Editörler : Adversary
11 Temmuz 2010 02:11   


KPSS Anayasa soruları ve çözümleri

Arkadaşlar, matçıözkan arkadaşımızdan anayasa sorularını ve çözümlerini aldım. galiba o dabir siteden almış.

1. Tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tüzük, kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkartılır

B) Hangi tüzüklerin Resmi Gazete'de yayımlana-cağı kanunla belirtilir

C) Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuru-luna tanınmıştır

D) Tüzüklerin anayasaya ve kanunlara uygunluğu-nun denetimini anayasa mahkemesi yapar

E) Tüzük tasarıları hakkında düşüncelerini bildir-mek Danıştay?ın idari görevleri arasında yer alır.

Çözüm:

Tüzükler bir kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı ol-mamak ve ?Danıştay?ın incelemesinden geçirilmek şartıyla ?Bakanlar Kurulu? tarafından çıkarılan ya-zılı hukuk kurallarıdır.

A seçeneğindeki ifadenin bir kısmı yanlıştır. Çünkü tüzükler kanunun uygulanmasını sağlamak amacıy-la çıkarılır. Ancak yönetmeliklerin uygulanmasını göstermek için çıkarılmaz. Bir kere yönetmelik normlar hiyerarşisin de tüzüğün altındadır. Olsa ol-sa yönetmelik tüzüğün uygulanmasını göstermek için çıkarılır.

B seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü tüm tüzükler resmi gazetede yayınlanır.

C seçeneğindeki ifade doğrudur. Çünkü tüzük, yü-rütmenin düzenleyici işlemlerinden biridir. Tüzük çı-karmak yalnızca bakanlar kuruluna tanınan bir yet-kidir.

D seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü tüzüklerin yargısal denetimi Danıştay?da yapılır. Tüzükler için Anayasa Mahkemesinde dava açılması söz konusu olamaz.

E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Danıştay?ın tüzükle-rin çıkmasından önceki inceleme görevi idari değil, istişari bir görevdir.

(Cevap C)

2. 1982 anayasasına göre, aşağıdaki idari birimler-den hangisi mahalli idareler içerisinde yer alır?

A) Mahalle

B) Bucak

C) Köy

D) İlçe

E) Belediye

Çözüm:

(Cevap C)

3. I. Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemler

II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

III. Genelkurmayın tek başına yaptığı işler

IV. Yüksek Askeri Şura kararları

Yukarıdaki idari işlemlerden hangisine karşı anayasa ile yargı yolu kapatılmıştır?

A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV

D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

Çözüm:

I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler: Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmak-sızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dı-şındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlar-ca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili ba-kan sorumludur. (Any. Mad. 105)

II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları: Anayasaya göre; Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku-rulu kararlarına karşı yargı mercilerine başvurula-maz. (Any. Mad. 159)

IV. Yüksek Askeri Şura kararları: Anayasaya gö-re, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışındadır. (Any. Md. 125)

Ancak III. Öncülde belirtilen bilgi yanlıştır. Çünkü Genelkurmay Başkanının tek başına yaptığı işlem-lerin yargı denetimi dışında tutulması söz konusu değildir.

(Cevap D)

4. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir?

A) İş

B) Edim

C) Çalışma

D) Alacak

E) Sözleşme

Çözüm:

EDİM: Borç ilişkisine dayanılarak ala-caklının borçludan yerine getiril-mesini isteyebileceği ve borçlu-nun da yerine getirmekle yüküm-lü olduğu bir davranış biçimidir.

SÖZLEŞME: İki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette açık-lamaları demektir.

(Cevap B)

5. Bir gerçek kişinin doğumu ve soy bağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?

A) Doğum kütüğü

B) Evlenme kütüğü

C) Boşanma kütüğü

D) Ölüm kütüğü

E) Yer değiştirme kütüğü

Çözüm:

Medeni Kanun?da iki kütük öngörülmüştür. Bunlar-dan biri doğum kütüğü, diğeri ise ölüm kütüğüdür.

DOĞUM KÜTÜĞÜ: Doğum kütüğünde kişinin doğum tarihi ve yeri bildirilir. Ayrıca bu kütüğe kişinin cinsiyeti, adı, soyadı, ana babasının adı, yerle-şim yeri de işlenir. Doğum kütü-ğü Türk Medeni Kanunu?nun 41. maddesinde düzenlenmiştir.

ÖLÜM KÜTÜĞÜ: Her ölüm ve bulunan her ölü, nüfus memuruna bildirilir. Ölüm nerede vuku bulmuşa, bildirim o yerin nüfus memurluğuna yapılır.

(Cevap A)

6. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocuk üzerinde medeni kanun tarafından ana ve babaya tanınan haklara ne ad verilir?

A) Velayet B) Vesayet

C) Veraset D) Soy bağı

E) Evlat edinme

Çözüm:

Velayet, kural olarak küçüklerin, istisnai olarak kısıt-lıların bakım ve korunmalarının sağlanması için on-ların kişiliği ve malları üzerinde ana babanın sahip oldukları görev, yetki ve hakların tümüdür.

Velayetin kapsamı sınırlıdır; velayet çocuğun kişiliği ve mallarının bakımı ve yönetimi ile çocuğun üçün-cü kişilerle olan ilişkilerinde temsilini içerir.

Velayet hakkını evlilik birliği devam erken, ana ve baba birlikte kullanılır.

Ana babadan biri ölür veya gaipliğine karar verilirse, diğeri velayet hakkını tek başına kullanır; boşanma olursa velayet hakkı ana babadan birine verilir veya hakim çocuğa bir vasi atar.

