Editörler : Adversary
16 Mayıs 2010 11:09   


Yasaklı
Gelir idaresi başkanlığı 15.05.2010 vergi dairesi müdür yardımcılığı sınav soruları

15.05.2010 müdür yardımcılığı sınav soruları

1-DAMGA VERGİSİNE TABİ DİR?

a) KOŞİMENTO

b) Damga vergisi beyannamesi

2-) 5345 sayılı GİB KANUNUNA GÖRE kurulacak GRUP MÜDÜRLÜKLERİNDEN birisi olarak sayılmamıştır?

a) UYGULAMA GRP MÜDR.

b) Muhasebe grup müdürlüğü

3-) KDV DEN İSTİSNA DEĞİLDİR?

a) posta pulu

b) HİSSE SENEDİ,

4-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÖTV YE TABİ DEĞİLDİR?

a) Deniz yakıtı teslimi

b) Aerosol üretiminde kullanılan lpg

5-) DAR MÜKELLEFLERDE PATENT KAZANCI İLE İLGLİ SORU

a)

6-) DAR MÜKELLEF KURUM MSİ GELİRİ BEYANINI HANGİ BEYANNAME İLE YAPAMAZ?

a) Münferit beyanname

7-) TASFİYEDE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI SORUMLULUK?

a) tasfiye öncesi borçlardan şirket müdürleri, tasfiye sonrasındaki borçlardan tasfiye memurlarının her biri müteselsilen sorumludur.

8-) TASFİYE BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR NE ZAMAN ÖDENİR?

a)

9-) üLKEYİ TERK EDEN MÜKELLEFİN BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ

26.09.2009 tarihinde yurt dışına giden mükellef x gelir vergisi beyannamesini ne zaman verecektir?

a) 11.09.2009 tarihinde

b) 26.05.2009 tarihinde

10-) Alman vatandaşı bay hansın istanbul x bankasında yüklü tutarda bir hesabı bulunmaktadır. Vefaat eden hansın almanyada yaşayan kızı babasından kalan parayı almak istemektidir. Bay hansın vergi kimlik numarası bulunmamaktadır. Bu durumda Bankaca nasıl bir işlem tesis edilecektir?

a) Hansın kızı ve kızın avukatına vergi numarası alınmak suretiyle

b) özel işlem numarası alınmak suretiyle

c) Bay hans için potansiyel vkn alınmak suretiyle

11-) ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI YÖNTEMLERİNDENDİR?

a) şirket ortağının şahsi teminatı ile c şahsının vermiş olduğu kredi

12-) GARAMETEN TAKSİM SORUSU

Bu soru hatalıydı. Satış bedelinden giderler düşüldükten sonra 1.000.000.-TL dağıtımı yapılacak tutar tüm borçları karşılıyordu.

13-) Vegri cezalarından hangisi için VUK TEKERRÜR hükümleri uygulanır?

a) 2004 dönemine 2010 yılında kesilen ceza için

b) ../.../2006 tarihinde kesilen ve ithilafsız ../../2008 tarihinde kesinleşen

c) ../../2006 tarihinde kesilen ve vergi mahkemesi kararıyla ../.../2009 tarihinde kesinleşen

d)

14-) İCRA MEMURLARI VE TAHSİLDAR LARIN ÇALIŞMA YERLERİ ile ilgili hangisi yanlıştır?

a) icra memurları için kovuşturma bölgeleri, tahsildarlar için tahsil bölgeleri

b) vergi dairesi müdürü tahsildar ve icra memurlarının çalışma bölgelerini belirli sürelerde değiştirebilir

c) Tahsildar ve icra memurları görev bölgeleri dışında da çalıştırılabilir.

d)

15-) 5018 sayılı kanuna göre GEÇİCİ BÜTÇE NE KADAR SÜRE UYGULANIR?

a) 6 ay

b) 3 ay

c) 9 ay

d) 1 ay

16-) DMK 1 GÜN ÖZÜRSÜZ İŞE GELMEME CEZASI NEDİR?

a) uyarma

b) kınama

c) aylıktan kesme

d) kınama

17-) 657 CEZALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ (Tekerrür ile ilgili soru)

a) Aynı nevi ayrı fiil 3.sünde bir ağır ceza uygulanır

b) Kademe ilerlemesi önü kapalı ise para cezası verilir

c) Aylıktan kesme oranında kesinti yapılır

d)

18-) MUHASEBEDE KAYIT İŞLEMLERİ HANGİ BELGELERLE YAPILIR.

a) Mif

b) sif

c) tahakkuk müzekkeresi ve verile emri

d) Saif

19-) MUHASEBE İŞLEMİNDE YAPILAN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ

a) ay geçtikten sonra ters kayıtla düzeltilir

b) ay içinde ters kayıtlı düzeltilir

c) ay geçtikten sonra günlenir

d) ay içinde yapılan hatalarda iptal edilir

20-) GENEL MUHASEBEDE ÇEK İLE MAL SATILMASI sonucu Alaca senetlerine kayıt yapılmıştır. DÜZELTME KAYDI hangisidir?

a) alınan çekler hs. (Borç) Alacak senetleri hs. (Alacak) (Düzeltme kaydı)

21-) Ödenecek vergisi çıkmayan V.İ.V beyannamesine hangisi yapılır?

a) beyanname kabul edilmez

b) Ödemesiz tahakkuk fişi kesilir

c) sadece D.V. için tahakkuk fişi düzenlenir

d)

22-) Mükellef vergi borcunu süresinde tahsile yetkili bankaya ödemiş ancak, yetkili banka tahsilatı v.d'nin merkez bankası hesabına eft yapmıştır. Tahsilat ödevli hesaplarına eft tarihiyle alındığına göre hangisi doğrudur?

a) Gecikme zammı mükelleften aranır

b) Gecikme zammı bankadan tahsil edilir

c) Gecikme zammı tahsil edilmez.

d) G.Z banka memurundan tahsil edilir.

