Editörler :
06 Haziran 2010 13:17   


Yasaklı
Teknikerlerin Maaşlarında İyileştirme Yapılması Hakkında Dava Dilekçesi Örneği..

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

??..

DAVACI ................. ?(TC No:?

?.

?

DAVALI : TÜRK TELEKOM A.Ş.

(?..İl Telekom Müdürlüğüne izafeten)

DAVA KONUSU : Türk Telekom A.Ş. de görev yaptığım dönemde unvan yükselmelerinde uygulanacak esaslar ile Kapsam Dışı Personel yönetmeliğinin ilgili maddelerine karşı açılan davada Danıştay 5. Dairesinin 28-01-2004 gün ve E:2001/861 K:215 , E:2001/859 K:2004/208 , E:2000/6076 K:2004/212 kararları (EK-5) Türk Telekom A.Ş.ce geç uygulanması (19.08.2004)?n dan mütevellit maaş nakil ilmühaberimdeki parasal hak kaybımın giderilmesi için 09-02-2009 tarihli dilekçeyle (EK-1) müracaatımdaki talebimin, reddedildiğine dair ; ilgili kurumun ??..tarih ve ??? sayılı (EK-2) cevabı işleminin iptali ile geçmiş döneme (nakil tarihinden buyana) ait, mahrum bırakıldığım, Tekniker ücretlerine yapılan artışın fark tazminatı olarak yeniden tanzim edilecek maaş nakil ilmühaberine yansıtılarak halen çalışmakta olduğum kurumuma tashih yazısıyla birlikte gönderilmesi, geriye dönük alacaklarımın ise hatalı içtihadından dolayı mağduriyetime sebebiyet veren davalı kurumca telafisi cihetine yönelik, Bu güne kadarki maddi kaybımın işletilecek yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesi talepli layihasının Sayın Başkanlığınıza sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR : Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Türk Telekom A.Ş. de Tekniker kadrosunda Kapsam Dışı statüde çalışmaktayken, Şirketin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilmesi sonucu, 4046 Sayılı yasanın 22. Maddesi çerçevesinde nakle tabi personel olarak 23-02-2006 tarihinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilip, 18-05-2006 tarihinde ???????Tekniker Kadrosuna , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde atanıp, halen bu görevime devam etmekteyim.

Danıştay 5. Dairesinin 28-01-2004 gün ve E:2001/861 K:2004/215, E:2001/859 K:2004/208,E:200/6076 K:2004/212 kararları gereği; Teknikerlerin ücretlerinde ve özlük haklarında iyileştirme yapılması gerekirken Davalı kurum Türk Telekom A.Ş. 19-08-2004 tarih ve 7420 sayılı genelge ile düzenlemeyi geç uyguladığı (EK-4) alenidir.

Mezkur İdareye muhatap, dilekçemde, anılan mahkeme kararlarını ve Genelgeyi hatırlatmama rağmen, cevabi yazısında;(EK-2) Kapsam Dışı personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin maaşlarında baz alınan 15-04-2004 tarihi itibarıyla unvanlarına göre ücretinin belirlenmemiş olması durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dikkate alınarak bu tarih için ücret ve mali hakları tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir diyerek Tekniker unvanıyla çalışan personelin özlük haklarındaki iyileştirme 15-08-2004 tarihinden sonrası için geçerli saydıklarından bahisle ücret tespitinde dikkate alınmayıp, ücret bildirimi; bir sonrasının belirlenmesiyle yürürlükten kalkmış, mülga kanunlar ve artışlara göre olup, uygulaması geciktirilen içtihat, nakil olduğum tarihten bu yana, mevcut maaşımda hak kaybına

uğramama sebebiyet vermiştir yazılı müracaatıma istinaden, davalı kurumun cevabi açıklamasında (EK-2) hem hukuki mesnetsizlik hem de bir keyfiyet oluşmuş olup, Davalı kurumun mevcut uygulaması (EK-3) sonucu maddi kayba uğradığım aşikardır, böylece kurumsal içtihat ile uygulanması gereken işlem arasında çelişki husule gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: Danıştay kararları, Türk Telekom A.Ş.Unvan yükselme esasları ve genelgeler (EK-4)

