Editörler : hopaliSafak Vaktii
15 Temmuz 2010 16:38   


Sözleşmeli ile kadrolu arasındaki fark

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına yönelik yayınlanan genelge ve yönetmelikler incelendiğinde sözleşmeli statüsünde çalışan bir öğretmen ne kadar hizmet etmiş olursa olsun, emsali kadrolu statüsünde çalışan öğretmenler gibi kıdem ve derece alamamaktadır. Aynı zamanda sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlerin, kadrolu öğretmen olarak atanmaları halinde; sigortalı olarak çalıştığı sürenin kazanılmış hak olarak aylıkta artış, derece ve kademe ilerlemesi açısından değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Bu noktadan hareketle bir öğretmen sözleşmeli olarak ne kadar hizmet süresine sahip olursa olsun, devlet memurları kanunun kıdem ve derece avantajlarından faydalanamamaktır. Aynı zamanda hizmet süresine göre her yıl değişen kıdem ve derecedeki artış kadrolu öğretmenler için ek bir maddi destek sağlarken, sözleşmeli öğretmenin maaşında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Bir öğretmen sözleşmeli olarak çalıştığı sürece, hizmet süresi ne olursa olsun, yeni göreve başlayan bir sözleşmeli öğretmen ile aynı maaşı almaktadır. Örneğin; üç yıl önce göreve başlamış bir sözleşmeli öğretmen 2009 Aralık ayında 1282 TL maaş alırken, bir ay önce göreve başlamış bir sözleşmeli öğretmen de aynı maaşı almaktadır. Ya da Türkiye?nin en iyi şartlarında çalışan bir sözleşmeli sınıf öğretmeni ile en ücra köyünde görev yapan sözleşmeli sınıf öğretmeninin maaşı aynıdır.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken mesleki eğitim adı altında katıldıkları temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim süreçlerinde başarılı olmuş olsalar dahi, kadrolu öğretmenliğe atandıklarında tarih itibarıyla bir yıllık görev süresi sonunda adaylıklarının kaldırılabileceği belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle sözleşmeli öğretmenlerin devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılabilmesi için kadrolu statüde atanmaları gerektiği söylenebilir.

Sözleşmeli öğretmenlerin emsali kadrolu öğretmenler gibi isteğe bağlı tayin hakkı yoktur. Kadrolu öğretmenlere il içi isteğe bağlı tayin hakkı iki yıl hizmet sonunda, il dışı isteğe bağlı tayin hakkı 3 yıllık hizmet sonunda verilmektedir. Fakat sözleşmeli statüde çalışan bir öğretmenin, ne kadar hizmet süresi olursa olsun isteğe bağlı tayin hakkı bulunmamaktadır. Örneğin; aynı anda, aynı ilin, aynı ilçesinde göreve başlamış ve aynı branşta iki öğretmenden biri sözleşmeli statüde diğeri kadrolu statüde çalışıyor iki öğretmenden kadrolu olarak görev yapan öğretmen, gerekli hizmet süresini doldurduktan sonra il merkezine veya yaşam standartları daha yüksek bir yerleşim yerine gidebilirken, aynı durumda bulunan sözleşmeli öğretmene aynı hak tanınmamaktadır. Ayrıca öğrenim durumundan özür tayin hakkı olmadığı için sözleşmeli öğretmenlerin sağlıklı bir şekilde lisansüstü eğitim yapmaları güçleşmektedir.

Her ne kadar bütün sosyal güvenlik kurumları SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çatısı altında birleşmiş olsa da farklı statüde çalışan öğretmenlerin farklı kanunlara tabi olmasından dolayı bir takım sorunlar yaşanabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenler sosyal güvenlik bakımından Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlıdır. Bu nedenle maaş ve ek ders ücretlerinden aylık SSK prim kesintisi yapılmaktadır. Bu kesinti her ders saati için ortalama 0.60 kuruştur. Örneğin; ortalama aylık 80 saat ekders alan bir kadrolu öğretmen ile 80 saat ekders alan bir sözleşmeli öğretmen arasında ortalama 48 TL sözleşmeli öğretmenin aleyhine fark doğmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) kanunlarına tabi olması başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Sözleşmeli olarak görevlendirilen bir öğretmenin sağlık güvencesini elde edebilmesi için 90 iş gününe, eşinin ve çocuklarının sağlık güvencesine kavuşabilmesi için ise 120 SSK prim gününe sahip olması gerekir. Emsali kadrolu öğretmen ise göreve başladığı gün sağlık güvencesine kavuşmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenler işçi statüsünde olduğu için çalıştıkları kurumdan sevk almak zorundadır. Bir sözleşmeli öğretmenin çalıştığı okul, bağlı olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine ne kadar uzak olursa olsun, sözleşmeli öğretmen sağlık kuruluşlarına başvurmadan önce bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne giderek sevk almak zorundadır. Aynı zamanda sözleşmeli öğretmenler, sağlık kuruluşlarından hastalık raporu aldıklarında maaşlarında kesinti olmaması için iş görmezlik kağıdı da almak zorundadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan protokollere göre kadrolu öğretmenler, uygun görülen yerlerde 28 günlük bir askeri eğitime alındıktan sonra kalan askerlik görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı okullarda 12 ay süre ile asker öğretmen olarak yapabilmektedir. Fakat sözleşmeli öğretmenlere asker öğretmen olma hakkı tanınmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda konunun Milli Savunma Bakanlığı ile görüşüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarla sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görevlendirilmesinin mümkün olmadığı yazılı olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Kadrolu öğretmenler devlet memurluğuna atanırken, sözleşmeli öğretmenler bir yıl süre ile görevlendirilmektedir. Kadrolu öğretmenler bir yılsonunda çeşitli özlük hakları elde ederken, sözleşmeli öğretmenler ise işe yeni başlamış gibi her yıl yeniden sözleşme metni imzalamaktadır.

