Editörler : Adversary
16 Mayıs 2010 17:32   


Kurumlar arası geçişlerde yolluk ödenir mi?

Kurumlar arası geçiş yapan bir devlet memuru yolluk alabilir mi?Alırsa bu ödemeyi hangi kurum yapar? Ayrıldığı kurum mu,yoksa yeni kurumu mu?İlgnize şimdiden teşekürler.

16 Mayıs 2010 19:20

barbados
Daire Başkanı

alabilir, mevcut kurumunuz veya geçeceğiniz kurum da verebilir diye düşünüyorum.

17 Mayıs 2010 08:29

onur altay
Şube Müdürü

aynen katılıyorum.

17 Mayıs 2010 10:31

dragut
Genel Müdür

Tabiki alır,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62?nci maddesindeki ????.Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir? hükmü gereğince atama emri size tebliğ edilince ayrıldığın kurumun derhal ödeme yapması gerekir ama kurumlar arası nakilde bazı kurumlar daha doğrusu o kurumlardaki kendini akılllı sanan bazı amirler yolluk ücretini karşı taraftan almanızı söyleyebilir. Siz ayrılmadan önce eski kurumunuza dilekçe ile başvurun, nasıl olsa o dilekçeye cevap vermek zorundalar. Yeni kurumunuzda yolluk ücretini vermekte sorun çıkarıyorsa oraya da dilekçe ile başvurun. Her iki kurumda yolluk ücretinizi vermezse, kurumlara vermiş olduğunuz dilekçe örnekleri ve/veya dilekçelere verilen cevaplarla birlikte her iki kuruma idari dava açın, yasal faiziyle birlikte paşa paşa öderler.

19 Mayıs 2010 00:23

drmtrk
Aday Memur

Arkadaşlar verdiğiniz bilgilere çok teşekür ederim.

19 Ekim 2011 09:56

adiyez
Memur

T.C. Danistay

5.Dairesi

Esas: 1993/4987

Karar: 1995/4271

Karar Tarihi: 21.12.1995

ÖZET: Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalışmakta iken ... Büyükşehir Belediyesine naklen atanan davacı, ... arası için harcırah verilmesi isteğiyle ... Büyükşehir Belediyesine yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve ... arası için hesaplanacak harcırahın ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır. Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır.

(6245 S. K. m. 9, 10) (657 S. K. m. 62)

İsteğin Özeti: Bursa 1. İdare Mahkemesinin 30.12.1992 günlü, E: 1992/28, K: 1992/867 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi H.G.?nin Düşüncesi: Bakılan uyuşmazlık, kurumlararası nakil yoluyla başka bir yere atanan memura 6245 sayılı Harcırah Kanunu?nun 9/b. ve 10/1. maddeleri gereğince ödenmesi gereken daimi vazife harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceğine ilişkin bulunmakta olup, bu hususta adı geçen yasada bir hüküm yer almamaktadır.

Ancak, kurumlararası nakil yoluyla memurun ifa ettiği kamu hizmetinden yararlanan kamu kurumu değişmiş olacağından, başka bir anlatımla memurun sunduğu hizmetten artık atandığı yeni kamu kurumu yararlanacağından, daimi vazife harcırahının da bu kurum tarafından memura ödenmesi gerekmektedir.

Bu duruma göre, ... Büyükşehir Belediyesi memurluğundan ... Büyükşehir Belediyesi memurluğuna naklen atanan davacıya ... arası için daimi vazife harcırahının atandığı ... Büyükşehir Belediyesince ödenmesi gerekmekte olup, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptali ve ... arası için davacıya harcırah ödemesi yolunda verilen temyize konu kararın yukarıda belirtilen gerekçenin de eklenmesi suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı S.A.?nın Düşüncesi: ... Büyükşehir Belediyesi memurluğundan ... Büyükşehir Belediyesi memurluğuna naklen atanan davacı, sürekli görev yolluğunun ödenmesi yolundaki isteğini reddeden ... Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı işleminin iptali, yolluklarının ödenmesi isteğiyle dava açmıştır.

