Editörler : asaygincihan27
27 Haziran 2010 00:19   


Özür Grubundan ataması yapılmayan "sözleşmeli öğretmenler için" örnek dava dilekçeleri...

açıklamalar ve dava dilekçeleri bu linkte....

dava açanlar kazanıyor...

dava açmak çok kolay 130 tl masraf var....

eşine kavuşmak isteyenler mazeret üretip durmasın.... davasını açıp eşine kavuşsun...

ben bu hafta açıyorum.... dava açanlar burada paylaşsın...

---------------------------------------

http://www.kamudan.com/Haber/il-d%C4%B1s%C4%B1-ve-il-ici--es-durumu-ozru-dava-dilekcesi/151921/

27 Haziran 2010 00:24

aras.dağlı
Genel Müdür

Sözleşmeli Özür Grubu Yerdeğiştirme Sonuçlarına göre İl içi yer değişikligi gerçekleşmeyen sözleşmeli öğretmenlerin dava dilekçesi

İl içi yer değişikligi gerçekleşmeyen sözleşmeli öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilen ve Sözleşmeli Özür Grubu Yerdeğiştirme sonucunu T.C. Kimlik Numaralarını girerek çıktısını almalıdır. İl içi yer değişikligi gerçekleşmeyen sözleşmeli öğretmenlerin dava dilekçesi için diger ekler aynıdır.

Sonuçların ilan tarihinden itibren 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir.

dilekçe link :

http://www.kamudan.com/Uploads/Egitim/İlçe_eş_durumu_özrü_sözleşmeli.DOC

---------------------------------------

---------------------------------------

Aşagıdaki Dilekçe Sözleşmeli Özür gurubu yer değiştirme sonuçlarına göre il dışı yer değişikligi gerçekleşmeyen sözleşmeli öğretmenlerin dava dilekçesidir. İl içi yer değişkiligi için hazırlanan dava dilekçelerini yukarıda verilen linklerden indiriniz.

???? NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

kanalı ile

????. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.

DAVACI .......................................: ?????????..

?????????????.

?????. / ??????

TC KİMLİK NO?????????.?: ???????.

DAVALI........................................: Milli Eğitim Bakanlığı /ANKARA

TEBELLÜĞ TARİHİ.?????........: .../.../.... ( Sözleşmeli özür gurubu yer değiştirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilme tarihi)

D. KONUSU?????????.??.: .../../.... tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilen ve tarafıma ait Sözleşmeli Özür gurubu yer değiştirme işleminin öncelikle davalı idarenin savunmasının alınmadan yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali ile tarafımın ????. İl Emrine atanması taleplerinden ibarettir.

İPTAL NEDENLERİ........................: Davalı İdare?nin Müvekkil hakkında yapmış olduğu işlem HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Şöyle ki:

AÇIKLAMALAR..............................:

Eş durumu Özür durumundan yer değiştirme isteği Anayasal bir haktır.

Çünkü Anayasanın ?Ailenin korunması? başlıklı 41. maddesindeki;

?Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.? hükümleri ile ailenin Türk toplumunun temeli olduğu, devletin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiş ayrıca;

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin ?Haklar ve Özgürlükler? başlıklı 1.bölümünün ?Özel hayatın ve aile hayatının korunması? başlıklı 8.maddesinin 1.bendindeki; ?Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.? hükümlerine göre de herkesin aile hayatının korunması ve saygı gösterilmesi gerektiği belirtilmiş, uluslar arası bir sözleşme olan bu sözleşme;

Anayasanın ?Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma? başlıklı 90.maddesi son fıkrasındaki;

?Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.? hükümleri ile de Türk Hukuk sistemine girmiştir.

Ayrıca; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Yer Değiştirme Suretiyle Atanma? başlıklı 72.maddesi 2 fıkrasındaki;

?Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.? hükümlerinde de aile biriminin muhafaza edilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin ?Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme? başlıklı 23. maddesi (b) bendindeki;

?Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.?

hükümlerinde ise hiç şarta bağlı kalınmaksızın eş durumu özründen dolayı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenin, eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi halinde eşinin yanına eş durumu özrü gurubundan yer değiştirme isteğinin gerçekleştirilmesi gerektiği kayıt altına alınmıştır.