23-) Hangisi arazi değer komisyonu üyesi değildir?

a) Vali

b) Defterdar

c) Tapu müdürü

d) Ziraat müdürü

24-) KDV kanuna göre yapılan bir ihalede ihaleye girmemesi karşılığında ihaleye girmeyen x'in kdv karşısında durumu nedir?

a) yüklendiği kdv indirilir

b) suç olduğu için vergi ile ilişkilendirilmez

c) hiç bir şekilde indirilmez

d)

25-) Yurtiçi görev harcırahını kim belirler?

a) maliye bakanlığı

b) maliye bakanı

c) bakanlar kurulu

26-) Geçici görevle yurt içinde başka bir yere göreve gönderilen personele hangisi ödenmez?

a) aile ödeneği

b) yolluk

c) yer değiştirme masrafı

d) bağaj ücreti

27-) Hitit vd tam mükellef x a.ş. istanbulda temsilcilik açacaktır. İlgili VDM'ne bildirimde bulunmuş bir de başvuruda istenilen belgelerin neler olduğuna dair bir dilekçe vermiştir. Dilekçeye göre mükellef x a.ş'ne verilecek cevap nedir?

a) İrtibat burosu is yeri sayıldığından yeni açılış yapılır

b) İstanbuldaki irtibat bürosuna bildirim yapılması yeterli

c) İstanbuldaki vd'ne ticaret sicil gazetesi ve imza sürküleri ile müracat etmesi yeterlidir.

28-) 6183 hükümsüz tasarruflarlarla ilgili bir koruma hükmü sorusu.

30 mart 2008 vadeli g.v. borcu bulunan a şahsı adına kayıtlı g.menkülünü e kişisine 01.03.2008 tarihinde devretmiştir... Vergi dairesi bu tasarrufun hükümsüz sayılması için hangi tarihten itibaren iptal davası açmalıdır?

a) 30.03.2006

b) 01.03.2006

c) 30.03.2013

29-) Vezne kapandıktan sonra tahsilat hangi belge ile yapılır?

a) tahsildar alındısı

b) vezne alındısı

c) mahsup alındısı

d) vergi tahsil alındısı (manuel)

30-) Gib hiyerarşik yapı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Gib başkanı / gib başkan yardımcısı / gib grup müdürleri / sube müdürlüğü

b) Gib başkanı / gib daire başkanlığı / Gib başkan yardımcısı / Gib grup müdürü

c) Gib başkanı / Gib şube müdürü / Gib grup müdürü / Gib daire başkanı

31-) V.daireleri kuruluş ve görev yönetmeliği/ vergi dairesi başkanlıkları kuruluş görev yönetmeliği bunların kanuni dayanakları hangisidir?

a) 5345 - 178

b) 178 - 178

c) 178 - 5345

d) 5345 -5345

32-) Yoklama fişi ile ilgili hangis yanlıştır?

a) Yoklama fişinin bir nüshası mükellefe verilir

b) yoklama istem fişi ortak formu ile yapılır

c) Özellikli yoklamalar en geç ertesi iş gününde sonuçlandırılır

d)

33-) YGV'de Tevkif yıluyla ödenen vergilerden dollayı mahsup edilemeyen verginin iadesi hangisine yapılmaz?

a) mükellefin ortağı olduğu kollektif veya adi ortaklığın muaccel hale gelmemiş borçlarına

b) mükelelfin muaccel hale gelmiş borçlarına

c) mükellefin muaccel hale gelmemiş borçlarına

d) mükellefin ortağı olduğu adi ve kollektif şirketin muaccel hale gelmiş borçlarına

34-) Gıda bankacılığı yapanlara yapılan gıda, giyecek ve yakacak yardımlarının indirim konusu yapılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır?

a) belediyeye bu kapsamda yapılan bağış ve yardımların maliyet bedeli.

b)

35-) Ar-ge indirimi ile ilgili bir soru hangisi yanlıştır?

a) yüzde yüzü indirilebilir

b) ar-ge indiriminde kullanılan demirbaşa ait kdv arge indirimiyle ilişkilendirilmez

c) ar-ge indirimi ancak kazanç bulunması halinde yapılabilir.

d) ar-ge indirimi ilgili ürün pazarlama aşamasına gelinceye kadar yararlandırılır.

36-) İmal edilen veya satın alınan emtia .... ile değerlenir. Emianın .....nazaran değerleme günündeki ..... bedelleri %10 veya daha fazla düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, ...... yerine ...... ölçüsünü tatbik edebilir.

Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir?

a) Maliyet bedeliyle - Maliyet bedelinin - Satış bedelleri - Maliyet bedeli - Emsal bedeli

b)

37-) DMK'na göre personelin kişisel sorumluluğu ve zarara ilişkin hangisi yanlıştır?

a) İdarenin uğradığı zararın rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır.

b) En alt derecenin 1.kademesinde bulunan memurun brut aylığının yarısını geçmeyen zararlar, memurun kabul etmesi halinde disiplin amiri/kurulu kararıyla ilgili memurca ödenir.

c) Zimmet halinde, zimmete geçirilen tutar hazinece hak sahibine ödenir.

d) İdarenin uğradığı zararın maliyet bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

38-) Memur soruşturma fiilin öğrenildiği tarihten itibaren (boşluk doldurma)

a) 1 ay içinde soruşturmasına başlanılması ve 3 ay içinde ceza verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

b)

39-) Emlak vergisinin ödeme vadeleri?

a) 1.taksit mart, nisan, mayıs ve ikinci taksit kasım ayında ödenir.

b)

40-) Damga vergisi kanununa göre hangisi yanlıştır?

a) Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların D.v.'ni aramak zorundadır.

b) Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait D.v.kağıdın düzenlenmesinden önce kişiler tarafından peşin ödenir.

c) İhale kanunlarına tabi olan yada olmayan daire veya kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları D.v ne tabidir.

d) Damga vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir.

41-) ön yeterlilik sonucunda ihaleye çağırılan ihale?

a) belli istekliler arasında.

b) pazarlık usulu ihale

c) açık artırma

42-) Hizmet ihracında kdv

a) yurt dışındaki fabrika için çizilen proje

b)

c)

43-) Hizmet ihracının şartlarından değildir?

a) D.A.B (döviz alım belgesi)

b) Hizmet yurt dışındaki müşteri adına ve yurt dışında yapılmalıdır.

c)

44-) mükellefe 48 milyar borcu tecil edilmiş, 48 000 TL 8 TAKSİT YAPILMIŞ 4 TAKSİT ÖDENMİŞ. Mükellef tecilli borcunu öderken 32 milyarlık başka bir borcunu tecil ettirmek istiyor. Bu durumda mükelleften ne kadar teminat alınmalıdır?

a) 15 milyar

b) 30 milyar

c) teminat alınmaz

d) 48000-(6*4:24000):24 000+32000.56000-50000;6000/2:3000 CEVAP 3000

45-) Mükellef 50.000TL borçlarını tecil ettirmiş ve 1.taksidini süresinde ödemiştir.Borcu yoktur yazısı almak isteyen mükellefe hangi işlem yapılır?

a) Tecilli borcun %10 ödetilir

b) Tecilli borcun %50 ödetilir

c) borcu yoktur yazısı verilir

d) borcu vardır diye yazı verilir

46-) Hacizli Gayrimenkul satış sorusu hangisi yanlıştır?

a) gayri menkul satışı ihale kanunu kapsamında olmadığı için ilan yapılmaz

b) Satış komisyonu rayiç değer tespit eder

c)

47-) Vergi dairesi müdürünün vezneyi denetlemesi ile iligili bir soru

a) V.dairesi müdürü vezneyi 15 günde bir belirsiz sürelerde denetler.

b) V.dairesi müdürü vezneyi 30 günde bir belirsiz sürelerde denetler.

c) V.dairesi müdürü vezneyi her gün denetler ve kontrol eder.

