Editörler : Cüneyt Barışoglu
15 Temmuz 2010 19:24   


PTT AŞ oldu......Beklentileri karşılamıyor..!!!

PTT AŞ oldu......Beklentileri karşılamıyor..!!!

Yorumlarrr...

15 Temmuz 2010 20:13

daloe
Şef

ne zman oldu haber link lütfen

15 Temmuz 2010 20:20

daloe
Şef

arkadaşlar son günlerde açık veriyorum ne yapmalıyım..250 işlem yapıyorumm ve yeniyim..

günde 30-40 lira açığım çıkıyor ...normal mi?

15 Temmuz 2010 22:05

zehra elaa
Daire Başkanı

döküm yap arkadaşım. en iyi çözüm bu. başka türlü ben başa çıkamadım. işlem sayın üç beş azalır ama boşver kulak asma kimseye.

15 Temmuz 2010 22:40

nomos
Kapalı

PTT Genel Müdürü Sayın Osman Tural PTT A.Ş Yasa Taslağı Hakkında bilgi vermek amacıyla işkolumuzdaki Tüm sendikalarla dün t

oplantı yaptı. Yapılan Toplantıda taslak hakkında slâyt gösterimi yapılmış ve sonrasında Sayın Tural bazı noktalarda bilgi vermiştir.

PTT A.Ş yasa taslağına Başbakanlıkta son şeklinin verildiği, Taslağın önümüzdeki günlerde Bakanlar kurulunda imzaya açılacağı ifade edilerek Bakanlar Kurulunda imzaya açılacak taslağa yönelik sendikaların 1 hafta içinde görüş ve öneri sunmaları talep edilmiş ve yasa taslağının son şekli sendikalara dağıtılmıştır.

Bilindiği üzere PTT A.Ş Yasa taslağı Şubat Ayından bu yana meclise gönderilmek üzere Başbakanlıkta bekletilmektedir. Taslak Bakanlar Kurulunda imzalandıktan sonra hükümet Teklifi olarak TBMM?ye sunulması öngörülmektedir.

PTT Genel Müdürlüğünün Sendikalara dağıttı PTT A.Ş taslağının son şekli aşağıda verilmiştir.

Sendikamız taslağı bugün itibariyle Şube ve İl Temciliklerimize göndermiş olup her türlü görüş ve öneri değerlendirilecektir.

PTT emekçileri ve Üyelerimiz taslak hakkında düşünce ve önerilerini haberin altında bulunan yorum kısmına yazabilecekleri gibi, habersen@hotmail.com e-mail adresine de gönderebilirler.

Sendikamız bu yasa taslağının tek taraflı hazırlanmasının doğru olmadığını ilgili yerlere defalarca aktarmış ve taslağın onaylı bir suretini talep etmiştir. PTT Genel Müdürlüğünden ısrarla taslağın onaylı suretini talep etmemize karşın, taslak verilmemişti. Sendikamız bunun üzerine Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğüne bilgi edinme hakkı çerçevesinde yazılı başvurarak taslağın onaylı suretini talep etmiş, ancak taslağın Bakanlar Kurulunda İmzalandıktan sonra verileceği dile getirilmiş ve taslak tarafımıza verilmemişti. Son olarak TBMM ?de taslağın verilmesiyle ilgili Batman Milletvekili Bengi Yıldız tarafından soru önergesi verilmişti.

15 Temmuz 2010 22:42

nomos
Kapalı

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimine ilişkin işlem ve hizmetlerin sunulması, yetkilendirme, tarife ilkelerinin, hizmet şartlarının tespit edilmesi, sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Adres bilgi kayıt sistemi: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuatı saklı kalmak ve PTT A.Ş. hizmetlerinden yararlananlarca talep edilmek kaydıyla, gerçek kişilerin rızası alınarak, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait adreslerin PTT A.Ş.?ye ait veri tabanında toplanıp, reklam ve tanıtım amacıyla müşterilere ücret karşılığı kullandırılmasını,

b) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

c) Bakan: Ulaştırma Bakanını,

ç) Basılmış kâğıt: Herhangi bir kağıt, karton veya başka bir madde üzerine el, makine veya fotoğraf gibi baskı tekniği kullanılarak hazırlanan her türlü gazete, dergi, kitap, süreli veya süresiz birbirinin aynı olan yayın, broşür, katalog, fotoğraf, fotoğraf kapsayan albüm, gravür, plan, harita gibi yazı, resim veya şekil taşıyan adresli veya adressiz, kişisel haberleşme niteliği bulunmayan gönderiyi,

d) Değerli kâğıt: PTT A.Ş.?ce kullanılan ve bir değer ifade eden her türlü pul ve filatelik malzemeyi,

e) Değer konulmuş veya sigortalı gönderi: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâlinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat istenebilen gönderiyi,

f) Etkin piyasa gücü: Hizmet sağlayıcısının, ilgili pazarda, tek başına ya da diğer hizmet sağlayıcılarla birlikte, rakiplerinden ve kullanıcılarından fark edilir bir şekilde bağımsız olarak hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,

g) Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını,

ğ) Evrensel posta hizmet sağlayıcısı: Evrensel posta hizmetini yetki belgesi uyarınca yürütmekle yetkili kılınan hizmet sağlayıcısını,

h) Evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleşmesi uyarınca sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısını,

