Editörler :
21 Haziran 2010 10:29   


Yasaklı
2008 Yılı 14012 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı..Ek Ödemelerle İlgili..

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14012

Ekli ?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/8/2008 tarihli ve 11557 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmüne Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 7/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

M. M. EKER K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU H. ÇELİK M. V. GÖNÜL B. ATALAY

Devlet Bakanı Adalet Bakanı V. Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı

B. ATALAY K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ

UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ? (1) Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 ? (1) Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ek ödeme tutarı

MADDE 3 ? (1) Bu Karar uyarınca personele yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) ekli "Ek Ödeme Cetveli"nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanır.

Ek ödemenin usul ve esasları

MADDE 4 ? (1) Ek ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı cetvelin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (d) sırası (aynı Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 6 ncı grubunun 7 nci sırasında, 7 nci grubunun 1 inci sırasında ve 9 uncu grubunun 7 nci sırasında sayılanlar hariç) ile aynı cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 2 nci sırasında öngörülen tazminatlardan yararlananlara yapılacak ek ödeme, anılan sıralarda öngörülen tazminat oranı kadar eksik ödenir. Ancak, ödenecek ek ödeme hiçbir şekilde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28?inden az olamaz.

(3) Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan personele yapılacak ek ödeme, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılan ödemelerden yararlandıkları sürece, 2/3 oranında yapılır. Oranların hesaplanmasında küsurlar tama iblağ edilir.

(4) İlgili mevzuatı uyarınca memurlara yılın belirli dönemlerinde mutat olarak ödenen ikramiyelerin bir aya isabet eden net tutarları, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28?inden fazla olan ek ödemelerin net tutarından mahsup edilir.

(5) 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler hariç olmak üzere, üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dâhil) görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

MADDE 5 ? (1) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kadro karşılığı istihdam edilen sözleşmeli personel, sözleşme ücretleri 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenenler, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilenler ile diğer sözleşmeli personelden ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde (belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri hariç) anılan Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarda,

b) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde ekli (II) sayılı Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, sözleşmeli olarak çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanı için "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" ile tespit edilen tutarda,

sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin her ay ek ödeme yapılır."

2) Aynı Kararın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına "21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemeden yararlananlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ödemeden yararlananlar," ibaresi eklenmiştir.

3) Aynı Kararın 1 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(3) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen ödemeden yararlanan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bu hükme göre yapılan ödemelerin aylık net tutarının, birinci fıkra uyarınca belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, anılan hükme göre yapılan ödeme yerine sadece birinci fıkra hükmü çerçevesinde ek ödeme yapılır."

4) Aynı Kararın eki (I) sayılı Cetvele aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5) Aynı Kararın eki (II) sayılı Cetvele aşağıdaki satır eklenmiştir.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 24. mad.

6) Aynı Karara, ekli "(III) Sayılı Cetvel" eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 6 ? (1) Bu Karar 15/8/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK ÖDEME CETVELİ

(III) SAYILI CETVEL

POZİSYON UNVANI ORAN %

Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Veteriner Hekim 82

Diğer Teknik Hizmet Personeli (Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom) 77

Uzman Tabip 69

Tabip 68

Tekniker, Teknisyen 68

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi 62

Eczacı 60

Biyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Diğer Sağlık Personeli 58

Proje Başkanı, Proje Birim Başkanı, Proje Koordinatörü, Deniz Trafik Baş Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu 53

Avukat 53

Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı 53

Öğretmen 51

Vaiz 52

İmam-Hatip, Kur?an Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım 51

Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Mütercim-Tercüman, 51

Büro Personeli, Büro Görevlisi, Büro Memuru, Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı 51

Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı 49

Yukarıda sayılan pozisyon unvanları dışında kalanlar 50

KADRO VE GÖREV UNVANI

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

a) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri? bölümünün;

- 2 nci grubunda sayılanlar

- 3 üncü grubunda sayılanlar

- 4 üncü grubunda sayılanlar

- - 5 inci grubunda sayılanlardan;

- Makam tazminatından yararlananlar

- Makam tazminatından yararlanmayanlar

- - 6 ncı grubunda sayılanlardan;

- Makam tazminatından yararlananlar

- Makam tazminatından yararlanmayanlar

- - 7 nci grubunda sayılanlardan;

- Makam tazminatından yararlananlar

- Makam tazminatından yararlanmayanlar

- - 8 inci grubunda sayılanlardan;

- Makam tazminatından yararlananlar

- Makam tazminatından yararlanmayanlar

- 9 uncu grubunda sayılanlar

- 10 uncu grubunda sayılanlar

- 11 inci grubunda sayılanlar

- 12 nci grubunda sayılanlar

- 13 üncü grubunda sayılanlar

- 14 üncü grubunda sayılanlar

- 15 inci grubunda sayılanlar

- 16 ncı grubunda sayılanlar

- 17 nci grubunda sayılanlar

b) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(B) Denetim Hizmetleri? bölümünün;