Aydın. İdare Mahkemesinin E:2008 /315, K:2010/460 sayılı kararından da (EK-6) anlaşılacağı üzere konusu itibariyle, davaya emsal teşkil ettiği görülmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce resen göze alınacak nedenlerle Davalı Türk Telekom A.Ş. ??..İl Müdürlüğünün ??..tarih ve ??. sayılı idari işleminin iptali ile Tekniker Maaşlarına yapılan iyileştirmenin Danıştay karar tarihi hitamına müteakip düzeltilmesi ve 15-04-2004 tarihi ile Devlet personel Başkanlığına bildirim tarihim olan ???tarihine kadar geçen süre zarfındaki kamu görevlilerine yapılan artış oran ve/veya miktarları uygulanarak maaş nakil ilmühaberine yansıtılarak yeni den düzenlenmesi ile birlikte Türk Telekom A.Ş.?ce; geriye dönük parasal hak kayıplarımın, işletilecek yasal faizi ile birlikte muacceli yetinin gerektiğinden bahisle, davanın hitamına müteakip önceki maaş nakil ilmühaberimin düzeltilerek tashih yazısı ile birlikte halen çalışmakta olduğum yeni kurumuma bildirilmesi ve yargılama giderlerinin davaya taraf teşkil eden davalı idareye tahmil edilmesini saygılarımla arz ederim.

Davacı

EKLER:EK-1??..tarihli dilekçe

EK-2)??.. tarih ve ??sayılı

cevap yazısı.(2 sayfa)

EK-3)Kapsam dışı Personeli ücret skalaları

(2 sayfa)

EK-4)19-08-2004 tarih ve 7420 sayılı genelge

EK-5)Danıştay kararları(18 sayfa)

EK-6) Aydın 1.İdare Mahkemesi kararı(4sayfa)

10 Haziran 2010 18:40

SABIRLI-CAN
Aday Memur

efendim kolaylıklar diliyorum size.Yorumlarınızı sık sık okuyor gerçekten bilgilendiğimize inanıyorum.Sizden bir konuda görüş riza ediyorum.

sorum şu; dpb atama yapılıp ilgili kurum il Müdürlüğünden tebligat geldiğinde sözkonusu kurumu istemem gibi başka bir deyişle a kurumu istemiyorum ama 2.bir şans başka kurum olabilirmi acaba ben tebligat bekliyorumda..üzel yorumlarınız için tşk.ler saygılar sunuyorum.

11 Haziran 2010 11:52

gozlem
Yasaklı

devlet personeli arayıh hangi kuruma atamanız yapılacağını telefonla öğrenebilirsiniz,,istemediğiniz kuruma atama isleminiz yapıldığı takdirde geri dönüsünüz zor olacaktır.zira istediğiniz kurumdan size istek yapılmalı ve dığer kurumdanda onay almalısınız..

bu süreci iyi değerlendiriniz..sonra sıkıntı yasayabılırsıniz..basarılar...

11 Haziran 2010 15:17

gozlem
Yasaklı

ARKADSLAR TEKNIKERLERIN KAZANIMI UÇLENDI..AYDIN ILINDE IKI KARAR VAR..UCUNCUSUDE VAR..HEPSINI MAIL ADRESLERINIZE GONDERIYORUM..

11 Haziran 2010 23:50

collectioner
Aday Memur

iyi çalışmalar gözlem hanım tekniker maaşlarının iyileştirme kararlarını "ixyilmaz@gmail.com" adresine gönderebilirmisiniz.teşekkürler.

13 Haziran 2010 21:34

telekom399
Aday Memur

gözlem hanım, denge tazminatı ve 2,5 luk zam konusunda telekomu mahkemeye verdim.Süreç devam ediyor.Ancak, teknikerlerin eksik maaş konusundada mahkeye vermek istiyorum.Bubelgeleri banada gönderirsen sevinirim.Ben, 2006 da sözleşmeli iken DPB'na bildirilenlerdenim.Şimdiden teşekkür ederim... Mail:telekom399@hotmail.com

14 Haziran 2010 22:15

gozlem
Yasaklı

T.C. EK-5

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2000/6076

Karar No : 2004/212

Davacılar : 1 -......

2- Türk Telekom A.Ş. .........

Vekilleri : Av.Veysel Karani Oruç, Av. Hakan Erdem, Konur Sok., No:53/5,

Kızılay/ANKARA

Karşı Taraf : Türk Telekomünikasyon A.Ş. - ANKARA

Vekilleri : Av. Mehmet Çobas, Av. Nüket ilhan, aynı yerde.