(Cevap A)

7. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi ile hükümetin (Bakanlar Kurulu) görevi sona erer?

A) Adalet bakanının istifası halinde

B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması halinde

C) Milli Savunma Bakanın istifası halinde

D) Genelkurmay Başkanının istifası halinde

E) Başbakanın ölümü halinde

Çözüm:

Bakanlar Kurulunun görevi; güvenoyu, (seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde) geçici bakanlar kurulunun kurulması ve Başbakanın görevinin sona ermesi.

Başbakanın ölümü halinde Bakanlar Kurulunun gö-revi sona ereceğinden, bu durum hükümetin de düşmesine neden olur.

(Cevap E)

8. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi anayasa metnine bağlı değildir?

A) Başlangıç kısım

B) Anayasanın ilk dört maddesi

C) Anayasanın geçici maddeleri

D) Anayasa bulunan madde kenar başlıkları

E) Anayasanın 175. maddesi

Çözüm:

Anayasanın 176. maddesi ?Başlangıç ve kenar baş-lıklar? başlığını taşımaktadır. Buna göre;

Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belir-ten başlangıç kısmı, Anayasa metnine dâhildir.

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları mad-delerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa met-ninden sayılmaz.

(Cevap D)

9. 1982 anayasasına göre TBMM başkanlık divanı için bir yasama döneminde kaç defa seçim yapı-lır?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

Çözüm:

Anayasanın 94. maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama dö-neminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev sü-resi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır.

(Cevap B)

10. Avrupa Merkez Bankası başkanı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Ben Beinonke

B) Jean Claude Trichet

C) Paul W. F. Witz

D) Rodrig de Rota

E) Donique Srauss - Kahn

Çözüm:

Jean Claude Trichet, 2003 yılından bu yana Avrupa Merkez Bankası başkanıdır.

(Cevap B)

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) üye değildir?

A) Azerbaycan B) Afganistan

C) Tacikistan D) İran

E) Irak

Çözüm:

EİT, Türkiye, İran ve Pakistan arasında bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılın-da kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) Teşkilatı'nın devamı olarak 1985 yılında ku-rulmuştur. 1992?de; Afganistan, Azerbaycan, Kaza-kistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılmalarıyla üye sayısı 10'a çıkmış-tır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti EİT'nin ekono-mik, teknik ve kültürel faaliyetlerine "Kıbrıs Türk Müslüman Toplumu" adı altında üye sıfatı olmaksı-zın katılmaktadır.

(Cevap E)

12. 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile imzalanan bir antlaşma ile 30 günü geçmeyen seyahatler ve 180 gün için 90 günü aşmayacak şekilde vize uygulamasını karşılıklı kaldıran ülke aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Rusya B) Yunanistan

C) Brezilya D) Almanya

E) İran

Çözüm:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federas-yonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Se-yahatlerine ilişkin Usullere Dair Anlaşma, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Anka-ra?da 12 Mayıs 2010?da imzalanmıştır. Bu çerçeve-de, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ile hizmet ve umuma mah-sus pasaport hamili Rus vatandaşları birbirlerinin ülkelerinde 30 günden fazla kalmayacak şekilde vi-zesiz olarak seyahat yapabileceklerdir. Vize muafi-yeti 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde geçerli olacaktır.

(Cevap A)

11 Temmuz 2010 02:22

turgutozben
Şube Müdürü

1 soruya katılmıyorum

peki meclis iç tüzüğünü kim çıkarır bakanlar kurulu mu?!

11 Temmuz 2010 02:30

shape of law
Müsteşar Yardımcısı

Meclis iç tüzüğü ile tüzük farklı hukuki işlemler. Gece gece güldürdün beni arkadaşım nerden aklına geldi bu ikisi arasındaki bağlantı ben hiç dikkat etmemiştim :)

11 Temmuz 2010 02:37

turgutozben
Şube Müdürü

farklı hukuki işlem olması meclis iç tüzüğünün tüzük olmadığı anlamına mı gelir en nihayetinde o da bir tüzüktür. bunda komik olan ne anlamadım

11 Temmuz 2010 03:56

alameti farika
Yasaklı

2. Sorunun dogru cevabi c ve e siklari,sanirim yanlis hatirlanmis siklar,bu haldeyse soru iptal edilir.

11 Temmuz 2010 05:51

bluejoy
Kapalı

Belediye yoktu galiba sıklarda

11 Temmuz 2010 11:46

zerzevat3
Aday Memur

Arkadaşlar mahalli idareler sorusunda belediye şıkkı vardı eminim. hatta köy ve belediye şıklarını görünce durakladım, kesin başka bir şey sormaya çalışmışlar deyip mahalle yi işaretlediğimi hatırlıyorum. Benimki de nasıl bir zihniyetse... Bu soruda var bir cinslik ama iptal etmezler. Benim tanıdığım ösym iptal etmez.

11 Temmuz 2010 12:15

mehmetboz
Şube Müdürü

Arkadaş şıklara geçiirirken yanlışlık yapmış galiba belediye değildi bölge vardı bölge de taşra teşkilatı olduğu için cevap köy...

11 Temmuz 2010 13:47

mncelik06
Aday Memur

çözümleri yapanın eline sağlık. emeğine sağlık.

ama o mahalli idare sorusunda sanırım bir sıkıntı var. zaten çözümleyen hoca da onu çözmemiş. :))

03 Mayıs 2014 17:15

tacimmüdür
Şube Müdürü

temel hak ve hürriyetleri kim kısıtlar

Toplam 9 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?