- 2/a sırasında sayılanlardan;

- Makam tazminatından yararlananlar

- Makam tazminatından yararlanmayanlar

- 2/b sırasında sayılanlar

- 3/a sırasında sayılanlardan;

- Makam tazminatından yararlananlar

- Makam tazminatından yararlanmayanlar

- 3/b sırasında sayılanlar

- 4/a sırasında sayılanlardan;

- Makam tazminatından yararlananlar

- Makam tazminatından yararlanmayanlar

- 4/b sırasında sayılanlar

- 5/a sırasında sayılanlar

- 5/b sırasında sayılanlar

- 6/a sırasında sayılanlardan;

- Makam tazminatından yararlananlar

- Makam tazminatından yararlanmayanlar

- 6/b sırasında sayılanlar

- 7/a sırasında sayılanlar

- 7/b sırasında sayılanlar

c) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(D) Dışişleri Meslek Memurları? bölümünde sayılanlardan;

- 1-4 üncü dereceden aylık alanlar

- Diğer derecelerden aylık alanlar

ç) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin ?F. Adalet Hizmetleri Tazminatı? bölümünün;

- 1/a sırasında sayılanlar

- 1/b sırasında sayılanlardan;

- 1 inci dereceden aylık alanlar

- 2 nci dereceden aylık alanlar

- 3 üncü dereceden aylık alanlar

- 4 üncü dereceden aylık alanlar

- Diğer derecelerden aylık alanlar

- 1/c sırasında sayılanlardan;

- 1 inci dereceden aylık alanlar

- 2 nci dereceden aylık alanlar

- 3 üncü dereceden aylık alanlar

- 4 üncü dereceden aylık alanlar

- Diğer derecelerden aylık alanlar

- 1/d sırasında sayılanlar

- 1/e, 1/f ve 1/g sıralarında sayılanlar

- 3 üncü sırasında sayılanlar

d) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin ?G? bölümünün (b) sırasında sayılanlar

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden;

a) Başmühendis kadrosunda bulunanlar

b) Mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlar

c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlar

ç) Bu sınıfta yer alan diğer kadro unvanlarında bulunanlar

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

a) Uzman tabip

b) Tabip

c) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar

ç) Diş tabibi

d) Veteriner hekim

e) Eczacı

f) Bu sınıfta yer alan diğer personel

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

- Öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil)

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden (İl Müftü Yardımcısı ile İlçe Müftüsü dâhil)

a) İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hariç) ve İlçe Müftüsü

b) Vaiz kadrosunda bulunanlar

c) Diğer kadrolarda bulunanlar

7- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

a) Emniyet Genel Müdürü

b) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri

- Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Diğer İl Emniyet Müdürleri

- Diğerleri

c) İkinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar

ç) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar

d) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar

e) Emniyet Amiri kadrolarına atananlar

f) Başkomiser kadrolarına atananlar

g) Komiser kadrolarına atananlar

ğ) Komiser yardımcısı kadrolarına atananlar

h) Polis Memuru kadrolarına atananlar

ı) Diğerleri

8- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:

1- Subaylardan;

a) Genelkurmay Başkanı

b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

c) Orgeneral ve Oramiral

ç) Korgeneral ve Koramiral

d) Tümgeneral ve Tümamiral

e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

f) Kıdemli Albay

g) Albay

ğ) Yarbay

h) Kıdemli Binbaşı

ı) Binbaşı

i) Kıdemli Yüzbaşı

j) Yüzbaşı

k) Kıdemli Üsteğmen

l) Üsteğmen

m) Teğmen

n) Asteğmen

2- Astsubaylardan;

a) II.Kad.Kd.Bçvş.

b) Kad.Kd.Bçvş.

c) Kd.Bçvş.

ç) Kad.Bçvş.

d) Bçvş.

e) Kd.Üstçvş.

f) Üstçvş

g) Kd.Çvş.

ğ) Çvş.

3- Uzman Jandarmalardan;

a) VIII.Kad.Çvş.

b) VII.Kad.Çvş.

c) VI.Kad.Çvş.

ç) V.Kad.Çvş.

d) IV.Kad.Çvş.

e) III.Kad.Çvş.

f) II.Kad.Çvş.

g) I.Kad.Çvş.

ğ) Çvş.