Yukarıda sıraladığım mevzuat hükümleri çerçevesinde 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin ?Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme? başlıklı 23. maddesi (b) bendinin son fıkrasında ki;

?Bu özür durumundan yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, eşi kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak görevli olanlar ile sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kuruluşları ile özel bankalarda çalışanlar, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamına girenlerden;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak Görev Yeri Belgesi,

3) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, son altı ay içindeki evliliklerde Evlenme Cüzdanı örneği.

Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

3) Eşinin çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

4) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

5) Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği.

Eşi; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan;

1)Yer Değiştirme Formu,

2)İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge veya tarımda kendi hesabına çalışanlardan ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi,

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı hizmeti olduğunu, sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını gösterir Bağ-Kur´dan alınacak belge,

4) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği.

Eşleri son iki yıllık süre içinde farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan öğretmenlerin eş durumu özründen yer değişikliği isteklerinde eşlerinin iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirilir.

Eşleri sigortalı olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

Öğretmenlerden eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği isteyenlerden; eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde olan anonim şirketlerde çalışanların, yukarıdaki belgelere ilave olarak yer değiştirmek istenilen ilde iş yerinin çalışır durumda olduğunu vergi dairesinden/belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alınacak belge ile belgelendirmeleri şartı aranır.

Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.? hükümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde ????.. ili ?????.ilçesi ??????. okulunda Sözleşmeli .........olarak çalışıyor olmam (Ek?1) ve eşim ???.?nun ????. ili ???ilçesinde SGK? ya bağlı olarak çalışıyor olmasından (eşin çalıştığı kurum farklı ise burası değiştirilebilir örneğin öğretmense) dolayı eş durumu özür grubundan yer değişikliği isteyenlerden istenecek belgeleri hazırlayarak elektronik ortamda ??????.il sınırları içerisindeki okul tercihinde bulunarak ve tercih dışı atanmak istiyorum seçeneğini de işaretleyerek eş durumu özür gurubundan yer değişikliği talebinde bulundum.

Tercih dışı atanmak istiyorum seçeneğini de işaretlememe rağmen sözleşmeli özür gurubu yer değiştirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilmesinden sonra puan yetersizliğinden dolayı atanamadığımı öğrendim (Ek?2)

Fakat yukarıda sıraladığım mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; atamalarda aile birimi ve birliğinin muhafazası için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmış üstelik 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin ?Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme? başlıklı 23. maddesi (b) bendindeki; ?Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.? hükümlerinde de hiç şarta bağlı kalınmaksızın eş durumu özründen dolayı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenin, eşinin bulunduğu yere yer değişikliğinin yapılması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine rağmen 2 yıldan fazla bir zamandır Eş durumu özründen dolayı puan ve kontenjan yetersizliği nedeniyle yer değiştiremeyen öğretmenlere yönelik Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu?nun http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=3246 adresinde yayınlanan;

?Eş Durumu Atamalarına İlişkin Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu´nun, aile bütünlüğünü korumak konusunda gösterdiği hassasiyet ve bu yöndeki talimatı doğrultusunda öğretmenlerimizin eş durumuna bağlı tayin ve atamalardaki mağduriyetleri giderilmiştir.

Bu amaçla, kadrolu öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularında şu işlemler takip edilecektir:

a) Öğretmenin, alanında yeterli kurum olması halinde elektronik başvuru formundaki 25 tercihini doldurması,

b) Alanında yeterli kurum olmaması halinde açık bulunan kurumların tamamını ve 26. tercih olan tercihlerime atanamadığım takdirde boş kalan kurumlara atanmak istiyorum şıkkını işaretlemesi,

c) Öğretmenin yukarıdaki işlemler doğrultusunda atanamaması durumunda ise 27. tercih olarak İl emrine atanmak istiyorum seçeneğini işaretlemesi.

Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmelerinde ise boş pozisyonlara başvuru almak suretiyle puan üstünlüğüne göre yerleştirmeleri yapılabilecektir.

Tüm öğretmenlerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği? Basın açıklamasına göre; kadrolu öğretmenlere il emrine atanma seçeneği tercihi getirilmiş ve kadrolu öğretmenler eşlerinin bulundukları ile yer değiştirme isteğinde bulunarak il emrine atanmak suretiyle mağduriyetleri giderilmiştir.

Ancak tarafımın sözleşmeli öğretmen olması nedeniyle kadrolu öğretmenlere tanınan il emrine atanmak istiyorum tercih hakkı bana verilmemiştir.