48-) Hangi amme alacağı için 6183'ün 37.maddesine göre bir ay vade veriler?

6-Ecrimisil-

5-gv -

4-yiyecek bedeli -

3-madenlerden devlet hakkı

2- ...

1-...

a) 1-2-3-4-5-6

b) 4-5-6

c) 1-3-4-6

49-) Yargı harçları ile ilgili hangisi doğrudur?

a) karar ve ilam harçlarının 1/4'ü peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir. Karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez.

b)

50-) Sayman hesaplarının sayıştay kanunu göre yargılanmadığı zaman hangi tarihte hükmen onanmış sayılır?

a) 1 yıl

b) 2 yıl

c) 3 yıl

d) 5 yıl

51-) Bilgi edinme kanuna göre bilgi için ödeme yapılması halinde bilgiye erişim hangi süre içinde sağlanır?

a) 15 iş günü

b) 7 gün

c) 45 gün

d) 30 iş günü

52-) Dilekçe kanununa göre hangisi yanlıştır?

a) Türkiye de yaşayan yabancı ülke mensupları bu kanundan Türk vatandaşları gibi yararlanır ( Mütekabiliyet esasında yararlanır)

53-) Hangisi tam mükellef olarak vergilendirilir?

a) Yurt dışında yerleşik Prof'ün Türkiyede 6 aydan fazla süre kalması

b) Yunan öğrencinin Türkiye de 6 aydan fazla kalması

c) Tedavi için gelen Almanın Türkiye de 6 aydan fazla kalması

d)

54-) Hangisi KDV ve ÖTV'nin benzer yanlarından değildir?

a) Bavul ticareti

b) Tecil terkin uygulaması

c)

d) Teminat

55-) ÖTV ödeme vadeleri ile ilgili bir soru ( Hangisi yanlıştır)?

a) 2 sayılı tabloda yer alan mallardan tescile tabi olmayanlar tescilden önce ödenir

56-) Hangisinde kdv sorumluluğu açısından tevkifat yoktur?

a) Fason imalat

b) hurda metal teslimi

c) Temizlik hizmeti

d) yemek servisi

57-) Hangi durumda V.K.No değiştirilir?

a) Şirketin nevi değişikliğinde

b) hiç bir şekilde değiştirilmez.

c)

58-) Mal hareketlerini devamlı envanter suretiyle takip eden işletmenin 153 hesabın borcunda 152 tl ve alacağında 134 TL kayıtlıdır. Sayım sonucunda işletmenin 16 TL mal olduğu görülmüştür. Hangi hesaba kayıt yapılacaktır?

a) sayım ve tesellüm noksanları

59-) Düzeltme hükümleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Vergi Dairesi başkanı düzeltme yetkisini devredemez

b) Danıştayın karar verdiği konularda düzeltme yapılamaz

c) Uzlaşma kararlarına düzeltme yapılamaz

d) Vergi Dairesi başkanı düzeltme yetkisini devredemez

60-) Konut yapı kooperatiflerinin indirimli kdv yararlanması için hangisi gerekmemektedir?

a) Üye sayısının 100'ü geçmesi

61-) Hızlandırılmış iade sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır?

a) Son 5 yıl içinde inceleme geçirmemiş olmak

b) 750 üzerinde çalışanı olmak

62-) Mükellef a, x a.ş ile konut satımı konusunda Mart 2010'da anlaşmışlardır. Nisan 2010 tarihinde sözleşme yapılmıştır. Mükellef a 15.05.2010 tarihinde konuta yerleşmiş ve 1.taksit olan 50.000 tl'nin ödemesini yapmış ve faturasını almıştır. 15.06.2010 tarihnde 2.taksidi ödeyerek tapusunu almıştır. Bu olayda vergiyi doğuran olay ne zaman meydana gelir?

a) 15.05.2010

63-) X ve Y nin ortağı olduğu xy ltd şti'nin şirket müdürü z'dir. Şirketin vergi borçlarından dolayı hangisine yurtdışı çıkış yasağı konulur?

a) Sadece z'ye

64-) Hangisi KDV istisnasından vazgeçemez?

a) Gmsi geliri olan kamu görevlisi

b) basit üsülde mükellef olanlar

c)

65-) Hangisi üzerinden geçici GVK 67.maddeye göre tevkifat yapılmaz?

a) H.bonosu alım satım kazançları

b) Mevduat faizi

c) Repo gelirleri

d)

66-) Dar mükellef kurumun arizi Transit taşımacılığına ilişkin hangi beyanname verilir?

a)

67-) Ziraat borsalarına kayıtlı zirai mahsül tevkifatla ilgili bir soru. Zirai tevkifat listesini elektronik ortamda göndermek zorunda olan çiftçinin bu zorunluluğa uymaması halinde kesilecek ceza hangisidir?

a) usulsüzlük

b) özel usulsüzlük.

c)

68-) Dar mükellef kurum hangisi için geçici beyanname vermelidir?

a) zirai kazanç

b) yıllara sari inşaat onarma işleri

c)

69-) Hangisi ticari kazanç değildir?

a) Borsa da alım satım yapan borsa ajan ve acentaları

b) futbol menjerleri

c)

d) Diş protezcileri

70-) Vuk maliyet bedeli sorusu=> İmal edilen emtia için, hangisinde mükellefe maliyete dahil etme veya doğrudan gider yazma kosunda seçimlik bir hak verilmemiştir?

a) noter masrafı

b) tellaliye

c)

d) ÖTV

71-) X yerden sipariş edilen emtianın ankarada ikamet eden alıcıya teslimiyle ilgili hangisi doğrudur?

a)

72-) İnternet üzerinden yapılan satışlarda KDV ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

a) malın teslim edilmek üzere kargoya teslimi

73-) Özel ödeme tarihleriyle ilgili hangisi doğrudur/yanlıştır?

a) Tahsile yetkili banka aracılığıyla yapılan ödemelerde bankaya ödeme

b) Çizgili çek gönderilmesi halinde posta tarihi

c) Yurtdışından havalelerde ....

