.2009 tarih ve E. 2009/187 ? K. 2009/525)

4/B iptal-ihdası : 4/B sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının ilçeden merkeze yapılan iptal-ihdasının iptali için açılan davada, İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı ile eşinin 4924 sayılı Kanun kapsamında tayin imkanın bulunmadığı gerekçesi ile, dava konusu iptal-ihdas işleminin iptaline ve davacının eski görev yerine iadesine karar verilmiştir. (Zeynep GÜMÜŞ ? Kastamonu İdare Mahkemesi E. 2009/274)

657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin 4/B?li eşinin yanını eş durumundan tayin talebi : 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sendika üyesinin, 4/B sözleşmeli personel olan eşinin yanına eş durumu tayiniyle gidebilmesi için açılan davada, İdare Mahkemesi 4/B?li personelin SSK?lı olarak çalışıyor olmasından ve eş durumu için gerekli sigortalı olma şartını sağlamasından dolayı davanın kabulüne karar vermiştir. (Ebru KARTAL YILMAZ ? Tekirdağ İdare Mahkemesi 26.11.2009 tarih ve E. 2009/375 ? K. 2009/827)

Promosyon alacağı: Askerde olması nedeniyle tarafına promosyon ödemesi yapılmayan sendika üyeleri için açılan davalar devam etmekte. Bunlardan Aksaray?da açılan bir davada, önce geçici görevde olması sonra da askerde olması nedeniyle promosyon alacağından yararlanamayan sendika üyesi için açılan davada, Aksaray İdare Mahkemesi tarafından davanın kabulü ve dava konusu işlemin iptali ile promosyon alacaklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir. (Yunus GÜÇLÜ ? Aksaray idare Mahkemesi 15.02.2010 tarih ve E. 2009/659 ? K. 2010/147

Vekil ebe/hemşirelerin döner sermaye alacağı : Vekil ebe/hemşire olarak görev yapanların tarafına döner sermaye ödenmesi için açılan davalar olumlu sonuçlanmakta. Ayrıca bu konuyla ilgili vekil ebe/hemşirelere döner sermaye ödenmeyeceğine dair Sağlık Bakanlığı?nın 27.12.2006 tarih ve 241016 sayılı Talimatının 10. maddesinin iptali ve davacıya döner sermaye ek ödemesi yapılması için dava açılmış olup, Danıştay tarafından 657 sayılı Yasanın 86. maddesine göre açıktan vekil olarak atanan personelin döner sermayenin işleyişine fiilen katkı sağladığı gerekçesi ile dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığına ve mezkur Talimatının 10. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. (Elif SAĞIR - Danıştay 11. Daire E. 2008/15436)

Vekil ebe/hemşirelerin izinleri : Vekil ebe/hemşirelerin yıllık izin, mazeret izni, doğum izni, hastalık izni ve aylıksız izin gibi izin haklarından yararlandırılması için davalar açılmaya devam etmektedir. Bu davalardan birinde İdare Mahkemesi, 657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre vekil ebe/hemşire olarak atananların sözleşmelerinin her yıl yenilenmesi suretiyle Devlet Memurları ve 4/B li personel gibi hizmetle ilişkilerinde süreklilik arzedecek şekilde bir uygulamaya gidilmesinden dolayı izin haklarından yararlandırılması gerektiğine karar vermiştir. (Neslihan ÜNAL BAŞDEMİR ? Bursa 3. İdare Mahkemesi 17.04.2009 tarih ve E. 2009/82 ? K. 2009/255)

Diş Sağlığı Merkezinde çalışan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet zammı : Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan sendika üyesi röntgen teknisyeni için açılan davada, SGK?nın diş muayenelerinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılamayacağına ilişkin işleminin iptali istenmiştir. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. (Muhammet Abdülaziz ÖZBAY ? Ankara 10. İdare Mahkemesi 19.10.2009 tarih ve E. 2009/1005 ? K. 2009/1935)