ı) Görev sözleşmesi: PTT A.Ş.?nin posta hizmetlerini sunmak üzere hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmeyi,

i) Görme özürlülere özgü yazı: İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar şeklinde olsun, görme özürlülere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları ihtiva eden gönderiyi,

j) Haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gönderiyi,

k) Havale: Göndericinin PTT A.Ş. iş yerlerine veya cihazlarına yatırdığı ya da yurt dışından gönderdiği paranın alıcı olarak gösterdiği kişiye ödenmesi, bir posta çeki hesabına işlenmesi veya posta çeki hesap sahibinin hesabındaki paradan belirttiği kadarının alıcı olarak gösterdiği bir üçüncü kişiye veya kendisine ödenmesi yönünde PTT A.Ş?yi muhatap alarak verdiği emri,

l) Hizmet sağlayıcısı: PTT A.Ş. ile bu Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş anonim şirketi,

m) İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir posta hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer posta hizmetlerinden oluşan pazarı,

n) Kayıtlı gönderi: Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderiyi,

o) Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı olarak faydalanan gerçek ve tüzel kişiyi,

ö) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

p) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

r) Net satış: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dairesi onaylı gelir tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen tutarı,

s) Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,

ş) Parasal posta hizmeti: Yurt dışı ve yurt içi havale, posta çeki, vergi dâhil her türlü tahsilât ve ödeme, sigortacılık, bilet ve ürün satışı, döviz alım ve satım işlemleri, hazine bonosu, tahvil hisse senedi ve değerli kâğıtların alım satımlarına ve her türlü şans oyunlarına aracılık etmeyi,

t) Posta gönderisi: Göndericinin, bizzat kendisi veya talimatıyla üzerinde belirtilen adrese veya istediği yere, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilecek haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar ile ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren posta maddesini,

u) Posta çeki işlemleri: PTT A.Ş. iş yerlerinde veya elektronik ileti şeklinde çek hesabı açtıran kişilerce bir miktar paranın hesabına borç kaydı suretiyle kendisine veya üçüncü bir kişiye ödenmesi ya da üçüncü kişinin hesabına alacak kaydedilmesi hususunda PTT A.Ş. tarafından belirlenen yöntemlerle gerçekleştirilen işlemleri,

ü) Posta hizmetleri: Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini içeren hizmetleri,

v) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan her türlü maddeyi,

y) Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörü,

z) PTT A.Ş. : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

aa) PTT A.Ş acenteliği: PTT A.Ş. tarafından faaliyet konuları ile ilgili, sınırları özel hukuk hükümlerine göre belirlenen sözleşmelere dayanılarak gerçek ya da tüzel kişilere hizmet gördürülen PTT A.Ş. iş yerlerini,

bb) PTT A.Ş iş yeri: Acentelikler de dâhil, PTT A.Ş. faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan birimi,

cc) Tarife: Hizmet sağlayıcılarının, posta hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcılardan veya diğer hizmet sağlayıcılarından farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri de içeren listeyi,

çç) Tebligat: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile diğer kanunlara göre tebliğ için posta veya elektronik posta yoluyla iletilen gönderiyi,

dd) Telgraf: Elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen yazılı metni,

ee) Temel ücret: Kurul tarafından belirlenen yurt içi en düşük ağırlıktaki haberleşme gönderisinin ücretini,

ff) Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya yürütülmesi için gerekli olan alt yapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel karşılığında verilen belgeyi,

gg) Yönetim Kurulu: PTT A.Ş. Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Posta Sektöründe Yetkili Merciler ve Görevleri

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Bakanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Posta iş ve hizmetlerinin; ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenliğe uygun olarak kurulması, geliştirilmesi ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik strateji ve politikaları belirlemek ve bu amaçla teşvik edici tedbirleri almak.

b) Posta sektörünün; serbest rekabet ortamında gelişimini yeni teknolojileri dikkate alarak teşvik etmeye ve bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesini sağlamaya yönelik hedef, ilke ve politikaları belirlemek.

c) Ülkemizin üyesi bulunduğu posta sektörü ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşlar nezdinde 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Devleti temsil etmek veya temsile yetkilendirmek, çalışmalara katılım ve kararların uygulanması konusunda koordinasyonu sağlamak.

ç) Posta hizmetlerine ilişkin politikaların tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

d) Posta hizmetlerinin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak.

e) Olağanüstü hal ve savaşta posta hizmetlerini, 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun hükümleri dâhilinde planlamak, gerekli işleri yapmak ve yaptırmak.

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 5- (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belirleyeceği ilke ve kurallarla kullanıcılara, güvenilir, kesintisiz ve karşılanabilir bir ücretle posta hizmetleri verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapmak.

b) Yetki belgelerinin hüküm ve şartları ile ücretlerini belirlemek, yetki belgesi vermek, onaylamak, uygulanmasını denetlemek, bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek ve mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak.

c) Tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemler ile tarifelerin alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Posta hizmetlerinde millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasını teminen ilgili idarî birimlerle işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak, posta yoluyla gönderilmesi yasak maddeler ile kabulü şarta bağlı gönderiler için düzenlemeler yapmak.

d) Eşitlik, şeffaflık ve posta tekeli dışındaki alanda rekabetin sağlanması amacıyla hizmet sağlayıcılarının belirlenmiş ilke ve kurallara uymalarını sağlamak, faaliyetlerinin yetkilendirme hüküm ve şartlarına uygunluğu ile işletme ve muhasebe kayıtlarını denetlemek veya denetletmek.

e) Yönetmeliklere, yetki belgesi hüküm ve şartlarına, Kurul kararlarına ve tarifelere aykırı davranıldığı durumlarda idarî para cezası vermek, yetki belgelerini belirli süreyle geri almak veya iptal etmek.

f) Uluslararası kurum ve kuruluşların sektöre ilişkin düzenleme ve uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak.

g) Hizmet sağlayıcıları ile kullanıcıları ilgilendiren ve gizliliği bulunmayan Kurul kararlarını, Kurul tarafından belirlenen usullere göre kamuoyuna duyurmak.

