Editörler :
22 Temmuz 2010 16:06   


Yasaklı
Teknıker dıplamanızı aldınız..Kurumunuz unvan degısıklıgını yapmaz ıse.. iste dava dılekcenız.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA

Gönderilmek Üzere

........NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

Yürütmenin durdurulması istemlidir

.

DAVACI : H.E (T.C No: ????..)

ADRESİ : ??.........

DAVALI : ?.?? GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESİ : ????????

DAVA KONUSU: Teknik Hizmetler Sınıfı ??Teknikerlik?? Kadrosuna atanma istemiyle ????.2008 tarihinde yaptığım başvurunun (EK-2), Ancak, ??İnşaat Teknikerliği dalında sınav açıldığında, başarılı olmam halinde değerlendirileceği?? belirtilmek suretiyle reddine ilişkin, T.C???.Bakanlığı,???.Genel Müdürlüğü'nün????2008 tarihli ve ???????Sayılı Davalı İdari İşleminin (EK-1), ve dayanağı, .????.Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ???2005 tarihli ve ???.sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe sokulan ?????Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği??nin(EK-8),??Unvan Değişikliği Sınavı?? ve ??Unvan Değişikliğine İlişkin Atama Esasları?? ile ilgili bazı hükümlerinin İPTALİ ile dava sonuna kadar YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemini içerir dava dilekçesidir.

TEBLİĞ TARİHİ : ........

AÇIKLAMALAR VE HUKUKSAL DEĞERLENDİRME

1-) DAVALI KURUMA DİPLOMA İBRAZI VE İNTİBAK

a-) ?????..Genel Müdürlüğü? nün, ??..Bölge Müdürlüğü,????Başmühendisliği, ????Şefliği emrinde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ??Gişe memuru?? olarak çalışırken(EK-4). Memuriyete girmeden önce, 29.09.1987 tarihinde,......Üniversitesi .......Meslek Yüksekokulu?nun iki yıllık ??Teknik Programlar?? Bölümü ??İnşaat?? Anabilim Dalı Programını takip ederek mezuniyet için gerekli ??Teknikerlik?? eğitimi aldıktan, imtihanları ve stajı başarıyla tamamlamak suretiyle,29.09.1987 yılında mezun edilerek, ??İnşaat Teknikeri?? Unvanı almaya hak kazandım (EK-5, 2547 s.Y.Ö.K.m.3/a,d,ı,k,r,u).

b-) ??????????..

c-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/2 maddesi ve ilgili maddeleri gereğince; ??????Genel Müdürlüğü?ne 14.Ekim.1997 tarihli müracaatım ve diplomamın ibrazı üzerine, 03.07.1998 tarihinde ????.Genel Müdürlüğünce, Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu ??İnşaat Teknikeri?? Unvanlı olarak intibakım yapıldı.(EK-4, EK-5) Yüksek Öğrenim görmüş olmamın etkisi, derece ve kadememde ilerlemeler sağlanması yönünde etkisini göstermiştir(EK-4).

2-) DAVALI İDARE İŞLEMİNİN 657 SAYILI YASAYA VE HUKUKA AYKIRILIĞI

Bilindiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun TEMEL İLKELER Başlıklı 3.maddesinin; (A) bendinde ??SINIFLANDIRMA??, ??Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.??

(B) bendinde ??KARİYER??, ??Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.