74-) MTV borcu yoktur yazısı ile ilgili bir soru. (Hangisi yanlıştır)

a)

b)

c)

d) TPC MTV konununda sayılan bir borç olmadığı için, tpc olması borcu yoktur yazısı verilmesine engel değildir.

75-) Hapsen tazyik kararı hakkında hangisi yanlıştır?

a) ödeme emri tebliğ edildiği halde 7 gün içinde borcunu ödemeyen borçlu hakkında hapsen tazyik talebinde bulunulur

b) Hapsen tazyik kararı icra hakimliğinden istenir. [(tetkik mercii)]

c) Cumhuriyet savcılığınca infaz edilir.

d) Borçlu hakkında hapsen tazyik kararı istenilmesi için ödeme emrinin tebliğ edilmesi yeterlidir.

76-) Menkul mal haczinde istihkak iddiaları ile süreler hangisi doğrudur/yanlıştır?

a) VD'nin istihkak iddiasına yazı ile cevap vermemesi durumunda istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır

b)

c)

d) İstihkak iddiasının amme borçlusu ile aynı evde yaşıyor olması halinde ( Mal) ellerinde kabul edilir.

77-) Ödevli kurumun talebi uyarınca Maliye bakanlığınca 01.07.2009-30.06.2010 özel hesap dönemi tayin edilen ödevli kurum 2009 kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verecek ve ödeyecektir?

a) 25 09 2010 tarihine kadar beyan edecek ve 30.09.2010 tarihine kadar

78-) Hangisi iş ortaklığının özelliklerinden değildir?

a)

b) İşin tamamından sorumlu olmak

c) ortaklarından en az birtanesinin kurumlar vergisi mükellefi olması

d)

79-) ../../2008 tarihinde tasfiyeye giren x a.ş nin tasfiyeye girişi ../../2008 tarihinde tescil edilmiş, tasfiye 10.01.2010 tarihinde sonuçlanmış, yönetim kurulunca kabul edilmiş, ticaret sicilde tescil edilmiş ve 15.01.2010 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Buna göre tasfiye dönemleri ve beyannamesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur.

a) Tasfiye 3 dönem sürmüştür, beyanname 15.02.2010

b) tasfiye 4 dönem sürmüştür, beyannane 15.02.2010

c)

80-) Mükellefin süreksiz vergilerde Mükellefiyet kaydı olmadığı takdirde hangisiyle işlem yapılır?

a) Olay kayıt

b) özel işlem numarası

c)

81-) Hangisi yanlıştır?

a) 00 ile başlayan vergiler ana vergilerdir, mükellefiyet tesis edilir

b) 10 ile başlayan vergiler ana vergiye bağlı olan cezalardır mükellefiyet tesis edilmez

c) 40 ile başlayan vergiler ana vergiye bağlı olan feri vergilerdir mükellefiyet tesis edilmez

d) 90 ile başlayan vergiler süreksiz yükümlülük vergileridir, mükellefiyet tesis edilmez.

82-) Görevden uzaklaştırma ile hangisi doğrudur yanlıştır?

a) atamaya yetkili amir her iki ayda bir ilgilinin durumunu kontrol eder

b) Davanın reddi halinde görevden uzaklaştırmanın kaldırılması zorunludur

c) Soruşturma aşamasında affa uğraması halinde görevden uzaklaştırmanın kaldırılması zorunludur.

83-) Kurumlar vergisinde örtülü sermaye ile ilgili emsallere uygunluk ilkesi hangi şıkta bir arada verilmiştir?

a) maliyet artı yöntemi- yeniden satış fiyatı yöntemi - karşılaştırabilir fiyat- diğer yöntemler

84-) ../.../2004 vadeli borca ilişkin ödeme emri ../../2006 tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna göre bu amme alacağı hangi tarihe kadar tahsil edilmediği takdirde zaman aşımına uğrar?

a) 31.12.2010

b) 01.01.2010

c) 31.12.2011

d) 31.12.2009

85-) Mükellefin 30.000.-TL SMK, Tevkifatlı (brüt) 8.000 TL iş yeri kira geliri, 10.000.-TL alacak faizi bulunmaktadır. Mükellef götürü gider yöntemini seçmiş olup 2009 yılı GMSİ istisnası 2.600.-TL dir. Buna göre mükellefin beyan edeceği Y.G.V matrahı ne kadardır?

a) 40000

b) 48000

c) 30000

86-) 5018 sayılı kanuna göre hangi ödenekten aktarma yapılamaz?

a) Örtülü ödenekten

b) Personel ödeneğinden

c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış ödenekten

87-) KDV kanuna göre hangisi teslim sayılmaz?

a) Mükellefin iş yerindeki mini televizyonu evine götürmesi

b) Temizlik hizmeti

88-) Hangisi sergi panayır istisnasından yararlanır?

a) Türkiyede daimi temsilcisi olan dar mükellefler

b) Serbest meslek faaliyetinde bulunan dar ve tam mükellefler

c) Ticari faaliyette bulunan dar mükellef kurumlar

89-) Damga vergisi ile ilgili bir soru?

a) ihale kanuna tabi olan .....

b) Noterlerce düzenlenerek kişilere verilen ve damga vergisi hiç alınmayan veya noksan alınan kağıtların cezası noterlere aittir.

c)

90-) Amme borçusuna ait gayrimenkul borcundan dolayı satışa çıkarılmış ve ilk ihalede A ya 13.000.-TL bedel üzerinden satılmıştır. İhale alıcısı A gayrimenkulu almaktan vazgeçmiştir. Gayrimenkul ikinci artırmaya çıkarılmış ve ikinci artırmada 8.000.-TL bedel ile B'ye satılmıştır. Bununla ilgili olarak hangisi doğrudur?

a) İlk ihale üzerinde kalan A iki ihale arasındaki 5.000.-TL nin ve %5 faizin ödenmesinden sorumludur.

b)

91-) Yabancı paralar hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?

a) Borsa rayici

92-) Beyannamenin kabulü ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Beyannameyi elden verilmişse, tahakkuk fişinin düzenlendiği tarihte

b) Beyanname özel dağıtım firmasıyla gönderilmişse V.Dairesine geldiği tarihte

c) Beyanname APS ile gönderilmişse V.Dairesine geldiği tarihte

d) Beyanname yanlış vergi dairesine gönderilmişse postaya verildiği tarihte

93-) İki işverenden tevkifat suretiyle vergilendirilmiş ücret alan mükellefin gelirleri aşağıdaki gibidir. Bu mükellefin beyan durumu nedir?