ğ) Kurumun görev alanı kapsamında hizmet sağlayıcıları arasında ortaya çıkan ve Kuruma intikal eden ihtilafların çözümüne ilişkin gerektiğinde uzlaştırma prosedürünü işletmek, uzlaşma sağlanamadığı takdirde ilgili taraflar arasında aksi kararlaştırılıncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli kararları almak.

h) Posta sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak ve raporlar hazırlamak.

ı) Kullanıcıların şikâyet başvurularını değerlendirmek ve gereken tedbirleri almak.

i) Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemek veya yerinde inceleme yapmak.

j) Posta sektörü ile ilgili denetleme, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek, yetkisi dâhilindeki yaptırımları uygulamak.

k) Sektörde gerçekleştirilecek ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi kapsamına giren birleşme ve devralmalarda Rekabet Kurulunun izin verme yetkisi saklı kalmak kaydıyla; posta sektöründe faaliyet gösteren anonim şirketlerin ortaklık yapılarında toplamda yüzde on veya daha fazla bir sermaye payı değişimi, halka açık şirketlerde ise doğrudan veya dolaylı yönetim hakimiyeti değişikliği, birleşmeleri veya herhangi bir tüzel kişinin katılımıyla genişlemesi, kontrolün değişmesi, satış, devir veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik yapısının değişikliğe uğraması durumunda söz konusu işlemlere onay vermek.

l) Evrensel posta hizmetinin belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesine ilişkin faaliyetleri izlemek, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak.

m) Posta sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak.

n) Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere aykırı olarak, posta sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini denetlemek, yaptırım uygulamak, mevzuatın öngördüğü hallerde posta sektöründe rekabet ihlallerine ilişkin konularda gerektiğinde Rekabet Kurumundan görüş almak.

o) Posta sektöründe kullanıcı menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli her türlü düzenlemeleri yapmak.

ö) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcılarının, evrensel posta hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve bu hizmetlerin istikrarlı bir biçimde yürütülmesi hususlarında karar almak.

p) Bu Kanunla verilen görev ve yetkilere ilişkin yönetmelik, tebliğ ve diğer hukuki düzenlemeleri yapmak, gerekli gördüğü kararları almak.

(2) Kurum, uzmanlık veya özel ve teknik bilgi gerektiren iş ve işlemlerini, ihtiyaç duyması hâlinde başka kurum ve kuruluşlar eliyle ya da hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir.

(3) Kurum gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından denetim konusunda uzman personel talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Posta Hizmetleri

Posta hizmetleri

MADDE 6- (1) Posta hizmetleri, bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları tarafından posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan faaliyetlerdir.

Posta tekeli

MADDE 7- (1) Aşağıdaki hizmetler evrensel posta hizmeti yükümlüsünün tekelindedir:

a) Ağırlığı ikiyüz gramı aşmayan veya ücreti temel ücretin üç katını geçmeyen yurt içi ve yurt dışı haberleşme gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi.

b) 7201 sayılı Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki elektronik ortam da dâhil her türlü tebligatın kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi.

c) Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri.

ç) Postada alınacak ücretleri gösteren posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kartları ve ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılması.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan ağırlık ve ücret limiti; gönderi içerisindeki haberleşme mahiyetindeki maddeye ilişkindir. Reklam, tanıtım, broşür gibi maddelerin ilavesi suretiyle ağırlığın aşılması veya değişik promosyon ve iskonto şekilleri uygulanarak ücret limitinin dışına çıkılması posta tekelinin ihlali sayılır.

(3) Evrensel posta hizmet yükümlüsü tarafından posta tekelini ihlal edenlerden, bu ihlal kapsamında alınan posta ücretinin on katı tutarında tazminat alınır. Bu tazminatın tahsil edilmesini müteakip tahsil edilen tutarın yarısı posta tekelinin ihlaline ilişkin fiilin tespit ve durdurulması eylemine bizzat ve fiilen katılanlara verilir. Tazminatın kalan miktarı ise evrensel posta hizmeti yükümlüsüne irat kaydedilir. Bu kapsamda tespit edilen gönderiler evrensel posta hizmet yükümlüsü tarafından gecikmeksizin alıcısına sevk edilir. Posta tekeli ihlali hakkındaki yaptırımlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ağırlık ve ücret limitleri, her üç yılda bir Kurumun teklifi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirlenebilir.

Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği

MADDE 8- (1) Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir şekilde posta hizmetleri ile ilgili bilgiye sahip olanların, bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri açığa vurmaları, gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri veya herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları, gönderileri zapt veya yok etmeleri yasaktır.

(2) Hizmet sağlayıcıları, yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

(3) Posta gönderileri kanunla yetkili kılınan merciler dışında kişilerce alıkonulamaz, açılamaz ve içeriği araştırılamaz.

Yanlışlıkların düzeltilmesi

MADDE 9- (1) Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetleri karşılığında kullanıcılardan alınan ücret, vergi, harç ve her türlü tahsilât ile hesaplarda yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi hâlinde eksik alınan paralar tahsil edilir veya fazlası geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme

Posta hizmetleri için yetkilendirilme

MADDE 10- (1) Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli alt yapı kurulup işletilebilmesi için Kurum tarafından bu hususta yetkilendirilmiş olmak gerekir.

(2) Yetkilendirme, yetki belgesi verilmesi yoluyla yapılır. Yetki belgesi almak isteyen

şirketler faaliyete başlamadan önce Kurum düzenlemeleri çerçevesinde Kuruma başvuruda bulunur.