Davanın Özeti Davacılar, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esasların 27., Geçici 3. ve Geçici 5. maddeleri ile aynı Esasların ekinde yer alan "Kadrolu ve Sözleşmeli Statüde Çalışmakta Olan Personelin Mevcut Unvanları ile Aynı Veya Denk Olan iş Mevzuatına Tabi Personel Pozisyon Unvanlarını Gösterir Tablo"nun iptalini istemektedir.

Savunmanın özeti : Davanın öncelikle görev ve ehliyet yönünden reddi gerektiği; dava konusu işlem genel düzenleyici işlem mahiyetinde olmadığından, Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı işler arasında yer almadığı; 3011 sayılı Yasa kapsamında bulunmadıkları için ilgili Yönetmelik ve Esasların Resmi Gazetede yayımlanmadığı; 406 sayılı Yasanın ek 22. maddesine dayanılarak, iş mevzuatına göre istihdam edilenlere ilişkin kayıt ve şartların yönetim kurulunun 31.8.2000 gönlü, 407-sayılı kararıyla yürürlüğe konulduğu; 399 sayılı KHK'ye tabi personelin unvan yükselmelerini düzenleyen PTT Genel Müdürlüğü Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esasların yeni düzenlemeler karşısında uygulanma olanağı kalmadığından, dava konusu Esasların 406 sayılı Yasada değişiklik yapan 4502 sayılı Yasanın amaçlarına uygun olarak düzenlendiği; Esaslara ekli tablolarda tekniker ve teknisyen kökenli personel arasında bir ayrım yapılmadığı; teknisyen unvanında bulunanların sadece şef teknisyenliğe atanabildikleri ve teknikerlerin amiri olarak değerlendirilmelerine olanak tanıyacak bir hükme yer verilmediği; yapılan düzenlemelerde 406 sayılı kanun hükümlerine aykırı bir husus bulunmadığı; tüm bu nedenlerle yasal dayanaktan yoksun olan davanın reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Süleyman Aydın

Düşüncesi : Dava konusu Esasların geçici 5. maddesi ile aynı Esasların ekindeki "Kadrolu ve Sözleşmeli Statüde Çalışmakta Olan Personelin Mevcut Unvanları ile Aynı Veya Denk Olan iş Mevzuatına Tabi Personel Pozisyon Unvanlarını Gösterir Tablo"nun iptali istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına; 27. maddesi ile geçici 3. maddesinin iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Semra Şentürk

Düşüncesi : Davacılar, davalı idarede işçi statüsünde çalışacak

kapsam dışı personele ilişkin "Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esaslar" başlıklı düzenlemenin 27, Geçici 3. ve Geçici 5. maddeleri ile ekli "Kadrolu ve Sözleşmeli Statüde Çalışmakta Olan Personelin Mevcut Unvanları ile Aynı veya Denk Olan iş Mevzuatına Tabi Personel Pozisyon Unvanlarını Gösteren tablonun iptalini istemektedir.

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2000/6076

Karar No : 2004/212

Türk Telekomünikasyon A.Ş 'nin, tekel niteliğinde kamu hizmeti görmesi, kamu payının çoğunlukta bulunması ve dava konusu işlemlerin gerçekleşmesinde, kamu gücünü kullanması nedeniyle, konu idari yargının görevine girdiği gibi işlemlerin Ülke düzeyinde etkili, düzenleyici özelliğinden dolayı 2575 sayılı Yasanın 24. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülmesi gerektiğinden bu kısımlara ilişkin davalı idare iddiaları yerinde görülmemiştir.

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 4673 sayılı Yasayla değişik Ek 22. maddesinde; "Telekomünikasyon hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler,... Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kadrolarda istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Bu personel hakkında, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere 399 sayılı Kanun Hükümleri uygulanır. Bunların dışında kalan personel iş mevzuatı uyarınca istihdam edilir..", kuralı yer alırken, 4502 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi;" Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Telekomda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan isteyenler, iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir, iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur. Kendi istekleri ile iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçenler ile emeklilik, ölüm vb. sebeplerle, boşalan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu kadro ve pozisyonlarda bulunanlar istekleri halinde 4046 sayılı Kanunun 22 maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir, "hükmünü taşımaktadır.

