Editörler : asaygincihan27
08 Temmuz 2010 23:44   


Kapalı
Yeni Memur Maaş Katsayıları Belli Oldu

Yeni Memur Maaş Katsayıları Belli Oldu

Aylık katsayısı: 0,059445

Taban aylık katsayısı: 0,7931

Yan ödeme katsayısı: 0,018843

Kaynak: Bakanlar Kurulu Kararı

Sayısı : 2010/654

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/07/20100709-4.htm

Karar Eki:

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/07/20100709-4-1.pdf

08 Temmuz 2010 23:46

0kyanus____
Kapalı

Teşekkürler....

09 Temmuz 2010 02:22

isikayhan
Kapalı

maaşlarla ilgili bir örnek

----------------------------

kıdem yılı: 4, derce/kademesi: 8/3, 15 ekim 2008'den önce ilk kez göreve başlamış, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapmayan, bunun dışında hiç bir kesinti ve ek geliri olmayan bir kadrolu branş öğretmeni:

-2010'un ilk altı ayında 1362,24 TL alıyordu (%15 gelir vergisi)

-2010 Temmuz ayından itibaren 1411,18 TL alacak (%15 gelir vergisi)

-2010 Temmuz'dan sonra yıllık vergi matrahı 8800 TL'yi geçince 1375,93 TL almaya başlayacak (%20 gelir vergisi)

Not: 8800 TL'nin geçildiği ilk ay maaşın tamamı etkilebmiyorsa daha yüksek bir maaş alınması olasıdır

09 Temmuz 2010 09:33

nihilist28
Aday Memur

ekderslerle lgili yeni katsayı belli mi?

09 Temmuz 2010 09:51

synweap70
Genel Müdür

Sayın isikayhan hocam;

9/2 öğretmen yeni zamla ne adar alır?

Ekders kadrolularda ne olur?

09 Temmuz 2010 09:57

jeanali
Memur

sözleşmeliler için ek ders katsayısı ne zaman acıklanır?

09 Temmuz 2010 11:02

isikayhan
Kapalı

ek dersleri başka bir başlıkta yazdım

bakınız:

Kadrolu, Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlerin Brüt ve Net Ek Ders Ücreti

http://forum.memurlar.net/konu/782009/

09 Temmuz 2010 11:38

isikayhan
Kapalı

maaşları etkileyen o kadar çok etmen var ki!

*************************************************************

maaşı neler etkiler (unttuklarım olabilir):

--------------------------------------------------

eski-yeni memur (15 ekim 2008'e göre)

derece

kademe

vergi dilimi

kıdem yılı

kariyer basamağı (uzman-baş öğr.)

dil tazminatı

idarecilik

şeflik

belleticilik

doğu tazminatı(28/b)

teknik öğretmenlik

eşin çalışmamsı

çocuk(lar)

sendika üyeliği

ilksan üyeliği

lojman

icra

nafaka

rapor

özel sigorta

özel emekilik

maluliyet

*************************************************************

bunların hepsi bilinmeden, maaşı doğru hesaplamak zordur

09 Temmuz 2010 12:08

ukaran
Kapalı

hocam dil tazminatı ile ne kadar bir ek ödemeden yararlanılıyor?benim ingilizcem varda.

09 Temmuz 2010 18:17

isikayhan
Kapalı

Bakanlar kurulu kararından sonra konu ile ilgili genelge de yayımlandı:

2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=14605&DOSYAISIM=Genelgetemmuz2010.pdf

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.22.115912

Konu : Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler 09.07.10 * 10261

GENELGE

1- 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 7/7/2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge

tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak

aylık katsayısı (0,059445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı

(0,7931), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara

çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,018843) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca

sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.120 TL?ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ?Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.767

TL?ye yükseltilmiştir. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve diğer ilgili mevzuatında

anılan fıkraya yapılan atıflarda belirtilen ücret tavanı için bu tutar uygulanacaktır.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ?Başbakanlıkta

Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları?nın 8 inci maddesinde yer

alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı

3.219 TL?ye yükseltilmiştir.

d) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların

hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/1/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararname ile yükseltilmiş

bulunan taban ve tavan ücretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

e) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2010/7 sayılı

Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri %3,59

oranında artırılmıştır.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca

ödenecek ek tazminatın aylık tutarı, erbaş ve erler için 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında 151

TL?yi geçmeyecektir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle

gerçekleştirilecek olup, 1/7/2010-14/7/2010 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını

müteakiben ödenecektir.