Görevini ifa ederken meydana gelen olaydan dolayı rapor alan 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin 30 günü aşan hastalık izninde de maaşının tam olarak ödenmesi gerektiği : 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının görevi sırasında meydana gelen olaydan dolayı 60 günlük heyet raporu alması karşısında, davalı idare tarafından 30 günü aşan hastalık izinli dönem için kendisine yarım sözleşme ücreti ödenmesi işleminin iptali için dava açılmıştır. İdare Mahkemesi, davacının rahatsızlığının görevini ifa ederken meydana gelmiş olmasından dolayı 4924 sayılı Kanunun 5. maddesindeki 30 günü aşan hastalık izinlerinde yarım sözleşme ücreti ödeneğine dair hükmün kendisine uygulanamayacağını hükme bağlamıştır. (Lale VURUCU BALDIR ? Şanlıurfa İdare Mahkemesi 28.11.2008 tarih ve E. 2008/546 ? K. 2009/1919)

Sağlık Teknikerliği mezunun hemşire olarak atanması talebi : KPSS yerleştirmelerinde Selçuk Üniversitesine hemşire olarak yerleştirilen davacının, Sağlık Teknikerliği mezunu olmasından dolayı hemşire olarak atamasının yapılmamasına dair işlemin iptali için dava açılmıştır. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair karara karşı yapılan itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi tarafından 5634 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programından mezun olan davacının atamasının uygun olmadığı yönündeki kararda hukuka uyarlık görülmediği için yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. (Mehmet Ali ERYILMAZ ? Konya Bölge İdare Mahkemesi 18.01.2010 tarih ve Y.D. itiraz no : 2010/27)

Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilenler

4/B hizmet sözleşmesinin 9/e maddesinin iptali : ?Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir.? hükmünün iptali için 15.01.2009 tarihinde Danıştay?da dava açıldı. Danıştay 12. Daire tarafından 01.06.2009 tarih ve 2009/364 Esas sayılı dosyası ile ?Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması halinde sözleşmeyi feshedebilir.? kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Dava devam ediyor.

4/B hizmet sözleşmesinin hastalık izniyle ilgili maddesinin iptali :4/B hizmet sözleşmesi 8/d hastalık izni "yılda 30 günü geçmemek üzere" ibaresinin iptali için 26.02.2009 tarihinde Danıştay?da dava açıldı. Danıştay 12. Daire tarafından 02.06.2009 tarih ve 2009/1208 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Dava devam etmekte.

Refik Saydam Hıfz.Mrk. Döner Sermaye Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinin iptali : Disiplin cezası alanların döner sermaye ek ödemelerinden mahrum bırakılmasına dair işlemin geri alınması için Sendika tarafından Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına yapılan müracaatın reddine dair işlemin ve gerekçe gösterilen Yönetmelik hükmünün iptali için 02.11.2007 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Danıştay 11. Dairenin 07.05.2008 tarih ve E. 2007/12848 sayılı yürütmenin durdurulmasının reddine dair kararına karşı yapmış olduğumuz itiraz Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu?nun 30.04.2009 tarih ve 2008/1195 YD: itiraz Nolu dosyası ile kabul edilmiş ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Dava devam etmekte.

Biyologların TUS'a girmesini engelleyen Yönetmeliğe dava: 18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine biyologların dahil edilmemiş olmasına karşı 15.09.2009 tarihinde dava açılmıştır. Danıştay 8. Dairenin 25.01.2010 tarih ve 2009/7876 Esas sayılı kararı ile dava konusu Yönetmelik hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir

Devam Eden Davalar

29.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının sözleşmeli personelin kurumlararası yer değişikliği ve eş durumunu kısıtlayan hükümleri: 29.03.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararındaki kurumlar arası yer değişikliğinin yapılamayacağı ve eşinin kamu görevlisi olması zorunluluğunun düzenlediği Ek madde 3?ün 1. fıkrasının ve 2. fıkrasının (b) bendindeki eş durumuna ilişkin kısıtlamaları düzenleyen ibaresinin iptali adına 05.05.2009 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Danıştay 5. Daire tarafından 2009/2618 Esas sayılı dosyasında 09.12.2009 tarihinde yürütmenin durdurulmasının reddine karar verilmiştir. Bu karara tarafımızca itiraz edilmiştir.

Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Çalışanların Yemek Yardımı : Ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışanların yemek yardımından yararlanması için 28.04.2009 tarihli Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Ek Madde 1?de yer alan ?hasta için oluşturulmuş? ibaresinin iptali için 07.05.2009 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Danıştay 5. Dairenin 16.10.2009 tarihli ve 2009/2621 Esas sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddine karşı tarafımızca itiraz edilmiştir. Dava devam etmekte.