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 4673 sayılı kanunla değişik 1. maddesinde Türk Telekomun bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olduğu, Ek 17 maddesinde ise, Devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm Türk Telekom A.Ş. hisselerinin satılacağı öngörülmüş, Ek 29. maddesinde de, Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50 nin altına düşmesi durumunda hisse devi sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde, Türk Telekom'da Ek 22. maddesinin (a) bendi uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışan personelin, 399 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye tabi kadrolu ve sözleşmeli personel ile kapsam dışı personelin listesini başka kamu kurum ve kuruluşlara nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği kuralına yer verilmiştir.

Aktarılan yasa hükümleriyle, Türk Telekom A.Ş.nin özelleştirilmesinin ve kamu payının satışı amaçlanırken, geçiş dönemi sonrasında istihdam edilecek personelin mevzuatına tabi olmasının öngörüldüğü göz önüne alındığında, davalı idarede halen 399 say Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan kadrolu veya sözleşmeli personelin unvan yükselmesi olanaklı bulunmadığından, bu durumda bulunan personelin diğer bir kamu kurum ve kuruluşuna veya iş mevzuatına geçinceye kadar ki sürede 4502 sayılı Kanunun Geç 4.maddesinde hukuki güvenceye alınan haklarının, unvan yükselmesi dışındaki parasal özlük haklarının yükseltilmesi olarak anlaşılması yasanın amacına uygun düşecektir.

2

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2000/6076

Karar No : 2004/212

Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esaslar başlıklı düzenlemenin 27. maddesi ile PTT Personelin Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esaslar başlıklı düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasında ve yürürlükten kaldırılan düzenlemeye göre işçi statüsüne atanmak isteyenlerin sınava tabi pozisyonlara sınava şartı aranmaksızın atamasının yapılmasıyla ilgili düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Dava konusu yapılan Geçici 5.madde ile "Kadrolu ve sözleşmeli statüde çalışmakta olan personelin pozisyon Unvanlarını gösterir tablo, iş mevzuatına tabi olmayan ve halen 399 sayılı KHK göre sözleşmeli olarak çalışan davacının ve bu statüdeki kişilerin haklarını koruyan davacı demeğin ihlal edilen menfaati bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle davanın 27. ve Geçici 3. madde yönünden esastan diğer kısımda usulden reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MiLLETi ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince duruşma için önceden belli edilen 28.1.2004 günü davacılar ile vekillerinin gelmediği, davalı idare vekili Av. Mehmet Çobas?ın geldiği görülerek, Danıştay Savcısı Semra Şentürk hazır olduğu halde açık duruşmaya başlandı. Duruşmaya katılan tarafa usulüne göre söz verilip dinlendikten ve savcının düşüncesi alındıktan sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

Davalı idare tarafından bu davanın adli yargının görevinde olduğu ileri sürülmekte ise de, Dairemizin 24.4.2001 günlü, E:2000/6076 sayılı kararıyla davalı idarenin görevsizlik itirazının reddedilerek Dairemizin görevli olduğuna karar verilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca da olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmadığı anlaşılmıştır.

Davalı idarenin usule ilişkin diğer itirazları da yasal dayanaktan yoksun olduğundan, işin esasına geçildi:

Davacılar, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esasların 27., Geçici 3. ve Geçici 5. maddeleri ile aynı Esasların ekinde yer alan "Kadrolu ve Sözleşmeli Statüde Çalışmakta Olan Personelin Mevcut Unvanları ile Aynı Veya Denk Olan iş Mevzuatına Tabi Personel Pozisyon Unvanlarını Gösterir Tablo"nun; Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esasların Resmi Gazetede yayımlanmadığını, yasal düzenlemelerde hiyerarşik olarak teknikerliğin mühendis unvanının altında ve teknisyen unvanının Üstünde yer aldığını, dava konusu düzenlemelerle teknisyen kökenli personelin Unvan yönünden teknikerlerin önüne geçirildiğini, endüstri meslek lisesi mezunu teknisyenlerin yüksek okul mezunu teknikerlerin üzerinde bir unvana kavuşturulduklarını, 399 sayılı KHK kapsamında çalışan kamu görevlilerinin unvanda yükselme olanağının ortadan kaldırıldığını ileri sürerek iptali istemiyle dava açmıştır.