4- 1/7/2010 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.517,01

TL?dir.

5- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde

Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken

genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her

türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/7/2010 tarihi itibarıyla 2.066 TL?dir.

Gereğini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

08 Ekim 2010 13:50

isikayhan
Kapalı

kıdem yılı: 4, derce/kademesi: 8/3, 15 ekim 2008'den önce ilk kez göreve başlamış, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapmayan, sendika üyesi olmayan, bunun dışında hiç bir kesinti ve ek geliri olmayan bir kadrolu branş öğretmeni:

-2010'un ilk altı ayında 1362,24 TL (%15 gelir vergisi)

-2010 Temmuz ayından itibaren 1411,18 TL (%15 gelir vergisi)

-2010 Temmuz'dan sonra yıllık vergi matrahı 8800 TL'yi geçince 1375,93 TL almaya başlıyor (%20 gelir vergisi)

açıklanan (%4 + %4 ve 80TL) artış oranlarına göre yaklaşık bir hesaplamayla:

-2011'in ilk altı ayında 1548,17 TL alacak (%15 gelir vergisi)

-2011 Temmuz ayından itibaren 1607,8 TL alacak (%15 gelir vergisi)

-2011 Temmuz'dan sonra yıllık vergi matrahı xxxx TL'yi geçince 1569,67 TL almaya başlayacak (%20 gelir vergisi)

not: evli olup eşi çalışmayanların aile yardımı ve sendika üylerinin toplu görüşme primini ve kesintisi eklemeleri gerekir

23 Ekim 2010 11:23

ayhi
Kapalı

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı

http://www.basbakanlik.gov.tr/Handlers/FileHandler.ashx?FileId=5904

Katsayılar, yurt dışı aylıkları, ücret ve sözleşme ücreti

MADDE 21 ? (1) 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, 1/1/2011-30/6/2011 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,061823), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,82483), yan ödeme katsayısı (0,019597) olarak uygulanır.

(2) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı; 1/1/2011-30/6/2011 döneminde (3.245) Türk Lirası olarak uygulanır.

(3) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2010 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2010 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 2,5?i aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan katsayılar ile ücret tavanını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

23 Ekim 2010 11:27

ayhi
Kapalı

2011 yılı için maaş hesaplama örneği:

****************************************************

kıdem yılı: 4, derce/kademesi: 8/3, 15 ekim 2008'den önce ilk kez göreve başlamış, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapmayan, sendika üyesi olmayan, bunun dışında hiç bir kesinti ve ek geliri olmayan bir kadrolu branş öğretmeni:

****************************************************

-2010'un ilk altı ayında 1362,24 TL (%15 gelir vergisi)

-2010 Temmuz ayından itibaren 1411,18 TL (%15 gelir vergisi)

-2010 Temmuz'dan sonra yıllık vergi matrahı 8800 TL'yi geçince 1375,93 TL almaya başlıyor (%20 gelir vergisi)

****************************************************

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI'nın mecliste "kanunlaşınça kesinleşecek miktarlara" göre (%4 + %4 ve 80TL) artış oranlarına göre yaklaşık bir hesaplamayla:

-2011'in ilk altı ayında 1550,62 TL alacak (%15 gelir vergisi)

-2011 Temmuz ayından itibaren 1610,24 TL alacak (%15 gelir vergisi)

