Editörler : gubaz
13 Temmuz 2010 14:22   


Yasaklı
2008 Yılının Son Yarısında Telekomdan Nakil Olanlar..İşte Ek Ödeme ile İlgili Dilekçe Örneğiniz..

İl TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNE

???

İl Telekom Müdürlüğünüzde İdari ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapmakta iken 406 sayılı kanunun ek 29 ve 4046 sayılı kanunun 22.maddesi gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil edilmek üzere 06.01.2009 tarihinde Devlet Personel Başkanlığına bildirildim.01.04.2009 tarihi itibariyle de kurumdan tamamen ilişiğim kesilerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde göreve başladım.

Nakil sırasında düzenlenen maaş nakil ilmühaberinin tetkikinde; Yüksek Planlama Kurulu?nun 08.05.2006 tarih ve 2006/T-17 sayılı kararının 9.maddesi ve 10/11/2006 tarihli ve 2006/T-32 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı uyarınca 01/01/2006-30/06/2006 tarihleri arasında 40 TL, 01/07/2006-30/12/2006 tarihleri arasında ise 82,50 ek ödeme belirlenmiş, 31.07.2007 günlü ve 2007 /T-17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı?nın 8.maddesiyle 2007 yılında her ay 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olarak belirlenen ek ödeme, 2008 yılının ilk altı ayı için 2260 x Katsayı şeklinde, Temmuz 2008 ?de 2660 x Katsayı olarak değiştirilmiş, Ağustos 2008?den itibaren ise 9500 x Katsayı x 53/100 şeklinde düzenlenerek kayıt altına alınmış ve artışlar katsayı artışlarına endekslenmiştir. En son 2010 yılındaki artış ile gösterge rakamının Müdür unvanına göre belirlenen katsayı ve memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu (9500x0.057314x 53/100) 288,5 TL ek ödeme belirlenmiş olduğu halde bu tutarın maaş nakil ilmühaberine eklenmediği görülmüştür.

Halbuki nakledilen personelin ??4046 sayılı Kanunun 22?nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla Müdür unvanına göre belirlenmiş olan ücret ve diğer mali haklarına, ikinci fıkra uyarınca atandıkları tarihteki eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı; nakledildiği kurum ve kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin ( fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar da dikkate alınmak suretiyle belirlenen tutar toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir ?? şeklinde açılım yapıldığı halde bu ödemelerin maaş nakil ilmühaberine konulmaması beni mağdur etmiştir.

İl Müdürlüğünüzden aynı kanun çerçevesinde ayrılış sağlayan personellere verdiğiniz bilgilerde söz konusu ödemenin yansıtılmadığı teyit edilmiştir. Nitekim buna istinaden yargı yoluna başvuran nakil personeline idari yargıca (Mahkeme Karar örneği ilişiktedir) söz konusu ödemenin yapılmasının gerektiği kayıt altına alınarak mağduriyetin sorumlusunun Türk Telekom A.Ş. olduğu vurgulanmak suretiyle hükme varılmakta ve sorumluluğun gereğinin Türk Telekom A.Ş tarafından yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca Aydın İl Telekom Müdürlüğünün yaptığı maaş nakil ilmühaberinin iptali ve yasal haklarının tazmini için Aydın İdare Mahkemesinde açılan davada, davacı lehine verilmiş mahkeme kararının bir örneği de ilişiktedir.

Bilindiği üzere 406 Sayılı Kanunun Ek 29.Maddesinde Türk Telekom?da 399 SKHK?ye göre ve Kapsam Dışı olarak istihdam edilenlerin kamu payının % 50 ?nin altına düşmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş esasları düzenlenmiştir. Nakil işlemi idarece tek taraflı ve kamu gücüne dayanılarak tesis edildiğinden gerek nakil, gerekse nakile bağlı parasal haklarla ilgili uyuşmazlıkların idari yargıda görülmesi gerektiği açıktır. Ayrıca şirket Kamu payından tamamen ayrılmış da değildir.

Söz konusu tutarın maaş nakil ilmühaberine konulmak suretiyle nakil maaşımın yeniden hesaplanarak kurumuma bildirilmesini, ayrıca 01.01.2006 tarihinden itibaren yeni nakil belgesi düzenleninceye kadar geçen süre içerisinde tahakkuk eden zam ve tazminatlar ile maaş nakil ilmühaberinin düzenlendiği 01.04.2009 tarihinden itibaren ödenmesi gerekirken kurumunuzun yaptığı eksik bildirim nedeni ile ödenmeyen ücretlerin tazmin edilerek tarafıma yasal faizleri ile birlikte ödenmesini talep ediyorum.

Aksi halde kanuni haklarımı kullanmak suretiyle alacaklarımı tahsil etme yoluna gideceğim hususunu bildirir, sonucundan bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

adı.soyad

ADRES

EKLER

Mahkeme Kararı (2 Adet)

Görevlilik Kararı(1 Adet)

Maaş Nakil İlmuhaberi(1 Adet)

DİKKAT : Kırmızı bold yazılar kişiye göre değişen kısımlardır.kendinize göre

düzenleyiniz.

KATSAYI :

Memur : 51

Teknisyen-Tekniker : 68

Başmühendis-Mühendis :82

Koruma Güvenlik :51

Müdür :53

Şef : 52

Uzman :52

--------------------------------------------------------------------------------

.

14 Temmuz 2010 14:05

gozlem
Yasaklı

bu dılekceye ek olarak asagıda yazılı olan genelgeyı ek olarak sunabılırsınız..

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15-115456-6

Konu : Ek ödeme

22/10/2008*16352

GENELGE

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Bilindiği üzere, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile yapılan değişiklikle, anılan maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu idarelerinde çalışan personele ?2660? gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ek ödeme yerine, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabileceği öngörülmüş olup, ek ödemenin oranı ile esas ve usullerinin, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak belirlenmesi hususunda Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli ?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar?ın uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara) anılan Bakanlar Kurulu Kararına ekli ?Ek Ödeme Cetveli?nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

2) Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır. Bu ödeme, personelin mali haklarına bağlı olarak, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacaktır.

3) Bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek ödeme yapılmayacaktır.

4) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ve buna dayanılarak yürürlüğe konulan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ödenmesi öngörülen ek ödemeden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile diğer ilgili mevzuattaki düzenlemeler gereğince

Toplam 1 mesaj