İdare mahkemesi, davacının ...?dan ayrılırken yolluklarını almadığını, ...?da göreve başlaması nedeniyle bu belediyece yolluğun ödenmesi gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde, "... Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. ..." hükmü yer almıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu?nun 10 uncu maddesinin 1 nci fıkrasında yurt içinde daimi bir vazifeye naklen atananlara, yeni vazife mahallerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödeneceği öngörülmekte, aynı Kanunun 59 ncu maddesinde de, Harcırahın memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verileceği belirtilmektedir.

Buna göre, 6245 sayılı Kanunun sözünü ettiğimiz hükümleri uyarınca davacının görev yerinden ayrılması sırasında 657 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin yukarıda belirttiğimiz hükmü de esas alınarak, harcırahın ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan durum karşısında, davacıya harcırahı ödemekle yükümlü olan idare ... Büyükşehir Belediyesi olmayıp, nakil emrini tebliğ ettirmekle yükümlü olan ... Büyükşehir Belediyesi olduğundan, ... Büyükşehir Belediyesine yapılan başvurunun reddine yönelik işleme karşı açılmış olan bu davanın hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Bu nedenle, hukuki dayanağı bulunmayan dava reddedilmek üzere, mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Türk Milleti Adına hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

... Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalışmakta iken ... Büyükşehir Belediyesine naklen atanan davacı, ... arası için harcırah verilmesi isteğiyle ... Büyükşehir Belediyesine yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve ... arası için hesaplanacak harcırahın ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

Bursa 1. İdare Mahkemesinin 30.12.1992 günlü, E: 1992/28, K: 1992/867 sayılı kararıyla; 6245 sayılı Harcırah Kanunu?nun 10/1. maddesinde yurtiçindeki bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere harcırah verileceğinin hükme bağlandığı; olayda, davacının 15.09.1991 tarihinde ...?deki görevinden ayrılarak 16.10.1991 tarihinde ...?da göreve başladığı, kendisine ... Büyükşehir Belediyesince harcırah verilmediğinin tartışmasız olduğu; davalı ... Büyükşehir Belediyesince davacının kurumlarında fiilen bir buçuk ay çalıştığı, bu nedenle harcırahının ... Büyükşehir Belediyesince ödenmesi gerektiğinin savunulduğu; ancak davacı ...?den ilişiğini kesip ... Büyükşehir Belediyesinde göreve başladığından burada bir buçuk ay çalışmasının söz konusu Belediyece harcırahın ödenmesine engel oluşturmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, ... arası için hesaplanacak harcırahın tazminat olarak davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idare, davacının belediyelerinde bir buçuk ay gibi çok kısa bir süre çalıştıktan sonra yeniden ... Büyükşehir Belediyesine atandığını; bu durum ve 6245 sayılı Yasada sürekli görev yolluğunun hangi kurumdan isteneceği hususunda bir hükmün bulunmadığı dikkate alındığında harcırahın ... Büyükşehir Belediyesince ödenmesinin hakkaniyete uygun olacağını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununda kurumlararası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır.

Bu itibarla, ... Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalışmakta iken ... Büyükşehir Belediyesine naklen atanan davacıya ... arası için ... Büyükşehir Belediyesince sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmekte iken, davacının bu yoldaki isteğinin reddinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteğinin reddi ile Bursa 1. İdare Mahkemesince verilen 30.12.1992 günlü, E: 1992/28, K: 1992/867 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçenin de eklenmesi suretiyle ONANMASINA, 21.12.1995 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Alıntı : http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39132

23 Eylül 2014 14:29

fbjk
Daire Başkanı

arkadaşlar görev yeri aynı ilçe olduğu zamanlarda da mı kurumlar arası geçişlerde harcırah alınabilr

Toplam 6 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?