Sözleşmeli öğretmenler Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin B bendine göre görev yaptıkları için eş ve çocuk yardımı alamazlar. Örneğin; eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan bir kadrolu öğretmene eş ve çocuk yardımı yapılırken aynı şartlardaki bir sözleşmeli öğretmene herhangi bir yardımda bulunulmamaktadır. Sözleşmeli öğretmenler aynı zamanda dil tazminatından da yaralanamamaktadır. Örneğin; kadrolu bir matematik öğretmeninin Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı?ndan A derecesinde bir puan aldığında bu durum maaşına dil tazminatı olarak ek ödeme şeklinde yansıtılmaktadır. Aynı şartlarda, aynı branşta ve aynı dil puanına sahip olan bir sözleşmeli öğretmen ise dil tazminatı alamamaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlere eş ve sağlık durumlarından özür durumu tayin hakkı verilmiştir. Fakat öğrenim ve olağanüstü hallerden dolayı özür tayin isteğinde bulunamamaktadır. Eş ve sağlık durumundan tayin isteğinde bulunan bir sözleşmeli öğretmene açılan okul sayısı ile kadrolu öğretmenlere açılan okul sayısı arasında, sözleşmeli öğretmenlerin aleyhine bir fark bulunmaktadır. Ayrıca bazı illerde sözleşmeli öğretmenler için yer açılmamaktadır. Örneğin; Samsun ilinde çalışan eşinin yanına özür durumundan tayin isteyen bir kadrolu öğretmene, eşinin yanına tayin edilebilmesi için elektronik ortamda okullar açılmaktadır ve kadrolu statüde çalışan bir öğretmen açılan okulları tercih edebilmektedir. Aynı zamanda istenilen ilde herhangi bir okula yerleşemeyen bir kadrolu öğretmen, il emrine atanıp daha sonra uygun bir okula yerleştirilirken bu hakların hiçbiri sözleşmeli statüde çalışan öğretmene tanınmamaktadır.

Sözleşmeli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetici seçmek amacıyla yapılan sınavlara başvuramamaktadır. Bu nedenle sözleşmeli öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürü gibi yönetici kadrolarına atanamamaktadır. Aynı anda göreve başlamış bir kadrolu öğretmen müdür yardımcılığı sınavına girerken, hizmet süresi aynı olan sözleşmeli bir öğretmen Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavına dahi başvuru yapamamaktadır. Bu durum; Fen, Sosyal ve Anadolu Liseleri ile Bilim-Sanat Merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan sınavlar için de geçerlidir.

Sözleşmeli öğretmenlerin tabi olduğu sözleşme metninin 13. maddesinin E ve F bendinde ?1072 ve 4357 sayılı kanunlara göre uyarı cezasını gerektiren hallerde dört defa, ders ücreti veya maaş kesim cezası gereken hallerde üç defa, kademe ve derece indirme cezasını gerektiren hallerde bir defa işlenmesi halinde sözleşme feshedilir? denilmektedir. Soruşturma sonucunda Devlet Memurları Kanunu?nun 125. maddesine göre kademe veya derece indirme cezası alan bir kadrolu öğretmenin görevine son verilmez. Hatta dört defa uyarı veya kınama cezası alan kadrolu öğretmenin görevine son verilmemektedir. Sözleşme metnin 13. maddesinin G bendinde ise ?Mesleki eğitimde başarısız olan sözleşmeli öğretmenlerin görevine son verilir? denilmektedir. Aynı durumda, mesleki çalışmalarda başarısız olan bir kadrolu öğretmene bir yıl ek süre tanınır; fakat bu hak sözleşmeli öğretmene tanınmamaktadır. Ayrıca Sözleşmeli öğretmenlerden her sene başında sözleşme imzalanırken sözleşme damga vergisi adı altında ücret talep edilirken, böyle bir ücret kadrolu öğretmenlerden talep edilmemektedir..