406 sayılı Kanuna 4502 sayılı Kanunla eklenen ek 22. maddede, telekomünikasyon hizmetlerinin kadro, unvan, derece ve sayıları Bakanlar Kurulunca belirlenen asli ve sürekli

3

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2000/6076

Karar No : 2004/212

eliyle yürütüleceği; bu personel hakkında anılan kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere 399 sayılı KHK hükümlerinin uygulanacağı; bunların dışında kalan personelin iş mevzuatı uyarınca istihdam edileceği; iş mevzuatına göre istihdam edilenlere ilişkin kayıt ve şartların Yönetim Kurulu tarafından tayin olunacağı hükmüne yer verilmiş; kanunda öngörülen asli ve sürekli görevlilere ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 4.4.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış; iş mevzuatına göre istihdam edilenlere ilişkin kayıt ve şartlar ise Yönetim Kurulunun 31.8.2000 günlü, 407 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuştur.

4502 sayılı Yasanın geçici 4. maddesinde ise, "Bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinde Türk Telekom'da 399 sayılı KHK'ye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan isteyenler, iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir, iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur." hükmüne yer verilmiştir. Anılan yasal düzenleme, iş mevzuatına geçmek istemeyen 399 sayılı KHK.'ye tabi kadrolu veya sözleşmeli personelin statülerini, sosyal ve özlük haklarını korumak suretiyle görevde yükselmelerine de olanak sağlamış bulunmaktadır.

Her ne kadar 29.1.2000 günlü, 23948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4502 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi ile, Türk Telekomünikasyon A.Ş. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki Kamu İktisadi Kuruluşları bölümünde yer alan kuruluşlar listesinden çıkartılmış ise de; 406 sayılı Yasanın değişik 1. maddesinde, Türk Telekomun, bu Yasa çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütme ve telekomünikasyon altyapısı işletme yetkisinin olduğu belirtilmiştir. Yine 406 sayılı Yasanın değişik 2. maddesi uyarınca Türk Telekomun, telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini, 31.12.2003 tarihine kadar bu Yasa ve görev sözleşmesi çerçevesinde tekel olarak yürüteceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki kamu iktisadi kuruluşları bölümünden çıkartılması, onun kamu kurumu niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Aksine sermayesindeki kamu payının çoğunlukta bulunması, telekomünikasyon ile ilgili bazı hizmetleri tekel olarak yürütmekte olması nedeniyle kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş olarak kabulü gerekir.

Dava konusu Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esasların 2. maddesinde, bu esasların iş mevzuatına tabi pozisyonlara unvan yükselme suretiyle atanacak personel için uygulanacağı belirtilmiş ise de; iptali istenen 27. maddesi ile "PTT Genel Müdürlüğü Unvan Yükselme Esaslarının şirket açısından yürürlükten kaldırıldığı şeklinde düzenlemeye yer verilmek suretiyle 399 sayılı KHK.'ya tabi olarak şirkette çalışmaya devam edenler açısından anılan bu düzenleme ile unvan yükselmelerine ilişkin esasların uygulama olanağı ortadan kaldırılmıştır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamından çıkmak istemeyenlerin, mevcut durumları sosyal ve özlük haklarının 399 sayılı KHK.'ye tabi olarak devam edeceği

4

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2000/6076

Karar No : 2004/212

Yasayla güvence altına alınmışken, Yönetim Kurulunca iş mevzuatına tabi işçilerle ilgili

düzenlemede 399 sayılı KHK.'ye tabi personelin unvan yükselme esaslarına yer veren düzenlemenin ortadan kaldırılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Ancak, 399 sayılı KHK.'ye tabi olan personelin durumunun 4502 sayılı Yasa dahilinde yönetmelik çıkarılıp Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle değiştirilmesi olasıdır.

Bilindiği gibi, Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında 3011 sayılı Kanunun birinci maddesinde, kamu tüzel kişilerinin çıkaracağı kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kurala bağlanmıştır.

Dava konusu düzenlemenin dayanağı olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kapsam Dışı

Personel Yönetmeliği, bu genel müdürlükteki kamu görevlileriyle ilgili genel hükümleri

düzenlemesi nedeniyle 3011 sayılı Kanunun birinci maddesi kapsamında bulunmakta; dolayısıyla da Resmi Gazetede yayımlanması zorunlu olmaktadır. Oysa ki anılan Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanmamıştır. Bu durum ağır biçim sakatlığı oluşturduğundan, bu

Yönetmeliğin hukuken geçerlik kazandığından ve işlemlere dayanak oluşturacak bir normlar bütünü olduğundan da söz edilemez.

Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanmamış olmakla birlikte, 406 sayılı Yasanın ek 22. maddesiyle Yönetim Kuruluna tanınan düzenleme yetkisi yönetmelik düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Bu yönetmeliğin amacını ortaya koyan 1. maddesinde, naklen atama, görevde yükselme, mali ve diğer özlük haklar yönünden kapsam dışı personelin tabi olacakları hükümlerin belirlenmesi amacıyla yönetmelik hazırlandığı bildirilmiştir. Ancak, söz konusu Yönetmeliğin 20. maddesinde, görevde yükselmeyle ilgili hiçbir objektif ölçüte yer verilmediği ve bu alandaki düzenlemenin yine Yönetim Kurulunca çıkartılacak esaslara bırakıldığı anlaşılmakta olup; dava konusu Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esasların dayanağını oluşturan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 20. maddesi, Dairemizin 28.1.2004 günlü, E:2001/859. K:2004/208 sayılı kararıyla iptal edilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, Danıştay Beşinci Dairesinin 28.1.2004 günlü, E:2001/861, K:2004/215 sayılı kararıyla dava konusu Esasların Geçici 5. maddesi ile "Kadrolu ve sözleşmeli statüde çalışmakta olan personelin mevcut unvanları ile aynı veya denk olan iş mevzuatına tabi personelin pozisyon unvanlarını gösterir tablo"nun hukuka aykırılıkları saptanarak iptaline karar verildiğinden; anılan madde ve tablonun iptali istemi hakkında karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

Dava konusu Esasların geçici 3. maddesine gelince; anılan maddede, genel müdürlük tarafından bu esasların yürürlüğe girdiği tarihe kadar bir üst unvanda yürütme veya görevlendirme verilen personelden, 27. madde ile yürürlükten kaldırılan PTT Genel Müdürlüğünün Unvan Yükselmelerinde Uygulanan Esaslara göre durumu uyanların, işçi

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2000/6076

Karar No : 2004/212

statüsüne atanma koşulları düzenlenmiştir. Dava konusu düzenlemenin 27. Maddesinin Dairemizce yukarıda belirtilen gerekçelerle hukuka aykırılığının saptanarak iptal edilmesi, geçici 3. maddede yer alan bu hükmü uygulanamaz kılacağından, bu maddenin de iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenleyici işlemin 27. maddesi ile geçici 3. maddesinin iptaline; geçici 5. madde ile Ek:3 Tablo'nun iptali istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına; aşağıda dökümü gösterilen 41.570.000.-lira. yargılama giderleri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan 300.000.000.- lira vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 28.1.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Ender

ÇETlNKAYA

Üye

Mehmet

ÜNLÜÇAY

Üye

Günay

ERDEN

Üye

Mustafa

KILIÇHAN

Üye

Ayfer

ÖZDEMlR

YARGILAMA GiDERLERi:

Harç Pulu : 11.570.000.-f L.

Posta Pulu : 30.000.000.-TL.

TOPLAM :41.570.000.-TL.

6

not... teknıkerlerın maaslarının ıyılestırılmesınde konulan ek danıstay kararı...

14 Haziran 2010 22:44

samsunlu55555
Yasaklı

acaba davacı kim burada onu niçin yazmıyorsunuz gözlem hanım, davacı burada türk telekom teknikerler derneği, şimdi dağıldı, ama burada bazıları diyorki, sendikalar dernekler ne işe yarıyor, eğer sahip çıkarsanız, yukarıda görüldüğü gibi, çok işe yarar, sizde alır bu kararları beleş, beleş kullanırsınız, bari bu derneklere kuru bir tşk edin, utanmazsanız tabii, o derneklerin kararını kulanın avukatlara milyarlar akıtın, sizin kendi sorunlarınızı ellerinden geldiği kadar savunmaya çalışan dernekler hakkında, arkalarından iyi şeyler konuşmayın, aylık 20 tl bile vermeyin helal olsun size, ne mübarek camiasınız, tebrike ediyurum böylesi görülmez, yani her zaman dediğim gibi, külfetr yok, nimete var, nasıl demiş dadaloğlu ekmede yoksun, biçmede yoksun, sürmede yoksun, ama yemeye gelince herkesden önce varsın, helal olsun afiyetle yiyin baklalım ....