(C) bendinde de ??LİYAKAT??, ??Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.?? Şeklinde tanımlanmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36.Maddesinin (A) bendiyle, memurların öğrenim durumlarına göre memuriyete giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeler tespit edilmiştir. Söz konusu maddede; ?? iki yıllık yüksekokul ile dört yıllık yüksekokul mezunlarının 1.dereceli kadroya kadar yükselebilecekleri?? hüküm altına alınmıştır. Bu kanunla devlet memurlarının sadece öğrenimleri itibariyle yükselmeleri gerektiği düzenlenmiştir. Fakat uygulamada fiilen kişilerin bu kanuni haklarına idari işlemlerle engel olunmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 71.Maddesi?nin İkinci Fıkrasında belirtildiği üzere, ??Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.?? Hükmünün şartları gerçekleşmiş, fakat ?????.Genel Müdürlüğü bugüne kadar ??Teknikerlik?? kadro atamamı yapmamıştır. Davalı Kurum, kurumlarınca yapılacak atamaların ??tamamen?? kurumlarının ??takdiri ve yetkisinde?? olduğu bahsini yapmaktadır(EK-1).Ancak; bu durum 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 71.Maddesinin İkinci Fıkrasının hükmünün objektif yürütülmesine engel sayılmalıdır. Oysa ??Takdir Yetkisi?? kullanımı, ??kesin ve sınırsız?? olmadığı gibi, Kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması gerektiği konusu yargı kararlarıyla yeterince işlenmiştir.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 71.Maddesinin İkinci Fıkrasında atanmada herhangi bir seçme sınavı öngörülmediği açık ve net iken, Davalı idarece intibakımın yapılmasından bugüne kadar, aynı koşullarda, aynı öğrenim ve unvanda eşit haklara sahip olduğum, ??atanma şartlarını?? taşıdığım halde, bugüne kadar boş ??Teknikerlik?? kadrolarına (EK-9) atamamın yapılmaması işlemi ve ataması yapılanlarla kıyaslanıp, tercih edilmeyişim konu ile ilişkisi bakımından subjektif bir uygulama olup; Anayasa?nın ??eşitlik?? ilkesine karşı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

3-) ??UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI?? VE ATAMA ESASLARINA DAİR HÜKÜMLERİN YASAYA AYKIRILIĞI

15.3.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ??Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte??(EK-6), ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılması öngörülmemekte idi.

Aynı Yönetmeliğe, 21.09.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (28.12.2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmi Gazete) bu yönetmelikte bulunmayan ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılmasına dair hükümler ilave edilerek, bu yönetmeliğin dayanaklarından biri olan 657 Sayılı Devlet

Memurları Yasası ile getirilen düzenleme, adı geçen ilave hükümlerle genişletilmiş olup,Yasa?da açıkça sayılan görevler dışında başka görevler için de bu koşulun getirilmesi suretiyle yasaya aykırı düzenleme yapıldığı açıktır.

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Yasaya aykırı hükümler ilave edilmek suretiyle, ??Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?? çıkartılmıştır (EK-7).

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. ? Hükmü çerçevesinde; ?????.Genel Müdürlüğü, kendi Özel Yönetmeliğini çıkarmıştır(EK-8).

???2008 Tarihli,??Teknikerlik?? kadrosuna atanma talepli başvurumun(EK-2); Ancak, ??İnşaat Teknikerliği dalında sınav açıldığında değerlendirileceği?? belirtilmek suretiyle reddine ilişkin T.C????.Bakanlığı,????.Genel Müdürlüğü'nün????.2008 tarihli ve???????.Sayılı İdari İşleminin(EK-1) ve İdari işlemde adı geçen ??İnşaat Teknikerliği dalında sınav?? adlandırılmasının dayanağı; ???..2005 tarihli ve ???sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ???????Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğidir)?? (EK-8).

15.3.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ??Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin??(EK-6), 4/a maddesinde; ??657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?na?? tabi görevlerden bu Yönetmeliğin; ??Görevde Yükselmeye İlişkin?? ??Öğrenim Düzeyi?? Başlıklı, 5.maddesinde de sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılan atamalar ??GÖREVDE YÜKSELME?? olarak tanımlanmıştır. (EK-6, EK-7, EK-8) Aynı Yönetmeliğin 15.Maddesi?nde de; Kurumlar bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak ??öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dâhil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterleri, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar bunlara ilişkin diğer hususların?? Devlet Personel Başkanlığı?nın olumlu görüşü alınarak çıkaracakları yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

15.3.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ??Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?? (EK-6) HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK ÇIKARILAN ve ???..2005 tarih ve ?..sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; ????????Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?nin??(EK-8) 4.Maddesinde de; Bu yönetmelikte belirtilen görevlerde aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamalar, ??GÖREVDE YÜKSELME?? olarak tanımlanmak suretiyle; Yukarıda ki ??Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin??(EK-6 ), 4/a Maddesinde belirtilen hükme paralel hüküm getirilmiş, 5.Maddesinde de; Görevde Yükselmeye tabi kadrolar gösterilmiş(EK-6, EK-7, EK-8) ve anılan Madde de; ??Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Daire Tabibi, Tekniker, Teknisyen vs. buna benzer kariyerli okul mezunu olan personel kadroları da?? Unvan Değişikliğine tabi kadrolar olarak sayılmıştır(EK-7, EK-8).?????Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin?? Unvan Değişikliğine ilişkin Atama