1.işveren 12000

2.işveren 10000

Tevkifatlı iş yeri kira geliri

Mevduat faizi

Repo

a)

94-) Emanet hesaplarına alınan paraların hazineye irat kayıt edilmesi ile ilgiili olarak hangisi doğrudur?

a) Veznede kasa fazlası olarak emanete alınan tutarlar bir yıl sonunda ilgilisi bulunmadığı takdirde hazineye irat kayıt edilir.

b) Emanet hesaplarına alındıktan 5 yıl içinde kime ait olduğu bulunamayan tutarlar 5 yıl sonunda hazineye irat kayıt edilir.

c) ...1 yıl

d) ...5 yıl

95-) KDV sakatlık istisnasi ile ilgili soru (Hangisi yanlıştır) ?

a)

96-) Finansal kiralama sorusu (Hangisi doğrudur/yanlıştır) ?

a)

97-) ..... .... vergi dairesi bu konuyla ilgili olarak vereceği özelge hangisidir?

a)

______________

* Kati haciz varakaları ilin en büyük memuru tarafından imzalanır

* Aerosol üretiminde kullanılan lpg (ÖTV sorularından birinin şıkkıydı)

** ÖTV siz deniz yakıtı iki ayrı sorunun şıkkında vardı.

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

15 Mart 2012 17:15

bagimsizburo
Yasaklı

1-Aşağıdaki kurumlardan hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer almaz?

a) Milli Savunma Bakanlığı b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

c) Gelir İdaresi Başkanlığı d) Vakıflar Genel Müdürlüğü

2- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki görevlilerden hangisi harcama sürecinde görev alamaz?

a) Harcama yetkilisi b) Gerçekleştirme görevlisi

c) Muhasebe yetkilisi d) İç denetçi

3- Aşağıdaki kavramlar ile ilgili olduğu kurum ilişkisi hangisinde yanlış olarak gösterilmiştir?

a) Genel Uygunluk Bildirimi-Sayıştay

b) Kesin Hesap Kanun Tasarısı- Maliye Bakanlığı

c) Orta Vadeli Program- Devlet Planlama Teşkilatı

d) Yedek Ödenek- Hazine Müsteşarlığı

4- Ön ödeme ile ilgili parasal sınırlar, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun hangi cetvelinde gösterilmiştir?

a) A Cetveli b) H Cetveli c) İ Cetveli d) T Cetveli

5- Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hangi belgeyi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler?

a) Ödeme Emri Belgesi b) Ödenek Gönderme Belgesi

c) Tenkis Belgesi d) Alındı Belgesi

6- Aşağıdaki idarelerden hangisinin elde ettiği gelirler hazine veznelerine girer ve giderleri bu veznelerden ödenir?

a) Gazi Üniversitesi b) Vakıflar Genel Müdürlüğü

c) Gelir İdaresi Başkanlığı d) Sosyal Güvenlik Kurumu

7- 102-Banka Hesabı XXX

120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX

805-Gelir Yansıtma Hesabı XXX

800-Bütçe Gelirleri Hesabı XXX

Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile ilgilidir?

a) Tahakkuktan fazla tahsilâtın iadesi

b) Tahakkuksuz tahsilât

c) Tahakkuka bağlı verginin tahsili

d) Verginin terkini

8- Maaş ödemesi ile ilgili bir muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?

a) 101- Alınan Çekler Hesabı

b) 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

c) 600- Gelirler Hesabı

d) 800- Bütçe Gelirleri Hesabı

9- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştaya gönderilir

b) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, kanuni temsilcinin nüfus cüzdanının onaylı sureti aranır

c) Kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelere ödeme belgesi denir

d) Kesin ödemelerde Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre harcama yetkilisinin belirlediği belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır

10- Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurt içinde memur veya hizmetliye verilecek yer değiştirme masrafının unsurlarından değildir?

a) Memur veya hizmetlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı

b) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı

c) Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlinin müstehak olduğu taşıt ücreti

d) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi

11-Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?

a) İdarenin düzenleme yetkisi b) İdarenin yargılama yetkisi

c) İdarenin ceza verme yetkisi d) İdarenin takdir yetkisi

12- ?İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.? hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

a) İdari Yargılama Usulü Kanunu b) Danıştay Kanunu

c) Anayasa d) Sayıştay Kanunu

13- Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer alan temel haklarla ilgili bir hüküm değildir?

a) Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir

b) Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir

c) Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir

d) Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir

14- Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununun bölümlerinden biri değildir?

a) Kişi Hukuku b) İdare Hukuku

c) Aile Hukuku d) Eşya Hukuku

15 ? Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir?

a) Uyuşmazlık Mahkemesi b) Yargıtay

c) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi d) Bölge İdare Mahkemesi

16- Kişilerin kendi fiilleriyle hak edinebilmelerine ve borç altına girebilmelerine ne denir?

a) Hak Ehliyeti b) Fiil Ehliyeti c) Reşit d) Temyiz Kudreti

17- Aşağıdakilerden hangisi iki taraf arasında bir borç ilişkisinin doğmasına sebep olan olgulardan biri değildir?

a) Sözleşme b) Haksız Fiil c) Sebepsiz Zenginleşme d) İbra

18- Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur?

a) Devlet Planlama Teşkilatı b) Sayıştay

c) Türkiye Barolar Birliği d) Yükseköğretim Kurulu

19- Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kuruluşlarından biri değildir?

a) Danıştay b) Yargıtay c) İdare Mahkemesi d) Bölge İdare Mahkemesi

20- ?Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak? hangi kuruluşun görevidir?

a) Sayıştay b) Danıştay c) Yargıtay d) Anayasa Mahkemesi

21- 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları aşağıdaki kayak merkezlerimizden hangisinde düzenlenecektir?