22 Haziran 2010 12:57

yaramaz55
Aday Memur

ben samsunlu55555 foruma uzun bir arada sonra tekrar farklı bir nicklede olsa döndüm. bu arada ben foruma yazamadığım için sağolsun çok yürekli arkadaşlar arkamdan atıp tutmuşlar yok ben forumun huzurunu bozuyormuşum falan filan vs.. yaa arkadaşlar sizin huzurunuzmu vardımi ben bozdum, sizlerin istediğiniz beleş belge, belge üretmek gibi anlayışınız yok, bir takım enayiler mahkemeye başvuracak eğer kazanırlarsa forumdakilere gönderecek bu arada yapılan masraflar o kişilerin sırtında hatta bazıları mahkeme dilekçelerini de istiyorlar nasıl derler hani oldu canım, gözlerim doldu ondan sonra süslü laflar bilgi ve belge paylaşımı yok huzuru bozdun falan filan buna karşı çıkanlarda bozguncu telekom uşağı ve bir sürü anlamsız ve gererksiz sıfat yani benim gibi bu sıfatlara onlara anladığı dilde cevap verincede, kendini editör sanan bir takım zavalılarca ve demokrasi düşmanları tarafından, foruma girmem engellenmekte ve ardından cevap verme hakkımı bile bana çok görmekteler. Yani tam bir yargısız infaz memurlar net yönetimini kınıyorum bu tür editörlere imkan tanıdıkları için yine forumu en iyisi kapatın böylece hiç bir aykırı düşünce forumda dile getirilmez evet efendimci statükocu kişiler devamlı burada bir şeyler konuşurlar memurlar netinde ismi editörler net olsun.

diğer yandan bana yapılan en son olay nazi faşizminden, italyan faşizminden ve en son israilin filistinlilere yaptığı mezalimden daha kötü ve aşağı bir şey, hali hazırda bu demokrasiyi özümseyememiş kişilerin burada editörlük yapması ise başta foruma katılanlara ne büyük hakarettir.

diğer yandan belge konusuna gelince, burada konuşulan ne 40+40'lar teknikerler, kapsam dışı ikramiye bunların her ikisinide ben gündeme getirdim şu anda ellerinizde dolaşan belgelerin çıkış noktası ben olduğum gibi, belglerinin %80 de bena ait. Ama bunlar çerez konular bunlardan bir şey olmaz 3-5 kuruş kazancınız olur o kadar esas takip ettiğim davalar arkada ve bu forumda yazmadım bile bundan sonrada yazmam nasılsa gözlem ablanız bir şekilde o kazanımları beleş elde eder ama sizin bir işinize yaramaz. bu konulardan bazıları; 406 sayılı yasanın ek 29 .maddesinin kıdem tazminatıyla ilgili olan kısmının anayasa mahkemesine başvurarak iptal edilmesi, maaş dondurulması için aihm başvurulması, türk telekom özelleştirilmesinin iptali bu konularda yargı süreci devam etmekte eminimki bu konuları siz ilk defa duyuyorsunuz tabbi gözlem ablanızda, şimdi araştırmaya başlar ama hiç bir şey öğrenmez

özün özü

1.hiç kimse beni foruma katılmaktan alıkoyamaz, ben ne yapar eder bu foruma katılırım beğenin ya da beğnmeyin görüşlerimi söylerim

2. bir sürü dava devem etmekte fakat bir çoğu bu forumda yok bile bundan sonrada haberinizin olması zor, haberiniz olsa bile faydalanması mümkün değil,forumda tartıştığınız konular mağduriyetin büyüklüğü karşısında çerez bile değil

3. bu forumda bu şekilde editörler ve külfete ortak olmadan nimete ortak olanlar bulunduğu sürece bilgi paylaşmakta mümkün değil zaten nimete kimse ortak olamaz çoğunluk o kadar beceriksiz ki, bürokraside boğulur giderler,

sözün özü ben buradayım beni beğenmeyenler forumdan istifa edebilirler, ama beni kimse buradan kovamaz burası kimsenin babasının çiftliği değil özellikle editörler duyurulur hepsine arzu hürmet anlayan anladı tabi editörler ve diğerleri kendilerine güveniyorlarsa bu yazıları silmezler savunuralr yada nickimi iptal etmezler ederlerse yeni nbir nickle girerim ama onları tanıyorum %100 bu yazıyı silerler çünkü kendilerinin sanal kralığı tehdit altında ...

21 Nisan 2013 22:31

murat demirci06
Şef

gncl

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?