Editörler : DokuzSekiz
01 Ağustos 2010 16:45   


K.K.K sözleşmeli/muvazzaf subay yazılı sınavı örneği


Herkese faydalı olması dileğiyle.

01 Ağustos 2010 16:47

hasanmustafa
Aday Memur

Arkadaşlar linkte bi hata olmuş özürdilerim.

01 Ağustos 2010 16:51

hasanmustafa
Aday Memur

A.TÜRKÇE :

1. ?Bir şairin görevi, herşeyden önce şiiri geliştirmek olmalıdır. Bunun içinde yolunun değişik olmasına çalışmalıdır. Geçen zaman boyunca şiir, sanatçılarının hep aynı yolu seçmeleri yüzünden hiç değişmemiş ya da pek az değişmiştir.?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

a. Tanınmak isteyen şair çok ürün vermelidir.

b. Şair kendi yolunda yürümeli, özgün olmaya çalışmalıdır.

c. Aynı dönemde yaşamış şairlerin şiirleri hep birbirine benzer.

d. Birbirlerinin izinden giden şairler, şiirde değişikliği gereksiz bulurlar.

2. ?Sanat, görgü ve kültür birikimiyle beraber doğrudan doğruya insanların içgüdüsüne ve hislerine seslenen bir olaydır. Herkesten uzaklarda, yalnız başına yaşayan bir kişinin sanat duygusu, sanata yıllarını vermiş, üzerinde araştırmalar yapmış, her türlü bilgiye sahip bir kişininkinden üstün olabilir.?

Bu parçada öne sürülen düşünce aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?

a. Sanat, insanın duygularını doğrudan etkiler.

b. Sanat çevresinden olmayan kişinin de, sanatla ilgili yaratıcı düşünceleri olabilir.

c. Sanatçının yaratıcılığı sezgi ve duygu gücüne bağlıdır.

d. Sanat duygusu, ancak sanatla uğraşarak geliştirilebilir.

3. ?Yazdığınız öykü ya da romanın kötü oluşuna üzülmeyin. Kötü de olsa yazın. Yaza yaza daha iyiye varacaksınız. Önemli olan alışkanlığınızı yitirmemenizdir.?

Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine yer verilmemiştir?

a. Yazı yazmanın bir çıraklık dönemi vardır.

b. Yazma, yazarak öğrenilen bir sanattır.

c. İyi ve güzel yazabilmek için alıştırma gereklidir.

d. Yazı yazmada ustalaşmak için yetenekli olmak gerekir.

4. ?Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?dan, -den, (-tan, -ten) eki almış olan kelime ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır.?

a. Soğuktan dişlerimiz birbirine çarpıyordu.

b. Gürültüden uyuyamadım.

c. Balkondan deniz görünüyor.

d. Işıktan gözlerimiz kamaştı.

5. ?Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?

a. Yeni öykücüler arasında ?Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.

b. Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum.

c. Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi var.

d. Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir

B. İNKILAP TARİHİ :

6. - Sivas Kongresinin hangi özelliği onun ulusal bir kongre olmasını sağlamıştır.

a. Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi

b. Güdüm yanlısı görüşleri reddetmesi

c. Yurdun her köşesinden gelen temsilcilerden oluşması

d. Cemiyetlerin birleştirilmesi

7. Milletin egemenliği yanında, kişisel egemenliğin varlığının akla ve mantığa aykırı olduğu düşüncesinden hareketle en önemli inkilâplanndan birisi gerçekleşmiş ve ulusal egemenliğin sağlanmasında büyük bir engel kaldırılmıştır.

Ulusal egemenliğin sağlanması yolunda gerçekleştirilen aşağıdaki inkilâplardan hangisi bu paragrafı desteklemektedir?

a. Saltanatın kaldırılması

b. Hilafetin kaldırılması

c. Lâikliğin anayasaya girmesi

d. Medreselerin kapatılması

8. Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik devam ettirilmiştir. Bu arada bazı milletvekilleri halifeyi TBMM.nin üzerinde görerek; "TBMM halifenin, halifede TBMM'nindir." Şeklinde propaganda yapmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

a. Mecliste rejim karşıtlarının ve halife yanlılarının olduğunu.

b. İslamcılık politikasının izlendiğini.

c. Türkiye'de anayasal düzene geçilmediğini.

d. Çok partili hayata geçilmediğini.

9. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi Doğu Anadolu'da başlatmak istemesinin temel nedeni aşağıda¬kilerden hangisi olabilir?

a. Ermeni Saldırıları

b. Pontus-Rumların faaliyetleri

c. Terhis edilmemiş bir ordunun bölgede

d. Ruslar'ın Doğu Anadolu'ya saldırmayı bulunması planlaması

10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi?nin ulusal mücadele açısından en önemli görevi ne olmuştur?

a. Sevr Antlaşması?nı imzalaması

b. Salih Paşa?yı Mustafa Kemal?le görüşmesi için Amasya?ya göndermesi

c. Misak-ı Milliyi kabul etmesi

d. Mustafa Kemal?i 9. Ordu Müfettişliğine ataması

11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye karşı olan cemiyetlerdendir?

a. Vilayât-ı Şarkıyye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

b. Mavri Mira Cemiyeti

c. Redd-i İlhak Cemiyeti

d. Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

12. I. Türk Dil Kurumunun kurulması

II. Soyadı Kanununu Kabulü

III. Yeni Türk Harfleri?nin kabulü

Yukarıdaki Türk İnkilaplarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a. I., II., III.

b. III., I., II.

c. III., II., I

d. II., I., III.

13. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşımız sırasında imzaladığımız ilk siyasal antlaşmadır?

a. Ankara Antlaşması

b. Moskova Antlaşması

c. Gümrü Antlaşması

d. Kars Antlaşması

14. Türk Ordusu aşağıdaki savaşların hangisiyle Batı Anadolu?yu düşmanlardan tamamen temizlemiştir.

a. I. İnönü Savaşı

b. Sakarya Savaşı

c. Büyük Taarruz

d. II. İnönü Savaşı

15. Cumhuriyet tarihinde Takrir-i Sükun (Huzuru Sağlama) Kanunu? adıyla bilinen önlem aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra yürürlüğe konulmuştur.

a. Menemen Olayı

b. Şeyh Sait İsyanı

c. Saltanatın Kaldırılması

d. 2 nci Dünya Savaşı

C. ATATÜRKÇÜLÜK :

16. Atatürk ?Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından ilkelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkmalıdır.? demiştir.

Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?

a. Zorunlu.

b. Demokratik

c. Çağdaş ve milli

d. Eşitlik sağlayıcı

17. Atatürkçülükte devlet hayatının, fikir hayatının ve ekonomik hayatın, özel ve kendine özgü bir yeri vardır. Türk Devletinin bağımsız siyasi kimliğini koruyabilmesi için Devlet hayatı fikir hayatı ve ekonomik hayat arasında;

a. İlişki bulunmasına gerek yoktur

b. Bir uyum olmalıdır

c. Zorlama yaratanlara göz yumulmalıdır

d. Muhtariyet bulunması lazımdır

18. Eğitimin yaygınlaştırılmasına ve fırsat eşitliğine yer veren, eğitimde uygulanacak ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Cumhuriyetçilik

b. Milliyetçilik

c. Halkçılık

d. İnkılapçılık

19. Aşağıdakilerden hangisi ?Devletçilik? ilkesi ile doğrudan ilgilidir.

a. Çağdaş uygarlığa ters düşmemek için yenileşme.

b. Gelir kaynaklarının işletilmesini ulus yararına gerçekleştirme.

c. Yönetimin halktan kaynaklanması.

d. Ulusu oluşturan ögeler arasında birlik, bütünlük ve uyum sağlanması.

20. "Her millet kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir" görüşü aşağıda yazılan

Atatürk İlkelerinden hangilerine uygundur?

a. Milliyetçilik - Halkçılık

b. Devletçilik - Laiklik

c. Devletçilik - İnkılapçılık

d. Laiklik - Halkçılık

21. Atatürk?e göre milliyetin en belirgin niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Din

b. Dil

c. Fizyonomi

d. Benzer tutkular

22. Mustafa Kemal Atatürk İnkılapları yaparken aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

a. Meclis ve halka inkılapları zorla kabul ettirmiştir.

b. En uygun zaman ve fırsatları beklemiştir.

c. İnkılabı evrelere ayırmıştır.

d. Bir sonraki evreyi önceden açıklamamıştır

23. Atatürk ilkelerinin dayandığı temel öge aşağıdakilerden hangisidir.

a. Cumhuriyetçilik

b. Akıl ve Bilim

c. Halkçılık

d. Devletçilik

24. Atatürk'çü uygulamada, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanma esası vardır.

Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı yanında, aşağıdakilerden hangisinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır?

a. Ülkeler arasındaki çatışmalarda

b. Mahkemelerin teşkilatlanmasında

c. Milletimizin fikri terbiyesinde

d. Dini faaliyetlerde

25. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?

a. Kılık Kıyafet İnkılabı

b. Saltanatın Kaldırılması

c. Uluslar arası ölçülerin kabulü

d. Halifeliğin Kaldırılması

D. T.C. ANAYASASI :

26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Türk milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle yürütür.

b. TBMM. üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin değil, bütün Türk Milletinin temsilcileridir.

c. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.

d. Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmeleri sosyal hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur.

27. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal sebeplerinden biri değildir?

a. Ağır ekonomik bunalım

b. Salgın hastalık

c. Savaş hali

d. Tabii afet

28. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir?

a. Cumhurbaşkanı

b. Milli Güvenlik Kurulu

c. Bakanlar Kurulu

d. T.B.M.M.

29. TBMM. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle silahlı

kuvvet kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin

kullanılmasına hangi makam karar verir?

a. Bakanlar Kurulu

b. Cumhurbaşkanı

c. Genelkurmay Başkanı

d. Milli Savunma Bakanı

30. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

a. Resmi Gazetede yayınlanır.

b. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.

c. Tüzüğün sebep unsurunu kanun oluşturur.

d. Tüzüklerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır.

E. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER :

31. Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyeleri, milletlerarası uyuşmazlıkları , milletlerarası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymayacak şekilde;

a. Barış yolları ile çözerler.

b. Askeri ve siyasi güçlerini kullanarak çözerler.

c. Ekonomik güçlerini kullanarak çözerler.

d. Silahlı kuvvet kullanarak çözerler.

32. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Milletlerarası Adalet Divanı hariç diğer bütün organların toplantılarına katılır. Genel Sekreter kendisine;

a. Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar.

b. Milletlerarası Adalet Divanı hariç, diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.

c. Güvenlik Konseyi tarafından verilen görevleri yapar.

d. Genel Sekreter kendi görevlerini kendisi saptar.

33. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri dışında teşkilata sonradan üye kabulü nasıl olmaktadır?

a. Genel Sekreterin onayı ile

b. Güvenlik Konseyinin Kararı ile

c. Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul kararı ile

d. Üye olmak isteyen Devletin başvurusu yeterlidir.

34. Birleşmiş Milletler Teşkilatının merkezi neresidir?

a. Cenevre

b. New York

c. Lahey

d. Helsinki

35. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının asli organlarından değildir?

a. Güvenlik Konseyi

b. Vesayet Konseyi

c. Adalet Divanı

d. Dünya Sağlık Teşkilatı

F. NATO :

36. Türkiye NATO?ya hangi tarihte katılmıştır.

a. 1947

b. 1950

c. 1952

d. 1955

37. NATO' nun kuruluş amacı ve işleyiş şekli aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

a. Üye ülkelerin, barış ve güvenliğini sağlamak, karşılıklı askeri, sosyal ve kültürel

yardımlaşma.

b. Üye ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmak.

c. Saldırılara karşı koymak.

d. Üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetleri arttırmak.

38. "Kuzey Atlantik Konseyi" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Konseyde bütün üye devletler temsil olunurlar

b. Konsey Bakanlar düzeyinde ya da sürekli temsilcilerin katılması ile toplanır.

c. Hükümet başkanları düzeyinde de toplantı yapılabilir

d. Konseyde kararlar, 2/3 oy çokluğu ile alınır.

39. Kuzey Atlantik Andlaşması, İttifakın Birleşmiş Milletler Yasası çerçevesinde ve onun başlıca ilkelerine uygun olarak kurulduğunu belirleyen bir önsöz ve 14 Maddeden oluşmaktadır. Andlaşmanın en önemli 5 nci Maddesi;

a. Üye ülkelerden birine veya birkaçına silahlı bir saldırı olması halinde, bunun bütün

taraflara karşı yapılmış bir saldırı olacağını kabul etmiştir.

b. Üye ülkeler arasında ekonomik ve işbirliği esaslarını açıklamaktadır.

c. Üye ülkeler arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini düzenlemektedir.

d. Andlaşmaya bütün üye devletlerin uyacaklarını taahhüt ettiklerini düzenlemektedir.

40. Savunma Planlama Komitesi, NATO' nun askeri yapısında yer alan üye ülkelerin temsilciliklerinden oluşur. Bu Komite; özellikle savunmaya ilişkin konuları görüşür. Bu Komitedeki daimi toplantılar hangi düzeyde yapılır ve ülkeleri kim temsil eder?

a. Devlet Bakanları düzeyinde yapılır. Başbakanlar temsil eder.

b. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Dışişleri Bakanları temsil eder.

c. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Savunma Bakanları temsil eder.

d. Ataşeler düzeyinde yapılır. Genelkurmay Başkanları temsil eder.