esaslarına dair 20.Maddesinin (a) bendinde(EK-8); Unvan Değişikliği Sınavına tabi kadrolara atanabilmek için; 1-Son üç yıllık sicil notu olumlu olmak, 2-Yapılacak Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olmak 3-Mütercim kadrosu hariç olmak üzere katılacağı Unvan Değişikliği Sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak, şartlarını haiz olmak gerektiği hükmüne yer verilmiştir(EK-8).

Gerek ??Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin??(EK-6), gerek bu Yönetmeliğe ilave edilen Bakanlar Kurulu Kararı ile Çıkarılan ??Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin??(EK-7), ve gerekse ?????.Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?nin??(EK-8), yukarıda sözü edilen 4.Maddeleri dikkate alındığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Gişe Memuru olarak atamam yapılmadan, daha önce; Gerekli eğitimi almış, imtihanları ve stajı başarıyla geçmiş, Ön Lisans Diplomasını hak ederek, ??Tekniker?? Unvanını bu eğitimi tamamlamış olmakla kazanmış(EK-5) bir kişinin Teknik Hizmetler Sınıfına ??Tekniker Kadrosuna?? atama isteminin ??GÖREVDE YÜKSELME?? olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Gördüğü öğrenim sonucunda ??Tekniker?? Unvanını kazanan kişinin, bu kadroya atanma istemi yalnızca Sınıf ve Unvan Değişikliği olup(657 s. m.71), ??GÖREVDE YÜKSELME?? niteliği taşımamaktadır.

Ancak Davalı idare; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 'Gişe Memuru' olarak çalışırken, Memuriyete girmeden önce; Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu?nun iki yıllık ??Teknik Programlar?? Bölümü ??İnşaat?? Anabilim Dalı Programını takip ederek mezuniyet için gerekli eğitimi, imtihanları ve stajı başarıyla tamamlayıp, bitirmek suretiyle ??Teknikerlik?? unvanını kazanmış (EK-5)olan şahsımın Genel İdare Hizmetleri Sınıfından, Teknik Hizmetler Sınıfına ??Teknikerlik?? kadrosuna atanma istemimi bir taraftan görevde yükselme olarak nitelendirmekte(EK-1), bir taraftan da anılan????.Yönetmeliğinin 12.13.14.15.16.17.18.ve 20/a. maddesine istinaden(EK-8), 15.3.1999 tarihli ??Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte??(EK-6) bulunmayan ve bu Yönetmeliğin dayanaklarından biri olan 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına aykırılık teşkil eden, Unvan Değişikliği Sınavına tabi tutmakta(EK-7, EK-8) ve bu sınava girebilmek için de son üç yıllık sicil notunun olumlu olması, diğer bir ifadeyle en az üç yıl hizmeti bulunmak şartını öngörmektedir. Oysa, gördüğü öğrenim sonucu(EK-5) olarak ??Teknikerlik?? unvanını kazanan, fakat Genel İdare Hizmetleri sınıfında Gişe Memuru olarak çalışmakta olanların ??Teknikerlik?? kadrolarına atanmaları Görevde Yükselme olmayıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71.Maddesi uyarınca sadece Sınıf ve Unvan Değişikliği olup, münhal kadronun (EK-9) bulunması halinde hizmetinden istifade edilebilecek birimler emrine atanması olgusudur ve bunun için de anılan Yasa maddesinde (657 s.m.71) her hangi bir sınav öngörülmemiştir.

4-) ??????????.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ??NDE, KAYNAĞINI KANUNDAN ALMAYAN BİR YETKİ KULLANILMAKTADIR.

Öte yandan; Bilindiği üzere; Teknik Hizmetler Grubu, Sağlık Hizmetler Grubu, Avukatlık Hizmetleri Grubu içinde yer alanların mesleki unvanlarına teorik ve pratik eğitim ve öğretim neticesinde orta ve yüksek dereceli okullardan mezun olmak ve bazen de ilaveten staj görmek yoluyla sahip olunmaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim neticesinde bahsedilen unvanlara sahip olunduktan sonra, başka kadrolarda görev yapanların bu hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmeleri için ayrıca sınava tabi tutulmalarına gerek yoktur. Sınıf ve Unvan Değişikliği Sınavına girilmesi gerektiği, Yasa?da bulunmayan İkinci Bir Sınav niteliği taşımaktadır (657 s. m.71).