a) Uludağ b) Palandöken c) Kartalkaya d) Sarıkamış

22 - 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Almanya - İsveç b) Macaristan - Polonya

c) Avusturya - İsviçre d) Hırvatistan - Romanya

23 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapar?

a) Başbakan b) Adalet Bakanı

c) Yargıtay Başkanı d) Danıştay Başkanı

24- Türk Lirasından altı sıfırın atıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a) 01/01/2003 b) 01/01/2004 c) 01/01/2005 d) 01/01/2006

25- 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Slovenya b) Almanya c) Fransa d) Yunanistan

26- Hazine taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilmesinde aşağıdaki usullerden hangisi kullanılmaz?

a) Kapalı teklif b) Açık teklif c) Pazarlık d) Emanet

27- İrtifak hakkı kurulan Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak sahibince işletilmesi halinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılattan alınan pay oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) % 1 b) % 2 c) % 5 d) % 10

28- 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2?nci maddesinin (b) bendinde belirtilen illerde yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişiler lehine Hazine taşınmazları üzerinde 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken asgari istihdam rakamı kaç kişidir?

a) 10 b) 25 c) 40 d) 50

29- Aşağıdakilerden hangisi Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer alan sınıflandırma türlerinden değildir?

a) Görev tahsisli konutlar b) Sıra tahsisli konutlar

c) Hizmet tahsisli konutlar d) Genel tahsisli konutlar

30- Ecrimisile ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Ecrimisilde bir malın izinsiz olarak kullanılma durumu söz konusudur

b) Ecrimisil taşınmazın gelecekteki kullanımının karşılığıdır

c) Ecrimisil alacağı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

hükümlerine göre tahsil edilir

d) Ecrimisilde işgalcinin kusurlu olması aranmaz

31- Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

a) Piyasaya giriş ve çıkışın serbest olması

b) Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgisi

c) Malların homojen nitelikte olması

d) Satıcı sayısının azlığı

32- Aşağıdakilerden hangisi dört temel üretim faktörü arasında yer almaz?

a) Toprak b) Girişim c) Faiz d) Sermaye

33- Belli bir dönemde üretilmiş toplam nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla toplamına ne ad verilir?

a) Gayri Safi Milli Hasıla b) Safi Milli Hasıla

c) Milli Gelir d) Harcanabilir Gelir

34- İşyerlerinde çalışanların bir kısmının işe gelmemesi durumunda toplam üretim miktarında bir azalma ortaya çıkmaması olarak tanımlanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Friksiyonel işsizlik b) Gizli işsizlik

c) Yapısal işsizlik d) Konjoktürel işsizlik

35-Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomide fiyatlar genel düzeyinin düşüşünü ifade eder?

a) Deflasyon b) Devalüasyon c) Depresyon d) Enflasyon

36-Ekonomik koşullar, malların nitelikleri ve arz/talep esnekliğine bağlı olarak bir mal üzerine konulan verginin üretim faktörlerine doğru yansıtılmasını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanuni yansıma b) Sınırlı yansıma

c) Biçimsel yansıma d) Geriye yansıma

37- Yalnızca bir tek firmanın olduğu piyasaya ne ad verilir?

a) Monopol piyasası b) Tam rekabet piyasası

c) Oligopol piyasası d) Para piyasası

38- Ekonomik dalgalanmaların esas nedeni olarak para arzındaki dalgalanmaları gören konjoktür teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Keynesgil konjonktür teorisi b) Monetarist konjonktür teorisi

c) Rasyonel bekleyişler konjonktür teorisi d) Reel konjonktür teorisi

39- Son yıllarda ABD?de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz ABD ekonomisinin hangi sektöründen kaynaklanmıştır?

a) Enerji b) Otomotiv c) Sağlık d) Gayrimenkul

40- İktisatta birbirinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?

a) İkame mallar b) Normal mallar c) Düşük mallar d) Tamamlayıcı mallar

41- Aşağıdakilerden hangisi, vergi mahremiyetinin Vergi Usul Kanununda yer alan istisnalarından biri değildir?

a) Vergi levhası asma mecburiyeti

b) Asılsız çıkan ihbar neticesinde ihbar edenin kimliğinin ifşası

c) Yapacakları vergi tahsiline yönelik bankalara verilen bilgiler

d) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlerin veya kullananların meslek odalarına bildirilmesi

42- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat türlerinden biri değildir?

a) Re?sen tarhiyat b) İdarece tarhiyat

c) İkmalen tarhiyat d) İhtiyaten tarhiyat

43- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre ikmalen tarhiyat yapılabilmesinin şartlarından biridir?

a) Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerin hepsinin veya bir kısmının tutulmamış olması

b) Defter ve belgelerin inceleme elemanına ibraz edilmemesi

c) Matrah farkının, defter, kayıt ve belgelere göre tespit edilmiş olması

d) Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması

44- Aşağıdaki hallerden hangisinin gerçekleşmesi halinde tarh zamanaşımı durur?

a) Mükellef nezdinde vergi incelemesine başlanması

b) Takdir komisyonuna başvurulması

c) Mükellefin yurtdışında bulunması

d) Mükellefiyetin terkin edilmesi

45- Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerden biridir?

a) Karar defteri b) Kasa defteri c) Yevmiye defteri d) İşletme defteri

46- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununun kapsamına girmez?

a) Tapu Harcı b) Gümrük Vergisi c) Gelir Vergisi d) Emlak Vergisi

47- Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gelirin konusuna giren kazanç ve iratlardan değildir?

a) Menkul sermaye iratları b) Ücretler

c) Diğer kazanç ve iratlar d) Veraset yoluyla intikaller

48- Gelir Vergisi Kanununa göre gayrimenkul sermaye iratlarında safi iradın tespitinde dikkate alınabilecek giderler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Gerçek gider usulünü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler

b) Gelir Vergisi Kanunun 21 inci maddesine göre vergiden istisna edilen hasılata isabet eden giderler indirilemez

c) Her türlü para cezası gider olarak dikkate alınamaz

d) Mükellefler diledikleri takdirde gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarından %25?ini götürü olarak indirebilirler

49- Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununda yer alan beyanname çeşitlerinden değildir?

a) Münferit beyanname b) Özel beyanname

c) Yıllık beyanname d) Muhtasar beyanname

50- Gelir Vergisi Kanununa göre tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler aşağıda belirtilen gelirlerden hangisi için yıllık beyanname verirler?

a) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler

b) Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı

c) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar

d) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve 103?üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan serbest meslek kazançları

51- Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıda sayılan gelir unsurlarından hangisini elde edenler geçici vergi öderler?

a) Serbest meslek kazancı b) Ücret

c) Menkul sermaye iradı d) Gayrimenkul sermaye iradı

52- Gelir Vergisi Kanununa göre zararların karlara mahsubuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Diğer kazanç ve iratlardan doğan zararlar diğer gelir unsurlarından mahsup edilemez

b) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında sermayede meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz

c) Mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz

d) Gelir vergisinden istisna kazançlar ile ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup edilemez

53- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?

a) Dernek veya vakıflar

b) Limited şirketler

c) Anonim şirketler

d) Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler

54- Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerden hangisinin yapılması kabul edilir?

a) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler

b) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri

c) Kiralama yoluyla edinilen uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların amortismanları

d) Kuruluş ve örgütlenme giderleri

55- Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin 13 üncü maddesine göre kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanarak tespit edemez?

