Editörler : Cüneyt Barışoglu
15 Temmuz 2010 09:13   


-Öyp mecburi hizmet süresi ne kadar ??(yardım)

Öyp mecburi hizmet süresi ne kadar gittiğimiz üniversitede ne kadar kalacağız bu konuda bir bilginiz varmı acaba ?

Bazıları eğitim süren kadar (5 yıl) bazıları iki katı (10 yıl) olduğunu söylüyor bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ?

Ayrıca öyp süresince eğitim göreceğimiz üniversiteyi beğenmeyip vazgeçme hakkımız varmı (misal eğitim için x üni. çıktı ve ben bu şehri ve üniversiteyi beğenmedim vazgeçme hakkım varmı ?

Şimdiden sağolun iyi günler dilerim.

15 Temmuz 2010 09:24

ji rezike der
Kapalı

sana verilen eğitim süresi kadar( bu yurt içi eğitim alanlar için)

eğer;

yurt dışında eğitim alırsan o zaman eğitim gördüğün sürenin 2 katı kadar

15 Temmuz 2010 09:36

ji rezike der
Kapalı

''Ayrıca öyp süresince eğitim göreceğimiz üniversiteyi beğenmeyip vazgeçme hakkımız varmı (misal eğitim için x üni. çıktı ve ben bu şehri ve üniversiteyi beğenmedim vazgeçme hakkım varmı ?''

Hayır yok!

ama;

eğer sağlam yerlerden araya referanslar sokarsan neden olmasın? burası Türkiye ;))

15 Temmuz 2010 12:54

asterix
Aday Memur

BU SORUYA CEVABI AŞAĞIDAKİ ODTÜ-ÖYP SÖZLEŞMESİNDEN BULABİLİRSİNİZ. AYRICA AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞME ŞARTLARI SİZCE İYİ Mİ KÖTÜ MÜ ? FİKİRLERİNİZ.

ODTÜ-ÖYP SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME

İşbu sözleşme, bir tarafta ............................... kızı/oğlu öğrenci ......................., diğer

tarafta .......................... Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu

(YÖDAK) olmak üzere taraflar arasında, öğrenci .............................?ın, Öğretim Üyesi

Yetiştirme Programı (ÖYP-KKTC) kapsamında, ODTÜ?de göreceği eğitim için

verilen burs ve bunun karşılığında yapacağı mecburi hizmete ilişkin olup; aşağıdaki

şartlar dahilinde akdedilmiştir.

1- ............................................Üniversitesi adına ODTÜ?de Yüksek lisans/ Doktora

öğrenimi için bulunan burslu öğrenci aşağıdaki şartları kabul ettiğini beyan eder:

a. Lisansüstü eğitim ve öğrenimini, ODTÜ?de uygulanmakta olan ÖYP şartları

ve ODTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri dahilinde

tamamlamamı müteakip, .............................. Üniversitesi ve/veya YÖDAK

tarafından belirlenen süre içerisinde, .............................. Üniversitesi?nde

göreve başlayacağımı ve ODTÜ?de gördüğüm eğitim süresi (tatiller dahil)

kadar mecburi hizmet yapacağımı,

b. Mecburi hizmetimi yapacağım .........................................Üniversitesi?nden,

göreve başladıktan sonra mecburi hizmetim bitmeden istifa ederek ayrılmam

veya müstafi sayılmam veya gerek KKTC gerekse T.C. Kanunlarında ve

yönetmeliklerinde yer alan cezayı mültezim bir fiil veya görevden çıkarmayı

gerektirecek bir disiplin suçu işlemem sonucunda, görevime son verilmesi

halinde, öğrenim sürem boyunca tarafıma yapılan tüm ödemeleri (burs ve

seyahat desteği de dahil), eksik kalan mecburi hizmet süremle orantılı olarak

yüzde elli (%50) fazlası ve sarf tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile

birlikte, nakden ve defaten ya da ....................... Üniversitesi ve/veya YÖDAK

tarafından verilen süre içinde eşit taksitler halinde ve bu kurumlar tarafından

belirlenecek yere ödemeyi,

c. Eğitimime devam etmeme engel teşkil ettiğini tam teşekküllü Devlet

Hastanesinden alacağım Heyet Raporu ile belgeleyeceğim bir hastalık

nedeniyle başarısızlığım hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle öğrenimimi

bırakmam ya da ODTÜ ÖYP programı çerçevesinde başarısız olmam

nedeniyle ODTÜ?den ilişiğimin kesilmesi halinde, öğrenim sürem boyunca

tarafıma yapılan masrafların tümünün yüzde elli (%50) fazlasını, sarf

tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, nakden ve defaten ya da

......................... Üniversitesi ve/veya YÖDAK tarafından verilen süre içinde

eşit taksitler halinde ve bu kurumlar tarafından belirlenecek yere ödemeyi,

d. Öğrenimimi tamamlamamı müteakip ...................Üniversitesi ve/veya YÖDAK

tarafından belirlenen süre içerisinde mecburi hizmet yapacağım

....................................... Üniversitesi?ne dönmediğim ve/veya göreve

başlamadığım takdirde, ODTÜ?de öğrenime başladığım tarihten, fiilen

ilişiğimin kesildiği tarihe kadar geçen süre içinde tarafıma yapılan masrafların

tümünün yüzde elli (%50) fazlasını, sarf tarihinden itibaren işleyecek yasal

faizi ile birlikte, nakden ve defaten veya ......................... Üniversitesi ve/veya