(3) PTT A.Ş., bu Kanun çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında posta hizmetlerini yürütmeye ve gerekli alt yapıyı kurmaya yetkilidir. PTT A.Ş.?nin söz konusu yetkiye ilişkin hak ve yükümlülükleri Kurum ile imzalanacak görev sözleşmesi ile belirlenir. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki ay içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir ve Danıştayın iki ay içerisinde görüşünü vermesini müteakip, PTT A.Ş. ile Kurum arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer. Bu sözleşme damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

(4) Yetki belgesinin süresi, onbeş yıldan fazla olmamak üzere Kurum tarafından belirlenir.

(5) Yetki belgesi, sahipleri dışında kullanılamaz. Ancak, yetki belgesi Kurumun onayı ile yetki belgesi alma şartlarını haiz olanlara devredilebilir.

(6) Kurum, yetkilendirme taleplerini, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri ve yeterlik şartlarının sağlanmaması sebepleriyle reddedebilir.

(7) Yetki belgesi, hizmet sağlayıcının faaliyetlerinin mevzuata aykırı olması durumunda Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre iptal edilebilir.

(8) Kurum, kamu güvenliği, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti halinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya posta hizmeti sağlamalarını engelleyebilir.

(9) Posta sektöründe hizmetin belirlenen ilke ve kurallar dâhilinde verilememesinden kaynaklanan zarar ve hasarın kimin tarafından ve ne şekilde karşılanacağı hususu yetki belgesinde ve görev sözleşmesinde belirtilir.

(10) Hizmet sağlayıcılarınca bu Kanun kapsamında Kurumdan alınan yetki belgesi 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında alınması gereken yetki belgelerinin alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(11) Yetkilendirme ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Yetkilendirme ücreti

MADDE 11- (1) Yetkilendirme ücretine ilişkin asgari değerler, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme ücretleri, evrensel posta hizmeti payı saklı kalmak kaydıyla, Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Zamanında ödenmeyen yetkilendirme ücretleri, Kurumun bildirimi üzerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesince tahsil olunur.

İdarî ücretler

MADDE 12- (1) Kurum; pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, hizmet sağlayıcıların denetlenmesi, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla hizmet sağlayıcılarının bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak hizmet sağlayıcılarından idarî ücret alır. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

(2) Tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen sürede idarî ücretlerin hizmet sağlayıcılar tarafından ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. Hizmet sağlayıcılarından alınacak idarî ücretlerden süresinde ödenmeyenler Kurumun bildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir. Kurum, idarî maliyeti ve toplanan idarî ücreti gösteren yıllık rapor yayımlar.

Hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 13- (1) Hizmet sağlayıcıları;

a) Teşkilat birimlerini, mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtlarını denetime hazır bulundurmak, Kurum tarafından talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kuruma vermek,

b) Kişisel veri ve bilgilerin gizliliğinin korunması yükümlülüklerine uymak,

c) Yetki belgesine konu her hizmet için ayrı hesap ve kayıt tutmak,

ç) Anonim şirketlerin ortaklık yapılarında toplamda yüzde on veya daha fazla bir sermaye payı değişimi, halka açık şirketlerde ise doğrudan veya dolaylı yönetim hâkimiyeti değişikliği, birleşmeleri veya herhangi bir tüzel kişinin katılımıyla genişlemesi, kontrolün değişmesi, satış, devir veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik yapısında değişiklik için Kurum onayı almak,

d) Can ve mal güvenliğini tehdit eden veya kötüniyet veya tehlikeli faaliyet sonucunu doğuracak her türlü faaliyetin oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınan tedbirleri Kuruma bildirmek,

e) Bu Kanun hükümleri uyarınca posta sektöründe verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistem oluşturmak suretiyle posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki ve dağıtımını rekabet ortamına uygun olarak sağlamak,

f) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak,

g) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik vermek,

ğ) Mevzuat ve Kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek,

ile yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evrensel Posta Hizmeti

Evrensel posta hizmeti ilkeleri

MADDE 14- (1) Evrensel posta hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

a) Posta hizmetinin etkin, verimli, kaliteli, süratli bir şekilde ve karşılanabilir bir ücretle ülkenin her yerinde sunulması.

b) Bakanlık tarafından istisnai tutulan şartlar haricinde, herkesin evrensel posta hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması ve posta hizmetinin haftada beş iş gününden az olmamak kaydıyla verilmesi.

c) Posta hizmetine ilişkin uluslararası sözleşmelerde belirtilen boyutlarda ve ağırlığı iki kilograma kadar olan posta gönderileri ile yirmi kilograma kadar olan posta kolilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve tesliminin sağlanması.

ç) Kayıtlı ve değer konulmuş veya sigortalı gönderilere ilişkin hizmetlerin verilmesi.

d) Posta gönderilerinin kaybı, çalınması veya hasarı hâlinde sorumluluk üstlenilmesi.

e) Hizmetlerin sunulmasında dil, din, ırk, mezhep, ideolojik ve benzeri nedenlerle herhangi bir ayrım yapılmaması.

f) Genel ahlak ve sağlık kurallarına uyulması ve millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi.

g) Olağanüstü haller haricinde hizmete ara verilmemesi ve durdurulmaması.

ğ) Sosyal desteğe ihtiyacı olanların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesine yönelik tedbirlerin alınması.

Evrensel posta hizmetinin kapsamı

MADDE 15- (1) Evrensel posta hizmeti;

a) İki kilograma kadar olan posta gönderilerinin,

b) Yirmi kilograma kadar posta kolilerinin,

c) Basılmış kâğıtların,

ç) Görme özürlülere özgü yazıların,

kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsar.

(2) Evrensel posta hizmetinin kapsamı; ülkenin coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik, ticari şartları gözönünde bulundurularak üç yılı aşmamak kaydıyla belli aralıklarla Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.