Mesai dışı çalışma puanında nöbet tutulan sürelerle ilgili dava: Döner Sermaye Yönetmeliğinde 22/04/2009 tarih ve 27209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik sonrası mesai dışı çalışma puanının tanımındaki ?nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere? ibaresinin iptali için 20.05.2009 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Danıştay 11. Dairenin 19.08.2009 tarihli ve 2009/3455 Esas sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddine karşı tarafımızca itiraz edilmiştir. Dava devam etmekte.

4/B ve 4924 ?e Tabi Sözleşmeli personelin yeni öğrenim durumlarına göre ücretlerinin belirlenmesi: Sendika tarafından sözleşmeli personelin yeni öğrenim durumlarına göre ücretlerinin belirlenmesi için Maliye Bakanlığına yapılan müracaatın zımnen redine dair işlemin iptali için 25.05.2009 tarihinde iki ayrı dava açılmıştır.

Ayniyat saymanı ve muhasebe yetkili mutemedi hakkında: 24.04.2009 tarih ve 27209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermaye Yönetmeliğinin 4. maddesindeki ayniyat saymanı ve sağlık kuruluşu döner sermaye yetkilisi mutemetlerinin hizmet alanı kadro unvan katsayılarını düşüren maddenin iptali için 23.06.2009 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Danıştay 11. Dairenin 10.07.2009 tarihli ve 2009/4455 Esas sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddine karşı tarafımızca itiraz edilmiştir. Dava devam etmekte.

4924 Yönetmeliği eş durumu kısıtlamasına dava : 22.07.2009 tarihinde Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapılması üzerine 8. maddesinde eş durumu tayinleri için eşinin kamu görevlisi olması hususunda getirilen kısıtlamanın iptali için 13.08.2009 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Danıştay 5. Dairenin 28.10.2009 tarihli ve 2009/4978 Esas sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddine karşı tarafımızca itiraz edilmiştir. Dava devam etmekte.

Muhasebe yetkili mutemedi %10 ek puan : 24.04.2009 tarih ve 27209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermaye Yönetmeliğinin 5. maddesindeki muhasebe yetkilisi mutemedinin maddeden çıkarılmış olması ve bu nedenle %10 ek puandan yoksun bırakılmış olması nedeniyle 28.08.2009 tarihinde dava açılmıştır. Dava Danıştay 11. Daire?de 2009/8474 Esasına kayıtlı olarak devam etmektedir.

Refik Saydam Döner Sermaye Yönetmeliğindeki tabip dışı personelin katsayıları: 08.06.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Döner Sermaye Yönetmeliğindeki tabip dışı personelin katsayılarının düşmesine sebebiyet veren maddenin iptali için 07.09.2009 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Dava Danıştay 11. Dairenin 2009/6187 Esasına kayıtlı olarak devam etmektedir.

Hemşirelik kursuna katılanlardan ruhsatlandırma bedeli alınması işlemine dava : Bartın İli?nde 2007 yılı 2. dönem acil bakım hemşireliği kursuna katılanlara 2008 yılında sertifika verilmesi için ruhsatlandırma bedeli istenmesine dair işlemin iptali için 15.05.2008 tarihinde dava açılmıştır. Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından 22.01.2009 tarih ve E. 2008/822 sayılı karraı ile yürütmenin durdurulmasının reddine karar verilmiş ve yaptığımız itiraz reddedilmiştir. Dava hala devam etmekte.

SHÇEK 07/02/2008 tarihli ücretli ders görevi konulu 338 sayılı 2008/01 nolu Genelgenin iptali : SHÇEK personelinin ücretli ek derslerini kısıtlayan ve bazı programları ücretli ek ders kapsamından çıkaran Genelgenin iptali için 04.03.2008 tarihinde Danıştay?da dava açıldı. Danıştay 2. Daire tarafından 2008/4606 Esas sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş, yapmış olduğumuz itiraz da reddedilmiştir. Dava devam etmekte.

Tedavi Katılım Paylarıyla ilgili davalar : Kamu görevlilerinden ve yakınlarından tedavi katılım payı alınmasını düzenleyen 18.09.2009 tarihli Tebliğe ve 04.09.2009 tarihli Genelgeye karşı 25.09.2009 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır.

a. 18.09.2009 tarihli Tebliğ ile ilgili dava Danıştay 10. Daire?de 2009/13688 Esasına kayıtlı olarak devam etmektedir.

b. 04.09.2009 tarihli Genelge ile ilgili dava Danıştay 10. Daire?de 2009/13946 Esasına kayıtlı olarak devam etmektedir.