Bu itibarla, T.C???.Bakanlığı, ???.Genel Müdürlüğü'nün ??.tarihli ve???Sayılı İdari İşleminin(EK-1) Dayanağı,???tarihli ve ???sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ????????Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin?? (EK-8) 12.13.14.15.16.17.18 ve 20.maddesi (a) bendi ve l. ve 2. fıkrası hükümlerinin, anılan Yönetmeliğin 5.maddesi "2.fıkrasında yer alan; Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Daire Tabibi, Tekniker, Teknisyen vs. buna benzer kariyerli okul mezunu olan personele(EK-8) uygulanması bakımından, atıl tutulan kariyerli personelin ve bilgisinin

pratikte kullanımına engel teşkil edildiği ve bunda kamu yararı gözetilmediği gibi hukuka uyar bir tarafta yoktur.

Dolayısı ile iptalini talep ettiğim, yönetmeliğin ??Unvan Değişikliğine?? ilişkin hükümleri (EK-7, EK-8), kaynağını kanundan değil, Genel Yönetmeliğe ilave edilen Bakanlar Kurulu Kararından (EK-7) almaktadır. Diğer bir deyimle ?????..Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde??, kaynağını Kanundan almayan bir yetki kullanılmaktadır. İptalini talep ettiğim Yönetmelik Maddeleri(EK-8), kaynağını 657 Sayılı Kanundan almamıştır; Söz konusu Kanunda ilgili Yönetmelik Maddelerine cevap veren bir hüküm bulunmamaktadır.

5-) ÜNİVERSİTENİN VERDİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN ŞÜPHE EDİLMESİ BAKIMINDAN, YÜKSEK ÖĞRENİM KANUNA AYKIRILIĞI

2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu gereğince gerekli eğitim, öğretim ve staj aşamaları geçildikten sonra Unvanlar verilmektedir. Ancak Unvan Değişikliği Sınavı; Bir Teknikerin ?Tekniker? olmayı hak etmiş olup olmadığını ve Tekniker olmak için gereken eğitim ve öğretimi, kanuni yetki ve alt yapı olmaksızın bir nevi sınavdan geçirmek ve denetlemek olduğu ve üniversitenin verdiği eğitim ve öğretimden şüphe etmek manasına geldiği açıktır. 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunun 3.maddesinin;

(a) bendinde, Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim öğretimin tümüdür.

(d) bendinde, Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.

(ı) bendinde, Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.

(k) bendinde, Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve ana sanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.

(r) bendinde, Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.

(u) bendinin (1.) fıkrasında, Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türüdür. Şeklinde tanımlanmış hükümleri mevcuttur.

Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu?nun iki yıllık ??Teknik Programlar?? Bölümü ??İnşaat?? Anabilim Dalı Programını takip ederek mezuniyet için gerekli eğitimi, imtihanları ve stajı başarıyla tamamlayıp, bitirmek suretiyle mezun olmakla ??Teknikerlik?? unvanını kazanmış birinin(EK-5) idare tarafından ayrıca ??Unvan Değişikliği?? Sınavına tabi tutulmaması; Tutulmasının Kanunlara ve hukuka aykırı bir uygulama olduğu, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun yukarıda anılan (2547 s.Y.Ö.K.m.3/a,d,ı,k,r,u) madde ve ilgili fıkralarının hükümlerinin gereğinden anlaşılmaktadır.

6-) İPTALİ İSTENEN İŞLEMİN ANAYASA?YA AYKIRILIĞI

Bilindiği üzere, ANAYASA?NIN 128.maddesinin ikinci fıkrası ile; ??Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ödenekleri ve diğer özlük işlerinin yasayla düzenleneceği??hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; Memurların atanma, nakil, istifa, emeklilik, maaş, yan ödeme, sınıf değiştirme vb. her türlü özlük haklarına ilişkin temel hukuk normudur. Aynı Yasanın 18.maddesinde ?Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet Memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve diğer hakları ellerinden alınamaz? denilmek suretiyle, Kanunun üzerinde herhangi bir düzenleme yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

ANAYASA?NIN 124.maddesinde de; ??Bakanlıkların ancak kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilecekleri?? kabul edilmektedir.