(3) Görme özürlülere özgü yazı içeren gönderiler özel hizmet ücretleri hariç posta ücretinden muaftır.

Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsili

MADDE 16- (1) Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Hazine Müsteşarlığı, Kurumca yapılan yetkilendirme nedeniyle hesaplarına yatırılan yetkilendirme ücretinin yüzde yirmibeşini yatırıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar,

b) Evrensel posta hizmeti sağlayıcıları dışındaki hizmet sağlayıcılarının cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan gelir tablosunda belirtilen net satış hâsılatının yüzde birini, geçici kurumlar vergisi beyannamesi verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,

c) Bu Kanun uyarınca posta hizmetlerine ilişkin verilen idarî para cezalarının yüzde yirmisi tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,

Bakanlığa bildirilir. Bu meblağlar aynı süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır ve bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir kaydedilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde ödenmeyen tutarlar, Bakanlığın ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Vergi dairelerince yapılan tahsilâtlar ertesi ayın sonuna kadar Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı paylarına, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.

(3) Bakanlar Kurulu, yukarıda belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranlarına getirmeye yetkilidir.

(4) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcılarının evrensel hizmet sağlama yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan evrensel hizmetin net maliyetinin karşılanması ve evrensel posta hizmeti kapsamında yapılacak diğer harcamaları karşılamak için Bakanlık bütçesinde her yıl evrensel hizmet gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülür. Evrensel posta hizmetleri için ödenek ihtiyacı bu hizmet gelirleri tahmininden fazla olması halinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülür. Bu amaçla konulan ödenek münhasıran, bu Kanun ile Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

(5) Evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir.

Evrensel posta hizmetinin net maliyeti ve bildirimi

MADDE 17- (1) Evrensel posta hizmetinin net maliyeti; evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının, hizmetleri evrensel posta hizmeti kapsamında karşılamadığı zaman ile evrensel posta hizmeti yükümlüsü ya da sağlayıcısı olarak karşıladığı zamanki net maliyetleri arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Ancak, evrensel posta hizmetinin net maliyetinin hesaplanmasında, hizmet sağlayıcılarının evrensel posta hizmeti yükümlüsü ya da sağlayıcısı olması dolayısıyla elde edeceği diğer gelirler de gözönüne alınarak değerlendirme yapılır. Evrensel posta hizmeti yükümlülüğünün getirdiği ilave maliyet yükünü ortaya çıkaracak bu hesaplama net maliyetler üzerinden yapılır. Bu amaçla evrensel posta hizmeti yükümlüsü tekele tabi ve tekel dışı gönderiler için ayrı hesap tutmak zorundadır.

(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcıları her yılın sonunda evrensel posta hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini Bakanlığa bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Tarifeler, Kullanıcıların Korunması ve Rekabetin Sağlanması

Tarifeler ve kullanıcıların korunması

MADDE 18- (1) Tarifelerin uygulanması ve kullanıcıların korunmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Hizmet sağlayıcısı, yetki belgesi çerçevesinde sunmaya yetkili olduğu hizmetler için tarife hazırlamak, kullanıcılar nezdinde tarifelere ilişkin hususların adil ve şeffaf olmasını sağlamak zorundadır.

b) Tarifeler; Kurum tarafından belirlenen alt ve üst sınırlar ile posta hizmetlerinin sunulmasında uygulanacak tarifelere ilişkin ilgili mevzuat ve 4054 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbestçe belirlenir.

c) Tarifelerin benzer konumdaki kullanıcılar arasında haklı olmayan nedenlerle ayrım gözetilmeksizin adil ve şeffaf olması, sunulan posta hizmetlerine ilişkin maliyetleri yansıtması, yıkıcı veya aşırı fiyatları da içerecek şekilde rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasına neden olacak ücretleri ihtiva etmemesi, bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesi veya karşılanmasına yol açacak şekilde belirlenmemesi esastır.

ç) Tarifelerin belirlenmesinde uluslararası uygulamalar uygun olduğu ölçüde dikkate alınır.

d) Tarifelerin; teknolojik gelişmeyi ve yeni teknolojilerin karşılanabilir ücretlerle kullanılmasına olanak veren yatırımları teşvik edecek nitelikte olması esastır.

e) Kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi ve posta sektöründe rekabetin tesisi amacıyla Kurum tarafından etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcılarına tarifelerin onaylanması, düzenlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yükümlülükler getirilebilir.

f) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına ait düzenlemeler, ilgili bakanlıkların ihtiyaç ve görüşleri dikkate alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

g) Kurum, tarifelerin onaylanması, uygulanması, bildirimi, ilanı, izlenmesi ve denetlenmesi ile kullanıcıların korunmasına ilişkin usul ve esasları yönetmelik ile belirler.

Rekabetin sağlanması

MADDE 19- (1) Kurum, 4054 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, posta sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları resen veya şikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.

(2) Rekabet Kurulu, posta sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dâhil olmak üzere posta sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar ve Dava Hakkı

İdari yaptırımlar

MADDE 20- (1) Kurum; mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırılık halinde hizmet sağlayıcılarına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanması amacıyla gerekli tedbirleri almaya, üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar posta hizmeti faaliyetini durdurmaya veya yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkilidir.