Kadrolu öğretmenlere tanınan fakat sözleşmeli öğretmenlere verilmeyen il emrine atanma hakkı Anayasanın ?Kanun önünde eşitlik? başlıklı 10. maddesi son fıkrasındaki;

? Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.? hükümlerinde yer alan Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır.

Dava konusu işleme benzer Elazığ 2. İdare Mahkemesinin 23/06/2009 tarih ve 2009/341 Esas sayılı kararı ile (Ek?3) Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28/07/2009 tarih ve 2009/391 Esas sayılı kararı bulunmaktadır. (Ek?4)

Açıkça hukuka aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin neticesinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğduğu da muhakkaktır. Bütün bu anlatılanlardan bahisle davamızın kabul edilerek öncelikle yürütmenin durdurulması ve devamında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilen ve tarafıma ait Sözleşmeli Özür gurubu yer değiştirme sonucunun iptali ile tarafımın ............ İl Emrine atanması işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

SÜBUT DELİLLER.........................: Davalı idarenin kararları, başvuru dilekçesi, mahkeme Kararları ve sair deliller.

YASAL DELİLLER..........................: İYUK ve ilgili mevzuat.

NETİCE VE TALEP.......................: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve dosyadan da re?sen bulunacak nedenlerle;

1-Davamın kabulü ile Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilen ve tarafıma ait Sözleşmeli Özür gurubu yer değiştirme işleminin öncelikle davalı idarenin savunmasının alınmadan yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali ile tarafımın ?????..İl Emrine atanmasına,

2-Yargılama masraf ve avukatlık vekâlet ücretinin de davalı idare üzerine tahmiline,

karar verilmesini, Saygılarımla, arz ve talep ederim. ?/..../....

Davacı

????????

Eki: 1) Tarafıma ait Hizmet Cetveli.

2) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilen ve tarafıma ait 2009?2 Ek Sözleşmeli Özür gurubu yer değiştirme sonuç çıktısı.

3) Elazığ 2. İdare Mahkemesinin 23/06/2009 tarih ve 2009/341 Esas sayılı kararı.

4) Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28/07/2009 tarih ve 2009/391 Esas sayılı kararı.

27 Haziran 2010 12:28

aras.dağlı
Genel Müdür

dava açmak çok etkili arkadaşlar...

dava açan kazanıyor... örnekleri burada...

27 Haziran 2010 15:02

hüsnaa
Aday Memur

ee arkadaşım sen davayı kazanırsan hemen ataman mı yapılacak?

27 Haziran 2010 22:54

mutti3444
Kapalı

sustuğumuz anda bittiğimizin yeridir.

ek atama olmalı ama il emri ile olmalı.

sen ben o değil tüm eş durumu mağduru meslektaşlarımız eşlerine kavuşmalı. Bence çadırları alıp meb in önünde il emrini alana kadar ayılmayalım.Bu eylem konusuna destek olunsa, meb önünde çadrıları kursak,ne olur sanki 150 kişi toplansak. çok mu zor?

27 Haziran 2010 23:03

mutti3444
Kapalı

http://www.memurdan.net/haber_detay.asp?haberID=3992

Teşekkürler Muhsin Bey. Arkadaşlar acil yorum yapın, gereklli yerlere iletilecek.

27 Haziran 2010 23:06

anchor01
Şef

hocam yürütmesi durdurulan Funda Özatalayın durumu ne olmuştur sonrası ne olacak

TOPLU DAVA AÇMASSAK İL EMRİ ALAMAYIZ YAPMAK ZORUNDAYIZ BİREYSEL BAŞVURUNUN YANINDA HERHANGİ BİR SENDİKAYA ÜYE OLARAK TA BAŞVURABİLİRSİNİZ 140 TL HARCI ÖDÜOSUNUZ SONRA SENDİKANIN AVUKATI DAVA AÇIO

28 Haziran 2010 08:34

aras.dağlı
Genel Müdür

arkadaşlar,

toplu davaya gerek yok...

dava bireysel açılır..

kendi atamanın yapımasını istiyorsun davada...

ve davayı kazananı mEB 30 gün içinde atamak zorunda...

verdiğimiz örnek kararlarda dava kazananların hepsi atandı...