Normlar hiyerarşisinde ??ANAYASA ve YASALARIN altında yer alan yönetmeliklerin, ??Yasal düzenlemeleri daraltmak ve değiştirmek ?? gibi bir işlevleri yoktur. ??Yasa hükümleri ancak bir başka Yasa ile değiştirilebilir.?? Bir hukuk devletinde, idarenin hukuka aykırı işlem ve düzenleme yapamayacağı, yapılan bu türden idari işlemlerin yürürlükte kalamayacağı, kalmaması gerektiği açıktır.

Kadro; Kamu hizmeti yapan kurumların örgütünü, kamu personelinin örgüt içindeki görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, özlük haklarını gösteren ve düzenleyen hukuki bir kavramdır. Memur, atandığı kadronun aylığını alır. Kadrolar, memur güvenliğinin önemli bir unsurudur. Bu nedenle ??özlük haklarının yönetmelikler ile düzenlenmesi?? öncelikle ANAYASA?YA aykırıdır.

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde ??alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı?? kuşkusuzdur. Bilindiği üzere, normlar hiyerarşisinin en üstünde ??Evrensel Hukuk İlkeleri?? ve ??Anayasa?? bulunmakta ve daha sonra gelen, ??Kanunlar Yürürlüğünü Anayasadan??, ??Tüzükler Yürürlüğünü Kanundan?? ve ??Yönetmelikler ise Yürürlüğünü Tüzükten ve Kanundan?? alırlar. Bir normun kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesi mümkün değildir.Bu ilkede İdare Hukukunun yerleşmiş köklü içtihatlarındandır. Bu ilkeye göre; İdare Tüzük, Yönetmelik, Genelge gibi normları düzenlerken, bu düzenlemede yer alan hükümlerin üst hukuk normuna (örneğin Kanuna) aykırı hüküm taşımaması ve Kanunda yer almayan bir hükme yer vermemesi bu İlke gereğindendir. Dava konusu Yönetmelik (EK-8) ile 657 Sayılı Kanunda düzenlenmeyen bir kuralın getirilmesi ?açıkça? normlar hiyerarşisine aykırı bir husustur.

Nitekim Danıştay 5.Dairesinin 10/ 11/ 2005 tarihli ve E:2002/3255 K:2005/5075 sayılı ?Üst Hukuk Normuna Aykırı Bulunan Yönetmelik Hükmüne Hukuki Bir Değer Yüklemek Suretiyle Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı Hakkında? ki kararı da bu yöndedir(EK-10). Danıştay 5.Dairesinde aynen ??ANAYASA?NIN 124.maddesiyle; Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine, kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda yönetmelikler çıkarma yetkisi verilmiştir. İdareler bu yetki çerçevesinde yönetmelikler çıkarabilecekleri gibi, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yönetmeliklerde değişiklikler de yapabilirler. Yönetmeliklerin ANAYASA, Yasa, Tüzük ve Hukukun genel ilkelerine aykırı hükümler içermemesi ve öngörülen şekil şartına uyularak çıkarılması dışında herhangi bir engel bulunmadığı açıktır (EK-10)? Yasa ile getirilen düzenleme, adı geçen yönetmelik(EK-7) ile genişletilmiş olup; Yasada açıkça sayılan görevler dışında, başka görevler için de bu koşulun getirilmesi suretiyle Yasaya aykırı düzenleme yapıldığı açıktır.? Denilmek sureti ile bu husus teyit edilmiştir. Söz konusu olayımızda ise yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, bir Yasa maddesi bulunmamaktadır.

7-) YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

15.3.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ??Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte??(EK-6), ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılması öngörülmezken, Aynı Yönetmeliğe, 21.09.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ( 28.12.2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmi Gazete) bu yönetmelikte bulunmayan ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılmasına dair hükümler ilave edilmiştir(EK-7).