4924'lere 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme yapılamayacağına dair işlem: Sağlık Bakanlığı tarafından Kars Valiliğine yazılan yazı ile 4924'lerin 375 sayılı KHK uyarınca ek ödemeden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Bu işlemin iptali adına 06.11.2009 tarihinde dava açılmıştır. Dava Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2009/1678 Esasına kayıtlı olarak devam etmektedir.

Katsayı Davası: İstanbul Barosu Başkanlığının, Yükseköğretim Genel Kurulunun yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasını kaldıran 21.07.2009 tarih ve 12266 sayılı kararının iptali için açmış olduğu davada YÖK yanında davaya müdahil olundu. 07.12.2009 tarihinde de müdahil olmamızdan kaynaklanan harçlar ödendi.

Çocuğunun il dışında okuması: 22.10.2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Ek Madde 3'te yer alan, görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personelle ilgili ?4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu iline? ibaresinin iptali için 21.12.2009 tarihinde dava açıldı. Dava Danıştay 5. Dairede 2009/7693 Esasına kayıtlı olarak devam etmektedir.

Hemşire ve ebelerin PDC'si : 22.10.2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atama ve Nakil Yönt.nin 22. maddesindeki hemşire ve ebelerin PDC'sinin ayrı hesaplanmasına sebebiyet verecek olan ?ile 18 inci ilkenin son cümlesi? ibaresinin iptali için21.12.2009 tarihinde dava açıldı. Dava Danıştay 5. Dairede 2009/7694 Esasına kayıtlı olarak devam etmektedir.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkillerinin kefalet sandığına bağlanması: 03.12.2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği?nin (Sayı:2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin kefalete bağlanması başlıklı 3. maddesinin 2. bendinin iptali için 07.01.2010 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Dava Danıştay 5. Dairenin 2010/153 Esasına kayıtlı olarak devam etmektedir.

Damga Vergisinin İptali İçin Açılan Davalar:

a. 4/B hizmet sözleşmesinin 11. maddesindeki ?damga vergisi hariç? ibaresinin iptali için 13.01.2009 tarihinde Danıştay?da dava açılmıştır. Dosya daireler arasında tevdi edilmiş, şu anda Danıştay Başkanlar Kurulunda 2009/97 Esasına kayıtlı.

b. 4924 hizmet sözleşmesinin 25. maddesindeki ?Hizmet sözleşmesinin gerektirdiği damga vergisi ilgilisi tarafından? ibaresinin iptali için 21.01.2009 tarihinde Danıştay?da dava açıldı. Dava Danıştay 11. Dairede 2009/5389 Esasına kayıtlı olarak devam etmekte.

c. Aile Hekimliği hizmet sözleşmesinin 12. maddesindeki ?Sözleşmenin gerektirdiği damga vergisi ilgili tarafından,?. karşılanır? ibaresinin iptali için 23.02.2009 tarihinde dava açıldı. Dava Danıştay 11. Dairede 2009/5037 Esasına kayıtlı olarak devam etmekte.

d. Aile Sağlığı Elemanı hizmet sözleşmesinin 12. maddesindeki ?Sözleşmenin gerektirdiği damga vergisi ilgili tarafından,?. karşılanır? ibaresinin iptali için 23.02.2009 tarihinde dava açıldı. Dava Danıştay 11. Dairede 2009/5036 Esasına kayıtlı olarak devam etmekte.

Stratejik personelin eş durumu : Stratejik personel olan davacının SSK?lı olarak görev yapan eşinin yanına gidebilmesi için açılan davada, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin buna gerekçe olan 21. maddesinin son fıkrasının iptali de talep edilmiştir. Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş olup, itiraz da olumsuz sonuçlanmıştır. Dava devam etmekte. (Sinan YILMAZ ? Danıştay 5. Daire E. 2008/6563)

Mazeret izinli dönemlerde döner sermaye : Sendika üyesi adına raporlu ve doğum izninde olduğu döneme ilişkin ek ödeme yapılması için açılan dava hala devam etmektedir. (Zeynep DERİNGÖZ ? Kocaeli 2. İdare Mahkemesi E. 2009/575)