(2) Bu Kanunda yer alan idari para cezalarının belirlenmesinde esas alınan bir önceki takvim yılı, hizmet sağlayıcısının bir yıllık faaliyetinin bulunmaması hâlinde, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren cezayı gerektirir fiilin gerçekleştiği tarihe kadar olan dönemi ifade eder ve geçen süre oranında hesap edilir. Yetki belgesi alınmaksızın faaliyet gösterilmesi hâlinde ise; vergi mükellefiyeti doğduğu tarihten itibaren cezayı gerektirir fiili işlediği tarihe kadar geçen süre esas alınır. Kurum, yaptırım uygulanacak hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması halinde, bin liradan bir milyon liraya kadar idarî para cezası ile bu Kanunda belirtilen diğer idarî yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

(3) Kabulü yasak olan maddeleri posta ile gönderenlerle 8 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere gönderi ücretinin beşyüz katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 124 ve 132 nci maddeleri kapsamına giren suçların hizmet sağlayıcılarının çalışanlarınca işlenmesi hâlinde verilecek cezalar iki katına kadar arttırılır.

(5) Kurumdan yetki belgesi almaksızın posta hizmeti verenlerin tesisleri Kurumun talebi üzerine o yer mülki amirince kapatılarak faaliyetlerine son verilir.

(6) Kurum tarafından yetki belgesi iptal edilen hizmet sağlayıcıları ve bu hizmet sağlayıcılarının hisselerinin en az yüzde beşine sahip ortakları ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişilere ve bunlar tarafından kurulmuş şirketlere iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç yıla kadar posta sektöründe yeniden yetki belgesi verilmez.

(7) Kurum tarafından verilen idari para cezaları hiçbir şekilde cezayı ödeyen hizmet sağlayıcısı tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer alamaz.

(8) Kurum tarafından verilen idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil edilen bu ücretler gelir kaydedilmek üzere Kuruma aktarılır. Kurum tarafından verilen idari para cezalarına karşı açılacak davalar hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uygulanır.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ve bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerin hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idarî para cezalarına ve diğer idari tedbirlere ilişkin hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Dava hakkı

MADDE 21- (1) Kurumun posta hizmetleriyle ilgili işlemlerine karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Bu davalar Danıştay tarafından öncelikli olarak görüşülür.

(2) Kurum tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz.

İKİNCİ KISIM

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Faaliyet Konuları ve Nitelikleri

Kuruluş

MADDE 22- (1) Bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

(2) PTT A.Ş.?nin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının PTT A.Ş.?deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır.

(3) Şirketin sermayesi, Ana Sözleşmesinde belirlenir.

(4) PTT A.Ş. bu Kanun ve 6762 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre hazırlanan Ana Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. 6762 sayılı Kanunun ani ve tedrici kuruluşa, ayni ve nakdi sermayesinin vaz?ına müteallik hükümleri ile 277, 329, 368 ve 422 nci madde hükümleri PTT A.Ş. hakkında uygulanmaz.

(5) Kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat PTT A.Ş.?ye uygulanmaz.

(6) 697 sayılı Kanun ile millî güvenlik ve kamu düzeniyle sıkıyönetim ve seferberlik hâllerinde posta hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin özel kanunların hükümleri saklıdır.

Faaliyet konuları ve nitelikleri

MADDE 23- (1) PTT A.Ş.; yurt içinde ve yurt dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de içerecek şekilde posta ve lojistik, pul basım ve satımı, bankacılık, parasal posta hizmeti, parasal posta hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ödeme araçları sistemlerinin kullanılması, adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı, elektronik ortam da dâhil her türlü tebligat ve telgraf hizmetleri alanlarındaki faaliyetleri yürütür.

(2) PTT A.Ş.; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ancak, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

(3) PTT A.Ş.?nin teşkilatı, sermaye miktarı, hisseleri, hesapları ve kârın dağıtımına ilişkin esaslar ana sözleşmesinde gösterilir.

(4) PTT A.Ş.?nin yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak olma ve iş yeri açma hususlarına ilişkin usul ve esaslar Genel Kurul tarafından belirlenir.

(5) PTT A.Ş.; uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarında, işletmeci olarak posta sektörünü temsil etmeye, ulusal ve uluslararası sözleşme ve protokol yapmaya yetkilidir.

(6) PTT A.Ş.?nin birinci fıkrada yer alan faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yürütüleceği işyerlerine ilişkin usul ve esaslar Ana Sözleşmesinde belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilatlanma

Teşkilat

MADDE 24- (1) PTT A.Ş.?nin organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) Genel Müdürlük.

Genel Kurul

MADDE 25- (1) Genel Kurul; yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve kâr zarar hesaplarını inceleyerek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrasını karara bağlar. Ayrıca, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6762 sayılı Kanun ve ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu

MADDE 26- (1) Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından atanır ve Genel Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olarak atanacaklarda aranan nitelikleri haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atanabilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde 6762 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenecek miktarı aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından tespit edilen miktarlarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.

(4) Yönetim Kurulu, şirketin karar organı olup, şirketin temsil ve idaresinden Genel Kurula karşı sorumludur. Yönetim Kurulu 6762 sayılı Kanun, Ana Sözleşme ve Genel Kurulca verilen yetkilerin yanı sıra aşağıdaki yetkileri kullanır:

a) İşyerlerinde kabul edilen gönderilerin kabul ve teslim şartları ile türünü ve sınıfını belirlemek.

b) Postaya verilen gönderilerin ücretine ilişkin ödeme esaslarını belirlemek.

c) İşyerlerini sınıflandırmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında lüzum göreceği yerlerde işyerleri açmak, kapatmak ve faaliyet alanıyla ilgili uluslararası sistemlere katılmak.

d) Pul satıcılıkları ve acentelik hizmetlerinin karşılığında komisyon veya diğer ücretleri belirlemek.

e) Posta pulları, posta kartları ile ilk ve özel gün zarfları bastırıp satışa çıkarmak.

f) Faaliyet ve hizmet alanlarına ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak veya ortaklıklar kurmak, postaların ayrım ve dağıtım işleri için hizmet satın almak.

g) Şirketin daha etkin ve verimli çalışması için performans kriterlerini belirlemek.