Bu yönetmeliğin dayanaklarından biri olan 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası ile getirilen düzenleme, adı geçen ilave hükümlerle genişletilmiş olup,Yasa?da açıkça sayılan görevler dışında başka görevler için de bu koşulun getirilmesi suretiyle yasaya aykırı düzenleme yapıldığı açıktır.

???..2005 tarih ve ???.sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe sokulan; ?????..Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde??(EK-8), yasaya aykırı düzenlendiği açık olan ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılmasına dair düzenlemeyle, ??Üst hukuk normuna aykırı?? hükümler uygulanarak, yasaya aykırı bu hükümlere hukuki bir değer yüklendiği anlaşılmaktadır.

2577 sayılı İYUK?un ??Dava Açma Süreleri?? başlıklı 7.maddesinin 4.fıkrasında yer alan ; ?İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açılabilir. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.? şeklindeki hükmün doğrultusunda ve yukarıda açıklanan gerektirici nedenlerle, Yüce Mahkemenize ??YÜRÜTMENİN DURDURULMASI?? istemiyle huzurdaki davayı açmış bulunuyoruz.

Açık bir şekilde hukuka aykırı olan dava konusu Yönetmelik hükümlerine dayalı olarak işlem tesisi söz konusu olduğundan; 2577 sayılı İYUK 27/2 bendi gereğince, ??Yürütmenin Durdurulması?? şartları gerçekleşmiş, ??Teknikerlik?? Kadromdan doğacak özlük haklarım, ek gösterge ve yan ödemeler vs. maddi ve manevi mağduriyetimden, telafisi güç ve imkansız zararların doğması yönünde bir durumun oluşmaması için, 2577 sayılı İYUK 27/4 bendi gereğince, savunma süresi kısaltılarak ve memur eliyle tebligat yapılmak suretiyle alınacak idare savunması sonrası da dava sonuna kadar ??YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI?? talep zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER:

1.) T.C Anayasası (m.124, m.128/2) ve ilgili yasal maddeleri.

2.) İdari Yargılama Usulü Kanunu (2577 s.İYUK.m.7/4, m.27, m.27/2, 4) ve ilgili yasal mevzuat.

3.) Devlet Memurları Kanunu (657 s.DMK. m.3/A,B,C , m.18, m.36/A, 36/2, m.71/2,) ve ilgili yasal mevzuat.

4.) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu (2547 s.YÖK.m.3/a,d,ı,k,r,u(1), ) ve ilgili yasal mevzuat.

5.) 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809 s.YÖK.T.K.Ek.m.56/c) ve ilgili yasal mevzuat.

6.) Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik (EK-6).

7.)????Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (m.12.13.14.15.16.17.18, m.20/a (1. Ve 2. Fıkraları) (EK-8).

8.) Diğer ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler.

DELİLLER :

Davalı İdare İşleminin Yazısı(EK-1),Dava konusu dilekçe(EK-2),??.Bölge Müd. Yazısı(EK-3),Sicil Özeti(EK-4),Ön Lisans Diploması(EK-5), Boş Kadro Kararnamesi(EK-9),Yönetmelikler(EK-6, EK-7, EK-8), Mahkeme Kararları (EK-10), vs. Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız ve yargılama sürecinde Sayın Mahkemenizin kendiliğinden gözeteceği diğer gerektirici nedenlerle;

Teknik Hizmetler Sınıfı ??Teknikerlik?? Kadrosuna atanma istemiyle ???.2008

tarihinde yaptığım başvurunun(EK-2), ??Görevde Yükselme?? şeklinde değerlendirilerek; Ancak, ??İnşaat

Teknikerliği dalında sınav açıldığında, başarılı olmam halinde Tekniker Kadrosuna atamamın yapılabileceği?? belirtilmek suretiyle reddine ilişkin,

1.) T.C??????.Bakanlığı,??????.Genel Müdürlüğü'nün??????.tarihli ve????????Sayılı Davalı İdari İşleminin (EK-1),

2.)Ve dayanağı, ?????..2005 Tarihli ve ?????Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe sokulan ???????.Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?? nin (EK-8), ??Unvan Değişikliği Sınavı?? ile ilgili 12.13.14.15.16.17.18.Maddeleri ile,

3.) ??Unvan Değişikliğine İlişkin Atama Esasları?? ile ilgili 20.Maddenin (a) bendinin ve l. ve 2. Fıkrasının ??İPTALİNE ??,