Geçici görevlendirmede döner sermaye : Geçici görevli olan sendika üyesinin döner sermaye ek ödemelerinin geçici görevli olduğu kurumdan değil de, asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ödenmesi için açılan dava hala devam etmektedir. (İlknur OKTAY ? Ankara 16. İdare Mahkemesi E. 2009/1095)

Alt öğrenimden KPSS?ye girme talebi : 2000 yılında Sağlık Meslek Lisesi tıbbi sekreterlik bölümünü, 2003 yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programını ve 2007 yılında da İşletme Lisans Programını bitiren davacının tıbbi sekreterlik bölümünden KPSS?ye girebilmesi için ÖSYM?ye karşı açılan dava hala devam etmektedir. ( Emrullah ALPARSLAN ? Ankara 11. İdare Mahkemesi E. 2009/1545)

4/B sözleşmeli personelin harcırah talebi: Becayiş yapan 4/B sözleşmeli personelin tarafına yol harcırahı ödenmesi için yapmış olduğu müracaatın reddine dair işlemlerin iptali için davalar açılmaktadır.

Çocuğu başka bir ilde okuyanların tayini: Atama ve Nakil Yöntetmeliği Ek Madde 3'te yer alan, görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personelin çocuğunun okuduğu ilin 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu ilinde olmaması halinde tayinin yapılmamasına dair işlemin iptali için davalar açılmaktadır.

4/B sözleşmeli personelin harcırah alması : 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yönelik 2010 hizmet sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan ?Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez.? ifadesinin iptali adına 12.02.2010 tarihinde Danıştay?da dava açıldı.

Radyoloji kaynakları ile çalışanların çalışma saatinin 7 saat olarak düzenlemesinin iptali : Röntgen ve radyom ile çalışanların günlük çalışma saatini 5 saatten 7 saate çıkaran sağlık Bakanlığı?nın 12.02.2010 tarih ve 6145 sayılı işleminin iptali ile Tam Gün Yasası?ndaki ?İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir.? hükmünün Anayasa?ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi?ne gönderilmesi talepli olarak 01.03.2010 tarihinde Danıştay?da dava açıldı.

12 Nisan 2010 15:46

ysmllabtek
Kapalı

vahhhhh vah demekki hep memursen çalışmış başka kimse çalışmamış akp nin ön bahçesi memursen :)))))

13 Nisan 2010 23:10

moola kasım
Memur

Akılı olan eleştirmek yerine; Çalışma bakanlığının Web sayfasına girer 2009 yılına kadar yapılan toplu görüşme mutabakat metinlerini indirir ve inceler. 2009 yılına kadar bir çok kere toplu görüşme yapılmasına rağmen,memurlara bir çok hak kazandıran sadece bir mutabak metni vardır. oda diğer sendikaların masadan çekildiği sadece memur senin imzaladığı bir metindir. Birde 2009 yılındada memur senin yetkili konfederasyon olduğu toplu sözleşme hakkıda dahil bir çok kazanımın elde edildiği mutabakat metni vardır.Allah çalışana veririm diye vad etmiştir. Yeterki niyetiniz üzüm yemek olsun.Buradan sağ duyu sahibi memurlara ve bizlere düşende çalışan ve biz memurlara kazandıranları tebrik etmektir.İnsan olmaktan kaynaklanan bu erdemi gösteremeyenlerinde yapacakları yapacağı tek şey vardır. oda Bükemeyeceği bileği öpmek.

14 Nisan 2010 00:14

ozgur1034
Şef

Hadi dava açarsın,hükümetle görüşürsün de birtakım kazanımlar elde edersin,doğrudur.

Ama Eğitim Bir Sen'in bülteninde şöyle bir yazı vardı. Hükümetle yaptığımız görüşmeler sayesinde 4-C'lilerin haklarının düzeltilmesini sağladık.Ya buna yuh derler.

Şimdi binlerce Tekel işçisi Ankara'da bilmem kaç gün yattı,günlerce haber oldu.Adamlar biber gazına doydu.Kışın soğuğunda tazyikli su yediler.Ama Tekel işçisi kazanmadı. Kim kazandı. Memur Sen yaptığı görüşme sonucunda kazandı.

Şimdi madem kazanımları görmek erdemdir. Peki binlerce insanın uzun bir direniş sonucunda elde ettiği hakları gasp etmek nedir?