28 Haziran 2010 08:57

söznur
Aday Memur

doğru söylüyosun arkadaşım durduğumuz yerden söylenmenin bir anlamı yok,inan bir yıldır bıktım...aynı il içinde olmamıza rağmen aile olamamaktan!biz yarın gidiyoruz dava açmaya bence kimse korkmasın artık!!!biz sustukça tepemize çıktılar ve bu haldeyiz!!!arkadaş dilekçe örneği bile vermiş lütfen herkes bi şekilde davasını açsın!!!

28 Haziran 2010 12:08

hlyplt
Şef

aras dağlı hocam yeni avukatla görüştüm bu dava acılmadan önce milli eğitime dilekçe yazman gerek dedi gelen cevaptan sonra dava açabilirmişiz bu dilekçe örneği varmı nasıl ulaşabilirim yardım edebilirseniz sevinirim lütfen yardımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

28 Haziran 2010 13:20

aras.dağlı
Genel Müdür

hlyplt,

arkadaşım... her avukat bilmez idari davaları... sendika avukatına danış....

dilekçe verip red cevabı almaya gerek yok... başvuru yaptığın halde ataman yapılmamışsa bu red cevabı yerine geçer zaten....

dilekçe örnekleri yukarda verdiğimiz linklerde var zaten....

28 Haziran 2010 13:33

aras.dağlı
Genel Müdür

dava ile ilgili dilekçe ekleri ve her türlü belge bu linkte tıklayınız :

http://www.kamudan.com/Haber/il-d%C4%B1s%C4%B1-ve-il-ici--es-durumu-ozru-dava-dilekcesi/151921/

28 Haziran 2010 13:35

english-man
Şef

Bende açıyorum TES avukatı ile görüştüm.

28 Haziran 2010 13:57

türkçe-f
Kapalı

Arkadaşlar şimdi ben de bölge idare mahkemesine gidiyorum

28 Haziran 2010 14:29

omerarslans
Aday Memur

arkadaşlar bende iliçi yer değiştiremedim dava açmaya hazırlanıyorum daha önce kazanılan iki davayı inceledim davayı açan kişinin eş durumu atamalarında yapmış olduğu başvurusu reddedilmiş bunun üzerine davacı olunmuş ben de öyle bir durum yok sizce açacağımız dava ne kadar etkili olur?

28 Haziran 2010 14:35

((cyln))
Aday Memur

bende dava örneklerini inceledim çıktısını aldım.. dava açıcam.. eşim TSK personeli.. onun tayin isteyip benim yanıma gelme gibi bi ihtimali yok.. ben gitmek zorundayım.. inşlh hepimiz eşimize kavuşuruz..

28 Haziran 2010 15:07

ardila
Aday Memur

evet arkadaşlar bende dava açıcam kararlıyım istifa noktasına getirdiler artık yeter ama böyle yaparak kadro sözlerini de unuttturmaya,yaptıklarını kamufle etmeye çalışıyolar kadro sözünü de unutmayalım bastıralım(neler yaptıkılarını az çok hepimiz biliyoruz bu kadar insanın hakkına boşuna girmiyolar elbet çıkarları var bunların hepsi planlanmıştı klavuzun geç yayınlanmasından tutun sonuçların cuma günü akşamüstü açıklanmasına kadar bilmiyorum bir konuşabilsem neler anlatıcam.....

28 Haziran 2010 15:40

türkçe-f
Kapalı

destek

28 Haziran 2010 15:53

mmizrak
Daire Başkanı

bu sayfayı guncel tutalımmmm

28 Haziran 2010 16:05

aras.dağlı
Genel Müdür

arkadaşlar paylaştığımız dava dilekçesi güncel değil... geçen yıl hazırlanmış...

dilekçeyi hazırlarken bilen birinden yardım alın ve kendinize uyarlayın....

uyarlanmış dilekçe de yakında bu başlıkta yayınlanacak....

unutmayın "hak verilmez, alınır."...

gayret sarfetmeden sonuca ulaşılmaz... ilk iş dava açmak....

28 Haziran 2010 16:27

bindikbiralamete
Aday Memur

Bence de dava açmalıyız.Boynumuzu büküp razı olursak hiç bir şey değişmez. ek atama olsa bile yine kontenjan sınırlaması yüzünden ayrı kalacağız.

eşime kavuşup ailemizi bir araya getirmek için ve özellikle de kızım için elimden gelen her şeyi yapacağım..

Toplam 37 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;