YÖDAK tarafından verilen süre içinde eşit taksitler halinde ve bu kurumlar

tarafından belirlenecek yere ödemeyi,

e. Öğrenimim sırasında yurtdışında görevlendirilmem halinde, yukarıda (a)

fıkrasında belirtilen mecburi hizmetime ilaveten, yurtdışında geçen sürenin iki

katı kadar mecburi hizmet yapacağımı; yurtdışında öğrenimimi tamamlamamı

müteakip mecburi hizmetimi yerine getirmek üzere ..................... Üniversitesi

ve/veya YÖDAK tarafından belirlenen süre içerisinde göreve başlamadığım;

başladıktan sonra veya mecburi hizmetim bitmeden istifa ederek ayrılmam

veya müstafi sayılmam veyahut da gerek KKTC gerekse T.C. Kanunlarında ve

yönetmeliklerinde yer alan cezayı mültezim bir fiil veya görevden çıkarmayı

gerektirecek bir disiplin suçu işlemem sonucunda, görevime son verilmesi

halinde: Yurtdışında öğrenim gördüğüm süre içerisinde tarafıma yapılmış

bulunan döviz bazındaki masrafları bire bir; YTL bazındakileri ise iki katı

olmak üzere, sarf tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, nakden

veya defaten ya da ........................ Üniversitesi ve/veya YÖDAK tarafından

verilen süre içerisinde eşit taksitler halinde ve bu kurumlar tarafından

belirlenecek yere ödemeyi,

f. Eğitimimi bitirmemi müteakip mecburi hizmetimi ifaya başlamadan evvel

ve/veya başladıktan sonra askere alınmam halinde, askerlikte geçirdiğim

sürenin, mecburi hizmet süreme sayılmayacağını,

g. Takip ettiğim Lisansüstü/Master-Doktora, ÖYP programıyla ilgili mevzuatta

yer alan yükümlülüklere uyacağımı,

h. Tarafıma aylık olarak ödenecek burstan, YÖDAK tarafından belirlenen bir

kuruluşa kendim özel sağlık sigortası yaptırmayı ve YÖDAK nezdinde

belgelemeyi

i. ÖYP çerçevesinde ODTÜ?deki Yüksek lisans/ Doktora eğitimimi tamamladıktan

sonra .......................üniversitesine mecburi hizmetimi yapmak üzere

döndüğümde veya bu üniversitede mecburi hizmetimi yerine getirmekte

olduğum süre içinde ...................... üniversitesinin herhangi bir nedenden dolayı

faaliyetlerine son vermesi ve/veya son verilmesi durumunda, YÖDAK

tarafından belirlenecek KKTC?de yerleşik başka bir üniversitede

görevlendirilmeyi ve kalan mecburi hizmet süremi görevlendirildiğim yeni

üniversitede tamamlamayı ,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

(Öğrencinin) Adı, Soyadı ? imza -

2- YÖDAK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti YÖDAK ile ODTÜ arasındaki İşbirliği

Protokolü ve ekleri dahilinde öğrenci ............................. ?ın Lisansüstü/Master-

Doktora öğrenimini ODTÜ?de tamamlatmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti YÖDAK ve/veya ............................. Üniversitesi,

ODTÜ?de uygulanmakta olan ÖYP programı dahilinde Lisansüstü/Master-Doktora

öğrenimi görmek ve bunun karşılığında ............................... Üniversitesi?nde

yukarıdaki 1. maddede yer alan şartlarla mecburi hizmet görmeyi taahhüt eden öğrenci

...............................?ı, KKTC?de Reel Sektörün Desteklenmesi Projesi kaleminden

verilmekte olan ?Eğitim Destek Ödeneği?, ODTÜ.?de aynı kapsamda görev yapan

Araştırma Görevlilerine ödenen brüt maaştan, ödenmesi gereken gelir vergisi

düşüldükten sonra Sigorta ödeneği dahil oluşacak miktarın her ay sonu ödenecek ve

ODTÜ.?de görev yapan diğer araştırma görevlilerine hayat pahalılığına karşılık

verilecek ek ödeneğin uygulandığı dönemlerde KKTC programına katılan öğrencilere

de uygulanacaktır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Projesi?ne katılacaklara Eğitim

Destek Ödeneği-bursu yanında, ÖYP-KKTC Seyahat Yönergesi uyarınca, YÖDAK?ın

ve ilgili Enstitünün uygun görmesi kaydıyla, her öğrenciye öğretim süreleri boyunca

akademik gelişim amaçlı kısa süreli bir kez yurtiçi, iki kez yurt dışı ve uzun süreli yurt

dışı etkinliklere katılması halinde tümü için 10.000 ABD$ (on bin ABD Doları)?nı

aşmayacak miktarda seyâhat ödeneği desteği yapılacaktır. Ayrıca, ÖYP-KKTC Bütçe

Kullanım Kılavuzu uyarınca, Doktora tezi yazma aşamasında her sene açılan KKTC

ÖYP bütçesinden, ÖYP araştırma görevlilerinin tez danışmanları ile beraber yürüttüğü

yüksek lisans ve doktora tez projelerini gerçekleştirebilmesi amacıyla proje başına

5.000 ABD$?yi geçmemek kaydıyla destek alır. ÖYP araştırma görevlisinin yüksek

lisans ve doktora tez araştırması için alacağı toplam destek miktarı 10.000 ABD$?dir.

O yıla ait bütçe kullanımı kapsamında destek istenilen tez projeleri Enstitü Yönetim

Kurulunca kabul edildikten sonra YÖDAK?a gönderilir.

4- ÖYP-KKTC Seyahat Yönergesi ve ÖYP-KKTC Bütçe Kullanım Kılavuzu, YÖDAK

görüşü alınarak ODTÜ Senatosu tarafından karara bağlanır. ÖYP-KKTC Seyahat

Yönergesi ve ÖYP-KKTC Bütçe Kullanım Kılavuzu?nda yapılacak değişikliklerin

yürütülmesinden YÖDAK sorumludur.

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?