14 Nisan 2010 20:03

the_specialist
Kapalı

molla kasım sendemi ön bahçen akp sayesinde imamlıktan müdür olanlardansın ha

16 Nisan 2010 23:13

baler fidan
Genel Müdür

hadi ordan diyecektim ama vicdanım elvermedi emek vermiş onca yazıyı buraya kopyalamışsın..

ama keşke icraatları ile öğündüğün sendikanın usulsüz üye kayıtlarının bilirkişi tarafından tesbitinede kısaca değinse idin.

nasıl işe yeni başlayan garibanlara bunuda imzalayacaksın deyip sendika üye formlarını işe başlamadan imzalattığınızı tehditle sürdürürüz kovdururuz şantajları il eüye kaydettiğinizden de bahsetme erdeminde bulunsa idin...

18 Nisan 2010 00:50

moola kasım
Memur

Sayın the_specialist: Öncelikle şunu söyleyeyimki o bilinç altında oluşturduğun örümcek yuvası dağılsında beynine biraz kan gitsin, Gitsinki sağlıklı düşünesin.

1-İmam hatip mezunu değilim.

2-Sağlık Bakanlığında çalıışmıyorum.

3-bir yüksek okul ve Bir fakülte bitirdiğim halde halen düz memurum.

4-MHP iktidarı döneminde MHP li bir bakanlığın açmış olduğu uzmanlık sınavını kazanmama rağmen Bizzat MHP yandaşı bir sendikaya üye olmadığım için bu sendikanında devreye girmesiyle Ataması yapılmayarak hakkı gasbedilen tek kişiyim.

18 Nisan 2010 00:56

moola kasım
Memur

Sayın baler fidan;

bu tip haberleri oku araştır öğren ondan sonra yorum yaz.

1- Hileli üye değil eksik bilgiden dolayı.

2- Ayrıca Bilirkişi raporu kesin karar olmaz.

3- o bilirkişi kim biliyormusun

3- Bildiğim kadarıyla mahkeme halen devam ediyormuş

4- Halen daha türk sağlık senin forumları incelenmemiş onlarda ne kadar eksik çıkacak allah bilir.

19 Nisan 2010 14:02

the_specialist
Kapalı

hımmmm anladım hala düz memursun burda memursene çabalıyonki kadron gelsin yani:))

19 Nisan 2010 16:36

aysberg_42
Aday Memur

moola kasım koala gibi bişi mi bu moola

sen bana akpden ne çıkarın var kestirmeden onu söylede anlaşalım hocam

20 Nisan 2010 14:59

sahmaran14
Genel Müdür

sağlı sen hiç birşey yapmıyor arkaaşlar boşuna reklam yapmayın benim eşim sağlık senliydi valla yaptıklrı bişey yo sadece bol eseden atmaktan başka sendikala kendilerini düşünüyorkar kimse umurların da değil maden-m bu kadar iyi sendikasın hadi 4924 lüye eş durumunu sınırsız yapında görim aldıgınız eş durumu tayine daha yapılmadı neden aceba batıdaki kadrolar kapatıldı ne yaptınız hadi bunları halletmeden konuşuyorsunuz birde hangi yüzle konuşuyorsunuz bilmiyorum

20 Nisan 2010 15:33

sulo51
Aday Memur

o mutabakat metinleri hep var ama hayata geçen hiçbir şey yok ayrıca madem sağlık bakanlığında çalışmıyorsun sağlık çalışanlarının sorun ve kazanımlarını sana kim yazdırıyor KASIM hocam? ha bu arada benim adıma cek cak tan başka birşey alamayan sendika anayasa değişikliğine memurların destek olacağı açıklamasını nasılda kolay yapıyor.

20 Nisan 2010 23:31

moola kasım
Memur

SAYIN sahmaran14; 4924 LERİN EŞ DURUMU TAYİNLERİ İLE İLGİLİ KARAR ALINDI. ŞU AN BU TAYİNLERİN NASIL VE HANGİ ŞARTLARDA YAPILACAĞINA DAİR SAĞLIK BAKANLIĞINDA BİR GENELGE HAZIRLIĞININ OLDUĞUDA BİLİNMEKTEDİR.UMARIM YAKINDA ÇIKAR VE SENİN DİLEĞİNE KARŞILIK VERİR. BUNUDA SAĞLIK SEN KİK KARARINDA ALDIRDI BİLİYORMUSUN. ANCAK İYİ İNCELERSEN ÜLKEMİZDE HİÇ BİR KURUMDA VE KADROLULARDA DAHİL HİÇ BİR MEMURA SINIRSIZ EŞ DURUMU TAYİNİ YOKTUR.EŞ DURUMU TAYİNLERİ EŞİN KIDEMİNE, ÇALIŞTIĞI KURUMUN DURUMUNA,O İLDEKİ BOŞ KADRO GİBİ BELLİ ŞARTLARA BAĞLIDIR.