Sözleşmeli öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını açıklayan sözleşmeli personel çalıştırmaya yönelik bakanlar kurulu kararı ve hizmet sözleşmesi dışında bir yönetmelik bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşmeli öğretmenlik uygulaması tartışmaya ve yoruma açıktır. Örneğin; kıdem ve derece ilerlemesi alamayan sözleşmeli öğretmene kıdem veya derece indirme cezası verilebilir mi? Aylıktan kesme cezası alan sözleşmeli öğretmen cezayı Emekli Sandığı hesabına mı yoksa Sosyal Sigortalar kurumuna mı yatıracak? Sözleşmeli öğretmen emekli olduğunda tazminat alabilecek mi? 4-B statüsünde çalışan sözleşmeli öğretmen devlet memuru mudur? Devlet memuru ise neden emekli sandığına bağlı değildir? Ya da işçi statüsünde midir? İşçi ise neden toplu sözleşme talebinde bulunamaz? Bu sorulara paralel olarak, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının getirdiği belirsizlikler ileride bakanlık içinde problemlere sebep olabilir.

15 Temmuz 2010 16:42

try_to_win26
Memur

0nunla benim aramda irice bir fark var:((((

15 Temmuz 2010 16:46

yeşil_deniz
Şef

off içim karardı hocam yaa:( evde boş boş parasız pulsuz oturmaktan daha iyidir deyip avunucaz artık:(

15 Temmuz 2010 16:57

brightist
Şube Müdürü

:(((( harbiden arda kocaaa bi fark warmışşş..görunurde aynı denilsede

15 Temmuz 2010 16:58

ddmb
Daire Başkanı

hizmet puanı kadroya geçince eklenmiyor mu? ben ölye biliyorum!!

15 Temmuz 2010 17:03

murat.keskin
Şef

walla taberik ederim seni...çok güzel açıklamışsın aradaki farkı...bunu akime mesaj olarak atmak farz oldu bence

15 Temmuz 2010 17:27

haldir
Şube Müdürü

kopyalayıp yapıştırdım pc ye en karamsar olduğum zamanlarda çıkarıp okuycam kadroya geçmek için acayip gaza getirdi beni bu yazılar. atanamamak çok büyük bi sorundu "sözleşmeli olsun" umrumda değil diyordum, sözleşmeli olup kan ağlıyanları anlayamıyordum. hala da anlamamaya devam ediyorum en kötü sözleşmelilik işsizlikten yeğedir! yine mi atanamadın? sorularına maruz kalmaktan yeğedir! sewdiğiniz mesleği yapamamaktan yeğedir arkadaşlar! 9 temmuz günü inanın bana atanma haberime benden daha çok sewinenler bile oldu! belki göreve başlamadığım için karşılacağım türlü sorunları henüz bilmiyorum ; ama şunu çok iyi biliyorum bu düzeni kuranlar 7 yıldır "durmadan yola dewam edenler!" ve yine şunu çok iyi biliyorum ki sandıkta demokrasi ve insan haklarrına birazcık olsun inananlarca tokat yiyecekler! teşekkürler try to win26 hocam.

15 Temmuz 2010 17:36

ddmb
Daire Başkanı

hizmet puanı kadroya geçince eklenmiyor mu?

15 Temmuz 2010 17:52

birgülden
Şef

saolun hocam ..ama yine de evde boş boş oturmaktan iyidir.en azından körelmiyoz..keşke hepimiz kadrolu olsak :((

15 Temmuz 2010 17:53

ziyaenglish
Daire Başkanı

fark cok...

15 Temmuz 2010 18:00

dupon
Genel Müdür

bu yazıyı okuyuna kpss çalısasım geldı:)elınıze saglık.kımse bunları bılmıyor.

16 Temmuz 2010 01:17

ddmb
Daire Başkanı

gncl

16 Temmuz 2010 02:24

ddmb
Daire Başkanı

tabii ki çok farklar var ama hizmet puanı kadroya geçince eklenir die biliyorum arkadaşlar.

16 Temmuz 2010 09:50

m_aras
Şef

Yazı güzel açıklamış farkları ancak güncellenmemiş ya da bilgi eksikliği var. Kendim de sözleşmeden kadroya geçen bi öğretmen olarak bazı bilgileri düzeltmek istiyorum..

Sözleşmeliyken çalıştığınız sigortalı süreyi derece ve kademe ilerlemesi olarak saydırabilirsiniz.. Bunun için dilekçe yazmanız yeterli ama adaylığınızın kalkmış olması şartıyla..Kadroya geçtiğiniz yani aday öğretmen olduğunuz ilk yıl ise çok az bi farkla da olsa sözleşmeli öğretmenden daha az maaş alırsınız çünkü sözleşmeli çalışan arkadaşlar kadroda 9/2 dereceye karşılık gelen miktar kadar maaş alırlar. Kadrolu ilk yılında olan bir kişi ise 9/1 dereceyle maaş almaya başlar..