4- Uzman Erbaşlardan;

a) Uzman Çavuş

b) Uzman Onbaşı

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapanlar hariç):

1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derece olan)

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

8- Diğer öğretim elemanlarından;

a) Birinci dereceden aylık alanlar

b) İkinci dereceden aylık alanlar

c) Üçüncü dereceden aylık alanlar

ç) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlar

d) Diğer derecelerden aylık alanlar

22 Haziran 2010 12:58

yaramaz55
Aday Memur

ben samsunlu55555 foruma uzun bir arada sonra tekrar farklı bir nicklede olsa döndüm. bu arada ben foruma yazamadığım için sağolsun çok yürekli arkadaşlar arkamdan atıp tutmuşlar yok ben forumun huzurunu bozuyormuşum falan filan vs.. yaa arkadaşlar sizin huzurunuzmu vardımi ben bozdum, sizlerin istediğiniz beleş belge, belge üretmek gibi anlayışınız yok, bir takım enayiler mahkemeye başvuracak eğer kazanırlarsa forumdakilere gönderecek bu arada yapılan masraflar o kişilerin sırtında hatta bazıları mahkeme dilekçelerini de istiyorlar nasıl derler hani oldu canım, gözlerim doldu ondan sonra süslü laflar bilgi ve belge paylaşımı yok huzuru bozdun falan filan buna karşı çıkanlarda bozguncu telekom uşağı ve bir sürü anlamsız ve gererksiz sıfat yani benim gibi bu sıfatlara onlara anladığı dilde cevap verincede, kendini editör sanan bir takım zavalılarca ve demokrasi düşmanları tarafından, foruma girmem engellenmekte ve ardından cevap verme hakkımı bile bana çok görmekteler. Yani tam bir yargısız infaz memurlar net yönetimini kınıyorum bu tür editörlere imkan tanıdıkları için yine forumu en iyisi kapatın böylece hiç bir aykırı düşünce forumda dile getirilmez evet efendimci statükocu kişiler devamlı burada bir şeyler konuşurlar memurlar netinde ismi editörler net olsun.

diğer yandan bana yapılan en son olay nazi faşizminden, italyan faşizminden ve en son israilin filistinlilere yaptığı mezalimden daha kötü ve aşağı bir şey, hali hazırda bu demokrasiyi özümseyememiş kişilerin burada editörlük yapması ise başta foruma katılanlara ne büyük hakarettir.

diğer yandan belge konusuna gelince, burada konuşulan ne 40+40'lar teknikerler, kapsam dışı ikramiye bunların her ikisinide ben gündeme getirdim şu anda ellerinizde dolaşan belgelerin çıkış noktası ben olduğum gibi, belglerinin %80 de bena ait. Ama bunlar çerez konular bunlardan bir şey olmaz 3-5 kuruş kazancınız olur o kadar esas takip ettiğim davalar arkada ve bu forumda yazmadım bile bundan sonrada yazmam nasılsa gözlem ablanız bir şekilde o kazanımları beleş elde eder ama sizin bir işinize yaramaz. bu konulardan bazıları; 406 sayılı yasanın ek 29 .maddesinin kıdem tazminatıyla ilgili olan kısmının anayasa mahkemesine başvurarak iptal edilmesi, maaş dondurulması için aihm başvurulması, türk telekom özelleştirilmesinin iptali bu konularda yargı süreci devam etmekte eminimki bu konuları siz ilk defa duyuyorsunuz tabbi gözlem ablanızda, şimdi araştırmaya başlar ama hiç bir şey öğrenmez

özün özü

1.hiç kimse beni foruma katılmaktan alıkoyamaz, ben ne yapar eder bu foruma katılırım beğenin ya da beğnmeyin görüşlerimi söylerim

2. bir sürü dava devem etmekte fakat bir çoğu bu forumda yok bile bundan sonrada haberinizin olması zor, haberiniz olsa bile faydalanması mümkün değil,forumda tartıştığınız konular mağduriyetin büyüklüğü karşısında çerez bile değil

3. bu forumda bu şekilde editörler ve külfete ortak olmadan nimete ortak olanlar bulunduğu sürece bilgi paylaşmakta mümkün değil zaten nimete kimse ortak olamaz çoğunluk o kadar beceriksiz ki, bürokraside boğulur giderler,

sözün özü ben buradayım beni beğenmeyenler forumdan istifa edebilirler, ama beni kimse buradan kovamaz burası kimsenin babasının çiftliği değil özellikle editörler duyurulur hepsine arzu hürmet anlayan anladı tabi editörler ve diğerleri kendilerine güveniyorlarsa bu yazıları silmezler savunuralr yada nickimi iptal etmezler ederlerse yeni nbir nickle girerim ama onları tanıyorum %100 bu yazıyı silerler çünkü kendilerinin sanal kralığı tehdit altında ...

25 Haziran 2010 14:09

gozlem
Yasaklı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

KONU : Ek Ödeme

İLGİLİ MAKAMA

31.03.2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5473 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birinci maddenin ikinci paragrafında ?Birinci fıkra kapsamına giren personelden; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz??denilmiştir.