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi b) Son giren son çıkar yöntemi

c) Maliyet artı yöntemi d) Yeniden satış fiyatı yöntemi

56- Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine göre kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan aşağıdaki ödemelerin hangisi üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben kesinti yapılmaz?

a) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

b) Her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri

c) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları

d) Dövize endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında döviz kurundaki değişim nedeniyle anaparada meydana gelen değer artışları

57- Aşağıdaki işlemlerden hangisi Katma Değer Vergisine tabi değildir?

a) Yurtdışından otomobil ithal edilmesi

b) Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılan antika halı satışı

c) İktisadi işletmeye dahil olmayan bir gayrimenkulün satışı

d) Serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan avukatlık hizmeti

58- Aşağıdaki hallerden hangisinde KDV açısından vergiyi doğuran olay meydana gelmemiştir?

a) Komisyoncular vasıtasıyla satışlarda malın komisyoncuya teslimi

b) Gaz kullanım bedelinin tahakkuk ettirilmesi

c) İthal edilen bir malın gümrük beyannamesinin tescili

d) Alıcıya gönderilmek üzere malın nakliyeciye tevdii

59- Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi matraha dahil unsurlardan değildir?

a) Faturada gösterilen, ticari teamüllere uygun iskontolar

b) Fiyat farkı

c) Özel tüketim vergisi

d) Vade farkı

60- Katma Değer Vergisi oranlarını Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

a) Maliye Bakanı b) Gelir İdaresi Başkanlığı

c) Bakanlar Kurulu d) Yüksek Planlama Kurulu

61- Aşağıdaki işlemlerden hangisi Özel Tüketim Vergisinin konusunu teşkil etmez?

a) Alkollü içkilerin üretilip teslimi

b) Akaryakıt istasyonunda yapılan akaryakıt satışları

c) Yurtdışından otomobil ithal edilmesi

d) Bir elmasın ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı

62- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre aşağıdaki durumların hangisinde zamanaşımı kesilmez?

a) Amme borçlusunun yurt dışında bulunması

b) Ödeme

c) Ödeme emri tebliği

d) Amme alacağının teminata bağlanması

63- Aralık 2006 vergilendirme dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen ve ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının tahsil zamanaşımının son günü aşağıdakilerden hangisidir?

a) 31/12/2011 b) 31/12/2012 c) 31/12/2013 d) 31/12/2014

64- Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki taşıtların hangisinden alınan MTV, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir?

a) Taşıt kiralama faaliyetinde bulunan bir işletmenin, şirket yöneticilerine tahsis ettiği binek otomobile ait motorlu taşıtlar vergisi

b) Bir üretim işletmesinin aktifinde bulunan motosiklete ait motorlu taşıtlar vergisi

c) Çekici ve benzerlerinin motorlu taşıtlar vergisi

d) Bir üretim işletmesinin aktifinde bulunan kotraya ait motorlu taşıtlar vergisi

65- Aşağıdaki kağıtlardan hangisi damga vergisine tabi değildir?

a) Kefalet, teminat ve rehin senetleri b) Kira mukavelenameleri

c) Hisse senetleri d) Sulhnameler

66- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre liyakat ilkesinin unsurlarından biridir?

a) Devlet memurlarının sınıfları içinde ilerleme ve yükselmelerine imkan sağlamak

b) Devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak

c) Siyasi iradenin isteği doğrultusunda Devlet memurlarının görevine son vermek

d) Devlet memurlarına yetişme şartlarına uygun biçimde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerlemesine imkan sağlamak

67- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir?

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak

b) Her durumda Devletin menfaatini korumak

c) Basına bilgi veya demeç vermek

d) Kamu hizmetleri ile ilgili bilgileri yetkili bakanının izni olmadıkça açıklamamak

68- Devlet memurlarının uymakla yükümlü oldukları ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Türk Ticaret Kanununa göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyetlerde bulunamazlar

b) Kollektif şirketlere ortak olamazlar

c) Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında borç alabilirler

d) Eşleri ticari faaliyette bulunamazlar

69- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarından değildir?

a) Eğitim ve öğretim hizmetleri b) Adalet hizmetleri

c) Emniyet hizmetleri d) Avukatlık hizmetleri

70- Devlet memurlarına verilecek mazeret izni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta, doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak; üzere toplam 16 hafta izin verilir

b) Memura isteği üzerine, kardeşinin evlenmesi halinde 5 gün izin verilir

c) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 3 gün izin verilir

d) Memura isteği üzerine, babasının ölümü halinde 5 gün izin verilir

71- Aşağıdaki maaş unsurlarından hangisi gelir vergisi kesintisine tabi değildir?

a) Yabancı dil tazminatı b) Aylık c) Kıdem aylığı d) Taban aylığı

72-Aşağıdaki unvanlarda görev yapan personelden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir?

a) Öğretmen b) Mühendis c) Kaymakam d) Albay

73- Görevden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç gün içinde soruşturmaya başlanması zorunludur?

a) 10 b) 15 c) 20 d) 30

74- Aşağıdakilerden hangisi istisnai memur değildir?

a) Özel Kalem Müdürü b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

c) Müsteşar Yardımcısı d) Bakanlık Müşaviri

75-Aşağıdaki görevlilerden hangisinin yıllık izne ayrılması halinde, yerine vekalet eden memura vekalet görevine başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir?

a) Defterdar b) Muhasebe Müdürü c) Malmüdürü d) Veznedar

76-Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin görünüşte artış sebeplerinden değildir?