Hizmet puanı için dilekçe yazmanıza gerek yok kendiliğinden eklenmeye başladı..

Eklenmeyen ise hizmet süresidir. Yani sözleşmeliyken 2 sene çalışsanız da kadroya geçtiğinizde sizi daha ilk yılındaki öğretmen sayarlar, tayin isterken vs durumlarda çalışma süresi dikkate alınmaz..Çalışma süresinin dikkate alındığı tek yer ise eğer zorunlu hizmet bölgesinde çalıştıysanız zorunlu hizmetten sayılmalarıdır.

Sözleşmeli öğretmenler hasta olduklarında sevk almazlar sevk uygulaması çoktan kalktı ne kadrolu ne de sözleşmeli öğretmen sevk alarak hastaneye gitmez..Hatta bu uygulama sözleşmeliler de daha önce kalktı. Kadroluların sevk almak zorunda kaldıkları dönemde sözleşmeli öğretmenler direk tc nolarıyla muayene olabiliyorlardı. İş görmezlik kağıdı denen belgeyi ise kadrolu sözleşmeli ayrımsız herkes almak zorundadır ..

16 Temmuz 2010 10:01

uzkop14
Aday Memur

m-aras hocam sizin dediklerinize göre sözleşmeli iken aday öğretmenlik kalkmaz mı illa kadrolu mu olmak gerekiyo??? ben yeni sözleşmeli atandım hocam adaylığım ilk sene kalkacağını düşünüyodum

16 Temmuz 2010 10:18

m_aras
Şef

hocam sözleşmliyken aday öğretmenlik diye bi kavram yok sadece aday öğretmenlerin almak zorunda oldukları seminerleri alırsınız ama adaylığınız kalkmaz çünkü statü olarak aday öğretmen değilsiniz..

Seminerlerin avantajı kadroya geçtiğiniz de tekrar almak zorunda kalmazsınız..

16 Temmuz 2010 10:21

duygulu_sıno
Şef

e o zaman neden öğretmen olduk ki hepsi ekonomi eğitimle bir tane alakası yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk,,insanı deli ediyorlarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr............ ücretli çalışmaktan iyidri,bakın ailemi bırakıp nerelere gidicem günah değil mi?

16 Temmuz 2010 10:39

m_aras
Şef

Bana göre farkın çok olması sözleşmeli öğretmenliğin daha çok yeni olması sanırım 2006 yılında 4-c den 4-b ye geçti sözleşmeli öğretmenler. düşünün ilk çıktığında yaz tatillerinde maaş yoktu. Bizde haklar verilmez alınır anlayışı var. Kadroluların şu sayılan hakları hemen oluşmadı ki yılar sürdü bu hale gelmesi. Sözleşmelilerde de öyle insanlar mağdur oldukça seslerini dile getirdikçe seçim dönemleri yaklaştıça bi şekilde o hakları verecekler.

Şuan Sözleşmeli tercih yapacaksanız gittiğiniz yer ya iyi bi yer olacak ya da kadroya geçerim diye umudunuz olacak..Ben şuan doğudayım kadroluyum ama memleketimde olup iyi bi okulda sözleşmeli çalışıyor olmayı tercih ederim.Çünkü sözleşmelideki en büyük sorun yer değiştirme olayının olmaması yoksa cezalar vs olarak aslında kadroludan daha rahat kadroluya verilecek bir yığın ceza var ama sözleşmelilerde bu daha esnek ve sözleşmeyi de fesh etmek öyle kolay bişey değil. Bi kere hatırladığım kadarıyla fesh eden müdüre de fesh edilen öğretmene de anında soruşturma açılıyor elinde güçlü bir delil olacak ki öyle feshedecek.

16 Temmuz 2010 13:44

yeşil_deniz
Şef

aslında sözleşmelinin en çok istediği tayin hakkı kadrolu gibi rahat tayin olayı olsa bu kadar şikayet edilmezdi sözleşmeli öğretmenlikten kanımca

19 Temmuz 2010 16:15

needsoetimes
Daire Başkanı

lanet olsun!!!

19 Temmuz 2010 16:35

mermerali
Genel Müdür

evet ya bende sözleşmeli atandım 9 temmuzda şuan tek aklıma takılan tayin durumu çakılımı kalıcaz yani :( birde ben siirte atandım diyelim bi yıl sonra kadroya geçtim kaö yıl sonra tayin isteyebiliyorum başka ile. ve sözleşmeli .alıştığım yılı sayıyorlar mı yazının birinde sayıyor denilmiş birinde hayır denilmiş de anlayamadım..

Toplam 36 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;