4.) Açık bir şekilde hukuka aykırı olan dava konusu Yönetmelik hükümlerine dayalı olarak işlem tesisi söz konusu olduğundan; 2577 sayılı İYUK 27/2 bendi gereğince, ??Yürütmenin Durdurulması?? şartları gerçekleşmiş, ??Teknikerlik?? Kadromdan doğacak özlük haklarım, ek gösterge ve yan ödemeler vs. maddi ve manevi mağduriyetimden, telafisi güç ve imkansız zararların doğması yönünde bir durumun oluşmaması için, 2577 sayılı İYUK 27/4 bendi gereğince, savunma süresi kısaltılarak ve memur eliyle tebligat yapılmak suretiyle alınacak idare savunması sonrası da dava sonuna kadar ??YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA??, Dava masrafları ve ileride gerekirse tutacağım avukatın vekâlet ücretinin de davalı idare üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygı ile arz ve talep ederim. 05 / 03 / 2009

DAVACI

H.E

EKLER :

1.) 15.12.2008 Tarihli, Davalı İdarenin İşleminin Yazısı.

2.) 22.11.2008 Tarihli, ?????.Genel Müdürlüğü? ne Dilekçem (5 sayfa).

3.)14.11.2008 Tarihli, ??????Bölge Müdürlüğü Yazısı.

4.) Sicil Özeti (2 sayfa).

5.) Ön Lisans Diploması.

6.) Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik (9 sayfa)

7.) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik (8 sayfa).

8.) ??????Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ( Ekleri: Merkez ve Taşra Teşkilatı Nitelik ve Öğrenim Çizelgesi),(14 sayfa).

9.) ??????.Genel Müdürlüğü 01.01.2009 Tarihinden Geçerli Boş Kadro Kararnamesi (2 sayfa)

10.) Danıştay 5.Dairesinin 10.11.2005 tarihli ve 2002/3255 Esas Sayılı,2005/5075

23 Temmuz 2010 09:50

gozlem
Yasaklı

bu konuyle ılgılı dava bıtmek uzere bu konuda magdur olan arkadslarımıza emsal olacak danıstay kararı ve mahkeme kararı (yenı sonuclanacak )onlarıarkadslara maıl adreslerıne gonderecegım.unvanla ılgılı kımsenın sorunu kalmıcak artık..

23 Temmuz 2010 12:26

kaya6181
Aday Memur

Emeğin için teşekkürler Gözlem Hanım, tabiki Teknikerlik Diplomasından kastınız 2 yıllık Yüksek okul'u bitirenler olsa gerek...Teknikerlik için atama yapılması halinde kurumda bulunan Teknikerle Eşdeğer maaş alma durumu söz konusu sanırım doğrumu?...mesela Milli eğitimde bir tekniker ne kadar maaş alıyor..2200 tl den çokmu...

28 Eylül 2011 15:33

abay54
Aday Memur

sayın gözlem hanım davanızın sonucunu mail adresime gönderebilirmisiniz...abay54@mynet.com yada akadirabay@hotmail.com

30 Eylül 2011 14:20

efe06091
Şef

selam abay sıze kendı kazandıgım mail adresınıze kararımı attım onumu istemistınız ??

12 Ocak 2012 19:30

almora_06
Aday Memur

merhaba emeğiniz için teşekkür ederim..dava sonuçlandımı acaba?

16 Ocak 2012 14:25

saab61
Aday Memur

arkadaşlar 2006 tekniker olarak mezun oldum.Unvan almak için prodüsür nedir?Nasıl İşlem yapacağız.