a) Para değerinin değişmesi b) Bütçe usullerinin değişmesi

c) Askeri harcamaların artması d) Ülke sınırları ve nüfusun büyümesi

77- Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesi açısından reel harcama değildir?

a) İşçi ücretleri b) Öğrenci bursları c) Bina alımları d) Demirbaş alımları

78- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de kamu kesimi borçlanma gereğinin nedenlerinden değildir?

a) Gelirin toplanmasında meydana gelen gecikmeler b) Vergi kaçakçılığı

c) Emisyon d) Sosyal güvenlik açıkları

79- Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının aracı değildir?

a) Kamu gelirleri politikası b) Kamu harcamaları politikası

c) Para ve kredi politikası d) Borçlanma ve borç idaresi politikası

80- Enflasyonla mücadelede aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmaz?

a) Vergi oranlarını yükseltmek b) Para arzını kısmak

c) Faiz oranlarını yükseltmek d) Halkı tüketime teşvik etmek

81- Aşağıdaki bütçe türlerinden hangisi yürürlükteki mevzuatımızda yer almamaktadır?

a) Genel bütçe b) Özel bütçe

c) Katma bütçe d) Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi

82- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ?Wagner Kanunu?nu tanımlamaktadır?

a) Kamu harcamalarının sürekli bir artış trendi içinde olması

b) Kamu gelirlerinin sürekli bir artış trendi içinde olması

c) Kamu gelirlerinin sürekli azalış trendi içinde olması

d) Dolaylı vergi gelirlerinin sürekli artış trendi içinde olması

83-Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal malın özelliklerinden değildir?

a) Tam kamusal mallar piyasa tarafından karşılanamayacak kadar büyük hacimlidirler

b) Tam kamusal malın tüketiminde tüketiciler birbirlerinin rakibi değildirler

c) Tam kamusal mallar bölünemez niteliktedirler

d) Tam kamusal mallar bedeli ödenebilir niteliktedirler

84- Aşağıdaki vergilerden hangisi dolaylı vergidir?

a) Gelir Vergisi b) Emlak Vergisi c) Kurumlar Vergisi d) Katma Değer Vergisi

85- Aşağıdakilerden hangisi bütçenin genellik ilkesi ile ilgili bir tanımlamadır?

a) Devletin bütün gelir ve giderlerinin tek bir bütçede gösterilmesi

b) Mali yıla girilmeden önce bütçenin onaylanmış ve kanunlaşmış olması

c) Devletin bütün gelir ve giderlerinin birbirinin arkasına gizlenmeyecek şekilde ve ayrı ayrı tutarlar olarak bütçede gösterilmesi

d) Bütçe ile ilgili tüm işlem ve uygulamaların herkese açık olması

86- Haftalık harçlığının % 10 unu biriktiren bir öğrencinin 6 hafta sonunda 90 YTL?si olmuştur. Bu öğrencinin haftalık harçlığı kaç YTL?dir?

a) 125 b) 150 c) 175 d) 200

87- 15-(2-5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

2

a) 3 b) 6 c) 9 d) 11

88- Hangi sayının 10 katının, 10 eksiğinin, 10?da biri 10 eder?

a) 9 b) 10 c) 11 d) 12

89- Bir poliklinikte bir doktora 30 hasta, bir hemşireye de 15 hasta düşmektedir. Bu poliklinikteki doktor, hemşire ve hasta sayılarının toplamı 198 olduğuna göre, doktor sayısı kaçtır?

a) 4 b) 6 c) 8 d) 10

90- Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 50, kalan 15 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır?

a) 315 b) 240 c) 215 d) 140

91- ?Gene bahar geldi, açıldı güller? dizesinde, güllerin açılışı baharın gelişine bağlanmaktadır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir durum söz konusudur?

a) Ağlatmadı güzel, güldürdü beni

b) Erzurum dağları kardır, geçilmez

c) Düşman geldi, tabur tabur dizildi

d) Başım yastıktadır, gözlerim yolda

92- ?Bağ? kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır?

a) Üzümünü ye, bağını sorma

b) Ayakkabımın bağı çözülmüş

c) Yaramın bağını değiştireceğim

d) Ahlakla hukuk arasında sıkı bir bağ vardır

93- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?Yumuşak? sözcüğü ?Dikkat et, bu plastik parça sert, kırılabilir.? cümlesindeki ?sert? sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır?

a) Bugün hava, düne göre daha yumuşak

b) Bu yumuşak sözler onu yatıştırdı

c) Yaş dallar yumuşak olur

d) Onun yüzü yumuşak, kimseye bir şey diyemiyor

94- Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi aralarındaki anlam ilişkisi bakımından farklıdır?

a) Ağaç - Orman b) Harf - Sözcük

c) Nota - Beste d) Tuval - Resim

95- Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

a) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer

b) Yatanın yürüyene borcu var

c) Toprağı işleyen ekmeği dişler

d) Gezen tilki yatan aslandan yeğdir

96- Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir ???.. ki arkasından bahar gelmez.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?

a) yaz b) son c) boşluk d) kış

97- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

a) Geçen yıl 7?nci Cadde?de oturuyordum.

b) Pazartesi günü sizde bizimle gelin.

c) Eylül?ün 12?sinde yeni işine başlayacak.

d) İMKB?den alınan bilgileri değerlendiriyoruz.

98- İş (I) yaşamımızın üçte ikisini kaplıyor (II) Tabii sözüm işi olanlaradır (III) Ekmek elden (IV) su gölden hazır parayla yaşayanlar sözümün dışındadır (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

a) (,) (.) (.) (,) (.) b) (;) (;) (;) (.) (.)

c) (,) (,) (;) (:) (.) d) (;) (,) (;) (,) (.)

99- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?

a) Bu şiirler yalın bir dille yazılmış

b) Bu soruları dikkatli bir biçimde çözmelisin

c) Bu eserleri okudum onları çok beğendim

d) Ankara?da beş yıl kalacakmış

100- Öğrencinin, zamanı ne kadar az olursa olsun, derslerine çalışmalı; eski ve yeni ders konularını tekrarlamalıdır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) ?eski ve yeni? yerine ?tüm? sözcüğü getirilmelidir

b) ?Öğrencinin? sözcüğü ?öğrenci? yapılmalıdır

c) ?derslerine? yerine ?derslerini? sözcüğü getirilmelidir

d) ?çalışmalı? sözcüğü, ?çalışmalıdır? şeklinde olmalıdır

Toplam 1 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?