Bunun sonucunda, Kurumumuzda (SHÇEK) çalışan ve ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti alanlardan öğretmen dışındaki diğer meslek elamanları (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, özel eğitimci, odyolog, hekim, diş hekimi, eczacı, eğitim uzmanı, sağlık memuru, hemşire, çocuk eğiticisi ve din görevlisi) ile yöneticiler ek ödemeden faydalanamamıştır. Bu durum, aynı haktan eşit şartlarda yararlanan personel arasında ücret dengesizliğine yol açmıştır. Bu dengesizlik 2006 yılından beri devam etmekte ve aradaki fark gittikçede artmaktadır.

Söz konusu ücret dengesinin giderilmesinin yeni yapılacak düzenlemelerde göz önüne alınması ilgili Bakanlığa talepte bulunulmuş ama 2 yıldır herhangi bir sonuç alınamamıştır. edilmişti.

Kurumumuzdaki ücret dengesizliği, 15 Ağustos?ta uygulanmaya konulan ve 06.08.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5793 sayılı Kanun ile ?Eşit İşe Eşit Ücret Çalışması?nda da devam etmiştir.

2006 ve 2007 yıllarındaki ek ödeme düzenlemeleri ile ödenecek miktar ilk 6 ay 40 YTL iken ikinci altı ay 40+40 YTL olup, sonraki uygulama ile 136.YTL?ye yükselmiştir. 2008 yılında ?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar?daki son düzenlemede ise öğretmen ile yönetici ve meslek elemanları arasındaki aylık maaş farkı en yüksek devlet memuru aylığının %51?lik oran karşılığı olan 249 YTL olmuştur.

Söz konusu ücret dengesizliği; aynı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ek ders ücretinden yararlanan öğretmen kadrosundaki personel ile diğer meslek elemanları ve yöneticiler arasında ortaya çıktığı gibi, idarecilerin ek ödemeden yararlanamamaları sonucu aynı kuruluşta öğretmen ile öğretmen görevinde iken il müdürü, il müdür yardımcısı, kuruluş müdürü ve kuruluş müdür yardımcısı görevine atanan idareciler arasında da görülmektedir. Böylece, öğretmen kadrosunda görevli iken yönetici kadrosuna atanan idarecinin aldığı maaş, aynı kuruluşta öğretmenlik yapan personelin aldığı maaşın çok altında kalmaktadır. Bu durumun da, hiyerarşik yapının işleyişini olumsuz etkilemesi beklenmektedir.

Bu son düzenleme ile, çalışma alanı, özlük hakları ve yapılan iş açısından aralarında hiçbir fark bulunmamasına karşın aynı koşullarda ek ders alan personellerden yalnızca öğretmenlere ek ödeme hakkı verilmiş ve diğer meslek elemanlarına ve yöneticilere ek ödeme verilmemiştir.

Eşit işe eşit ücret kapsamında yapılan son düzenleme ile iyice belirginleşen SHÇEK çalışanları arasındaki ücret farklılıklarını basit bir tablo ile açıklamak gerekirse;

SHÇEK?te Görev Yapmakta Olan Çalışanlar Arasındaki Ücret Farklılıkları Tablosu

PERSONELİN UNVANI Maaş Ek Ders İkramiye Ek Ödeme (Ele Geçen)

Sözleşmeli öğretmen ve üniversite mezunu meslek elemanları (1/4) 1.700 - 400 - 2.100 YTL

Öğretmen (1/4) 1.290 370 - 250 1.910 YTL

* Üniversite mezunu meslek elemanları (1/4) 1.156 370 - - 1.526 YTL

Kuruluş Müdürü (1/4) 1.327 370 - - 1.697 YTL

İl Müdürü (1/4) 1.450 370 - - 1.820 YTL

* Üniversite mezunu meslek elemanları olarak sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcileri örnek alınmıştır.

Kurumda ek ödemeden yararlanamayan meslek elemanları ve yöneticilerin toplam sayısı 2300?dür. Ek ödemenin verilmesi ile Kurum bütçesine getireceği yük aylık en fazla 600.000 YTL. olacaktır. Söz konusu personele ek ödeme verilmesi halinde;

-SHÇEK çalışanları arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi için önemli bir adım atılmış olacak ve sözleşmeli personel ile diğer personel arasındaki ücret farkının en aza indirilmesi,

-Hiyerarşik yapıda, ücret eşitsizliğinden kaynaklanan sorunların önlenmesi,

-Sözleşmeli kuruluşlardaki personel yığılmasının önlenmesi ve

-Kurum personelinin, daha yüksek ücret ödenen diğer kamu kurumlarına geçiş talebinin azalması beklenmektedir.

Bu nedenle, yukarıda açıklanan aynı haktan eşit şartlarda yararlanan personel arasındaki ücret dengesizliğinin, 06.08.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının ??..ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanarak görev yapan personel hariç olmak üzere....?şeklinde düzenlenmesi sonucunda giderilebileceği düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?