-2011 Temmuz'dan sonra yıllık vergi matrahı xxxx TL'yi geçince 1572,11 TL almaya başlayacak (%20 gelir vergisi)

****************************************************

not1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2010 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2010 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 2,5?i aşması halinde Bakanlar Kurulu kararıyla artış yapılabilir.

not2: Asgari Geçim İndirimin hesabında kullanılan Asgari Ücretin 2011'in ilk altı ayında brüt: 798 TL olacağı varsayımı yapılmıştır

not3: evli olup, eşi çalışmayanların aile yardımı ve sendika üyelerinin toplu görüşme primini ve kesintisini ayrıca eklemeleri gerekir

23 Ekim 2010 16:30

dnzlili_20
Daire Başkanı

FLAŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ...yetkili kaynaktan edindiğim bilgiye göre 24 kasım da ogretmenlere guzel haberler var mıs.112 tl ek odeme (seyyanen )bır artıs ve ek dersler vergıden muaf tutulacakmıs denılmekte.gecenlerde burda bır arkadasta bu bılgıden bahsetmıstı.

ogretmenlere mujde belkı de..

23 Ekim 2010 19:39

albeyaz
Daire Başkanı

hocam 112 tl ek ödeme mümkün değil öncelikle onu belirteyim öyle birşey olursa mucize olur

ekdersin vergiden muaf olmasına gelince o konuda birşey diyemem olabilir

23 Ekim 2010 22:20

ayhi
Kapalı

bakan bir çalışma yapıldığını zaten söyledi, bakalım sonucunda ne(ler) olacak ...

23 Ekim 2010 22:30

Der König
Kapalı

ayhan hocam aşağıdaki katsayılar ne anlama geliyor basit bir şekilde açıklayabilir misiniz? mesela maaşımızı hesaplamaya kalkışsak, bunu nasıl yaparız? çok makbule geçer

Aylık katsayısı: 0,059445

Taban aylık katsayısı: 0,7931

Yan ödeme katsayısı: 0,018843

23 Ekim 2010 22:39

ayhi
Kapalı

sanırım açağıdaki sayfada yazanlar size yardımcı olacaktır, gerçi yazı 2003 yılına ait:

Maaş Nasıl Hesaplanır

http://www.memurlar.net/haber/15/

23 Ekim 2010 22:43

Der König
Kapalı

hocam çok sağolun

24 Ekim 2010 10:59

kaan ozgur
Aday Memur

alla alla yıne yetkılı kaynaktan alınan bılgıler havada ucusmaya basladı kımsenın bız ogretmenlerı kandırmaya hakkı yoktur

03 Kasım 2010 17:13

ayhi
Kapalı

2011 Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısında yazanlara göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2010 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2010 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 2,5?i aşması halinde Bakanlar Kurulu kararıyla artış yapılabilir.

http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=16308&DOSYAISIM=2011+_MYB_TASARI_Cetveller.pdf

****************************

http://tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?fiyatdb2&report=tufe_genel_2003.RDF&desformat=html&p_baz=2003&p_yil1=2010&p_yil2=2010&p_ay6=6&yer1=999

Yıl Yerleşim yeri Ana Harcama Grubu Haziran

2010 Türkiye Genel 177,04

------------------------------------

http://tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?fiyatdb2&report=tufe_genel_2003.RDF&desformat=html&p_baz=2003&p_yil1=2010&p_yil2=2010&p_ay10=10&yer1=999

Yıl Yerleşim yeri Ana Harcama Grubu Ekim

2010 Türkiye Genel 182,35

****************************

üstteki değerleri oranlarsak 1,029993221870764 elde ederiz

bu demektir ki haziran 2010'dan bu yana enflasyon %2,9993221870764 oranında artmış (ekim 2010'a göre)

yani şu anki verilere göre 2,9993221870764 - 2,5 = % 0,4993221870764 oranında bir ilave artış olası

tabii kasım ve aralık'ta enflasyon eksi değerlere düşmezse ...

Toplam 88 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?