20 Nisan 2010 23:38

moola kasım
Memur

sAYIN sulo51; HAKLISIN İKİ YIL ÖNCESİNE KADAR İMZALANAN MUTABAKAT METİNLERİNDEN HAYATA GEÇİRİLEN ÇOK FAZLA BİR ŞEY OLMADI. ANCAK MEMUR- SEN İN YETKİLİ OLMASINDAN SONRA İMZALANAN MUTABAKAT METİNLERİNDE KARAR ALTINA ALINAN BİR ÇOK MADDE HAYATA GEÇİRİLİYOR.İNTERNETE GİREBİLEN VE OKUR YAZAR OLAN AKLI SELİM HERKES BUNU GÖRÜR.MUTABAKAT METNİNDE YER ALAN BİR MADDE İÇİN BİLE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ MEMUR OLAN VE TOPLU GÖRÜŞMENİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLEN HERKES DESTEKLEMELİDİR. NEDENİ İSE; TOPLU GÖRÜŞME HAKKININ VERİLMESİ.

20 Nisan 2010 23:41

moola kasım
Memur

sAYIN aysberg_42; MOLLAKASIMIN KİM OLDUĞUNU BİLMEK İÇİN ALİM OLMAYA GEREK YOK, GİR İNTERNETE ÖĞREN.HA MOLLAKASIM RUMUZU ALINDIĞI İÇİN MOOLAKASIM OLARAK ALINDI.BUNU BİLMEYECEK KADAR CAHİLSEN BEN NE YAPAYIM.

21 Nisan 2010 03:14

lylkrlr46
Memur

ne kadar çok çalışmışsınız ama ben bir 4-b li olarak bizim için somut hiç bir şey göremiyorum.bana eş durumu verilmiş peki nasıl? neden bende kadrolular gibi eşimle aynı anda gidemiyorum.ayrıca birde boş kadro olması gerekiyormuş.kadrolu giderken istediği yere gidecek harcırah alacak ben onların istediği yere eşimden bilmem ne kadar uzağa gideceğim.ayrıcada tüm masraflarımı ben karşılayacağım. hani adalet.şunu iyi anlayın biz kadro istiyoruz başka boş sözlere karnımız tok.boşuna oyalamayın bizleri. size inanmıyoruz.

21 Nisan 2010 09:58

azzarruth
Aday Memur

sağlık senin bir kazanımı da 5344 çakma üye

21 Nisan 2010 17:43

sahmaran14
Genel Müdür

SAYIN MOOLA KASIM kardeşim bakınız ben polis mmuruyum ve benim eşime eş durumu trayini erseler eşim bana tabiolacaka çalışmalar hiç bitmiyor ock dedile geçti şubat dediler geçti mart dediler geçi nisan dediler oda geçti zaten bu yıl beni için iş iştennde geçt ben ipka vermek zorundayımen on nisan ayında tayin iteyebiliyorum hani nerde ben bişy göremiorum yozgata 2 yıldır eşim çalışyor 1 d bile yol harcırahı alamdık o kadar yola gitt yok siz sadece 5 yıldızı otellerde sempozyum düznlersiniz yiyip içip snrad ahkm kesersiniz krdeşim çıkın sokaklara geel başkanınız bakannın yanına gidip gidip geliyor ama hiç bir icraat yk ben sürekli takip ediyorum mahmut kaçar kadarağlık bakanıyla görüşen sendikabaşkanı yok ma icratta yok ne zaman kadro alırsınız o zaman üyeiği hak edrsiniz kusura bakma senin kişiliğin hakkında knuşmadım bunlaı genel olaak yazıyorum