16 Ocak 2012 16:20

saab61
Aday Memur

döküman varsa gönderirmisiniz.saab061@mynet.com

selamlar

01 Nisan 2012 19:55

RASA
Aday Memur

mrb gözlem ben de açıkçası senin durumundayım ama senin bu dava dilekçende benim anladığım şu yanlışsam lütfen bana yazar mısın çok önemli ramco_07@hotmail.com şimdi ben de senin gibi üniversitede gih sınıfında memur olarak çalışıyorum ama memur olmadan önce elektrik teknikerliği diplomamı 2003 yılında almıştım 2009 da da memur olarak hizmet etmeye başladım.burda torpil geçerli olduğu için ne yaptıysam ünvan deişikliği sınavını açtıramadım.yani teknik hizmet sınıfına geçemiyorum. burda senin açtığın dava yolu açık mı sınavsız tekniker olabilmek için özelden görüşebilir miyiz şimdi burdan geç olabileceği için daha da vakit kaybetmek istemiyorum

01 Nisan 2012 20:04

RASA
Aday Memur

birde arkadaşlar bu konuda bilgisi olan varsa lütfen acil olarak yazın allah rızası için şimdiden teşekkürler

11 Nisan 2012 21:57

efe06091
Şef

selam rasa ..istediginiz bilgileri mesaj kismina yazdim..bunla ilgili kararlar var..iyi gunler..bu konuda arkadslarima vede size yardici olurum herzaman..basarilar..

12 Nisan 2012 16:19

diegoforlan
Aday Memur

syn gözlem hnm. bu tekniker ünvanı alamama ile ilgili aynı dertten bende şikayetçiyim. Bu mahkeme kararı sonucunu benim mail adresime gönderirseniz sevinirim.

13 Nisan 2012 11:24

diegoforlan
Aday Memur

mrb rasa bende teknikerim ama ünvan alamıyorum yani senin durumundayım. Bu konuda ne yapılabilir bilgin varmı. Bu sayfadaki davanın mahkeme kararı varmı banada yollarsan sevinirim .mail adresim edizadiguzel@hotmail.com

13 Nisan 2012 21:52

pinkbunny
Memur

Büyük Ortadoğu Projesine ortak olup bölgemizi yeniden şekillendirmek adına bölgemizde sonsuza kadar sürecek kaosa sürüklenmek istemiyoruz.SURİYE VE İRAN ile SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ.

14 Nisan 2012 10:41

efe06091
Şef

çalıştığınız kurum sınav açmıyor ise teknkerlık özlük haklaınoan yararlanabılırsıniz,,teknıker maaşı ve derece kademe ilerlemesi ,,ünvanla ılgili mahkeme kararı 5 mayısta gelecek,,ama maaşa yansıyan belgeleri isterseniz alan kılırle )ünvan dışında )bu arkadaşlarla görüsmenizi sağlarım,,

20 Nisan 2012 22:44

decgiall
Kapalı

davanın sonucu nedir? bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim..

14 Ağustos 2012 13:26

almora_06
Aday Memur

Sizlerden haber bekliyoruz

16 Ağustos 2012 09:30

efe06091
Şef

selam bu karar bana geldı ama unvan alma konusunda arkadsımız sıkıntılı..ünvanını alamadı..savcılıkta olmasına ragmen işleyıs hala uzatmalarda..

31 Mart 2013 01:29

hasanbasritasci
Aday Memur

S.a Abilerim Bende Aynı Durumdayım İnşaat Teknikeriyim ve İnfaz Koruma memuru olarak çalışmaktayım İstanbul 3 İdare Mahkemesine dava Açtım idare Mahkemesi Davamı Red etti Bende Danıştaya başvuracağım yardımcı olursanız emsal karar varsa yolarsanız çok duacı olurum. Birde İnfaz Koruma Memuru olarak çalışıpta Teknikerlik haklarından yararlanabilirmiyim.. Allah Rızası İçin Yardımcı Olursanız Size Duacı Olurum Selam ve Dua İle.. Mail Adresim hasanbasritasci@gmail.com efe06091 çalıştığınız kurum sınav açmıyor ise teknkerlık özlük haklaınoan yararlanabılırsıniz,,teknıker maaşı ve derece kademe ilerlemesi ,,ünvanla ılgili mahkeme kararı 5 mayısta gelecek,,ama maaşa yansıyan belgeleri isterseniz alan kılırle )ünvan dışında )bu arkadaşlarla görüsmenizi sağlarım,,

12 Nisan 2013 08:50

abay54
Aday Memur

Bu konuda hala bir gelişme yok galiba

08 Mayıs 2013 08:22

ahengim
Aday Memur

davanın akibeti ne oldu acaba

Toplam 37 mesaj
 
ANKET
23 Haziran 2019 İstanbul BBB seçim sonuçlarını nasıl buldunuz?