G. LOZAN ANDLAŞMASI :

41. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan'da çözümlenmeyerek daha sonraki bir tarihe bırakılmıştır?

a. Savaş tazminatları

b. Boğazların statüsü

c. Musul ve Irak sınırı

d. Azınlıklar

42. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Andlaşmasının sonuçlarından biridir?

a. Türkiye - Irak sınırının saptanması.

b. Türkiye - Bulgaristan sınırının saptanması.

c. Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması.

d. Batum'un Gürcistan'a verilmesi.

43. Lozan antlaşması ile barışın korunması için Yunanistan, Midilli, Sakız, Sisam ve Mimarya adalarında aşağıdaki hangi önlemleri almayı yükümlenmiştir.

a. Bu adalarda hiçbir deniz üssü askeri hava alanı ve istihkam tesis ve inşa edemeyecektir.

b. Bu adalarda askeri uçaklarında inişine müsait turistik hava alanları açabilecek ancak sulh zamanında askeri uçakları kullanmayacaktır.

c. Bu adaları dışardan gelebilecek tehditlere karşı silahlandırabilecektir.

d. Adaların güvenliği için Anadolu kıyılarında Yunan akeri uçakları görev uçuşları yapabileceklerdir.

44. Lozan Barış Andlaşması ile 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Adasında yaşamakta olan Türk

vatandaşlarının uyruk statüleri ne şekilde belirlenmiştir?

a. Mahalli kanunların belirlediği koşullar çerçevesinde İngiliz uyruğunu kazanacaklar ve bu

yüzden Türk uyruğunu kaybedeceklerdir.

b. Türk uyruğunda olmaya devam edeceklerdir.

c. Kıbrıs Rum Hükümeti uyruğuna gireceklerdir.

d. Hem Türk hem de İngiliz uyruğu statüsüne gireceklerdir.

45. Lozan Barış Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğunun borçları nasıl tasfiye edilmiştir.

a. Borçların tamamı kaldırılmıştır.

b. Borçları Türkiye?nin ödemesi kararlaştırılmıştır.

c. Borçları Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yeni kurulan devletler ödeyeceklerdir.

d. Borçlar, Düyun-u Umumiye İdaresine devredilmiştir.

H. MONTREUX SÖZLEŞMESİ :

46. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında aynı anda en fazla kaç yabancı savaş gemisi boğazlardan geçiş halinde bulunabilir?

a. Dokuz

b. Onbeş

c. Onsekiz

d. Yirmi

47. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında Boğazlardan geçiş halinde aynı zamanda bulunabilecek bütün yabancı devlet savaş gemilerinin toplam tonajı azami kaç tonu geçemeyecektir.

a. 5.000 ton

b. 10.000 ton

c. 15.000 ton

d. 20.000 ton

48. Montreux Sözleşmesine göre; barış zamanında boğazlardan savaş gemisi geçirmek isteyen ülkenin T.C. hükümetine kaç gün önceden ihbarda bulunması gerekmektedir?

a. 8 b. 12 c. 14 d. 5

I. 1947 PARİS SÖZLEŞMESİ :

49. 1947 Paris Sözleşmesi Oniki Ada?yı Yunanistan?a bırakıyordu. Oniki Ada bu tarihte aşağıdakilerden hangi devletin hükümranlığı altındaydı?

a. İngiltere'nin

b. Türkiye'nin

c. İtalya ve Yunanistan'ın

d. İtalya'nın

50. 1947 Paris Sözleşmesi,

a. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.

b. İngiltere, İtalya, Fransa ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.

c. Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.

d. İkinci Dünya Savaşını kazanan Devletler ile İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve

Finlandiya gibi mihver devletlerin müttefikleri arasında imzalanan bir seri sözleşmelerden

ibarettir.

22 Mart 2013 10:58

breezestar
Aday Memur

hocam bunların cevabı yok mu

05 Şubat 2014 18:52

mac1907
Aday Memur

meslek sınavına giren arkadaslar bilgilendirebilirler mi?

08 Şubat 2014 00:07

elif19891989
Aday Memur

meslek bilgisi zor olur.. tüm 4 yıl dersleri çıkçak çünkü.. :(

09 Şubat 2014 18:10

mac1907
Aday Memur

hiç mi giren olmaz koskoca forumda "bilgisayar mühendisiyim" ve bir suru konu var. Benim gördüğüm derslerden bile olsa önemli olan onların nasıl hazırlayacagı giren bir arkadas bilgi sistemleri için soru örneği veremez mi?

25 Şubat 2014 00:03

nayziyer
Aday Memur

aynen önceki senelerde giren yok mu ?

10 Mart 2014 11:27

mustafagulec68
Aday Memur

cevapaları yok mu?

Toplam 8 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?