22 Nisan 2010 00:42

moola kasım
Memur

Sayın lylkrlr46, Öncelikle ben sendikacı falan değilim. Ama bu ülkede Sendikanın varlığına inanan iyi bir üyeyim.Bu sorularını ve stemini eğer üye isen (eminim değilsin) üye olduğun sendikana yaparsan iyi olur.Eğer üye değilsen kimseye söz söyleme hakkınada sahip değilsin.Bende senin gibi sendikama zaman zaman serzenişte bulunuyorum. Sizin gibi sözleşmelilerin meselelerine ve sıkıntılarına daha fazla önem ve ehemniyet gösterdikleri için.Ancak bu çalışmalarınıda destekliyorum. Çünkü kim kimin bir mağduriyrtini giderirse allah ondan razı olur.Bende bir üye olarak bu mağduriyeti gidenlere destek olduğum için mutlu oluyorum. Boş sözlere karnımız tok cümlesi boş söylenmiş bir sözdür.Kardeşim kimse kimseyi zorla tutmuyor. istifa denilen bir yolda vardır. Ayrıca her kadroluda istediği zamnda istediği yere gidemiyor.Eğer istediğin gibi herkesin istediği zaman istediği yere gideceği bir yöntem varsa bize söyle bizde bilelim.Yıllardır tayin istiyorum ve istediğim yere gidemiyorum.ya kadro dolu oluyor. yada kurumumdan muaffakat alamıyorum.üniversitelerde çalışan 4/b lilere bak ve haline şükret. senin en azından yılın her gününde becayiş yapma şansın var, eğer sağlık ta isen dönerin var. onların hiç bir hakları olmadığı gibi.çok azda döner almaktadırlar.

22 Nisan 2010 01:01

moola kasım
Memur

sahmaran14; kimin kimile ne kadar görüştüğü beni ilgilendirmez. Ama ben şuna inanıyorum. Bu ülkede bir çok konunun düzelmesini isteyen herkes bir sivil toplum örgütüne ve bu ülkedeki kamu çalışanı her brey haklarının mücadelesi için bir sendikaya üye olmalı.Çünkü bu mücadelede güç önemli bir kavram ve güç bir yaptırım unsuru olarak kamuoyu oluşturmada önemli bir olgudur.Hele sizin eşiniz böyle bir yapıya üye olarak bile bir destek vermemişse neyi eleştiriyorsunuz.Adama sormazlarmıki ne ektindeki şimdi biçmek istiyorsun.Zaten bu ülkede bütün haklar verilmiş olsa Ne bir stö ne ne bir sendikaya nede senin eşinin üyeliğinede ihtiyaç kalmazdı.Sen polisim diyorsun görevinde kısaca kanunsuz davrananları ve suçluları yakalamak,değilmi. Seni boş bir silahla operasyona gönderdiklerini ve arkasındanda suçluyu niye vurmadında kaçırdın diye sorguladıklarını düşün. cevabın ne oluurdu. mermi verdinizde vurmadımmı olurdu.eşim üye olmadı ama niye haklarımızı almıyorsunuz demekle bunun arasında ne fark var.Destek verdimide soruyorsun derler adama.diyecek sinki vernlerde sorguluyor. Evet onların sorma sorgulama hakları var çünkü onlar kendilerine düşeni yapmış ve haklarını alıncaya kadar yapmayada devam ediyorlar.

23 Nisan 2010 20:17

sahmaran14
Genel Müdür

SAYIN MOLLA KASIM 5 YILIR SAĞLIK SEN e üyeydikte e olduki ne yptılar ya bak yozgatta 4924 lülere eş durumun tayini aldık dediler 2 yıldır daha bişey yok kardeşim bu ne saçma iş madem aldınız eş durumunu bir an önce işleme geçirin üyelerinz faydalansın artı haklarn böle diyalogla alnamadıgını farkına varamdınıza hagla neden eyleme gitmiyorsunuz yetkilisendika değilmi sağık sen şu kadr üyenmi var yetkili sendikayız diye övnüyorar ha madern dünyada sivl örgütlenekyii ama bizim türküiyee hükümet ne derse olmuyormu memur maaşlarındayok şöyle isteriz yok böyle alırız diyolar ama sonuçta ne oluyo hükümet ben sana bunu verecem diyor sendikalarda yarabbi şükür diyor yalan mı kardeşim madem svil toplum örğütüsünhaları savunuyorsun bu hakları alcaksın kardeşim yok öyle sepozyum yaparak bilmem grüşerek çözülmez sorunlar birde şuu merkak ederim seddikalar neden hep 5 yıldzlı üks otelleri seçerler semünerle için artı birde antalya gibi yerileri seçerler neden aceba sorarım sana

Toplam 26 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?