ğ) Faaliyetlerin etkili, verimli ve hızlı sunumunun gerçekleştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesini sağlamak ve her türlü kararı almak.

(5) Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

Denetim Kurulu

MADDE 27- (1) PTT A.Ş.?nin Denetim Kurulu üç üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Denetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliğine seçileceklerde aranan şartları taşıması gerekir.

(3) Denetim Kurulu üyeleri, 6762 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre görev yapar.

(4) Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir.

(5) Denetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenecek miktarı aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından tespit edilen miktarlarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.

Genel Müdürlük

MADDE 28- (1) Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı ve hizmet birimleri Ana Sözleşmeyle düzenlenir.

(3) Genel Müdür ortak kararname ile atanır.

(4) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Statüsü

Sözleşmeli personel

MADDE 29- (1) PTT A.Ş.?de, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel istihdam edilir. Bu personel, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa da tabi değildir.

(2) Kamu Personeli Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan sözleşmeli personelin; işe alma, atama, görevlendirme, terfi, görevde yükselme, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.

(3) Sözleşmeli personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca PTT A.Ş. için tespit edilecek üst sınırı aşamaz.

(4) Sözleşmeli personel, sosyal güvenlikleri bakımından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir.

(5) Sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin esas ve usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücretler, Sorumluluk ve Uygulama Alanı

Ücretler

MADDE 30- (1) PTT A.Ş. faaliyetlerine ilişkin ücretlerin tam ve peşin olarak alınması esastır. Ancak, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde farklı ödeme esaslarını belirleyebilir.

Sorumluluk, başvuru hakkı ve zamanaşımı

MADDE 31- (1) PTT A.Ş. acenteleri görevlerinin yapılmasında PTT A.Ş. çalışanları gibi sorumludur.

(2) PTT A.Ş. hizmetleri ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunmak ve PTT A.Ş.?nin sorumlu olduğu hâllerde dava etmek hakkı o hizmetten yararlanana aittir.

(3) PTT A.Ş. hizmetleri ile ilgili olarak talepte bulunma ve dava açma hakkı faaliyet konusu işlemin tesisi tarihinden itibaren kesinti süresi hariç bir yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Bu süre, PTT A.Ş.?ye başvuru ile kesilir, yapılan inceleme ve araştırmaların sonucunun ilgililere bildirildiği tarihte kesildiği yerden yeniden başlar. Bu süre yeni bir başvuru ile tekrar kesilmez.

(4) Mahkemeye, icraya ve kanunla yetkili kılınmış mercilere başvurulması hâlinde zamanaşımı süresi hariç genel hükümler uygulanır.

(5) PTT A.Ş. anlaşmazlık konusu olmayan posta servisine ait evrakı iki yıl saklamak zorundadır. Ancak mahkemeye, icra dairesine ve kanunla yetkili kılınmış mercilere başvurulduğunun tebliğ edilmesi hâlinde, anlaşmazlık konusu evrakı çözüm bulunana kadar saklamak zorundadır.

Uygulama alanı

MADDE 32- (1) Uluslararası antlaşmalarda aksine bir hüküm olmadıkça bu Kanun hükümleri uluslararası posta işlerinde de uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 33- (1) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?mesleki ve elektronik haberleşme? ibaresinden sonra gelmek üzere ?veya posta hizmetleri? ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan ?ve telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden iki üye? ibaresi ?, telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden iki üye ve posta hizmetlerini temsil eden iki üye? olarak değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan ?özellikle de herhangi bir telekomünikasyon şirketinde? ibaresinden sonra gelmek üzere ?veya posta sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette? ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2813 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvele eklenmiştir.

MADDE 35- (1) 2813 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanun ile ihdas edilen, Daire Başkanı ve Uzman kadrolarına, Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile PTT A.Ş.?de görev yapan personel arasından, çalıştığı kurum veya kuruluşun izni ile Kurul tarafından atama yapılabilir.?

MADDE 36- (1) 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan ?Evrensel hizmet? ibaresinden önce gelmek üzere ?Evrensel posta hizmeti ve?, ?evrensel hizmetin? ibaresinden önce gelmek üzere ?evrensel posta hizmeti ve? ibareleri eklenmiştir.

MADDE 37- (1) 3348 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) bendi eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

?o) İlgili mevzuat hükümleri dâhilinde, evrensel posta hizmetinin sağlanmasını teminen; hizmet sağlayıcıları arasından, evrensel posta hizmet yükümlüsünü/sağlayıcısını belirlemek, net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair evrensel posta hizmet yükümlüsünü ve evrensel posta hizmet sağlayıcısını denetlemek veya masrafları evrensel posta hizmet gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlamak, evrensel posta hizmetinin net maliyetini onaylamak, net maliyeti ödemek ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç kimselerin özel ihtiyaçlarını karşılanmak için bu hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek üzere usul ve esasları belirlemek.?

MADDE 38- (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki ?B- Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)? bölümünde yer alan ?Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)? ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 39- (1) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Hükümler

Yönetmelikler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur.

(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Kurulun yeni üyelerinin atanması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun uyarınca yeni atanacak Kurul üyeleri, altı ay içinde atanır.

Evrensel posta hizmeti yükümlülüğünün geçici olarak yürütülmesi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Evrensel posta hizmeti yükümlülüğü, görev sözleşmesi imzalanıncaya kadar, münhasıran PTT A.Ş. tarafından yürütülür.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan;

a) 657 sayılı Kanununa tabi memurların,

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı Cetvele tabi kadrolu personelin,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personelin,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince hizmet akdi ile görev yapan işçilerin,

mevcut statülerinde PTT A.Ş.?de istihdamına devam olunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen personelin; avukatlık vekâlet ücreti ve ek tazminat dâhil özlük ve mali hakları aynen korunur. Bu personele, hizmetin bütünlüğü ile ifa edilen görevin özelliği ve yeri dikkate alınarak onaltı yaşından büyüklere uygulanan brüt asgari ücret tutarını geçmemek üzere, görev ve unvanlarına göre Yönetim Kurulunca tespit olunan oranlarda tazminat ödenebilir.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan ve mevcut statülerinde PTT A.Ş.?de istihdamına devam olunan personelin, kadro ve pozisyonlarının herhangi bir sebeple boşalması halinde, bu kadro ve pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Personel statüsü değişikliği

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Yönetim Kurulunun sözleşmeli personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esaslarına ilişkin kararının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içerisinde müracaat etmek koşuluyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan mülga Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan ve mevcut statülerinde PTT A.Ş.?de istihdamına devam olunan personelden isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilir, geçmek istemeyenlerin tabi olduğu mevcut mevzuatına göre istihdamına devam olunur.

Devir

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Mülga Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlar, her türlü araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü sözleşmeler ve kredi anlaşmaları, her türlü fikri ve sınaî haklar ile sair hak, alacak ve borçları ile personeli, tescil ve ilanı müteakip PTT A.Ş.?ye devredilmiş sayılır. Tüm bu işlemler; her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalarda ve icra takiplerinde PTT A.Ş. taraf olarak kabul edilir.

(2) Diğer mevzuatta Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar PTT A.Ş.?ye yapılmış sayılır.

Genel Kurul

GEÇİCİ MADDE 7- (1) PTT A.Ş.?nin ilk Genel Kurulu oluşuncaya kadar, Bakanlık bu Kurulun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

habersen

15 Temmuz 2010 22:46

nomos
Kapalı

bu kurum belliki tarih olurken bile kimseyi memnun etmemeye yeminli.

15 Temmuz 2010 22:51

nomos
Kapalı

eminim sendikacılar istemiştir,memurun başka bir kuruma gitmemesini.onların işine gelir.hani bazı partiler terörden beslenir ve kaosun ve şehit cenazelerinin eksilmesini istemez ya.sendikalarda böyledir,angarya ve kölelelik zor şartlarda çalışma varsa denize düşen yılana sarılır misali sendikacılar da kurtarıcı olarak görülür.sendikalar memurun ezilmesini ister,aksi takdirde onlara ne lüzum var değilmi

15 Temmuz 2010 22:54

nomos
Kapalı

bunu neden yazdım.bazı arkadaşlar demiş ki: sendikalara baskı yapalım da başka kuruma geçiş için bastırsınlar diye.aş tasarısına o maddeyi eklesinler diye.bana da komik geldi

15 Temmuz 2010 23:49

zehra elaa
Daire Başkanı

köleliğe devam diyolar yani. ne faydası var bu olayın bize. hiç. sadece söyledikleri gibi karar almayı hızlandıracak başka bir işe de yaramayacak. çalışanlar yine çok çalışacak. amir memur kesimi ikramiye vs alacak. anlayamıyorum çalışan memur dağıtıcı, ikramiye tazminat amir müdüre veriliyor. sanki ptt yi sırtlayan onlar.

16 Temmuz 2010 09:13

mrd
Daire Başkanı

AŞ. olunca madem başka kurumlara geçirtmeyecekler....

Ziraat bankası AŞ. gibi 16 maaş felan alsak... Veya diğer AŞ.ler gibi maaşlar iyileştirilse...

16 Temmuz 2010 10:28

MARIA la del BARRIO
Yasaklı

AYHHHHHHHHHHHHHHHHHH

17 Temmuz 2010 23:47

daloe
Şef

arkadaşalr son güncel a.ş haberlerini buraya yazalım..

18 Temmuz 2010 11:09

turuncu_58
Aday Memur

ne yani tam anlamadım aş. olduğunda kurum deişemiycezmi ?

18 Temmuz 2010 19:43

ivmesiz
Aday Memur

İdareciler bu kurumu nasıl yönettiklerini bildikleri ve memurlarını şu ana kadar insan yerine koymadıkları için nasıl bir tabloyla karşılaşacaklarını tahmin ediyorlardır. Bu nedenle farklı kurumlara geçme işini ellerinden geldikçe yasaklayacaklardır. Aksi halde bir Allah kulu kalmaz bu huzursuzluk abidesi kurumda...

19 Temmuz 2010 10:06

mrd
Daire Başkanı

taslak gayet açık şu an için başka biryere geçmek imkansız.

Belki belki tedaş gibi olursa olur o da bi ihtimal...

19 Temmuz 2010 22:12

teneke21
Memur

sıçak haber

http://www.haber24.com/Guncel/1-114413/PTT-nin-yapisi-degisiyor.html

20 Temmuz 2010 11:44

mrd
Daire Başkanı

gnclll

20 Temmuz 2010 21:12

hkul22
Müsteşar

arkadaşlar şun sorsam bileniniz varmı ?

tasarıya göre sözleşmeli personel alımı olacak diyorya ! lisans mezunu olarak kpss ilemi olur alım ? yoksa dışardan mı ? ayrıca 4/b gibi bir şey mi olur ? yoksa taşeron cinsinden mi olur ?

21 Temmuz 2010 00:10

ayyunus
Aday Memur

PTT'nin A.Ş Olması Neleri Getiriyor

http://www.memurdan.net/haber_detay.asp?haberID=4387

27 Temmuz 2010 22:28

kalkerli_arazi
Şef

arkadaşlar ptt aş olunca,artık kpss ile alım yapmayacak mı?

tamamı ile özelleşmiş mi oluyor?

bilenler cevaplasın lütfen.

Toplam 63 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;